pl. Bema 5, Olsztyn tel fax NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325"

Transkrypt

1 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.), poniŝej przedstawia się treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców a takŝe odpowiedzi Zamawiającego. Pytanie 36 W rozdziale XIII SIWZ w punkcie 2 Zamawiający podaje szacunkową miesięczną ilość przelewów w wysokości szt. Ile sztuk przelewów miesięcznie Zamawiający przewiduje składać w formie papierowej? Odpowiedź 36 Zamawiający w odpowiedzi nr 28: Po przeprowadzeniu analizy historii rachunków bankowych powiatu i jednostek podległych oszacowano średniomiesięczne ilości przelewów na sztuk. Przelewy papierowe stanowiły niewielki odsetek głównie w czasie awarii systemu elektronicznego. Pytanie 37 W celu prawidłowego skalkulowania oferty prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych i wpłat gotówkowych oraz sumarycznej miesięcznej wartości w złotych tych wpłat oraz wypłat. Odpowiedź 37 Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych 3 sztuki o wartości 256 zł, średniomiesięczne wypłaty gotówkowe 10 sztuk o wartości 3.070,93 zł (dotyczy Starostwa Powiatowego w Olsztynie), natomiast podległe jednostki organizacyjne powiatu około 65 sztuk wypłat gotówkowych o wartości około zł. Pytanie 38 Prosimy o podanie szacunkowej ilości rachunków pomocniczych oraz rachunków walutowych, jaka ma być prowadzona przez Bank? Odpowiedź 38 Około 161 rachunków PLN, dotychczas Zamawiający nie posiadał rachunków w walucie obcej.

2 Pytanie 39 Prosimy o podanie szacunkowej średniej wielkości środków pienięŝnych: a. pozostających na rachunkach podstawowych oraz pomocniczych, b. lokowanych na lokatach typu OVERNIGHT, c. lokowanych na lokatach dłuŝszych niŝ lokaty typu OVERNIGHT. Odpowiedź 39 a ,60 PLN b ,00 PLN c. w ostatnim czasie Zamawiający nie lokował środków na lokatach dłuŝszych niŝ lokaty typu OVERNIGHT Pytanie 40 Prosimy o podanie szacunkowej ilości czeków, jakie Zamawiający wykorzystuje w ciągu miesiąca. Odpowiedź 40 Średnio w miesiącu Zamawiający wykorzystuje 75 czeków. Pytanie 41 Prosimy o podanie szacowanej ilości stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał wymóg wdroŝenia tego systemu na dowolnej ilości stanowisk. Odpowiedź 41 Około 45 stanowisk. Pytanie 42 Czy bankowa obsługa będzie obejmowała przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich? Odpowiedź 42 Bankowa obsługa nie będzie obejmowała wpłat od osób trzecich. Pytanie 43 Czy bankowa obsługa obejmować będzie wypłaty dla świadczeniobiorców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie? JeŜeli tak, to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości oraz wartości wypłat. Odpowiedź 43 Bankowa obsługa nie będzie obejmować wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Pytanie 44 Czy bankowa obsługa obejmować będzie wypłaty dla świadczeniobiorców Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego? JeŜeli tak, to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości oraz wartości wypłat.

3 Odpowiedź 44 Obsługa bankowa nie będzie obejmować wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Pytanie 45 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 3) Zamawiający zapisał, Ŝe przelewy wychodzące do innego Banku złoŝone do godziny 15 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym. Czy Zamawiający zgodzi się aby przelewy wychodzące do innego Banku złoŝone do godziny 14:15 były zrealizowane w tym samym dniu roboczym, natomiast złoŝone po godzinie 14:15 były zrealizowane w następnym dniu roboczym? Odpowiedź 45 Zamawiający w Dziale III pkt 3 ppkt 3) modyfikuje zapis przelewy wychodzące do innego banku złoŝone do godziny 15 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym na przelewy wychodzące do innego banku złoŝone do godziny 14 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. PowyŜsza treść została wprowadzona do SIWZ. Pytanie 46 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 6) Zamawiający zapisał wymóg udzielenia Zamawiającemu w kaŝdym roku kredytu w rachunku bieŝącym. Zgodnie z Prawem bankowym, Bank udzielając kredytu zobowiązany jest do uprzedniego zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy, dlatego proponujemy w załączonym do SIWZ wzorze Umowy dodanie następującej treści: 1) W razie potrzeby na odrębne zlecenie Zamawiającego, po uprzednim zbadaniu zdolności kredytowej, Bank zobowiązuje się uruchomić kredyt krótkoterminowy w rachunku bieŝącym na pokrycie przejściowego deficytu budŝetowego w wysokości nie więcej jednak niŝ kwota określona w corocznej uchwale budŝetowej. 2) Zasady korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym, naliczanie i pobieranie odsetek, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu oraz obowiązki Zamawiającego z tytułu korzystania z kredytu reguluje odrębna umowa. 3) Do udzielenia i korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym stosuje się przepisy art. 69 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Odpowiedź 46 W rozdziale III pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Zamawiający przewiduje w ramach umowy na obsługę bankową uruchomienie kredytu w rachunku bieŝącym maksymalnie w wysokości do zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kaŝdym roku budŝetowym. W przypadku zmniejszenia limitu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu przez Radę Powiatu w Olsztynie, kwota kredytu zostanie przez Bank zmniejszona do wartości określonej

4 przez Radę Powiatu w Olsztynie. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający moŝe dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a kaŝdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłuŝenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. PowyŜsza treść została wprowadzona do SIWZ. Pytanie 47 Czy Zamawiający korzystał w 2009 r. z kredytu w rachunku bieŝącym. Prosimy o podanie szacowanego średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w roku 2010 r. Odpowiedź 47 Zamawiający nie korzystał w 2009 r. z kredytu w rachunku bieŝącym. Zamawiający nie jest w stanie określić miesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieŝącym. Pytanie 48 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał jako wymóg funkcjonalności elektronicznej obsługi bankowej moŝliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie. Prosimy o podanie czy poniŝsze formaty pliku tekstowego spełniają wymagania Zamawiającego: - format pliku dla eksportu: XML, Liniowy, MT940, - formaty plików dla importu: XML, Elixir, Liniowy, VideoTel, Telekonto. Odpowiedź 48 Podane przez Bank formaty spełniają wymagania Zamawiającego. Pytanie 49 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał jako wymóg funkcjonalności elektronicznej obsługi bankowej moŝliwość otrzymania wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej. Czy Zamawiający dopuści zastąpienie wyciągów z rachunku lokat w postaci elektronicznej wyciągami w postaci papierowej. Odpowiedź 49 Zamawiający dopuszcza wyciąg bankowy w postaci papierowej do rachunku lokat innych niŝ lokaty typu OVERNIGHT. Pytanie 50 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 7) Zamawiający zapisał jako wymóg funkcjonalności elektronicznej obsługi bankowej moŝliwość przeniesienia bazy danych kontrahentów z obecnie wykorzystywanego systemu BOSCOM do systemu zaproponowanego przez Wykonawcę. Prosimy o podanie struktury pliku, w jakiej zostanie wyeksportowany plik z systemu BOSCOM w celu zaimportowania do systemu bankowości elektronicznej zaproponowanego przez Wykonawcę. Odpowiedź 50 Struktura pliku CSV.

5 Pytanie 51 W rozdziale III w punkcie 3 ppkt 14) Zamawiający zapisał wymóg dostępu do Skarbca Banku w celu składania zamkniętych pakietów gotówkowych. Czy Zamawiający dopuści moŝliwość deponowania zamkniętych pakietów gotówkowych w kasie pancernej Banku. Odpowiedź 51 Zamawiający dopuszcza moŝliwość deponowania zamkniętych pakietów gotówkowych w kasie pancernej Banku. Pytanie 52 W rozdziale XIII w punkcie 2 ppkt 1) Zamawiający podaje wzór na wyliczenie punktacji w kryterium cena. Prosimy o wyjaśnienie czy pojęcie, najniŝszy zaoferowany koszt dotyczy kosztu jednostkowego za przelew czy sumarycznego kosztu wykonania 10 tys. przelewów miesięcznie w całym okresie obsługi? Odpowiedź 52 W celu rozwiązania wątpliwości proszę o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1 do SIWZ w punkcie 1 w/w załącznika zamawiający wskazał, jakie wartości naleŝy podać. Pytanie 53 W odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 13 stycznia 2010 r. Zamawiający Wyjaśnia, Ŝe z uwagi na ilość realizowanych przelewów i bezpieczeństwo nie akceptuje, aby system bankowości elektronicznej był oparty o przeglądarkę internetową. Z uwagi na to, Ŝe odpowiednio zabezpieczona bankowość jest uŝytecznym i bezpiecznym narzędziem dokonywania operacji, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza bankowość elektroniczną w oparciu o przeglądarkę internetową zabezpieczoną protokołem https o sile szyfrowania 128 bitów, w której autoryzacja transakcji dokonuje się za pomocą kart mikroprocesorowych umieszczonych w czytniku (oprogramowanie do czytnika wymaga instalacji) oraz istnieje moŝliwość ustalenia dowolnego wzoru podpisu dla danych rachunków. Odpowiedź 53 Zamawiający akceptuje dokonywanie transakcji poprzez internetowy system bankowości elektronicznej oparty o przeglądarkę internetową, jeśli spełniony zostanie następujący warunek: - autoryzacja transakcji będzie dokonywana za pomocą kart mikroprocesorowych umieszczonych w czytniku, zawierający elektroniczny klucz prywatny dodatkowo zabezpieczony hasłem lub innego elektronicznego klucza prywatnego dodatkowo zabezpieczonego hasłem. Udzielona odpowiedź na pytanie nr 15 jest nieaktualna.

6 Pytanie 54 W odpowiedzi na pytanie Nr 17 z dnia 13 stycznia 2010 r. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe pod stwierdzeniem moŝliwość zarządzania lokatami rozumie samodzielne zakładanie lokat na podstawie wcześniej wynegocjowanych warunków oraz ewentualne zerwanie lokaty lub przedłuŝenie lokaty. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe nie będzie dotyczyło to lokat OVERNIGHT, zakładanych codziennie w sposób automatyczny. Odpowiedź 54 Zamawiający potwierdza, Ŝe moŝliwość zarządzania lokatami nie będzie dotyczyła lokat typu OVERNIGHT, zakładanych codziennie w sposób automatyczny. STAROSTA OLSZTYŃSKI Mirosław Pampuch

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu Załącznik Nr 27a Pabianice, dnia 06.09.2010 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.3450-2/10... znak sprawy... nazwa wykonawcy... adres wykonawcy... Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, Ŝe jeden z wykonawców

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP.272.24.2015.AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Znak sprawy: PZP-225/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych.

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Or VI.271.77.2012 Stalowa Wola, 20 listopada 2012 r WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Zamawiający Gmina

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia. usług Internet Korporacyjny

Regulamin świadczenia. usług Internet Korporacyjny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Banku Spółdzielczego Niechobrzu z dnia.... Regulamin świadczenia usług Internet Korporacyjny przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 1 Spis treści: 2 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie o wartości łącznej

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo