WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 EZ/2010/75/120/09/EK Warszawa, r. Dotyczy: postępowania na: Opracowanie i wdroŝenie oprogramowania do internetowej dystrybucji materiałów geologicznych. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odpowiedzi na pytania Zgodnie z art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania przetargowego. Pytanie 1. Część funkcjonalności systemu opisanego w SIWZ jest typowa dla egzystujących / gotowych rozwiązań z dziedziny handlu elektronicznego oraz oprogramowania klasy ERP. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie gotowych rozwiązań i ich integrację w ramach oferty przetargowej? Odpowiedź 1. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie gotowych rozwiązań, pod warunkiem zawartym w pkt.i.2.9. rozdziału 1 SIWZ. Pytanie 2. Jakie systemy ERP są obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego? Jakie dane mają być importowane i eksportowane? Odpowiedź 2. Zamawiający nie korzysta z Ŝadnego systemu ERP. Objęty przedmiotem zamówienia system do internetowej dystrybucji materiałów geologicznych musi obsługiwać eksport i import między innymi: dokumentów sprzedaŝy i magazynowych, dane o płatnościach, kartotekę produktów, kartotekę klientów, cenniki. Pytanie 3. Czy Zamawiający ma określone preferencję względem domniemanego operatora płatności internetowych? Odpowiedź 3. Nie. Pytanie 4. Czy SSO moŝe być zrealizowane w oparciu o Active Directory? Odpowiedź 4. Nie. Pytanie 5. Czy Zamawiający zakłada w sumie tylko 50h asysty? Mając na uwadze wielkość projektu łączna ilość 50h wydaje się być mała. Proszę o informację czy Zamawiający ma na myśli 50h miesięcznie czy? Odpowiedź 5. Tak, zgodnie z treścią SIWZ łącznie 50h asysty. Pytanie 6. dotyczące Rozdział 2A - Szczegółowy opis przedmiotu /zamówienia, pkt V ppkt. 5, Zamawiający zakłada integrację w szczególności z witryną główną PIG-PIB - Oracle Portial, systemem GTS do wyszukiwania materiałów geologicznych zbudowanych w oparciu o rozwiązanie firmy ESRl ArcIMS 9.3. Prosimy o udostępnienie schematu bazy danych oraz API do aplikacji, z którymi naleŝy zapewnić integrację. Jak Zamawiający widzi integrację z witryną główną PIG-PIB? 1

2 Odpowiedź 6. Zakłada się, Ŝe wygląd aplikacji będzie odpowiadał wyglądowi stron publikowany na Geoportalu PIG-PIG - a głównej witrynie PIG-PIB będzie się znajdował link do aplikacji. I nformacje o wykorzystywanym w PIG-PIB oprogramowaniu ArcIMS znajdują się na stronie producenta - ESRI: Pytanie 7. dotyczące Rozdział 2A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt V ppkt. 5. Zamawiający zakłada integrację i wymianę danych z dedykowanym systemem F-K Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie jaki system F-K posiada Zamawiający (nazwa, producent, wersja). Prosimy o udostępnienie schematu bazy danych oraz API do systemu FK. Odpowiedź 7. Zamawiający posiada autorski system F-K. Pytanie 8. dotyczące Rozdział 2A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt VII ppkt. 35 Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego aplikacja powinna współpracować z drukarkami igłowymi, drukarkami fiskalnymi, drukarkami kodów kreskowych. Prosimy o wskazanie jakie modele drukarek (igłowych, fiskalnych i kodów kreskowych) posiada Zamawiający. Odpowiedź 8. Zamawiający dysponuje drukarkami HP LJ 1100 (LPT - laser) i Epson LQ 2090 (LPT- igłowa). Zamawiający zakupi drukarki Zebra z obsługą języka ZPL. Pytanie 9. dotyczące Rozdział l - Instrukcja dla Wykonawców pkt. I Przedmiot zamówienia ppkt Zamawiający wymaga: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia maszyn wirtualnych -zgodnych z VM Ware Workstation wersja 7, z kompletnym środowiskiem skonfigurowanym do kompilacji i uruchomienia i przetestowania dostarczonych kodów źródłowych na przenośnym dysku twardym." Czy powyŝszy zapis oznacza iŝ Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie musiał dostarczyć równieŝ: licencję na wszystkie elementy środowiska skonfigurowanego do kompilacji i uruchomienia? Odpowiedź 9. Tak, tylko na czas realizacji przedmiotu zamówienia Pytanie 10. dotyczące Rozdział 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkl VI ppkt. 8 Zamawiający wymaga aby baza danych została zaimplementowana na będącym w posiadaniu Zamawiającego serwerze MSSQL Svr2008. Prosimy o podanie dokładnej wersji oprogramowania MSSQL Svr2008, np. Standard, Enterprise, Express, Web. Pytanie 11. Odpowiedź 10. Będzie wersja MSSQL Svr2008 Enterprise. Jaki budŝet Zamawiający przewiduje na realizację projektu? Odpowiedź 11. Zamawiającego poinformuje Wykonawców o wysokości nakładów przeznaczonych na realizację systemu na otwarciu ofert. Pytanie 12. rozdz. 2A pkt.i.1. Czy Zamawiający dysponuje obecnie jakimś systemem obsługi gospodarki magazynowej czy zakłada, Ŝe wszystkie funkcje systemu gospodarki magazynowej będzie pełnił System dostarczony w wyniku realizacji niniejszego zamówienia? Odpowiedź 12. Zamawiający posiada przestarzały system GM(autorski program uruchamiany w środowisku MS DOS) - z czego wynika potrzeba przeniesienia danych. Nowoprojektowane rozwiązanie ma w pełni przejąć istniejącą funkcjonalność oraz rozszerzyć o nowe moŝliwości. Pytanie 13. rozdz. 2A pkt. I.6. W jakiej formie będą udostępnione dane zasilające (bezpośredni link do bazy danych, plik [jaki format])? 2

3 Odpowiedź 13. Planowane przekazywanie dokumentów zasialających w formie plików tekstowych. Przekazywanie przez FTP, webservices, link do bazy danych. Szczegóły ustalone będą w ramach projektu. Pytanie 14. rozdz. 2A pkt VI.5. Co rozumie się poprzez RóŜne warstwy danych produktu"? Czy w tym przypadku chodzi o róŝny sposób prezentacji produktu na liście produktów i w formatce szczegóły? Odpowiedź 14. Tak. Pytanie 15. rozdz. 2A pkt VI.6. W jaki sposób ma działać funkcjonalność audytu danych? Jakie dane mają podlegać audytowi i w jaki sposób mają być prezentowane wyniki audytu? Odpowiedź 15. Sposób i zakres funkcjonowania audytu będzie ustalony w fazie projektowania rozwiązania przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Pytanie 16. rozdz. 2A pkt.vii.7. W jakiej formie mają być udostępniane generowane raporty: przeglądanie w aplikacji czy generowanie do pliku (jakie formaty plików)? Odpowiedź 16. Generowanie do pliku tekstowego (csv, xml), ms excel (xls ) i pdf Pytanie 17. rozdz. 2A pkt VII. 15. Rozumiemy, Ŝe w zamawianej wersji systemu nie mają być zaimplementowane płatności on-line. W związku z tym informacje o dokonaniu płatności będą wprowadzane ręcznie przez pracowników PIG-PIB (poprzez zmianę statusu płatności Zapłacone / Nie zapłacone). Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź 17. Tak. Na etapie realizacji zamówienia płatności mają być wprowadzane ręcznie, ale musi być przewidziana moŝliwość późniejszej implementacji automatycznej obsługi płatności on-line ze wszystkimi operatorami takich Pytanie 18. rozdz. 2A pkt VII.33. Jak ma wyglądać import/eksport cenników/produktów i stanów magazynowych? Proszę podać wymagane formaty plików bądź nazwy systemów z którymi konieczna będzie integracja. Odpowiedź 18. Szczegóły będą ustalone na etapie projektu. Pliki tekstowe (csv, xml), ms excel (xls) Pytanie 19. rozdz. 2A pkt. VII.35. Czy Zamawiający posiada juŝ system do obsługi kodów kreskowych {tworzenie, zarządzanie kodami, itd.) czy tworzona aplikacja ma równieŝ umoŝliwiać te czynności? Odpowiedź 19. nie posiada - naleŝy stworzyć Pytanie 20. rozdz. 2A pkt VIII.7. Rozumiemy, Ŝe chodzi o zarządzanie treścią serwisu WWW za pomocą systemu CMS a nie arkuszy styli CSS. Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź 20. Tak. Chodzi o zarządzanie treścią za pomocą CMS. Pytanie 21. rozdz. 2A pkt VIII.12. W jaki sposób klient sklepu internetowego ma dokonywać płatności? Odpowiedź 21. Przelew, płatności elektroniczne po wprowadzeniu w przyszłości. Pytanie 22. rozdz. 2A pkt IX.2. Jakie dane mają być importowane z systemu PIG-PIB Oracle Portal? Odpowiedź 22. śadne. Pytanie 23. rozdz. 2A pkt IX.3. W jaki sposób ma wyglądać komunikacja z systemem ESRI ArcIMS 9 (protokoły, rodzaje transmisji)? Czy dane z tego systemu mają być 3

4 zaimportowane w całości do IDMG, czy teŝ kaŝde nowe zapytanie będzie odbywało się bezpośrednio do tego systemu. Odpowiedź 23. Informacje o wykorzystywanym w PIG-PIB oprogramowaniu ArcIMS znajdują się na stronie producenta - ESRI: Sposób komunikacji będzie ustalony w fazie projektowania rozwiązania przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Pytanie 24. Pytanie 25. Jaki jest zakres wymiany danych z systemem GIS? Odpowiedź 24. Zakres będzie ustalony w fazie projektowania rozwiązania przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Jaki system GIS posiada interface do integracji z systemami wewnętrznymi? Odpowiedź 25. Informacje o wykorzystywanym w PIG-PIB oprogramowaniu ArcIMS znajdują się na stronie producenta - ESRI: Pytanie 26. Pytanie 27. Pytanie 28. Pytanie 29. Pytanie 30. Pytanie 31. Pytanie 32. Pytanie 33. Pytanie 34. Jaki jest typ bazy danych, z którymi naleŝy się zintegrować w systemie GIS? Odpowiedź 26. W tej chwili są to jedynie pliki shp. W przyszłości będą to dane trzymane w bazie MSSQL2008 z którą ArcIMS będzie się komunikował za pomocą ArcSDE. Jakie występują zaleŝności logiczne wymiany danych z systemem GIS? Odpowiedź 27. Przykład: UŜytkownik zaznacza na mapie interesujące go arkusze map. Przeglądarka GIS zwraca mu odpowiedź w postaci tabelarycznego zestawienia z danymi atrybutowymi wybranych arkuszy. Idntyfikatory arkuszy zostają przekazane do systemu IDMG w celu złoŝenia zamówienia na mapy i/lub powiązane z nimi publikacje. Pod adesem aktualnie funkcjonuje serwis CBDG wspomagający zamawianie map seryjnych. Jak wiele danych przechowuje system GIS? Odpowiedź 28. System GIS obecnie przechowuje tyle danych ile widać pod adresem Ilość danych podlega dynamicznym zmianom. Czy baza danych systemu GIS jest centralna czy rozproszona? Odpowiedź 29. Centralna. Czy Zamawiający zapewni współpracę autora systemu GIS przy integracji? Odpowiedź 30. Zamawiający nie zapewni współpracy z autorem systemu GIS ale istnieje moŝliwość współpracy z administratorem tego systemu. Jaki jest zakres wymiany danych z systemem FK? Odpowiedź 31. Odpowiedź zawarta jest odpowiedzi na pyt. 2. Jaki system FK posiada interface do integracji z systemami wewnętrznymi? Odpowiedź 32. Istnieją interface do systemów z którymi FK współpracuje. Jaki jest typ bazy danych, z którymi naleŝy się zintegrować w systemie FK? Odpowiedź 33. Relacyjny. Jakie występują zaleŝności logiczne wymiany danych systemem FK? 4

5 Pytanie 35. Pytanie 36. Pytanie 37. Odpowiedź 34. Dwukierunkowe przekazywanie danych. Jak wiele danych przechowuje system FK? Odpowiedź 35. Informacja jest poufna i nie jest niezbędna w zakresie planowanego rozwiązania. Czy baza danych systemu FK jest centralna czy rozproszona? Odpowiedź 36. Centralna. Czy Zamawiający zapewni współpracę autora systemu FK przy integracji? Odpowiedź 37. Zamawiający nie zapewni współpracy z autorem systemu FK. Pytanie 38. Czy wykonawca ma dowolność w wyborze technologii wykonania przedmiotu zamówienia? Odpowiedź 38. Tak, w zakresie opisanym w SIWZ. Pytanie 39. Czy wykonawca moŝe wykonać część lub całość zamówienia w technologii innej niŝ C# na platformie.net, jeśli jest to uzasadnione np. niŝszymi kosztami, większą stabilnością lub skalowalnością systemu? Odpowiedź 39. Tak, w zakresie opisanym w SIWZ. Pytanie 40. W punkcie 2A.VIII.21 Zamawiający wymaga zgodności szaty graficznej witryny z "załączoną propozycja" jednak nigdzie w SIWZ takowy załącznik nie występuje. Czy zamawiający rozszerzy SIWZ czy tez odstąpi od wymogu zachowania zgodności? Odpowiedź 40. Zakłada się, Ŝe wygląd aplikacji będzie odpowiadał wyglądowi stron publikowanych na Geoportalu PIG-PIG - Pytanie 41. Czy zamawiający udostępni wykonawcy, na czas realizacji projektu, wersje deweloperska oprogramowania ArcIMS 9.3 Wraz z odpowiednimi licencjami? Odpowiedź 41. Nie. Pytanie 42. Czy dostawca posiada dowolność w doborze interfejsu dostępu do map cyfrowych, które powinny być wykorzystywane przez rozwiązane będące przedmiotem zamówienia? Odpowiedź 42. Wykonawca musi wykorzystywać istniejący interfejs. Pytanie 43. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie innej niŝ obecnie posiadana i/lub wykorzystywana platformy sprzętowej i/lub programowej na potrzeby wdroŝenia rozwiązania będącego przedmiotem zamówienia? Odpowiedź 43. Nie. Zamawiający zakłada maksymalne moŝliwe wykorzystanie istniejących zasobów. Pytanie 44. Czy dostawca posiada dowolność w doborze sposobu, wymaganej przez zamawiającego, integracji z systemami wewnętrznymi, w tym systemami: F-K, ArcIMS, Oracle SSO, Oracle Portal? Odpowiedź 44. Nie. Sposób integracji powinien być ustalony na etapie tworzenia projektów z administratorami innych systemów i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma pełnej dowolności. Pytanie 45. Czy zamawiający zakłada udostępnienie dostawcy stanowisk testowych umoŝliwiających weryfikacje poprawności działania odpowiednich modułów dostarczanego rozwiązania z wykorzystywanymi w PIG systemami i urządzeniami? Odpowiedź 45. Tak. Zamawiający zakłada udostępnienie Wykonawcy środowiska testowego w postaci uruchomionej w zasobach zamawiającego maszyny wirtualnej dostarczonej przez Wykonawcę. 5

6 Pytanie 46. Czy zamawiający moŝe udostępnić dane producentów oraz modeli: drukarek fiskalnych, drukarek etykiet i czytników kodów kreskowych, z którymi musi współpracować system będący przedmiotem zamówienia? Odpowiedź 46. Zamawiający dysponuje drukarkami HP LJ 1100 (LPT - laser) i Epson LQ 2090 (LPT- igłowa). Zamawiający zakupi drukarki Zebra z obsługą języka ZPL. Pytanie 47. Czy zamawiający moŝe doprecyzować, na czym dokładnie ma polegać proces "dzielenia zamówień" oraz rozsyłania za pomocą intranetu podzielonego zamówienia, o czym mówią punkty 2A.VII.23. i 2A.VII.24. Zamówienia, w tym równieŝ podać technologie wykorzystane do konstrukcji sieci posiadanej sieci intranet? Odpowiedź 47. Uszczegółowienie w.w. procesów nastąpi na etapie projektowania rozwiązania. Informacja o sieci jest poufna i będzie udostępniona Wykonawcy realizującemu zamówienie. PowyŜsze zmiany naleŝy uwzględnić przy składaniu ofert. Odpowiedzi nie powodują zmiany treści w SIWZ. 6

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania ZP 21/2010 Nysa, 03.11.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie:

Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 Wymaganie: Odpowiedzi na pytania Pytanie nr 1 Załącznik nr 10 Dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia zasobów firmowych w gwarantowanych warunkach środowiskowych (klimatyzacja, kontrola dostępu, system przeciwpoŝarowy,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

BDG-III-3820-27/07 Do Wykonawców

BDG-III-3820-27/07 Do Wykonawców W arszawa, dnia 21.09.2007 r. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 521-28-88 BDG-III-3820-27/07 Do Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo