2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone"

Transkrypt

1 Opole Lubelskie, ORK Uczestnicy postępowania Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, Ŝe w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego powsip-opolski wpłynęły kolejne zapytania do postanowień specyfikacji, na które niniejszym udzielamy odpowiedzi: 1) Dotyczy pkt SOPZ Jaka jest ilość plików metadanych w formacie XML przeznaczonych do zaimportowania do katalogu metadanych? Prosimy o podanie informacji o katalogu metadanych uruchomionym w SP, w szczególności podaniu producenta, nazwy oprogramowania i jego wersji. Odpowiedź: Do zaimportowania jest 198 plików. Zamawiający nie posiada katalogu metadanych, którego wdroŝenie, jak podano w OPZ, jest jednym z punków zamówienia. 2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone u Zamawiającego, sposób udostępnienia i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego. Wykonawca powinien przewidzieć w budŝecie środki na pokrycie kosztu uzgodnienia i rozbudowy obecnie działających systemów o moŝliwość udostępnienia i wymiany danych z SIP Powiatu Opolskiego. Zamawiający udostępni Wykonawcy informację o dostawcach poszczególnych aplikacji, niezbędne do podjęcia działań integracyjnych Punkt w obecnym brzmieniu narusza zdaniem Wykonawcy Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.7.1. a takŝe Rozdział 2 Art.29.1 oraz w szczególności Art W tej chwili brzmienie tego punktu SOPZ ogranicza moŝliwość jego realizacji do Wykonawców którzy będą w stanie uzyskać ofertę od producentów oprogramowania dla obecnie funkcjonujących systemów. Tym samym podmiot trzeci moŝe mieć decydujący wpływ na moŝliwość złoŝenia oferty w niniejszym postępowaniu co stoi w sprzeczności z Rozdział 2 Art Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odpowiedź: Zamawiający w zapisie punktu pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ nie ogranicza moŝliwości jego realizacji do Wykonawców, którzy będą w stanie uzyskać informację na temat sposobu udostępniania i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego, a wskazuje to jako jedną z moŝliwości. Ponadto w pkt 5.4. ppkt 15 zgodnie z Art Ustawy Prawo Zamówień Publicznych opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń wg wiedzy jaką posiada Zamawiający. Dodatkowo w rozdziale 6, pkt 6.1., ppkt 3.1. zamieścił informację o bezpłatnym udostępnieniu API (interfejsu programistycznego aplikacji) do istniejącego oprogramowania, które będzie podlegało integracji. Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedni dobór technologii umoŝliwiającej wykonanie go (np. za pomocą usługi sieciowej). Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w Rozdziale 5. Przedmiot Zamówienia, Pkt 5.4. Analiza potrzeb uŝytkowników i opis wdroŝenia, ppkt ust. 16 oraz Rozdział 6. Wymagania szczegółowe, Pkt 6.1. Opis wdroŝenia, ust 3, poprzez usunięcie zapisu: Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone u Zamawiającego, sposób udostępnienia i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego. Wykonawca powinien przewidzieć w budŝecie środki na pokrycie kosztu uzgodnienia i rozbudowy obecnie działających systemów o moŝliwość udostępnienia i wymiany danych z SIP Powiatu Opolskiego.

2 3) Dotyczy pkt ppkt SOPZ Prosimy o podanie dokładnej liczby zbiorów danych przewidzianych do edycji w zakresie dedykowanej aplikacji WebGIS dla Starostwa. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Minimalna liczba zbiorów danych przewidzianych do edycji w zakresie dedykowanej aplikacji WebGIS wynosi 15. 4) Dotyczy pkt ppkt. 3.7 SOPZ Prosimy o podanie dokładniej listy warstw podlegającej wyszukiwaniom. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Z uwagi na róŝne podejście Wykonawców co do podziału danych na warstwy w aplikacjach typu WebGIS, Zamawiający nie narzuca konkretnej listy warstw tematycznych podlegającej wyszukiwaniu i uzgodni ten zakres z Wykonawcą na etapie wdroŝenia. Wykonawca powinien przewidzieć moŝliwość przeszukiwania warstw wymienionych w pkt. 6.6 (minimum 15 warstw). 5) Dotyczy pkt ppkt SOPZ Prosimy o podanie dokładnej liczby zbiorów danych przewidzianych do edycji dla autoryzowanych uŝytkowników. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Minimalna liczba zbiorów do edycji to 5. 6) Dotyczy pkt ppkt. 3.7 SOPZ Prosimy o podanie dokładniej listy warstw podlegającej wyszukiwaniom. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Z uwagi na róŝne podejście Wykonawców co do podziału danych na warstwy w aplikacjach typu WebGIS, zamawiający nie narzuca konkretnej listy warstw tematycznych podlegającej wyszukiwaniu i uzgodni ten zakres z Wykonawcą na etapie wdroŝenia. Wykonawca powinien przewidzieć moŝliwość przeszukiwania warstw wymienionych w pkt. 6.6 (minimum 15 warstw). 7) Dotyczy pkt ppkt. 3.7 SOPZ Prosimy o wskazanie jaki zakres inwestycji (budowy, modernizacje, remonty itd.) ma na myśli zamawiający? Jaka jest szacunkowa liczba obiektów w tej warstwie? Odpowiedź: Liczba obiektów w warstwie to 37. Są to projekty inwestycje róŝnego typu. 8) Dotyczy pkt ppkt 3.8 SOPZ Czy Zamawiający odnosi się tylko i wyłącznie do aktualnych ofert (na dzień podpisania umowy z Wykonawcą), czy opracowaniu mają podlegać równieŝ oferty archiwalne? Odpowiedź: Zamawiający odnosi się tylko i wyłącznie do aktualnych ofert.

3 9) Dotyczy pkt ppkt 3.15 SOPZ Prosimy o wskazanie maksymalnej liczby stowarzyszeń jaką w kosztorysie (w zakresie opracowania danych) do oferty musi uwzględnić Zamawiający. Prosimy o wskazanie maksymalnej liczby projektów realizowanych przez ww. stowarzyszenia jaką w kosztorysie (w zakresie opracowania danych) do oferty musi uwzględnić Zamawiający. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić maksymalnie 30 stowarzyszeń i maksymalnie 1500 projektów (łącznie). 10) Dotyczy pkt ppkt 3.5 SOPZ Czy materiał w postaci mapy glebowo-rolniczej które Wykonawca otrzyma od Starostwa będą miały formę wektorową? Jeśli tak to jaki będzie format przekazywanych danych? Jeśli materiały zostaną przekazane w formie analogowej (skany arkuszy map) prosimy o podanie ilości arkuszy dla całego obszaru opracowania i informację czy skany są skalibrowane (do jakiego układu współrzędnych)? Odpowiedź: Wykonawca otrzyma mapę w formie wektorowej w formacie shp (ew. gml, dxf) 11) Dotyczy pkt ppkt 3.6 SOPZ Jaki jest planowany poziom przetworzenia danych z aktualnych MPZP. Czy wystarczająca będzie wektoryzacja granicy planu i kalibracja oryginalnych rysunków planów stanowiących załączniki do uchwał? Czy Zamawiający oczekuje równieŝ cyfryzacji innych elementów rysunku planu (poza granicą), jeśli tak to jakich? Jaka jest ilość uchwalonych MPZP dla gmin objętych obszarem opracowania? Odpowiedź: Wystarczająca będzie wektoryzacja granic planu i kalibracja rysunków. Informacja o dostępności MPZP jest informacją publiczną, zatem Wykonawca przygotowując ofertę powinien oszacować ilość dostępnych MPZP. 12) Dotyczy pkt ppkt 1.1 SOPZ Czy w przypadku, w którym API udostępniane bezpłatnie przez firmę E-Studio okaŝe się niewystarczające do uruchomienia interfejsów komunikacyjnych Wykonawca będzie miał moŝliwość ingerencji w oprogramowanie EOD w celu wykonania ww. interfejsów? Czy prawa autorskie systemu EOD przewidują moŝliwość ingerencji w oprogramowanie EOD przez podmioty trzecie, w tym przypadku mające na celu wykonanie ww. interfejsów komunikacyjnych? Czy w przypadku konieczności podjęcia współpracy z producentem oprogramowania EOD w celu uruchomienia ww. interfejsów komunikacyjnych Zamawiający jest w stanie zagwarantować niezbędny poziom współpracy ze strony producenta oprogramowania EOD? Odpowiedź: Prawa autorskie systemu EOD nie pozwalają na ingerencję w istniejący kod źródłowy aplikacji. Integracja wg wiedzy Zamawiającego nie wymaga zmian w aplikacji i obejmuje wykorzystanie bądź wykonanie interfejsów komunikacyjnych. Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu współpracy z producentem oprogramowania EOD. 13) Dotyczy pkt ppkt 1 SOPZ Kto jest właścicielem praw autorskich do portalu Czy Wykonawca będzie miał dostęp zagwarantowany bezpłatny dostęp do narzędzi (CMS?) umoŝliwiających modyfikację interfejsu, która będzie miała na celu realizację zadań wymienionych w pkt Odpowiedź: Przedmiotowy portal zbudowany został w oparciu o system zarządzania treścią CMS Joomla , który jest oprogramowaniem otwartym, przez co Wykonawca moŝe dokonać odpowiednich modyfikacji

4 umoŝliwiających realizację projektu. Z racji otwartości oprogramowania dokumentacja systemu CMS jest ogólnie dostępna. 14) Dotyczy pkt ppkt 2.2 SOPZ W świetle tego zapisu Wykonawca odpowiada za poprawność merytoryczną i techniczną zasobu postaci Ewidencji Gruntów i Budynków oraz mapy zasadniczej (i innych wymienionych do zasilenia systemu). Gwarantem merytorycznej poprawności tych danych jest Starostwo Powiatowe (i inne instytucje z których pochodzą dane do zasilenia systemu). Wnosimy o zmianę brzmienia ww. punktu. Integralność moŝe być zagwarantowana i polegać będzie na niewykonaniu replikacji w przypadku zmian w strukturze zasobów przewidzianych do cyklicznej replikacji. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt ppkt 2.2. SOPZ w następujący sposób: 2.2. Poprawność techniczną i integralność przenoszonych istniejących zasobów do dostarczonego systemu na dzień ich przekazania. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności za poprawność merytoryczną zasobów z PZGiK, które zostaną przekazane do replikacji. W przypadku zmian w strukturze zasobów przewidzianych do cyklicznej replikacji Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zagwarantowania wykonania replikacji. 15) Dotyczy pkt.35 str. 64 SOPZ Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 5 letnią roczną gwarancję obejmującą wszystkie elementy urządzenia Czas trwania gwarancji ma wynosić 5 lat czy 1 rok? Odpowiedź: Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 5 letnią gwarancję. 16) Zamawiający w treści SIWZ rozdziale 6.1 pkt.2.5 nakazał, aby wykonawca na kaŝdej stacji roboczej zainstalował oprogramowanie antywirusowe jednocześnie w dokumentacji nie ma ani słowa o minimalnych wymaganiach jakie powinno spełniać oprogramowanie antywirusowe. W związku z powyŝszym zwracamy się z prośbą o informację jakie minimalne wymogi musi spełniać oprogramowanie antywirusowe (okres w jakim mają być dostępne szczepionki dostarczane przez producenta itd.), czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferent zainstalował konsolę administracyjną do zarządzania oprogramowanie antywirusowym na wszystkich komputerach? Czy oprogramowanie antywirusowe musi pochodzić od tego samego producenta co oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na wirtualnych maszynach? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŝ oprogramowanie antywirusowe powinno spełniać następujące minimalne wymagania: - okres w jakim powinny być dostarczane aktualizacje bazy wirusów: minimum 5 lat, minimum raz na dwa tygodnie, - Administrator musi mieć moŝliwość zdalnego zainstalowania oprogramowania na serwerach (konsola administracyjna) i stacjach roboczych za pomocą tzw. agenta sieciowego, modyfikowania jego konfiguracji i rozsyłania aktualizacji oraz moŝliwość zablokowania oprogramowania przed modyfikacją ustawień przez nie autoryzowanych uŝytkowników, - dopuszcza zainstalowanie oprogramowania tego samego producenta co oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na wirtualnych maszynach. 17) Czy Zamawiający poza zainstalowaniem na stacji roboczej systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego oraz programu antywirusowego będzie wymagał zainstalowania innych programów uŝytkowych na stacjach roboczych(np. instalacja drukarki sieciowej, oprogramowania do zaproponowanego UPS a itd.)? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zainstalowania: PDFCreator, Adobe Reader.

5 18) Czy zamawiający poza podłączeniem stacji roboczej do UPS oraz monitora będzie wymagał podłączenia komputera do sieci Internet za pomocą sieci LAN? Jeśli tak to jakiej długości patchcordy powinny zostać zastosowane Odpowiedź: Zamawiający wymaga podłączenia komputera do sieci Internet za pomocą sieci LAN. W tym celu wykonawca powinien zastosować patchcordy o długości ok. 5 m kaŝdy. 19) Zamawiający w rozdziale 6.1 pkt wspomina iŝ dostawca będzie musiał w ramach prac zainstalować oraz skonfigurować oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Czy Zamawiający ma na myśli oprogramowanie wirtualizacyjne, które posiada moŝliwość backupu na serwer zewnętrzy czy konieczność dostarczenie dedykowanego oprogramowania do Backupu? W treści specyfikacji trudno doszukać się zapisów w jaki sposób miałby odbywać się Backup serwera produkcyjnego (poza wymogiem odnośnie oprogramowania wirtualizacyjnego) dlatego prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego oprogramowania do Backupu oraz w jaki sposób ma odbywać się Backup oraz odtwarzanie serwera produkcyjnego. Odpowiedź: Oprogramowanie wirtualizacje powinno mieć wbudowaną funkcję backupu na zewnętrzny serwer. Backup musi odbywać się automatycznie (np. wg ustalonego harmonogramu). Przywracanie moŝe odbywać się poprzez skopiowanie zapasowej maszyny z serwera backupowego na serwer produkcyjny. 20) Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy sprzętu oferent dostarczył UPS do serwera. Czy Zamawiający w ramach prac będzie wymagał zainstalowania oprogramowania do bezpiecznego zamykania wirtualnych maszyn w przypadku zaniku napięcia? Zamawiający w specyfikacji UPS nie zawarł wymogu dostarczenia dedykowanego oprogramowania do zarządzania UPS, które umoŝliwiałoby bezpieczne zamknięcie wirtualnych maszyn w przypadku długotrwałego zaniku napięcia. Biorąc pod uwagę idę stosowania UPS- ów w serwerowni wydaje się Ŝe powyŝsze oprogramowanie jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego zarządzania serwerami w przypadku Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy UPS z dedykowanym oprogramowaniem umoŝliwiającym bezpieczne zamykanie wirtualnych maszyn w przypadku długotrwałego zaniku napięcia oraz zainstalowania powyŝszego oprogramowania na dostarczonych serwerach. 21) W nawiązaniu do rozdziału 6.1 pkt. 2.6 zwracamy się z pytaniem ile wirtualnych maszyn powinno zostać zainstalowane na serwerze fizycznym dostarczonym w przedmiotowym postępowaniu? Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje ilości wirtualnych maszyn, ich ilość powinna być wyznaczona przez Wykonawcę tak by mógł zrealizować przedmiot zamówienia. 22) W nawiązaniu do minimalnych wymagań dostarczanego Routera VPN z firewallem zwracamy się z pytaniem : a) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające moŝliwości integracji z domeną NT4? To bardzo stara technologia, większość nowych rozwiązań bezpieczeństwa nie posiada wsparcia dla tego rodzaju domeny. b) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które realizuje funkcje webfilteringu bezpośrednio na stacjach końcowych, za pomocą oprogramowania stworzonego przez producenta rozwiązania? Ma to na celu odciąŝenie urządzenia głównego. c) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające moŝliwość budowania polityk bezpieczeństwa w oparciu o predefiniowane obiekty w celu zmniejszenia moŝliwości utworzenia błędnej polityki? d) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające dedykowanego klienta vpn dla systemów Windows i MacOS, bez dedykowanego klienta dla systemu Linux? e) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające moŝliwość wyświetlenia tekstu powitalnego (MOTD) w oknie przeglądarki internetowej przy połączeniu VPN?

6 Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŝ: Ad 7.a) Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające integracji z domeną NT4. Ad 7.b) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania realizującego funkcje webfilteringu na urządzaniech końcowych zamiast na urządzeniu głównym. Ad 7.c) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania umoŝliwiającego budowanie polityki bezpieczeństwa jedynie z wykorzystaniem predefiniowanych obiektów. Ad 7.d) Zamawiający wymaga dostarczenia równieŝ klienta VPN dla systemu Linux. Ad 7.e) Zamawiający dopuszcza wyświetlenie powitalnego tekstu w oknie przeglądarki internetowej. 23) W ramach dostawy Zamawiający wymaga, aby dostawca skonfigurował urządzenie Router VPN z firewall według wskazań Zamawiającego. Takie sformułowanie zawarte w treści specyfikacji nie precyzuje jednoznacznie wymagań zamawiającego co nie pozwala dokładnie oszacować pracochłonności powyŝszego zadania, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie przynajmniej zarysu w jaki sposób powinien zostać skonfigurowany router VPN tak, aby oferenci mogli oszacować pracochłonność tego zadania. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skonfigurował urządzenie Router VPN z firewall w zakresie takim aby nowy router zastąpił obecny skonfigurowany router (tj. MikroTik routerboard RB2011 i L- RM) i obsłuŝył sprzęt dostarczony w ramach wdroŝenia oraz był poprawnie sprzęŝony z lokalną siecią. Obecnie wykorzystywany router jest skonfigurowany w standardowy sposób i wykorzystuje jedno połączenie VPN. 24) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający czyniąc zadość postanowieniom art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, udostępni przed upływem terminu składania ofert informację o oprogramowaniu, z którym naleŝało będzie przeprowadzić integracje, w tym w szczególności niezbędne do uwzględnienia przy konstruowaniu oferty w przedmiotowym postępowaniu informacje o dostawcach poszczególnego oprogramowania, opisanie w SIWZ pełnej dokumentacji oprogramowania wdroŝonego u Zamawiającego, w zakresie umoŝliwiającym wykonawcom ustalenie, jakiego rodzaju prace i w jakim wymiarze powinny zostać wykonane przy realizacji zamówienia, a w szczególności poprzez udostępnienie dokumentacji powykonawczej tego oprogramowania, w tym projektu technicznego, opisu funkcjonalności, dokumentacji kodu źródłowego, dokumentacji opisującej sposób instalacji i konfiguracji oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania, określenie sposobu licencjonowania, udostępnienie wraz z SIWZ dokumentacji oprogramowania w zakresie praw autorskich (poprzez udostępnienie dokumentów licencji/umów regulujących prawa autorskie). Wykonawcom nie są znane powyŝsze informacje, w tym warunki licencji, która została udzielona Zamawiającemu przez producenta standardowego oprogramowania wdroŝonego u Zamawiającego. Zamawiający nie umieścił Ŝadnych z wyŝej opisanych informacji w treści SIWZ, a tym samym Wykonawca nie tylko nie jest w stanie stwierdzić, jakie konkretnie prace będzie musiał wykonać, ale takŝe nie moŝe ocenić, czy wykonanie planowanych przez niego prac będzie dozwolone, tj. czy planowane prace nie będą naruszać warunków licencji udzielonej na oprogramowanie wdroŝone u Zamawiającego. Odpowiedź: Informacja o oprogramowaniu oraz o dostawcach, z którymi naleŝy przeprowadzić integrację została podana w szczególności w Rozdziale 3., pkt 3.3. Otoczenie systemu i oprogramowanie funkcjonujące w urzędzie oraz Rozdziale 5., pkt 5.4. Analiza potrzeb uŝytkowników i opis wdroŝenia, szczególnie ppkt W

7 zakresie danych i metadanych ust. 14., 15. Ponadto prace jakie Wykonawca powinien wykonać w zakresie funkcjonalnym zostały określone w ppkt 6.5.2, , , , Zakres funkcjonalny tych aplikacji dostępny jest w dokumentacji i instrukcjach obsługi, które są ogólnodostępne wraz z wersjami demonstracyjnymi oprogramowania. Umowy licencyjne oprogramowania EWMAPA oraz warunki opieki technicznej zdaniem Zamawiającego umoŝliwiają poprawne wykonanie zadania. Prawa autorskie programów, o których mowa nie pozwalają na ingerencję w istniejący kod źródłowy aplikacji. Integracja wg wiedzy Zamawiającego nie wymaga zmian w aplikacji i obejmuje wykorzystanie bądź wykonanie interfejsów komunikacyjnych. Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedni dobór technologii umoŝliwiającej wykonanie go (np. za pomocą usługi sieciowej). Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w Rozdziale 5. Przedmiot Zamówienia, Pkt 5.4. Analiza potrzeb uŝytkowników i opis wdroŝenia, ppkt ust. 16 oraz Rozdział 6. Wymagania szczegółowe, Pkt 6.1. Opis wdroŝenia, ust 3, poprzez usunięcie zapisu: Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone u Zamawiającego, sposób udostępnienia i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego. Wykonawca powinien przewidzieć w budŝecie środki na pokrycie kosztu uzgodnienia i rozbudowy obecnie działających systemów o moŝliwość udostępnienia i wymiany danych z SIP Powiatu Opolskiego. 25) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający czyniąc zadość postanowieniom art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, udostępni przed upływem terminu składania ofert informację o portalu internetowym którego funkcjonalności naleŝało będzie rozszerzyć, w tym w szczególności niezbędne do uwzględnienia przy konstruowaniu oferty w przedmiotowym postępowaniu informacje o dostawcach poszczególnego oprogramowania, opisanie w SIWZ pełnej dokumentacji oprogramowania wdroŝonego u Zamawiającego, w zakresie umoŝliwiającym wykonawcom ustalenie, jakiego rodzaju prace i w jakim wymiarze powinny zostać wykonane przy realizacji zamówienia, a w szczególności poprzez udostępnienie dokumentacji powykonawczej tego oprogramowania, w tym projektu technicznego, opisu funkcjonalności, dokumentacji kodu źródłowego, dokumentacji opisującej sposób instalacji i konfiguracji oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania, określenie sposobu licencjonowania, udostępnienie wraz z SIWZ dokumentacji oprogramowania w zakresie praw autorskich (poprzez udostępnienie dokumentów licencji/umów regulujących prawa autorskie). Wykonawcom nie są znane powyŝsze informacje, w tym warunki licencji, która została udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który wykonał wyŝej wymieniony portal. Zamawiający nie umieścił Ŝadnych z wyŝej opisanych informacji w treści SIWZ, a tym samym Wykonawca nie tylko nie jest w stanie stwierdzić, jakie konkretnie prace będzie musiał wykonać, ale takŝe nie moŝe ocenić, czy wykonanie planowanych przez niego prac będzie dozwolone, tj. czy planowane prace nie będą naruszać warunków licencji udzielonej na oprogramowanie wdroŝone u Zamawiającego. Odpowiedź: Przedmiotowy portal zbudowany został w oparciu o system zarządzania treścią CMS Joomla , który jest oprogramowaniem otwartym, przez co Wykonawca moŝe dokonać odpowiednich modyfikacji umoŝliwiających realizację projektu. Z racji otwartości oprogramowania dokumentacja systemu CMS jest ogólnie dostępna.

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. Kraków, dn. 04 stycznia 2008 r. Nr sprawy: SI.III.3321-3/07 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. W

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax. (+48 22) 606 51 40 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zawiadomienie o wniesieniu protestu Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r. Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław r. WZP ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012

Wykonawcy. Wrocław r. WZP ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012 Wykonawcy Wrocław 18.04.2012 r. WZP.271.1.47.2012 ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie licencji i wdroŝenie systemu do zarządzania relacjami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Numer sprawy: 21/2013 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90 743 ŁÓDŹ, ul. Lipowa 16. NIP-725-002-72-22; REGON 470551871 Tel. 633-33-43; Fax. 633-33-33. Strona internetowa: www.wios.lodz.pl;

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZ/2010/75/120/09/EK Warszawa, 26.01.2010 r. Dotyczy: postępowania na: Opracowanie i wdroŝenie oprogramowania do internetowej dystrybucji materiałów geologicznych. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 7 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1814/11 WYROK z dnia 7 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września

Bardziej szczegółowo

W celu usprawnienia prac i gwarancji należytego wykonania projektu, zakres zamówienia obejmował będzie:

W celu usprawnienia prac i gwarancji należytego wykonania projektu, zakres zamówienia obejmował będzie: Odpowiedzi na pytania. "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404/ 4887/2014 Poznań, 22 grudnia 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/092/14 na dostawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r.

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych, komputerów przenośnych, macierzy

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku

Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Łódź, dnia 27 grudnia 2010 roku Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódźż Tel/fax: 042 66 333 91 e-mail: zp.info@lodzkie.pl Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r

Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Pleszew, dn. 09. 07. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pn.

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, 22 czerwca 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, 22 czerwca 2015 r. BDG WZP.261.20.2015 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r.

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r. Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Centrum zarządzania Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W firmach przybywa komputerów coraz trudniej zarządzać użytkownikami na każdym komputerze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09 Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; 36-20-284; tel./fax. 048 36-20-282, fax. 048 36-20-289 e-mail: bzp@umradom.pl Radom, dn. 22

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 27.04.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu Akademia Zmienia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r.

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Maciej Jabłoński Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole Lubelskie: Urządzenia komputerowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole Lubelskie: Urządzenia komputerowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418605-2014:text:pl:html Polska-Opole Lubelskie: Urządzenia komputerowe 2014/S 238-418605 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo