2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone"

Transkrypt

1 Opole Lubelskie, ORK Uczestnicy postępowania Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, Ŝe w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego powsip-opolski wpłynęły kolejne zapytania do postanowień specyfikacji, na które niniejszym udzielamy odpowiedzi: 1) Dotyczy pkt SOPZ Jaka jest ilość plików metadanych w formacie XML przeznaczonych do zaimportowania do katalogu metadanych? Prosimy o podanie informacji o katalogu metadanych uruchomionym w SP, w szczególności podaniu producenta, nazwy oprogramowania i jego wersji. Odpowiedź: Do zaimportowania jest 198 plików. Zamawiający nie posiada katalogu metadanych, którego wdroŝenie, jak podano w OPZ, jest jednym z punków zamówienia. 2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone u Zamawiającego, sposób udostępnienia i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego. Wykonawca powinien przewidzieć w budŝecie środki na pokrycie kosztu uzgodnienia i rozbudowy obecnie działających systemów o moŝliwość udostępnienia i wymiany danych z SIP Powiatu Opolskiego. Zamawiający udostępni Wykonawcy informację o dostawcach poszczególnych aplikacji, niezbędne do podjęcia działań integracyjnych Punkt w obecnym brzmieniu narusza zdaniem Wykonawcy Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art.7.1. a takŝe Rozdział 2 Art.29.1 oraz w szczególności Art W tej chwili brzmienie tego punktu SOPZ ogranicza moŝliwość jego realizacji do Wykonawców którzy będą w stanie uzyskać ofertę od producentów oprogramowania dla obecnie funkcjonujących systemów. Tym samym podmiot trzeci moŝe mieć decydujący wpływ na moŝliwość złoŝenia oferty w niniejszym postępowaniu co stoi w sprzeczności z Rozdział 2 Art Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odpowiedź: Zamawiający w zapisie punktu pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ nie ogranicza moŝliwości jego realizacji do Wykonawców, którzy będą w stanie uzyskać informację na temat sposobu udostępniania i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego, a wskazuje to jako jedną z moŝliwości. Ponadto w pkt 5.4. ppkt 15 zgodnie z Art Ustawy Prawo Zamówień Publicznych opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń wg wiedzy jaką posiada Zamawiający. Dodatkowo w rozdziale 6, pkt 6.1., ppkt 3.1. zamieścił informację o bezpłatnym udostępnieniu API (interfejsu programistycznego aplikacji) do istniejącego oprogramowania, które będzie podlegało integracji. Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedni dobór technologii umoŝliwiającej wykonanie go (np. za pomocą usługi sieciowej). Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w Rozdziale 5. Przedmiot Zamówienia, Pkt 5.4. Analiza potrzeb uŝytkowników i opis wdroŝenia, ppkt ust. 16 oraz Rozdział 6. Wymagania szczegółowe, Pkt 6.1. Opis wdroŝenia, ust 3, poprzez usunięcie zapisu: Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone u Zamawiającego, sposób udostępnienia i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego. Wykonawca powinien przewidzieć w budŝecie środki na pokrycie kosztu uzgodnienia i rozbudowy obecnie działających systemów o moŝliwość udostępnienia i wymiany danych z SIP Powiatu Opolskiego.

2 3) Dotyczy pkt ppkt SOPZ Prosimy o podanie dokładnej liczby zbiorów danych przewidzianych do edycji w zakresie dedykowanej aplikacji WebGIS dla Starostwa. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Minimalna liczba zbiorów danych przewidzianych do edycji w zakresie dedykowanej aplikacji WebGIS wynosi 15. 4) Dotyczy pkt ppkt. 3.7 SOPZ Prosimy o podanie dokładniej listy warstw podlegającej wyszukiwaniom. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Z uwagi na róŝne podejście Wykonawców co do podziału danych na warstwy w aplikacjach typu WebGIS, Zamawiający nie narzuca konkretnej listy warstw tematycznych podlegającej wyszukiwaniu i uzgodni ten zakres z Wykonawcą na etapie wdroŝenia. Wykonawca powinien przewidzieć moŝliwość przeszukiwania warstw wymienionych w pkt. 6.6 (minimum 15 warstw). 5) Dotyczy pkt ppkt SOPZ Prosimy o podanie dokładnej liczby zbiorów danych przewidzianych do edycji dla autoryzowanych uŝytkowników. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Minimalna liczba zbiorów do edycji to 5. 6) Dotyczy pkt ppkt. 3.7 SOPZ Prosimy o podanie dokładniej listy warstw podlegającej wyszukiwaniom. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Z uwagi na róŝne podejście Wykonawców co do podziału danych na warstwy w aplikacjach typu WebGIS, zamawiający nie narzuca konkretnej listy warstw tematycznych podlegającej wyszukiwaniu i uzgodni ten zakres z Wykonawcą na etapie wdroŝenia. Wykonawca powinien przewidzieć moŝliwość przeszukiwania warstw wymienionych w pkt. 6.6 (minimum 15 warstw). 7) Dotyczy pkt ppkt. 3.7 SOPZ Prosimy o wskazanie jaki zakres inwestycji (budowy, modernizacje, remonty itd.) ma na myśli zamawiający? Jaka jest szacunkowa liczba obiektów w tej warstwie? Odpowiedź: Liczba obiektów w warstwie to 37. Są to projekty inwestycje róŝnego typu. 8) Dotyczy pkt ppkt 3.8 SOPZ Czy Zamawiający odnosi się tylko i wyłącznie do aktualnych ofert (na dzień podpisania umowy z Wykonawcą), czy opracowaniu mają podlegać równieŝ oferty archiwalne? Odpowiedź: Zamawiający odnosi się tylko i wyłącznie do aktualnych ofert.

3 9) Dotyczy pkt ppkt 3.15 SOPZ Prosimy o wskazanie maksymalnej liczby stowarzyszeń jaką w kosztorysie (w zakresie opracowania danych) do oferty musi uwzględnić Zamawiający. Prosimy o wskazanie maksymalnej liczby projektów realizowanych przez ww. stowarzyszenia jaką w kosztorysie (w zakresie opracowania danych) do oferty musi uwzględnić Zamawiający. Punkt w obecnym brzmieniu nie spełnia warunków przewidzianych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych Rozdział 2 Art Opis nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, tym samym uniemoŝliwia Wykonawcy sporządzenie rzetelnej oferty w zakresie kosztorysu uwzględniającego wszystkie elementy zakresu prac. Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić maksymalnie 30 stowarzyszeń i maksymalnie 1500 projektów (łącznie). 10) Dotyczy pkt ppkt 3.5 SOPZ Czy materiał w postaci mapy glebowo-rolniczej które Wykonawca otrzyma od Starostwa będą miały formę wektorową? Jeśli tak to jaki będzie format przekazywanych danych? Jeśli materiały zostaną przekazane w formie analogowej (skany arkuszy map) prosimy o podanie ilości arkuszy dla całego obszaru opracowania i informację czy skany są skalibrowane (do jakiego układu współrzędnych)? Odpowiedź: Wykonawca otrzyma mapę w formie wektorowej w formacie shp (ew. gml, dxf) 11) Dotyczy pkt ppkt 3.6 SOPZ Jaki jest planowany poziom przetworzenia danych z aktualnych MPZP. Czy wystarczająca będzie wektoryzacja granicy planu i kalibracja oryginalnych rysunków planów stanowiących załączniki do uchwał? Czy Zamawiający oczekuje równieŝ cyfryzacji innych elementów rysunku planu (poza granicą), jeśli tak to jakich? Jaka jest ilość uchwalonych MPZP dla gmin objętych obszarem opracowania? Odpowiedź: Wystarczająca będzie wektoryzacja granic planu i kalibracja rysunków. Informacja o dostępności MPZP jest informacją publiczną, zatem Wykonawca przygotowując ofertę powinien oszacować ilość dostępnych MPZP. 12) Dotyczy pkt ppkt 1.1 SOPZ Czy w przypadku, w którym API udostępniane bezpłatnie przez firmę E-Studio okaŝe się niewystarczające do uruchomienia interfejsów komunikacyjnych Wykonawca będzie miał moŝliwość ingerencji w oprogramowanie EOD w celu wykonania ww. interfejsów? Czy prawa autorskie systemu EOD przewidują moŝliwość ingerencji w oprogramowanie EOD przez podmioty trzecie, w tym przypadku mające na celu wykonanie ww. interfejsów komunikacyjnych? Czy w przypadku konieczności podjęcia współpracy z producentem oprogramowania EOD w celu uruchomienia ww. interfejsów komunikacyjnych Zamawiający jest w stanie zagwarantować niezbędny poziom współpracy ze strony producenta oprogramowania EOD? Odpowiedź: Prawa autorskie systemu EOD nie pozwalają na ingerencję w istniejący kod źródłowy aplikacji. Integracja wg wiedzy Zamawiającego nie wymaga zmian w aplikacji i obejmuje wykorzystanie bądź wykonanie interfejsów komunikacyjnych. Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu współpracy z producentem oprogramowania EOD. 13) Dotyczy pkt ppkt 1 SOPZ Kto jest właścicielem praw autorskich do portalu Czy Wykonawca będzie miał dostęp zagwarantowany bezpłatny dostęp do narzędzi (CMS?) umoŝliwiających modyfikację interfejsu, która będzie miała na celu realizację zadań wymienionych w pkt Odpowiedź: Przedmiotowy portal zbudowany został w oparciu o system zarządzania treścią CMS Joomla , który jest oprogramowaniem otwartym, przez co Wykonawca moŝe dokonać odpowiednich modyfikacji

4 umoŝliwiających realizację projektu. Z racji otwartości oprogramowania dokumentacja systemu CMS jest ogólnie dostępna. 14) Dotyczy pkt ppkt 2.2 SOPZ W świetle tego zapisu Wykonawca odpowiada za poprawność merytoryczną i techniczną zasobu postaci Ewidencji Gruntów i Budynków oraz mapy zasadniczej (i innych wymienionych do zasilenia systemu). Gwarantem merytorycznej poprawności tych danych jest Starostwo Powiatowe (i inne instytucje z których pochodzą dane do zasilenia systemu). Wnosimy o zmianę brzmienia ww. punktu. Integralność moŝe być zagwarantowana i polegać będzie na niewykonaniu replikacji w przypadku zmian w strukturze zasobów przewidzianych do cyklicznej replikacji. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt ppkt 2.2. SOPZ w następujący sposób: 2.2. Poprawność techniczną i integralność przenoszonych istniejących zasobów do dostarczonego systemu na dzień ich przekazania. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności za poprawność merytoryczną zasobów z PZGiK, które zostaną przekazane do replikacji. W przypadku zmian w strukturze zasobów przewidzianych do cyklicznej replikacji Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zagwarantowania wykonania replikacji. 15) Dotyczy pkt.35 str. 64 SOPZ Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 5 letnią roczną gwarancję obejmującą wszystkie elementy urządzenia Czas trwania gwarancji ma wynosić 5 lat czy 1 rok? Odpowiedź: Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 5 letnią gwarancję. 16) Zamawiający w treści SIWZ rozdziale 6.1 pkt.2.5 nakazał, aby wykonawca na kaŝdej stacji roboczej zainstalował oprogramowanie antywirusowe jednocześnie w dokumentacji nie ma ani słowa o minimalnych wymaganiach jakie powinno spełniać oprogramowanie antywirusowe. W związku z powyŝszym zwracamy się z prośbą o informację jakie minimalne wymogi musi spełniać oprogramowanie antywirusowe (okres w jakim mają być dostępne szczepionki dostarczane przez producenta itd.), czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferent zainstalował konsolę administracyjną do zarządzania oprogramowanie antywirusowym na wszystkich komputerach? Czy oprogramowanie antywirusowe musi pochodzić od tego samego producenta co oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na wirtualnych maszynach? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iŝ oprogramowanie antywirusowe powinno spełniać następujące minimalne wymagania: - okres w jakim powinny być dostarczane aktualizacje bazy wirusów: minimum 5 lat, minimum raz na dwa tygodnie, - Administrator musi mieć moŝliwość zdalnego zainstalowania oprogramowania na serwerach (konsola administracyjna) i stacjach roboczych za pomocą tzw. agenta sieciowego, modyfikowania jego konfiguracji i rozsyłania aktualizacji oraz moŝliwość zablokowania oprogramowania przed modyfikacją ustawień przez nie autoryzowanych uŝytkowników, - dopuszcza zainstalowanie oprogramowania tego samego producenta co oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na wirtualnych maszynach. 17) Czy Zamawiający poza zainstalowaniem na stacji roboczej systemu operacyjnego, oprogramowania biurowego oraz programu antywirusowego będzie wymagał zainstalowania innych programów uŝytkowych na stacjach roboczych(np. instalacja drukarki sieciowej, oprogramowania do zaproponowanego UPS a itd.)? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zainstalowania: PDFCreator, Adobe Reader.

5 18) Czy zamawiający poza podłączeniem stacji roboczej do UPS oraz monitora będzie wymagał podłączenia komputera do sieci Internet za pomocą sieci LAN? Jeśli tak to jakiej długości patchcordy powinny zostać zastosowane Odpowiedź: Zamawiający wymaga podłączenia komputera do sieci Internet za pomocą sieci LAN. W tym celu wykonawca powinien zastosować patchcordy o długości ok. 5 m kaŝdy. 19) Zamawiający w rozdziale 6.1 pkt wspomina iŝ dostawca będzie musiał w ramach prac zainstalować oraz skonfigurować oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Czy Zamawiający ma na myśli oprogramowanie wirtualizacyjne, które posiada moŝliwość backupu na serwer zewnętrzy czy konieczność dostarczenie dedykowanego oprogramowania do Backupu? W treści specyfikacji trudno doszukać się zapisów w jaki sposób miałby odbywać się Backup serwera produkcyjnego (poza wymogiem odnośnie oprogramowania wirtualizacyjnego) dlatego prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego oprogramowania do Backupu oraz w jaki sposób ma odbywać się Backup oraz odtwarzanie serwera produkcyjnego. Odpowiedź: Oprogramowanie wirtualizacje powinno mieć wbudowaną funkcję backupu na zewnętrzny serwer. Backup musi odbywać się automatycznie (np. wg ustalonego harmonogramu). Przywracanie moŝe odbywać się poprzez skopiowanie zapasowej maszyny z serwera backupowego na serwer produkcyjny. 20) Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy sprzętu oferent dostarczył UPS do serwera. Czy Zamawiający w ramach prac będzie wymagał zainstalowania oprogramowania do bezpiecznego zamykania wirtualnych maszyn w przypadku zaniku napięcia? Zamawiający w specyfikacji UPS nie zawarł wymogu dostarczenia dedykowanego oprogramowania do zarządzania UPS, które umoŝliwiałoby bezpieczne zamknięcie wirtualnych maszyn w przypadku długotrwałego zaniku napięcia. Biorąc pod uwagę idę stosowania UPS- ów w serwerowni wydaje się Ŝe powyŝsze oprogramowanie jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego zarządzania serwerami w przypadku Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy UPS z dedykowanym oprogramowaniem umoŝliwiającym bezpieczne zamykanie wirtualnych maszyn w przypadku długotrwałego zaniku napięcia oraz zainstalowania powyŝszego oprogramowania na dostarczonych serwerach. 21) W nawiązaniu do rozdziału 6.1 pkt. 2.6 zwracamy się z pytaniem ile wirtualnych maszyn powinno zostać zainstalowane na serwerze fizycznym dostarczonym w przedmiotowym postępowaniu? Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje ilości wirtualnych maszyn, ich ilość powinna być wyznaczona przez Wykonawcę tak by mógł zrealizować przedmiot zamówienia. 22) W nawiązaniu do minimalnych wymagań dostarczanego Routera VPN z firewallem zwracamy się z pytaniem : a) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające moŝliwości integracji z domeną NT4? To bardzo stara technologia, większość nowych rozwiązań bezpieczeństwa nie posiada wsparcia dla tego rodzaju domeny. b) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które realizuje funkcje webfilteringu bezpośrednio na stacjach końcowych, za pomocą oprogramowania stworzonego przez producenta rozwiązania? Ma to na celu odciąŝenie urządzenia głównego. c) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające moŝliwość budowania polityk bezpieczeństwa w oparciu o predefiniowane obiekty w celu zmniejszenia moŝliwości utworzenia błędnej polityki? d) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające dedykowanego klienta vpn dla systemów Windows i MacOS, bez dedykowanego klienta dla systemu Linux? e) Czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające moŝliwość wyświetlenia tekstu powitalnego (MOTD) w oknie przeglądarki internetowej przy połączeniu VPN?

6 Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŝ: Ad 7.a) Zamawiający dopuści rozwiązanie nie posiadające integracji z domeną NT4. Ad 7.b) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania realizującego funkcje webfilteringu na urządzaniech końcowych zamiast na urządzeniu głównym. Ad 7.c) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania umoŝliwiającego budowanie polityki bezpieczeństwa jedynie z wykorzystaniem predefiniowanych obiektów. Ad 7.d) Zamawiający wymaga dostarczenia równieŝ klienta VPN dla systemu Linux. Ad 7.e) Zamawiający dopuszcza wyświetlenie powitalnego tekstu w oknie przeglądarki internetowej. 23) W ramach dostawy Zamawiający wymaga, aby dostawca skonfigurował urządzenie Router VPN z firewall według wskazań Zamawiającego. Takie sformułowanie zawarte w treści specyfikacji nie precyzuje jednoznacznie wymagań zamawiającego co nie pozwala dokładnie oszacować pracochłonności powyŝszego zadania, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie przynajmniej zarysu w jaki sposób powinien zostać skonfigurowany router VPN tak, aby oferenci mogli oszacować pracochłonność tego zadania. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skonfigurował urządzenie Router VPN z firewall w zakresie takim aby nowy router zastąpił obecny skonfigurowany router (tj. MikroTik routerboard RB2011 i L- RM) i obsłuŝył sprzęt dostarczony w ramach wdroŝenia oraz był poprawnie sprzęŝony z lokalną siecią. Obecnie wykorzystywany router jest skonfigurowany w standardowy sposób i wykorzystuje jedno połączenie VPN. 24) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający czyniąc zadość postanowieniom art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, udostępni przed upływem terminu składania ofert informację o oprogramowaniu, z którym naleŝało będzie przeprowadzić integracje, w tym w szczególności niezbędne do uwzględnienia przy konstruowaniu oferty w przedmiotowym postępowaniu informacje o dostawcach poszczególnego oprogramowania, opisanie w SIWZ pełnej dokumentacji oprogramowania wdroŝonego u Zamawiającego, w zakresie umoŝliwiającym wykonawcom ustalenie, jakiego rodzaju prace i w jakim wymiarze powinny zostać wykonane przy realizacji zamówienia, a w szczególności poprzez udostępnienie dokumentacji powykonawczej tego oprogramowania, w tym projektu technicznego, opisu funkcjonalności, dokumentacji kodu źródłowego, dokumentacji opisującej sposób instalacji i konfiguracji oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania, określenie sposobu licencjonowania, udostępnienie wraz z SIWZ dokumentacji oprogramowania w zakresie praw autorskich (poprzez udostępnienie dokumentów licencji/umów regulujących prawa autorskie). Wykonawcom nie są znane powyŝsze informacje, w tym warunki licencji, która została udzielona Zamawiającemu przez producenta standardowego oprogramowania wdroŝonego u Zamawiającego. Zamawiający nie umieścił Ŝadnych z wyŝej opisanych informacji w treści SIWZ, a tym samym Wykonawca nie tylko nie jest w stanie stwierdzić, jakie konkretnie prace będzie musiał wykonać, ale takŝe nie moŝe ocenić, czy wykonanie planowanych przez niego prac będzie dozwolone, tj. czy planowane prace nie będą naruszać warunków licencji udzielonej na oprogramowanie wdroŝone u Zamawiającego. Odpowiedź: Informacja o oprogramowaniu oraz o dostawcach, z którymi naleŝy przeprowadzić integrację została podana w szczególności w Rozdziale 3., pkt 3.3. Otoczenie systemu i oprogramowanie funkcjonujące w urzędzie oraz Rozdziale 5., pkt 5.4. Analiza potrzeb uŝytkowników i opis wdroŝenia, szczególnie ppkt W

7 zakresie danych i metadanych ust. 14., 15. Ponadto prace jakie Wykonawca powinien wykonać w zakresie funkcjonalnym zostały określone w ppkt 6.5.2, , , , Zakres funkcjonalny tych aplikacji dostępny jest w dokumentacji i instrukcjach obsługi, które są ogólnodostępne wraz z wersjami demonstracyjnymi oprogramowania. Umowy licencyjne oprogramowania EWMAPA oraz warunki opieki technicznej zdaniem Zamawiającego umoŝliwiają poprawne wykonanie zadania. Prawa autorskie programów, o których mowa nie pozwalają na ingerencję w istniejący kod źródłowy aplikacji. Integracja wg wiedzy Zamawiającego nie wymaga zmian w aplikacji i obejmuje wykorzystanie bądź wykonanie interfejsów komunikacyjnych. Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedni dobór technologii umoŝliwiającej wykonanie go (np. za pomocą usługi sieciowej). Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SOPZ w Rozdziale 5. Przedmiot Zamówienia, Pkt 5.4. Analiza potrzeb uŝytkowników i opis wdroŝenia, ppkt ust. 16 oraz Rozdział 6. Wymagania szczegółowe, Pkt 6.1. Opis wdroŝenia, ust 3, poprzez usunięcie zapisu: Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone u Zamawiającego, sposób udostępnienia i wymiany danych niezbędnych do funkcjonowania SIP Powiatu Opolskiego. Wykonawca powinien przewidzieć w budŝecie środki na pokrycie kosztu uzgodnienia i rozbudowy obecnie działających systemów o moŝliwość udostępnienia i wymiany danych z SIP Powiatu Opolskiego. 25) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający czyniąc zadość postanowieniom art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, udostępni przed upływem terminu składania ofert informację o portalu internetowym którego funkcjonalności naleŝało będzie rozszerzyć, w tym w szczególności niezbędne do uwzględnienia przy konstruowaniu oferty w przedmiotowym postępowaniu informacje o dostawcach poszczególnego oprogramowania, opisanie w SIWZ pełnej dokumentacji oprogramowania wdroŝonego u Zamawiającego, w zakresie umoŝliwiającym wykonawcom ustalenie, jakiego rodzaju prace i w jakim wymiarze powinny zostać wykonane przy realizacji zamówienia, a w szczególności poprzez udostępnienie dokumentacji powykonawczej tego oprogramowania, w tym projektu technicznego, opisu funkcjonalności, dokumentacji kodu źródłowego, dokumentacji opisującej sposób instalacji i konfiguracji oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania, określenie sposobu licencjonowania, udostępnienie wraz z SIWZ dokumentacji oprogramowania w zakresie praw autorskich (poprzez udostępnienie dokumentów licencji/umów regulujących prawa autorskie). Wykonawcom nie są znane powyŝsze informacje, w tym warunki licencji, która została udzielona Zamawiającemu przez podmiot, który wykonał wyŝej wymieniony portal. Zamawiający nie umieścił Ŝadnych z wyŝej opisanych informacji w treści SIWZ, a tym samym Wykonawca nie tylko nie jest w stanie stwierdzić, jakie konkretnie prace będzie musiał wykonać, ale takŝe nie moŝe ocenić, czy wykonanie planowanych przez niego prac będzie dozwolone, tj. czy planowane prace nie będą naruszać warunków licencji udzielonej na oprogramowanie wdroŝone u Zamawiającego. Odpowiedź: Przedmiotowy portal zbudowany został w oparciu o system zarządzania treścią CMS Joomla , który jest oprogramowaniem otwartym, przez co Wykonawca moŝe dokonać odpowiednich modyfikacji umoŝliwiających realizację projektu. Z racji otwartości oprogramowania dokumentacja systemu CMS jest ogólnie dostępna.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie:

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie: Odpowiedzi na pytania Pytanie nr 1 Załącznik nr 10 Dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia zasobów firmowych w gwarantowanych warunkach środowiskowych (klimatyzacja, kontrola dostępu, system przeciwpoŝarowy,

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na System kadrowo-płacowy. DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 23 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 4/13 WYROK z dnia 23 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 31.01.2015r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo