SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI Nr ) nad rzek3 Odr3 w ci3gu ul. Nysy >u/yckiej w Opolu (droga wojewódzka Nr 435) wraz z wykonaniem projektu zabezpieczenia przase- stalowych Zamawiajcy: Miejski Zarz3d Dróg w Opolu, Opole, Aleja PrzyjaFni 9 Obiekt: Stalowy most drogowy przez rzeka OdrA w Opolu w ci3gu ul. Nysy >u/yckiej (droga wojewódzka Nr 435) S-owa kluczowe: most stalowy, most drogowy, pyta ortotropowa, ustrój cigy, rewizja konstrukcji, ebro zamkni!te, badanie o yska, badania eksploatacyjne, projekt naprawy, specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski. Opracowali Uprawnienia Podpis dr in/. Przemys-aw Jakiel NBGP.V-7342/3/67/98 Piotr Farbaniec - MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA Opole, czerwiec 2008 r.

2 SZCZEGÓ>OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Spis Szczegó-owych Specyfikacji Technicznych Numer SST Nazwa Strona DM WYMAGANIA OGÓLNE 138 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Odtworzenie trasy i punktów 154 D UsuniAcie drzew i krzewów 157 M USTROJE NOKNE M a Ustroje stal konstrukcyjna (Wymagania) 160 M b Ustroje stal zbrojeniowa (Wymagania) 177 M c Ustroje zaprawy do podlewek (Wymagania) 182 M Renowacja pow-oki malarskiej przas-a stalowego (Wymagania) 188 M Naprawa -o/ysk stalowych liniowych wa-kowych 199 M Wzmocnienie konstrukcji przas-a stalowego 203 M PRÓBNE OBCIMNENIE MOSTU M Próbne obci3/enie mostu (Badania odbiorcze) 208 Obmiary wykazanych robót wg Kosztorysu, Za-3cznik

3 DM Wymagania ogólne 1. WSTOP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegóowej Specyfikacji Technicznej (SST) wymagania techniczne dotyczce wykonania i odbioru robót w ramach naprawy mostu stalowego (JNI Nr ) nad rzek Odr w cigu ul. Nysy $u%yckiej w Opolu (droga wojewódzka Nr 435), polegajcej na zabezpieczeniu stateczno*ci pionowej skrajnego najkrótszego prz+s,a Zakres stosowania SST Szczegóowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objatych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne wspólne dla robót obj!tych szczegóowymi specyfikacjami technicznymi podstawowe U yte w SST, wymienione poni ej okre=lenia nale y rozumie> nast!pujco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b!dcy budynkiem, stanowicy cao=> techniczno-u ytkow (droga) albo jego cz!=> stanowica odr!bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w!ze) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni!ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony mostu - odlego=> mi!dzy zewn!trznymi kraw!dziami pomostu, a w przypadku mostów ukowych z nadsypk - odlego=> w =wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni!cia po jego Dziennik budowy - opatrzony piecz!ci Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami su cy do notowania zaistniaych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów Robót, przekazywania i innej korespondencji technicznej pomi!dzy In ynierem, Wykonawc i projektantem Jezdnia - cz!=> korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc!, upowa niona do kierowania Robotami i do wyst!powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielcymi jezdnie Konstrukcja nawierzchni - ukad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poczenia Konstrukcja (prz!so lub prz!sa obiektu mostowego) - cz!=> obiektu oparta na podporach mostowych, tworzca ustrój nioscy dla przeniesienia ruchu koowego, pieszego Korpus drogowy - nasyp lub ta cz!=> wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami rowów Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uo enia w nim konstrukcji nawierzchni Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezb!dne do przeprowadzenia wszelkich i prób zwizanych z ocen jako=ci materiaów oraz Robót. 138

4 Materia-y - wszelkie tworzywa niezb!dne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera Most - obiekt zbudowany nad przeszkod wodn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw su cych do przejmowania i rozkadania obci od ruchu na podo e gruntowe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu. a) - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo=rednio oddziaywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) Warstwa wi3/3ca - warstwa znajdujca si! mi!dzy warstw =cieraln a podbudow, zapewniajca lepsze rozo enie napr! w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow!. c) Warstwa wyrównawcza - warstwa su ca do wyrównania nierówno=ci podbudowy lub profilu istniejcej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna cz!=> nawierzchni su ca do przenoszenia obci od ruchu na podo e. Podbudowa mo e skada> si! z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa zasadnicza - górna cz!=> podbudowy speniajca funkcje no=ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona skada> si! z jednej lub dwóch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz!=> podbudowy, speniajca obok funkcji no=nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziaaniem wody, mrozu i przenikaniem czstek podo a. Mo e zawiera> warstw! mrozoochronn, odsczajc lub odcinajc. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której gównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziaania mrozu. h) Warstwa odcinaj3ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. i) Warstwa ods3czaj3ca - warstwa su ca do odprowadz. wody przedostajcej si! do nawierzchni Niweleta - wysoko=ciowe i geometryczne rozwini!cie na paszczybnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kadka dla pieszych i przepust Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruch publicznego na czas budowy Odpowiednia (bliska) - zgodno=> wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je=li przedzia tolerancji nie zosta okre=lony, z przeci!tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie obejmowa> teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy chronicych ludzi i =rodowisko przed uci liwo=ciami powodowanymi przez ruch na drodze Pobocze - cz!=> korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si! pojazdów, umieszczenia ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, su ca jednocze=nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni Pod-o/e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni do g!boko=ci przemarzania Pod-o/e ulepszone - wierzchnia warstwa podo a le ca bezpo=rednio pod nawierzchni, ulepszona w celu umo liwienia przej!cia ruchu budowlanego i wa=ciwego wykonania nawierzchni Polecenie In/yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b!dca autorem Dokumentacji Projektowej PrzedsiAwziAcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poczenia drogowego lub cakowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i w przekroju podu nym) istniejcego poczenia Przeszkoda naturalna - element =rodowiska naturalnego, stanowicy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykad dolina, bagno, rzeka itp Przeszkoda sztuczna - dzieo ludzkie, stanowice utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykad droga, kolej, rurocig itp. 139

5 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz!=> Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj!, charakterystyk! i wymiary obiektu b!dcego przedmiotem Robót Przyczó-ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e skada> si! z penej =ciany, supów lub innych form konstrukcyjnych np. komór Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera rejestr z ponumerowanymi stronami su cy do wpisywania przez Wykonawc! obmiaru dokonywanych Robót w formie szkiców i ew. dodatkowych zaczników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez In yniera Rekultywacja - roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego teoretyczna - odlego=> mi!dzy punktami podparcia (o yskami) prz!sa mostowego Rysunki - cz!=> dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj!, charakterystyk! i wy-miary obiektu b!dcego przedmiotem robót ca-kowita obiekt (mostu/wiaduktu) - odlego=> mi!dzy zewn!trznymi kraw!dziami obiektu, mierzona w linii prostopadej do osi podu nej, obejmuje cakowit szeroko=> konstrukcyjn ustroju nioscego u/ytkowa obiektu - szeroko=> jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko=> chodników mierzona w =wietle por!czy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni doem oddzielajcej ruch koowy od ruchu pieszego Klepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo=ci (przedmiar) w kolejno=ci technologicznej ich wykonania Tunel - obiekt zag!biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini kolejow inn drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego Zadanie budowlane - cz!=> przedsi!wzi!cia budowlanego, stanowica odr!bn cao=> konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego speniania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega> na wykonywaniu Robót zwizanych z budow, modernizacj, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Zakotwienie elementu ciagnowego mechaniczne urzdzenie umieszczone na elementu ci!gnowego, opierajce si! o blok (konstrukcj!) oporowy, którego celem jest przeniesienie siy znajdujcej si! w ci!gnie na blok oporowy ci!gna. Zakotwienie bierne jest rodzajem zakotwienia poo onego po przeciwnej stronie w stosunku do zakotwienia czynnego i pracujce przez nacig ci!gna po stronie czynnej (np. samozaciskajce si! w czasie nacigu kabla). Zakotwienie czynne jest rodzajem zakotwienia poo onego od strony wprowadzenia przez nacigark! (pras!) siy nacigu ci!gna Ogólne wymagania dotycz3ce Robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako=> ich wykonania oraz za ich zgodno=> z Dokumentacj Projektow, ST i poleceniami In yniera Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajcy przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj! i wspórz!dne punktów gównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno=> za ochron! przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt Dokumentacja Projektowa Wykonawca we wasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej opracuje Geodezyjn Dokumentacj! Powykonawcz Obiektu (lub wykonanych lokalnie robót na obiekcie). Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si! koniecznym uzupenienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajcego, Wykonawca sporzdzi brakujce rysunki i ST na wasny koszt w 4 egzemplarzach i przedo y je In ynierowi do zatwierdzenia. 140

6 Robót z dokumentacj3 Projektow3 i ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi cz!=> Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho>by jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byy w caej dokumentacji. Wykonawca nie mo e wykorzystywa> b!dów lub w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi> In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie no=ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiay b!d zgodne z Dokumentacj Projektow i SST. Dane okre=lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b!d uwa ane za warto=ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre=lonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli musz by> jednorodne i wykazywa> blisk zgodno=> z okre=lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza> dopuszczalnego przedziau tolerancji. W przypadku, gdy materiay lub Roboty nie b!d w peni zgodne z Dokumentacj Projektow lub SST, i wpynie to na niezadowalajc jako=> elementu budowli, to takie materiay b!d niezwocznie zastpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystpieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzdem drogi i organem zarzdzajcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale no=ci od potrzeb i post!pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by> aktualizowany przez Wykonawc! na bie co. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b!dzie obsugiwa wszystkie tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce takie jak: zapory, =wiata ostrzegawcze, sygnay itp., zapewniajc w ten sposób pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stae warunki widoczno=ci w i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl!dów Wszystkie znaki, zapory i inne urzdzenia zabezpieczajce b!d akceptowane przez In yniera. Fakt przystpienia do Robót Wykonawca obwie=ci publicznie przed ich rozpocz!ciem w sposób uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo=ciach okre=lonych przez In yniera, tablic informacyjnych, których tre=> b!dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b!d utrzymywane przez Wykonawc! w dobrym stanie przez cay okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr!bnej zapacie i przyjmuje si!, e jest wczony w Cen! Kontraktow w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowizek zna> i stosowa> w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony =rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i Robót Wykonawca b!dzie: a) utrzymywa> Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, b) podejmowa> wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si! do przepisów i norm dotyczcych ochrony =rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz b!dzie unika> lub uci liwo=ci dla osób lub wasno=ci spoecznej i innych, a wynikajcych ze ska enia, haasu lub innych przyczyn powstaych w nast!pstwie jego sposobu dziaania. Stosujc si! do tych b!dzie mia szczególny wzgld na : 1) lokalizacj! baz, warsztatów, magazynów, skadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) =rodki ostro no=ci i zabezpieczenia przed: I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyami lub substancjami toksycznymi, II. zanieczyszczeniem powietrza pyami i gazami, III. mo liwo=ci powstania po aru. 141

7 Ochrona przeciwpo/arowa Wykonawca b!dzie przestrzega> przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b!dzie utrzymywa> sprawny sprz!t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiay atwopalne b!d skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost!pem osób trzecich. Wykonawca b!dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywoanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy Materia-y szkodliwe dla otoczenia Materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia, nie b!d dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si! u ycia materiaów wywoujcych szkodliwe promieniowanie o st! eniu wi!kszym od dopuszczalnego, okre=lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiay odpadowe u yte do Robót b!d miay =wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostk!, jednoznacznie okre=lajce brak szkodliwego oddziaywania tych materiaów na =rodowisko. Materiay, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po Robót ich szkodliwo=> zanika (np. materiay pylaste) mog by> u yte pod warunkiem przestrzegania technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiajcy powinien otrzyma> zgod! na u ycie tych materiaów od wa=ciwych organów administracji Je eli Wykonawca u y materiaów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie spowodowao jakiekolwiek zagro enie =rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron! instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wadz b!dcych wa=cicielami tych potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wa=ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowizany jest umie=ci> w swoim harmonogramie rezerw! czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by> wykonane w zakresie przeo enia instalacji i podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi> In yniera i wadze lokalne o zamiarze rozpocz!cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi In yniera i zainteresowane wadze oraz b!dzie z nimi wspópracowa dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b!dzie odpowiada> za wszelkie spowodowane przez jego dziaania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego Ograniczenie obci3/eq osi pojazdów Pojazdy lub adunki powodujce nadmierne obci enie osiowe, nie b!d dopuszczane na =wie o fragment budowy i Wykonawca b!dzie odpowiada za napraw! wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In yniera BezpieczeQstwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca b!dzie przestrzega> przepisów dotyczcych i higieny pracy. W szczególno=ci Wykonawca ma obowizek zadba>, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich sanitarnych. Wykonawca zapewni i b!dzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprz!t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia publicznego. Uznaje si!, e wszelkie koszty zwizane z wypenieniem okre=lonych powy ej nie podlegaj odr!bnej zapacie i s uwzgl!dnione w Cenie Kontraktowej. 142

8 Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca b!dzie odpowiedzialny za ochron! Robót i za wszelkie materiay i urzdzenia u ywane do Robót od daty Rozpocz!cia do daty wydania Potwierdzenia przez In yniera. Wykonawca b!dzie utrzymywa> Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by> prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byy w zadawalajcym stanie przez cay czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je=li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz> Roboty utrzymaniowe, nie póbniej ni 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie sia do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna> wszystkie przepisy wydane przez wadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z Robotami i b!dzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca b!dzie przestrzega> praw patentowych i b!dzie w peni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich prawnych odno=nie wykorzystania opatentowanych lub metod i w sposób cigy b!dzie informowa> In yniera o swoich dziaaniach, przedstawiajc kopie i inne odno=ne dokumenty norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powoane s konkretne normy lub przepisy, które spenia> maj materiay, sprz!t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b!d obowizywa> postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powoane normy i przepisy s lub odnosz si! do konkretnego kraju lub regionu, mog by> równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajce zasadniczo równy lub wy szy poziom wykonania ni powoane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera. Ró nice pomi!dzy powoanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by> dokadnie opisane przez Wykonawc! i przedo one In ynierowi co najmniej na 28 dni przed dat! oczekiwanego przez Wykonawc! zatwierdzenia ich przez In yniera. W przypadku kiedy In ynier stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniaj zasadniczo równego lub wy szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si! do norm powoanych w dokumentach. 2. MATERIA>Y 2.1. Rród-a uzyskania materia-ów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegóowe informacje dotyczce proponowanego Bróda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaów i odpowiednie =wiadectwa laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In yniera. Zatwierdzenie partii (cz!=ci) materiaów z danego Bróda nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiay z danego Bróda uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, e materiay uzyskane z dopuszczonego Bróda w sposób cigy speniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post!pu Robót. Wszystkie zastosowane materiay musz posiada> aktualne =wiadectwa jako=ci (normy, aprobaty techniczne IBDiM itp.) stwierdzajce mo liwo=> ich zastosowania do wykonania przedmiotowej inwestycji Pozyskiwanie materia-ów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wa=cicieli i odno=nych wadz na pozyskanie materiaów z jakichkolwiek Bróde miejscowych wczajc w to Bróda wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy> In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz!ciem eksploatacji Bróda. Wykonawca przedstawi dokumentacj! zawierajc raporty z terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan przez siebie metod! wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno=> za spenienie ilo=ciowych i jako=ciowych materiaów z jakiegokolwiek Bróda. 143

9 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiaów do Robót. Humus i nadkad czasowo zdj!te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b!d formowane w hady i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po Robót. Wszystkie odpowiednie materiay pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b!d wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkad odpowiednio do Kontraktu lub In yniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b!dzie prowadzi> adnych wykopów w obr!bie Terenu Budowy poza tymi, które zostan wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja Bróde materiaów b!dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowizujcymi na danym obszarze Inspekcja wytwórni materia-ów Wytwórnie materiaów mog by> okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno=ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiaów mog by> pobierane w celu sprawdzenia ich wa=ciwo=ci. Wynik tych kontroli b!dzie podstaw akceptacji okre=lonej partii materiaów pod wzgl!dem jako=ci. W przypadku, gdy In ynier b!dzie przeprowadza inspekcj! wytwórni b!d zachowane nast!pujce warunki: a) Kierownik b!dzie mia zapewnion wspóprac! i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) In ynier b!dzie mia wolny dost!p, w dowolnym czasie, do tych cz!=ci wytwórni, gdzie odbywa si! produkcja materiaów przeznaczonych do realizacji Kontraktu Materia-y nie odpowiadaj3ce wymaganiom Materiay nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc! wywiezione z Terenu Budowy, bdb zo one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je=li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materiaów do innych robót, ni te dla których zostay zakupione, to koszt tych materiaów zostanie przewarto=ciowany przez In yniera. Ka dy rodzaj Robót, w których znajduj si! nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczc si! z jego nieprzyj!ciem i niezapaceniem Przechowywanie i sk-adowanie materia-ów Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skadowane materiay, do czasu gdy b!d one potrzebne do Robót, byy zabezpieczone przed zniszczeniem, zachoway swoj jako=> i wa=ciwo=> do Robót i byy dost!pne do kontroli przez In yniera. Miejsca czasowego skadowania b!d zlokalizowane w obr!bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc! Wariantowe stosowanie materia-ów Je=li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo=> wariantowego zastosowania rodzaju materiau w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materiau, albo w okresie du szym, je=li b!dzie to wymagane dla prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiau nie mo e by> póbniej zmieniany bez zgody In yniera. 3. SPRZOT Wykonawca jest zobowizany do u ywania jedynie takiego sprz!tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako=> wykonywanych Robót. Sprz!t u ywany do Robót powinien by> zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada> pod wzgl!dem typów i ilo=ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku w takich dokumentach sprz!t powinien by> uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 144

10 Liczba i wydajno=> sprz!tu b!dzie gwarantowa> przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre=lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprz!t b!dcy wasno=ci Wykonawcy lub wynaj!ty do wykonania Robót ma by> utrzymywany w dobrym stanie i gotowo=ci do pracy. B!dzie on zgodny z normami ochrony =rodowiska i przepisami dotyczcymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprz!tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj mo liwo=> wariantowego u ycia sprz!tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj! przed u yciem sprz!tu. Wybrany sprz!t, po akceptacji In yniera, nie mo e by> póbniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz!t, maszyny, urzdzenia i narz!dzia nie gwarantujce zachowania warunków Kontraktu, zostan przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 4. TRANSPORT Wykonawca stosowa> si! b!dzie do ustawowych obci enia na o= przy transporcie materiaów/sprz!tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb!dne zezwolenia od wadz co do przewozu nietypowych adunków i w sposób cigy b!dzie o ka dym takim przewozie powiadamia In yniera. Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich =rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako=> wykonywanych Robót i wa=ciwo=ci przewo onych materiaów. Liczba =rodków transportu b!dzie zapewnia> prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre=lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Krodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by> u yte przez Wykonawc! pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca b!dzie usuwa> na bie co, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako=> zastosowanych materiaów i wykonywanych Robót, za ich zgodno=> z Dokumentacj Projektow, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In yniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno=> za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko=ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz!dnymi okre=lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi=mie przez In yniera. Nast!pstwa jakiegokolwiek b!du spowodowanego przez Wykonawc! w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan, je=li wymaga> tego b!dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc! na wasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko=ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno=ci za ich dokadno=>. Decyzje In yniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów Robót b!d oparte na wymaganiach sformuowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl!dni wyniki materiaów i Robót, rozrzuty normalnie wyst!pujce przy produkcji i przy badaniach materiaów, do=wiadczenia z przeszo=ci, wyniki naukowych oraz inne czynniki wpywajce na rozwa an kwesti!. Polecenia In yniera b!d wykonywane nie póbniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc!, pod grobb zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytuu ponosi Wykonawca. 145

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH BUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO OD PRZEDSZKOLA NR 2B PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 46 DO PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji Spis specyfikacji 1. D.M.00.00.00. Wymagania ogólne str. 1 2. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 14 3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu str. 18 4. M.11.01.00. Roboty ziemne pod

Bardziej szczegółowo

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE...

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE... Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ETAP 1 D_0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D_0 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji Spis specyfikacji 1. D.M.00.00.00. Wymagania ogólne str. 3 2. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 13 3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu str. 17 4. D.01.02.04. Rozbiórki elementów

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-110 Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Zamawiający: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Wykonawca: DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Stadium: PB 00-877 Warszawa, Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: 45252200-0 45232421-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 Przedmiot zamówienia: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV 45100000-8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo