W celu usprawnienia prac i gwarancji należytego wykonania projektu, zakres zamówienia obejmował będzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W celu usprawnienia prac i gwarancji należytego wykonania projektu, zakres zamówienia obejmował będzie:"

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania. "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. II. Zakres rzeczowy projektu. 1. Zakup usługi budowy i wdrożenia systemu informacji przestrzennej wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne". W celu usprawnienia prac i gwarancji należytego wykonania projektu, zakres zamówienia obejmował będzie: : wykonanie niezbędnej wektoryzacji (cyfryzacji) wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne" w wymaganym obowiązującymi przepisami zakresie, 1. Proszę o doprecyzowanie zwrotu niezbędnej wektoryzacji (dokładne wskazanie elementów mpzp podlegających cyfryzacji). Wektoryzacja (cyfryzacja) obejmujaca cały mpzp dla całego obszaru gminy obejmując przeznaczenie terenu w mpzp. Przeznaczenie terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kalibracja rysunku studium : 2. Proszę o potwierdzenie, że rysunek studium nie podlega wektoryzacji (w systemie załadowany ma być jako georaster). Rysunek studium też będzie podlegał cyfryzacji. Stworzenie bazy danych przedstawiającej wybrane sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń ważnych dla ich obsługi 1

2 W Systemie Informacji Przestrzennej umieszczone będą jedynie sieci, infrastruktury technicznej ( wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej), których lokalizacja i ich przebieg zostanie potwierdzona przez gestorów sieci (w oparciu o posiadane przez nich materiały). W tym celu niezbędne będzie przetworzenie danych na podstawie danych zgromadzonych w innych rejestrach (np. na papierowych mapach zasadniczych) Starostwa Powiatowego. : 3. W jakiej postaci prowadzona jest w PODGiK baza GESUT (ewentualnie mapa zasadnicza)? Odp. Z uzyskanej informacji tylko mapy zasadnicze. 4. Jaka jest aktualność i kompletność w/w danych? W jakim stopniu (%, ha) ewentualnie należałoby uzupełnić dane na podstawie map zasadniczych? Odp. Zamawiający nie posiada takich danych pozyskanie takich informacji pozostawia Wykonawcy. 5.Czy w/w dane z PODGiK (w postaci numerycznej â eksport z bazy lub papierowej) zostaną udostępnione Wykonawcy bezpłatnie? Odp. Zamawiający zwróci się z pismem do Starostwa o udostępnienie danych. Stworzenie aktywnej bazy danych podstawowych zawierającej granice obrębów geodezyjnych, numery obrębów, granice działek, numery działek, granice użytków, nazwy użytków, granice budynków i numery adresowe posesji. : 6. Czy w/w dane będące w posiadaniu Starostwa zostaną przekazane Wykonawcy bezpłatnie. j.w. Pytania/niejasności dotyczące oferty cenowej: "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne 7. Dotyczy kwestii miejsca w formularzu ofertowym na wpisanie oprócz kwoty także wymaganych gwarancji funkcjonalności systemu oraz czasu wdrożenia i uruchomienia systemu. Zgodnie z pkt VIII są trzy kryteria oceny/wyboru oferty, jednak w formularzu nie ma miejsca gdzie dla dwóch pozostałych można wpisać niezbędne informacje? Odp. Z uwagi na pominięcie w formularzu ofertowym miejsca na umieszczenie zapisu - dział VIII. Opis kryterium, sposób obliczenia i wyboru oferty do punktu 1b i 1c, Zamawiający dopuszcza dodanie przez Oferenta na tym formularzu zapisu do pkt 1c w miejscu pod datą podaną przez Zamawiającego, natomiast do 2

3 pkt 1b w miejscu pod oświadczeniem ( str.4 ) potwierdzony pieczęcią i podpisem Oferenta w obu miejscach lub dokonanie opisu tych punktów na dodatkowym załączniku do oferty z dopiskiem Załącznik do działu VIII. Opis kryterium, sposób obliczenia i wyboru oferty do punktu 1b i 1c, z nagłówkową pieczęcią firmową oraz potwierdzonym pieczęcią i podpisem Oferenta. Ponadto na załączniku należy zamieścić datę zgodną z formularzem. 8. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Wykonawca może korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego na zasadzie umowy podwykonawczej lub konsorcjum (składając ofertę wspólnie). Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez konsorcjum ( składając ofertę wspólnie). Pytania/niejasności dotyczące oferty cenowej: "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne Dotyczy kwestii wymagań opracowania przynajmniej jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz co najmniej jednego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie ostatnich 5 lat. 9. Wymagania te nie do końca są związane z możliwościami firm, które opracowują systemy informacji przestrzennej ponieważ zakres takiego opracowania w dużej mierze różni się z procedurą planistyczną oraz wiedza jaka wymagana jest do sporządzenia w/w dokumentów planistycznych nie ma związku z wykonywaniem oraz wdrażaniem systemów informacji przestrzennej - jest to w zasadzie czysto "informatyczne" zadanie. Oczywiście można powiązać w ramach firmy te zadania ale ten wymóg ogranicza firmy, które nie wykonują dokumentów planistycznych, a wdrażają systemy. W przypadku studium w Polsce nie ma zbyt wiele gmin, w których w całości opracowywało się ten dokument w ostatnich pięciu latach. Odp. Zamawiający uzna warunek spełniony jeśli Oferent zatrudnia osobę posiadającą doświadczenie w opracowywaniu planu zagospodarowania i suikzp w okresie ostatnich 5 lat i przedłoży potwierdzające dokumenty. Dotyczy wymogu posiadania doświadczenia we wdrażaniu systemów wraz z automatycznym wyrysem oraz wypisem po stronie Internetu 10. W przypadku kilku wdrożeń systemów informacji przestrzennej w gminach od miejskiej po wiejską bez tej funkcji, ponieważ gminy nie zgłaszały takiego zapotrzebowania, w przypadku rozproszonych planów miejscowych mimo, że Firma posiada techniczne możliwości wykonania takiej funkcji, oferta będzie automatycznie odrzucana? Odp. Zgodnie z zapisem przez Zamawiającego.. 3

4 3. Rysunek planu zamieszczony pod linkiem xxvi %20poprawiony%2005.jpg jest obowiązujący? Ten rysunek będzie podlegał wektoryzacji? Odp. Rysunek mpzp jest obowiązujący i będzie podlegał cyfryzacji. Dot. Warunki stawiane oferentom, posiadanie doświadczenia: w opracowaniu przynajmniej jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz co najmniej jednego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie ostatnich 5 lat. 11. Czy zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeśli takowym doświadczeniem wykaże się osoba zatrudniona przez Oferenta?. Oferent pragnie zwrócić uwagę, iż warunek ten w obecnym jego kształcie znacząco wpływa na ograniczenie konkurencji. Firmy z branży geoinformatycznej zajmujące się budową i wdrożeniem SIP rzadko są jednocześnie twórcą opracowań planistycznych. Posiadanie pożądanego doświadczenia przez pracownika Oferent, a nie samego Oferenta ( podmiotu) w żaden sposób nie wpłynie niekorzystnie na jakość przetwarzania danych planistycznych. Odp. Zamawiający uzna warunek spełniony jeśli Oferent zatrudnia osobę posiadającą doświadczenie w opracowywaniu planu zagospodarowania i suikzp w okresie ostatnich 5 lat i przedłoży potwierdzające dokumenty. Dot. Kryterium wyboru ofert Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się następującym kryterium: a) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - 40 pkt. b) gwarancja funkcjonalności systemu - 40 pkt c) czas wdrożenia i uruchomienia systemu - 20 pkt 12. Czy zamawiający może doprecyzować co będzie uwzględniane jako gwarancja funkcjonalności systemu oraz jakie kryterium punktowe zostanie tu zastosowane? Odp. gwarancja funkcjonalności systemu została określona w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminybiałaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne (str.4i 8 ) Zaprojektowanie i zbudowanie serwisu w taki sposób, aby możliwa była jego instalacja na dowolnym serwerze (gminnym lub zewnętrznym) i zapewnione zostało funkcjonowanie systemu przez okres minimalnie 5 lat. W przypadku takiej konstrukcji systemu, która wymagać będzie uruchomienia systemu na zewnętrznym hostingu, system musi spełniać wymagania techniczne możliwe do realizacji poprzez konta hostingowe dostępne w cenie nie przekraczającej 500 zł brutto rocznie. Hosting oraz utrzymanie Systemu zostanie zrealizowane w ramach działalności własnej urzędu, ich koszt nie jest częścią niniejszego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. Wykonawca powinien dostarczyć i zainstalować samodzielną aplikację umożliwiającą zarządzanie zawartością systemu przez Zamawiającego (edycja oraz tworzenie nowych baz danych) oraz zobowiązany jest zapewnić bezterminową licencję oprogramowania niezbędnego do wprowadzania aktualizacji i zarządzania systemem na nieograniczoną liczbę stanowisk w siedzibie Urzędu Gminy Białaczów. 4

5 Uruchomienie usługi i zapewnienie jej stabilnego funkcjonowania gwarantuje realizację wszystkich zamierzonych celów, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Za to kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 40 kpt. 13. Czy zamawiający może doprecyzować co będzie uwzględniane jako czas wdrożenia i uruchomienia systemu? Czy zamawiający ma tu na myśli przyznanie punktów Oferentom za wskazanie w ofercie terminu realizacji zamówienia wcześniejszego niż wskazana przez Zamawiającego data ? Odp. Wskazany czas wdrożenia i uruchomienia systemu r. w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne obejmuje przekazanie Zamawiającemu i wdrożenie systemu gwarantujące jego sprawność ( system zadziała bezproblemowo na dowolnych przeglądarkach). 14. Oferent wnosi o przedstawienie wzorów, którymi posługiwał się będzie Zamawiający przy nadawaniu punktów za poszczególne kryteria wyboru oferty. Odp. Zamawiający przedstawia wzory wg których dokonywana będzie ocena ofert : Kryterium Cena punkty będą przyznawane wg następującej formuły: C min An = x 40 gdzie: Cr C min cena oferty najtańszej, C r cena oferty rozpatrywanej, An- ilość punktów przyznana ofercie. Kryterium gwarancja funkcjonalności systemu Tr Bn = x 40 gdzie: T max Tr czas ( w latach ) okresu gwarancji funkcjonalności systemu oferty rozpatrywanej, T max najdłuższy czas udzielonej gwarancji funkcjonalności systemu z ofert otrzymanych, Bn ilość punktów przyznana ofercie. Kryterium czas wdrożenia i uruchomienia systemu Tb LT = x 20 gdzie: T max Tb różnica między wskazanym terminem realizacji zadania przez Zamawiającego a terminem wskazanym przez Oferenta, T max- różnica między wskazanym terminem realizacji zadania przez Zamawiającego a a terminem najwcześniejszym wskazanym wśród złożonych ofert, LT ilość punktów przyznana ofercie. 5

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone

2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone Opole Lubelskie, 2015-01-16 ORK.272.1.2014 Uczestnicy postępowania Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, Ŝe w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013.

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest na okres: październik grudzień 2013. Biuro Informatyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 22.10.2013 r. Uprzejmie proszę o przedstawienie Państwa oferty na wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo