SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI INWESTOR : URZD MIASTA W SKARYSKU - KAMIENNEJ, ul. Gen. Władysława Sikorskiego SKARYSKO KAMIENNA ADRES OBIEKTU : DZIAŁKA NR EWID. 81 POŁOONA PRZY UL. WYSPIASKIEGO W SKARYSKU KAMIENNEJ, GMINA SKARYSKO - KAMIENNA OPRACOWANIE ST : USŁUGI PROJEKTOWE & BUDOWLANE CAD-PROJEKT, in. ANDRZEJ KOWALSKI ul. Radwana 11/ OSTROWIEC WITOKRZYSKI NINIEJSZE OPRACOWANIE ZAWIERA... ARKUSZY PONUMEROWANYCH PROJEKTANCI in. ANDRZEJ KOWALSKI KL 111/97 BRANA BUDOWLANA in. PIOTR OCHOCKI - OSTROWIEC WITOKRZYSKI, MARZEC 2007 r. 1

2 SPIS ZAWARTOCI OPRACOWANIA : 1A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZ OGÓLNA...str.6 1. OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...str Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsiwzicia...str Uczestnicy procesu inwestycyjnego...str.6 1) Zamawiajcy. 2) Instytucja finansujca inwestycj. 3) Organ nadzoru budowlanego 4) Wykonawca. 4) Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier. 5) Przyszły uytkownik. 1.3 Charakterystyka przedsiwzicia...str Przeznaczenie obiektów i rozwizanie funkcjonalno-uytkowe Ogólny zakres robót Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. 1.4 Dokumentacja techniczna okre lajca przedmiot zamówienia i stanowica podstaw do realizacji robót...str Dokumentacja techniczna Spis szczegółowych specyfikacji technicznych Zgodno robót z dokumentacj techniczn. 1.5 Okre lenia podstawowe (definicje i skróty)...str.8 2. WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (prowadzenie robót)...str Ogólne zasady wykonania robót...str Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metod tradycyjn...str Teren budowy (rozbiórki)...str Charakterystyka terenu budowy (rozbiórki) Przekazanie terenu budowy (rozbiórki) Ochrona i utrzymanie terenu budowy (rozbiórki) Ochrona własnoci i urzdze Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót Zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia Projekt organizacji robót wraz z towarzyszcymi dokumentami...str Przygotowanie dokumentów wchodzcych w skład projektu organizacji robót Projekt organizacji robót Szczegółowy harmonogram robót i finansowania Program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia Program zapewnienia jakoci. 2

3 2.4 Dokumenty budowy (rozbiórki)...str Dziennik budowy (rozbiórki) Ksika obmiaru robót Inne istotne dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy. 2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc w trakcie trwania budowy...str Informacje ogólne Rysunki robocze Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania Dokumentacja powykonawcza. 3. ZARZDAJCY REALIZACJ UMOWY...str MATERIAŁY I URZDZENIA...str ródła uzyskiwania materiałów i urzdze...str Kontrola materiałów i urzdze...str Atesty materiałów i urzdze...str Materiały nie odpowiadajce wymaganiom umowy...str Przechowywanie i składowanie materiałów i urzdze...str Stosowanie materiałów zamiennych...str WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH...str WYMAGANIA DOTYCZCE RODKÓW TRANSPORTU...str KONTROLA JAKOCI ROBÓT...str Zasady kontroli jako ci robót...str Badania i pomiary...str OBMIARY ROBÓT...str Ogólne zasady obmiaru robót...str Urzdzenia i sprzt pomiarowy...str Czas przeprowadzania obmiaru...str ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOCI...str DOKUMENTY ODNIESIENIA / PRZEPISY ZWIZANE...str Normy i normatywy...str Przepisy prawne...str.25 3

4 2A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA...str.27 2.B. SST : B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...str Wstp...str Materiały...str Sprzt...str Transport...str Wykonanie robót...str Kontrola jakoci robót...str Obmiar robót...str Odbiór robót...str Podstawa płatnoci...str Uwagi szczegółowe...str.31 2.C. SST : B ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH (wykonywane metod tradycyjn ; cz nadziemna)...str Wstp...str Materiały...str Sprzt...str Transport...str Wykonanie robót...str Kontrola jakoci robót...str Obmiar robót...str Odbiór robót...str Podstawa płatnoci...str Uwagi szczegółowe...str.34 2.D. SST : B ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH (wykonywane metod tradycyjn ; cz podziemna)...str Wstp...str Materiały...str Sprzt...str Transport...str Wykonanie robót...str Kontrola jakoci robót...str Obmiar robót...str Odbiór robót...str Podstawa płatnoci...str Uwagi szczegółowe...str.37 2.E. SST : B ROZBIÓRKI OGRODZE...str Wstp...str Materiały...str Sprzt...str Transport...str Wykonanie robót...str.39 4

5 6. Kontrola jakoci robót...str Obmiar robót...str Odbiór robót...str Podstawa płatnoci...str Uwagi szczegółowe...str.40 2.F. SST : B ROBOTY PORZDKOWE POROZBIÓRKOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU...str Wstp...str Materiały...str Sprzt...str Transport...str Wykonanie robót...str Kontrola jakoci robót...str Obmiar robót...str Odbiór robót...str Podstawa płatnoci...str Uwagi szczegółowe...str.44 5

6 1A OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsiwzicia. Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi usytuowanego przy ul. Wyspiaskiego (na działce nr ewid. 81) w Skarysku Kamiennej, Gmina Skarysko Kamienna. 1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 1) Zamawiajcy (Inwestor) : Gmina Skarysko Kamienna majca siedzib przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 18, Urzd Miasta Skarysko Kamienna, Skarysko Kamienna. 2) Instytucja finansujca inwestycj : j.w. 3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarysku Kamiennej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 20, Skarysko Kamienna. 6) Wykonawca : według decyzji Zamawiajcego, wyłoniony na drodze przetargu zorganizowanego przez Zamawiajcego. 7) Zarzdzajcy realizacj umowy : według decyzji Zamawiajcego. 8) Przyszły uytkownik : według decyzji Zamawiajcego. 1.3 Charakterystyka przedsiwzicia Przeznaczenie obiektów i rozwizanie funkcjonalno-uytkowe. Projektem rozbiórki objto budynki w skład których wchodz: budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 1) oraz budynek gospodarczy (budynek nr 2). Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny jest w rednim stanie technicznym natomiast drugi budynek gospodarczy jest w złym stanie technicznym. Budynek gospodarczy posiada ubytki w cianach oraz czciowo zawalony dach jednospadowy. Biorc pod uwag zagroenie zawaleniem jak równie bezpieczestwo osób i mienia ze strony budynku gospodarczego oraz stan techniczny zarówno budynku mieszkalnego i gospodarczego przewiduje si ich rozbiórk. Budynek mieszkalny jednorodzinny (nr 1) jest obiektem wolnostojcym parterowym, czciowo podpiwniczonym, przykryty dachem dwuspadowym pokryty eternitem falistym. Stan techniczny w/w budynku okrela si jako redni jednak nie grocy zawaleniem si obiektu na skutek wadliwoci konstrukcji. W chwili obecnej budynek jest nieuytkowany. Drugi budynek - gospodarczy (nr 2) jest w złym stanie technicznym grocy zawaleniem. Ponadto niektóre elementy konstrukcyjne budynku (dachu) uległy czciowemu zawaleniu oraz znacznemu uszkodzeniu. Spowodowane to zostało brakiem konserwacji (impregnacji) elementów drewnianych przed działaniem korozji biologicznej oraz wilgoci. 6

7 W pierwszej kolejnoci naley rozebra budynek gospodarczy z uwagi na jego stan techniczny oraz bezporednie zagroenie dla zdrowia i ycia osób postronnych wynikajce z jego lokalizacji bezporedniej w północnej i wschodniej granicy działki. Budynek ten rozbiera naley metod rczn. Drugim etapem rozbiórki jest rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ogólny zakres robót. Zakres robót zgodnie z dokumentacj projektow oraz przedmiotow specyfikacj techniczn. Budynki przewidziane do rozbiórki naley rozbiera metodami tradycyjnymi (rcznie, metod zawalania cian za pomoc lin, z uyciem sprztu i narzdzi pneumatycznych, etc.). Rozbiórk w/w budynków murowanych metod rczn naley przeprowadzi adekwatnie do jej montau. Ze wzgldów bezpieczestwa (bliskie ssiedztwo obiektów na działkach ssiednich), naley teren odpowiednio zabezpieczy (ustawiajc tzw. ekrany ochronne przeciwodłamkowe) zgodnie z rozmieszczeniem na planie sytuacyjnym, i zachowa szczególn ostrono podczas prac rozbiórkowych Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu. Teren działki nr ewid. 81 objty niniejszym opracowaniem jest zabudowany, posiada ogrodzenie trwałe - marzec 2007 r. Budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczony na zagospodarowaniu - nr 1 usytuowany jest w odległoci 2,32 m od północnej granicy działki. Jest to budynek parterowy, czciowo podpiwniczony, z poddaszem nieuytkowym przykryty dachem dwuspadowym ze spadkami w kierunku północnym i południowym. Pokrycie stanowi eternit falisty. W odległoci 0,5 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego po stronie wschodniej usytuowany jest drugi budynek - budynek gospodarczy oznaczony na zagospodarowaniu jako nr 2. Budynek ten usytuowany jest bezporednio przy północnej i wschodniej granicy działki Inwestora. Obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony konstrukcji murowanej czciowo zniszczony (w czci uszkodzona konstrukcja dachu oraz fragmentaryczne ubytki w dachu). Działka Inwestora ogrodzona ze wszystkich stron ogrodzeniem w postaci słupków i przseł metalowych na podmurówce betonowej jak równie siatka metalowa zamocowana do słupków metalowych (strona wschodnia). Od strony północnej ogrodzenie stanowi płot drewniany (bdzie przeznaczony do rozbiórki po uzgodnieniu z Inwestorem oraz włacicielami działek ssiednich). Na działce w rodkowej czci zlokalizowana jest studnia. Wejcie główne do budynku mieszkalnego jednorodzinnego od strony południowej natomiast drugie od strony północnej. Budynek gospodarczy posiada wejcia od strony zachodniej i południowej. Wejcie / wjazd na działk znajduje si od strony zachodniej - od ulicy Wyspiaskiego oraz od strony południowej poprzez istniejcy cig komunikacyjny. W obrbie przedmiotowych budynków teren nieutwardzony (tereny zielone). 7

8 1.3.4 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. Dział 45. Budownictwo w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Rozporzdzenie Rady Ministrów (Dz. U. Nr 89/2004 r., poz. 844) Kod CPV Roboty budowlane Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budow Przygotowanie terenu pod budow. Klasa Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych. Klasa Roboty ziemne. Zakres robót objtych SST : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów Roboty ziemne i przygotowawcze. W zakres tych robót wchodz : B Roboty przygotowawcze. B Rozbiórki obiektów kubaturowych (metoda tradycyjna) - dotyczy czci nadziemnych przedmiotowych obiektów. B Rozbiórki obiektów kubaturowych (metoda tradycyjna) - dotyczy czci podziemnych przedmiotowych obiektów. B Rozbiórki ogrodze. B Roboty porzdkowe porozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem terenu. 1.4 Dokumentacja techniczna okre lajca przedmiot zamówienia i stanowica podstaw do realizacji robót Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz zabudowaniami gospodarczymi teren inwestycji na działce nr ewid. 81 połoonej przy ul. Wyspiaskiego w Skarysku Kamiennej, Gmina Skarysko - Kamienna opracowany przez: Usługi Projektowe & Budowlane CAD Projekt, in. Andrzej Kowalski z siedzib przy ul. Radwana 11/11, Ostrowiec witokrzyski Spis szczegółowych specyfikacji technicznych : B Roboty przygotowawcze. B Rozbiórki obiektów kubaturowych (metoda tradycyjna) - dotyczy czci nadziemnych przedmiotowych obiektów. B Rozbiórki obiektów kubaturowych (metoda tradycyjna) - dotyczy czci podziemnych przedmiotowych obiektów. B Rozbiórki ogrodze. B Roboty porzdkowe porozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem terenu Zgodno robót z dokumentacj techniczn. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prac i ich zgodno z dokumentacj kontraktow i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. 8

9 Wykonawca jest zobowizany wykonywa wszystkie roboty cile według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeli jednak w czasie realizacji robót okae si, e dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajcego wymaga uzupełnie Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbdne rysunki i przedłoy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzdzajcemu realizacj umowy. 1.5 Okre lenia podstawowe (definicje i skróty) Certyfikat zgodno ci - jest to dokument wydany przez notyfikowan jednostk certyfikujc, potwierdzajcy, e wyrób i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowan specyfikacj techniczn. Deklaracja zgodno ci - owiadczenie producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, stwierdzajce na jego wyłczn odpowiedzialno, e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan specyfikacj techniczn. Dokumentacja projektowa - słuca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budow - składa si w szczególnoci z : projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów, specyfikacje techniczne - oznaczaj cało wszystkich wymaga technicznych, w szczególnoci zawartych w dokumentacji zamówienia, okrelajcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalajce obiektywnie scharakteryzowa roboty budowlane, materiał, produkt lub dostaw, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez Zamawiajcego. Specyfikacje techniczne obejmuj poziom jakoci, wykonania, bezpieczestwa lub rozmiarów, uwzgldniajc wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakoci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraj one take reguły zwizane z koncepcj i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak te technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajcy moe postanowi, drog przepisów ogólnych lub szczegółowych, co si tyczy robót budowlanych zakoczonych i odnonie materiałów i elementów tworzcych te roboty; normy - oznaczaj wymagania techniczne przyjte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i cigłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowizkowe. normy europejskie - oznaczaj normy przyjte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujc ocen techniczn, zdatnoci produktu do uycia, dokonan w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uyciu własnej charakterystyki produktu oraz okrelonych warunków jego zastosowania i uycia. normatyw techniczny - oznacza wytyczne wynikajce z normy lub ogólnie obowizujcych przepisów techniczno-budowlanych, Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzdkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a take informacje o podmiotach władajcych sieci. 9

10 Geodezyjne czynno ci w budownictwie - polegaj na: a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególnoci remontowanego obiektu zabytkowego), b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokociowych (reperów), d) geodezyjnej obsłudze budowy i montau obiektu budowlanego, e) pomiarach przemieszcze obiektu i jego podłoa oraz odkształce, f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegajcych zakryciu, g) pomiarze stanu wyjciowego obiektów wymagajcych w trakcie uytkowania okresowego badania przemieszcze i odkształce. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynnoci zmierzajcych do okrelenia przydatnoci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoa gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. Grupy, klasy, kategorie robót - naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okrelone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z r., z pón. zm.). Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonujca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biec kontrol jakoci i iloci wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzdze technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego obiektu. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc urzdze technicznych i maszyn, okrelajca rodzaje i kolejno lub współzaleno czynnoci obsługi, przegldów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujcych ich efektywne i bezpieczne uytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne wymagania - oznaczaj wymagania dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maj spełnia roboty budowlane. Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloci w przypadku zmiany parametrów przyjtych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartoci robót dodatkowych, nie objtych przedmiarem. Odbiór cz ciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie prób i sprawdze instalacji, urzdze technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem czciowym nazywa si take odbiór czci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajcym si do uytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór kocowy". Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoci, zwanych te odbiorem kocowym", polegajcym na protokolarnym przyjciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osob lub grup osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon przez inwestora, ale nie bdc inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoczenia robót budowlanych, łcznie z zagospodarowaniem i uporzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 10

11 Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych, Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s moliwe do odebrania pod wzgldem iloci i wymogów jakociowych oraz uwzgldniaj przyjty stopie scalenia robót. Wspólny Słownik Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówie publicznych. Składa si ze słownika głównego oraz słownika uzupełniajcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okrelania przedmiotu zamówienia przez zamawiajcych z ówczesnych Pastw Członkowskich UE stało si obowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie publicznych przewidziało obowizek stosowania klasyfikacji CPV poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. Wyrób budowlany - naley przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połczeniu stanowicym integraln cało uytkow. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzdzajcym, wyznaczona przez zamawiajcego, upowaniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow w zakresie okrelonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarzdzajcy realizacj nie jest obecnie prawnie okrelony w przepisach). Teren budowy / rozbiórki teren na którym znajduje si przedmiotowa inwestycja. W niniejszym opracowaniu okrelenie teren budowy naley traktowa na równi z terenem na którym wykonywane bd Roboty zwizane z przedmiotow rozbiórk. 2. WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (prowadzenie robót) Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol i prowadzenie robót zgodnie z umow i cisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie stref niebezpiecznych (w szczególno ci przy robotach rozbiórkowych w bezpo rednim ssiedztwie obiektów ssiednich jak równie poszczególnych stref niebezpiecznych zwizanych z rozbiórk przedmiotowych obiektów). Nastpstwa jakiegokolwiek błdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeli wymaga tego bdzie Zarzdzajcego realizacj umowy, zostan poprawione przez Wykonawc na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia ich zakresu przez 11

12 Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby bdzie słuył pomoc Zarzdzajcemu realizacj umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez Wykonawc. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoonej przez geodet bdzie zabezpieczona przez Wykonawc, za w przypadku uszkodzenia lub usunicia punktów przez personel Wykonawcy, zostan one załoone ponownie na jego koszt, równie w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj ich usunicia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunicia i bdzie zobowizany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy / rozbiórki i odwodnienie wykopów naley do obowizków Wykonawcy i uwaa si, e ich koszty zostały uwzgldnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bd oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a take w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarzdzajcy realizacj umowy uwzgldnia wyniki bada materiałów i jakoci robót, dopuszczalne niedokładnoci normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan kwesti. Polecenia Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera bd wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod grob wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca Roboty rozbiórkowe. Wykonawca jest zobowizany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właciwy organ. W trakcie realizacji przedmiotowych robót budowlanych zwizanych z rozbiórk roboty te wykonywane bd na całej działce (oraz z uwagi na usytuowanie obiektu - cz robót bdzie prowadzona na działkach ssiednich (po uprzednio uzyskanej zgodzie właciciela działki). Ponadto przed rozpoczciem prac rozbiórkowych naley uzyska zgod zarzdcy drogi gminnej na zajcie pasa drogowego ulicy. Przedmiotowy teren robót rozbiórkowych musi by odpowiednio zabezpieczony i oznakowany. 2.2 Teren budowy (rozbiórki) Charakterystyka terenu budowy (rozbiórki). Teren samej działki nie jest zrónicowany pod wzgldem wysokociowym jest to teren równinny z niewielkim nachyleniem w kierunku południowym. Przedmiotowa działka nie znajduje si w strefie ochronnej Teren działki jest zabudowany. Znajduj si na nim przedmiotowe nie uytkowane budynki (w złym stanie technicznym) przeznaczone do rozbiórki. 12

13 2.2.2 Przekazanie terenu budowy (rozbiórki). Zamawiajcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy (rozbiórki) w czasie i na warunkach okrelonych w ogólnych warunkach umowy (kontrakcie) o wykonanie przedmiotowych robót rozbiórkowych. Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracowników, wjazdu pojazdów i sprztu Wykonawcy na teren rozbiórki.. W czasie przekazania terenu zamawiajcy przekazuje Wykonawcy : 1) dokumentacje techniczn okrelon w p.1.4 2) kopi decyzji o pozwoleniu na rozbiórk 3) kopie uzgodnie i zezwole uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiajcego dla umoliwienia prowadzenia robót Ochrona i utrzymanie terenu budowy (rozbiórki). Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron placu budowy (rozbiórki) oraz wszystkich materiałów i elementów wyposaenia uytych do realizacji robót rozbiórkowych od chwili rozpoczcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urzdzenia lub ich elementy bd utrzymane w sposób satysfakcjonujcy zarzdzajcego realizacj umowy. Moe on wstrzyma realizacj robót jeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowizki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzdzenia takie jak: bariery, sygnalizacj ruchu, znaki drogowe etc. eby zapewni bezpieczestwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzdzenia zabezpieczajce musz by zaakceptowane przez Zarzdzajcego realizacj umowy. Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakoczenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomoci zainteresowanych uytkowników terenu w sposób ustalony z Zarzdzajcym realizacj umowy. Wykonawca umieci, w miejscach i ilociach okrelonych przez zarzdzajcego, tablice podajce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ochrona własnoci i urzdze. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron istniejcych instalacji naziemnych i podziemnych urzdze znajdujcych si w obrbie placu budowy - rozbiórki, takich jak rurocigi i kable etc. wskazanych przez Zamawiajcego (Inwestora). Przed rozpoczciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s włacicielami instalacji i urzdze, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajcego. Wykonawca spowoduje eby te instalacje i urzdzenia zostały właciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystpi konieczno przeniesienia instalacji i urzdze podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowizek poinformowa Zarzdzajcego realizacj umowy o zamiarze rozpoczcia takiej pracy. 13

14 Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych urzdze lub instalacji i bdzie współpracował przy naprawie udzielajc wszelkiej moliwej pomocy, która moe by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajcego Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowizany zna i stosowa si do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska. W okresie realizacji (rozbiórki), do czasu zakoczenia robót, Wykonawca bdzie podejmował wszystkie sensowne kroki eby stosowa si do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony rodowiska na placu budowy - rozbiórki i poza jego terenem, unika działa szkodliwych dla innych jednostek wystpujcych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnoci Zapewnienie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na teren budowy (rozbiórki) i bdzie utrzymywał wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa. Zapewni wyposaenia w urzdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaenie i odzie wymagan dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu rozbiórki. Uwaa si, e koszty zachowania zgodnoci z wspomnianymi powyej przepisami bezpieczestwa i ochrony zdrowia s wliczone w cen umown. Wykonawca bdzie stosował si do wszystkich przepisów prawnych obowizujcych w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego. Bdzie stale utrzymywał wyposaenie przeciwpoarowe w stanie gotowoci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczestwa przeciwpoarowego, na placu budowy-rozbiórki, we wszystkich urzdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne bd przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoarowymi, w bezpiecznej odległoci od budynków i składowisk, w miejscach niedostpnych dla osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poaru, który mógłby powsta w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Uycie materiałów, które wpływaj na trwałe zmiany rodowiska, ani materiałów emitujcych promieniowanie w ilociach wyszych ni zalecane w projekcie nie bdzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzce z recyklingu i majce by uyte do robót musz by powiadczone przez odpowiednie urzdy i władze jako bezpieczne dla rodowiska. Wykonawca bdzie przestrzegał przy realizacji robót rozbiórkowych wszelkich zasad bezpieczestwa i higieny pracy (zgodnych z odpowiednimi rozporzdzeniami). W szczególnoci jest zobowizany wykluczy prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Kierownik budowy (rozbiórki), zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowizany sporzdzi lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoczciem budowy rozbiórki), Planu Bezpieczestwa i Ochrony 14

15 Zdrowia, zwanego dalej planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia sporzdzonej przez projektanta. Plan BIOZ naley opracowa zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgldniajc równie wymagania okrelone w rozporzdzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 203 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) Projekt organizacji robót wraz z towarzyszcymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzcych w skład projektu organizacji robót. Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed przystpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowizany do opracowania i przekazania Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi do akceptacji nastpujcych dokumentów : 1) projekt organizacji robót, 2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, 4) program i plan zapewnienia jakoci zgodnie z wymaganiami certyfikatu (w przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001) Projekt organizacji robót. Opracowany przez Wykonawc projekt organizacji robót musi by dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni realizacj robót zgodnie z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzdzajcego realizacj umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawiera: - organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg (transport wywóz gruzu z terenu rozbiórki), - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót. W czci dotyczcej organizacji zaplecza rozbiórki (na wniosek Zamawiajcego - Inwestora), Wykonawca jest zobowizany przewidzie m.in. budow, urzdzenie i utrzymanie biura Zarzdzajcego realizacj umowy na podstawie podanych wymaga Zamawiajcego Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgldnia uwarunkowania wynikajce z dokumentacji projektowej ustale zawartych w umowie. Moliwoci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejno robót 15

16 oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi Zarzdzajcemu realizacj umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatnoci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyranie przedstawia w etapach tygodniowych proponowany postp robót w zakresie głównych obiektów i zada kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bdzie w miar potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót Program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót Wykonawca bdzie stosował si do wszystkich obowizujcych przepisów i wymaga w zakresie bezpieczestwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji zarzdzajcemu realizacj umowy, program zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni, eby personel nie pracował w warunkach, które s niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniaj odpowiednich wymaga sanitarnych Program zapewnienia jakoci. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako robót. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, zgodnie z wymaganiami certyfikatu przygotuje program zapewnienie jakoci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzdzajcego realizacj umowy. 2.4 Dokumenty budowy Dziennik budowy (rozbiórki). Dziennik budowy jest obowizujcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieco, zarówno dla potrzeb Zamawiajcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu rozbiórki a do zakoczenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami (Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn ). Zapisy do dziennika budowy bd czynione na bieco i powinny odzwierciedla postp robót, stan bezpieczestwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwizane z zarzdzaniem budow. Kady zapis do dziennika budowy powinien zawiera jego dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by czytelne i dokonywane w porzdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajc pustych midzy nimi, w sposób uniemoliwiajcy wprowadzanie póniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załczane do dziennika budowy powinny by przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawc jak i Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. W szczególnoci w dzienniku budowy powinny by zapisywane nastpujce informacje: - data przejcia przez Wykonawc placu budowy (rozbiórki); - dzie dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajcego; 16

17 - zatwierdzenie przez zarzdzajcego realizacj umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawc, - daty rozpoczcia i zakoczenia realizacji poszczególnych elementów robót; - postp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; - daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opónie lub przerw w robotach - komentarze i instrukcje zarzdzajcego realizacj umowy; - daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarzdzajcego realizacj umowy; - daty zgłoszenia robót do czciowych i kocowych odbiorów oraz przyjcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; - wyjanienia, komentarze i sugestie wykonawcy; - warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót majce wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymaga wynikajcych z warunków klimatycznych; - dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie; - dane na temat jakoci materiałów, poboru próbek i wyników bada z okreleniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; - wyniki poszczególnych bada z okreleniem przez kogo zostały przeprowadzone; inne istotne informacje o postpie robót. Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawc powinny by na bieco przedstawiane do wiadomoci i akceptacji Zarzdzajcemu realizacj umowy. Wszystkie decyzje Zarzdzajcego realizacj umowy, wpisane do dziennika budowy, musz by podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub si do nich odnosi. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego Ksika obmiaru robót. Ksika obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje si ilociowy postp kadego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione s na bieco i zapisywane do ksiki obmiaru robót, wykorzystujc opis pozycji i jednostki uyte w wycenionym przez Wykonawc i wyceniony przedmiar robót, stanowicy załcznik do umowy Inne istotne dokumenty budowy. Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj równie : - dokumenty wchodzce w skład umowy, - pozwolenie na budow / rozbiórk, - protokoły przekazania placu budowy / rozbiórki Wykonawcy, - umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, - Instrukcje zarzdzajcego realizacj umowy oraz sprawozdania ze spotka i narad na terenie budowy / rozbiórki, - protokoły odbioru robót, 17

18 - opinie ekspertów i konsultantów, - korespondencja dotyczca budowy / rozbiórki Przechowywanie dokumentów budowy. Wszystkie dokumenty budowy (rozbiórki) bd przechowywane na placu budowy we właciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bd natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bd stale dostpne do wgldu Zarzdzajcego realizacj umowy / Inynierowi oraz upowanionych przedstawicieli Zamawiajcego w dowolnym czasie i na kade danie Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc w trakcie trwania budowy Informacje ogólne. W trakcie trwania rozbiórki i przed zakoczeniem robót Wykonawca jest zobowizany do dostarczania na polecenie Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera nastpujcych dokumentów : - rysunki robocze, - aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, - dokumentacja powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (tylko po wykonaniu robót). Dokumenty składane Zarzdzajcemu realizacj umowy winny by wyranie oznaczone nazw przedsiwzicia i zaadresowane nastpujco : - poda adres Zarzdzajcego realizacj umowy na budowie (rozbiórce). Przedkładane dane winny by na tyle szczegółowe, aby mona było ustali ich zgodno z dokumentami wchodzcymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoonych lub wnioskowanych przez Wykonawc nie bd miały wpływu na kwot kontraktu i wszelkie wynikajce std koszty ponoszone bd wyłcznie przez Wykonawc Rysunki robocze. Elementy, urzdzenia i materiały, dla których Zarzdzajcy realizacj umowy wyda polecenie przedłoenia wykazów, rysunków lub opisów nie bd wykonywane, uywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbdnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoci za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier zajmie si przedłoonymi materiałami moliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekae je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikajca z ewentualnej koniecznoci ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuenia terminów okrelonych w umowie. Wykonawca przedkłada Zarzdzajcemu realizacj umowy / Inynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku wikszych rysunków, które nie mog by łatwo reprodukowane przy uyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bd przedkładane Zarzdzajcemu 18

19 realizacj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni mu nie mniej ni 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urzdze współzalenych ze sob, naley koordynowa w taki sposób, aby Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, eby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokona przegldu ich wzajemnych powiza. Rysunki robocze powinny by dokładne, wyrane i kompletne. Powinny zawiera wszelkie niezbdne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kadorazowo powinno towarzyszy pismo przewodnie, zawierajce nastpujce informacje: - nazwa inwestycji, - nr umowy, - ilo egzemplarzy kadego składanego dokumentu, - tytuł dokumentu, - numer dokumentu lub rysunku, - okrelenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, - numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urzdzenie, materiał lub element, - data przekazania O ile Zarzdzajcy realizacj umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane bd przez Wykonawc, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, e sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, e roboty w nich przedstawione s zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzgldem wymiarów i powiza z wszelkimi innymi elementami. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier, w uzasadnionych przypadkach, moe wymaga akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. Moliwoci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejno robót oraz sposoby realizacji winny zapewni wykonanie robót w terminie okrelonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p Wykonawca we wstpnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar postpu robót moe by aktualizowany przez Wykonawc i zaczyna obowizywa po zatwierdzeniu przez Zarzdzajcego realizacj umowy Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny bdzie za prowadzenie na bieco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urzdze, lokalizacji i wielkoci robót. Zmiany te naley rejestrowa na komplecie rysunków, wyłcznie na to przeznaczonych. Po zakoczeniu robót kompletny zestaw rysunków / inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zostanie przekazany Zarzdzajcemu realizacj umowy. 3. ZARZDAJCY REALIZACJ UMOWY / INYNIER. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier w ramach posiadanego pełnomocnictwa od Zamawiajcego reprezentuje interesy Zamawiajcego na budowie / 19

20 rozbiórce przez sprawowanie kontroli zgodnoci realizacji robót budowlanych z dokumentacj projektow, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowizków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzdzajcy realizacj umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działajcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie i obowizków. Wydawane przez nich polecenia maj moc polece Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. Zgodnie z umow (na wniosek Zamawiajcego), Wykonawca jest zobowizywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa Zamawiajcemu na placu budowy i utrzymywa do koca robót biuro Zarzdzajcego realizacj umowy. 4. MATERIAŁY I URZDZENIA. 4.1 ródła uzyskiwania materiałów i urzdze. Wszystkie wbudowywane materiały i urzdzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz by zgodne z wymaganiami okrelonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uyciem kadego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoy szczegółow informacj o ródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich bada laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarzdzajcego realizacj umowy. To samo dotyczy instalowanych urzdze. Akceptacja Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera udzielona jakiej partii materiałów z danego ródła nie bdzie znaczy, e wszystkie materiały pochodzce z tego ródła s akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowizany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego ródła dla kadej dostawy, eby udowodni, e nadal spełniaj one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzcych z jakiegokolwiek miejscowego ródła, włczajc te, które zostały wskazane przez Zamawiajcego, przed rozpoczciem wykorzystywania tego ródła Wykonawca ma obowizek dostarczenia Zarzdzajcemu realizacj umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalajcych na jego prawidłow eksploatacj. Wykonawca bdzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy (rozbiórki) materiałów lokalnych. Za ich ilo i jako odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzcych z lokalnych ródeł wymaga akceptacji Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest wiadectwo, e uyte materiały i urzdzenia pochodz z krajów nalecych do Unii Europejskiej 4.2 Kontrola materiałów i urzdze. Zarzdzajcy realizacj umowy moe okresowo kontrolowa dostarczane na budow materiały i urzdzenia, eby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier jest upowaniony do pobierania i badania próbek materiału eby sprawdzi jego własnoci. Wyniki tych prób stanowi mog podstaw do aprobaty jakoci danej partii materiałów. Zarzdzajcy realizacj 20

21 umowy jest równie upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urzdze. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urzdze przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera, Wykonawca ma obowizek spełnia nastpujce warunki: - w trakcie badania, Zarzdzajcemu realizacj umowy bdzie zapewnione niezbdne wsparcie i pomoc przez wykonawc i producenta materiałów lub urzdze; - Zarzdzajcy realizacj umowy bdzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostp do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiały i urzdzenia przeznaczone dla realizacji robót. 4.3 Atesty materiałów i urzdze. W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty, kada partia dostarczona na budow musi posiada atest okrelajcy w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawc bada jakoci materiałów, Zarzdzajcy realizacj umowy / Inynier moe dopuci do uycia materiały posiadajce atest producenta stwierdzajcy pełn zgodno tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe musz posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada musz by dostarczone przez Wykonawc Zarzdzajcemu realizacj umowy. Materiały posiadajce atesty, a urzdzenia wan legalizacj, mog by badane przez Zarzdzajcego realizacj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno właciwoci przewidzianych do uycia materiałów i urzdze z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostan one przyjte do wbudowania. 4.4 Materiały nie odpowiadajce wymaganiom umowy. Materiały uznane przez Zarzdzajcego realizacj umowy / Inyniera za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musz by niezwłocznie usunite przez Wykonawc z placu budowy. Jeli Zarzdzajcy realizacj umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta te materiały do innych robót ni te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, warto tych materiałów moe by odpowiednio skorygowana przez Zarzdzajcego realizacj umowy. Kady rodzaj robót wykonywanych z uyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzdzajcego realizacj umowy, bdzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, e te roboty mog by odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urzdze. Wykonawca jest zobowizany zapewni. eby materiały i urzdzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa ich jako i własnoci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montau. Musz one w kadej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzdzajcego realizacj umowy, a do chwili kiedy zostan uyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urzdze bd zlokalizowane w obrbie placu budowy / rozbiórki w miejscach uzgodnionych 21

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) INWESTOR : OBIEKT : GMINA SKARYSKO - KAMIENNA 26 110 SKARYSKO - KAMIENNA, ul. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 18 BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE OGÓLNE ST 001 REMONT POMIESZCZEŃ PISF SPORZADZIŁ: BOGDAN SIERADZKI

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA WYKONANIE: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa boiska piłkarskiego rekreacyjno-sportowego na terenie obiektów sportowych OSiR w Gorlicach ZAMAWIAJCY: Gmina Miejska Gorlice Gorlice ul. Rynek 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew Obiekt połoony na działkach nr: 776

PROJEKT UPROSZCZONY. Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew Obiekt połoony na działkach nr: 776 Egz. Nr PROJEKT UPROSZCZONY Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew. 776 Obiekt połoony na działkach nr: 776 BRANA - DROGOWA INWESTOR - Gminna Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu Nazwa Inwestycji: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Fieldorfa 2 Adres Inwestycji: Wrocław, Nazwa i adres Inwestora: Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) INWESTOR : OBIEKT : GMINA SKARYSKO - KAMIENNA 26-110 SKARYSKO - KAMIENNA, ul. SIKORSKIEGO 18 ULICA NORWIDA

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Budynek Górno&lskiego O&rodka Kardiologii, ul. Zio)owa 45/47, 40-635 Katowice

OBIEKT: Budynek Górno&lskiego O&rodka Kardiologii, ul. Zio)owa 45/47, 40-635 Katowice Biuro MABUD Pracownia projektowa 44-121 Gliwice BIURO USUG dla BUDOWNICTWA 44-100 Gliwice Ul. Kozielska 93/12 Spó'ka cywilna Danuta i Marian Mazgaj Ul. Pszczy1ska 44 Tel. 032/238-36-51 Tel. kom. 0600948170;

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1 SPIS TRECI 1 Spis treci... 2 2 Cz ogólna... 3 2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 2.2 Zakres stosowania ST... 3 2.3 Zakres robót objtych ST... 3 2.3.1 Zakres zasadniczy... 3 2.4 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ -1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ DO BUDYNKU URZDU GMINY W LISEWIE obejmujcy rob.budowlane ocieplenie cian zewntrznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy szkole podstawowej w Łaziskach Górnych

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy szkole podstawowej w Łaziskach Górnych BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 8/3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej z wiernym odtworzeniem detali architektonicznych drzwi wejściowe do budynku INWESTOR : Administracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1

DT 16/2009 DOMINO S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE...3 I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. TEMAT... 3 2. INWESTOR:... 3 3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWUJCA DOKUMENTACJ TECHNICZN:...

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowicych własno Gminy Piła. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo