SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)"

Transkrypt

1 ul. Stawowa 17A/15, Siemianowice l; tel.: , NIP: ; REGON: ; nr konta: Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) KOD CPV ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV ROBOTY BUDOWLANE WYKOCZENIOWE, POZOSTAŁE KOD CPV ROBOTY WYKOCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH KOD CPV ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE OZNACZENIE KODU WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE (CPV) PROJEKT KONSERWATORSKI REMONTU ELEWACJI, ZMIANY POKRYCIA DACHOWEGO OD STRONY UL.WARSZAWSKIEJ ORAZ REMONTU BRAMY PRZEJAZDOWEJ. MIASTO KATOWICE, KATOWICE UL. MŁYSKA 4 STANISŁAW WOJTASISKI, BIELSKO-BIAŁA UL.ZARUSKIEGO 9/64 Adres inwestycji: ul. Warszawska 5 Katowice Nr ewidencyjny działki: Nr uprawnie budowlanych: Podpis i piecztka: sporzdził informacj mgr in. Michał Trembaczewski SLK/1808/PWOK/07 SIEMIANOWICE LSKIE czerwiec 2009

2 2 / 68 2 SPIS ZAWARTOCI 1 STRONA TYTUŁOWA...1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) SPIS ZAWARTOCI... 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) B WYMAGANIA OGÓLNE (KOD CPV ) B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (KOD CPV ) B ROBOTY W ZAKRESIE MONTAU I DEMONTAU RUSZTOWA (KOD CPV , ) B LUSARKA (KOD CPV ) B STOLARKA OKIENNA (KOD CPV ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY POKRYWCZE (KOD CPV ) B ROBOTY TYNKARSKIE (KOD CPV ) B ROBOTY MALARSKIE (KOD CPV ) B ZAGOSPODAROWANIA TERENU (KOD CPV ).. 65

3 3 / 68 3 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 1. B WYMAGANIA OGÓLNE (KOD CPV ) 1.1 WSTP Specyfikacja techniczna Wymagania Ogólne odnosi si do wymaga technicznych dotyczcych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach zadania: PROJEKT KONSERWATORSKI REMONTU ELEWACJI, ZMIANY POKRYCIA DACHOWEGO OD STRONY UL.WARSZAWSKIEJ ORAZ REMONTU BRAMY PRZEJAZDOWEJ. Zamawiajcy: MIASTO KATOWICE, KATOWICE UL. MŁYSKA 4; STANISŁAW WOJTASISKI, BIELSKO-BIAŁA UL.ZARUSKIEGO 9/64 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT Specyfikacj techniczn jako cz dokumentów przetargowych, naley odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania robót. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: B Wymagania ogólne B Roboty przygotowawcze B Roboty w zakresie montau i demontau rusztowa B lusarka B Stolarka okienna B konstrukcje drewniane B Roboty pokrywcze B Roboty tynkarskie B Roboty malarskie B Zagospodarowania terenu Cz I - Zmiana pokrycia dachowego z blachy na łupek 1. Usunicie istniejcych warstw pokrycia dachowego. 2. Ocena stanu technicznego drewnianej wi by. 3. Wymiana poszczególnych elementów wi by.

4 4 / Zabezpieczenie wi by dachowej. 5. Wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego. 6. Wymiana obróbek blacharskich. 7. Wymiana rynien. 8. Obudowa konstrukcji drewnianej poddasza. Cz II - Remont konserwatorski elewacji frontowej 1. Usunicie głuchych i zniszczonych elementów. 2. Uzupełnienie ubytków. 3. Konserwacja detalu. 4. Konserwacja powierzchni tynkowanych. 5. Konserwacja sgraffito. 6. Konserwacja elementów drewnianych (gzyms wieczcy, podniebienie wykusza). 7. Wymiana obróbek blacharskich. 8. Wymiana rur spustowych. 9. Wymiana stolarki lusarki okiennej. 10. Remont drewnianych drzwi wejciowych. 11. Konserwacja cokołu. Cz III - Remont sieni przejazdowej 1. Usunicie głuchych i zniszczonych elementów. 2. Uzupełnienie ubytków. 3. Wykonanie gipsowych sztukaterii. 4. Konserwacja powierzchni tynkowanych. 5. Wymiana stalowej bramy wjazdowej. 6. Wymiana nawierzchni w sieni. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY, ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej, zmiany pokrycia dachowego na elewacji frontowej, z blachy stalowej na łupek oraz remont sieni przejazdowej w kamienicy znajdujcej si w Katowicach przy ul. Warszawskiej 5. Inwestor przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okrelonym w umowie o wykonanie robót, wskae na planie sytuacyjnym instalacje i urzdzenia podziemne i naziemne, a take dostp do wody i energii elektrycznej.

5 5 / 68 Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracowników i wjazdu pojazdów i sprztu Wykonawcy na teren. Zamawiajcy w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekae Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj i współrzdne punktów głównych obiektów oraz reperów, Dziennik Budowy i Ksig Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STT. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru kocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy na własny koszt. Wykonawca jest zobowizany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniajce, opiniujce oraz włacicieli terenów, na których prowadzone bd prace. Przed rozpoczciem robót Wykonawca jest zobowizany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczcia prac oraz przewidywanym terminie zakoczenia. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonywanych robót oraz za ich zgodno dokumentacj projektow, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. ZGODNO Z DOKUMENTACJ PROJEKTOW I SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi załczniki do umowy, a wymagania szczegółowe w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie moe wykorzystywa błdów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu naley natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbienoci podane na rysunku wielkoci liczbowe wymiarów s waniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj by zgodne z dokumentacj projektow i SST. Wielkoci okrelone w dokumentacji projektowej i w SST bd uywane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego

6 6 / 68 przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały s wykonane roboty nie bd zgodne z dokumentacj projektow lub SST i maj wpływ na niezadawalajc jako elementu budowli, to takie materiały zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowizujcych przepisów oraz powinien zapewni ochron własnoci publicznej i prywatnej. Istniejce w terenie instalacje nadziemne i podziemne, np. kable, rurocigi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Inwestora przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowizany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urzdze, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a take natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właciciela instalacji i urzdze, jeli zostan przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzdzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. WYMAGANIA DOTYCZCE OCHRONY RODOWISKA Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. Wykonawca bdzie podejmował wszystkie niezbdne działania, aby stosowa si do przepisów i normatywów z zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bdzie unikał szkodliwych działa, szczególnie w zakresie zanieczyszcze powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla rodowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnoci przy wykonywaniu robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach naley przedstawi szczegółowe wymagania dotyczce ochrony rodowiska, które powinny by przestrzegane przez Wykonawc wynikajce z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla rodowiska.

7 7 / 68 W okresie trwania robót Wykonawca bdzie: - stosowa si do Ustawy z r. o odpadach (Dz.U z dn. 13 sierpnia 1997 r.) - podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub własnoci społecznej i innych, a wynikajcych ze skaenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastpstwie jego sposobu działania. Stosujc si do tych wymaga bdzie miał szczególny wzgld na: - lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - moliwoci powstania poaru. WARUNKI BHP I OCHRONA PPO.NA BUDOWIE Wykonawca bdzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci jest zobowizany wykluczy prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budow i bdzie utrzymywał wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa, take zapewni wyposaenie w urzdzenia socjalne oraz odzie ochronn wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy prawo budowlane, jest zobowizany sporzdzi lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoczciem budowy), planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwanego planem bioz, na podstawie Informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia sporzdzon przez projektanta. Plan bioz naley opracowa zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 120, poz. 1126), uwzgldniajc równie wymagania okrelone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie

8 8 / 68 bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) Wykonawca bdzie stale utrzymywał wyposaenie przeciwpoarowe w stanie gotowoci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczestwa przeciwpoarowego. WRUNKI DOTYCZCE ORGANIZACJI RUCHU Wykonawca zobowizany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzdem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób cigły bdzie o kadym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. OGRODZENIE PLACU BUDOWY Wykonawca jest zobowizany do: - przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców i planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskanie jego akceptacji, - ogrodzenia i utrzymania porzdku na placu budowy, - właciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, - utrzymania w czystoci dróg publicznych i ulic przy placu budowy, - uzgodnienia z zarzdem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy, uzyska stosowne uzgodnienia. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiały i urzdzenia uywane do robót od daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego. STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

9 9 / 68 Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pastwowej i samorzdowej, które s w jakikolwiek sposób zwizane z robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 1.2 WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYROBÓW BUDOWLANYCH - Wymagania ogólne dotyczce właciwoci materiałów i wyrobów Przy wykonywaniu robót budowlanych mog by stosowane wyłcznie wyroby budowlane o właciwociach uytkowych umoliwiajcych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymaga podstawowych, okrelonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a take powinny by zgodne z wymaganiami okrelonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca powinien przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o ródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urzdze przewidywanych do realizacji robót właciwie oznaczonych, posiadajcych certyfikat na znak bezpieczestwa, certyfikat zgodnoci z Polsk Norm, a take inne prawnie okrelone dokumenty. Kierownik budowy jest obowizany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywa dokumenty stanowice podstaw ich wykonania, a take owiadczenia dotyczce wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajce na korzystanie z tego ródła oraz okrelajce parametry techniczne tego materiału. - Wymagania ogólne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrol jakoci materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni właciwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny by okrelone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urzdzenia powinny by dostpne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłuej

10 10 / 68 składowanych materiałów, elementów budowlanych i urzdze konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urzdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom okrelonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a take o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoci. - Materiały nieodpowiadajce wymaganiom Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawc na plac budowy, które nie uzyskaj akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by niezwłocznie usunite z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajcym (inwestorem) moe pozwoli Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadajcych wymaganiom okrelonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urzdzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełn odpowiedzialno techniczn i kosztow. - Wariantowe stosowanie materiałów Jeeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczne przewiduj wariantowe stosowanie materiałów budowlanych oraz urzdze w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajcym, podejmie odpowiedni decyzj. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urzdzenie) nie moe by ponownie zmieniony bez jego zgody.

11 11 / WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonawca jest zobowizany do uywania takiego sprztu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okrelonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kadego rodzaju robót. W przypadku braku odpowiednich ustale w specyfikacjach technicznych niezbdna jest akceptacja sprztu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeeli w specyfikacjach przewidziano moliwo wariantowego uycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprztu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia niegwarantujce realizacji umowy lub kontraktu mog by zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji. 1.4 WYMAGANIA DOTYCZCE RODKÓW TRANSPORTU Wykonawca jest zobowizany do stosowania tylko tych rodków transportu, które bd okrelone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyn niekorzystnie na stan i jako transportowanych materiałów. rodki transportu powinny odpowiada wymaganiom okrelonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urzdze wyposaenia wymagaj specjalistycznego sprztu transportowego. - Transport poziomy Wykonawca bdzie uywał tylko takich rodków transportu poziomego, jakie nie spowoduj uszkodze przewoonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urzdze. Liczba i rodzaj rodków transportu bd okrelone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewni prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

12 12 / 68 - Transport pionowy Wykonawca jest zobowizany do stosowania rodków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustale rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór rodków transportu pionowego (d wigi, urawie i inne) wymaga szczególnej starannoci przy realizacji robót w zabudowie miejskiej. - Wymagania dotyczce ruchu po drogach publicznych Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bd spełnia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcie na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obcie na osie mog by dopuszczone przez właciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie na bieco usuwa, a własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 1.5 WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - Przed rozpoczciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa si z czci opisowej i rysunkowej, - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia ( plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montau (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie). - Ogólne wymagania dotyczce wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow, za ich zgodno z dokumentacj projektow i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastpstwa błdu popełnionego przez Wykonawc w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót bd poprawione przez Wykonawc na

13 13 / 68 własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczanych elementów robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego, zarzdzajcego realizacj umowy, dotyczce akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprztu i innych ustale odnoszcych si do wykonania robót bd oparte na wymaganiach okrelonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a take w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego bdzie brał pod uwag wyniki bada materiałów i robót, uwzgldni rozrzuty wystpujce przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki, które maj wpływ na rozwaany problem. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bd spełnione nie pó niej ni w wymaganym czasie, pod gro b zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodet, który w razie potrzeby bdzie słuył pomoc Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez Wykonawc. Wykonawca zabezpieczy sie punktów odwzorowania załoonych przez geodet. - Projekt zagospodarowania placu budowy Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy. Projekt składa si z czci opisowej i graficznej. Cz opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: - wielko potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej budowy, - opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, - sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia itp., - wielko potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, - potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, - zasady owietlenia placu budowy i otoczenia oraz owietlenia ostrzegawczego, - rodzaj i iloci podrcznego sprztu ganiczego,

14 14 / 68 - warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a take zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, - zabezpieczenie rodowiska przyrodniczego. Cz graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: - granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajcie czci pasa drogowego, - usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby zaplecza technicznego budowy, - drogi dojazdowe, - punkt przyłczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzania do punków odbioru, a take odprowadzenie cieków, - rozmieszczenie pomocniczego sprztu ganiczego, hydrantów, przeciwpoarowych zbiorników wodnych itp. - Projekt organizacji budowy Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.; - szczegółowe zestawienie iloci robót z charakterystyk techniczn, - metody i systemy wykonania robót z uwzgldnieniem rodków realizacji, jak: materiały, maszyny i urzdzenia pomocnicze, zatrudnienie itp., - harmonogramy wykonania robót, prace maszyn i urzdze, - plany zatrudnienia, - zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, - instrukcje montaowe i bhp, - rysunki robocze specjalnych rusztowa i deskowa. - Projekt technologii i organizacji ruchu Monta elementów konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie powinny by prowadzone na podstawie projektu technologii montau. Wykonawca jest zobowizany prowadzi dziennik montau.

15 15 / 68 - Likwidacja placu budowy Wykonawca jest zobowizany do likwidacji placu budowy i pełnego uporzdkowania terenu wokół budowy. Uprztnicie terenu budowy stanowi wymóg okrelony przepisami administracyjnymi o porzdku. 1.6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Zasady kontroli jakoci robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót, jakoci materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moliwo pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowizków wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzdzajcemu realizacj umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakoci. Cz ogólna okrela: - system (sposób i procedur) kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania bada zleconych przez wykonawc), - sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, - sposób i form przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzdzajcemu realizacj umowy. Cz szczegółowa dla kadego asortymentu podaje: - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania, - wykaz urzdze pomiarowo kontrolnych, - sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, - urzdzenia do magazynowania i załadunku materiałów, - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo bada, pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

16 16 / 68 - sposób postpowania z materiałami i robotami nieodpowiadajcymi wymaganiom umowy. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowizany do opracowania programu i planu zapewnienia jakoci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bdzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z czstotliwoci gwarantujc, e roboty wykonano zgodnie w wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo bada nie zostały okrelone w szczegółowych specyfikacjach, zostan one ustalone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wiadectwa, e wszystkie urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wan legalizacj i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedur bada. Inspektor nadzoru inwestorskiego bdzie miał nieograniczony dostp do pomieszcze laboratorium w celu dokonywania inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawc wykonania bada do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moe wymaga dokumentów potwierdzajcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych bada. - Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi Wymagania wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej choby w jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dane okrelone w Dokumentacji Projektowej i w ST bd uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bd w pełni zgodne z Dokumentacj Projektow lub ST, i wpłynie to na niezadowalajc jako elementu budowli, to takie materiały bd niezwłocznie zastpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. - Pobieranie próbek Próbki do bada bd pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy

17 17 / 68 produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inspektor nadzoru inwestorskiego bdzie miał moliwo udziału w pobieraniu próbek. - Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej specyfikacji technicznej, mona stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki bada. Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okrelonym w Programie zapewnienia jakoci. - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelk potrzebn pomoc w tych czynnociach. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bdzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc usunite z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnoci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bd odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. - Certyfikaty i deklaracje Inspektor moe dopuci do uycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzdzeniem MSWiA z 1998r.(Dz.U,99/98),

18 18 / 68 - posiadaj deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: Polsk Norm lub aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s certyfikacj okrelon w pkt. 1 i które spełniaj wymogi SST, znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzdzeniu MSWiA z 1998r.(Dz.U.98/99). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s wymagane w SST, kada ich partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga bd odrzucone. - Dokumentacja budowy Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: - pozwolenie na budow wraz z załczonym projektem budowlanym, - dziennik budowy, - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, - operaty geodezyjne, - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, - protokoły odbiorów czciowych i kocowych, - ksik obmiarów robót, - certyfikaty na znak bezpieczestwa, deklaracje zgodnoci z Polsk Norm lub aprobaty techniczne, - protokoły koniecznoci dotyczce robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowizany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostpniania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organów. 1.7 WYMAGANIA DOTYCZCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT - Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiki obmiaru Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004r. przedmiar robót powinien zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejnoci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegółowy opis oraz wskazanie właciwych

19 19 / 68 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawia podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówie. Dalszy podział przedmiaru robót naley opracowa według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajcych normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadajce robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotycz umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres robót wykonawczych zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacj techniczn, w jednostkach okrelonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastpowa co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s do ksiki obmiarów. Ksika obmiarów jest niezbdna do udokumentowania wykonywanych robót ulegajcych zakryciu lub znikajcych, robót rozbiórkowych oraz zwizanych z remontem. Jakikolwiek błd lub opuszczenie ( przeoczenie ) w ilociach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błdów lub pominicie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajcym, jeeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. - Zasady okrelania iloci robót i materiałów Długoci pomidzy poszczególnymi punktami bd obmierzone poziomo, wzdłu linii osiowej i podawane w [ m ]. Jeeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagaj dla okrelonych robót inaczej objtoci bd wyliczane w [ m 3 ], powierzchnie w [ m 2 ], a sprzt i urzdzenia w [ szt.]. Przy podawaniu długoci, objtoci i powierzchni stosuje si dokładno do dwóch znaków po przecinku. Iloci, które maj by obmierzone wagowo, bd wyraone w kilogramach lub w tonach. - Urzdzenia i sprzt pomiarowy Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca

20 20 / 68 przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wane wiadectwa. Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy bd przez Wykonawc utrzymywane w naleytym stanie przez cały okres trwania robót. Urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagaj akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzdzajcego realizacj umowy. - Czas przeprowadzenia pomiarów Obmiary naley przeprowadza przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót, a take w przypadku wystpujcej dłuszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikajcych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci bd uzupełnione odpowiednimi szkicami dołczonymi do ksiki obmiarów, wzgldnie umieszczonych na karcie obmiarowej. 1.8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH - Rodzaje odbiorów Wystpuj nastpujce rodzaje odbiorów: odbiór czciowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbiór kocowy, odbiór po okresie rkojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). - Odbiór robót ulegajcych zakryciu lub zanikajcych Do podstawowych obowizków Wykonawcy naley zgłoszenie Inwestorowi do odbioru robót ulegajcych zakryciu lub zanikajcych. Odbiór robót zanikajcych lub ulegajcych zakryciu polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj zakryciu. Odbiór taki bdzie przeprowadzony w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Gotowo danej czci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. - Odbiór czciowy i odbiór etapowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót stanowicych cz całoci wykonywanych robót. Odbiór etapowy polega na ocenie i jakoci czci robót stanowicych z reguły cało techniczn. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujce do odbiorów

21 21 / 68 etapowych dokonuje si w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru czciowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. - Odbiór kocowy Odbiór kocowy przeprowadza si w trybie i zgodnie z warunkami okrelonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Strony postanawiaj, e przedmiot umowy bdzie podlegał odbiorowi kocowemu po całkowitym zakoczeniu robót oraz odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu gwarancji. Wykonawca po zakoczeniu wszystkich robót bdcych przedmiotem umowy zawiadamia pisemnie Zamawiajcego o zakoczeniu robót i gotowoci do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika budowy. Brak ustosunkowania si zamawiajcego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o gotowoci do ich odbioru oznacza osignicie przez Wykonawc gotowoci do odbioru w dacie zgłoszenia. W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajcego o gotowoci do odbioru, strony przystpi do odbioru robót. Dat rozpoczcia czynnoci odbioru wyznacza pisemnie zamawiajcy. Strony umawiaj si, e po zawiadomieniu o zakoczeniu robót utworzona zostanie Komisja do spraw odbioru kocowego przedmiotu umowy. Komisja ta tworzona jest z pełnomocnych przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy, a Przewodniczcego Komisji wyznacza Zamawiajcy. Warunkiem rozpoczcia czynnoci odbiorowych przez Komisj jest przedstawienie: - wykonanej przez Wykonawc 2 egz. dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera midzy innymi: rysunki techniczne oraz projekty z naniesionymi odstpstwami od dokumentacji lub zastosowanymi rozwizaniami zamiennymi, - komplet wymaganych prawem atestów, certyfikatów itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiały, wyroby i urzdzenia, - powykonawcz dokumentacj fotograficzn stanu przed i po wykonaniu prac budowlanych,

22 22 / 68 - protokoły odbiorów robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, - protokoły odbiorów czciowych, - ustalenia technologiczne, - dziennik budowy i ksiki obmiarów (oryginały), - wyniki bada kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, - geodezyjn dokumentacj powykonawcz robót i uzbrojenia terenu, Potwierdzenie zakoczenia prac Komisji nastpi w formie protokołu odbioru kocowego podpisanego przez strony, niezwłocznie po zakoczeniu czynnoci i dokonaniu odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy. Dokonane płatnoci czciowe wynagrodzenia nie s traktowane jako odbiór jakoci wykonanych robót. Podpisanie przez strony protokołu bezusterkowego stanowi podstaw wystawienia faktury kocowej i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach okrelonych w umowie w paragrafie Warunki płatnoci wynagrodzenia W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajcy ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunicia lub sporzdzenia protokołu warunkowego, który powinien zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak te terminy wyznaczone na usunicie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawiajcy moe równie decyzj o przerwaniu czynnoci odbiorowych, jeeli w czasie tych czynnoci ujawniono istnienie takich wad, które uniemoliwiaj uytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a do czasu usunicia tych wad. Niezastosowanie si Wykonawcy do obowizku usunicia wad w oznaczonym terminie upowania Zamawiajcego do usunicia ich na koszt i odpowiedzialno Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w umowie. Jeeli w protokole odbioru stwierdza si, e Wykonawca winien na swój koszt poprawi lub ponownie przeprowadzi pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowizany niezwłocznie przystpi do ich wykonania. Roboty zwizane z usuniciem wad musz by wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba, e ze wzgldu na uzasadnione obiektywne okolicznoci termin ten nie moe by dochowany, w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie termin, który wie Wykonawc.

23 23 / 68 W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót poprawkowych w terminie 5 dni od daty okrelonej w protokole odbioru kocowego, Zamawiajcy jest upowaniony do zatrudnienia innego Wykonawcy, na koszt Wykonawcy (zgodnie z ustaleniami umowy). Jeli okrelone wady i usterki usun si nie dadz, albo gdy z okolicznoci wynika, e Wykonawca nie zdoła usun wad w czasie odpowiednim, Zleceniodawca moe obniy wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, e stwierdzone wady i usterki nie uniemoliwiaj uytkowania przedmiotu umowy. Obnienie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od wiadcze gwarancyjnych okrelonych umow. - Odbiór po okresie rkojmi Pod koniec okresu rkojmi Zamawiajcy lub właciciel obiektu organizuje odbiór po okresie rkojmi. Odbiór taki wymaga przygotowania nastpujcych dokumentów: - umowy o wykonaniu robót budowlanych, - protokołu odbioru kocowego obiektu, - dokumentów potwierdzajcych usunicie wad zgłoszonych w trakcie odbioru kocowego obiektu (jeli były zgłaszane wady), - dokumentów dotyczcych wad zgłoszonych w okresie rkojmi oraz potwierdzenia usunicia tych wad, - innych dokumentów niezbdnych do przeprowadzenia czynnoci odbioru. - Odbiór ostateczny pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rkojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. - Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzdze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej umoliwiajcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustaw Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej wchodz m.in.: - pozwolenie na budow, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na uytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

24 24 / 68 - wszystkie inne pozwolenia urzdowe zwizane z realizacj obiektu, - oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włczone w trakcie realizacji budowy, - dziennik montau (rozbiórki) jeli był prowadzony, - protokoły odbiorów robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, - protokoły odbiorów czciowych i kocowych, - wyniki bada, prób i sprawdze protokoły odbiorów instalacji i urzdze technicznych oraz przewodów wentylacyjnych, - geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, - kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, - dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, - rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszcych, (np. przełoenie linii energetycznej, owietleniowej oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włacicielom urzdze), - owiadczenie kierownika budowy o: a) zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow oraz przepisami, b) doprowadzenie do naleytego stanu i porzdku terenu budowy, a take w razie koniecznoci ulicy, ssiedniej nieruchomoci lub lokalu, c) o właciwym zagospodarowaniu terenów przyległych, - aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoci) oraz certyfikaty na znak bezpieczestwa B dla materiałów i urzdze, - instrukcje eksploatacji i konserwacji urzdze (DTR), - karty gwarancyjne urzdze technicznych, - instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, - operat bezpieczestwa poarowego. Jeeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania majcych istotne znaczenie opracowa, ekspertyz oraz opinii lub dokumentów, to powinny one by włczone do dokumentacji powykonawczej.

25 25 / 68 Wykonawca dostarczy, przed zakoczeniem robót, po sze egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by uwzgldniony w umowie na dostaw urzdze lub wykonanie robót. 1.9 ROZLICZENIE ROBÓT-PODSTAWA PŁATNOCI Rozliczenie robót bdzie dokonywane zgodnie z zapisem umowy Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zaakceptowanym przez Zamawiajcego oraz iloci rzeczywicie wykonanych i odebranych robót. Podstaw do okrelenia wartoci robót stanowi kosztorys ofertowy złoony w postpowaniu przetargowym. Ustala si, e ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz stawka roboczogodziny nie bd podlegały zmianom oraz nie bd waloryzowane. Podstaw wystawienia faktur czciowych stanowi bd protokoły odbioru poszczególnych odcinków robót, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajcego, a faktury kocowej protokół odbioru bezusterkowego całego zakresu robót stanowicych przedmiot umowy, potwierdzony przez powołan Komisj do spraw odbioru kocowego przedmiotu umowy DOKUMENTY ODNIESIENIA - Normy i akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne Specyfikacje Techniczne w rónych miejscach powołuj si na Polskie Normy (PN), przepisy branowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integraln cz i naley je czyta łcznie z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystpowały. Rozumie si, i Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartoci i wymaganiami. Zastosowanie bd miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó niej ni 30 dni przed dat składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bd wykonywane w bezpieczny[ sposób, cile w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowizujcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowizany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowizuj w zwizku z wykonywaniem prac objtych umow i stosowania ich postanowie na równi z wszystkim innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

26 26 / 68 Zakłada si, i Wykonawca dogłbnie zaznajomił si z treci i wymaganiami tych norm. - Wykaz najwaniejszych norm i aktów prawnych: - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno uytkowego (Dz.U. Nr. 202, poz. 2072) - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno uytkowym, (Dz.U. Nr. 130, poz. 1389) - Rozporzdzenie z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie (Dz. Urz. WE L 340 z dnia r., z pó niejszymi zmianami), - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr. 207, poz z pó niejszymi zmianami), - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr. 1, poz. 177 z pó niejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138 z 2001 r. Poz. 1554), - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), - Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250 z pó niejszymi zmianami), - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Z 1998 r. Nr 107, poz. 679, zmiany : Dz.U. Z 2002 r. Nr 8, poz. 71),

27 27 / 68 - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia wykazu wyrobów budowlanych nie majcych istotnego wpływu na spełnianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, (Dz.U. Z 1998 r. Nr 99, poz. 637), - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodnoci, deklaracji zgodnoci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Z 1998 r. Nr 113, poz. 728), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr. 47, poz. 401), - Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, (Dz. Z 1995 r. Nr. 8, poz. 38, zmiany : Dz.U. z 2001 r. Nr. 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr. 134, poz. 1130, Dz.U. Z 2003 r., Nr. 175, poz. 1704), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego dane bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr.108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami), - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksiki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr. 120, poz. 1134), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postpowania Administracyjnego tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr. 98, poz z pó niejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr. 16, poz. 93) ze zmianami zawartymi w Dz.U r. Nr. 114, poz. 542.), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz.1779),

28 28 / 68 - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okrelenia polskich jednostek organizacyjnych upowanionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz.1780), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzenia 197r. - sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.Nr 169, poz.1650), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126), - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 198, poz.2041).

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: BPH SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005 NR OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODTWORZENIA HERBU BISKUPA TOMICKIEGO ORAZ REMONT I ODTWORZENIE FRAGMENTU TYNKU NA ELEWACJI ZAMKU W SIEWIERZU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODTWORZENIA HERBU BISKUPA TOMICKIEGO ORAZ REMONT I ODTWORZENIE FRAGMENTU TYNKU NA ELEWACJI ZAMKU W SIEWIERZU ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice Śl; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: Gmina Siewierz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zespół boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia Młodziey Uzdolnionej Piłkarsko przy ZSOS Nr 2, Pozna ul. Przepadek. Etap I Boisko treningowe wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.

Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. Inwestor Starostwo Powiatowe 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 Nazwa inwestycji MODERNIZACJA POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa obiektu: REMONT SKLEPIEŃ ORAZ CZYSZCZENIE CHEMICZNE KOTŁÓW Temat opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie. Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn. PKT l. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Komorznie Zamawiający: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

NR OPRACOWANIA 01/ST/13 NR UMOWY ---

NR OPRACOWANIA 01/ST/13 NR UMOWY --- MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: PKO SA O/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu Nazwa Inwestycji: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Fieldorfa 2 Adres Inwestycji: Wrocław, Nazwa i adres Inwestora: Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski 08-110 Siedlce, ul. Okrna 55 tel./fax. +48(025) 633 91 44 e-mail: bp_projektor@o2.pl Ilo egzemplarzy... Egzemplarz nr... NAZWA

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Egz. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Działki budowlane: Inwestor: Projektant: Projektanci: wg ZAŁCZNIKA NR I TOM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POśARU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Nazwa przedsięwzięcia: Rozbiórka obiektu budowlanego Lokalizacja przedsięwzięcia: działka ew. nr 7/1 z obrębu 6-01-02, ul. Ogrodowa 4 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1 SPIS TRECI 1 Spis treci... 2 2 Cz ogólna... 3 2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 2.2 Zakres stosowania ST... 3 2.3 Zakres robót objtych ST... 3 2.3.1 Zakres zasadniczy... 3 2.4 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w Parku Jonstona Lokalizacja : Leszno ul. Bohaterów Westerplatte Zamawiający: Miejski

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo