SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU ADRES: OPOLE, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 7 Opole 2011 r 1

2 SPIS TRECI D-M Wymagania ogólne 3 D Roboty pomiarowe 17 D Usunicie warstwy humusu 21 D Rozbiórki elementów konstrukcyjnych nawierzchni 23 D Roboty ziemne wymagania ogólne 26 D Wykopy w gruntach kat I-IV 33 D Kanalizacja deszczowa 36 D Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podłoa 45 D Warstwa odsczajca i odcinajca 50 D Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 56 D Podbudowy z kruszyw wymagania ogólne 60 D Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 69 D Podbudowy z mas mineralno bitumicznych 72 D Nawierzchnie z betonu asfaltowego 84 D Frezowanie nawierzchni 97 D Nawierzchnie z kostki betonowej 100 D a Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych geosiatk 103 D Umocnienia skarp humusowanie 111 D Krawniki betonowe 114 D Obrzea betonowe 121 2

3 D-M WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TRECI 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres Robót objtych SST 1.4.Okrelenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczce Robót. 2. MATERIAŁY 2.1. ródła uzyskania materiałów 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 2.4. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci (PZJ) 6.2. Zasady kontroli jakoci Robót 6.3. Pobieranie próbek 6.4. Badania i pomiary 6.5. Raporty z bada 6.6. Badania prowadzone przez Inyniera 6.7. Certyfikaty i deklaracje 6.8. Dokumenty budowy 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 7.2. Zasady okrelania iloci Robót i materiałów 7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy 7.4. Wagi i zasady waenia 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu 8.2 Odbiór czciowy 8.3. Odbiór ostateczny Robót 8.4. Odbiór pogwarancyjny 9. PODSTAWA PŁATNOCI 9.1. Ustalenia Ogólne 9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 10.PRZEPISY ZWIZANE 3

4 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotyczcych wykonania i odbioru Robót, które zostan wykonane w ramach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w cigu ul. Brzeziny w Ozimku -droga powiatowa Nr 1742 Ozimek- Krasiejów - IV Etap Zakres stosowania SST Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowi cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres Robót objtych SST Wymagania ogólne naley rozumie i stosowa w powizaniu z wymienionymi w spisie treci Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Okrelenia podstawowe Uyte w SST wymienione poniej okrelenia naley rozumie w kadym przypadku nastpujco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bdcy budynkiem, stanowicy cało techniczno-uytkow (plac parkingowy lub technologiczny) albo jego cz stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny Cena umowna (kontraktowa) kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie nalene Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych wraz z usuniciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków Umowy (Kontraktu) Data rozpoczcia data, okrelona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której Wykonawca moe rozpocz Roboty budowlane okrelone w Umowie (Kontrakcie). Data zakoczenia data powiadomienia Zamawiajcego przez Inyniera o gotowoci Robót budowlanych do odbioru Dokumentacja Projektowa wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak równie wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporzdzone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inyniera Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania Robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Inynier osoba prawna lub fizyczna (w tym równie pracownik Zamawiajcego), wyznaczona przez Zamawiajcego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodnoci realizacji robót budowlanych z Dokumentacj Projektow, ST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy (Kontraktu). (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane Inynierem okrela si inspektora nadzoru koordynatora). Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połczenia. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoenia w nim konstrukcji nawierzchni. Kosztorys ofertowy wyceniony przez Wykonawc Rozliczeniowych kosztorys w oparciu o Tabel Elementów Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inyniera rejestr z ponumerowanymi stronami słucy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych załczników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inyniera. 4

5 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiałów oraz Robót. Materiały - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj Projektow i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inyniera. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słucych do przejmowania i rozkładania obcie od ruchu na podłoe gruntowe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezporednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) Warstwa wica - warstwa znajdujca si midzy warstw cieraln a podbudow, zapewniajca lepsze rozłoenie napre w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow. c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuca do wyrównania nierównoci podbudowy lub profilu istniejcej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna cz nawierzchni słuca do przenoszenia obcie od ruchu na podłoe. Podbudowa moe składa si z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa zasadnicza - górna cz podbudowy spełniajca funkcje none w konstrukcji nawierzchni. Moe ona składa si z jednej lub dwóch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz podbudowy spełniajca, obok funkcji nonych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czstek podłoa. Moe zawiera warstw mrozoochronn, odsczajc lub odcinajc. g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniemoliwienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lecej powyej. Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwinicie na płaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedział tolerancji nie został okrelony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. Podłoe - grunt rodzimy lub nasypowy, lecy pod nawierzchni do głbokoci przemarzania. Podłoe ulepszone - górna warstwa podłoa, leca bezporednio pod nawierzchni, ulepszona w celu umoliwienia przejcia ruchu budowlanego i właciwego wykonania nawierzchni. Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inyniera, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bdca autorem Dokumentacji Projektowej. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bdcego przedmiotem Robót. Rekultywacja - Roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich iloci w kolejnoci technologicznej ich wykonania. Zadanie budowlane - cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn cało konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu Robót zwizanych z budow, modernizacj, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Ogólne wymagania dotyczce Robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, SST i poleceniami Inyniera. 5

6 Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i współrzdne punktów głównych obiektu oraz reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa bdzie zawiera niej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: - Projekt Techniczny - Dokumentacja Projektowa załczona w Dokumentach Przetargowych: - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i SST Projekt Techniczny, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inyniera Wykonawcy stanowi cz Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moe wykorzystywa błdów lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbienoci opis wymiarów waniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały bd zgodne z Dokumentacj Projektow i SST. Cechy materiałów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie bd w pełni zgodne z Dokumentacj Projektow lub SST i wpłynie to na niezadowalajc jako elementu budowli, to takie materiały bd niezwłocznie zastpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a do zakoczenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce w tym: ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezbdne do ochrony Robót, wygody społecznoci i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e jest włczony w Cen Kontraktow Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania Robót Wykonawca bdzie: - utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, - podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotyczcych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz bdzie unika uszkodze lub uciliwoci dla osób lub własnoci społecznej i innych, a wynikajcych ze skaenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastpstwie jego sposobu działania. Stosujc si do tych wymaga bdzie miał szczególny wzgld na: 1) Lokalizacj baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 2) rodki ostronoci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - moliwoci powstania poaru. 3) Gospodark powstałymi w trakcie robót budowlanych odpadami przez : - składowanie odpadów w miejscach do tego przystosowanych, - poniesienie kosztów utylizacji odpadów szkodliwych dla rodowiska (gruz, asfalt), - rozliczenie po zakoczeniu robót sprawdzone i zaakceptowane przez Inyniera. 6

7 Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca bdzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne bd składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie bd dopuszczone do uycia. Nie dopuszcza si uycia materiałów wywołujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uyte do Robót bd miały wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoczeniu Robót ich szkodliwo zanika (np. materiały pylaste) mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiajcy powinien otrzyma zgod na uycie tych materiałów od właciwych organów administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uycie spowodowało jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona własnoci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bdcych włacicielami tych urzdze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzdze w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inyniera i zainteresowane władze oraz bdzie z nimi współpracował dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzdze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajcego Ograniczenie obcie osi pojazdów Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie materiałów i wyposaenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób cigły bdzie o kadym takim ładunku powiadamiał Inyniera. Pojazdy lub ładunki powodujce nadmierne obcienie osiowe nie bd dopuszczone na wieo ukoczony fragment budowy i Wykonawca bdzie odpowiedzialny za napraw wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inyniera Bezpieczestwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywał wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypełnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapłacie i s uwzgldnione w Cenie Kontraktowej Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochron Robót i za wszelkie materiały i urzdzenia uywane do Robót od Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoczenia przez Inyniera. 7

8 Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajcym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inyniera powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie póniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie si do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z Robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnonie wykorzystania opatentowanych urzdze lub metod i w sposób cigły bdzie informowa Inyniera o swoich działaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty Równowano norm i przepisów prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane s konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełnia maj materiały, wytwórnie i inne zapasy bdce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa si bd obowizujce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnonie norm i zbiorów przepisów, chyba e w Kontrakcie stwierdza si wyranie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów maj charakter ogólnokrajowy, lub odnosz si do konkretnego regionu, zostan przyjte inne obowizujce normy, które zapewniaj wykonanie na zasadniczo równym lub wikszym poziomie ni wymagany przez wczeniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pimie przez Inyniera. Rónice pomidzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by dokładnie odnotowane na pimie przez Wykonawc i przedłoone Inynierowi co najmniej na 28 dni przed dat oczekiwanego przez Wykonawc zatwierdzenia ich przez Inyniera. W przypadku gdy Inynier stwierdzi, e zaproponowane zamienniki nie zapewniaj wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje si do norm wyszczególnionych we wczeniej wspomnianych dokumentach. 2. MATERIAŁY 2.1. ródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inyniera. Zatwierdzenie partii (czci) materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z danego ródła uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób cigły spełniaj wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznych w czasie postpu Robót Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od włacicieli i odnonych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek ródeł miejscowych włczajc w to ródła wskazane przez Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczciem eksploatacji ródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bd odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga Kontraktu lub wskaza Inyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inyniera, Wykonawca nie bdzie prowadzi adnych wykopów w obrbie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mog by okresowo kontrolowane przez Inynier w celu sprawdzenia zgodnoci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog by pobierane w celu sprawdzenia ich właciwoci. Wynik tych kontroli bdzie podstaw akceptacji okrelonej partii materiałów pod wzgldem jakoci. W przypadku, gdy Inynier bdzie przeprowadzał inspekcj wytwórni bd zachowane nastpujce warunki: - Inynier bdzie miał zapewnion współprac i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 8

9 przeprowadzania inspekcji, - Inynier bdzie miał wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu Materiały nie odpowiadajce wymaganiom Materiały nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z Terenu Budowy, bd złoone w miejscu wskazanym przez Inyniera. Jeli Inynier zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiałów do innych robót, ni te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartociowany przez Inyniera. Kady rodzaj Robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si z jego nieodebraniem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bd one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj jako i właciwo do Robót i były dostpne do kontroli przez Inyniera. Miejsca czasowego składowania bd zlokalizowane w obrbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inyniera lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc Wariantowe stosowanie materiałów Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uyciem materiału, albo w okresie dłuszym, jeli bdzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inyniera.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moe by póniej zmieniany bez zgody Inyniera. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych Robót. Sprzt uywany do Robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inyniera; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inyniera. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzt bdcy własnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inynierowi kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inyniera, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków Kontraktu, zostan przez Inyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 4. TRANSPORT Wykonawca stosowa si bdzie do ustawowych ogranicze obcienia na o przy transporcie materiałów (sprztu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób cigły bdzie o kadym takim przewozie powiadamiał Inyniera. Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na jako wykonywanych Robót i właciwoci przewoonych materiałów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obcie na osie mog by uyte przez Wykonawc pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 9

10 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inyniera. Nastpstwa jakiegokolwiek błdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Inyniera, poprawione przez Wykonawc na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoci przez Inyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno. Decyzje Inyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót bd oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inynier uwzgldni wyniki bada materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan kwesti. Polecenia Inyniera bd wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod grob zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci (PZJ) Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inynierowi, programu zapewnienia jakoci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj Projektow, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inyniera. Program zapewnienia jakoci bdzie zawiera: a) cz ogóln opisujc: - organizacj wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, - bhp, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów Robót, - system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych Robót, - wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), - sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujcych a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inynierowi; b) cz szczegółow opisujc dla kadego asortymentu Robót: - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilo rodków transportu oraz urzdze do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich właciwoci w czasie transportu, - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, - sposób postpowania z materiałami i Robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom Zasady kontroli jakoci Robót Celem kontroli Robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign załoon jako Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol Robót i jakoci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiałów oraz Robót. 10

11 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inynier moe zada od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz Robót z czstotliwoci zapewniajc stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwo s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okrelone, Inynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wan legalizacj, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Inynier bdzie mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inynier bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocigniciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te bd tak powane, e mog wpłyn ujemnie na wyniki bada, Inynier natychmiast wstrzyma uycie do Robót badanych materiałów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiałów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki bd pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inynier bdzie mie zapewnion moliwo udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inyniera Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiałów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania próbek bd dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inyniera bd odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inyniera Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inyniera. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inyniera Raporty z bada Wykonawca bdzie przekazywa Inynierowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada (kopie) bd przekazywane Inynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inyniera. Dla celów kontroli jakoci i zatwierdzenia, Inynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania i zapewniona mu bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc, bdzie ocenia zgodno materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inynier moe pobiera próbki materiałów i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wyłcznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiałów i Robót z Dokumentacj Projektow i SST. W takim 11

12 przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Certyfikaty i deklaracje Inynier / Kierownik projektu moe dopuci do uycia tylko te materiały, które nadaj si do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, tj: 1) s oznakowane znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodnoci z norm zharmonizowan albo europejsk aprobat techniczn bd krajow specyfikacj techniczn pastwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komisj Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi, albo 2) umieszczone s w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa, dla których producent wydał deklaracj zgodnoci z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowane znakiem budowlanym B W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s wymagane przez SST, kada partia dostarczona do Robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada bd dostarczone przez Wykonawc Inynierowi/ Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga bd odrzucone Dokumenty budowy (1) Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bd dokonywane na bieco i bd dotyczy przebiegu Robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słubowego. Zapisy bd czytelne, dokonane trwał technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Załczone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty bd oznaczone kolejnym numerem załcznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inyniera. Do Dziennika Budowy naley wpisywa w szczególnoci: - dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, - dat przekazania przez Zamawiajcego Dokumentacji Projektowej, - uzgodnienie przez Inyniera programu zapewnienia jakoci i harmonogramów Robót, - terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg Robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, - uwagi i polecenia Inyniera., - daty zarzdzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów Robót, - wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, - dane dotyczce jakoci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bd przedłoone Inynierowi do ustosunkowania si. Decyzje Inyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. 12

13 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inyniera do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron Kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy Robót. (2) Rejestr Obmiarów Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si w sposób cigły w jednostkach przyjtych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiałów, orzeczenia o jakoci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy bd gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi załczniki do odbioru Robót. Winny by udostpnione na kade yczenie Inyniera. (4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastpujce dokumenty: - protokoły przekazania Terenu Budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoły odbioru Robót, - protokoły z narad i ustale, - korespondencj na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy bd przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bd zawsze dostpne dla Inyniera i przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót Obmiar Robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ofert i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bd wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich Robót. Błdne dane zostan poprawione wg instrukcji Inyniera na pimie Zasady okrelania iloci Robót i materiałów Długoci i odległoci pomidzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bd obmierzone poziomo wzdłu linii osiowej. Jeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właciwe dla danych Robót nie wymagaj tego inaczej, objtoci bd wyliczone w m 3 jako długo pomnoona przez redni przekrój. Iloci, które maj by obmierzone wagowo, bd waone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Urzdzenia i sprzt pomiarowy Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bd zaakceptowane przez Inyniera Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca bdzie posiada wane wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe bd przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bd przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a take w przypadku wystpowania dłuszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 13

14 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bd wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci bd uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by dołczone w formie oddzielnego załcznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inynierem. 8. ODBIÓR ROBÓT W zalenoci od ustale odpowiednich SST, Roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru: - odbiorowi Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, - odbiorowi czciowemu, - odbiorowi ostatecznemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inynier. Gotowo danej czci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inwestorowi i jednoczesnym powiadomieniem Inyniera. Odbiór bdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty i powiadomienia o tym fakcie Inyniera. Jako i ilo Robót ulegajcych zakryciu ocenia Inynier na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj Projektow, SST i uprzednimi ustaleniami Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci Robót. Odbioru czciowego Robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inyniera Odbiór ostateczny Robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Całkowite zakoczenie Robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc pismem do Inwestora z bezzwłocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inyniera. Odbiór ostateczny Robót nastpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczc od dnia potwierdzenia przez Inyniera zakoczenia Robót i przyjcia dokumentów, o których mowa w pkt Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedłoonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania Robót z Dokumentacj Projektow i SST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów Robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniajcych i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniajcych w warstwie cieralnej lub Robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj Projektow i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonywanych Robót w stosunku do wymaga przyjtych w Dokumentach Kontraktowych Dokumenty do odbioru ostatecznego 14

15 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniajce lub zamienne). - Recepty i ustalenia technologiczne. - Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. - Deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. - Opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów załczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. - Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przełoenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włacicielom urzdze. - Geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz Robót i sieci uzbrojenia terenu. - Kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie bd gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupełniajce bd zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniajcych wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbiór ostateczny Robót. 9. PODSTAWA PŁATNOCI 9.1 Ustalenia Ogólne Podstaw płatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw płatnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej bdzie uwzgldnia wszystkie czynnoci, wymagania i badania składajce si na jej wykonanie, okrelone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót bd obejmowa: - Robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami - Warto zuytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. - Warto pracy Sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami - Koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z obowizujcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT. 9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajcych z postpu Robót. (b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczestwa ruchu. (c) Opłaty/ dzierawy terenu (d) Przygotowanie terenu (e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, oznakowa i drenau. (f) Tymczasowa przebudowa urzdze obcych. 15

16 Koszt Utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych, barier i wiateł (b) Utrzymanie płynnoci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) Usunicie wbudowanych materiałów i oznakowania (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 10. PRZEPISY ZWIZANE Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z r, poz. 414 z póniejszymi zmianami). Rozporzdzenie MGPiB z r (Dz. U. Nr 10) Rozporzdzenie MGPiB z r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z póniejszymi zmianami). Rozporzdzenie MGPiB z r. (Dz. U. Nr 25 poz.133) Rozporzdzenie MSWiA z r.(Dz. U. Nr 140 poz.906) Warunki Kontraktu (Umowy) Dane Kontraktowe 16

17 D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH 1. WSTP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokociowych w ramach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w cigu ul. Brzeziny w Ozimku -droga powiatowa Nr 1742 Ozimek-Krasiejów - IV Etap Zakres stosowania SST Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowi cz Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naley je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objtych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z wszystkimi czynnociami umoliwiajcymi i majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz połoenia obiektów inynierskich Odtworzenie trasy i punktów wysokociowych W zakres robót pomiarowych, zwizanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokociowych wchodz: a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokociowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokociowych, b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokociowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie Okrelenia podstawowe Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocztkowy i kocowy punkt trasy Pozostałe okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt Rodzaje materiałów Do utrwalenia punktów głównych trasy naley stosowa pale drewniane z gwodziem lub prtem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długoci około 0,50 metra. Do stabilizacji pozostałych punktów naley stosowa paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i długoci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i długoci od 0,04 do 0,05 m. wiadki powinny mie długo około 0,50 m i przekrój prostoktny. 17

18 3. SPRZT 3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu pkt 3. Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w SST D-M Wymagania ogólne 3.2. Sprzt pomiarowy Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokociowych naley stosowa nastpujcy sprzt: teodolity lub tachimetry,niwelatory,dalmierze,tyczki,łaty,tamy stalowe, szpilki. Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokociowych powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej dokładnoci pomiaru. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt Transport sprztu i materiałów Sprzt i materiały do odtworzenia trasy mona przewozi dowolnymi rodkami transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowizujcymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przystpieniem do robót Wykonawca powinien przej od Zamawiajcego dane zawierajce lokalizacj i współrzdne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbdne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa Inyniera o wszelkich błdach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błdy te powinny by usunite na koszt Zamawiajcego. Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu okrelone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rzdne terenu istotnie róni si od rzdnych okrelonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi o tym Inyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podjciem odpowiedniej decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajce z rónic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inyniera, zostan wykonane na koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inyniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci Wykonawc. Wszystkie roboty, które bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mog by rozpoczte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty porednie osi trasy musz by zaopatrzone w oznaczenia okrelajce w sposób wyrany i jednoznaczny charakterystyk i połoenie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze powinny by zaakceptowane przez Inyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze w czasie trwania robót. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajcego zostan zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy. 18

19 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale do obowizków Wykonawcy Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokociowych Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by zastabilizowane w sposób trwały, przy uyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a take dowizane do punktów pomocniczych, połoonych poza granic robót ziemnych. Maksymalna odległo pomidzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moe przekracza 500 m. Zamawiajcy powinien załoy robocze punkty wysokociowe (repery robocze) wzdłu osi trasy drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odległo midzy reperami roboczymi wzdłu trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosi 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zalenie od jego konfiguracji. Repery robocze naley załoy poza granicami robót zwizanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszcych. Jako repery robocze mona wykorzysta punkty stałe na stabilnych, istniejcych budowlach wzdłu trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naley załoy w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inyniera. Rzdne reperów roboczych naley okrela z tak dokładnoci, aby redni błd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosujc niwelacj podwójn w nawizaniu do reperów pastwowych. Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawierajce wyrane i jednoznaczne okrelenie nazwy reperu i jego rzdnej Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy naley wykona w oparciu o dokumentacj projektow oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okrelonej w dokumentacji projektowej. O trasy powinna by wyznaczona w punktach głównych i w punktach porednich w odległoci zalenej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moe by wiksze 5 cm. Rzdne niwelety punktów osi trasy naley wyznaczy z dokładnoci do 1 cm w stosunku do rzdnych niwelety okrelonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie naley uy materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic robót Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawdzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okrelenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj projektow oraz w miejscach wymagajcych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inyniera. Do wyznaczania krawdzi nasypów i wykopów naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypów o wysokoci przekraczajcej 1 metr oraz wykopów głbszych ni 1 metr. Odległo midzy palikami lub wiechami naley dostosowa do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo ta co najmniej powinna odpowiada odstpowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoliwia wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacj projektow. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót pkt 6. Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w SST D-M Wymagania ogólne 19

20 6.2. Kontrola jakoci prac pomiarowych Kontrol jakoci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokociowych naley prowadzi według ogólnych zasad okrelonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt Sposób odbioru robót Odbiór robót zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie nastpuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inynierowi. 9. PODSTAWA PŁATNOCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt Cena jednostki obmiarowej Cena 1 km wykonania robót obejmuje: sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokociowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktów wysokociowych, wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiajce odszukanie i ewentualne odtworzenie. Płatno robót zwizanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujta w koszcie robót mostowych. 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. Warszawa Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urzd Geodezji i Kartografii, Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokociowa osnowa geodezyjna, GUGiK Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokociowe, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO INWESTOR: GMINA LUZINO Ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA D-01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...29 1.1. Przedmiot ST...29 1.2. Zakres stosowania ST...29 1.3. Zakres robót objętych ST...29 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Nazwa zamówienia Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA ORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ory TEMAT : LOKALIZACJA : Poprawa warunków bezpieczestwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta ory 44-240 ory, Aleja Armii Krajowej dzielnica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1

DT 16/2009 DOMINO S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE...3 I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. TEMAT... 3 2. INWESTOR:... 3 3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWUJCA DOKUMENTACJ TECHNICZN:...

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DM-01.01.01 Kod CPV 45111000-8 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Przebudowa ulicy POLANKOWEJ w Legionowie STR. 19 Legionowo 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRUS, LACHOWICZ ARCHITEKCI Marcin Brus Paweł Lachowicz 41-800 ZABRZE ul. Wolnoci 345a t e l. / f a x ( 3 2 ) 7 7 7 1 3 0 1 e - m a i l : b r u s l a @ o 2. p l temat : PROJEKT REMONTU OGÓLNODOSTPNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ -1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ DO BUDYNKU URZDU GMINY W LISEWIE obejmujcy rob.budowlane ocieplenie cian zewntrznych

Bardziej szczegółowo

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ ,

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/ , Nazwa i adres Zamawiajcego: GMINA JEDLINA-ZDRÓJ z siedzib 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznaska 2 tel/fax 074/8455-215, 8455-216 PROJEKT BUDOWLANY dokumentacja projektowa 1) na wykonanie robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Obiekt : Kod CPV Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1 SPIS TRECI 1 Spis treci... 2 2 Cz ogólna... 3 2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 2.2 Zakres stosowania ST... 3 2.3 Zakres robót objtych ST... 3 2.3.1 Zakres zasadniczy... 3 2.4 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWA I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKTACH COBORU W SŁUPI WIELKIEJ opracowanie : Eugeniusz Gauza Upr.Bud. 7132/19W/ 2000 Środa Wlkp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO Wymagania Ogólne SPIS TRECI 1. CZ OGÓLNA 2 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 2 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2 1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TYMCZASOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE KOD CPV 45111000-8 Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Przebudowa ulicy Szkolnej

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Przebudowa ulicy Szkolnej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przebudowa ulicy Szkolnej 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD CPV 45212211-8 roboty budowlane w zakresie lodowisk Strzegowo ul.sportowa, dz. Nr 138/4 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72 89-600 Chojnice lukaszspica@wp.pl REGON 221934190

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARANŻACJA SALI POSIEDZEŃ SENATU RP Inwestor: KANCELARIA SENATU RP, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6 WARSZAWA KWIECIEŃ 2013 r. ST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 (077) 456 59 11, REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax (077) 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PREBUD JANUSZ PREISS ul. Małej Łąki 23\24 02-793 WARSZAWA tel. fax: (022) 649-40-97 0604505252 NIP- 951-134-27-98 Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna str 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni cieków deszczowych - osadnika piasku i separatora produktów ropopochodnych, zlokalizowanej na kanalizacji

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY D.0 1.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą robót

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00

SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00 SPECYFIKACJA WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00 CPV 45233000-9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W WĄGROWCU ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu Nazwa Inwestycji: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Fieldorfa 2 Adres Inwestycji: Wrocław, Nazwa i adres Inwestora: Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Zagospodarowanie terenów zielonych przeznaczonych na plac zabaw przy ulicy Katowickiej Inwestor: Lokalizacja: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. wrzesie 2008 r.

Gorzów Wlkp. wrzesie 2008 r. Obiekt: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45200000-9

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01. 01. 00. 10 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1.Wstęp. 1.1Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 1. WSTĘP D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA. Działki: 1009/1, 1010/4, 1202, 1542 obrb Nadma gmina Radzymin, powiat wołomiski

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA. Działki: 1009/1, 1010/4, 1202, 1542 obrb Nadma gmina Radzymin, powiat wołomiski WYKONAWCA: Biuro Usług Inynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA LOKALIZACJA: Działki: 1009/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bieńkowicach realizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą rozbudowy drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&'((& )& *$++,- "#$.# /./0 '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/&

!#$ %&'((& )& *$++,- #$.# /./0 '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/& !"#$ %&'((& )& *$++,- "#$.# /./0 $!,1- '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/& 6! /+78 -,9:--4 &5/4 &%/&; %(0" )%# =,++7---9+;=,++77779:!! " # $% &! ' " &?%#5/& ( )*+,-./+$0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 1. WYMAGANIA OGÓLNE s t r o n a 1 z 7 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna ST1 Wymagania Ogólne, odnosi się do

Bardziej szczegółowo

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S 10.00.00 SPECYFIKACJA OGÓLNA ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa boiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo