I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M Wymagania ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne."

Transkrypt

1 WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu przez rz. Leg w m. Chełchy 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych SST Ustalenia zawarte w n/n SST maj zastosowanie przy wykonywaniu nasypów na terenie objtym zakresem z pkt i obejmuj roboty zwizane z przebudow mostu przez rz. Lege w m. Chełchy wykonaniem korekty istniejcego korpusu drogowego oraz wykonaniem nasypów na potrzeby dojazdów Okrelenia podstawowe Wysoko nasypu - rónica rzdnej terenu i rzdnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoone poza pasem robót drogowych Wskanik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okrelona według wzoru: gdzie: ρ d ρ ds I S = ρ d ρ ds - gsto objtociowa szkieletu zagszczonego gruntu [Mg/m 3 ], - maksymalna gsto objtociowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoci optymalnej, okrelona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B [3], słuca do oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/ [10] [Mg/m 3 ]. Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D.M Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót oraz za. ich zgodno z Dokumentacj Projektow, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M Wymagania ogólne Materiały do budowy nasypów Do wznoszenia nasypów naley stosowa wyłcznie grunty i materiały przydatne do tego celu, które spełniaj szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S [11] i s akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2 Akceptacja powinna nastpowa na bieco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawc wyników bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatnoci Wykonawca ma obowizek uwzgldnienia wszystkich zastrzee dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, okrelonych w normie PN-S [11] /tablica 2/. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzgldni zastrzee dotyczcych materiałów o ograniczonej przydatnoci, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czci nasypu zostan przez Wykonawc na jego koszt usunite i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właciwociach Grunty uzyskane z wykopów Zgodnie z Dokumentacj Projektow i SST D grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi bd wykorzystane do budowy nasypów po wykonaniu bada laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru Grunty uzyskane z dokopów Zgodnie z Dokumentacj Projektow, grunt niewysadzinowy kat.i II do wykonania nasypów naley uzyska z dokopu. Grunty niewysadzinowe z dokopu powinny posiada nastpujce właciwoci podane w normie PN-S [11]: a) zawarto czstek wg PN-B-04481: - 0,075 mm - < 15%, - 0,02 mm - < 3%, b) kapilarno bierna /H kb / wg PN-B < 1,0 m c) wskanik piaskowy /WP/ wg BN-64/ > SPRZT 3.1. Wymagania ogólne dotyczce sprztu Wymagania ogólne dotyczce sprztu podano w SST D.M Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właciwoci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagszczania Sprzt do wykonania nasypów Do wykonania nasypów naley stosowa: - koparki, - spycharki, - równiarki samojezdne, - walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, - płyty wibracyjne. Sprzt uywany w robotach ziemnych powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i uzyska akceptacj Inspektora Nadzoru. 4. TRANSPORT 4.1. Wymagania ogólne dotyczce transportu Wymagania ogólne dotyczce transportu podano w SST D.M Wymagania ogólne Transport przy wykonywaniu nasypów Wybór rodków transportu oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii gruntu, jego objtoci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległoci transportu.

3 Wydajno rodków transportowych powinna by dostosowana do wydajnoci sprztu stosowanego do wbudowania gruntu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgldniajce warunki w jakich prowadzone bd roboty przy wykonywaniu nasypów Wykonanie nasypów Przygotowanie podłoa Przed przystpieniem do budowy nasypów naley w obrbie ich podstawy zakoczy roboty przygotowawcze okrelone w SST D , D i D Wybór gruntów do wykonania nasypów Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien by dokonany z uwzgldnieniem zasad z pkt Zasady wykonania nasypów Ogólne zasady wykonywania nasypów Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłunego, zgodnie z Dokumentacj Projektow i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia statecznoci nasypów i ich równomiernego osiadania naley przestrzega nastpujcych zasad: a) Nasypy naley wykonywa metod warstwow z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by wznoszone równomiernie na całej szerokoci. b) Grubo warstwy w stanie lunym powinna by odpowiednio dobrana w zalenoci od rodzaju gruntu i sprztu uywanego do zagszczania. Przystpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moe nastpi dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. c) Grunty o rónych właciwociach naley układa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboci na całej szerokoci nasypu. Grunty spoiste naley wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naley układa poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoliwia lokalne gromadzenie si wody. e) Górne warstwy nasypu o gruboci co najmniej 0,5 m naley wykona z gruntów niewysadzinowych, o wskaniku rónoziarnistoci nie mniejszym ni 5 i współczynniku filtracji k m/s, w razie braku takiego gruntu naley górn warstw ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami). Badanie współczynnika filtracji na materiale zagszczonym Is wykona zgodnie z norm PKN-CEN ISO/TS [15] wg pkt Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca si wykonywa jedynie z gruntów i materiałów przydatnych bez zastrzee wg tablicy 2 zawartej w PN-S [11]. Nie naley wbudowywa gruntów o nadmiernej wilgotnoci (w>w opt ), zamarznitych albo przemieszanych ze niegiem lub lodem Poszerzenie nasypu Przy poszerzaniu istniejcego nasypu naley wykonywa w jego skarpie stopnie o szerokoci 1 2,5 metra.

4 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycicie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych czci nasypu, wykonywanych z gruntów o rónych właciwociach lub w rónym czasie Wymagania dotyczce zagszczenia i nonoci gruntu Kada warstwa gruntu powinna by zagszczona jak najszybciej po jej rozłoeniu z zastosowaniem sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystpujcych warunków. Wymagan wilgotno zagszczanego gruntu, procedur zagszczania i grubo warstw naley okreli dowiadczalnie podczas próbnego zagszczania stosowanym sprztem. Rozłoone warstwy gruntu naley zagszcza od krawdzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejn warstw gruntu mona układa po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju ułoonej warstwy. Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nonoci sprawdza si przez badanie wskanika zagszczenia I s oraz wtórnego modułu odkształcenia E 2. Oceny zagszczenia naley dokonywa na podstawie wskanika zagszczenia I s. Wskanik zagszczenia gruntów w nasypach, okrelony wg BN-77/ [10], nie moe by mniejszy ni: lokalizacja droga krajowa /KR5/ dojazdy /KR1/ górna warstwa o gruboci 20 cm 1,00 1,00 niej lece warstwy nasypu do głbokoci od niwelety robót ziemnych 1,2 m 1,00 0,97 warstwy nasypu na głbokoci od powierzchni robót ziemnych poniej 1,2 m 0,97 0,95 Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu gruboci do 20 cm powinna mie wskanik zagszczenia I s 0,95. Jako kryterium zastpcze oceny wymaganego zagszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskanika zagszczenia, naley przyjmowa warto wskanika odkształcenia I o wg załcznika B normy PN-S [11], równego stosunkowi odkształcenia wtórnego E 2 do pierwotnego E 1. Wskanik odkształcenia I o dla wirów, pospółek i piasków nie powinien by wikszy ni 2,2, Całociowej oceny cech nonoci warstwy gruntu dokonuje si na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E 2, za pomoc obcienia statycznego płyt o rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartoci wtórnego modułu odkształcenia E 2 naley przyjmowa wg PN-S [11]. Jeeli badania kontrolne wyka, e zagszczenie warstwy nie jest wystarczajce to Wykonawca powinien spulchni warstw, doprowadzi grunt do wilgotnoci optymalnej i powtórnie zagci. Jeeli powtórne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskanika zagszczenia Wykonawca powinien usun warstw i wbudowa nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagszczenia warstwy Wilgotno gruntu Wilgotno technologiczna gruntu w czasie zagszczania powinna by dostosowana do metody zagszczania i rodzaju stosowanego sprztu. Decydujcym kryterium jest moliwo zagszczenia gruntu do wymaganego poziomu nonoci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi, wilgotno powinna by zbliona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metod I i II wg PN-B [3]. Odchylenie od wilgotnoci optymalnej nie powinno przekracza ±2% (dla gruntów niespoistych). W przypadku uycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgotno mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstpnych prób. Urzdzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mona zagszcza take w stanie powietrzno - suchym, o ile wstpne próby dadz pozytywne wyniki.

5 Jeeli wilgotno gruntu jest wysza od wilgotnoci optymalnej o warto wiksz od podanych odchyle, to grunt naley osuszy w sposób naturalny lub ulepszy przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia gruntu powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si zwikszenie wilgotnoci gruntu przez zraszanie wod Dokładno wykonania nasypów Przy wykonywaniu nasypów obowizuj nastpujce wymagania: - odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moe by wiksze ni ±10 cm, - rónica w stosunku do projektowanych rzdnych robót ziemnych nie moe przekracza +1 i -3 cm, - szeroko korony nie moe róni si od szerokoci projektowanej o wicej ni ±10 cm, a krawdzie korony nie powinny mie wyranych załama, - nierównoci powierzchni korpusu mierzone łat długoci 3 m nie mog przekracza ±3 cm, - pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moe róni si o wicej ni ±0,5% pochylenia projektowanego, - pochylenie skarp nasypu nie moe róni si od projektowanego o wicej ni 10% jego wartoci, - maksymalna głboko lokalnych wklni na powierzchni skarp nasypu nie moe przekracza 10 cm przy pomiarze łat 3-metrow. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Zasady ogólne kontroli jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w SST D.M Wymagania ogólne Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypów Sprawdzenie jakoci wykonania nasypów Sprawdzenie jakoci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodnoci z wymaganiami okrelonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n SST i w Dokumentacji Projektowej. Szczególn uwag naley zwróci na: a) badania przydatnoci gruntów do budowy nasypów, b) badanie prawidłowoci wykonania poszczególnych warstw nasypu, c) badanie zagszczenia i nonoci nasypu, d) pomiary kształtu nasypu Badanie przydatnoci gruntów do budowy nasypów Badania przydatnoci gruntów do budowy nasypów powinny by przeprowadzone na próbkach pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzcej z nowego ródła, jednak nie rzadziej ni trzy razy na kade 3000 m 3. W kadym badaniu naley okreli nastpujce właciwoci: - skład granulometryczny, wg PN-B [3], - zawarto czci organicznych, wg PN-B [3], - wilgotno naturaln, wg PN-B [3], - wilgotno optymaln i maksymaln gsto objtociow szkieletu gruntowego, wg PN-B [3], - granic płynnoci, wg PN-B [3], - kapilarno biern, wg PN-B [4], - wskanik piaskowy, wg BN-64/ [14].

6 Badania kontrolne prawidłowoci wykonania poszczególnych warstw nasypu Badania kontrolne prawidłowoci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj na sprawdzeniu: a) prawidłowoci rozmieszczenia gruntów o rónych właciwociach w nasypie, b) odwodnienia kadej warstwy, c) gruboci kadej warstwy i jej wilgotnoci przy zagszczaniu; badania naley przeprowadzi nie rzadziej ni 1 raz w trzech punktach na 500 m 2 warstwy, d) przestrzegania ogranicze okrelonych w pkt , dotyczcych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów Sprawdzenie zagszczenia i nonoci gruntu Czstotliwo bada wskanika zagszczenia I s kadej układanej warstwy powinna by nastpujca: - dla korpusu nie mniej ni jeden raz w trzech punktach na 500 m 2 zagszczanych warstw nasypu, - dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zagszczenie gruntu naley ocenia stosujc metod porównania poszczególnych wyników bada z wymaganiami w pkt Czstotliwo bada wskanika odkształcenia I o naley przyjmowa jak dla wskanika I s. Nono gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E 2 naley sprawdzi dla warstwy powierzchniowej podłoa nawierzchni, najwyszej warstwy robót ziemnych oraz ewentualnie głbszych warstw, na danie Inspektora Nadzoru. Czstotliwo bada wtórnego modułu odkształcenia E 2 sprawdzanej warstwy powinna by nie mniejsza, ni jeden raz na trzech punktach na 2000 m 2 powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Pomiary kształtu nasypu Pomiary kształtu nasypu obejmuj kontrol: - prawidłowoci wykonania skarp, - szerokoci korony korpusu. Sprawdzenie prawidłowoci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoci z wymaganiami dotyczcymi pochyle i dokładnoci wykonania skarp, okrelonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt Sprawdzenie szerokoci korony korpusu polega na porównaniu szerokoci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoci wynikajc z wymiarów geometrycznych korpusu, okrelonych w Dokumentacji Projektowej Badania w czasie odbioru nasypów Sprawdzenie dokumentów kontrolnych Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: a) oznacze laboratoryjnych, b) dziennika budowy, c) dzienników laboratorium Wykonawcy, d) protokółów odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Sprawdzenie szerokoci korpusu ziemnego Sprawdzenie przeprowadza si z zastosowaniem tamy, szablonu, łaty, w odstpach co 100 m na prostych, co 50 m na łuku, a take w miejscach, które budz wtpliwoci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog przekracza wartoci dopuszczalnych, podanych w pkt

7 Sprawdzenie rzdnych powierzchni korpusu ziemnego Pomiar przeprowadza si z zastosowaniem niwelatora z czstotliwoci wg pkt Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog przekracza wartoci dopuszczalnych, podanych w pkt Sprawdzenie pochylenia skarp Sprawdzenie przeprowadza si z zastosowaniem szablonu, łaty i poziomicy lub niwelatora z czstotliwoci wg pkt Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog przekracza wartoci dopuszczalnych, podanych w pkt Sprawdzenie równoci powierzchni korpusu Sprawdzenie przeprowadza si z zastosowaniem łaty o długoci 3 m. z czstotliwoci wg pkt Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog przekracza wartoci dopuszczalnych, podanych w pkt Sprawdzenie spadku podłunego powierzchni korpusu Kontrol spadków podłunych naley oprze na ocenie rzdnych wysokociowych, pomierzonych niwelatorem z czstotliwoci podan w pkt Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog przekracza wartoci dopuszczalnych, podanych w pkt Sprawdzenie zagszczenia gruntów Sprawdzenie przeprowadza si na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych bada bezporednich. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Wymagania ogólne dotyczce obmiaru robót Wymagania ogólne dotyczce obmiaru robót podano w SST D.M Wymagania ogólne Jednostka obmiarowa Jednostk obmiarow robót zwizanych z wykonaniem nasypów jest 1 m 3 (metr szecienny) i uwzgldnia elementy składowe obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypów w m 2 (metrach kwadratowych). 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M Wymagania ogólne Rodzaje odbiorów Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 9. PODSTAWA PŁATNOCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w SST D.M Wymagania ogólne Cena jednostki obmiarowej Płatno za 1 m 3 wykonanych nasypów naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakoci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada laboratoryjnych.

8 Cena wykonania nasypów obejmuje: - prace pomiarowe, - oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, - wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejsce wbudowania w nasyp, - wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zagszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, - profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyle zgodnych z Dokumentacj Projektow i SST, - wyprofilowanie skarp dokopu, - rekultywacj dokopu, - odwodnienie terenu robót, - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada laboratoryjnych dotyczcych w szczególnoci właciwoci wbudowanych gruntów, wskanika zagszczenia poszczególnych warstw nasypu. 10. PRZEPISY ZWIZANE Normy 1. PN-B Grunty budowlane. Okrelenia, symbole, podział i opis gruntów. 2. PN-B Geotechnika. Badania polowe. 3. PN-B Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 4. PN-B Oznaczanie kapilarnoci biernej. 5. PN-B Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 6. PN-EN Badania chemicznych właciwoci kruszyw. Analiza chemiczna. 7. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoa przez obcienie płyt 8. BN-75/ Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 9. BN-70/ Drogi samochodowe. Oznaczanie wskanika nonoci gruntu jako podłoa nawierzchni podatnych. 10. BN-77/ Drogi samochodowe. Oznaczenie wskanika zagszczenia gruntu. 11. PN-S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 12. PN-S Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 13. BN-76/ Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i porowatoci. 14. BN-64/ Drogi samochodowe. Oznaczanie wskanika piaskowego. 15. PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów - Cz 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.

9

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW l. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu nasypów w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D.02.03.01. Wykonywanie nasypów

D.02.03.01. Wykonywanie nasypów D.02.03.01. Wykonywanie nasypów 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robót STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE. Kod CPV 45100000-8

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE. Kod CPV 45100000-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45100000-8 33 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów, które zostaną wykonane w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST

D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST D. 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym kodem CPV: KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 21 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 22 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT. 15, 16 D-02.03.01 (CPV 45233320-8) WYKONANIE NASYPÓW 1. WST

POZ. KOSZT. 15, 16 D-02.03.01 (CPV 45233320-8) WYKONANIE NASYPÓW 1. WST POZ. KOSZT. 15, 16 D-02.03.01 (CPV 45233320-8) WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.01

Utwardzenie terenu dz. nr 126 i 127. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.01 D 02.00.01 Roboty ziemne Wymagania ogólne 48 Spis treści 1. WSTĘP... 51 1.1. Przedmiot SST... 51 1.2. Zakres stosowania SST... 51 1.3. Zakres robót objętych SST... 51 1.4. Określenia podstawowe... 51 1.5.

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE - 24 - D-02.00.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE - 25 - D-02.00.01 W niniejszej ST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-02.00.01 Roboty

Bardziej szczegółowo

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00 Roboty ziemne 1 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SPIS SPECYFIKACJI D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. III-IV...6 D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW.......8

Bardziej szczegółowo

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA GDYNIA ETAP 1 113 D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Odwodnienie korpusu drogowego drogi krajowej nr 3 od km 493+237 do km 493+561 (długość 324m) D - 02.00.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Odwodnienie korpusu drogowego drogi krajowej nr 3 od km 493+237 do km 493+561 (długość 324m) D - 02.00. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Odwodnienie korpusu drogowego drogi krajowej nr 3 od km 493+237 do km 493+561 (długość 324m) D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 51 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna D

Specyfikacja Techniczna D D.06.01.03. UMOCNIENIE SKARP 1. WST P 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY... 1 3. SPRZĘT... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01. ROBOTY ZIEMNE. NASYPY Z GRUNTÓW MINERALNYCH D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY W GRUNTACH MINERALNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01. ROBOTY ZIEMNE. NASYPY Z GRUNTÓW MINERALNYCH D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY W GRUNTACH MINERALNYCH dr 22 Czersk 37 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01.. NASYPY Z GRUNTÓW MINERALNYCH D-02.01.01.. WYKOPY W GRUNTACH MINERALNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 D-02.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są D-01.00.01./1998 - OBSŁUGA GEODEZYJNA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem ; granic, trasy drogowej i " jej punktów! wysokościowych. $% "$ Szczegółowe specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ULEPSZANIE I STABILIZACJA GRUNTÓW SPOIWEM LIPIDUR W BUDOWNICTWIE DROGOWYM. Sitkówka-Nowiny 2005 r.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ULEPSZANIE I STABILIZACJA GRUNTÓW SPOIWEM LIPIDUR W BUDOWNICTWIE DROGOWYM. Sitkówka-Nowiny 2005 r. ULEPSZANIE I STABILIZACJA GRUNTÓW SPOIWEM LIPIDUR W BUDOWNICTWIE DROGOWYM Sitkówka-Nowiny 2005 r. SPIS TRECI 1. WSTP...4 1.1 Przedmiot OST... 4 1.2 Zakres stosowania OST... 4 1.3 Zakres robót objtych OST...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Osiniak

Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Osiniak Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przebudowa drogi gminnej 18 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 58 do miejscowości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WYKONANIE NASYPÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW l. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. KOD CPV: 45233000-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY)

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY) D-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D - 06.03.01 CINANIE I UZUPE NIANIE POBOCZY SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00

20 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. D 02.00.00 D 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 19 21 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie działka numer ewidencji gruntów 6148 (nowy nr 6148/2) w Dynowie w km 0+510-0+750.

Remont drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie działka numer ewidencji gruntów 6148 (nowy nr 6148/2) w Dynowie w km 0+510-0+750. Zał. Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Obiekt: Remont drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie działka numer ewidencji gruntów 6148 (nowy nr 6148/2) w Dynowie w km 0+510-0+750. Adres: Dynów

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D 02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018 D.02.03.01 GRA-MAR WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robót związanych z wykonaniem nasypów w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wykopów i zasypki w związku

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPÓW I NASYPÓW

D-02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPÓW I NASYPÓW D-02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPÓW I NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 126 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy betonu niekonstrukcyjnego w związku

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

D-04.05.01. ULEPSZONE PODŁOśE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP

D-04.05.01. ULEPSZONE PODŁOśE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP D-04.05.01. ULEPSZONE PODŁOśE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania ulepszonego

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. TRANSPORT 4. WYKONANIE ROBÓT 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6. OBMIAR ROBÓT 7. ODBIÓR ROBÓT 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE V 45100000-8 D 04.00.00 PODBUDOWY. D - 04.04.02a PODBUDOWA Z KRUSZYWA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKRUSZENIA BETONU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE V 45100000-8 D 04.00.00 PODBUDOWY. D - 04.04.02a PODBUDOWA Z KRUSZYWA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKRUSZENIA BETONU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE V 45100000-8 D 04.00.00 PODBUDOWY D - 04.04.02a PODBUDOWA Z KRUSZYWA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKRUSZENIA BETONU 44 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

W GRUNTACH I-V KATEGORII

W GRUNTACH I-V KATEGORII 32 ST - 03.02. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-02.01.01 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH D-02.01.01 WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST

M ZASYPKA GRUNTOWA. 1. Wstęp. 2. Materiały. 1.1 Przedmiot ST M.11.01.02 ZASYPKA GRUNTOWA 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Odbudowa mostu w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-1/D ZAGOSPODAROWANIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-1/D ZAGOSPODAROWANIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R Ż Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej,

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, 31 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 32 1. WSTĘP 33 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ścinaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WYKONANIE WYKOPÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WYKONANIE WYKOPÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE

D ROBOTY ZIEMNE D - 02.00.00 1 ROBOTY ZIEMNE SPIS SPECYFIKACJI D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. III-IV...6 2 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 64 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem

Bardziej szczegółowo

D-02.03.01. 1. Wstęp. 1.4. Określenia podstawowe

D-02.03.01. 1. Wstęp. 1.4. Określenia podstawowe D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nasypów w ramach przebudowy chodnika w ulicy Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek II od km: 0+000,00 do km: 0+458,60. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.03.01 UMACNIANIE POBOCZY D 06.03.01 Umocnienie poboczy Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Specyfikacja D-02.01.01 wykonanie wykopów w ach I-V kategorii D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY Jelenia Góra 2006 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-02.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-02.03.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 55 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

D WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW

D WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW D.02.03.01. WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów w związku z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo