SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D WYMAGANIA OGÓLNE WSTP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania ST Zakres Robót objtych ST Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce Robót MATERIAŁY ródła uzyskania materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Materiały nie odpowiadajce wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów Wariantowe stosowanie materiałów SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonywania Robót KONTROLA JAKOCI ROBÓT Program zapewnienia jakoci (PZJ) Zasady kontroli jakoci Robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Raporty z bada Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru Robót Zasady okrelania iloci Robót i materiałów Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wagi i zasady waenia Czas przeprowadzenia obmiaru ODBIÓR ROBÓT Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór czciowy Odbiór ostateczny Robót Odbiór pogwarancyjny PODSTAWA PŁATNOCI Ustalenia Ogólne Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu PRZEPISY ZWI ZANE...17 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYBURZENIOWE...19 D ZDJCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY WSTP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objtych ST Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT Ogólne wymagania dotyczce sprztu Sprzt do zdjcia humusu i/lub darniny TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczce transportu Transport humusu i darniny WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Zdjcie warstwy humusu...21

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zdjcie darniny KONTROLA JAKOCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakoci robót Kontrola usunicia humusu lub/i darniny OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Cena jednostki obmiarowej przepisy zwizane...22 D WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WSTP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objtych ST Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce robót MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczce materiałów SPRZT Ogólne wymagania dotyczce sprztu Sprzt do rozbiórki TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczce transportu Transport materiałów z rozbiórki WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Wykonanie robót rozbiórkowych KONTROLA JAKOCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakoci robót Kontrola jakoci robót rozbiórkowych OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowi ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Cena jednostki obmiarowej PRZEPISY ZWI ZANE Normy...25 D ROBOTY ZIEMNE...26 D WYKONANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH WSTP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objtych st Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce robót MATERIAŁY (GRUNTY) SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Zasady prowadzenia robót KONTROLA JAKOCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakoci robót Pomiary cech geometrycznych OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWI ZANE...28

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Normy...28 D ZASYPANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH WSTP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objtych ST Okrelenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczce robót MATERIAŁY (GRUNTY) Ogólne wymagania dotyczce materiałów Grunty i materiały do nasypów SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Wykonanie nasypów KONTROLA JAKOCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakoci robót Sprawdzenie jakoci wykonania nasypów OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót Jednostka obmiarowa ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOCI PRZEPISY ZWI ZANE...32 D ROBOTY WYKOCZENIOWE...33 D PLANTOWANIE TERENU WSTP Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót Wymagania ogólne dotyczce robót MATERIAŁY SPRZT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWY PŁATNOCI PRZEPISY ZWI ZANE Normy...35

4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 4 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CPV

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 5 D WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Specyfikacja Techniczna D Wymagania Ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotyczcych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach budowy Szczeciskiego Szybkiego Tramwaju od ptli Basen Górniczy do ptli Kijewo. Etap Ib Projekt rozbiórki istniejcych obiektów kubaturowych i elementów małej architektury zlokalizowanych na posesji przy ul. Bat. Chłopskich nr 63 w Szczecinie. Zakres robót obejmuje dokumentacja techniczna ZAKRES STOSOWANIA ST Specyfikacje Techniczne stanowi cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie ZAKRES ROBÓT OBJTYCH ST Wymagania ogólne naley rozumie i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: D D D D D Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny Wyburzenia obiektów budowlanych Wykonanie wykopów Wykonanie nasypów Plantowanie terenu

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OKRELENIA PODSTAWOWE Uyte w ST wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowizujcymi przepisami, stanowicy urzdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze i okolicznoci zachodzcych w toku wykonywania robót Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Ksiga/Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, słucy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych załczników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiałów oraz robót Materiały - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedział tolerancji nie został okrelony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bdca autorem dokumentacji projektowej Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bdcego przedmiotem robót Rekultywacja - roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoci technologicznej ich wykonania Zadanie budowlane - cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn cało konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, modernizacj, utrzymaniem oraz ochron budowli lub jej elementu OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania, bezpieczestwo wszelkich czynnoci na Terenie Budowy, metody uyte przy budowie oraz za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i współrzdne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja Projektowa (A) Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej bdzie udostpniony do wgldu w siedzibie Urzdu Miejskiego, Wydział Inwestycji Miejskich w Szczecinie po ogłoszeniu Przetargu. (B) Dokumentacja Projektowa Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska dwa kompletne egzemplarze Dokumentacji Projektowej zawierajce opis techniczny, cz rysunkow, cz kosztorysow oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. (C) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 7 Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena bez podatku VAT obejmujca wszystkie koszty zwizane z przygotowaniem i realizacj Kontraktu) nastpujce dokumenty: projekt oznakowania placu budowy, program zapewnienia jakoci, powykonawcz dokumentacj geodezyjn, plan BIOZ Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi cz Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno ich wanoci wymieniona w Ogólnych warunkach umowy: umowa oferta Wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia szczegółowe specyfikacje techniczne dokumentacja projektowa przedmiar robót Wykonawca nie moe wykorzystywa błdów lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbienoci opis wymiarów waniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. W sytuacjach niejasnych decyzje dotyczce rozbienoci podejmuje Projektant. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały bd zgodne z Dokumentacj Projektow i ST. Dane okrelone w Dokumentacji Projektowej i w ST bd uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie bd w pełni zgodne z Dokumentacj Projektow lub ST, i wpłynie to na niezadowalajc jako elementu budowli, to takie materiały bd niezwłocznie zastpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania Robót Wykonawca bdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub społecznej i innych, a wynikajcych ze skaenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastpstwie jego sposobu działania. Stosujc si do tych wymaga bdzie miał szczególny wzgld na: 1) Lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 2)rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) moliwoci powstania poaru Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne bd składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie bd dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si uycia materiałów wywołujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami.

8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 8 Wszelkie materiały odpadowe uyte do Robót bd miały aprobat techniczn/wiadectwa dopuszczenia, wydan przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoczeniu Robót ich szkodliwo zanika (np. materiały pylaste) mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiajcy powinien otrzyma zgod na uycie tych materiałów od właciwych organów administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uycie spowodowało jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona własnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bdcych włacicielami tych urzdze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowizany jest umieci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by wykonane w zakresie przełoenia instalacji i urzdze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz bdzie z nimi współpracował dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposób powodujcy minimalne niedogodnoci dla mieszkaców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w ssiedztwie budowy, spowodowane jego działalnoci. Wykonawca przed rozpoczciem Robót winien sporzdzi inwentaryzacj i ocen stanu technicznego istniejcych budynków lecych w strefie wpływu drga oraz innych skutków prowadzenia Robót, dla uniknicia ewentualnych roszcze zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót, Wykonawca winien prowadzi Roboty tak, aby skutki jego działalnoci nie wpłynły na stan techniczny obiektów ssiadujcych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drga Wykonawca powinien prowadzi Roboty sprztem niewywołujcym wibracji i innych negatywnych efektów. Inspektor nadzoru bdzie na bieco informowany o wszystkich umowach zawartych pomidzy Wykonawc a włacicielami nieruchomoci i dotyczcych korzystania z własnoci i dróg wewntrznych. Jednake, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajcy nie bdzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie bd one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy Ograniczenie obcie osi pojazdów Wykonawca bdzie stosowa si do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposaenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od właciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kadym takim przewozie bdzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moe poleci, aby pojazdy nie spełniajce tych warunków zostały usunite z terenu budowy. Pojazdy powodujce nadmierne obcienie osiowe nie bd dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy w obrbie terenu budowy i Wykonawca bdzie odpowiadał za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru/inspektora nadzoru Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywał wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypełnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapłacie i s uwzgldnione w Cenie ofertowej.

9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron Robót i za wszelkie materiały i urzdzenia uywane do Robót od Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by prowadzone w tak sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalajcym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie póniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z Robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnonie wykorzystania opatentowanych urzdze lub metod i w sposób cigły bdzie informowa Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. Wszelkie straty, koszty postpowania, obcienia i wydatki wynikłe z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjtkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru Równowano norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s konkretne normy i przepisy, które spełnia maj materiały, sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bd obowizywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s pastwowe lub odnosz si do konkretnego kraju lub regionu, mog by równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajce równy lub wyszy poziom wykonania ni powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rónice pomidzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dokładnie opisane przez Wykonawc i przedłoone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostałoci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bd uwaane za własno Zamawiajcego. Wykonawca zobowizany jest powiadomi Inspektora nadzoru i postpowa zgodnie z jego poleceniami. Jeeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty i/lub wystpi opónienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajcym i Wykonawc ustali wydłuenie czasu wykonania robót i/lub wysoko kwoty, o któr naley zwikszy cen kontraktow. 2. MATERIAŁY 2.1. RÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czci) materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego ródła uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób cigły spełniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postpu Robót POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od włacicieli i odnonych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek ródeł miejscowych włczajc w to ródła wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji ródła.

10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 10 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj zawierajc raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod wydobycia i selekcji, uwzgldniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pastwowej i samorzdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilociowych i jakociowych materiałów z jakiegokolwiek ródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru bd formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoczeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bd wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga Kontraktu lub wskaza Inspektora nadzoru. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bdzie prowadzi adnych wykopów w obrbie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja ródeł materiałów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJCE WYMAGANIOM Materiały nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z Terenu Budowy, bd złoone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiałów do innych robót, ni te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartociowany przez Inspektora nadzoru. Kady rodzaj Robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem i niezapłaceniem PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bd one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj jako i właciwo do Robót i były dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania bd zlokalizowane w obrbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj moliwo wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem materiału, albo w okresie dłuszym, jeli bdzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moe by póniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych Robót. Sprzt uywany do Robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzt bdcy własnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak równie naprawia lub wymienia sprzt niesprawny. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody.

11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 11 Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków Kontraktu, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 4. TRANSPORT Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie materiałów/sprztu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób cigły bdzie o kadym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych Robót i właciwoci przewoonych materiałów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obcie na osie mog by uyte przez Wykonawc, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inspektora nadzoru. Błdy popełnione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan, usunite przez Wykonawc na własny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany błd okae si skutkiem błdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pimie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót bd oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgldni wyniki bada materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan kwesti. Polecenia Inspektora nadzoru bd wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod grob zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOCI (PZJ) Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakoci bdzie zawiera: a) cz ogóln opisujc: organizacj wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizacj ruchu na budowie, sposób zapewnienia bhp, wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych Robót,

12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 12 wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujcych a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; b) cz szczegółow opisujc dla kadego asortymentu Robót: wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urzdze do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich właciwoci w czasie transportu, sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postpowania z materiałami i Robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom ZASADY KONTROLI JAKOCI ROBÓT Celem kontroli Robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign załoon jako Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol Robót i jakoci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz Robót z czstotliwoci zapewniajc stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwo s okrelone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okrelone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wan legalizacj, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Inspektor nadzoru bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te bd tak powane, e mog wpłyn ujemnie na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uycie do Robót badanych materiałów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiałów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca POBIERANIE PRÓBEK Próbki bd pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inspektor nadzoru bdzie mie zapewnion moliwo udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiałów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania próbek bd dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru bd odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BADANIA I POMIARY Wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru RAPORTY Z BADA Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) bd przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU Dla celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania i zapewniona mu bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc, bdzie ocenia zgodno materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor nadzoru moe pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wyłcznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiałów i Robót z Dokumentacj Projektow i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc CERTYFIKATY I DEKLARACJE Inspektor nadzoru moe dopuci do uycia tylko te materiały, które posiadaj: certyfikat na znak bezpieczestwa, wykazujcy e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właciwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: Polsk Norm lub aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt 1 i które spełniaj wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s wymagane przez ST, kada partia dostarczona do Robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada bd dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga bd odrzucone DOKUMENTY BUDOWY (1) Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bd dokonywane na bieco i bd dotyczy przebiegu Robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słubowego. Zapisy bd czytelne, dokonane trwał technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw.

14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 14 Załczone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty bd oznaczone kolejnym numerem załcznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy naley wpisywa w szczególnoci: - dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, - dat przekazania przez Zamawiajcego Dokumentacji Projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci i harmonogramów Robót, - terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg Robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzdzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów Robót, - wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, - dane dotyczce jakoci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bd przedłoone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron Kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy Robót. (2) Rejestr Obmiarów Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si w sposób cigły w jednostkach przyjtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiałów, orzeczenia o jakoci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bd gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi załczniki do odbioru Robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inspektora nadzoru. (4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nastpujce dokumenty: a) pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b) protokoły przekazania Terenu Budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoły odbioru Robót, e) protokoły z narad i ustale, f) korespondencj na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy bd przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bd zawsze dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego.

15 7. OBMIAR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT Obmiar Robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bd wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich Robót. Błdne dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych Robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej płatnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inspektora nadzoru ZASADY OKRELANIA ILOCI ROBÓT I MATERIAŁÓW Długoci i odległoci pomidzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bd obmierzone poziomo wzdłu linii osiowej. Jeli Specyfikacje Techniczne właciwe dla danych Robót nie wymagaj tego inaczej, objtoci bd wyliczone w m 3 jako długo pomnoona przez redni przekrój. Iloci, które maj by obmierzone wagowo, bd waone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych URZDZENIA I SPRZT POMIAROWY Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bd zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe bd przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót WAGI I ZASADY WAENIA Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniajc w sposób cigły zachowanie dokładnoci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU Obmiary bd przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a take w przypadku wystpowania dłuszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bd wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci bd uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by dołczone w formie oddzielnego załcznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT W zalenoci od ustale odpowiednich ST, Roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru a) odbiorowi Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJCYCH I ULEGAJCYCH ZAKRYCIU Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu.

16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 16 Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo danej czci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako i ilo Robót ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj Projektow, ST i uprzednimi ustaleniami ODBIÓR CZCIOWY Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci Robót. Odbioru czciowego Robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Całkowite zakoczenie Robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny Robót nastpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoczenia Robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedłoonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania Robót z Dokumentacj Projektow i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniajcych i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniajcych lub Robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj Projektow i ST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonywanych Robót w stosunku do wymaga przyjtych w Dokumentach Kontraktowych Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: Dokumentacj Projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, jeli została sporzdzona w trakcie realizacji Kontraktu. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniajce lub zamienne). Ustalenia technologiczne. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. Deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. Opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów załczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przełoenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włacicielom urzdze Geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz Robót i sieci uzbrojenia terenu. Kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 17 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie bd gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupełniajce bd zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniajcych wyznaczy komisja ODBIÓR POGWARANCYJNY Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbiór ostateczny Robót. 9. PODSTAWA PŁATNOCI 9.1 USTALENIA OGÓLNE Podstaw płatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw płatnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania składajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót bd obejmowa: robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami warto zuytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. warto pracy Sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko podatki obliczane zgodnie z obowizujcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT. 9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DM Koszt dostosowania si do wymaga Warunków Kontraktu i Wymaga Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM obejmuje wszystkie warunki okrelone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU Koszt wybudowania przejazdów: (a) Opłaty/dzierawy terenu (b) Przygotowanie terenu (c) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, oznakowa i drenau. (d) Tymczasowa przebudowa urzdze obcych. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiateł (b) Utrzymanie płynnoci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: a) Usunicie wbudowanych materiałów i oznakowania b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. Ustawa o zamówieniach publicznych z póniejszymi zmianami. 2. Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z r, poz. 414). 3. Rozporzdzenie MGPiB z r (Dz.U Nr 10)

18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozporzdzenie MGPiB z r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z póniejszymi zmianami). 6. Dokumenty Kontraktowe (SIWZ).

19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 19 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYBURZENIOWE D ZDJCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY D WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 20 D ZDJCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 1. WSTP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych ze zdjciem warstwy humusu i/lub darniny przy budowie Szczeciskiego Szybkiego Tramwaju w Szczecinie od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo. Etap Ib Projekt rozbiórki istniejcych obiektów kubaturowych i elementów małej architektury zlokalizowanych na posesji przy ul. Bat. Chłopskich nr 63 w Szczecinie ZAKRES STOSOWANIA ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwizanych z realizacj zadania wymienionego w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJTYCH ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych ze zdjciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Zakres wykonania obejmuje: zdjcie warstwy okrelonej gruboci humusu i/lub darniny z pasa robót z czasowym składowaniem iloci przewidzianych do ponownego wbudowania oraz odwiezieniem nadmiaru na odkład OKRELENIA PODSTAWOWE Stosowane okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M Wymagania ogólne, punkt OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczce robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, punkt MATERIAŁY Nie wystpuj. 3. SPRZT 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST D-M Wymagania ogólne, punkt SPRZT DO ZDJCIA HUMUSU I/LUB DARNINY Do wykonania robót zwizanych ze zdjciem warstwy humusu lub/i darniny naley stosowa: łopaty, szpadle i inny sprzt do rcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprztem zmechanizowanym nie jest moliwe, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległo wymagajc zastosowania takiego sprztu. noe do cicia darniny według zasad okrelonych w punkcie 5.3, 4. TRANSPORT 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZCE TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST Wymagania ogólne, punkt TRANSPORT HUMUSU I DARNINY Humus naley przemieszcza z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zaley od odległoci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogólne GDDP 2002, z następującymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRUS, LACHOWICZ ARCHITEKCI Marcin Brus Paweł Lachowicz 41-800 ZABRZE ul. Wolnoci 345a t e l. / f a x ( 3 2 ) 7 7 7 1 3 0 1 e - m a i l : b r u s l a @ o 2. p l temat : PROJEKT REMONTU OGÓLNODOSTPNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00

SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00 SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00 CPV 45233000-9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W WĄGROWCU ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ -1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ DO BUDYNKU URZDU GMINY W LISEWIE obejmujcy rob.budowlane ocieplenie cian zewntrznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Zagospodarowanie terenów zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Katowickiej Inwestor: Lokalizacja: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S 10.00.00 SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa boiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST nr.1/og/e/12 BUDOWA OGRODZENIA Kampusu II etap 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA KOD CPV 45332200-5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD CPV 45311200-2 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1

DT 16/2009 DOMINO S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE...3 I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. TEMAT... 3 2. INWESTOR:... 3 3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWUJCA DOKUMENTACJ TECHNICZN:...

Bardziej szczegółowo

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu Nazwa Inwestycji: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Fieldorfa 2 Adres Inwestycji: Wrocław, Nazwa i adres Inwestora: Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARANŻACJA SALI POSIEDZEŃ SENATU RP Inwestor: KANCELARIA SENATU RP, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6 WARSZAWA KWIECIEŃ 2013 r. ST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASIEK NA ODPADY- REMONT OGNIK 20 ABC UL. OGNIK 24-30 W POZNANIU INWESTOR: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA ORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ory TEMAT : LOKALIZACJA : Poprawa warunków bezpieczestwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta ory 44-240 ory, Aleja Armii Krajowej dzielnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE s t r o n a 1 z 7 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna ST1 Wymagania Ogólne, odnosi się do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO Wymagania Ogólne SPIS TRECI 1. CZ OGÓLNA 2 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 2 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2 1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TYMCZASOWYCH

Bardziej szczegółowo

S Wymagania ogólne

S Wymagania ogólne S. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia: Roboty budowlane w Parku Jonstona Lokalizacja : Leszno ul. Bohaterów Westerplatte Zamawiający: Miejski

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Czarna Woda : Czarna Woda, ul. Słoneczna, powiat starogardzki Nazwa Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1 SPIS TRECI 1 Spis treci... 2 2 Cz ogólna... 3 2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 2.2 Zakres stosowania ST... 3 2.3 Zakres robót objtych ST... 3 2.3.1 Zakres zasadniczy... 3 2.4 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Obiekt : Kod CPV Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Opracował: 1 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)...3 1.2 Zakres stosowania ST...3 1.3 Zakres robót objętych S.T...3 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje Techniczne - ST. 01.00 - Wymagania Ogólne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA INSTALACJE SANITARNE Głubczyce październik 2009 r. Specyfikacje Techniczne - ST. 01.00 - Wymagania Ogólne 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: OBIEKT: Gmina Pionki ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki Modernizacja budynku na Przedszkole w m. Suskowola LOKALIZACJA: dz. nr ew. 28/3 obręb 0004 w m. Suskowola SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne GDDP 2002, z następującymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 (077) 456 59 11, REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax (077) 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna str 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni cieków deszczowych - osadnika piasku i separatora produktów ropopochodnych, zlokalizowanej na kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45214610-9

SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45214610-9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45214610-9 2 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si do wymaga wspólnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki ul. Poprzeczna 15, 87-300 Brodnica NIP: 874-102-36-94, tel. 603-037-614 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Temat: Obiekt: Remont i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury Zamówienie: Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach - Zadanie 2 I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: URZĄD MIASTA TRZEBINI, UL. PIŁSUDSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 ZADANIE : DLA MIESZKACÓW ORAZ GOCI GROBLA PEŁNA PRZYJEMNOCI CPV-451-12700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu GRUPA ROBÓT : CPV-452-21110-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pod nazwą Wykonanie remontu kompleksowego pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej szkliwionej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ROZEBRANIA I ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻU PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PAŁACU KRASIŃSKICH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ROZEBRANIA I ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻU PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PAŁACU KRASIŃSKICH Inwestor: Biblioteka Narodowa Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ROZEBRANIA I ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻU PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PAŁACU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Trzebinia BRANŻA: SIECI SST-T- 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE... 2 SST-T-04.00 BUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAMAWIAJĄCY: KIELECKI TEATR TAŃCA 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b ZAKRES ZADANIA: : 45000000-7 Roboty budowlane 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262600-7

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne D.M

Wymagania ogólne D.M D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach: budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo