Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1."

Transkrypt

1 D-M WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w m.daniłowo w cigu drogi powiatowej nr Jasienica Nieskórz Daniłowo Zawisty Zakres stosowania SST. Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt Zakres robót objtych SST. Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST naley rozumie i stosowa w powizaniu z niej wymienion Szczegółow Specyfikacj Techniczn, dotyczc przebudowy mostu drogowego Okrelenia podstawowe. Uyte w SST wymienione poniej okrelenia naley rozumie nastpujco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bdcy budynkiem, stanowicy cało techniczno-uytkow ( drog ) albo jego cz stanowic odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wzeł ) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Dziennik budowy - opatrzony pieczci Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słucy do notowania wydarze zaistniałych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej pomidzy Inynierem, Wykonawc i projektantem Jezdnia - cz korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielcymi jezdni. 1

2 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połczenia Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy Kosztorys lepy - wykaz robót z podaniem ich iloci ( przedmiar ) w kolejnoci technologicznej ich wykonania Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwizanych z ocen jakoci materiałów Materiały - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inyniera Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwinicie na płaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moe równie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzdze chronicych ludzi i rodowisko przed uciliwociami powodowanymi przez ruch na drodze Pobocze - cz korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si pojazdów, umieszczenia urzdze bezpieczestwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuca jednoczenie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bdca autorem dokumentacji projektowej Przedsiwzicie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połczenia drogowego lub całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłunym ) istniejcego połczenia Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowicy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowice utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. droga, kolej, rurocig itp Rekultywacja - Roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych warunków terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Rysunki - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu bdcego przedmiotem robót. 2

3 Zadanie budowlane - cz przedsiwzicia budowlanego, stanowica odrbn cało konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, modernizacj, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu Ogólne wymagania dotyczce robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, SST i poleceniami Inyniera Przekazanie placu budowy. Zamawiajcy, w terminie okrelonym w Warunkach Szczegółowych, przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksik Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bdzie zawiera rysunki inwentaryzacyjne konstrukcji stalowej przseł, opis techniczny, przedmiar robót, kosztorys lepy i kosztorys inwestorski i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w SST D-M , stanowicej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynika, które dokumenty zostan przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. W Dokumentacji Projektowej, bdcej w posiadaniu Zamawiajcego, rozwizano wszystkie podstawowe problemy. Jeeli jednak w trakcie wykonywania robót okae si koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiajcego, dotyczcej podstawowego zakresu robót, Wykonawca sporzdzi brakujce rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoy je Inynierowi do zatwierdzenia. Niezalenie od powyszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inynierowi nastpujce opracowania, nie bdce przedmiotem wykonania przez Jednostk Projektujc: - projekt organizacji robót, - program zapewnienia jakoci wykonywanych robót Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inyniera Wykonawcy stanowi cz Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choby jednym z nich s obowizujce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbienoci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje nastpujca kolejno ich wanoci: - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, - Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moe wykorzystywa błdów lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbienoci opis wymiarów waniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 3

4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny by zgodne z Dokumentacj Projektow i SST. Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeeli przedział tolerancji nie został okrelony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to naley przyj przecitne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeeli została okrelona warto minimalna lub warto maksymalna tolerancji albo obie te wartoci, to roboty powinny by prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały si w przewaajcej mierze w pobliu wartoci granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s w pełni zgodne z dokumentacj projektow lub SST, ale osignito moliw do zaakceptowania jako elementów budowli, to Inynier moe zaakceptowa takie roboty i zgodzi si na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s w pełni zgodne z dokumentacj projektow lub SST, i wpłynły na nie zadawalajc jako elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostan zaakceptowane przez Inyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by niezwłocznie rozebrane i zastpione innymi ( właciwymi ) na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca jest zobowizany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób okrelony w SST D-M , w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie obsługiwał wszystkie czasowe urzdzenia zabezpieczajce takie jak: zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniajc w ten sposób bezpieczestwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgldów bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzdzenia zabezpieczajce powinny by akceptowane przez Inyniera. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e włczony jest w cen kontraktow ( koszty ogólne budowy ) Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. (1) Ustalenia ogólne dotyczce ochrony rodowiska. Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony rodowiska naturalnego. W szczególnoci Wykonawca powinien zapewni spełnienie nastpujcych warunków: a). Miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewntrzne drogi transportowe powinny by tak wybrane, aby nie powodowa zniszcze w rodowisku naturalnym, 4

5 b). Powinny zosta podjte odpowiednie rodki zabezpieczajce przed: - zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, - moliwoci powstania poaru. c). Praca sprztu budowlanego, uywanego podczas realizacji robót nie moe powodowa zniszcze w rodowisku naturalnym, d). Materiały stosowane do robót nie powinny zawiera składników zagraajcych rodowisku, o nateniu przekraczajcym dopuszczalne normy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okrelonych w odpowiednich przepisach, dotyczcych ochrony rodowiska obciaj Wykonawc. (2) Ochrona wód. Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mog by zanieczyszczane w czasie robót. Jeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy połoone s w ssiedztwie zbiorników lub cieków wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny by oczyszczone przez filtracj i osadniki, albo inne urzdzenia, które redukuj zawarto pyłów i innych zanieczyszcze w odprowadzanych wodach do poziomu nie wikszego od wystpujcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których s odprowadzane. Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynów i składowisk powinny by oczyszczone, jeli zawieraj składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla rodowiska substancje. Zbiorniki materiałów napdowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla rodowiska substancji powinny by wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujcy nie przedostawanie si materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzt mechaniczny nie mog porusza si w obrbie granic zbiorników i cieków wodnych z wyjtkiem przypadków gdy uzyskano na to zgod władz, a ruch ten odbywa si w celu przeprowadzenia robót, okrelonych w kontrakcie. (3). Ochrona powietrza. Stenie pyłów i zanieczyszcze odprowadzanych do atmosfery w ssiedztwie wytwórni materiałów drogowych ( kruszyw, mieszanek itp.) nie moe przekracza wartoci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Wytwórnie materiałów drogowych powinny by wyposaone w systemy odpylania, gwarantujce obnienie emisji pyłów do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. Wykonawca ma obowizek sprawdzenia stenia pyłów i zanieczyszcze odprowadzanych do atmosfery w ssiedztwie wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytwórni innych materiałów. Raporty z kontroli zanieczyszcze atmosfery powinny by prowadzone na bieco i udostpniane odpowiednim władzom. Jeli roboty bd prowadzone metod mieszania materiałów na drodze z uyciem materiałów pylcych, takich jak popioły lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzt i technologia powinny ograniczy zapylenie. Roboty takie mog by prowadzone na terenach 5

6 zabudowanych za zgod organów administracji terenowej. (4). Ochrona przed hałasem. Jeeli roboty prowadzone bd na terenach zabudowanych to Zamawiajcy powinien okreli w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni z odpowiednimi organami administracji samorzdowej, technologi i czas robót, ograniczajce w miar moliwoci poziom hałasu i jego uciliwo dla mieszkaców. Wykonawca nie powinien stosowa innej technologii robót o wikszym poziomie hałasu, ni okrelona przez Zamawiajcego pod rygorem wstrzymania robót Ochrona przeciwpoarowa. Wykonawca powinien przestrzega przepisów ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca powinien utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny by składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Maszyny i urzdzenia napdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by wyposaone w urzdzenia zabezpieczajce przed rozprzestrzenianiem si iskier. Jeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów, to przed rozpoczciem spalania Wykonawca powinien powiadomi odpowiednie władze i/lub słuby. Lokalizacja i sposób spalania powinny by takie, aby nie dopuci do jakichkolwiek uszkodze ssiadujcych obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny by uzgodnione przez Wykonawc z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowa patrole przeciwpoarowe. Spalanie powinno by przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania lub zakoczenia spalania ogniska powinny by wygaszone. Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub słub albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasi poar na terenie budowy lub jej ssiedztwie, wywołany bezporednio lub porednio, jako rezultat realizacji robót. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie mog by dopuszczone do uycia. Jeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedosta si z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mog by stosowane. Nie dopuszcza si uycia materiałów wywołujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny by rozebrane i wykonane ponownie z właciwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe uyte do robót powinny mie wiadectwa dopuszczenia, 6

7 wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelajce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoczeniu robót ich szkodliwo znika ( np. materiały pylaste) mog by uyte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawiajcy powinien otrzyma zgod na uycie tych materiałów od właciwych organów administracji pastwowej. Jeli Wykonawca uył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uycie spowodowało jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy Ochrona własnoci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowizany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własnoci publicznej i prywatnej. Jeli w zwizku z zaniedbaniem, niewłaciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działa za strony Wykonawcy nastpi uszkodzenie lub zniszczenie własnoci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon własno. Stan naprawionej własnoci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodze uzbrojenia terenu, przewodów, rurocigów kabli teletechnicznych itp., których połoenie było wskazane przez Zamawiajcego lub ich włacicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajcego, dotyczcej istniejcych urzdze uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczciem robót zasign od ich włacicieli danych odnonie dokładnego połoenia tych urzdze w obrbie placu budowy. Wykonawca zobowizany jest umieci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju robót, które maj by wykonane w zakresie przełoenia instalacji i urzdze podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczcia robót. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzdze podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajcego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostan usunite na koszt Zamawiajcego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obcia Wykonawc Bezpieczestwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega wszystkich przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni wszelkie urzdzenia zabezpieczajce oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni i utrzymywa w odpowiednim stanie urzdzenia socjalne dla personelu prowadzcego roboty objte kontraktem. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypełnieniem wymaga okrelonych wyej nie podlegaj odrbnej zapłacie i s uwzgldniane w cenie kontraktowej. 7

8 Utrzymanie robót. Wykonawca powinien utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajcym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inyniera powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie póniej ni w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inynier moe natychmiast zatrzyma roboty Stosowanie si do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnonie wykorzystania opatentowanych urzdze lub metod i w sposób cigły bdzie informowa Inyniera o swoich działaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. 2. MATERIAŁY ródła uzyskiwania materiałów. ródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny by wybrane przez Wykonawc z wyprzedzeniem, przed rozpoczciem robót - nie póniej ni 2 tygodnie przed uyciem materiału Wykonawca powinien dostarczy Inynierowi wymagane wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Zatwierdzenie ródła materiałów nie oznacza, e wszystkie materiały z tego ródła bd przez Inyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób cigły spełniaj wymagania SST w czasie postpu robót Wariantowe dostarczanie materiałów. Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi Inyniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed uyciem materiału, albo w okresie dłuszym jeli bdzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moe by póniej zmieniany bez zgody Inyniera Materiały nie odpowiadajce wymaganiom. Materiały nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez wykonawc wywiezione z placu budowy, bd złoone w miejscu wskazanym przez Inyniera. Jeli Inynier zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiałów do innych robót, ni te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartociowany przez Inyniera. Kady rodzaj robót, w którym znajduj si zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si z jego nie przyjciem i nie zapłaceniem. 8

9 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca powinien zapewni wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniajce zachowanie ich jakoci i przydatnoci do robót oraz zgodno z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialno za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inynier moe zezwoli na inny sposób przechowywania i składowania materiałów ni podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoci za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno by prowadzone w sposób umoliwiajcy inspekcj materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny by po zakoczeniu robót doprowadzone przez Wykonawc do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inyniera. 3. SPRZT. Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właciwoci wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inyniera; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inyniera. Liczba i wydajno sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie dysponowa sprawnym sprztem rezerwowym, umoliwiajcym prowadzenie robót w przypadku awarii sprztu podstawowego. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj moliwo wariantowego uycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed uyciem sprztu. Wybrany sprzt, po akceptacji Inyniera, nie moe by póniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia nie gwarantujce zachowania warunków kontraktu, zostan przez Inyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. TRANSPORT. Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na właciwoci wykonywanych robót i przewoonych materiałów. Liczba rodków transportowych powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi rodkami transportowymi, umoliwiajcymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych rodków transportowych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełnia wymagania dotyczce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcie na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenie Inyniera powinny by usunite z placu budowy. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 9

10 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inyniera. Nastpstwa jakiegokolwiek błdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Inynier, poprawione przez Wykonawc na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoci przez Inyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno Współpraca Inyniera i Wykonawcy. Inynier bdzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwizanych z jakoci robót, ocen jakoci materiałów i postpem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, zwizanych z interpretacj dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczcych akceptacji i wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawc. Inynier bdzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bd oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inynier uwzgldni wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan kwesti. Inynier jest upowaniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budow lub na niej produkowanych, włczajc przygotowanie i produkcj materiałów Inynier powiadomi Wykonawc o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniaj wymaga jakociowych okrelonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami naley postpowa jak w pkt.2.5. Polecenia Inyniera powinny by wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod grob zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. Jeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwo tych robót spowodowana została robotami wykonanymi wczeniej przez innych wykonawców, to Inynier zleci taki sposób postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inyniera na koszt Zamawiajcego. 10

11 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT Program zapewnienia jakoci (PZJ). Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inyniera Programu Zapewnienia Jakoci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inyniera. Program zapewnienia jakoci powinien zawiera: a). cz ogóln opisujc: - organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - bhp, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonywania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedur) prowadzonej kontroli i sterowania jakoci wykonywanych robót, - wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci przeprowadzenie bada), - sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych zapis pomiarów nastaw mechanizmów sterujcych, a take wyciganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji Inynierowi.; b). cz szczegółow opisujc dla kadego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urzdze stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaj i ilo rodków transportowych oraz urzdze do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp, - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat ich właciwoci w czasie transportu, - sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo pobieranych próbek, legalizacj i sprawdzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób postpowania z materiałami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom Zasady kontroli jakoci robót. Celem kontroli robót powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osign załoon jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót i jako materiałów. Wykonawca powinien zapewni odpowiedni system kontroli, włczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie niezbdne do pobierania próbek i bada materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inynier moe zada od Wykonawcy przepro wadzenia bada w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalajcy. Wykonawca powinien przeprowadzi pomiary i badania materiałów oraz robót z czstotliwoci zapewniajc stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich czstotliwoci powinny by okrelone w 11

12 SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeeli nie zostały one okrelone, to Wykonawca powinien ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by zatwierdzone przez Inyniera. Wykonawca powinien dostarczy Inynierowi zawiadczenie, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wan legalizacj, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by utrzymane w stanie czystoci, a wszystkie urzdzenia w dobrym stanie technicznym. Inynier powinien mie nieograniczony dostp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inynier bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocig niciach dotyczcych urzdze laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeeli niedocignicia te s tak powane, e mog wpłyn na wyniki bada, Inynier natychmiast wstrzyma uycie do robót badanych materiałów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocignicia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materiałów. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzenia bada materiałów ponosi Wykonawca Pobieranie próbek. Próbki powinny by pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada. Inynier powinien mie zapewnion moliwo udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inyniera Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budz wtpliwoci co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie zostan przez Wykonawc usunite lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania próbek powinny by dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inyniera powinny by odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inyniera. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powinien powiadomi Inyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inyniera Raporty z bada. Wykonawca powinien przekazywa Inynierowi kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakoci. Wyniki bada powinny by przekazywane Inynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywa kompletne raporty ze wszystkich bada i inspekcji, i udostpnia je na yczenie Inynierowi Badania prowadzone przez Inyniera. Inynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc, moe ocenia zgodno materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 12

13 bada dostarczonych przez Wykonawc. Inynier moe pobiera próbki materiału i prowadzi badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inynier moe poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada albo moe opiera si wyłcznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoci materiałów i robót z dokumentacj projektow i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary bd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inyniera. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inyniera Atesty jakoci materiałów i urzdze. Przed wykonaniem bada jakoci materiałów przez Wykonawc, Inynier moe dopuci do uycia materiały posiadajce atest producenta stwierdzajcy ich pełn zgodno z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty s wymagane przez SST, kada partia dostarczona do robót powinna posiada atest okrelajcy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada powinny by dostarczone przez Wykonawc Inynierowi na jego yczenie. Urzdzenia laboratoryjne i sprzt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny posiada wan legalizacj wydan przez upowanione instytucje. Inynier zdyskwalifikuje i nie dopuci do uycia jakichkolwiek urzdze laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie maj wanych wymaganych legalizacji. Materiały posiadajce atesty a urzdzenia - wane legalizacje mog by badane w dowolnym czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodno ich właciwoci z SST to takie materiały i / lub urzdzenia zostan odrzucone Dokumenty budowy. (1). Dziennik budowy. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by dokonywane na bieco i powinny dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowy powinien by opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słubowego. 13

14 Zapisy powinny by czytelne, dokonane trwał technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Załczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny by oznaczone kolejnym numerem załcznika i opatrzone dat i podpisem kierownika budowy i Inyniera. Do dziennika budowy naley wpisa w szczególnoci : - dat przekazania Wykonawcy placu budowy, - dat przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inyniera programu zapewnienia jakoci i harmonogramów robót, - terminy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych elementów robót, - przebiegu robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inyniera, - daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych, ulegajcych zakryciu, czciowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczce czynnoci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotyczce jakoci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by przedłoone Inynierowi do ustosunkowania si. Decyzje Inyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inyniera do ustosunkowania si. Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo dania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia moliwoci powstania zagroenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem. Projektant nie jest jednak stron kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. (2). Ksiga obmiaru. Ksiga obmiaru stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób cigły w jednostkach przyjtych w wycenionym lepym kosztorysie i wpisuje do ksigi obmiaru. (3). Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakoci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi załczniki do odbioru robót. Winny by udostpnione na kade 14

15 yczenie Zamawiajcego. (4). Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) nastpujce dokumenty: a). pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, b). protokoły przekazania placu budowy, c). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, d). protokoły odbioru robót, e). protokoły z narad i ustale, f). korespondencj na budowie. (5). Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginicie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by zawsze dostpne dla Inyniera i przedstawione do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót powinien okreli faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacj Projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si w obecnoci Inyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by wpisane do ksigi obmiarów. Jakikolwiek błd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilociach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowizku ukoczenia wszystkich robót. Błdne dane zostan poprawione wg instrukcji Inyniera na pimie. Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czstoci wymagan do celu miesicznej płatnoci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym przez Wykonawc i Inyniera Zasady okrelania iloci robót i materiałów. O ile dla pojedyczych elementów zadania budowlanego nie okrelono inaczej, wszystkie pomiary długoci, słuce do oblicze pola powierzchni robót, bd wykonywane w poziomie. Wszystkie elementy robót okrelone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bd mierzone równolegle do podstawy fundamentu. Do oblicze objtoci i robót ziemnych naley stosowa metod przekrojów poprzecznych lub inn, zaakceptowan przez Inyniera. 15

16 Pojazdy uywane do przewoenia materiałów, których obmiar nastpuje na podstawie masy na pojedzie powinny by waone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inyniera. Kady pojazd powinien by oznakowany w sposób czytelny, umoliwiajcy jego identyfikacj. Materiały, których obmiar nastpuje na podstawie objtoci na pojedzie powinny by przewoone pojazdami zaakceptowanymi przez Inyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mog by dowolnego typu i wielkoci pod warunkiem, e skrzynia pojazdu ma taki kształt, e jej pojemno mona łatwo i dokładnie okreli. Kady pojazd powinien by oznakowany w sposób czytelny, umoliwiajcy jego identyfikacj. Objto materiału przewoonego jednym pojazdem powinna by przed rozpoczciem robót uzgodniona przez Wykonawc i Inyniera na pimie, dla kadego typu uywanych pojazdów. Obmiar objtoci nastpi w punkcie dostawy. Objto materiału na pojedzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawc i Inyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewoce mniejsz objto od uzgodnionej mog by odrzucone przez Inyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objtoci okrelonej przez Inyniera. Inynier ma prawo sprawdza losowo stopie załadowania pojazdów. Jeeli przy losowej kontroli stwierdzi on, e objto materiału przewoona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cało materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okrelonym przez stosunek objtoci obmierzonej do uzgodnionej. Jeeli zostało to uzgodnione na pimie przez Wykonawc i Inyniera, materiał rozliczany na podstawie objtoci moe by waony i przeliczany na odpowiedni liczb jednostek objtoci z zastosowaniem gstoci i objtoci materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto gstoci objtociowej stosowana w przeliczeniach, powinny by uzgodnione przed rozpoczciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objtoci lub gstoci objtociowej materiału, jeeli rzeczywista gsto objtociowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartoci uzgodnionej na pimie przed rozpoczciem robót. Ilo lepiszczy bitumicznych moe by okrelona w megagramach. Objto lepiszczy bdzie mierzona w temperaturze 25 stopni stosujc współczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inyniera. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowe, drut, rury, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w atecie producenta podano ich wymiary lub mas, dane te mog stanowi podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mog by losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastpi na podstawie tolerancji i okrelonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okrelono w SST. Cement i wapno bd mierzone w megagramach. Drewno bdzie mierzone w metrach szeciennych, przy uwzgldnieniu iloci wbudowanej w konstrukcje Urzdzenia i sprzt pomiarowy. Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny by zaakceptowane przez Inyniera. Urzdzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Jeeli urzdzenia te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiada wane 16

17 wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny by przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary powinny by przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a take w przypadku wystpowania dłuszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objtoci powinny by uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksidze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog by dołczone w formie oddzielnego załcznika do Ksigi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inynierem. 8. OBMIAR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót. W zalenoci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inyniera przy udziale Wykonawcy: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi czciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu powinien by dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru robót dokonuje Inynier. Gotowo danej czci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inyniera. Odbiór powinien by przeprowadzony niezwłocznie nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inyniera. Jako i ilo robót ulegajcych zakryciu ocenia Inynier na podstawie dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyle od przyjtych wymaga i innych wczeniejszych ustale, Inynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczce zmian i korekt. W wyjtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrce. 17

18 Przy ocenie odchyle i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inynier uwzgldnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczcych danej czci robót Odbiór czciowy. Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót wraz z ustaleniem nalenego wynagrodzenia. Odbioru czciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inynier Odbiór ostateczny robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Całkowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego powinna by stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inyniera. Odbiór ostateczny robót powinien nastpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczc od dnia potwierdzenia przez Inyniera zakoczenia robót i kompletnoci oraz prawidłowoci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajcego przy udziale Inyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujca odbioru robót dokonuje ich oceny jakociowej na podstawie przedłoonych dokumentów wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja powinna si zapozna z realizacj ustale przyjtych w trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajcych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajcych w warstwie cieralnej lub robotach wykoczeniowych, komisja przerywa swoje czynnoci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wikszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokonuje potrce, oceniajc pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyjtych w dokumentach kontraktowych. We wszystkich sprawach nie objtych SST bd obowizywały przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z póniejszymi zmianami i uzupełnieniami Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty - dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami, - umow na wykonanie robót wraz z ewentualnymi aneksami, - szczegółowe specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia Inyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikajcych i 18

19 ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy, - ksigi obmiaru, - wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, - atesty jakociowe wbudowanych materiałów, - wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, - opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów załczonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, - ocena techniczna wykonania robót sporzdzona przez Inyniera, - sprawozdanie techniczne, - ostateczne rozliczenie robót, - dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentów, ogólne i szczegółowe warunki umowy ), - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego. W dzienniku budowy powinien by wpis Inyniera o zakoczeniu robót i stwierdzenie kompletnoci i prawidłowoci przygotowania operatu kolaudacyjnego Sprawozdanie techniczne powinno zawiera : - zakres i lokalizacj wykonywanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajcego, - dane personalne kierownika budowy, - dane personalne inspektora nadzoru, - uwagi dotyczce warunków realizacji robót, - dat rozpoczcia i zakoczenia robót. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie s gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupełniajce powinny by zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajcych wyznacza komisja Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad odbioru ostatecznego. 9. PODSTAWA PŁATNO CI Ustalenia ogólne. 19

20 Podstaw płatnoci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji lepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgldnia wszystkie wymagania oraz czynnoci i badania składajce si na jej wykonanie, okrelone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. Stawka jednostkowa powinna obejmowa: - robocizn bezporedni, - warto zuytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, - warto pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprztu na plac budowy i z powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy), - koszty porednie w skład, których wchodz: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urzdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczce oznakowania robót, wydatki dotyczce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzieraw placów i bocznic, ekspertyzy dotyczce wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, - zysk kalkulacyjny zawierajcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogcych wystpi w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane zgodnie z obowizujcymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc za dan pozycj w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moliwo dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objtych t pozycj kosztorysow za wyjtkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 10. PRZEPISY ZWIZANE. 1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia r. 2. Ogólne i Szczegółowe Warunki Kontraktu. 20

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opole15.02.2008 r. BIECE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MZD W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ZARZD DRÓG W OPOLU UL. ALEJA PRZYJANI 9 45-573 OPOLE Opracował Egzemplarz Nr 1 SPIS TRECI D -

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&'((& )& *$++,- "#$.# /./0 '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/&

!#$ %&'((& )& *$++,- #$.# /./0 '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/& !"#$ %&'((& )& *$++,- "#$.# /./0 $!,1- '2 0(& #%3 4 &5/4 &%/& 6! /+78 -,9:--4 &5/4 &%/&; %(0" )%# =,++7---9+;=,++77779:!! " # $% &! ' " &?%#5/& ( )*+,-./+$0

Bardziej szczegółowo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/85 2/85 D M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne dotyczce wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Szczegółowe specyfikacje techniczne BANK BPH SA /OAugustów 51106000760000320000155181 BANK SPÓŁDZIELCZY w Augustowie 34935100000018919620000010 Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. 16-300 Augustów ul. Wypusty 3 tel.: (0-87) 643-2114 NIP: 846-10-31-333

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY

47-200 KDZIERZYN KOLE UL. SKARBOWA 3 E ANDRZEJ JCZMIENNY 47-232 KDZIERZYN KOLE UL. ŁOKIETKA 1/7 ZAWARTO OPRACOWANIA SPORZDZIŁ: ANDRZEJ JCZMIENNY SPECYFIKACJE TECHNICZNE NALEYTEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2053O ALEI LISA W KDZIERZYNIE-KOLU ETAP - II Inwestor : POWIATOWY ZARZD DRÓG

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D «

PRZEDSI BIORSTWO» I N W E S T B U D « PRZEDSIBIORSTWO» I N W E S T B U D «S P Ó Ł K A Z O.O. W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych - ul. Jaworowa 15a tel (0-74) 841-83-10, 664-92-80; fax 66 49 281 konto e- mail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -1- TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ -1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANY BUDOWLANEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ DO BUDYNKU URZDU GMINY W LISEWIE obejmujcy rob.budowlane ocieplenie cian zewntrznych

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1

DT 16/2009 DOMINO S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 DT 16/2009 "DOMINO" S.C. w Łomy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE...3 I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. TEMAT... 3 2. INWESTOR:... 3 3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWUJCA DOKUMENTACJ TECHNICZN:...

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski

Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki, Łódź, ul. Żubardzka 26 - Budżet obywatelski SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZY SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH SST 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STO, nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Specyfikacji technicznych mostu w Ślubowie.

Spis zawartości Specyfikacji technicznych mostu w Ślubowie. Załącznik Nr 5 do SIWZ Spis zawartości Specyfikacji technicznych mostu w Ślubowie. 1.D-M.00.00.00 Wymagania ogólne str. 1-20 2.D.01.01.01.Odtworzenie osi głównych i punkt. wysok. 21-23 3.D.01.02.03.Roboty

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZ. III SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA ORY Al. Wojska Polskiego 25 44-240 ory TEMAT : LOKALIZACJA : Poprawa warunków bezpieczestwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta ory 44-240 ory, Aleja Armii Krajowej dzielnica

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRUS, LACHOWICZ ARCHITEKCI Marcin Brus Paweł Lachowicz 41-800 ZABRZE ul. Wolnoci 345a t e l. / f a x ( 3 2 ) 7 7 7 1 3 0 1 e - m a i l : b r u s l a @ o 2. p l temat : PROJEKT REMONTU OGÓLNODOSTPNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1 SPIS TRECI 1 Spis treci... 2 2 Cz ogólna... 3 2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 2.2 Zakres stosowania ST... 3 2.3 Zakres robót objtych ST... 3 2.3.1 Zakres zasadniczy... 3 2.4 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO Wymagania Ogólne SPIS TRECI 1. CZ OGÓLNA 2 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 2 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2 1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TYMCZASOWYCH

Bardziej szczegółowo

- 1 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu SPIS TREŚCI. D-M Wymagania ogólne M Bariera mostowa... 18

- 1 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu SPIS TREŚCI. D-M Wymagania ogólne M Bariera mostowa... 18 - 1 - Załącznik Nr 8 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej Urządzenia bezpieczeństwa ruchu SPIS TREŚCI Str. D-M.00.00.00. Wymagania ogólne... 2 M.19.01.03. Bariera mostowa.... 18 M.20.02.02. Wiercenie

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S 00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Specyfikacja techniczna S-00 - Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

*+*,-./&(0,+12'3(+4(,+5#'+*#( $ % &' ( " ( ) * +," &&

*+*,-./&(0,+12'3(+4(,+5#'+*#( $ % &' (  ( ) * +, && ! " " #$% &'() *+*,-./&(0,+12'3(+4(,+5#'+*#( &6)&( %789!" %787:%7;8! # %78:%78; $ % &' ( " ( ) * +," -. ' #/ /(& '$?*',=$ BIURO PROJEKTOWO KONSULTINGOWE MOSTY

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45214610-9

SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45214610-9 SPECYFIKACJE TECHNICZNE S 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45214610-9 2 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si do wymaga wspólnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych Obiekt : Kod CPV Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: OBIEKT: Gmina Pionki ul. Zwycięstwa 6A, 26-670 Pionki Modernizacja budynku na Przedszkole w m. Suskowola LOKALIZACJA: dz. nr ew. 28/3 obręb 0004 w m. Suskowola SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SST. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SST. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - 1 - SST Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont pokładu jezdnego mostu przez rzekę Wkra w m. Joniec w ciągu drogi powiatowej Nr 3047 Wrona Stara Joniec Nowe Miasto - 2 - D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje Techniczne - ST. 01.00 - Wymagania Ogólne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA INSTALACJE SANITARNE Głubczyce październik 2009 r. Specyfikacje Techniczne - ST. 01.00 - Wymagania Ogólne 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu Nazwa Inwestycji: Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Fieldorfa 2 Adres Inwestycji: Wrocław, Nazwa i adres Inwestora: Nowy Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

65 obrb Batogowo, 86/2 obrb Sławkowo, Powiat Makowski ul. Rynek Maków Mazowiecki. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

65 obrb Batogowo, 86/2 obrb Sławkowo, Powiat Makowski ul. Rynek Maków Mazowiecki. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedsiwzicie: Przebudowa mostu na rzece Ró w km 11+195 drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Młynarze w m. Sławkowo. Działki: 65 obrb Batogowo, 86/2 obrb Sławkowo, Inwestor: Powiat Makowski ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, NR KONTA: BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 ZADANIE : DLA MIESZKACÓW ORAZ GOCI GROBLA PEŁNA PRZYJEMNOCI CPV-451-12700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu GRUPA ROBÓT : CPV-452-21110-6

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM WEJŚCIA 1 ST 01.08.00. MONTAŻ WINDY Kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna str 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni cieków deszczowych - osadnika piasku i separatora produktów ropopochodnych, zlokalizowanej na kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA. Działki: 1009/1, 1010/4, 1202, 1542 obrb Nadma gmina Radzymin, powiat wołomiski

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA. Działki: 1009/1, 1010/4, 1202, 1542 obrb Nadma gmina Radzymin, powiat wołomiski WYKONAWCA: Biuro Usług Inynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CHODNIKA WZDŁU UL. JAWORÓWKA WE WSI NADMA LOKALIZACJA: Działki: 1009/1,

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST-B WYMAGANIA OGÓLNE

ST-B WYMAGANIA OGÓLNE ST-B 00.00.00 Wymagania ogólne ST-B 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ST-B 00.00.00 Wymagania ogólne SPIS TRECI 1. WSTP...3 1.1. Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objtych ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Czarna Woda : Czarna Woda, ul. Słoneczna, powiat starogardzki Nazwa Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA KOD CPV 45332200-5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD CPV 45311200-2 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72 89-600 Chojnice lukaszspica@wp.pl REGON 221934190

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo