WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Część B SIWZ Cześć II Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia informacje ogólne System archiwizacji danych - wymagania System archiwizacji danych - 1 szt Warunki dostawy Gwarancja... 8

2 1. Przedmiot zamówienia informacje ogólne W ramach zamówienia w części II zostanie zakupiony system archiwizacji danych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz przeprowadzi pełną prezentację dostarczonej infrastruktury. 2. System archiwizacji danych - wymagania Kod Opis wymagania wymagania WSAD.01 System archiwizacji danych zostanie zlokalizowany w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej 15 - serwerownia pok WSAD.02 W ramach realizacji zadania naleŝy dostarczyć sprzęt oraz wszystkie wymagane licencje umoŝliwiające pełne wykorzystanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania w zakresie wskazanym w niniejszej specyfikacji. WSAD.03 W ramach dostawy naleŝy dokonać instalacji, uruchomienia oraz integracji ze wskazaną przez Zamawiającego infrastrukturą wykorzystywaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Wykonawca zapewni niezbędne okablowanie umoŝliwiające poprawne działanie systemu archiwizacji danych. WSAD.04 Dostawa sprzętu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie potwierdzona będzie protokołem odbioru ilościowego. WSAD.05 Instalacja sprzętu potwierdzona zostanie protokołem obioru prac instalacyjnych. WSAD.06 Po wykonaniu czynności instalacyjno-konfiguracyjnych Wykonawca dostarczy sterowniki wraz z dokumentacją producenta do dostarczonych urządzeń oraz dokumentację powdroŝeniową dotyczącą wykonanych instalacji i konfiguracji, która będzie własnością Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. WSAD.07 Wykonawca na co najmniej 7 dni przed planowana dostawą ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin dostawy i ewentualnej instalacji oraz potwierdzić ustalenia w formie pisemnej najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

3 WSAD.08 Poprzez zwrot oprogramowanie wirtualizacyjne Zamawiający rozumie: oprogramowanie wirtualizacyjne kompatybilne z istniejącym oprogramowaniem wirtualizacyjnym (VMware 4.1) wykorzystywanym przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (kompatybilne z aktualnie wykorzystywaną wersją oraz najnowszą wersją dostępną na rynku) System archiwizacji danych - 1 szt. System archiwizacji danych będzie składał się z następujących elementów: Oprogramowania o nie gorszych funkcjonalnościach niŝ: Oprogramowanie ma obsługiwać urządzenia taśmowe i dyskowe, słuŝące do wykonywania kopii zapasowych danych. Oprogramowanie musi być kompatybilne z dostarczoną w zestawie biblioteką taśmową. Oprogramowanie ma umoŝliwiać definiowanie w sposób centralny z jednej konsoli procesów polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie, planowanie i zarządzanie harmonogramu backupu). Oprogramowanie ma umoŝliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. System powinien umoŝliwić takŝe wykonywanie określonej akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie). Oprogramowanie ma umoŝliwiać zdefiniowanie czasu waŝności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych. Oprogramowanie ma umoŝliwiać jednoczesne tworzenie kopii zapasowych na róŝnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski). Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie kopii zapasowych zdalnych serwerów z systemem Windows i Linux z wykorzystaniem sieci LAN. Oprogramowanie ma umoŝliwiać wykonywanie backupu całych obrazów maszyn wirtualnych pracujących na serwerach z oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Backup powinien być wykonywany bez przerywania pracy maszyn wirtualnych wykorzystując mechanizmy dostarczane przez producenta środowiska/serwera wirtualizacji.

4 Wymagane jest dostarczenie licencji do backupu nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych pracujących na 4 serwerach fizycznych z 2 slotami na procesory, na których uruchomiono oprogramowanie wirtualizacyjne. Dostarczone licencje mają być w najnowszych wersjach dostępnych na rynku w chwili wdroŝenia systemu backupu. Oprogramowanie ma umoŝliwiać przeprowadzanie deduplikacji danych zapisywanych na nośniki dyskowe. Wymagane jest dostarczenie tej funkcjonalności, jako części oferowanego rozwiązania, bez ograniczenia ilości chronionych danych oraz wielkości obszaru przeznaczonego na kopie zapasowe danych. Oprogramowanie ma umoŝliwiać tworzenie kopii zapasowych on-linie serwerów MSSQL, Exchange, SharePoint bez konieczności zatrzymywania pracy serwera baz danych lub aplikacji pocztowej. Oprogramowanie powinno pozwalać na multipleksowanie backupu, to znaczy na jednoczesny backup z wielu źródeł na pojedynczy napęd taśmowy. Oprogramowanie ma posiadać moŝliwość integracji z mechanizmami sprzętowego szyfrowania nośników taśmowych. Oprogramowanie ma posiadać dedykowany moduł monitorowania i raportowania systemu backupu. Oprogramowanie powinno pozwalać na wykonywanie raportów dotyczących wykorzystania przestrzeni dyskowej serwera, obciąŝenia procesora oraz wykorzystania pamięci RAM. Funkcjonalność ta powinna być częścią dostarczonego rozwiązania. Oprogramowanie ma umoŝliwiać na definiowanie kryteriów alarmów na podstawie dowolnych danych systemu backupu. Oprogramowanie powinno umoŝliwiać odtwarzanie Microsoft Active Directory na poziomie pojedynczych elementów, np. uŝytkowników z oryginalnym identyfikatorem SID, bez konieczności restartowania kontrolerów domeny. Jeśli funkcjonalność ta wymaga dostarczenia dodatkowej licencji, konieczne jest dostarczenie tej licencji. UmoŜliwiać wykonywania kopii pełnych i przyrostowych Działać pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows Serwer 2008 R2 lub nowszym, UmoŜliwiać dołączenie własnych poleceń przed i po wykonaniu backupu UmoŜliwiać definiowanie róŝnych strategii wykonywania kopii zapasowych dla poszczególnych obiektów podlegających kopiowaniu

5 UmoŜliwiać automatyczne generowanie raportów i wysyłanie poczty elektronicznej informującej o wykonaniu danej sesji kopii. Biblioteki taśmowej o nie gorszych parametrach niŝ: obudowa o Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montaŝu w standardowej szafie typu rack 19. o Wszystkie elementy do montaŝu winny być dostarczone wraz z urządzeniem. o Wysokość biblioteki max 5U. o Redundantne zasilanie ilość slotów i magazynki o Minimum 24 kieszenie na taśmy (urządzenie powinno być dostarczone z kompletem magazynków). JeŜeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane jest aktywowanie wszystkich, zainstalowanych w urządzeniu slotów i magazynków. o MoŜliwość zdefiniowania min 6 slotów Import Export (Mail slot) o Wymiana taśm przez MailSlot powinna odbywać się bez konieczności wysuwania całego magazynka. rodzaj napędu o Minimum dwa napędy LTO5 z interfejsem Native Fibre Channel 8Gb. o Prędkość zapisu pojedynczego napędu bez kompresji / z kompresją minimum 140/280 MB/sek. o Pojemność taśmy bez kompresji / z kompresją 1500 / 3000 GB. o Napęd musi być wyposaŝony w funkcję dopasowania prędkości do napływających danych (speed matching). interfejs biblioteki o 8Gb/s FC, Ultra2 SCSI, SAS, port Ethernet. interfejs napędu o Native Fibre Channel 8Gb. zarządzanie o Poprzez przeglądarkę WWW (przez wbudowany port Ethernet). o Obsługa za pomocą wyświetlacza umieszczonego z przodu biblioteki. partycjonowanie o Wymagane jest stworzenia do 2 logicznych partycji w jednym urządzeniu wraz z moŝliwością podłączenia kaŝdego z zainstalowanych napędów do innego serwera w tym samym czasie.

6 wsparcie między innymi dla następującego oprogramowania słuŝącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa: o VERITAS Backup Exec o Computer Associates BrightStor ARCserve o HP Data Protector o Legato NetWorker o VERITAS NetBackup Wraz z biblioteką naleŝy dostarczyć oprogramowanie umoŝliwiające: o Proaktywne zdalne i lokalne monitorowanie stanu biblioteki i napędów, o Prowadzenie statystyk biblioteki: Podgląd uŝycia i monitorowanie informacji o poszczególnych napędach Podgląd listy taśm wyjętych z biblioteki Podgląd informacji o taśmach, które kiedykolwiek były załadowane do biblioteki Konfigurację biblioteki, Definiowanie grup uŝytkowników z róŝnymi prawami dostępu do biblioteki (Np. operator, uŝytkownik, serwis), Diagnostykę, Wymianę taśm Wbudowany agent SNMP MoŜliwość wysyłania alertów o róŝnym stopniu waŝności na róŝne adresy wyposaŝenie o Urządzenie powinno być standardowo wyposaŝone w czytnik kodów kreskowych wraz z zestawem naklejek z kodami w ilości min. 60 sztuk na nośniki na dane oraz 6 sztuk na taśmy czyszczące. o Zestaw kabli koniecznych do podłączenia do odpowiedniego kontrolera wskazanego przez zamawiającego umoŝliwiającego komunikację z urządzeniem. o Zestaw minimum 22-ciu nośników danych o pojemności bez kompresji 1,5 TB. Zestaw minimum 2-ch nośników czyszczących. Dostarczone nośniki muszą być kompatybilne i dedykowane do współpracy z oferowanym urządzeniem. Usługi wdroŝeniowe systemu backupu: Podłączenie serwera, instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego (Serwer i system operacyjny dostarczy Zamawiający).

7 Podłączenie i konfiguracja biblioteki taśmowej. Instalacja i konfiguracja systemu (oprogramowania) backupu. Aktualizacja systemu backupu o niezbędne patche i poprawki. Weryfikacja poprawności działania i testy końcowe działania całego systemu backupu. Opracowanie i wdroŝenie polis bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami uŝytkownika backup. Utworzenie wszystkich niezbędnych zadań backupu z wykorzystaniem mechanizmów deduplikacji. Wykonanie dokumentacji powdroŝeniowej zawierającej szczegółowe informacje na temat wdroŝonego systemu (załoŝenia, zadania, polityka backupu, ustawienia, loginy oraz hasła), Dostarczenie instrukcji konfiguracji w języku PL. Pełna prezentacja funkcjonalności: z zakresu administracji dostarczonym i skonfigurowanym systemem backupu: o Podstawowe cechy i komponenty oprogramowania. o Instalacja wraz z opcjami i administracja oprogramowania. o Konfiguracja urządzeń backupu. o Backup omówienie zasad przygotowania zadań backupu, opcje przy definiowaniu zadań backupowych. o Restore omówienie zasad przygotowania operacji odtwarzania danych. Prezentacja przygotowana dla 3-5 osób Prezentacja zostanie wykonane w siedzibie zamawiającego lub dostawcy na środowisku testowym z wykorzystaniem biblioteki taśmowej. Uczestnicy otrzymają materiały z prezentacji. 3. Warunki dostawy Kod wymagania WSAD.09 WSAD.10 Opis wymagania Do koordynowania ww. zamówienia ze strony PUW są następujące osoby: Pan Artur Słowik tel , Pan Piotr Szular tel Wykonawca podczas realizacji prac związanych z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem przedmiotowych urządzeń zapewni personel posiadający

8 wszelkie wymagane przez producenta sprzętu kwalifikacje i certyfikacje. 4. Gwarancja Kod wymagania WG.01 WG.02 Opis wymagania 60 miesięcy gwarancji typu następny dzień roboczy w miejscu instalacji sprzętu. 60 miesięcy dostępu do aktualizacji oprogramowania do backupu.

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozbudowy

Opis techniczny rozbudowy Opis techniczny rozbudowy Załącznik nr 1a do specyfikacji 1. Rozbudowa 2 macierzy dyskowych HP 3PAR V400 zgodnie z poniższą specyfikacją (parametry podane poniżej dotyczą każdej z macierzy): a. Półka dyskowa

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo