DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 VI/KA/ / 4887/2014 Poznań, 22 grudnia 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/092/14 na dostawę i wdroŝenie systemu wirtualizacji laboratoriów komputerowych w budynku CEUE Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada. Pytanie 1 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych I pkt 5 - Czy zamawiający dopuszcza równieŝ moŝliwość wymiany serwerów od tylnej części stelaŝa rack? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie o ile spełniony zostanie warunek: bez konieczności przerywania pracy pozostałych elementów rozwiązania. Pytanie 2 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych I pkt 6 - Czy zamawiający dopuszcza moŝliwość zastosowania wentylatorów redundantnych bez funkcji hot-swap? Zamawiający nie dopuszcza Pytanie 3 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych I pkt 7 - Czy zamawiający dopuszcza moŝliwość redundancji N+1? Zamawiający wymaga by w dostarczonym rozwiązaniu istniała moŝliwość konfiguracji polityk zasilania oraz zasilaczy w trybach N+N oraz N+1. Pytanie 4 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych I pkt 10 - Czy zamawiający dopuszcza moŝliwość braku modułu TPM i do czego według zamawiającego ten moduł ma słuŝyć w projektowanym rozwiązaniu? - Czy zamawiający dopuszcza brak zgodności ze standardem Energy Star 2.0 przy zachowaniu wysokich parametrów wydajności energetycznej proponowanego rozwiązania.

2 Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania bez modułu TPM. Moduł TPM jest w tej chwili standardem stosowanym przez większość producentów serwerów. Norma Energy Star 2.0 pozwala w jednoznaczny sposób określić minimalne parametry wydajności energetycznej proponowanego rozwiązania, które wymagane są przez Zamawiającego. Pytanie 5 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych II - pkt 5 - Czy zamawiający dopuszcza równieŝ moŝliwość wymiany serwerów od tylnej części stelaŝa rack? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie o ile spełniony zostanie warunek: bez konieczności przerywania pracy pozostałych elementów rozwiązania. Pytanie 6 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych II - tabela 2. pkt 6 - Czy zamawiający dopuszcza moŝliwość zastosowania wentylatorów redundantnych bez funkcji hot-swap? Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 7 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych II - pkt 7 - Czy zamawiający dopuszcza moŝliwość redundancji N+1 Zamawiający wymaga by w dostarczonym rozwiązaniu istniała moŝliwość konfiguracji polityk zasilania oraz zasilaczy w trybach N+N oraz N+1. Pytanie 8 Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych II - tabela 2. pkt 10 - Czy zamawiający dopuszcza moŝliwość braku modułu TPM i do czego według zamawiającego ten moduł ma słuŝyć w projektowanym rozwiązaniu? - Czy zamawiający dopuszcza brak zgodności ze standardem Energy Star 2.0 przy zachowaniu wysokich parametrów wydajności energetycznej proponowanego rozwiązania Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania bez modułu TPM. Moduł TPM jest w tej chwili standardem stosowanym przez większość producentów serwerów. Norma Energy Star 2.0 pozwala w jednoznaczny sposób określić minimalne parametry wydajności energetycznej proponowanego rozwiązania które wymagane są przez Zamawiającego Pytanie 9

3 Serwer pamięci masowej - pkt 24 - Czy zamawiający dopuszcza moŝliwość obsługi min 24 dysków 2,5" w półce o wysokości max 2u? Zamawiający dopuszcza. Pytanie 10 Dotyczy Serwer pamięci masowej i serwer pamięci masowej II - Zaznajamiając się dokładnie z podanymi wymaganiami stwierdzamy, Ŝe Zamawiający przygotował specyfikację pod jednego tylko producenta firmę EMC ograniczając tym samym konkurencję. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, Ŝe zdaniem naszych specjalistów podane parametry macierzy są mocno zawyŝone co wpływa na cenę rozwiązania. Nasza firma wielokrotnie sprzedawała podobne rozwiązania, jednak w tym wypadku nie ma Ŝadnego biznesowego uzasadnienia zamawianie tego typu macierzy poza oczywiście ograniczaniem konkurencji. W związku z tym, załączamy karty produktowe rozwiązań Fujitsu i prosimy o akceptację ww. rozwiązań w niniejszym postępowaniu, zapewniając jednocześnie, Ŝe cała architektura będzie sprawnie działać w Państwa środowisku. Dla macierzy z tabeli nr 3 proponujemy macierz Fujitsu dx8700, a dla macierzy tabeli nr 4, macierz Fujitsu dx500. Według wiedzy zamawiającego więcej niŝ jeden producent spełnia wymagania. Aby jednak podnieść konkurencyjność Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji techniczno-cenowej (zał. 5 do SIWZ), punkt 3: Lp. Dotychczasowy zapis Nowy zapis 20. Nadmiarowa pojemność przeznaczona na odbudowę uszkodzonych dysków. Urządzenie musi rezerwować nadmiarową pojemność wymaganą do odbudowy co najmniej jednego dysku/nośnika flash w ramach kaŝdej półki, a pojemność ta nie moŝe być składową deklarowanej pojemności uŝytkowej. 23. Połączenia między dyskami a kontrolerami w technologii SAS 6Gbps. Nadmiarowa pojemność przeznaczona na odbudowę uszkodzonych dysków. Urządzenie musi rezerwować nadmiarową pojemność zgodnie z udokumentowanymi, najlepszymi praktykami producenta. Zamawiający dopuszcza róŝne technologie komunikacji między kontrolerami macierzy i dyskami. 24. Obsługa min 25 dysków 2,5" w półce o Brak wymagania. wysokości max 2U. Jednocześnie podkreślamy, Ŝe Zamawiający jest świadomy oczekiwanej wydajności rozwiązania i pod tym kątem określił parametry minimalne. Pytanie 11 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO lub równowaŝny? Wydaje się, Ŝe dostawa rozwiązań nie ma Ŝadnego związku z

4 posiadaniem normy ISO poza niczym nieuzasadnionym ograniczeniem konkurencji. Czy dostarczając sprzęt Wykonawca będzie miał dostęp do danych wymagających posiadanie przez firmę ISO 27001? W załączniku nr 5 pkt 10 do SIWZ Zamawiający określił zakres wdroŝenia dostarczanego rozwiązania, między innymi instalację i konfigurację systemu składowania danych. W skład tych danych będzie wchodziła kopia katalogu Active Directory, które jest synchronizowane dwukierunkowo z systemem kadrowym Uczelni. Według wiedzy Zamawiającego przynajmniej kilkadziesiąt firm z branŝy IT posiada certyfikat ISO 27001, dlatego zarzut o ograniczeniu konkurencji jest bezpodstawny. Pytanie 12 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie celowości posiadania aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upowaŝniającego do dostępu do informacji o klauzuli >>poufne<< przez inŝynierów? Czy dostarczając rozwiązania inŝynierowie będę mieli dostęp do danych poufnych? Jeśli tak to jakich? W którym momencie dostawy? Naszym zdaniem ww. wymóg nie ma nic wspólnego z przedmiotem zamówienia i jedynie w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania poświadczenia bezpieczeństwa przez osoby realizujące zamówienie. Zastrzega jednak wymóg zobowiązania się Wykonawcy do nieujawniania informacji, w których posiadanie Wykonawca wejdzie podczas realizacji zamówienia, a dotyczących infrastruktury IT Zamawiającego oraz danych przechowywanych w tej infrastrukturze. Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które umoŝliwi rozbudowę w przyszłości do co najmniej 8 kontrolerów pracujących w trybie Active/Active zajmujących się obsługą dostępu do dysków i danych od strony hosta w przyszłości przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań i parametrów minimalnych SIWZ? Zamawiający dopuszcza Pytanie 14 Czy zamawiający dopuści uŝycie dysków SSD o pojemności 100GB w obudowie 2,5 zamiast 3,5? Zamawiający dopuszcza W związku z odpowiedziami na powyŝsze pytania Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pkt 9.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie

5 do 8 stycznia2015 r., godz. 08:00 w wysokości: ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań lub wadium w formie poręczeń bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pkt b SIWZ otrzymuje brzmienie: b) koperta wewnętrzna musi być zaadresowana i oznaczona jak koperta zewnętrzna, prócz tego musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Nie otwierać przed 8 stycznia 2015 r., godz. 08:30. Pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: 14.1.Oferty naleŝy składać na adres podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji, nie później niŝ do 8 stycznia 2015 r., godz. 08:00, w Kancelarii UEP budynek B, pok Pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: 14.4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2015 r., godz. 08:30, w siedzibie Zamawiającego - budynek B, pokój 107. PROREKTOR ds. Strategii i Rozwoju (dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie:

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie: Odpowiedzi na pytania Pytanie nr 1 Załącznik nr 10 Dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia zasobów firmowych w gwarantowanych warunkach środowiskowych (klimatyzacja, kontrola dostępu, system przeciwpoŝarowy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków znak sprawy: PN-14 2014 Kraków dn. 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1432/11 WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo