Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia"

Transkrypt

1 Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest m.n. badane charakterystyk pompown, rejestracja cśneń wydatków w wybranych punktach sec bezawaryjnej lub z symulowaną awarą oraz badana charakterystyk hydrantu przy poborze wody z jednego lub z dwóch hydrantów jednocześne.. Wprowadzene teoretyczne.1. Elementy systemu wodocągowego System wodocągowy jest to zespół urządzeń techncznych budowlanych służących do poboru wody z naturalnych źródeł, do jej uzdatnena oraz do rozprowadzena w odpowednej lośc przy wymaganym cśnenu do meszkańców mast ws, przemysłu oraz dla celów przecwpożarowych. Role te spełnają następujące elementy: ujęca wody, pompowne, stacje uzdatnana, zbornk, urządzena hydroforowe, seć wodocągowa. Na rys pokazano schemat systemu wodocągowego zawerającego ww. elementy Rys Schemat systemu wodocągowego (1 ujęce wody, stacja pomp I stopna, stacja uzdatnana oczyszczana, zbornk wyrównawcze, 5 stacja pomp II stopna, 6 weża cśneń, 7 hydroforna, 8 seć wodocągowa, 9 rozbór wody) Lokalzacja poszczególnych elementów w terene oraz ch wzajemne usytuowane zależą od naturalnych warunków terenowych, warunków ekonomcznych przyjętych rozwązań techncznych. Ne zawsze w systeme wodocągowym muszą występować wszystke wyżej wymenone elementy. Prawdłowe funkcjonowane systemu wodocągowego wymaga współpracy poszczególnych obektów. W zależnośc od sposobu dostarczana wody ze stacj pomp II stopna do sec wodocągowej można wyróżnć: a) wodocąg grawtacyjny, w którym jest wykorzystywany spływ wody pod dzałanem sły grawtacj, b) pompowy zwykły, w którym woda ze stacj pomp II stopna jest dostarczana do odborcy, c) pompowo-hydroforowy, w którym woda ze stacj pomp II stopna jest dostarczana do odborcy za pośrednctwem hydroforu... Pompowne wodocągowe przecwpożarowe

2 Pompowne wodocągowe są to obekty budowlane wyposażone w zespół pomp służących do podnoszena wody w celu uzyskana wymaganych warunków jej przepływu w systeme wodocągowym. Jednym z elementów pompown jest zbornk czerpalny wody, przystosowany do poboru wody przez pompy. Pompowne w systeme wodocągowym można podzelć na: a) I stopna, zlokalzowane na ujęcach wody, b) II stopna, zlokalzowane na stacjach uzdatnana, c) III stopna, zlokalzowane na sec wodocągowej. Wydajność pompown wysokość podnoszena pomp ustala sę stosowne do zadań przewdzanych dla pompown w systeme wodocągowym, określających welkość dostawy wody wysokość wymaganego cśnena, z uwzględnenem przyjętego cyklu pracy urządzeń wodocągowych. Nomnalna wydajność pompown odpowada umowne maksymalnej przepustowośc urządzeń pompown, to jest sumarycznej wydajnośc równolegle pracujących pomp roboczych, bez uwzględnena pomp rezerwowych. Ogólną wydajność pompown wyznacza sę najczęścej ze wzoru: d max, m /h T (8.1) gdze: d max maksymalne zapotrzebowane na wodę w czase jednej doby, m T czas pracy pomp w czase jednej doby, h. Drugm podstawowym parametrem charakteryzującym pracę pompown jest wysokość podnoszena pomp. Całkowta (użyteczna) wysokość podnoszena pomp (H p ) jest równa sume geometrycznej wysokośc podnoszena, wysokośc strat hydraulcznych w rurocągach wysokośc cśnena dyspozycyjnego u odborcy, czyl: H H + H + H, m (8.) gdze: H str wysokość strat cśnena, m H g geometryczna różnca wysokośc, m H dysp dyspozycyjna wysokość cśnena u odborcy, m. p str g Układy pompowe wększośc pompown wodocągowych składają sę zazwyczaj z klku pomp połączonych równolegle podających wodę do wspólnego kolektora tłocznego. Uzyskane nomnalnej wydajnośc pompown wąże sę z ustalenem sumarycznej charakterystyk współpracujących pomp łącznej ch wydajnośc. Zasady konstruowana charakterystyk dwóch pomp połączonych równolegle podano w ćwczenu nr na str. 50 W podobny sposób ustala sę parametry współpracy wększej lczby pomp o jednakowych charakterystykach, których króćce tłoczne są podłączone równolegle do wspólnego rurocągu tłocznego. Równoległa współpraca pomp umożlwa regulację wydajnośc układu pompowego w ramach nomnalnej wydajnośc pompown poprzez odpowedne ustalene wydajnośc jednostkowej lczby pomp roboczych oraz sterowane ch pracą stosowne do potrzeb. Pompowna przecwpożarowa pownna stanowć odrębną strefę pożarową (pomeszczene, obekt lub przestrzeń oddzelona od pozostałych w sposób unemożlwający przerzut ogna). W pompown mogą być nstalowane pompy elektryczne lub spalnowe. Pompy elektryczne pownny być zaslane odrębnym przewodem energetycznym. Jeżel zapotrzebowane wody do celów ppoż. przekracza 0 dm /s, pompy pownny być zaslane z dwóch odrębnych sec elektroenergetycznych, stanowących podstawowe rezerwowe źródło energ. W przypadku nstalowana rezerwowych pomp spalnowych w pompown należy przechowywać zapas palwa pozwalający na godznną prac pomp przy pełnym obcążenu. W pompownach pracujących w systeme cągłego podawana wody należy nstalować co najmnej dwe pompy, z których jedna pełn rolę pompy rezerwowej. W przypadku zanstalowana w pompown wększej lczby pomp, rezerwowa pompa pownna posadać parametry najwększej z pomp. Ne jest wymagane nstalowane pompy rezerwowej, gdy ogólne zapotrzebowane na wodę do celów przecwpożarowych ne przekracza 0 dm /s oraz w przypadkach, gdy pompy pozostają w stane gotowośc (ne pracują w systeme cągłym). dysp.. Seć wodocągowa

3 Seć wodocągowa składa sę z przewodów, które ze względu na ch przeznaczene, jaką pełną w sec dzelmy na: a) tranzytowe (przesyłowe), b) magstralne, c) rozdzelcze (rozborcze). Przewody tranzytowe są przeznaczone do transportu wody na znaczne odległośc. Ne posadają one odgałęzeń an ne dokuje sę z nch rozborów wody. Służą do dostarczana wody ze stacj wodocągowej do przewodów magstralnych. Przewody magstralne (magstrale wodocągowe) dostarczają wodę z przewodów tranzytowych do przewodów rozdzelczych. Przewody rozdzelcze dostarczają wodę z przewodów magstralnych do punktów rozborów wody (podłączena domowe, przemysłowe nne punkty czerpalne). W zależnośc od układu przewodów w sec, ch geometr oraz wzajemnych połączeń sec wodocągowe dzelmy na: a) perścenowe (obwodowe), b) rozgałęzenowe (promenste), c) meszane Na rys. 8., przedstawono przykładowe schematy ww. rodzajów sec. Numerem 1 oznaczono przewody tranzytowe, numerem przewody magstralne, a numerem przewody rozdzelcze. Rys. 8.. Schemat perścenowej sec wodocągowej Rys. 8.. Schemat rozgałęzenowej sec wodocągowej

4 Rys. 8.. Schemat meszanej sec wodocągowej W sec rozgałęzenowej (promenstej) poszczególne przewody tworzą odgałęzena od przewodów magstralnych ne są ze sobą połączone. Przepływ odbywa sę jednokerunkowo. Jest to seć hydraulczne nekorzystna, gdyż wzdłuż poszczególnych rurocągów magstralnych ne połączonych ze sobą wzajemne powstają znaczne spadk cśneń, powodujące wystąpene dużych różnc cśneń w poszczególnych punktach sec. Wymusza to stosowane rurocągów magstralnych o wększych średncach nż średnce rurocągów tworzących odgałęzena. W przypadku awar przewodu magstralnego znaczny obszar jednostk osadnczej może być pozbawony wody. W sec obwodowej (perścenowej) poszczególne przewody tworzą zamknęte obwody, czyl perścene. Przepływ w perścenu może odbywać sę w dowolnym kerunku, zależne od rozkładu czynnych punktów czerpalnych. Jest to seć hydraulczne korzystna, gdyż połączene przewodów magstralnych rozdzelczych stwarza bardzo dobre warunk dla przepływu wody oraz wyrównana cśneń. W odróżnenu od sec otwartej, seć zamknęta zapewna cągłość dostawy wody, która w raze awar przewodu może dopłynąć do mejsca poboru nną drogą. W praktyce spotyka sę najczęścej układy meszane, zwane secam perścenowo promenstym, przy czym dąży sę do objęca perścenem możlwe najwększego obszaru jednostk osadnczej, zaslając pojedynczym odcnkam przewodów najdalsze rejony tego obszaru... Seć wodocągowa przecwpożarowa. Hydranty zewnętrzne Seć wodocągowa przecwpożarowa jest to seć wyposażona w hydranty zewnętrzne, z której pobera sę wodę do gaszena pożaru. Seć przecwpożarową buduje sę jako seć wodocągową obwodową. Dopuszcza sę budowę sec rozgałęzenowej poza obszaram mejskm tam, gdze zapotrzebowane na wodę do celów przecwpożarowych ne przekracza 0 dm /s. Mnmalne średnce przewodów wodocągowych, na których mogą być nstalowane hydranty zewnętrzne pownny wynosć: a) 100 mm w sec obwodowej, b) 150 mm w sec rozgałęzenowej odgałęzenach sec obwodowej. Sec wodocągowe pownny umożlwać jednoczesne poberane wody z dwóch sąsednch hydrantów zewnętrznych, jeśl zapotrzebowane na wodę do gaszena pożaru przekracza 0 dm /s. Hydranty zewnętrzne są to specjalnej konstrukcj zawory wbudowane w seć wodocągową przecwpożarową, przeznaczone do poberana z tej sec wody do celów przecwpożarowych. Zgodne z normą należy stosować hydranty zewnętrzne nazemne. Jeśl stanową one utrudnene ruchu dopuszcza sę stosowane hydrantów podzemnych. W secach wodocągowych przecwpożarowych stosowane są następujące hydranty: a) DN 80 DN 100 nazemne, b) DN 80 podzemne. Generalne należy stosować hydranty zewnętrzne o średncy DN 80. Przy zapotrzebowanu wody do gaszena pożaru przekraczającym 0 dm /s stosuje sę hydranty o welkośc DN 100. Przy cśnenu nomnalnym 0, MPa na hydrance natężene wypływu wody pownno wynosć: a) 10 /s (nazemny podzemny DN 80),

5 b) 15 l/s (nazemny DN 100). Hydranty zewnętrzne pownny być rozmeszczone wzdłuż dróg ulc oraz przy ch skrzyżowanach. Odległość pomędzy hydrantam ne pownna przekraczać 150 m. Poza obszaram mejskm odległość mędzy hydrantam pownna być dostosowana do gęstośc zabudowy. Mnmalna odległość hydrantu od obektu chrononego pownna wynosć 5 m (promenowane ceplne). Szczegółowe wymagana dla sec wodocągowej przecwpożarowej zawarte są w PN-B-086 Ochrona przecwpożarowa budynków. Przecwpożarowe zaopatrzene wodne. Seć wodocągowa przecwpożarowa z lstopada 1997 r..5. Oblczane sec obwodowych Do oblczeń sec wodocągowych obwodowych stosuje sę zazwyczaj metodę Crossa, będącą metodą kolejnych przyblżeń, której założena operają sę na dwóch podstawowych prawach Krchoffa: 1. Suma dopływów do węzła równa sę sume odpływów z węzła, zatem w węźle sec: n 1 0 gdze: -te natężene przepływu dopływające do węzła lub z nego odpływające n lczba wszystkch dopływów do danego węzła odpływów z danego węzła Przy sumowanu dopływy do węzła przyjmuje sę jako dodatne, a odpływy jako ujemne.. Algebraczna suma wysokośc strat cśnena w każdym zamknętym obwodze (oczku sec) równa sę zeru k j 1 h j 0 gdze: h j wysokość straty cśnena w j-tym przewodze oczka sec k lczba wszystkch przewodów w oczku sec Przy sumowanu przyjmuje sę stratę cśnena za dodatną, jeżel ruch wody odbywa sę zgodne z kerunkem przyjętym za dodatn (wskazywany przez strzałkę - rys. 8.5). W przecwnym przypadku jej wartość przyjmuje sę za ujemną. Na rys. 8.5 pokazano schemat prostej sec obwodowej składającej sę z dwóch oczek. (8.) (8.) q 1 1 I 5 II q q Rys Schemat oblczenowy sec obwodowej (wg [1]) Przyjmjmy następujące oznaczena: całkowte natężene przepływu wody wpływającej do węzła 1 sec (w dm /s),

6 l długość -tego odcnka (w m), d średnca rury, z której zbudowany jest -ty odcnek (w m), q rozbór w -tym węźle (w dm /s). W celu wyznaczena wartośc wydatków na poszczególnych odcnkach sec, można posłużyć sę zależnoścam (8.) (8.). W przypadku sec naszkcowanej na rys. 8.5 otrzymamy następujący układ równań: węzeł 1: węzeł : - q q q h1 + h 5 - h h - h h 5 węzeł : + 0 (8.5) węzeł : 0 obwód I: 0 obwód II: 0 Dodając dwa ostatne równana stronam uwzględnając, że h S, gdze S - znana oporność -tego odcnka sec w ms /dm 6, układ równań (8.5) można zapsać w postac: q q q 0 S11 S + S - S 0 (8.6) Po rozwązanu układu równań (8.6) otrzymujemy wartośc szukanych wydatków ( ). Ujemna wartość wydatku oznacza, że kerunek przepływu jest odwrotny do założonego. Podana wyżej analtyczna metoda oblczana sec obwodowych może meć zastosowane tylko do sec o newelkej lczbe obwodów. Przy wększej ch lczbe stosuje sę najczęścej metodę Crossa,, której ops zameszczono ponżej. W metodze tej zakłada sę przedzały prędkośc wody w magstral w odgałęzenach. Najczęścej przyjmuje sę 1, m/s m/s dla magstral 0,5 m/s 1 m/s w odgałęzenach. Dane wejścowe oraz wynk kolejnych przyblżeń zapsujemy w tabel 8.1. Tabela 8.1. Wzór tabelk oblczenowej do wyznaczana parametrów sec obwodowej metodą Crossa Nr oczka Nr odcnka L m D mm dm /s I Δh m h Δ dm /s w m/s Procedura postępowana w metodze Crossa: 1. Numerujemy oddzelne wszystke oczka węzły sec. Zakładamy kerunk przepływu we wszystkch obwodach (zgodne z ruchem wskazówek zegara jako dodatne).. Wpsujemy do kolumny 1 tab numer oczka, do kolumny numery odcnków w oczku oraz do kolumny odpowadające tym odcnkom długośc L średnce D. Numery odcnków wpsujemy w kolumne w postac zapsu j, gdze,j - numery węzłów, które łączy dany odcnek. Czynnośc te wykonujemy dla wszystkch obwodów w sec.

7 . Zakładamy natężena przepływu na poszczególnych odcnkach sec, tak aby było spełnone je I równane Krchoffa (8.). Oblczamy średną prędkość przepływu w -tym przewodze z zależnośc: w (8.7) π D Sprawdzamy, czy spełnony jest warunek prędkośc dla magstral lub odgałęzena w zależnośc od funkcj, jaką spełna dany odcnek w sec. Jeżel tak, to wpsujemy wartośc w odpowedno w kolumnach 5 10 tab Natężene przepływu, którego kerunek w obwodze jest przecwny do ruchu wskazówek zegara wpsujemy ze znakem ujemnym.. Z nomogramu Mannnga dla przyjętej średncy przewodu oraz założonego wydatku prędkośc przepływu odczytujemy wartość spadku hydraulcznego I w. Odczytaną wartość wpsujemy w kolumne 6 tab Oblczamy wysokość straty cśnena w przewodze ze wzoru Δh I L/1000 (I w promlach) zapsujemy ją w kolumne Oblczamy wartość lorazu Δh/ zapsujemy ją w kolumne 8. Wartość ta jest zawsze dodatna, poneważ wysokość strat oraz wydatek mają te same znak. n n h 7. Oblczamy (uwzględnając znak sumę wysokośc strat h (kolumna 7) oraz sumę 1 1 (kolumna 8) dla każdego perścena. Wpsujemy oblczone wartośc na dole kolumn Oblczamy wartość poprawk Crossa Δ j dla każdego obwodu wg następującej zależnośc: n h 1 j - n (8.8) h 1 Wpsujemy wartość oblczonej poprawk do kolumny Modyfkujemy założone wydatk dodając do nch wartość oblczonej poprawk Crossa, odpowadającej danemu obwodow. Przy oblczanu odcnków wspólnych dla dwóch obwodów do poprawk wynkającej z oblczeń jednego obwodu dodajemy ze znakem przecwnym poprawkę otrzymaną z oblczeń drugego obwodu. Oddzelamy w tabel podwójną lną poprzedno wyznaczone wartośc zaczynamy kolejne przyblżene przez wpsane nowych wartośc wydatków do kolumny 5, przepsując jednocześne bez zman wartośc z kolumn Powtarzamy czynnośc opsane w punktach 7. Sprawdzamy czy n 1 h < h dop gdze: Δh dop 0,5 1 m. Jest to, przyjmowana przy konwencjonalnych metodach oblczeń, wartość dopuszczalnego maksymalnego odchylena sumy wysokośc strat cśnena w obwodze od wartośc zerowej (odchylene od warunku zawartego w II prawe Krchoffa). Jeżel warunek (8.9) jest spełnony dla wszystkch obwodów w sec, wówczas kończymy oblczena przyjmując do dalszych rozważań ostatno oblczone wartośc wydatków prędkośc przepływu. (8.9).6. Zasady hydraulcznego modelowana sec wodocągowych Modelowane hydraulczne sec wodocągowych opera sę na teor podobeństwa mechancznego. Teora ta umożlwa jakoścowy loścowy ops zjawska rzeczywstego na podstawe pomarów otrzymanych w wynku badana podobnego zjawska modelowego. Podobeństwo mechanczne wymaga zachowana podobeństwa geometrycznego. Borąc pod uwagę dwa geometryczne podobne układy: rzeczywsty R o naturalnych wymarach modelowy M o

8 wymarach zmnejszonych, powemy że podobeństwo geometryczne będze zachowane, gdy dla każdych dwu odcnków o długośc L R L M, spełnona jest zależność: L R k L (8.10) L M gdze: k L skala geometryczna. Dla modelowana przepływów płynów lepkch w rurocągach podstawowe znaczene ma prawo Reynoldsa, które brzm: W dwóch podobnych przepływach ceczy rzeczywstych, w których sły tarca wewnętrznego wywerają decydujący wpływ na przebeg zjawska, lczba Reynoldsa ma tę samą wartość. W dealnym modelu sec wodocągowej pownno węc być zachowane prawo podobeństwa Reynoldsa [1]: w R D R w M D M Re const (8.11) ν R ν M W odnesenu do cśneń pownno być zachowane prawo podobeństwa Eulera [1]: p R p M Eu const (8.1) ρ v ρ v R R M M Przypomnjmy, że ndeksy we wzorach (8.10) (8.1) oznaczają odpowedno R - układ rzeczywsty, M - model. Jednoczesne dotrzymane wszystkch wymenonych warunków podobeństwa jest bardzo trudne lub nawet nemożlwe, gdyż albo wymary modelu musałyby by być bardzo duże, albo wymagane by były take prędkośc przepływu, których uzyskane w zamknętym układze sec jest bardzo trudne. Dlatego też w praktyce stosuje sę rozwązana kompromsowe, które jednak na podstawe uzyskanych parametrów modelu pozwalają wyznaczyć odpowedne parametry sec rzeczywstej.. Stanowsko pomarowe.1. Wprowadzene Do analzy pracy systemu wodocągowego wykorzystano typowy system zaopatrzena w wodę. W szczególnośc zwrócono uwagę na samą seć wodocągową jako główny element systemu. Dla potrzeb laboratoryjnego stanowska pomarowego przyjęto założena typowej, newelkej, perścenowej sec wodocągowej. Seć o podobnej strukturze mogłaby obsługwać przykładowo małą mejscowość lub osedle. Stanowsko laboratoryjne składa sę z trzech podstawowych elementów: zbornka wody, pompown obwodowej sec wodocągowej. Do dodatkowego wyposażena stanowska należą wodomerze przeznaczone do pomaru lośc przepływającej wody cśnenomerze przeznaczone do pomaru cśnena w wyznaczonych punktach sec. Na rys. 8.6 pokazano ogólny schemat stanowska.

9 Zestaw hydroforowy (pompowna) ZK 1 ZK Seć wodocągowa Bocznk ZR CPW w wodomerze Zbornk Rys Ogólny schemat stanowska pomarowego.. Pompowna Do zaslana modelowej sec wodocągowej wykorzystano zestaw hydroforowy o oznaczenu ZH-CR..50MPR. Zestaw ten składa sę z trzech pomp o nomnalnej wydajnośc m /h. Są to pompy ponowe welostopnowe. Charakterystyk przepływu pojedynczej, dwóch trzech równolegle podłączonych pomp przedstawono na rys H, m [m /h] Rys Charakterystyk przepływowe jednej (1), dwóch () trzech pomp () w zestawe hydroforowym ZH-CR..50MPR

10 [m /h] p [MPa] NP 1 NP M ZK 0,00 ~ PZ ZR ~ CPW SS ~ P 1 P P ZB M 1 Rys Schemat blokowy pompown Schemat blokowy pompown zameszczono na rys Pompowna składa sę z zestawu trzech równolegle współpracujących pomp P1, P P, z których jedna zawsze stanow czynną rezerwę urządzena hydroforowego. Sterowane napędem pomp jest realzowane przez specjalne urządzene elektronczne zamontowane w szafe sterownczej SS. Wszystke pompy zestawu wyposażone są w armaturę odcnającą na przewodze ssawnym tłocznym oraz zwrotną na przewodze tłocznym. Wszystke pompy połączone są do kolektora ssawnego tłocznego urządzena. Kolektory ssący tłoczny wykonane są z medzanych przewodów nstalacyjnych. Na kolektorze ssawnym znajduje sę wakuometr sprężynowy M1, który służy do pomaru cśnena ssana. Na kolektorze tłocznym zamontowane są stalowe zbornk cśnenowe NP1 NP z membraną kauczukową, separujące wodę od wstępne sprężonego powetrza oraz manometr sprężynowy M, czujnk cśnena przepływomerz elektromagnetyczny PZ z wyjścem analogowym. Czujnk cśnena przepływomerz są połączone z szafą sterownczą, na wyśwetlaczu której można odczytać aktualne wartośc cśnena tłoczena w mh O wydatku w m /h. Zestaw jest dodatkowo wyposażony w czujnk pozomu lustra ceczy w zbornku CPW. Zestaw hydroforowy jest połączony z secą za pomocą dwóch przewodów, na których zamontowano zawory kulowe ZK1 ZK. Wszystke podzespoły zestawu zamontowane są na wspólnej konstrukcj nośnej wykonanej z blach kształtownków stalowych, zabezpeczonej przed korozją powłoką cynkową. Konstrukcja ustawona jest na wbrozolatorach ogranczających przenoszene ewentualnych drgań. Urządzena sterujące aparatura elektryczna zestawu zamontowana jest w rozdzeln elektryczno-elektroncznej. Rozdzelna przeznaczona jest do zaslana energą elektryczną pomp, urządzena sterującego nnych elementów wykonawczych z trójfazowej sec energetycznej 80 V, 50 Hz. W zestawe hydroforowym pompy połączone są równolegle, włączane wyłączane są przez sterownk mkroprocesorowy na podstawe sygnałów z czujnków pomarowych, będących na wyposażenu urządzena. Sterownk utrzymuje zadaną wartość cśnena (przedzał cśneń) w kolektorze tłocznym, nezależne od rozboru wody cśnena na ssanu, zmena kolejność pracy pomp, kontroluje, zabezpecza sygnalzuje sprawność ruchową całego urządzena poszczególnych pomp. W opsanym zestawe hydroforowym wykorzystano sterownk mkroprocesorowy MRP przystosowany do współpracy z przetworncą częstotlwośc, która steruje prędkoścą obrotową jednej z pomp. Zastosowane przetworncy częstotlwośc daje możlwość łagodzena rozruchu agregatu pompowego, co przyczyna sę do zmnejszena uderzeń hydraulcznych elektrycznych w układze. W zestawe zastosowano automatyczny przełącznk kolejnośc pracy pomp umożlwający zmnejszene częstotlwośc włączeń poszczególnych pomp oraz równomerne zużyce wszystkch pomp (łączne z pompą rezerwową). Zastosowane przełącznka gwarantuje, że rezerwowa pompa w zestawe jest rezerwą czynną pracującą zawsze przemenne z pozostałym pompam zestawu.

11 W przypadku awar jednej z pomp urządzene hydroforowe będze pokrywać maksymalne zapotrzebowane na wodę. Dla zapewnena prawdłowych warunków pracy slnk elektryczne pomp zestawu hydroforowego wyposażone są fabryczne w zabezpeczena zwarcowe, termczne przed zankem fazy... Obwodowa seć wodocągowa Badana seć wodocągowa jest secą zamknętą, składającą sę z dzewęcu obwodów. Jej schemat pokazano na rys Przewody sec wykonane są z rurek medzanych o odpowedno dobranych średncach wewnętrznych. Łączene przewodów w węzłach wykonane jest za pomocą trójnków, łączonych z przewodam za pomocą połączeń kelchowych lutowanych. W każdym punkce czerpana wody oznaczonym na schemace kolejnym numerem znajduje sę cśnenomerz pomarowy wyskalowany w MPa oraz zawór kulowy ZKW, połączony z przewodam trójnkem za pomocą połączena gwntowanego. Take rozmeszczene cśnenomerzy pozwala na obserwację zman wysokośc cśnena w sec. Umeszczene zaworu w punkce poboru wody umożlwa sterowane rozborem wody w zakrese natężeń przepływu od 0 do max, gdze max jest maksymalnym natężenem przepływu przy całkowce otwartym zaworze. Woda jest odprowadzana z sec za pomocą przewodów z tworzywa sztucznego do zbornka ZB o pojemnośc 90 dm. Na zbornku z wodą zamontowanych jest sedem wodomerzy skrzydełkowych, umożlwających pomar lośc wody poberanej z wybranych punktów sec. Każdy wodomerz oznaczony jest numerem zgodnym z numerem punktu, do którego jest podłączony. Pomar czasu przepływu określonej lośc wody np. 1 dm (pełny obrót wskazówk skal odpowadającej 0,0001 m ) lub 10 dm (pełny obrót wskazówk skal odpowadającej 0,001 m ) umożlwa wyznaczene natężena przepływu (rozboru wody) w określonym punkce sec. Seć posada równeż zamontowane na przewodach zawory kulowe ZKA1 ZKA1, których selektywne zamknęce umożlwa symulację pojedynczej lub szeregu awar, polegających na wyłączenu częśc sec z użytkowana. M ZKW M5 ZKW5 ZKA ZKA5 M1 M ZKW ZKA M ZKW ZKA ZKA6 M6 ZKW6 ZK1 ZKA10 ZKA8 M1 M1 ZKW1 ZKA1 M10 ZKW10 M8 ZKW8 M7 ZKW7 ZK ZKA7 M11 M9 ZKA1 ZKW11 ZKA11 ZKW9 ZKA9 Rys Ogólny schemat modelu sec wodocągowej M

12 . Przebeg ćwczena.1. Określene charakterystyk pompown Przy założenu, że zestaw hydroforowy został uruchomony znajduje sę w stane normalnej pracy, należy w celu określena charakterystyk pompown wykonać następujące czynnośc: a) zamknąć zawory kulowe ZK1 ZK na przewodach zaslających seć wodocągową, b) otworzyć zawór regulacyjny bocznka ZR, c) dla różnych położeń zaworu ZR na wyśwetlaczu szafy sterownczej SS odczytać aktualne wartośc wydatku w m /h wysokośc cśnena podnoszena H p w m zapsać je odpowedno w kolumnach tab. 8., d) pomaru dokonać dla mnmum dzesęcu różnych wartośc wydatku, zagęszczając punkty pomarowe przy wększych wydatkach, e) przelczyć wartośc wydatku z m /s na dm /s. Tabela 8.. Wzór tabelk pomarowo-wynkowej do określana charakterystyk pompown L.p. m /h dm /s H m.1. Określene rozkładu cśneń wydatków w sec wodocągowej W celu określena rozkładu cśneń wydatków w modelowej sec wodocągowej należy wykonać następujące czynnośc: a) otworzyć zawory na przewodach zaslających seć wodocągową ZK1 ZK, b) zamknąć zawór ZR bocznka, c) otworzyć trzy zawory kulowe na sec wodocągowej, wskazane przez prowadzącego ćwczene, d) zapsać w tab. 8.. numery punktów sec, w których zostały otwarte zawory, e) odczytać zanotować w tab. 8. wartośc cśneń wskazywane przez cśnenomerze kontrolne w MPa. f) przy użycu stopera zmerzyć zanotować natężena przepływu na odpowednch wodomerzach (czas przepływu 10 dm przy wększych wydatkach lub 1 dm przy mnejszych wydatkach). Zmerzoną objętość V w dm oraz czas t w s zanotować w tab. 8., g) otworzyć dwa kolejne zawory na sec wodocągowej, h) zapsać w perwszym werszu tab. 8.. numery punktów sec, w których zawory kulowe są otwarte, ) wykonać pomary wg pkt d f dla pęcu rozborów wody. Wynk zanotować w tab. 8., j) zasymulować awarę sec poprzez zamknęce odpowednego zaworu lub zaworów umeszczonych na przewodach sec wskazanych przez prowadzącego. Wykonać pomary wg punktów d f dla pęcu rozborów wody. Wynk zanotować w tabel nr 8., k) oblczyć wartośc wydatku wg zależnośc: V, dm /s t (8.1) zapsać je w odpowednm werszu tab. 8..

13 Tabela 8.. Wzór tabelk pomarowo-wynkowej do określana rozkładów wydatku cśneń w sec Nr punktu pomarowego Badane I Badane II p, MPa V, dm t, s p,mpa V, dm t, s.. Określene charakterystyk przepływowej hydrantu przecwpożarowego W celu wyznaczena charakterystyk przepływowej hydrantu przecwpożarowego należy wykonać następujące czynnośc: a) otworzyć zawory kulowe ZK1 ZK na przewodach zaslających seć wodocągową,. b) zamknąć zawór ZR bocznka, c) otworzyć wszystke zawory kulowe umeszczone na przewodach sec (układ bezawaryjny), otworzyć wyznaczone przez prowadzącego zawory kulowe ZKW (od czterech do sześcu) umeszczone w określonych węzłach sec (otrzymane określonego rozkładu rozborów wody w sec). Przynajmnej dwa zawory pownny sąsadować ze sobą. Te dwa wybrane punkty w sec potraktować jako hydranty przecwpożarowe zewnętrzne, d) dla klkunastu różnych położeń jednego z wybranych zaworów od jego pełnego otwarca do całkowtego zamknęca, odczytać z manometru wartośc cśnena p oraz zmerzyć czas wypływu wody (1 lub 10 dm ) z tego punktu. Zapsać zmerzone wartośc w tab. 8.. Umożlwa to uzyskane docelowo charakterystyk wypływu wody z zaworu hydrantowego H h f() w sec wodocągowej przy jednoczesnej pracy obydwu hydrantów przecwpożarowych. e) zamknąć zawór kulowy przy jednym z hydrantów, co będze odpowadało pracy pojedynczego hydrantu. Wykonać czynnośc opsane w punkce e). Wynk zapsać w tab. 8.. f) oblczyć wartośc wydatku w dm /s wg zależnośc: V, dm /s t (8.1) zapsać je w kolumne 5 tab. 8.. g) przelczyć wartośc cśnena w sec p w MPa na wartośc wysokośc cśnena H h wg zależnośc: H zapsać je w kolumne 7 tab. 8.. h 6 p 10, m (8.15) γ

14 Tabela 8.. Wzór tabelk pomarowo-wynkowej do określana charakterystyk przepływowej hydrantu przecwpożarowego L.p. V dm t s p MPa dm /s H h m 5. Opracowane sprawozdana Opracowane sprawozdana składa sę z następujących etapów: 1. Na podstawe wynków zestawonych w tab. 8.. wykonać na paperze mlmetrowym wykres przedstawający charakterystykę pompown H p f (), gdze H p w m a w l/s.. Na podstawe wynków zestawonych w tab. 8.. na plane aksonometrycznym modelu sec wodocągowej (rys. 8.10) naneść w przyjętej skal odcnk odpowadające wartoścom cśneń wydatków (cśnena powyżej płaszczyzny sec, a wydatk ponżej płaszczyzny sec) w poszczególnych punktach pomarowych dla trzech ser pomarowych: a) przy trzech rozborach bez awar, b) przy pęcu rozborach bez awar, c) przy pęcu rozborach z awarą. Wszystke przypadk umeścć na jednym wykrese, wyróżnając je koloram. Przykładowy plan aksonometryczny sec z nanesonym odcnkam przedstawono na rys Na podstawe wynków zestawonych w tab. 8.. na paperze mlmetrowym wykreślć charakterystyk wypływowe H h f () zaworu hydrantowego otrzymane podczas pracy pojedynczego hydrantu oraz przy jednoczesnej pracy obydwu hydrantów. P5 P6 P ZKA 5 ZKA 6 6 P7 P P8 ZKA 7 ZK 1 P1 P ZKA ZKA P1 P1 ZKA ZKA 10 ZKA 1 P10 ZKA 8 P11 ZKA 11 P9 9 ZKA 9 11 ZK ZKA 1 lna cśneń Rys Przykładowy rzut aksonometryczny sec z nanesonym wartoścam cśneń wydatków

15 6. Przykładowe pytana 1. Naszkcować obwodową seć wodocągową. Podać prawa Krchoffa dla wybranego węzła oczka sec.. Podać defncję wymenć podstawowe elementy systemu wodocągowego.. Omówć sposób oblczana obwodowych sec wodocągowych przy użycu metody kolejnych przyblżeń Crossa.. Pompowna wodocągowa jej podstawowe parametry. 5. Omówć współpracę równoległą dwóch jednakowych pomp. Posłużyć sę odpowednm wykresem. 6. Podać, omówć naszkcować rodzaje stosowanych sec wodocągowych. 7. Podać wymagana dla hydrantów zewnętrznych stosowanych w secach wodocągowych. 8. Podać ogólne zasady modelowana sec wodocągowych. 9. Wymenć omówć podstawowe elementy stanowska pomarowego w ćwczenu Wymenć welkośc fzyczne merzone w ćwczenu podać przyrządy, za pomocą których jest dokonywany pomar.

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW Zakład Metrolog Systemów Pomarowych P o l t e c h n k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 4 60-965 POZAŃ (budynek Centrum Mechatronk, Bomechank anonżyner) www.zmsp.mt.put.poznan.pl tel. +48 61 665 5 70 fax

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1. Wyznaczanie wartości średniego statycznego współczynnika tarcia i sprawności mechanizmu śrubowego.

Ćw. 1. Wyznaczanie wartości średniego statycznego współczynnika tarcia i sprawności mechanizmu śrubowego. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj Maszyn - 1 - Ćw. 1. Wyznaczane wartośc średnego statycznego współczynnka tarca sprawnośc mechanzmu śrubowego. 1. Podstawowe wadomośc pojęca. Połączene śrubowe jest to połączene

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metody predykcji czasu życia baterii na obiekcie i oceny jej aktualnego stanu na podstawie analizy bieżących parametrów jej eksploatacji.

Opracowanie metody predykcji czasu życia baterii na obiekcie i oceny jej aktualnego stanu na podstawie analizy bieżących parametrów jej eksploatacji. Zakład Systemów Zaslana (Z-5) Opracowane nr 323/Z5 z pracy statutowej pt. Opracowane metody predykcj czasu życa bater na obekce oceny jej aktualnego stanu na podstawe analzy beżących parametrów jej eksploatacj.

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie długości fali światła metodą pierścieni Newtona

Wyznaczanie długości fali światła metodą pierścieni Newtona 013 Katedra Fzyk SGGW Ćwczene 368 Nazwsko... Data... Nr na lśce... Imę... Wydzał... Dzeń tyg.... Ćwczene 368: Godzna.... Wyznaczane długośc fal śwatła metodą perścen Newtona Cechowane podzałk okularu pomarowego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH Poltechnka Gdańska Wydzał Inżyner Lądowej Środowska Katedra ydrotechnk mgr nż. Wojcech Artchowcz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁAC OTWARTYC PRACA DOKTORSKA Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badania metodami niszczącymi

BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badania metodami niszczącymi PL467 BADANIA WYCINKA RURY ZE STALI G355 Z GAZOCIĄGU PO 15 LETNIEJ EKSPLOATACJI Część II.: Badana metodam nszczącym Wtold Szteke, Waldemar Błous, Jan Wasak, Ewa Hajewska, Martyna Przyborska, Tadeusz Wagner

Bardziej szczegółowo

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym.

kosztów ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym. OGRZEWNICTWO Cepłownctwo, Ogrzewnctwo, Wentylacja 42/9 (2011) 346 350 www.ceplowent.pl Optymalna metoda wyznaczana współczynnków wyrównawczych do ndywdualnego rozlczana kosztów ogrzewana w budynku welolokalowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne

XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadanie teoretyczne XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP WSTĘPNY Zadane teoretyczne Rozwąż dowolne rzez sebe wybrane dwa sośród odanych nże zadań: ZADANIE T Nazwa zadana: Protony antyrotony A. Cząstk o mase równe mase rotonu, ale

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego

Michal Strzeszewski Piotr Wereszczynski. poradnik. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego. obciazenia cieplnego Mchal Strzeszewsk Potr Wereszczynsk Norma PN-EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego. obcazena ceplnego poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock, 2001, str.3-10.

Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, Płock, 2001, str.3-10. Materały z II Konferencj Naukowo-Techncznej "Dagnostyka w secach elektroenergetycznych zakładów przemysłoch", Płock, 001, str.3-10. Andrzej OLENCKI Poltechnka Zelonogórska, 65-46 Zelona Góra, ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice dr nż. ADA HEYDUK dr nż. JAOSŁAW JOOSBEENS Poltechna Śląsa, Glwce etody oblczana prądów zwarcowych masymalnych nezbędnych do doboru aparatury łączenowej w oddzałowych secach opalnanych według norm europejsej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych ISSN 009-069 ZESZYTY NUKOWE NR () KDEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNRODOW KONFERENCJ NUKOWO-TECHNICZN E X P L O - S H I P 0 0 6 Paweł Zalewsk, Jakub Montewka Metody wymarowana obszaru manewrowego

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA m. Jarosława Dąbrowskego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMAOWSKI PRECYZYJE LICZIKI CZASU CMOS FPGA Z DWUSTOPIOWĄ ITERPOLACJĄ Promotor prof. dr hab. nż. Józef KALISZ WARSZAWA 003

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Pomiary dawek promieniowania wytwarzanego w liniowych przyspieszaczach na użytek radioterapii

Pomiary dawek promieniowania wytwarzanego w liniowych przyspieszaczach na użytek radioterapii Pomary dawek promenowana wytwarzanego w lnowych przyspeszaczach na użytek radoterap Włodzmerz Łobodzec Zakład Radoterap Szptala m. S. Leszczyńskego w Katowcach Cel radoterap napromenene obszaru PTV zaplanowaną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej: dr Bartłomej Rokck Ćwczena z Makroekonom I Model ISLM Podstawowe założena modelu: penądz odgrywa ważną rolę przy determnowanu pozomu dochodu zatrudnena nwestycje ne mają charakteru autonomcznego, a ch

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł

ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Bogdan Supeł ZASTOSOWANIE DZIANIN DYSTANSOWYCH DO STREFOWYCH MATERACY ZDROWOTNYCH. Wstęp Bogdan Supeł W ostatnm czase obserwuje sę welke zanteresowane dzannam dystansowym do produkcj materaców. Człowek około /3 życa

Bardziej szczegółowo

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

Planowanie eksperymentu pomiarowego I POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Plaowae eksperymetu pomarowego I Laboratorum merctwa (M 0) Opracował: dr ż. Grzegorz Wcak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

TECH 3341 POMIARY GŁOŚNOŚCI: POMIAR W TRYBIE EBU UZUPEŁNIAJĄCY NORMALIZACJĘ GŁOŚNOŚCI ZGODNIE Z EBU R 128 INFORMACJE DODATKOWE DLA ZALECENIA R 128

TECH 3341 POMIARY GŁOŚNOŚCI: POMIAR W TRYBIE EBU UZUPEŁNIAJĄCY NORMALIZACJĘ GŁOŚNOŚCI ZGODNIE Z EBU R 128 INFORMACJE DODATKOWE DLA ZALECENIA R 128 TECH 3341 POMIARY GŁOŚNOŚCI: POMIAR W TRYBIE EBU UZUPEŁNIAJĄCY NORMALIZACJĘ GŁOŚNOŚCI ZGODNIE Z EBU R 128 INFORMACJE DODATKOWE DLA ZALECENIA R 128 THIS INFORMAL TRANSLATION OF TECH 3341 INTO POLISH HAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Szkoła z przyszłością. szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła z przyszłością. szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła z przyszłoścą szkolene współfnansowane przez Unę Europejską w ramach Europejskego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Śwerk ĆWICZENIE 6b

Bardziej szczegółowo

Część III: Termodynamika układów biologicznych

Część III: Termodynamika układów biologicznych Część III: Termodynamka układów bologcznych MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Botechnolog prof. dr hab. nż. Jan Mazersk TERMODYNAMIKA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH Nezwykle cenną metodą

Bardziej szczegółowo

Statyczna alokacja kanałów (FCA)

Statyczna alokacja kanałów (FCA) Przydzał kanałów 1 Zarys wykładu Wprowadzene Alokacja statyczna a alokacja dynamczna Statyczne metody alokacj kanałów Dynamczne metody alokacj kanałów Inne metody alokacj kanałów Alokacja w strukturach

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwczena: WYZNACZANIE WYDAJNOŚCI WENTYLATORA NA

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 31.05.1972 (P. 155726) Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.

OPIS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO. Patent tymczasowy dodatkowy do patentu nr. Zgłoszono: 31.05.1972 (P. 155726) Zgłoszenie ogłoszono: 30.05. POLSKA RZECZPOSPOLTA LUDOWA OPS PATENTOWY PATENTU TYMCZASOWEGO 75612 Patent tymczasowy dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 31.05.1972 (P. 155726) K. 74b,5/02 URZĄD PATENTOWY PRL Perwszeństwo Zgłoszene ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo