PROMAD DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560"

Transkrypt

1 PROMAD DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina Jod"owa, Jod"owa RODZAJ OPRACOWANIA: Szczegó"owe Specyfikacje Techniczne AUTORZY OPRACOWANIA: Lp. Imie i nazwisko Funkcja Spacjal. Nr upr. Piecztka i podpis 1 mgr in. Piotr Madura opracowujcy drogowa 2 mgr in. Tomasz Mroczek opracowujcy drogowa - DBICA maj 2007r.

2 . SPIS TRECI: 1. SST D Ogólna 2 2. SST D Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy SST D Rozbiórka elementów dróg SST D Kanalizacja deszczowa SST D Przepusty pod koron1 drogi SST D cieki z prefabrykowanych elementów betonowych SST D Koryto wraz z profilowaniem i zag5szczaniem pod6o7a SST D Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne SST D Podbudowa z kruszywa 6amanego stabil. mech SST D Roboty ziemne. Wymagania ogólne SST D Wykonanie nasypów SST D Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ;cieków SST D Nawierzchnia z betonu asfaltowego SST D Podbudowa z kruszywa naturalnego stabil. mech SST D Kraw57niki betonowe SST D Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych SST D Warstwy ods1czaj1ce i odcinaj1ce SST D Zdj5cie warstwy humus lub darniny SST D Ziele> drogowa SST D Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie dróg i budowie dróg 153

3 1. WSTP SZCZEGÓ!OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ogólna D Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó6owej specyfikacji techniczne s1 wymagania dotycz1ce wykonania i odbioru robót przy budowie drogi gminnej dojazdowej z przebudow6 i prze7o8eniem odcinków sieci gazowej <redniego ci<nienia 1.2. Zakres stosowania SST Szczegó6owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p Zakres robót obj>tych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj1 wymagania ogólne wspólne dla robót obj5tych realizacj1 zadania w p Okre<lenia podstawowe Droga - wydzielony pas ruchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz1dzeniami technicznymi zwi1zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Dziennik budowy - opatrzony piecz5ci1 Zamawiaj1cego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, s6u71cy do notowania wydarze> zaistnia6ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece> i innej korespondencji technicznej pomi5dzy In7ynierem - Inspektorem Nadzoru, a Wykonawc Ksi5ga obmiaru - akceptowany przez In7yniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s6u71cy do wpisywania przez Wykonawc5 obmiaru wykonywanych robót w formie wylicze>, szkiców ew. dodatkowych za61czników. Wpisy w ksi5dze obmiarów wymagaj1 potwierdzenia przez In7yniera - Inspektora Nadzoru Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc5, upowa7niona do kierowania robotami i do wyst5powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Jezdnia - korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Nawierzchnia - zespó6 warstw s6u71cych do przejmowania i rozk6adania obci17e> ruchu na pod6o7e gruntowe i zapewniaj1cych dogodne warunki dla ruchu Niweleta - wysoko;ciowe i geometryczne rozwi1zanie na p6aszczyanie pionowego przekroju w osi drogi Pobocze - korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si5 pojazdów, umieszczenia urz1dze> bezpiecze>stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s6u71ca jednocze;nie do bocznego oparcia konstrukcji, nawierzchni. 2

4 Pod6o7e - grunt rodzimy lub nasypowy, le71cy pod nawierzchni1 do g65boko;ci przemarzania Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy Polecenie In7yniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In7yniera - Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotycz1ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi1zanych z prowadzeniem budowy Pozosta6e nazwy i okre;lenia s1 zgodne z definicjami i okre;leniami zawartymi w normie PN-87/S Drogi samochodowe, oraz innych zwi1zanych normach Ogólne wymagania dotycz6ce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonania oraz za ich z dokumentacj1 projektow1, SST i poleceniami In7yniera - Inspektora Nadzoru Przekazanie placu budowy Zamawiaj1cy w terminie okre;lonym w dokumentach kontraktowych przeka7e Wykonawcy plac budowy (protokó6 przekazania placu budowy w za61czeniu) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj5 i wspó6rz5dne punktów g6ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy robót oraz dokumentacj5 projektow1. Na Wykonawcy spoczywa za ochron5 przekazywanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w6asny koszt Dokumentacja Wykonawca nie mo7e b65dów lub braków w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast In7yniera - Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia6y b5d1 zgodne z SST. Dane okre;lone w SST b5d1 uwa7ane za warto;ci docelowe, od których dopuszczalne s1 odchylenia w ramach okre;lonego przedzia6u tolerancji. Cechy materia6ów i elementów budowli musz1 jednorodne i blisk1 z okre;lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog1 dopuszczalnego przedzia6u tolerancji. Je7eli zosta6a okre;lona minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te warto;ci, to roboty powinny prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materia6ów lub elementów budowli nie znajdowa6y si5 w przewa7aj1cej mierze w pobli7u warto;ci granicznych. W przypadku, gdy materia6y lub roboty nie b5d1 w pe6ni zgodne z SST, ale osi1gni5ta zostanie mo7liwa do zaakceptowania elementu budowli, to In7ynier - Inspektor Nadzoru mo7e takie roboty i si5 na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potr1cenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegó6owymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materia6y lub roboty nie b5d1 w pe6ni zgodne z SST i wp6ynie to na pogorszenie jako;ci elementu budowli, to takie materia6y zostan1 zast1pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 3

5 Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca jest zobowi1zany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a7 do zako>czenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przyst1pieniem do robót Wykonawca przedstawi In7ynierowi Inspektorowi Nadzoru zatwierdzony przez Organ Zarz1dzaj1cym Ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zale7no;ci od potrzeb i post5pu robót projekt organizacji ruchu powinien aktualizowany przez Wykonawc5 na bie71co. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b5dzie obs6ugiwa6 tymczasowe urz1dzenia zabezpieczaj1ce takie jak: ogrodzenia, o;wietlenie, sygna6y i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne ;rodki niezb5dne dla ochrony robót, bezpiecze>stwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni sta6e warunki widoczno;ci w dzie> i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl5dów bezpiecze>stwa. Wszelkie znaki, zapory i urz1dzenia zabezpieczaj1ce powinny akceptowane przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. Fakt przyst1pienia do robót Wykonawca obwie;ci publicznie przed ich rozpocz5ciem w sposób uzgodniony z In7ynierem - Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo;ciach okre;lonych przez In7yniera - Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych wg wzoru (za6. Nr 1). Tablice informacyjne b5d1 utrzymywane przez Wykonawc5 w dobrym stanie przez ca6y okres realizacji robót. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót powinien opracowany przez wykonawc5 zgodnie z Rozporz1dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 paadziernika w sprawie szczegó6owych warunków zarz1dzania ruchem na drogach (DZ. U. nr 90 poz.1006). Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr5bnej zap6acie i przyjmuje si5, 7e jest w61czony w cen5 kontraktow Ochrona ;rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowi1zek i w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz1ce ochrony ;rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, a7 do zako>czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca b5dzie wszelkie uzasadnione kroki maj1ce na celu stosowanie si5 do przepisów i norm dotycz1cych ochrony ;rodowiska na placu i wokó6 placu budowy oraz b5dzie uszkodze> lub uci17liwo;ci dla osób lub w6asno;ci spo6ecznej i innych, a wynikaj1cych ze ska7enia, ha6asu lub innych przyczyn powsta6ych w nast5pstwie jego sposobu dzia6ania. Stosuj1c si5 do tych wymaga> Wykonawca zapewni spe6nienie nast5puj1cych warunków: a) Miejsca na bazy, magazyny, sk6adowiska i wewn5trzne drogi transportowe zostan1 tak wybrane, aby nie zniszcze> w ;rodowisku naturalnym. b) Plac budowy i wykopy b5d1 utrzymywane bez wody stoj1cej. c) Zostan1 podj5te odpowiednie ;rodki zabezpieczaj1ce przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py6ami, paliwami, olejami, materia6ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, - zanieczyszczeniem powietrza py6ami i gazami, - przekroczeniem dopuszczalnych norm ha6asu, - mo7liwo;ci1 powstania po7aru. Op6aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre;lonych w odpowiednich przepisach dotycz1cych ochrony ;rodowiska, obci17aj1 Wykonawc5. 4

6 Ochrona przeciwpo7arowa Wykonawca b5dzie przepisów ochrony przeciwpo7arowej. Wykonawca b5dzie sprawny sprz5t przeciwpo7arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia6y 6atwopalne b5d1 sk6adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost5pem osób trzecich. Wykonawca b5dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po7arem wywo6anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materia6y szkodliwe dla otoczenia Materia6y, które w sposób trwa6y s1 szkodliwe dla otoczenia, nie b5d1 dopuszczone do u7ycia. Nie dopuszcza si5 u7ycia materia6ów wywo6uj1cych szkodliwe promieniowanie o st57eniu wi5kszym od dopuszczalnego. Wszelkie materia6y odpadowe u7yte do robót powinny ;wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion1 jednostk5, jednoznacznie okre;laj1ce brak szkodliwego oddzia6ywania tych materia6ów na ;rodowisko. Materia6y, które s1 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako>czeniu ich zanika (np. materia6y pylaste) mog1 u7yte pod warunkiem przestrzegania wymaga> technologicznych wbudowania. Je7eli wymagaj1 tego odpowiednie przepisy Zamawiaj1cy powinien zgod5 na u7ycie tych materia6ów od w6a;ciwych organów administracji pa>stwowej. Je7eli Wykonawca u7y6 materia6ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacj1, a ich u7ycie spowodowa6o jakiekolwiek zagro7enie ;rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj1cy Ochrona w6asno;ci publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowi1zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w6asno;ci publicznej i prywatnej. Je7eli w zwi1zku z zaniedbaniem, niew6a;ciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia6a> ze strony Wykonawcy nast1pi uszkodzenie lub zniszczenie w6asno;ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon1 Stan naprawionej w6asno;ci powinien nie gorszy ni7 przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pe6ni odpowiedzialny za ochron5 urz1dze> uzbrojenia terenu takich jak: przewody, ruroci1gi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich w6adz b5d1cych w6a;cicielami tych urz1dze> potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj1cego odno;nie dok6adnego po6o7enia tych urz1dze> w obr5bie placu budowy. O zamiarze przyst1pienia do robót w pobli7u tych urz1dze>, b1da ich prze6o7enia, Wykonawca powinien w6a;cicieli urz1dze> i In7yniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowi1zany w okresie trwania kontraktu do w6a;ciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urz1dze>. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urz1dze> podziemnych Wykonawca bezzw6ocznie powiadomi In7yniera - Inspektora Nadzoru i zainteresowane w6adze oraz b5dzie z nimi wspó6pracowa6 dostarczaj1c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b5dzie za wszelkie spowodowane przez jego dzia6ania uszkodzenia urz1dze> uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj1cego. 5

7 Ograniczenie obci17e> osi pojazdów Wykonawca b5dzie si5 do obowi1zuj1cych ogranicze> obci17e> osi pojazdów podczas transportu materia6ów i sprz5tu po drogach publicznych poza granicami placu budowy Uzyska on wszelkie niezb5dne zezwolenia od odpowiednich w6adz na u7ycie pojazdów o ponadnormatywnych obci17eniach osi i w sposób ci1g6y b5dzie powiadamia6 In7yniera -Inspektora Nadzoru o fakcie u7ycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno;ci za uszkodzenia dróg, które mog1 spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie mo7e pojazdów o ponadnormatywnych obci17eniach osi na istniej1cych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obr5bie placu budowy. Wykonawca b5dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i b5dzie zobowi1zany do naprawy uszkodzonych elementów na w6asny koszt, zgodnie z poleceniami In7yniera - Inspektora Nadzoru Bezpiecze>stwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca b5dzie przepisów dotycz1cych bezpiecze>stwa i higieny pracy. W szczególno;ci Wykonawca ma obowi1zek aby personel nie wykonywa6 pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe6niaj1cych odpowiednich wymaga> sanitarnych. Wykonawca ma obowi1zek opracowania programu BIOZ, który podlega akceptacji In7yniera i podlega kontroli Inspekcji Pracy. Wykonawca zapewni i b5dzie utrzymywa6 wszelkie urz1dzenia zabezpieczaj1ce, socjalne oraz sprz5t i odpowiedni1 odzie7 dla ochrony 7ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze>stwa publicznego. Uznaje si5, 7e wszelkie koszty zwi1zane z wype6nieniem wymaga> okre;lonych powy7ej nie podlegaj1 odr5bnej zap6acie i s1 uwzgl5dnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron5 robót, materia6ów i urz1dze> u7ywanych do robót od daty rozpocz5cia do zako>czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca b5dzie roboty do czasu ko>cowego odbioru robót. Utrzymanie powinno prowadzane w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by6y w zadawalaj1cym stanie przez ca6y czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je;li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie In7yniera - Inspektora Nadzoru powinien roboty utrzymaniowe nie póaniej ni7 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Uprz1tni5cie placu budowy Wykonawca jest zobowi1zany do niezw6ocznego oczyszczenia nawierzchni i wywiezienia (na w6asny koszt) luanego materia6u pozosta6ego po wykonaniu remontu. Je;li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba prace porz1dkowe na placu budowy, to na polecenie In7yniera - Inspektora Nadzoru powinien te prace nie póaniej ni7 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 2. MATERIAJY 2.1. Bród7a uzyskania materia7ów 6

8 Lród6a uzyskania wszystkich materia6ów powinny wybrane przez Wykonawc5 z wyprzedzeniem, przed rozpocz5ciem robót. Nie póaniej ni7 3 tygodnie przed zaplanowanym u7yciem materia6ów Wykonawca dostarczy In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane ;wiadectwa bada> laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca zobowi1zany jest na bie71co badania w celu udokumentowania, 7e materia6y uzyskane z dopuszczonego Aród6a w sposób ci1g6y spe6nia6y wymagania SST Pozyskiwanie materia7ów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole> od w6a;cicieli i odno;nych w6adz na pozyskanie materia6ów z jakichkolwiek Aróde6 miejscowych, w61czaj1c w to Aród6a wskazane przez Zamawiaj1cego i jest zobowi1zany In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz5ciem eksploatacji Aród6a. Wykonawca przedstawi dokumentacj5 zawieraj1c1 raporty z bada> terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan1 przez siebie metod5 wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi za spe6nienie wymaga> ilo;ciowych i jako;ciowych materia6ów z jakiegokolwiek Aród6a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwi1zane z pozyskaniem materia6ów i dostarczeniem ich do robót. Eksploatacja Aróde6 materia6ów b5dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi1zuj1cymi na danym obszarze i dokumentacj1 uzgodnion1 z odpowiednimi w6adzami administracyjnymi i Nadzorem Zamawiaj1cego Inspekcja wytwórni materia7ów Wytwórnie materia6ów mog1 okresowo kontrolowane przez In7yniera - Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno;ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia6ów mog1 pobierane w celu sprawdzenia ich w6a;ciwo;ci. Wynik tych kontroli b5dzie podstaw1 akceptacji okre;lonej partii materia6ów pod wzgl5dem jako;ci. W przypadku, gdy In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie przeprowadza6 inspekcj5 wytwórni powinny zachowane nast5puj1ce warunki: a) In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie mia6 zapewnion1 wspó6prac5 i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia6ów w czasie prowadzenia inspekcji, b) In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie mia6 wolny wst5p, w dowolnym czasie, do tych cz5;ci wytwórni, gdzie odbywa si5 produkcja materia6ów przeznaczonych do realizacji robót Materia7y nie odpowiadaj6ce wymaganiom Materia6y nie odpowiadaj1ce wymaganiom zostan1 przez Wykonawc5 wywiezione z placu budowy, b1da z6o7one w miejscu wskazanym przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. Je;li In7ynier - Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u7ycie materia6ów do innych robót ni7 te dla których zosta6y zakupione, to koszt tych materia6ów zostanie przewarto;ciowany przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. Ka7dy rodzaj robót, w którym znajduj1 si5 nie zbadane i nie zaakceptowane materia6y, Wykonawca wykonuje na w6asne ryzyko, licz1c si5 z jego nie przyj5ciem i niezap6aceniem Przechowywanie i sk7adowanie materia7ów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk6adowane materia6y zachowa6y swoj1 i do robót oraz z wymaganiami SST i by6y dost5pne do kontroli przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. 7

9 Miejsca czasowego sk6adowania materia6ów b5d1 po zako>czeniu robót doprowadzone przez Wykonawc5 do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez In7yniera -Inspektora Nadzoru. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowi1zany do u7ywania jedynie takiego sprz5tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp6ywu na wykonywanych robót. Sprz5t u7ywany do robót powinien zgodny z ofert1 Wykonawcy i powinien pod wzgl5dem typów i ilo;ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In7yniera -Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale> w takich dokumentach sprz5t powinien uzgodniony i zaakceptowany przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. Liczba i sprz5tu b5dzie przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre;lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami In7yniera - Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca zobowi1zany jest do dostarczenia In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów potwierdzaj1cych dopuszczenie sprz5tu do u7ytkowania, w przypadku gdy wymagaj1 tego przepisy. Jakikolwiek sprz5t, maszyny, urz1dzenia i narz5dzia nie gwarantuj1ce zachowania warunków kontraktu, zostan1 przez In7yniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowi1zany do stosowania jedynie takich ;rodków transportu, które nie wp6yn1 niekorzystnie na wykonywanych robót i w6a;ciwo;ci przewo7onych materia6ów. Liczba ;rodków transportu b5dzie prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre;lonymi w dokumentacji projektowej, S ST i wskazaniami In7yniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b5d1 wymagania dotycz1ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci17e> na osie i innych parametrów technicznych. 2rodki transportu nie odpowiadaj1ce warunkom kontraktu na polecenie In7yniera -Inspektora Nadzoru b5d1 usuni5te z placu budowy. Wykonawca b5dzie na bie71co, na w6asny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za zastosowanych materia6ów i wykonywanych robót, za ich z dokumentacj1 projektow1, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In7yniera - Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi za dok6adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko;ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz5dnymi okre;lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi;mie przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie decyzje we wszystkich sprawach zwi1zanych z jako;ci1 robót, a ponadto we wszystkich sprawach zwi1zanych z interpretacj1 dokumentacji projektowej i SST oraz dotycz1cych akceptacji wype6nienia warunków kontraktu przez Wykonawc5. In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 8

10 Decyzje In7yniera - Inspektora Nadzoru dotycz1ce akceptacji lub odrzucenia materia6ów i elementów robót b5d1 oparte na wymaganiach sformu6owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a tak7e w normach i wytycznych. In7ynier - Inspektor Nadzoru jest upowa7niony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materia6ów dostarczonych na budow5 lub na niej produkowanych, w61czaj1c przygotowanie i produkcj5 materia6ów. In7ynier - Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawc5 o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materia6y i roboty, które nie spe6niaj1 wymaga> jako;ciowych okre;lonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materia6ami nale7y jak w p Roboty w warunkach szczególnych Na drogach gdzie wyst5puje du7e nat57enie ruchu, oraz na drogach gdzie prowadzone roboty mog1 du7e utrudnienia, Wykonawca powinien roboty w godzinach poza szczytem komunikacyjnym. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program Zapewnienia Jako<ci (PZJ) Do obowi1zków Wykonawcy nale7y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In7yniera-Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako;ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo7liwo;ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj1ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj1 projektow1, SST oraz poleceniami i ustaleniami In7yniera - Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jako;ci powinien a) ogóln1 opisuj1c1: - organizacj5 wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizacj5 ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - bhp, - wykaz zespo6ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za i wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób wykonania i procedur5) proponowanej kontroli i sterowania jako;ci1 wykonywanych robót, - wyposa7enie w sprz5t i urz1dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w6asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza prowadzenie bada>), - sposób oraz form5 gromadzenia wyników bada> laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj1cych, a tak7e wyci1ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form5 przekazywania tych informacji In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru; b) szczegó6ow1 opisuj1c1 dla ka7dego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urz1dze> stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa7eniem w mechanizmy do sterowania i urz1dzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilo;ci ;rodków transportu oraz urz1dze> do magazynowania i za6adunku materia6ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób zabezpieczenia i ochrony 6adunków przed utrat1 ich w6a;ciwo;ci w czasie transportu, - sposób i procedur5 pomiarów i bada> (rodzaj i pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz1dze>, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia6ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 9

11 - sposób post5powania z materia6ami i robotami nie odpowiadaj1cymi wymaganiom Zasady kontroli jako<ci robót Celem kontroli robót powinno takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby za6o7on1 robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe6n1 kontrol5 robót i jako;ci materia6ów. Wykonawca powinien odpowiedni system kontroli, w61czaj1c personel, laboratorium, sprz5t, zaopatrzenie i wszystkie urz1dzenia niezb5dne do pobierania próbek i bada> materia6ów oraz robót. Wykonawca b5dzie pomiary i badania materia6ów oraz robót z cz5stotliwo;ci1 zapewniaj1c1 stwierdzenie, 7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow1 i S ST. Wykonawca dostarczy In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru ;wiadectwa, 7e wszystkie stosowane urz1dzenia i sprz5t badawczy posiadaj1 wa7n1 legalizacj5, zosta6y prawid6owo wykalibrowane i odpowiadaj1 wymaganiom norm okre;laj1cych procedury bada>. In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie nieograniczony dost5p do pomieszcze> laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwi1zane z organizowaniem i prowadzeniem bada> materia6ów ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki b5d1 pobierane losowo. Zaleca si5 stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog1 z jednakowym prawdopodobie>stwem wytypowane do bada>. In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie zapewnion1 udzia6u w pobieraniu próbek. In7ynier - Inspektor Nadzoru b5dzie móg6 dodatkowe badania w niezale7nym laboratorium (nie zwi1zanym z wykonawstwem robót) tych materia6ów które budz1 w1tpliwo;ci co do jako;ci. Koszty tych dodatkowych bada> pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj1cy Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b5d1 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj1 jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mo7na wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. Przed przyst1pieniem do pomiarów lub bada>. Wykonawca powiadomi In7yniera -Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi;mie ich wyniki do akceptacji In7yniera - Inspektora Nadzoru Raporty z badag Wykonawca b5dzie In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada> jak najszybciej, nie póaniej ni7 w terminie okre;lonym w Programie Zapewnienia Jako;ci. Wyniki bada> (kopie) b5d1 przekazywane In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed6ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez In8yniera - Inspektora Nadzoru 10

12 Dla celów kontroli jako;ci i zatwierdzania, In7ynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli, pobierania próbek i badania materia6ów. Zapewniona mu b5dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. In7ynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc5, b5dzie materia6ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada> dostarczonych przez Wykonawc5. In7ynier Inspektor Nadzoru w przypadkach budz1cych b5dzie móg6 próbki materia6ów oraz próbki z wykonanej nawierzchni i ich przebadanie w niezale7nym laboratorium (nie zwi1zanym z wykonawstwem robót). W przypadku, gdy wyniki tych bada> potwierdz1 raportów Wykonawcy, ca6kowite koszty tych bada> i pobierania próbek poniesione zostan1 przez Wykonawc5 i odj5te od warto;ci kontraktu a wyniki te b5d1 podstaw1 oceny jako;ci robót w odbiorach robót ulegaj1cych zakryciu i ostatecznych Atesty jako<ci materia7ów i urz6dzeg Przed wykonaniem bada> jako;ci materia6ów przez Wykonawc5 In7ynier- Inspektor Nadzoru mo7e do u7ycia materia6y posiadaj1ce atest producenta stwierdzaj1cy ich pe6n1 z warunkami podanymi w SST. W przypadku materia6ów, dla których atesty s1 wymagane przez SST, ka7da partia dostarczona do robót powinna atest okre;laj1cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys6owe powinny atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada>. Kopie wyników tych bada> b5d1 dostarczone przez Wykonawc5 In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru. Urz1dzenia laboratoryjne i sprz5t kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach musz1 wa7n1 legalizacj5 wydan1 przez upowa7nione instytucje. Materia6y posiadaj1ce atesty, a urz1dzenia - wa7ne legalizacje mog1 badane w dowolnym czasie. Je7eli zostanie stwierdzona ich w6a;ciwo;ci z SST to takie materia6y i/lub urz1dzenia zostan1 odrzucone Dokumenty budowy 1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi1zuj1cym Zamawiaj1cego i Wykonawc5 w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko>ca okresu gwarancyjnego. za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi1zuj1cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b5d1 dokonywane na bie71co i b5d1 przebiegu robót, stanu bezpiecze>stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka7dy zapis w dzienniku budowy b5dzie opatrzony dat1 jego dokonania, podpisem osoby, która dokona6a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s6u7bowego. Zapisy b5d1 czytelne, dokonane trwa61 technik1, w porz1dku chronologicznym, bezpo;rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za61czone do dziennika budowy protoko6y i inne dokumenty b5d1 oznaczone kolejnym numerem za61cznika i opatrzone dat1 i podpisem kierownika budowy i In7yniera - Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nale7y w szczególno;ci: - dat5 przekazania Wykonawcy placu budowy, - dat5 przekazania przez Zamawiaj1cego dokumentacji technicznej robót, - uzgodnienie przez In7yniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako;ci harmonogramów robót, - terminy rozpocz5cia i zako>czenia poszczególnych elementów robót, 11

13 - przebieg robót, trudno;ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia In7yniera - Inspektora Nadzoru, - daty zarz1dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zg6oszenia i daty odbiorów robót zanikaj1cych, ulegaj1cych zakryciu, i ostatecznych odbiorów robót, - wyja;nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur5 powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj1cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi1zku z warunkami klimatycznymi, - rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotycz1ce czynno;ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotycz1ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotycz1ce jako;ci materia6ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada> z podaniem, kto je przeprowadza6, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza6, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyja;nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b5d1 przed6o7one In7ynierowi - Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si5. Decyzje In7yniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj5cia lub zaj5ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In7yniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si5. Projektant nie jest jednak stron1 kontraktu i nie ma uprawnie> do wydawania polece> Wykonawcy robót. 2. Ksi5ga obmiaru Ksi5ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj1cy na rozliczenie faktycznego post5pu ka7dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si5 w jednostkach przyj5tych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksi5gi obmiaru. 3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materia6ów, orzeczenia o jako;ci materia6ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada> Wykonawcy i Zamawiaj1cego powinny gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako;ci. Dokumenty te stanowi1 za61czniki do odbioru robót. Winny udost5pniane na ka7de 7yczenie Zamawiaj1cego. 4. Pozosta6e dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si5, oprócz wymienionych w pkt. 1-3 nast5puj1ce dokumenty: a) pozwolenie na realizacj5 zadania budowlanego, b) protoko6y przekazania placu budowy, c) umowa na wykonanie powierzonego zadania podpisana przez Inwestora, d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, e) harmonogram robót, f) zatwierdzony projekt oznakowania robót, g) protoko6y odbioru robót, h) protoko6y z narad i ustale>, i) korespondencj5 na budowie. 5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 12

14 Dokumenty budowy b5d1 przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini5cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe i odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b5d1 zawsze dost5pne dla In7yniera - Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl1du na 7yczenie Zamawiaj1cego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót b5dzie faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In7yniera - Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, najpóaniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b5d1 wpisane do ksi5gi obmiaru. Jakikolwiek b61d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo;ciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi1zku uko>czenia wszystkich robót Urz6dzenia i sprz>t pomiarowy Wszystkie urz1dzenia i sprz5t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musz1 zaakceptowane przez In7yniera - Inspektora Nadzoru. Urz1dzenia i sprz5t pomiarowy zostan1 dostarczone przez Wykonawc5. Je7eli urz1dzenia te lub sprz5t wymagaj1 bada> atestuj1cych to Wykonawca powinien wa7ne ;wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz1dzenia pomiarowe musz1 przez Wykonawc5 utrzymywane w dobrym stanie, w ca6ym okresie trwania robót Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b5d1 przeprowadzone przed odbiorem robót zanikaj1cych i ulegaj1cych zakryciu lub ostatecznym odbiorem robót, a tak7e w przypadku wyst5powania d6u7szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikaj1cych przeprowadza si5 w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj1cych zakryciu przeprowadza si5 przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b5d1 wykonane w sposób zrozumia6y i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj5to;ci b5d1 uzupe6nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi5gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog1 do61czone w formie oddzielnego za61cznika do ksi5gi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In7ynierem - Inspektorem Nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zale7no;ci od ustale> odpowiednich SST, roboty podlegaj1 nast5puj1cym etapom odbioru (wzory protoko6ów odbioru w za61czeniu): a) odbiorowi robót zanikaj1cych i ulegaj1cych zakryciu, b) odbiorowi ostatecznemu, c) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikaj6cych i ulegaj6cych zakryciu 13

15 Odbiór robót zanikaj1cych i ulegaj1cych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilo;ci i jako;ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn1 zakryciu. Odbiór robót zanikaj1cych i ulegaj1cych zakryciu b5dzie dokonany w czasie umo7liwiaj1cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post5pu robót. Odbioru robót dokonuje In7ynier - Inspektor Nadzoru. danej cz5;ci robót do odbioru Wykonawca zg6asza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem In7yniera - Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien przeprowadzony niezw6ocznie, nie póaniej jednak ni7 w ci1gu 3 dni od daty zg6oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie In7yniera - Inspektora Nadzoru. i robót ulegaj1cych zakryciu ocenia In7ynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj1cych komplet wyników bada> laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj1 projektow1, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania w6asne. W przypadku stwierdzenia odchyle> od przyj5tych wymaga> i innych wcze;niejszych ustale> In7ynier - Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz1ce zmian i korekt. W wyj1tkowych przypadkach podejmuje decyzj5 dokonania potr1ce>. Przy ocenie odchyle> i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych In7ynier - Inspektor Nadzoru uwzgl5dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotycz1ce danej cz5;ci robót Odbiór ostateczny robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo;ci, jako;ci i warto;ci. Ca6kowite zako>czenie robót oraz do odbioru ostatecznego powinna stwierdzona przez Wykonawc5 wpisem do dziennika budowy z bezzw6ocznym powiadomieniem na pi;mie o tym fakcie In7yniera - Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast1pi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz1c od dnia potwierdzenia przez In7yniera - Inspektora Nadzoru zako>czenia robót i kompletno;ci oraz prawid6owo;ci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj1cego w obecno;ci In7yniera - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj1ca roboty dokona ich oceny jako;ciowej na podstawie przed6o7onych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno;ci wykonania robót z dokumentacj1 projektow1 i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si5 z realizacj1 ustale> przyj5tych w trakcie odbiorów robót zanikaj1cych i ulegaj1cych zakryciu, zw6aszcza w zakresie wykonania robót uzupe6niaj1cych i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe6niaj1cych w warstwie ;cieralnej lub robotach wyko>czeniowych, komisja przerwie swoje czynno;ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj5, 7e wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj1 projektow1 i SST z uwzgl5dnieniem tolerancji i nie ma wi5kszego wp6ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze>stwo ruchu, komisja dokona potr1ce>, oceniaj1c pomniejszon1 wykonanych robót w stosunku do wymaga> przyj5tych w dokumentach kontraktowych Dokumenty do odbioru ostatecznego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó6 odbioru ostatecznego robót sporz1dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj1cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi1zany nast5puj1ce dokumenty: - dokumentacj5 projektow1 z naniesionymi zmianami, 14

16 - szczegó6owe specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia In7yniera - Inspektora Nadzoru, zw6aszcza przy odbiorze robót zanikaj1cych i ulegaj1cych zakryciu i udokumentowanie wykonania zalece>, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i ksi5gi obmiaru, - wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada> i oznacze> laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, - atesty jako;ciowe wbudowanych materia6ów, - opini5 technologiczn1 sporz1dzon1 na podstawie wszystkich wyników bada> i pomiarów za61czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, - sprawozdanie techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj1cego. Sprawozdanie techniczne powinno - zakres i lokalizacj5 wykonywanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj1cego, - uwagi dotycz1ce realizacji robót, - dat5 rozpocz5cia i zako>czenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl5dem przygotowania dokumentacyjnego nie b5d1 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc1 wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz1dzone przez Komisj5 roboty poprawkowe lub uzupe6niaj1ce b5d1 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj1cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe6niaj1cych wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi1zanych z usuni5ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia6ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b5dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl5dnieniem zasad odbioru ostatecznego. 9.PODSTAWA PLATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstaw1 p6atno;ci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc5 za jednostk5 obmiarow1 ustalon1 dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji b5dzie wszystkie czynno;ci, wymagania i badania sk6adaj1ce si5 na jej wykonanie, okre;lone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa b5dzie : - robocizn5 bezpo;redni1, - zu7ytych materia6ów wraz z kosztami zakupu, - pracy sprz5tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz5tu na plac budowy i z powrotem, monta7 i demonta7 na stanowisku pracy), - koszty po;rednie, w sk6ad których wchodz1 : place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz1dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz1ce oznakowania robót, wydatki dotycz1ce bhp, us6ugi obce na rzecz budowy, op6aty za dzier7aw5 placów i bocznic, ekspertyzy dotycz1ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz1du przedsi5biorstwa Wykonawcy, 15

17 - zysk kalkulacyjny zawieraj1cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu6u innych wydatków mog1cych w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane zgodnie z obowi1zuj1cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nale7y podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc5 za dan1 pozycj5 w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 71dania dodatkowej zap6aty za wykonanie robót obj5tych t1 pozycj1 kosztorysow1, za wyj1tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 10. PRZEPISY ZWIAZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414). z póaniejszymi zmianami. 16

18 D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOCIOWYCH 1. WSTP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó6owej specyfikacji technicznej (SST) s1 wymagania dotycz1ce wykonania i odbioru robót zwi1zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko;ciowych 1.2. Zakres stosowania SST Szczegó6owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót Zakres robót obj>tych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz1 zasad prowadzenia robót zwi1zanych z wszystkimi czynno;ciami umo7liwiaj1cymi i maj1cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po6o7enia obiektów in7ynierskich Odtworzenie trasy i punktów wysoko<ciowych W zakres robót pomiarowych, zwi1zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko;ciowych wchodz1: a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko;ciowego punktów g6ównych osi trasy i punktów wysoko;ciowych, b) uzupe6nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko;ciowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa6y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u6atwiaj1cy odszukanie i ewentualne odtworzenie Wyznaczenie obiektów mostowych, przepustów. Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysoko;ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwa6y, ochron5 ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób u6atwiaj1cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty) Okre<lenia podstawowe Punkty g6ówne trasy - punkty za6amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz1tkowy i ko>cowy punkt trasy Pozosta6e okre;lenia podstawowe s1 zgodne z obowi1zuj1cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotycz6ce robót Ogólne wymagania dotycz1ce robót podano w SST D Wymagania ogólne pkt MATERIA!Y 2.1. Ogólne wymagania dotycz6ce materia7ów Ogólne wymagania dotycz1ce materia6ów, ich pozyskiwania i sk6adowania podano w SST D Wymagania ogólne pkt 2. 17

19 2.2. Rodzaje materia7ów Do utrwalenia punktów g6ównych trasy nale7y pale drewniane z gwoadziem lub pr5tem stalowym, s6upki betonowe albo rury metalowe o d6ugo;ci oko6o 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granic1 robót ziemnych, w s1siedztwie punktów za6amania trasy, powinny ;rednic5 od 0,15 do 0,20 m i od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozosta6ych punktów nale7y paliki drewniane ;rednicy od 0,05 do 0,08 m i d6ugo;ci oko6o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej1cej nawierzchni bolce stalowe ;rednicy 5 mm i d6ugo;ci od 0,04 do 0,05 m. 2wiadki powinny oko6o 0,50 m i przekrój prostok1tny. 3. SPRZT 3.1. Ogólne wymagania dotycz6ce sprz>tu Ogólne wymagania dotycz1ce sprz5tu podano w SST D Wymagania ogólne pkt Sprz>t pomiarowy Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko;ciowych nale7y nast5puj1cy sprz5t: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, 6aty, ta;my stalowe, szpilki. Sprz5t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko;ciowych powinien uzyskanie wymaganej dok6adno;ci pomiaru. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotycz6ce transportu Ogólne wymagania dotycz1ce transportu podano w SST D Wymagania ogólne pkt Transport sprz>tu i materia7ów Sprz5t i materia6y do odtworzenia trasy mo7na dowolnymi ;rodkami transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D Wymagania ogólne pkt Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny wykonane zgodnie z obowi1zuj1cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przyst1pieniem do robót Wykonawca powinien od Zamawiaj1cego dane zawieraj1ce lokalizacj5 i wspó6rz5dne punktów g6ównych trasy oraz reperów. W oparciu o materia6y dostarczone przez Zamawiaj1cego, Wykonawca powinien obliczenia i pomiary geodezyjne niezb5dne do szczegó6owego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny wykonane przez osoby posiadaj1ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast In7yniera o wszelkich b65dach wykrytych w wytyczeniu punktów g6ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B65dy te powinny usuni5te na koszt Zamawiaj1cego. Wykonawca powinien czy rz5dne terenu okre;lone w dokumentacji projektowej s1 zgodne z rzeczywistymi rz5dnymi terenu. Je7eli Wykonawca stwierdzi, 7e rzeczywiste rz5dne terenu istotnie ró7ni1 si5 od rz5dnych okre;lonych w dokumentacji projektowej, to powinien o tym In7yniera. Ukszta6towanie terenu w takim rejonie nie powinno zmieniane przed podj5ciem odpowiedniej decyzji przez In7yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj1ce z ró7nic rz5dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz5dnych rzeczywistych, akceptowane przez In7yniera, zostan1 wykonane na koszt Zamawiaj1cego. Zaniechanie powiadomienia In7yniera 18

20 oznacza, 7e roboty dodatkowe w takim przypadku obci171 Wykonawc5. Wszystkie roboty, które bazuj1 na pomiarach Wykonawcy, nie mog1 rozpocz5te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In7yniera. Punkty wierzcho6kowe, punkty g6ówne trasy i punkty po;rednie osi trasy musz1 zaopatrzone w oznaczenia okre;laj1ce w sposób wyraany i jednoznaczny charakterystyk5 i po6o7enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze> powinny zaakceptowane przez In7yniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron5 wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze> w czasie trwania robót. Je7eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj1cego zostan1 zniszczone przez Wykonawc5 ;wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan1 one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozosta6e prace pomiarowe konieczne dla prawid6owej realizacji robót nale71 do obowi1zków Wykonawcy Sprawdzenie wyznaczenia punktów g7ównych osi trasy i punktów wysoko<ciowych Punkty wierzcho6kowe trasy i inne punkty g6ówne powinny zastabilizowane w sposób trwa6y, przy u7yciu pali drewnianych lub s6upków betonowych, a tak7e dowi1zane do punktów pomocniczych, po6o7onych poza granic1 robót ziemnych. Maksymalna pomi5dzy punktami g6ównymi na odcinkach prostych nie mo7e 500 m. Zamawiaj1cy powinien robocze punkty wysoko;ciowe (repery robocze) wzd6u7 osi trasy drogowej, a tak7e przy ka7dym obiekcie in7ynierskim. Maksymalna mi5dzy reperami roboczymi wzd6u7 trasy drogowej w terenie p6askim powinna 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna odpowiednio zmniejszona, zale7nie od jego konfiguracji. Repery robocze nale7y poza granicami robót zwi1zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz1cych. Jako repery robocze mo7na punkty sta6e na stabilnych, istniej1cych budowlach wzd6u7 trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale7y w postaci s6upków betonowych lub grubych kszta6towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj1cy osiadanie, zaakceptowany przez In7yniera. Rz5dne reperów roboczych nale7y z tak1 dok6adno;ci1, aby ;redni b61d niwelacji po wyrównaniu by6 mniejszy od 4 mm/km, stosuj1c niwelacj5 podwójn1 w nawi1zaniu do reperów pa>stwowych. Repery robocze powinny wyposa7one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj1ce wyraane i jednoznaczne okre;lenie nazwy reperu i jego rz5dnej Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy nale7y w oparciu o dokumentacj5 projektow1 oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj1cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa>stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre;lonej w dokumentacji projektowej. O; trasy powinna wyznaczona w punktach g6ównych i w punktach po;rednich w odleg6o;ci zale7nej od charakterystyki terenu i ukszta6towania trasy, lecz nie rzadziej ni7 co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo7e wi5ksze ni7 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta6ych dróg. Rz5dne niwelety punktów osi trasy nale7y z dok6adno;ci1 do 1 cm w stosunku do rz5dnych niwelety okre;lonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nale7y materia6ów wymienionych w pkt 2.2. Usuni5cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast1pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic1 robót Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw5dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre;lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj1 projektow1 oraz w miejscach wymagaj1cych uzupe6nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In7yniera. Do wyznaczania kraw5dzi nasypów i wykopów nale7y dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale7y w przypadku nasypów o wysoko;ci przekraczaj1cej 1 metr oraz wykopów g65bszych ni7 1 metr. mi5dzy palikami lub 19

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe elementów dróg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-010101 POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 2 Roboty przygotowawcze D-01.00.00 D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Śliwno, 2009 r D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 3 SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA D-01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...29 1.1. Przedmiot ST...29 1.2. Zakres stosowania ST...29 1.3. Zakres robót objętych ST...29 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S.01.01.01. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 43 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Specyfikacja Techniczna - ST- S.01.01.01 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 1. WSTĘP D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 13 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT... 30

MATERIAŁY TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT... 30 SPIS TREŚCI WSTĘP... 28 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)... 28 ZAKRES STOSOWANIA... 28 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 28 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH... 28 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 28 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST-01 Kalisz, maj 2007 24 SPIS TREŚCI ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 26

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01.11. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.01 WYTYCZENIE ROBÓT W TERENIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TREŚCI D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00. D.01.01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego... 3 1.2. Przedmiot ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0 Opracował: mgr inż. Artur Ampulski wrzesień, 2016 r. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45233140 ROBOTY DROGOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01. 01. 00. 10 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM 1.Wstęp. 1.1Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 35 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kod CPV 45000000-7 36 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty przygotowawcze ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty przygotowawcze ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty przygotowawcze ST 1.0 1 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

POWIAT ZGIERSKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POWIAT ZGIERSKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POWIAT ZGIERSKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE PRZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 1. Roboty geodezyjne WYMAGANIA OGÓLNE 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1. ROBOTY GEODEZYJNE 1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 3 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 3 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WZNOWIENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO.

D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WZNOWIENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WZNOWIENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są D-01.00.01./1998 - OBSŁUGA GEODEZYJNA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem ; granic, trasy drogowej i " jej punktów! wysokościowych. $% "$ Szczegółowe specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01. ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 ROBOTY POMIAROWE l PRACE GEODEZYJNE KOD CPV 45111000-8 Projekt uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek budowlanych w Starej Kuźni Spis treści 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SST- 01 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ CPV

SST- 01 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ CPV 1 SST Obwałowanie rzeki Poprad km: +200 7+00 w m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowosądecki woj. małopolskie SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 Część III Program funkcjonalno użytkowy 1 SPIS TREŚCI PFU-2 WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych... 2 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi terenowego zbiornika retencyjnego na wodę oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-01 Roboty pomiarowe ST- 01/1 ST-01 Roboty pomiarowe ST-01 Roboty pomiarowe Budowa kanalizacji zlewni Orzegów Odcinek C4, C6, KS-04, B4-K8 01/2 ST-01 Roboty pomiarowe ST- SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Przedmiot ST : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania robót budowlanych, które zostan wykonane w ramach

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Kod CPV ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DM-01.01.01 Kod CPV 45111000-8 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Przebudowa ulicy POLANKOWEJ w Legionowie STR. 19 Legionowo 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.01.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE Kontrakt 4 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Strzelna - Lipowa 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPIS TRESCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY D.0 1.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D. 01.01.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odtworzenia (

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-45111 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia : Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowej w Mzykach. Inwestor : Gmina i miasto Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 ODTWORZENIE, WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczenia osi trasy i

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający

Projekt Wykonawczy STB 1.1. Temat ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE CPV 45111000-8. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1, SKÓRZEWO, 60-185 POZNAŃ DZIAŁKI 425/4 I 425/5, OBRĘB SKÓRZEWO Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody. na Osiedlu Wojskowym w Kłaju

PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody. na Osiedlu Wojskowym w Kłaju PROJEKT: PN Kontenerowa Hydrofornia i przebudowa przyłączy wody na Osiedlu Wojskowym w Kłaju SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) WYMAGANIA OGÓLNE ST-01.00 ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą rozbudowy drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROBOTY POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POMIAROWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego boiska i punktów wysokościowych w związku

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01 WYKONAWCA: FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik ZADANIE: Wykonanie dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zamawiający: GMINA ŻYRAKÓW, 39-204 ŻYRAKÓW 137 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ PN. ŚWIERCZE W MIEJSCOWOŚCI WOLA WIELKA W KM 0+147,00-1+519,00 ARCHIKOM Biuro Projektowe

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO INWESTOR: GMINA LUZINO Ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo