W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t Z a b e z p i e c z e n i e z a b y t k o w e g o b u d y n k u s t a c y j n e g o Ł ó dź-karolew u l. W r ó b l e w s k i e g o 3 3 d z. n r 1 / 8 5 s e k c j a 5 5 ( 9 - d - 4 ) P o l s k i e K o l e j e P aństwowe S.A W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS Projektant mgr inż. Bogdan Krawczyk 114/80, 43/85 styczeń 2014

2 - Spis treści - 1. Dane ogólne 2. Dane dotyczące budowy 3. Wymagania ogólne str Wykonywanie pokryć dachowych str Roboty hydroizolacyjne str Konstrukcje drewniane str Roboty murarskie str. 60

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Dane ogólne: Budynek dworca wybudowany w 1902 roku, od wielu lat nie użytkowany. Piętrowy, z poddaszem gospodarczym, nie podpiwniczony, wolnostojący. Wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/106 decyzja z dnia r. Parter niedostępny. Klatka schodowa z parteru na poddasze całkowicie oddzielona ścianami na parterze. Na przełomie 17 i 18 września 2012 roku w obiekcie miał miejsce pożar. 2. Dane dotyczące budowy: Zakres robót. Zakresem robót objęto zabezpieczenie obiektu: - przed dostępem osób postronnych - uszczelnienie pokrycia dachu - odprowadzenie wód deszczowych, wykonanie izolacji poziomych Remont zabezpieczenia budynku polegający na: - naprawie pokrycia - naprawie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - naprawie więźby dachowej i fragmentu stropu - zamurowaniu otworów piętra - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych 2

4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 3 1

5 SPIS TRECI 1. WSTP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objtych ST Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce robót MATERIAY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PATNOCI PRZEPISY ZWIZANE Najwaniejsze oznaczenia i skróty: ST Specyfikacja Techniczna SST Szczegóowa Specyfikacja Techniczna ITB Instytut Techniki Budowlanej PZJ Program Zabezpieczenia Jakoci bhp bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 4 2

6 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogólne dotyczce wy-konania i odbioru robót w obiektach budowlanych Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegóowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Projektant sporzdzajcy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegóowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moe wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupenienia lub ucilenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzgldniajce wymagania Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które s niezbdne do okrelania ich standardu i jakoci. Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach maych prostych robót i konstrukcji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno, e podstawowe wymagania b spenione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dowiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca si wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze rodków pozabudetowych (nie objtych ustaw Prawo zamówie publicznych) Zakres robót objtych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegóowymi specyfikacjami technicznymi (SST) Okrelenia podstawowe Ilekro w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym naley przez to rozumie: a) budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi, b) budowl stanowi ca techniczno-uytkow wraz z instalacjami i urzdzeniami, c) obiekt maej architektury; budynku naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach budynku mieszkalnym jednorodzinnym naley przez to rozumie budynek wolno stojcy albo budynek o zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, scy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowicy konstrukcyjnie samodzieln ca, w którym dopuszcza si wydzielenie nie wicej ni dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu ytkowego o powierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30% powierzchni cakowitej budynku budowli naley przez to rozumie kady obiekt budowlany nie bcy budynkiem lub obiektem maej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojce maszty antenowe, wolno stojce trwale zwizane z gruntem urzdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysowe lub urzdzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, skadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci budowlane urzdze technicznych (kotów, pieców przemysowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci przedmiotów skadajcych si na ca uytkow obiekcie maej architektury naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególnoci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrone, figury, b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) ytkowe sce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki, mietniki. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 5 3

7 tymczasowym obiekcie budowlanym naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krótszym od jego trwaci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a take obiekt budowlany nie poczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powoki pneumatyczne, urzdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe budowie naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego robotach budowlanych naley przez to rozumie budow, a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego remoncie naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji urzdzeniach budowlanych naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, w tym sce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki terenie budowy naley przez to rozumie przestrze, w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane naley przez to rozumie tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowizaniowego, przewidujcego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych pozwoleniu na budow naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego dokumentacji budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy sce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod montau take dziennik montau dokumentacji powykonawczej naley przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi terenie zamknitym naley przez to rozumie teren zamknity, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnoci lub bezpieczestwa pastwa, bcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezporedniego wydobywania kopaliny ze za, bcy w dyspozycji zakadu górniczego aprobacie technicznej naley przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzaj jego przydatno do stosowania w budownictwie ciwym organie naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wciwoci okrelonych w rozdziale wyrobie budowlanym naley przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trway w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poczeniu stanowicym integraln ca ytkow organie samorzdu zawodowego naley przez to rozumie organy okrelone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektów, inynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pón. zm.) obszarze oddziaywania obiektu naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrbnych, wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu opacie naley przez to rozumie kwot nalenoci wnoszon przez zobowizanego za okrelone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wciwy organ. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 6 4

8 drodze tymczasowej (montaowej) naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan, przeznaczon do ruchu pojazdów obsugujcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian do usunicia po ich zakoczeniu dzienniku budowy naley przez to rozumie dziennik wydany przez wciwy organ zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okolicznoci zachodzcych w czasie wykonywania robót kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszca ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow rejestrze obmiarów naley przez to rozumie akceptowan przez Inspektora nadzoru ksi z ponumerowanymi stronami, s do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonanych robót w formie wylicze, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego laboratorium naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiajcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niezbdnych bada i prób zwizanych z ocen jakoci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót materiaach naley przez to rozumie wszelkie materiay naturalne i wytwarzane jak równie róne tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru odpowiedniej zgodnoci naley przez to rozumie zgodno wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeli granice tolerancji nie zostay okrelone z przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych poleceniu Inspektora nadzoru naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy projektancie naley przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn b autorem dokumentacji projektowej rekultywacji naley przez to rozumie roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych czci obiektu lub etapie wykonania naley przez to rozumie cz obiektu budowlanego zdoln do speniania przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych i moliw do odebrania i przekazania do eksploatacji ustaleniach technicznych naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegóowych specyfikacjach technicznych grupach, klasach, kategoriach robót naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okrelone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z r., z pón. zm.) inspektorze nadzoru inwestorskiego osoba posiadajca odpowiednie wyksztacenie techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonujca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie kontrol jakoci i iloci wykonanych robot, bierze udzia w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzdze technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego obiektu instrukcji technicznej obsugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawc urzdze technicznych i maszyn, okrelajca rodzaje i kolejno lub wspózaleno czynnoci obsugi, przegldów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujcych ich efektywne i bezpieczne ytkowanie. Instrukcja techniczna obsugi (eksploatacji) jest równie skadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spenia roboty budowlane normach europejskich oznaczaj normy przyjte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami dziaania tych organizacji przedmiarze robót to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 7 5

9 kolejnoci technologicznej ich wykonania, ze szczegóowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajcych szczegóowy opis, oraz wskazanie szczegóowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robót podstawowych robocie podstawowej minimalny zakres prac, które po wykonaniu s moliwe do odebrania pod wzgldem iloci i wymogów jakociowych oraz uwzgldniaj przyjty stopie scalenia robót Wspólnym Sowniku Zamówie jest systemem klasyfikacji produktów, usug i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie publicznych. Skada si ze sownika gównego oraz sownika uzupeniajcego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okrelania przedmiotu zamówienia przez zamawiajcych z ówczesnych Pastw Czonkowskich UE stao si obowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie publicznych przewidziao obowizek stosowania klasyfikacji CPV poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r Zarzdzajcym realizacj umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzdzajcym, wyznaczona przez zamawiajcego, upowaniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow w zakresie okrelonym w udzielonym penomocnictwie (zarzdzajcy realizacj nie jest obecnie prawnie okrelony w przepisach) Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, SST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiajcy, w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj i wspórzdne punktów gównych obiektu oraz reperów, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru kocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz graficzn, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóowych warunkach umowy, uwzgldniajcym podzia na dokumentacj projektow: dostarczon przez Zamawiajcego, sporzdzon przez Wykonawc Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi zaczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byy w caej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie moe wykorzystywa bdów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbienoci podane na rysunku wielkoci liczbowe wymiarów waniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay maj by zgodne z dokumentacj projektow i SST. Wielkoci okrelone w dokumentacji projektowej i w SST b uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziau tolerancji. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 8 6

10 W przypadku, gdy dostarczane materiay lub wykonane roboty nie b zgodne z dokumentacj projektow lub SST i maj wpyw na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materiay zostan zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnay i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony robót, wygody spoecznoci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest wczony w cen umown Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoczeniowych Wykonawca bdzie: a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub wasnoci spoecznej, a wynikajcych ze skaenia, haasu lub innych przyczyn powstaych w nastpstwie jego sposobu dziaania. Stosujc si do tych wymaga, Wykonawca bdzie mia szczególny wzgld na: 1) lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, skadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyami i gazami, c) moliwoci powstania poaru Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiay atwopalne b skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywoanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urzdze zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uytkowników oraz bdzie z nimi wspópracowa, dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego Ograniczenie obci osi pojazdów Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie gruntu, materiaów i wyposaenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od wadz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ciy bdzie o kadym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powodujce nadmierne obcienie osiowe nie b dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie terenu budowy i wykonawca bdzie odpowiada za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru Bezpieczestwo i higiena pracy Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 9 7

11 Podczas realizacji robót wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materiay i urzdzenia uywane do robót od daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pastwowej i samorzdowej, które s w jakikolwiek sposób zwizane z robotami i bdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w peni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich wymaga prawnych odnonie wykorzystania opatentowanych urzdze lub metod i w sposób ciy bdzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziaaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. 2. MATERIAY 2.1. róda uzyskania materiaów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóowe informacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania materiaów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ciych bada okrelonych w SST w celu udokumentowania, e materiay uzyskane z dopuszczalnego róda speniaj wymagania SST w czasie postpu robót. Pozostae materiay budowlane powinny spenia wymagania jakociowe okrelone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóowych Specyfikacjach Technicznych (SST) Pozyskiwanie masowych materiaów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wcicieli i odnonych wadz na pozyskanie materiaów z jakichkolwiek z miejscowych, wczajc w to róda wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji a. Wykonawca przedstawi dokumentacj zawieraj raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spenienie wymaga ilociowych i jakociowych materiaów z jakiegokolwiek za. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiaów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegóowe warunków umowy stanowi inaczej. Humus i nadkad czasowo zdjte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b formowane w hady i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiay pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b wykorzystane do robót lub odwiezione na odkad odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatacja róde materiaów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 10 8

12 danym obszarze Materiay nie odpowiadajce wymaganiom jakociowym Materiay nie odpowiadajce wymaganiom jakociowym zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, b zone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem i niezapaceniem Przechowywanie i skadowanie materiaów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy b one potrzebne do robót, byy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway swoj jako i wciwo do robót i byy dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skadowania materiaów b zlokalizowane w obrbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Wariantowe stosowanie materiaów Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo zastosowania rónych rodzajów materiaów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiau. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie moe by póniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprzt bcy wasnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie spenia normy ochrony rodowiska i przepisy dotyczce jego ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wciwoci przewoonych materiaów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b spenia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by dopuszczone przez ciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg na Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 11 9

13 koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Przed rozpoczciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skada si z czci opisowej i graficznej, plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy, projekt technologii i organizacji montau (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow lub kontraktem oraz za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj pro-jektow, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe obsug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okrelonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru Nastpstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc na wasny koszt Decyzje Inspektora nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elemen-tów robót oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotyczce realizacji robót b wykonywane przez Wy-konawc nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, SST. Program zapewnienia jakoci winien zawiera: organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykaz zespoów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 12 10

14 sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilorodków transportu oraz urzdze do magazynowania i zaadunku materiaów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót Zasady kontroli jakoci robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol jakoci robót i stosowanych materiaów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wczajc w to personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiaów oraz robót. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiaów oraz robót z czstotliwoci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwoci s okrelone w SST. W przypadku, gdy nie zostay one tam okrelone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow. Inspektor nadzoru bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te b tak powane, e mog wpyn ujemnie na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiaów i dopuci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiaów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiaów i robót ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inspektor nadzoru bdzie mie zapewnion moliwo udziau w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiaów, które budz tpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiay nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania próbek b dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada b odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 13 11

15 6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaów u róda ich wytwarzania. Do umoliwienia jemu kontroli zapewniona bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, dzie ocenia zgodno materiaów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor nadzoru moe pobiera próbki materiaów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wycznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiaów i robót z dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku, cakowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moe dopuci do uycia tylko te wyroby i materiay, które: 1. posiadaj certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 2. posiadaj deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: 3. Polsk Norm lub 4. aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt. 1 i które speniaj wymogi SST. 5. znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiaów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, kada ich partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiay, które nie speniaj tych wymaga b odrzucone. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 14 12

16 6.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzdowym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b dokonywane na bieco i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaczone do dziennika budowy protokoy i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naley wpisywa w szczególnoci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót, terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi, zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczce jakoci materiaów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem kto je przeprowadza, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b przedone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. [2] Ksika obmiarów Ksika obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w jednostkach przyjtych w kosztorysie lub w SST. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 15 13

17 [3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiaów, orzeczenia o jakoci materiaów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi zaczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostae dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na budow, b) protokoy przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoy odbioru robót, e) protokoy z narad i ustale, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia. [5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b zawsze dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do ksiki obmiarów. Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Bdne dane zostan poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej patnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie Zasady okrelania iloci robót i materiaów Zasady okrelania iloci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okrelonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 16 14

18 7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w caym okresie trwania robót Wagi i zasady wdraania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym wymaganiom SST. dzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniajc w sposób ciy zachowanie dokadnoci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nastpujcym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzdze technicznych, c) odbiorowi czciowemu, d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu), e) odbiorowi po upywie okresu rkojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upywie okresu gwarancji Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoci wykonywanych robót oraz iloci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo danej czci robót do odbioru zgasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, SST i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si dla zakresu robót okrelonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny (kocowy) Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakoci. Cakowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 17 15

19 Odbiór ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorów czciowych, zwaszcza w zakresie wykonania robót uzupeniajcych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeniajcych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (kocowe) Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 1. dokumentacj powykonawcz, tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2. szczegóowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniajce lub zamienne), 3. protokoy odbiorów robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, 4. protokoy odbiorów czciowych, 5. recepty i ustalenia technologiczne, 6. dzienniki budowy i ksiki obmiarów (oryginay), 7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoci (PZJ), 8. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiaów, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoci (PZJ), 9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przeenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoy odbioru i przekazania tych robót wcicielom urzdze, 10. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 11. kopi mapy zasadniczej powstaej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie b gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupeniajce b zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjnypo upywie okresu rkojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upywie okresu rkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad, które ujawni si w okresie rkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rkojmi. Odbiór po upywie okresu rkojmi i gwarancji pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót(kocowy) robót. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 18 16

20 9. PODSTAWA PATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw patnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj przez Zamawiajcego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczatowo podstaw patnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc i przyjta przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatowe bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania skadajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczatowe robót b obejmowa: robocizn bezporedni wraz z narzutami, warto zuytych materiaów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto pracy sprztu wraz z narzutami, koszty porednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami, ale z wyczeniem podatku VAT Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajcych z postpu robót, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czestwa ruchu, (c) (d) opaty/dzierawy terenu, przygotowanie terenu, (e) konstrukcj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, ozna-kowa i drenau, (f) tymczasow przebudow urzdze obcych. Specyfikacja zostaa sporzdzona w systemie SEKOspec SEKOspec na podstawie standardowej 19 17

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Mickiewicza 3 Inwestor: Zespóù Publicznych Zakùadów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214 Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364 REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7 SPIS TRECI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WSTP... 7 1.1. PRZEDMIOT ST... 7 1.2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO... 7 1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST... 7 1.4. ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU PRZY UL. REPUBLIKI PICZOWSKIEJ W MIEJSCOWOCI PICZÓW DRAFT Spóka Inynierska S.C. R. Dudek, D. Biaas SPIS TRECI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole Szkóù w Sawinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole Szkóù w Sawinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTOWE S K A L A Marek Zieliñski 22-200 Wùodawa, ul.w.witosa 15 tel. 082-572-46-41 kom. 604-228-039 fax. 082-572-66-10 TEMAT: STADIUM: LOKALIZACJA: INWESTOR: Szkolny plac zabaw maùy przy Zespole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. w Parku Miejskim im. Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Montaż tymczasowego ogrodzenia muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Browarna 7 str. 1 z 13 1. Wymagania ogólne. 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI Z DARNI NATURALNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Przedsiębiorstwo Budowlane Lasocice, ul. Szkolna 16 64-100 LESZNO NIP 697-22-25-959 tempus@tempus.pl Sp. z o. o. www.tempus.pl tel. 600 871 045, 600 871 062, 604 068 011 REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MALARSKICH SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI KLIKUSZOWA Opracowanie: PP-B PIETRZAK JÓZEF 1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą Wykonanie remontu kompleksowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej szkliwionej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE

REMONT MIESZKANIA NA II PI TRZE W UP MYS OWICE 1 ul. POWSTA CÓW 11. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIA ÓW M ODZIE Y POWSTA CZEJ KATOWICE TEMAT: REMONT MIESZKANIA NA II PITRZE W UP MYSOWICE 1 ul. POWSTACÓW 11 INWESTORI: POCZTA POLSKA S.A. CIOR KATOWICE Pl. ODDZIAÓW MODZIEY POWSTACZEJ 7 40-094 KATOWICE STADIUM: ` SPECYFIKACJA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 r.

Warszawa, kwiecień 2012 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane ADRES NIERUCHOMOŚCI: ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa INWESTOR: Warszawa, kwiecień 2012 r. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT REMONTOWYCH GOK W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT REMONTOWYCH GOK W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT REMONTOWYCH GOK W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNA Opracowanie: PP-B PIETRZAK JÓZEF 1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do projektu Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do projektu Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do projektu Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dom Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów Adres zamawiającego: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU DLA POTRZEB WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ NA DZIACE 14/238 obr. RÓDMIECIE PRZY UL. DRAFT Spóka Inynierska

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD GŁÓWNY CPV 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych Dokumentacja instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń poddasza budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 /27 86-300 Grudzidz tel. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLABYCH Dzia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na remoncie (modernizacji) sali gimnastycznej, budynku dydaktycznego oraz budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Remont sanitariatów w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie Zakres opracowania: Projekt przebudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST. 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogólne dotyczce

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Budynek Górno&lskiego O&rodka Kardiologii, ul. Zio)owa 45/47, 40-635 Katowice

OBIEKT: Budynek Górno&lskiego O&rodka Kardiologii, ul. Zio)owa 45/47, 40-635 Katowice Biuro MABUD Pracownia projektowa 44-121 Gliwice BIURO USUG dla BUDOWNICTWA 44-100 Gliwice Ul. Kozielska 93/12 Spó'ka cywilna Danuta i Marian Mazgaj Ul. Pszczy1ska 44 Tel. 032/238-36-51 Tel. kom. 0600948170;

Bardziej szczegółowo

[CPV 45000000-7] - WYMAGANIA OGÓLNE

[CPV 45000000-7] - WYMAGANIA OGÓLNE OST [CPV 45000000-7] - WYMAGANIA OGÓLNE 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Puławy, 24-100 Puławy, ul..lubelska 5 ZADANIE INWESTYCYJNE: Zagospodarowanie terenu Skweru Rekreacyjno - Wypoczynkowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

# Ośrodek Zdrowia w Drygałach# WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH [STRONY 45 49]

# Ośrodek Zdrowia w Drygałach# WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH [STRONY 45 49] SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAZWA ZADANIA: OŚRODEKA ZDROWIA ADRES INWESTYCJI: DRYGAŁY INWESTIOR: GMINA BIAŁA PISKA WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 1.0. STO Kod CPV 45000000-7 - WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja: Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Orkana 6 w Zakopanem. Adres inwestycji: 34-500 Zakopane, ul. Orkana 6. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŻŁOBEK

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŻŁOBEK F/1 NAZWA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA RODZAJ OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA BRANŻA CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ PODDASZA SĄD REJONOWY ŚRODA WLKP KOD CPV 45453000-7 Opracowanie: Eugeniusz Gołębiak Upraw. bud. 69/85/Pw Murzynówko czerwiec

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WIERZCHOSŁAWICACH

SPIS TREŚCI ST 01 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WIERZCHOSŁAWICACH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. PRZEDMIOT ST...4 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST...4 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...4 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...4 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT...7 2. MATERIAŁY...10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bieńkowicach realizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE E/1 STADIUM SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZADANIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE ADRES OBIEKTU KORONOWO UL. SIENKIEWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PI AWIE GÓRNEJ UL. SZKOLNA 6

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PI AWIE GÓRNEJ UL. SZKOLNA 6 SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PI AWIE GÓRNEJ UL. SZKOLNA 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO - 00.00. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolnej dla potrzeb budynków nr 19;21;23;25 w m. Świebodzice.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolnej dla potrzeb budynków nr 19;21;23;25 w m. Świebodzice. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolnej dla potrzeb budynków nr 19;21;23;25 w m. Świebodzice. 1 Spis treści 1. IS.00. ST Ogólna specyfikacja techniczna Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w Parku Jonstona Lokalizacja : Leszno ul. Bohaterów Westerplatte Zamawiający: Miejski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE. (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 011/ZSCKR/04/2012 WYMAGANIA OGÓLNE (Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane) Warszawa 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna STRONA 1 SPIS TREŚCI ST 1. Wymagania ogólne... 2 ST 2. Roboty rozbiórkowe... 15 ST 3. Konstrukcje drewniane... 16 ST 4. Impregnacja i odgrzybianie... 19 ST 5. Roboty murowe... 20 ST 6. Roboty pokrywcze...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 BUDOWA OGRODZENIA Kampusu II etap 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo