CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie ,70 zł wykonano w kwocie ,52 zł tj. 100,9 % z tego: - plan dochodów własnych ,88 zł wykonano w kwocie ,06 zł tj. 101,2 % - plan dochodów na zadania zlecone ,82 zł wykonano w kwocie ,69 zł tj. 99,8% - plan dochodów na zadania powierzone zł wykonano w kwocie ,77 zł tj. 100 % Strukturę dochodów wykonanych w 2007 roku przedstawia poniższa tabela: Udział w Lp. Źródło dochodów Dochody wykonane w zł dochodach ogółem w % 1 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 35, Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania własne uzyskane z różnych źródeł Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych) ,69 20, ,00 11, ,00 10, ,27 10,5 6 Dochody ze sprzedaży majątku ,13 2,9 7 Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy ,39 2,1 8 Dochody z kar umownych ,48 2,0 9 Dochody z darowizn ,88 0,7 10 Pozostałe dochody ,68 3,8 Razem ,52 100,00 I Wykonanie planu dochodów własnych budżetu gminy: Na plan ,88 zł wykonano ,06 zł tj. 101,2 %, z tego: 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł, tj. 100% z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej na plan ,00 zł wykonano ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan ,00 zł wykonano ,00 zł 1

2 2. Dochody z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy na plan ,00 zł wykonano ,27 zł tj. 101,3 %, z tego: a) podatek od nieruchomości, na plan ,00 zł wykonano ,60 zł tj. 101,9%, z tego: od osób prawnych na plan ,00 zł uzyskano wpływy w kwocie ,43 zł od osób fizycznych na plan ,00 zł uzyskano wpływy w kwocie ,17 zł b) podatek rolny, na plan ,00 zł wykonano ,05 zł, tj. 99,9 %, z tego: od osób prawnych na plan 3.851,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.684,72 zł, od osób fizycznych na plan ,00 zł uzyskano wpływy w kwocie ,33 zł c) podatek leśny, na plan ,00 zł wykonano ,82 zł tj. 99,0 %, z tego: od osób prawnych na plan ,00 zł uzyskano wpływy w kwocie ,00 zł, od osób fizycznych na plan ,00 zł uzyskano wpływy w kwocie ,82 zł d) podatek od środków transportowych, na plan ,00 zł wykonano ,80 zł tj. 100,3 %, z tego: od osób prawnych na plan 2.571,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.571,00 zł, od osób fizycznych na plan ,00 zł uzyskano wpływy w kwocie ,80 zł. 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonane zostały w kwocie ,00 zł tj. 108,1 %. 4. Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy na plan ,00 zł wykonano ,39 zł tj. 99,9 %, z tego: a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan ,00 zł wykonano ,07 zł tj. 109,5 %. b) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wykonano ,88 zł tj.100,3 % c) podatek od spadków i darowizn na plan ,00 zł wykonano ,20 zł tj. 92,6 % d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -na plan ,00 zł wykonano ,24 zł tj. 101,0 % 5. Opłata skarbowa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,0 %. 6. Dotacje z różnych źródeł na realizację zadań własnych na plan ,00 zł wykonano ,15 zł, tj. 99,7 %, z tego a) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowo widowiskowej na plan ,00 zł wykonano ,25 zł tj. 100,0 %. b) Dotacja z ARiMR na dofinansowanie projektu pn. Budowa kotłowni oraz remont i termomodernizacja Domu Kultury w Dłutowie zrealizowanego w 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na plan zł wykonano zł tj. 100 %. c) Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Europejskich na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej pn. Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie w ramach projektu Nowy Impuls projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na plan zł otrzymano ,00 zł. d) Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan zł wykonano zł tj. 100,0 %. 2

3 e) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w Gimnazjum ( 2440) na plan ,00 zł wykonano ,05 zł tj. 100,0 %. f) Dotacja z PFRON na realizację programu pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie na plan zł otrzymano zł, tj. 100,0 %. g) Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na plan zł otrzymano zł, tj. 98,1 %. h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) na plan zł wykonano ,85 zł tj. 98,5 %, z tego: - na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich (rozdział 80101) na plan ,00 zł otrzymano 8.626,69 zł, - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdział 80195) na plan zł otrzymano 9.696,92 zł. - na organizację wycieczki dla młodzieży klas szóstych do miejsc pamięci narodowej (rozdział 80195) na plan zł otrzymano zł. - na zakup lektur do bibliotek szkolnych (rozdział 80195) na plan zł otrzymano zł, - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - rozdział na plan ,00 zł otrzymano ,24 zł, - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł, - na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł - na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan zł otrzymano ,00 zł - na dofinansowanie do zakupu podręczników (rozdział 85415) na plan zł otrzymano 5.390,00 zł, - na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów (rozdział 85415) na plan zł otrzymano zł. 7. Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy chronionej na plan ,00 zł wykonano ,00 z tj %. 8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan ,00 zł wykonano ,13 zł tj. 99,7 %. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły ze sprzedaży działek położonych w Dłutowie Poduchownym (1) Drzewocinach (3), Ślądkowicach (8) i Stoczkach-Porąbkach (11) ,09 zł i z tytułu spłat należności rozłożonej na raty za nieruchomość położoną w Tążewach 3.425,04 zł. 9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu pieca i hydroforów) na plan 912,00 zł wykonano 912,30 zł 10. Wpływy z opłat za Przedszkole na plan ,00 zł wykonano ,80 zł tj. 99,3 %, 11. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan ,00 zł wykonano ,29 zł, tj. 105,1 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych ,91 zł, czynsze dzierżawne gruntów ,78 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej ,38 zł i czynsze dzierżawne obwodów łowieckich 2.167,52 zł, pozostałe czynsze dzierżawne gruntów 386,88 zł), wynajem pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dłutowie 3.580,00 zł oraz pozostałe czynsze 3.343,60 zł 3

4 12. Wpływy z pozostałych odsetek( w tym od środków w banku) ( 920) na plan ,00 zł wykonano ,03 zł, tj. 106,8 % 13. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności ( 0910) na plan ,00 zł wykonano ,49 zł, tj. 100,0 %. 14. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan ,00 zł wykonano ,62 zł tj. 100,0 %. 15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw na plan ,00 zł wykonano ,16 zł tj. 98,3 %, z tego: z opłat za zmiany i wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano ,00 zł, z renty planistycznej 9.043,20 zł oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego 2.882,96 zł, pozostałe 442,00 zł. 16. Wpływy z opłaty produktowej na plan 1.827,00 zł wykonano 1.827,62 zł, tj. 100,0 %. 17. Wpływy z tytułu różnych dochodów ( 970) na plan ,00 zł wykonano ,88 zł tj. 99,3 %, z tego: kara umowna od Firmy AGIS-BAU ,89 zł, kara umowna od firmy KONBET ,60 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych ,27 zł, zwrot za zużyty olej opałowy 4.304,16 zł, opłaty od członków rodzin osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej 4.126,07 zł, dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej spłaconej przez dłużnika 1.128,78 zł, pozostałe dochody 2.084,11 zł. 18. Darowizny na działalność szkół (52.167,88 zł), organizację obozu wędrownego ( zł), wycieczki, na organizację dożynek na plan ,88 zł wykonano ,78 zł tj. 100,0 %. 19. Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela na plan 6.168,00 zł wykonano 6.167,76 zł tj. 100,0 %. 20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wykonano ,88 zł, tj. 100,0 % 21. Wpływy z różnych opłat ( 0690) - na plan 1.816,00 zł wykonano 1.672,09 zł, tj. 92,1 %, w tym: koszty upomnień 1.579,69 zł, opłata prolongacyjna 51,00 zł, pozostałe 41,40zł. 22. Wpływy z tytułu prowizji 5 % od dochodów za wydawane dowody osobiste i informacje o udostępnianiu danych osobowych na plan 1.320,00 zł wykonano 1.425,02 zł, tj. 108,0 % 23. Wpływy z opłaty administracyjnej za wydane, na wnioski złożone w grudniu 2006 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, wypisy i wyrysy z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy na plan 150 zł wykonano 150 zł tj. 100%. 24. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan 251,00 zł wykonano 250,40 zł tj. 100,0 % 25. Wpływy z opłaty targowej na plan 87 zł wykonano 87 zł, tj. 100,0 %. 4

5 II Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów na zadania zlecone ,82 zł wykonano w kwocie ,69zł tj.99,8 % Plan powyższy obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010 i 6310). W 2007 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan ,82 zł otrzymano ,82 zł. 2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, na transport dowodów osobistych oraz akcję kurierską na plan ,00 zł otrzymano ,09 zł. 3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na plan 609,00 zł otrzymano 609,00 zł. 4. Na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku na plan 2.000,00 zł otrzymano 2.000,00 zł, 5. Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP na plan zł otrzymano zł 6. Na obronę cywilną na plan 1.000,00 zł otrzymano 1000,00 zł. 7. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach i filii w Hucie Dłutowskiej na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł. 8. Na modernizację kotłowni i docieplenie dachu w Hucie Dłutowskiej filii ŚDS na plan ,00 zł otrzymano ,92 zł 9. Na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych na plan ,00 zł otrzymano ,14 zł, 10. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy społecznej na plan 3.368,00 zł otrzymano 3.246,35 zł. 11. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan ,00 zł otrzymano ,37 zł. III Wykonanie planu dochodów na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej. Na plan ,00 zł wykonano ,77 zł tj. 100,0% Dochody w kwocie ,77 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2006/2007, a w kwocie zł stanowią dotację z budżetu państwa na renowację cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Pawlikowicach. IV Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydane nowe dowody osobiste) na plan zł wykonano ,50 zł (wartość po potrąceniu 5% na rzecz gminy) i z opłat za udostępnienie danych osobowych na plan 173 zł wykonano 28,88 zł. W/w dochody stanowią dochód budżetu państwa. 5

6 WYDATKI Na planowane wydatki budżetu w kwocie ,70 zł wykonano ,30 zł, tj. 98,98 % z tego: 1. na wydatki majątkowe na plan ,55 zł wydatkowano kwotę ,71zł, tj. 99,9 % 2. na wydatki bieżące na plan ,15 zł wydatkowano kwotę ,59 zł, tj. 98,3 % z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi na plan ,54 zł wykonano ,05 zł, tj. 99,8 %. na dotację dla podmiotu realizującego zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na plan ,00 zł wykonano ,00 zł, tj. 100 %, na obsługę długu na plan ,00 zł wykonano ,55 zł, tj. 99,2 % na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - na plan ,00 zł wykonano ,17 zł, tj. 97,5 %. pozostałe wydatki bieżące na plan ,61 zł wykonano ,82 zł tj. 96,9 %. Plan wydatków na zadania własne w kwocie ,88 zł wykonano w kwocie ,83 zł tj. 98,5%. Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie ,82 zł wykonano w kwocie ,69 zł tj. 99,8%. Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie ,00 zł wykonano w kwocie ,78 zł tj. 100,0%. Dział Rozdział Zadanie Plan Wykonanie % INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 774, ,72 100,00 Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin 9 774, ,72 100, DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,87 100,00 Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk-Kuźnica 8 000, ,00 100,00 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Drzewociny, Lesieniec) , ,87 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,42 198,00 Przebudowa i termomodernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia , ,32 100,00 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy 5 795, ,10 98,00 Zakup programu komputerowego "Lex dla samorządu terytorialnego" 4 392, ,00 100, JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI 3 895, ,02 99,99 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Policji 3 895, ,02 99, OŚWIATA , ,76 99,98 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole , ,76 99, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 995, ,00 100,00 Zakup sprzętu komputerowego 3 995, ,00 100, OŚRODKI WSPARCIA , ,92 100,00 Modernizacja kotłowni w Hucie Dł. - filii ŚDS w Drzewocinach , ,00 100,00 Modernizacja kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w budynku w Hucie Dłutowskiej - filii ŚDS w Drzewocinach - II etap , ,92 99, GOSPODARKA KOMUNALNA 9 500, ,00 100,00 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup pompy na potrzeby Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie 9 500, ,00 100,00 OGÓŁEM , ,71 99,98 6

7 Zrealizowane wydatki majątkowe w 2007 roku stanowił ponad 28 % wszystkich wydatków budżetu. W ramach powyższych wydatków realizowane były następujące zadania: 1. Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czyżemin i Leszczyny Duże. W 2007 roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz dokonano niezbędnych uzgodnień inwestycji. Wydatkowano 9.773,72 zł. Dalsza realizacji inwestycji nastąpi w 2008 roku. 2. Przebudowa drogi gminnej Drzewociny Orzk - Kuźnica W ramach powyższej inwestycji zaktualizowane zostały mapy do celów projektowych. Na ten cel wydatkowano zł. 3. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych W ramach powyższego zadania utwardzono kruszywem oraz utrwalono emulsją z grysami powierzchnię następujących dróg: - drogi w Drzewocinach na długości 860 m ,71 zł - drogi w Lesieńcu na długości 600 m ,16 zł Łącznie wydatkowano środki w kwocie ,87 zł 4. Przebudowa i termomodernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia Wydatkowano ,32 zł tytułem zapłaty pozostałej należności za wykonane roboty w ramach powyższej inwestycji, z tego: ,98 zł stanowiło wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji, zł stanowiły koszty nadzoru inwestorskiego, ,21 zł stanowiły koszty wykonania drenażu wokół budynku i pozostałe wydatki ,13 zł, w tym między innymi za badanie windy, opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej. 5. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 5.679,10 zł. 6. Zakup programu komputerowego Lex dla samorządu terytorialnego Zakupiono w/w oprogramowanie o wartości zł. 7. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Policji Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 3.895,55 zł, który został przekazany na potrzeby Posterunku Policji w Dłutowie. 8. Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole Wydatkowano: ,76 zł, z tego: kwota ,79 zł stanowiła wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji, kwota zł wynagrodzenie inspektorów nadzoru, 3.940,60 zł to koszty nadzoru autorskiego, zł to koszty systemu alarmowego i pozostałe koszty związane przede wszystkim z zabezpieczeniem budowy to 3.539,37 zł. Z uwagi na odstąpienie wykonawcy inwestycji od umowy budowa sali nie została zakończona. Będzie kontynuowana po rozliczeniu się z dotychczasowym wykonawcą i po wyborze nowego wykonawcy. 9. Zakup sprzętu komputerowego Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości zł Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. na potrzeby Gminnej 9. Modernizacja kotłowni w Hucie Dłutowskiej filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach 7

8 Wydatkowano zł. W ramach powyższej inwestycji opracowana została uproszczona inwentaryzacja budowlana dla potrzeb audytu energetycznego, audyt energetyczny, remont dachu i orynnowania budynku oraz projekt budowlany przebudowy kotłowni. 10. Modernizacja kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w budynku w Hucie Dłutowskiej filii ŚDS w Drzewocinach II etap wykonano docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku ŚDS w Hucie Dł. oraz zakupiono zawory i rury z przeznaczeniem do wymiany instalacji grzewczej. Wydatkowano łącznie ,92 zł. 11. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup pompy na potrzeby Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie Przekazano środki w kwocie zł dla zakładu budżetowego na zakup pompy, która została zakupiona. II Wykonanie planu wydatków zadań własnych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej na plan ,88 zł wykonano ,83 zł tj. 98,5 %, z tego: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan ,00 zł wykonano ,69 zł, tj. 96,8 %, w tym: a) Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan ,00 zł wykonano ,23 zł tj. 96,7 %. Wydatki w kwocie ,85 zł stanowią należność wypłaconą dla firmy PAGRO na podstawie wyroku sądowego, ,41 zł to odsetki od w/w należności oraz zł to koszty postępowania sądowego, którymi została obciążona gmina oraz 882,25 zł to koszty energii elektrycznej na wybudowanym Ujęciu Wody w Czyżeminie. Nie zrealizowano wydatku w kwocie zł w zakresie opracowania inwentaryzacji powykonawczej oczyszczalni ścieków z uwagi na nie wywiązanie się zleceniobiorcy z umowy. Wydatki inwestycyjne na budowę sieic wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin stanowiły 9.773,72 zł b) Rozdział 1030 Izby rolnicze - na plan 2.608,00 zł wykonano 2.607,46 zł, tj. 100%. Wykonanie wydatków stanowią wpłaty gminy w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 2. Dział 600 Transport i łączność na plan ,00 zł wykonano ,37 zł, tj. 93,2 %, w tym: a) Rozdział Drogi publiczne gminne, na plan ,00 zł wykonano ,81 zł, tj. 93,1 % z tego: ,21 zł konserwacja nawierzchni drogi w Dąbrowie, ,68 zł konserwacja nawierzchni drogi w Budach Dłutowskich, ,00 zł - remont dróg gminnych kruszywem ,80 zł remont dróg szlaką w Czyżeminie ,40 zł - transport i rozłożenie destruktu ,00 zł - destrukt na drogę w Leszczynach Małych ,60 zł - wycięcie drzew w pasach drogowych zł - oczyszczenie rowów i przepustów przy drodze gminnej Dłutów - Redociny ,40 zł równanie i profilowanie dróg gminnych ,96 zł transport szlaki i jej rozłożenie ,38 zł szlaka i piasek ,28 zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie całej gminy 8

9 ,17 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych ,39 zł remont przepustu w Świerczynie i Hucie Dł ,20 zł zakup przepustów - 875,96 zł znaki drogowe - 699,51 zł pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg - 183,00 zł transport przepustów Razem wydatki bieżące utrzymania dróg wyniosły ,94 zł. Planu wydatków bieżących nie wykonano w 100 % z uwagi na powstałe oszczędności w końcu roku na zimowym utrzymaniu dróg oraz brakiem możliwości zakupu również w tym okresie szlaki, na którą planowano wcześniej wydatki. Pozostała kwota wydatków ,87 zł to wydatki majątkowe opisane powyżej. b) Rozdział Pozostała działalność na plan 3.671,00 zł wykonano 3.670,56 zł tj. 100 %, w tym opłata za wbudowanie wodociągu w pasie drogi powiatowej w Czyżeminie ,56 zł. 3. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa na plan ,00 zł wykonano ,75 zł, tj. 94,0 %, w tym : a) Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na plan 9.404,00 zł wykonano 8.226,56 zł tj, 87,5 %, z tego: Zakup materiałów hydraulicznych i budowlanych do lokali komunalnych - 493,35 zł, energia elektryczna ,82 zł, wywóz nieczystości płynnych i śmieci 1.584,54 zł, koszty postępowania sądowego w sprawie eksmisji jednej z rodzin zajmujących lokal w Domu Nauczyciela 3.810,85 zł. b) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan ,00 zł wykonano ,19 zł, tj. 96,9 %, z tego: opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych i znaki sądowe 871,94 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek 1.166,60 zł, koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Kolumna pod wodociąg Ślądkowice 176,90 zł, wycena działek w Stoczkach-Porąbkach i Dłutowie Poduchownym ,00 zł, wyceny działek na potrzeby ustalenia renty planistycznej ,80 zł, opłata komornicza do wniosku o przymuszenie do opuszczenia nieruchomości w Leszczynach Dużych 1.338,95 zł, opinia w sprawie stanu technicznego budynku po byłej szkole w Ślądkowicach 500 zł. 4. Dział 750 Administracja publiczna na plan ,00 zł wykonano ,57 zł tj. 99,5 %, w tym: a) Rozdział Rada Gminy na plan ,00 zł wykonano ,83 zł tj. 99,8 % z tego: diety dla radnych zł, prenumerata Wspólnoty 426,40 zł, mikrofony 384 zł, delegacje służbowe 1065,95 zł, szkolenia radnych 800 zł, pozostałe wydatki (dzienniki urzędowe, art. spożywcze, kasety) 183,48 zł b) Rozdział Urząd Gminy na plan ,00 zł wykonano ,59 zł tj. 99,5 %, z tego: - Zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników urzędu 1.000,00 zł, wydatki w zakresie bhp 376,49 zł, - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,69 zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, w tym: zastępstwo procesowe w sprawie PAGRO 2.000,00 zł, wydanie opinii prawnej w sprawie KONBET zł, zaliczka na wynagrodzenie biegłego w sprawie przeciwko AGIS-BAU zł. - wpłaty na PFRON 2.923,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,23 zł, z tego: meble ,89 zł, krzesła 1.960,01 zł, regały do archiwum 8.732,29 zł, żaluzje pionowe 4.804,85 zł, maty ochronne 2.160,00 zł, 9

10 pozostałe wyposażenie nowego budynku 765,50 zł, urządzenie wielofunkcyjne zł, zakup materiałów biurowych 4.723,46 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek 4.747,90 zł, środki czystości 1.976,12 zł, zakup znaczków pocztowych 8.588,90 zł, olej opałowy 7.246,80 zł, prasa i literatura fachowa 4.359,42 zł, części wymienne do naprawy i konserwacji kserokopiarki ,34 zł, gablota zł, maszt zł, materiały budowlane do przystosowania pomieszczenia na archiwum 1.752,49 zł, kosiarka do trawy - 728,00 zł, zestaw do podlewania 232,65 zł, zestaw instrukcji BHP i PPOŻ 290 zł, pieczęcie 385,52 zł, artykuły spożywcze 370,14 zł, choinka i ozdoby choinkowe 324,12 zł, pozostałe materiały ,83 zł - badania okresowe pracowników 152,50 zł - zakup energii 7.061,23 zł, - konserwacja kserokopiarki, naprawa kserokopiarki, komputera, maszyny do pisania i drukarki, konserwacja sygnalizacji alarmowej, platformy dla osób niepełnosprawnych 1.618,90 zł, - obsługa prawna ,99 zł, - koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko AGIS-BAU zł - serwis komputerowy wraz z opłatami za prawa autorskie programów 6.943,02 zł, Upgrade oprogramowania Płace 2.086,20 zł, usługi informatyczne 1.677,50 zł, opłata abonamentowa za LEXa 2.777,94 zł, koszty ogrzewania 8.672,93 zł, wywóz odpadów 659,91 zł, prowizja i opłaty bankowe 1.440,30 zł, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej 1.171,20 zł, monitoring urzędu 878,40 zł, ogłoszenia w prasie w sprawie konkursu na dyrektora Gimnazjum i na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.671,40 zł, oznakowanie nowej siedziby urzędu gminy zł, przeprowadzenie kontroli w GOPS 800 zł, opłata za używanie odbiorników radiowych 232,80 zł, przegląd gwarancyjny kotła 290 zł, opłaty pocztowe 54,60 zł, udział w programie na temat ochrony środowiska 500 zł, pozostałe wydatki 384,76 zł. - dostęp do sieci internetowej 1.021,58 zł - usługi telekomunikacyjne do sieci komórkowej 3.513,60 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,31 zł, - delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za jazdy lokalne Pani Wójt 9.930,32 zł, - różne opłaty i składki 1.782,00 zł (opłata za zaświadczenia o niekaralności pracowników-750 zł, ubezpieczenie budynku urzędu, sprzętu i oprogramowania 832 zł, oplata za aneks do umowy pożyczki 200 zł) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu ,42 zł. - szkolenia 8.946,00zł - zakup papieru 2.736,76 zł, - zakup programów komputerowych 3.330,50 zł, drukarki i monitora zł, akcesoriów komputerowych 2.137,69 zł Razem wydatki bieżące ,17 zł Wydatki inwestycyjne na przebudowę i termomodernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia ,32 zł i zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania ,10 zł. c) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 2.381,00 zł wykonano 2.379,19 zł tj. 100,0 %, z tego: koszty udziału dzieci w konkursie turystyczno-krajoznawczym, promocja Gminy na koncercie, kwiaty, medal dla Honorowego Obywatela Gminy Dłutów, organizacja dożynek. d) Rozdział Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonano ,96 zł tj. 98,6 %, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych ,79 zł, wpłaty na PFRON 1.531,24 zł, opracowanie planu rozwoju lokalnego 4.270,00 zł, zakup wody mineralnej i wydatki w zakresie bhp 307,74 zł, badania lekarskie 30 zł, naprawa pilarki 45,26 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 5.360,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym od emerytów i rencistów) 5.031,42 zł, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP 1.009,07 zł, ubezpieczenie Nw i OC osób skazanych skierowanych do prac na rzecz gminy 227 zł, pozostałe wydatki 617,44 zł. 10

11 5. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na plan ,55 zł wykonano ,47 zł tj. 98,8 %, w tym: a) Rozdział Jednostki terenowe Policji - na plan 3.895,55 zł wykonano 3.895,02 zł tj.100 % z tego: zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby Posterunku Policji w Dłutowie. b) Rozdział Ochotnicze straże pożarne na plan ,00 zł wykonano ,58 zł tj. 99,3 %, z tego sfinansowano: ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych 1.820,75 zł, umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów 9.654,97 zł,. paliwo i oleje do samochodów strażackich i motopomp 9.146,88 zł, materiały budowlane do remontu garażu w OSP Piętków 6.655,22 zł, materiały remontowe na potrzeby OSP w Tążewach i Redocinach 892,47 zł, papa termozgrzewalna na potrzeby OSP w Dłutowie 2.430,97 zł i OSP w Ślądkowicach 3.849,04 zł, aparat tlenowy 4.430,03 zł, stacja obiektowa zł, pozostałe wyposażenie jednostek OSP (węże, smok ssawny, radiotelefony, prądownice itp.) 8.255,06 zł, pozostałe materiały 1.799,57 zł, zakup energii 4.373,44 zł, woda zużyta do celów pożarniczych 604,40 zł, naprawa motopompy OSP w Orzku 1.500,00 zł, konserwacja podwozia samochodu OSP w Piętkowie 700,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w strażnicy OSP w Piętkowie zł, badania lekarskie członków OSP zł, przerejestrowanie samochodu i aplikacja na samochodzie OSP w Piętkowie, przegląd narzędzi, pompy OSP Dłutów, montaż i programowanie radiotelefonu OSP Piętków 763,75 zł, usługi telekomunikacyjne 638,04 zł, przeglądy techniczny samochodów OSP 1.415,99 zł, ubezpieczenie OC samochodów strażackich i ubezpieczenie NW członków OSP 7.372,00 zł, c) Rozdział Obrona Cywilna na plan 2.772,00 zł wykonano 2.369,87 zł, tj. 85,5 %, z tego: umowy zlecenia za przygotowanie i organizację oraz prowadzenie szkoleń z zakresu OC 1.350,00 zł, wyposażenie magazynka OC 992,07 zł, pozostałe wydatki 27,80 zł. 6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział na plan ,00 zł wykonano ,68 zł tj. 98,4 %, z tego sfinansowano: prowizje sołtysów od zebranych w formie inkasa podatków na rzecz gminy oraz wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej ,67 zł, wynagrodzenia kwartalne dla sołtysów zł, znaczki pocztowe na potrzeby poboru podatków ,95 zł, druki 283,65 zł, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 1.349,41 zł opłaty sądowe za wpis hipotek 350,00 zł, pozostałe 24 zł. 7. Dział 757 Obsługa długu publicznego na plan ,00 zł wykonano ,55 tj. 99,2 %, w tym: odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANKu ,55 zł. 8. Dział 801 Oświata i wychowanie na plan ,93 zł wykonano ,39 zł, tj. 98,9%, w tym: a) Rozdział Szkoła Podstawowa na plan ,88 zł wykonano ,03 zł, tj.97,2 %, z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,05 zł, w tym: dodatki wiejskie ,85, dodatki mieszkaniowe 8.895,00 zł, wydatki w zakresie BHP dla pracowników 3.115,20 zł, stypendium motywacyjne dla 5 dzieci za wyniki w nauce 500 zł, 11

12 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dotyczy 21,28 etatu nauczycieli, 6,25 etatu administracji i obsługi) ,59 zł, wykonanie mebli do 2 klas i gabinetu głównej księgowej 3.900,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia ,02 zł, w tym: olej opałowy ,65zł, kserokopiarka 2.196,00 zł, laptop 3.490,01 zł, tonery, tusze do drukarki 1.357,03 zł, materiały biurowe 1.593,39 zł, świadectwa, legitymacje, dzienniki, druki 116,35 zł, środki czystości 514,80 zł, materiały do napraw, remontów 2.315,48 zł, materiały na meble 2025,92 zł, narzędzia i przyrządy 131,86 zł, drobne urządzenia AGD (czajniki, konwektor, przepływowy ogrzewacz wody) - 622,99 zł, fotele do gabinetu dyrektora i głównej księgowej 622,20 zł, instalacje w pracowni komputerowej oraz do monitoringu 615,19 zł, książki metodyczne i czasopisma specjalistyczne 1.490,22 zł, prenumerata 505,90 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 726,03 zł, pomoce naukowe ,00 zł, z tego: książki 988,10 zł, pomoce dydaktyczne 2.596,36 zł, instrumenty muzyczne 945,02 zł, sprzęt audiowizualny (2 telewizory LCD, 3 odtwarzacze DVD, radiomagnetofon 5.398,02 zł, zestaw komputerowy 3.995,50 zł, drukarki (3 szt.) 1.095,00 zł, leki do apteczek 232,30 zł, energia elektryczna i woda 5.510,43 zł, usługi remontowe 4.154,11 zł, w tym- remont podłoża i układanie wykładziny w sali i gabinecie głównej księgowej 2.727,31 zł, naprawa sprzętu 61,00 zł, konserwacja 353,80 zł, obróbka dachowa kominów 732,00 zł, montaż żaluzji 280,00 zł. badania lekarskie pracowników - 440,30 zł, zakup usług pozostałych 6.720,64 zł, w tym: monitoring obiektu 1.903,20 zł, wywóz śmieci 1.498,00, opłaty za ścieki - 267,85 zł, opłaty pocztowe i RTV 853,90 zł, prowizje i opłaty bankowe 319,20 zł, przyłącze telefonu i Internetu 714,00 zł, inne usługi 1.164,49 zł, dostęp do Internetu 476,88 zł, usługi telefonii komórkowej 1.553,09 zł, usługi telefonii stacjonarnej 3.643,56 zł, przegląd 5-letni budynku 500,00 zł, podróże służbowe 1.967,23 zł, ubezpieczenie pracowni komputerowej 397,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, szkolenia pracowników 699,25 zł, zakup papieru 400,00 zł, akcesoria komputerowe 3.852,58 zł, w tym: aktualizacje i programy komputerowe (Arkusz organizacyjny 418,46 zł, pakiet Płacowo-Kadrowy 1.967,91 zł, Prawo Oświatowe 695,40 zł, AntyVirus 412,36), inne akcesoria 358,45 zł. b) Rozdział Przedszkola - na plan ,00 zł wykonano ,85 zł, tj. 100,0 %, z tego: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,24 zł, w tym: dodatki wiejskie 8.387,12 zł, dodatki mieszkaniowe 1.920,00 zł, wydatki w zakresie BHP 640,12 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi (dotyczy 4 etatów nauczycieli, 4,29 etatu administracji i obsługi) ,92 zł, materiały i wyposażenie 7.238,22 zł, w tym: węgiel 855,00 zł, miał 87,00 zł, gaz 1.281,02 zł, środki czystości 1.490,35 zł, tonery 317,20 zł, książki metodyczne 431,00 zł, materiały biurowe 215,89 zł, materiały do napraw, remontów 647,06 zł, materiały do naprawy grzejników 387,70 zł, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego 366,00 zł, pralka 1160,00 zł, środki żywności ,10 zł, leki do apteczek 49,63 zł, pomoce naukowe 4.438,78 zł, w tym pomoce audiowizualne 92,80 zł, telewizor 1.150,00 zł, zestaw komputerowy 3.070,01 zł, książki 125,97 zł, energia elektryczna 2.978,72 zł i woda 555,44 zł 3.534,16 zł, 12

13 zakup usług remontowych 1.049,40 zł, w tym: naprawa sprzętu 256,40 zł, konserwacja 305,00 zł; naprawa odpowietrzników 488,00 zł; badania lekarskie pracowników - 330,60 zł, zakup usług pozostałych 2.219,20 zł, w tym: wywóz śmieci 119,88 zł, opłaty za ścieki ,12 zł, deratyzacja 671,00 zł; prowizje i opłaty bankowe 204,20 zł; wykonanie tablicy informacyjnej 118,00 zł. usługi telefonii stacjonarnej 1.182,45 zł; przegląd 5-letni budynku 500,00 zł podróże służbowe 653,15 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. szkolenia pracowników 450,00 zł. akcesoria komputerowe w tym programy komputerowe 799,00 zł. c) Rozdział Gimnazja na plan ,05 zł wykonano ,12 zł, tj. 98,5 %, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 zł, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce 600,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń ,04 zł, materiały i wyposażenie ,38 zł, z tego: materiały budowlane 667,37 zł, olej opałowy ,98 zł, materiały biurowe ,62 zł, tonery - 820,38 zł, czajnik 168,99 zł, filtr 83,00 zł, prądownica 67,10 zł, nagrody w konkursach ekologicznych ,85 zł, świadectwa 31,94 zł, środki czystości 270,17 zł, kreda 81,00 zł, oświetlenie - 667,02 zł, książki - 42,00 zł, materiały pozostałe - 439,80 zł, arkusze ocen - 34,16 zł, fax 330,00 zł, meble szafy, gabloty ,00 zł, kalkulator 178,12 zł, drukarka 365,00 zł, komputery 2 szt ,88 zł, gaśnica zł zakup leków- 155,69 zł, zakup pomocy naukowych ,10 zł, w tym: książki 2 363,31 zł, płyty 814,96 zł, plansze 154,04 zł, stacja pogody 193,00 zł, GPS 1.409,00 zł, pomoce ekologia mikroskopy, lornetka, odczynniki chemiczne 2.114,02 zł, projektor, kino domowe 2.601,33 zł, drukarka 1.879,00 zł, kolumny z osprzętem 2.750,80 zł, nagrywarka - 129,00 zł, ładowarka - 44,64 zł, kamera 800,00 zł. zakup energii 7.973,50 zł i wody 1.166,04 zł, zakup usług remontowych 4.945,35 zł, w tym: naprawa pompy 719,80 zł, konserwacja 2.479,15 zł, naprawa sprzętu 268,40 zł, montaż lamp oświetlenie 450,00 zł, ocena stanu technicznego budynku zł, inne 28 zł, badania lekarskie 547,80 zł. zakup usług pozostałych ,12 zł, w tym : prowizje i opłaty bankowe - 505,90 zł, prenumerata 2.131,00 zł, ścieki 2.284,13 zł, opłaty pocztowe 799,11 zł, opłata za dozór techniczny 489,45 zł, usługi kominiarskie zł, zakup usług w ramach wycieczki o tematyce ekologicznej 6.250,87 zł, konserwacja telefonu 146,40 zł, ogłoszenie 45,26 zł. usługi dostępu do sieci internet 989,50 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 3.136,33 zł, podróże służbowe 1.006,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. materiały papiernicze 733,86 zł, zakup programów komputerowych 1.500,00 zł Ponadto w ramach otrzymanych środków z Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Łodzi realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie. Realizacja projektu polegała zasadniczo na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Były to: koło matematyczne, plastyczno-fotograficzne, języka polskiego, teatralno-recytatorskie, przyrodnicze oraz sportowe. Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły ,48 zł. Na kwotę 1.964,52 zł ustalono plan wydatków niewygasających. 13

14 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wyniosły ,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały piśmienne, torba, talerze, garnuszki i obrusy) 1.146,03 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pawer mixer, stoły do tenisa, telewizor, książki i płyty, aparat drukarka i radiomagnetofon i inne) 9.973,21 zł, zakup usług pozostałych ( warsztaty plastyczne, bilety wstępu do teatru, bilety wstępu na pływalnię, lodowisko, wspinaczkę górską ,64 zł, zakup papieru 438,83 zł. Razem ,48 zł. Pozostałe środki zgodnie z zasadami realizacji wydatków niewygasających zostaną wydatkowane w 2008 r. d) Rozdział Dowożenie uczniów do szkół na plan ,00 zł wykonano ,10 zł tj. 99,6 %, z tego ,40 zł stanowią koszty dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie, a kwota 5.088,70 zł stanowi zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Łodzi a od września do Pabianic. e) Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan ,00 zł, wykonano ,70 zł, tj. 100,0 %, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,52 zł, - zakup materiałów i pakietów szkoleniowych 807,79 zł, podręczniki 307,06 zł, szkolenia pracowników 3.660,75 zł, kursy 925,50 zł prenumerata 622,60 zł, dopłaty do szkoleń i studiów nauczycieli 2.463,90 zł, podróże służbowe 92,58 zł f) Rozdział Pozostała działalność na plan ,00 zł wykonano ,59 zł tj.100%, w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 19164,10 zł, - organizacja wycieczki 3 dni na Szlaku Piastowskim do miejsc pamięci narodowej zł (9.100 zł pochodziło z dotacji od Wojewody a zł z darowizn od rodziców) - wypłata dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia 2 młodocianych pracowników (środki w całości z dotacji od Wojewody) 9.696,92 zł, - zakup lektur do biblioteki szkolnej zł (środki z dotacji do Wojewody) - opłata sądowa od powództwa w sprawie wykonawcy sali sportowo-widowiskowej 9.101,00 zł - zakup oleju opałowego 9.151,00 zł, energii, usług konserwacyjnych kotłowni 867,81 zł, Wydatki inwestycyjne na budowę sali sportowo- widowiskowej ,76 zł (z tego ,25 zł sfinansowane dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). 10. Dział 851 Ochrona zdrowia na plan ,00 zł wykonano ,17 zł, tj. 97,5%, w tym: a) Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan ,00 zł wykonano ,17 zł tj. 97,5 %, z tego: wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi 2.673,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin, w których istnieje problem zagrożenia alkoholizmem 3.208,00 zł, wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej w Gimnazjum 2.882,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą 5.600,00 zł pochodne od wynagrodzeń 870,01 zł, czasopisma, materiały informacyjne 1.830,99 zł regał 340 zł, apteczka 65,97 zł pozostałe artykuły związane z funkcjonowaniem świetlicy (materiały biurowe, spożywcze, nagrody itp. ) ,33 zł wyposażenie apteczki 32,67 zł, spektakle profilaktyczne 1.680,00 zł szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł, 14

15 szkolenie nauczycieli w zakresie przeciwdziałania agresji 780,00 zł prelekcja 300 zł, pobyt na zielonej szkole 1.730,00 zł, wizyta w zoo 110 zł, dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 5.965,50 zł opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych 186,70 zł podróże służbowe 378,03 zł, ubezpieczenie sprzętu 17,97 zł akcesoria komputerowe 30 zł, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem zł. 11. Dział 852 Pomoc społeczna na plan ,40 zł wykonano ,90 zł tj. 99,8 %, w tym: a) Rozdział Domy pomocy społecznej na plan ,00 zł wykonano ,71 zł tj.100,0 %, w tym: odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby przez cały rok i 2 osób od r ,71 zł (środki kwocie 4.126,07 zł pochodziły z odpłatności członków rodziny dwóch osób). b) Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 64 zł wykonano 63,39 zł tj. 100,0 %, z tego przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrócone przez świadczeniobiorców. c) Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan ,00 zł wykonano ,24 zł tj. 100,0%, w tym wypłacono: 111 zasiłków celowych dla 56 rodzin ,00 zł, 19 świadczeń celowych specjalnych dla 13 rodzin 6.450,00 zł. Pomoc w kwocie zł została sfinansowana własnymi środkami. Ponadto ze środków otrzymanych z budżetu państwa sfinansowano 70 zasiłków dla 22 osób na sumę ,24 zł. d) Rozdział Dodatki mieszkaniowe na plan 2.275,00 zł wykonano 2.274,70 zł tj.100,0 %, w tym wypłacono 10 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin d) Rozdział Ośrodek pomocy społecznej na plan ,40 zł wykonano ,86 zł. tj. 99,6 %, w tym: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników ,46 zł, - ekwiwalent dla pracownika socjalnego za używanie własnej odzieży i zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach 800,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 5.479,00 zł, w tym: meble biurowe 2.352,07 zł, karnisze, rolety, firana, krzesła 457,50 zł, materiały malarskie 294,12 zł, tablice informacyjne 445 zł, materiały biurowe 685,69 zł, druki itp. 226,60 zł, środki czystości 100,91 zł, toner do drukarki 383,20 zł, drukarka 389,00 zł, czajnik bezprzewodowy 144,91 zł, - energia elektryczna 229,79 zł, - naprawa kserokopiarki 158,60 zł, - badania okresowe dla 2 pracowników 108 zł, - zakup usług pozostałych 2.286,35 zł, w tym: opłaty bankowe 481,50 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 315,00 zł, usługi transportowe 209,80 zł, podłączenie sieci komputerowej 300 zł, pozostałe 980,05 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 565,44 zł, - wydatki na usługi telefonii komórkowej 653,12 zł i stacjonarnej 661,00 zł - podróże służbowe 1.844,60 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.011,50 zł. - ubezpieczenie komputera 48 zł, - szkolenia pracownika w zakresie BHP i z KPA 380 zł 15

16 - monitor do komputera i UPS 1.000,00 zł Wydatki w kwocie ,86 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a ,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. e) Rozdział Pozostała działalność na plan zł wykonano zł tj.100 %. W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania pomocą objęto 152 osoby wypłacając świadczenia w kwocie zł. Na dożywianie dzieci wydatkowano zł Ponadto utworzono punkt wydawania posiłków, na co wydatkowano zł (adaptacja pomieszczeń i wyposażenie). Wydatki w kwocie zł sfinansowane zostały ze środków własnych gminy a w wysokości ,00 zł dotacją z budżetu państwa w ramach programu Posiłek dla potrzebujących. 12. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan ,00 zł wykonano ,92 zł. tj. 99,8% a) Rozdział Świetlice szkolne na plan ,00 zł wykonano ,33 zł, tj. 100,0%, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi ,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.074,00 zł. b) Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży na plan zł wykonano ,30 zł tj. 100,0 %, z tego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunów obozu 1.200,30 zł, środki żywności ,89 zł, usługi 6.731,11 zł i koszty ubezpieczenia 34,00 zł. Powyższe wydatki związane były z zorganizowanym w lipcu obozem wędrownym po Beskidzie Śląskim, w którym wzięło 15 uczniów. Środki na powyższe zadanie pochodziły z darowizn od rodziców. c) Rozdział Pomoc materialna dla uczniów na plan ,00 zł wykonano ,29 zł (w tym wydatki niewygasające zł), tj. 99,7 %, z tego ,29 zł wydatkowano na stypendia dla 175 uczniów i 2 zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatkowane środki w kwocie ,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa a ,29 zł to środki własne. Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano 43 uczniom zakup podręczników do klas 0 oraz 1-3 w łącznej kwocie zł (środki w całości z dotacji od Wojewody). Ponadto wypłacono dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju dla 100 uczniów w kwocie zł. Środki te również pochodziły z dotacji od Wojewody. Środki w kwocie zł, które zaplanowano jako wydatki niewygasające zostaną wykorzystane do końca lipca 2008 roku na pomoc finansową dla uczniów niepełnosprawnych. Powyższe środki pochodzą z dotacji z PFRON. 13. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - na plan ,00 zł wykonano ,50 zł tj.98,1 %, w tym: a) Rozdział Gospodarka odpadami na plan ,00 zł wykonano ,57 zł, tj. 100,0 % w tym: na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano ,01 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zł, obsługę akcji sprzątanie świata 357,56 zł. b) Rozdział Schroniska dla zwierząt na plan zł wykonano ,57 zł tj. 97,8 %, z tego wyłapanie i hotelowanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt ,57 zł. c) Rozdział Oświetlenie ulic na plan ,00 zł wykonano ,36 zł tj. 97,6 %, z tego: zakup materiałów do oświetlenia ulicznego (między innymi lampy, skrzynki) ,60 zł, energia na oświetlenie uliczne ,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego ,36 zł, pozostałe wydatki 24,40 zł. 16

17 d) Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej na plan zł wykonano zł, tj. 100 %, z tego cała kwota została przekazana w formie dotacji dla zakładu budżetowego na zakup pompy na potrzeby SUW w Dłutowie, który dokonał w/w zakupu. 14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan ,00 zł wykonano ,67 zł tj. 97,5 %, w tym: a) Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na plan 9.315,00 zł wykonano 9.241,14 zł tj. 99,2 %, z tego: wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę ,00 zł, koszty organizacji 10-lecia Kapeli Ludowej z Orzku 226,54 zł, koszty przewozu orkiestry na przegląd orkiestr 299,60 zł, opłata za akredytację Kapeli z Orzku na przeglądzie kapel 75,00 zł. b) Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 9.600,00 zł wykonano 8.674,43 zł tj. 90,4 %, z tego: wynagrodzenia bezosobowe za obsługę muzyczną uroczystości gminnych i festynu zł, środki czystości 308,00 zł, olej opałowy ,30 zł, zakup materiałów do drobnych napraw 414,87 zł, zestaw WC 249,00 zł, zakup materiałów instalacyjnych 164 zł, zakup energii 1.251,00 zł, konserwacja gaśnic 12,20 zł, woda 28,62 zł, ścieki 44,50 zł, opłata abonamentowa 23,06 zł, ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, budynku i od odpowiedzialności cywilnej 349,88 zł,. c) Rozdział Biblioteka na plan ,00 zł wykonano ,10 zł tj. 98,8 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika ,09 zł, wpłaty na PFRON 163,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.310,56 zł, z tego: regały na książki 1.872,94 zł, druki 246,67 zł, olej opałowy 3.129,30 zł, środki czystości 308,04 zł, czasopisma 553,53 zł, gaśnice 157,38 zł, pieczątki 42,70 zł zakup książek 1.253,84 zł, zakup energii 1.123,51 zł woda 28,62 zł, konserwacja gaśnic 91,50 zł, ścieki 44,51 zł, opłata abonamentowa za wodomierz 10,88 zł, instalacja nagrywarki i instalacja oprogramowania antywirusowego 158,60 zł, opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych 58,20 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 1.181,48 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 667,55 zł, podróże służbowe 116,60 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 21,15 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 804,60 zł. zakup oprogramowania antywirusowego 529,53 zł. 15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan ,00 zł wykonano ,20 zł tj. 100,0 %, w tym: a) Rozdział Obiekty sportowe na plan zł wykonano ,20 zł, tj. 100,0 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu ,30 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i zakup środków czystości 252,51 zł, wpłaty na PFRON 163,88 zł, zakup materiałów głównie do remontu toalet 2.285,89 zł, koszty siatki ogrodzeniowej 733,41 zł, materiały elektryczne 999,43 zł, środki czystości 125,71 zł, zakup paliwa do kosiarki - 543,89 zł, nawozy i środki ochrony roślin ,00 zł, zakup energii 2.945,90 zł, wymiana instalacji elektrycznej 700,00 zł, woda 1.466,52 zł, ścieki oraz opłata abonamentowa za wodomierz 147,53 zł, wywóz odpadów i czyszczenie i udrażnianie 17

18 kanalizacji 266,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 804,60 zł, ubezpieczenie budynku, kosiarki i od odpowiedzialności cywilnej 187 zł. b) Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan zł, wykonano zł, tj. 100 %,w tym: dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego zł. Ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania zleconego do realizacji GKLS Dłutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dłutów wynika, iż w 2007 roku szkoleniem młodzieży zajmowało się 2 trenerów piłki nożnej. Oprócz dwóch grup wyczynowych 1 raz w tygodniu odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży niezrzeszonej starszej i z tutejszych szkół. Drużyny GLKS rozegrały w 2007 roku 22 spotkania mistrzostwa klasy A seniorów (pierwsze miejsce w grupie), 18 spotkań mistrzostwa klasy Trampkarzy i 15 spotkań towarzyskich. W sumie rozegrano 58 spotkań, z czego 29 odbyło się na stadionie w Dłutowie a 29 na stadionach przeciwników. Z otrzymanych środków dotacji GLKS sfinansował: - opłaty związane z przystąpieniem do rozgrywek i koszty związane z udziałem w rozgrywkach 8.842,74 zł, - zakup sprzętu sportowego 5.581,66 zł, - transport zawodników na zawody 5.498,70 zł, - opłaty sędziów sportowych na zawodach 4.409,40 zł, - diety dla uczestników imprez na meczach wyjazdowych 3.567,50 zł - pozostałe koszty 2.100,00 zł. III Wykonanie planu wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Na plan ,82 zł wykonano ,69 zł tj. 99,8 %, z tego:. 1. Dział 10 Rolnictwo i łowiectwo na plan ,82 zł wykonano ,82 zł, tj. 98,6 % z tego: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników ,13 zł, usługi pocztowe 886,54 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadania 335,20 zł, zakup usług pozostałych 4,95 zł. 2. Dział 750 Administracja publiczna na plan ,00 zł wykonano ,09 zł, tj. 100,0 % z tego: Rozdział Urzędy Wojewódzkie - na plan ,00 zł wykonano ,09 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych ,60 zł, nadzór nad systemem informatycznym ewidencji ludności 3.410,78 zł, zakup druków na potrzeby USC 126,65 zł, materiały biurowe, latarka i baterie na potrzeby akcji kurierskiej 140,00 zł, transport dowodów osobistych 509,09 zł, pozostałe podróże służbowe 293,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.307,48 zł, pozostałe wydatki - 0,76 zł. Zakupiono wyposażenie do Urzędu Stanu Cywilnego o wartości 9.814,91 zł (meble, sprzęt grający, firanę, zasłonę, karnisz, dywan itp.), sfinansowano częściowo koszty zakupu szafy metalowej i jej transportu 1.424,49 zł oraz zakupiono monitor płaski do komputera za 699 zł. Całość wydatków sfinansowano dotacją od Wojewody zaplanowaną na początku roku a następnie zwiększoną w końcu roku o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia USC. 3. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa na plan 9.326,00 zł wykonano 9.326,00 zł, tj. 100,0 %, z tego: a) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 609 zł wykonano 609,00 zł, w tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 609,00 zł. 18

19 b) Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu na plan zł wykonano zł, tj. 100,0 %, Wydatkowane środki dotyczyły w całości kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. c) Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych województw na plan zł wykonano zł tj. 100 %, z tego: sfinansowano koszty niszczenia niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2006 r. 4. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na plan zł wykonano zł, z tego: Rozdział Obrona Cywilna na zaplanowane zł wydatkowano zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynku Obrony Cywilnej oraz konserwację gaśnic. 5. Dział 852 Pomoc społeczna na plan ,00 zł wykonano ,78 zł, tj. 99,8% z tego: a) Rozdział Ośrodki wsparcia na plan ,00 zł wykonano ,92 zł. tj. 100,0 %, z tego (w zł): - Wynagrodzenia osobowe pracowników (18 osób) ,89 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 - Składki na ubezpieczenie społeczne ,92 - Składki na Fundusz Pracy ,16 - Wynagrodzenie bezosobowe psychologa i logopedy ,00 Razem wynagrodzenia i pochodne: ,07 - Zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania ,28 - Zakup węgla do filii w Hucie Dłutowskiej ,46 - Zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarki ,81 - Zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, gospodarczych, papierniczych, chemicznych, części hydraulicznych i innych ,85 - Zakup wykładziny podłogowej do pracowni plastycznej - 664,80 - Zakup chłodziarko zamrażarki do pracowni kulinarnej ,00 - Zakup kuchni i zmywarki do pracowni kulinarnej ,00 - Zakup znaczków pocztowych i prasy ,00 - Zakup sprzętu p. pożarowego (gaśnice) - 241,56 - Zakup opon i części do samochodu Ford ,97 - Zakup trenażera do pracowni rehabilitacyjnej ,03 - Zakup bieżni do pracowni rehabilitacyjnej ,03 - Zakup odkurzacza do filii w Hucie Dłutowskiej - 430,00 - Zakup herbaty dla pracowników - 633,56 - Zakup mydła i ręczników dla pracowników - 856,57 - Zakup środków żywności ,00 - Zakup leków i materiałów medycznych - 168,83 - Energia i woda ,42 - Usługi remontowe samochodu, centralnego ogrzewania i innych urządzeń - 964,10 - Badania wstępne i okresowe pracowników - 644,50 - Koszty prowizji bankowej i obsługi rachunków bankowych - 434,04 - Abonament za używanie odbiorników telewizyjnych na 2008 r ,40 - Przeglądy pojazdów ,00 - Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych ,04 - Przegląd i legalizacja gaśnic p. pożarowych - 192,03 - Wycięcie i przetarcie drewna ,40 - Obsługa turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych ,00 19

20 - Usługi informatyczne - 594,04 - Wywóz odpadów - 449,40 - Dzierżawa zbiornika gazu - 390,40 - Pozostałe usługi - 638,11 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 186,74 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,41 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,28 - Delegacje służbowe - 375,67 - Różne opłaty i składki: o - ubezpieczenie pojazdów i podopiecznych ,00 o - ubezpieczenie budynków i mienia ,00 o - pozostałe opłaty - 100,45 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 245,41 - Zakup komputerów (używanych) wraz z listwami komput. i głośnikami (3szt.) ,14 - Zakup zestawu komput. i słuchawek komput. Filia ,20 - Zakup programów komputerowych ,00 Razem pozostałe wydatki bieżące ,93 Z dotacji ( 6310) na modernizację kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w budynku w Hucie Dłutowskiej na plan zł otrzymano ,92 zł i wydatkowano ,92 zł, z tego sfinansowano: inwentaryzację dla potrzeb audytu energetycznego ,00 zł, audyt energetyczny ,00 zł, wykonanie remontu dachu i orynnowania dachu ,18 zł, wykonanie projektu budowlanego przebudowy kotłowni ,00 zł, wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku ,49 zł., zakup zaworów i rur do wymiany instalacji grzewczej ,25 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan ,00 zł, wykonano ,14 zł, tj. 99,8 %, z tego: wypłacono świadczeń na łączną kwotę ,46 zł, z tego zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji, dodatek na dojazdy dziecka do szkoły i internat dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, itd.) stanowiły kwotę ,38 zł, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne zł i zaliczka alimentacyjna ,08 zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych zapłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 składek dla 4-ch osób na kwotę 5.922,83 zł, Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie kwotę ,85 zł.- co stanowi 3% wypłaconych świadczeń i były to: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ,40 zł, - koszty zakupu okularów niezbędnych przy pracy przy komputerze 135 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 804,60 zł. - zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł (w związku ze zmianą pomieszczeń biurowych zakupiono wykładzinę podłogową, szafy biurowe, krzesła, niszczarkę, toner do drukarki, materiały biurowe, środki czystości itp. ) - badania okresowe pracowników 50 zł, - opłaty bankowe - 679,00 zł - dokonano częściowej opłaty za kartę stałego klienta programu komputerowego FK zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 634,00 zł - zakupiono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 630,00 zł - wydatki na podróże służbowe krajowe - 300,00 zł - ubezpieczenia komputera - 67,00 - szkolenie pracownika - 50,00 20

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo