BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stalowa Wola, styczeń 2011r. 1

2 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku : a) : - bieŝącego 0,00 - pomocniczego 0,00 - dodatkowego w celu wyodrębnienia środków (fundusz specjalny) - bieŝącego dla rolnika indywidualnego - pomocniczego dla rolnika indywidualnego b) w walucie obcej: - bieŝącego 30,00 - pomocniczego 30,00 - bieŝącego i pomocniczego bez wniesienia wpłaty w dniu otwarcia 35,00 rachunku 2. Prowadzenie rachunku: a) /miesięcznie/: - bieŝącego 20,00 - pomocniczego 20,00 - dodatkowego (fundusz specjalny) 20,00 - bieŝącego rolnika indywidualnego 2,50 - pomocniczego rolnika indywidualnego 2,50 - automatycznej lokaty overnight 20,00 b) w walucie obcej /miesięcznie/: - bieŝącego 20,00 - pomocniczego 20,00 Uwaga: Opłata pobierana jest co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rachunek prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni. 3. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 4. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 20, Likwidacja rachunku bankowego: a) 20,00 b) w walucie 20,00 c) rachunku bieŝącego dla rolników indywidualnych 5,00 2. Dodatkowa opłata za likwidację rachunku bankowego przed upływem 30 dni od daty jego otwarcia 30,00 Uwaga: opłata pobierana jest jednorazowo, niezaleŝnie od ilości likwidowanych rachunków dodatkowych 6. Wpłata gotówkowa na rachunek: a) : - bieŝący 0,1%-0,5% min. 4,00 - pomocniczy 0,1%-0,5% min. 4,00 - dodatkowy (fundusz specjalny) 0,3% min. 4,00 - bieŝący rolnika indywidualnego 0,3% min. 4,00 - pomocniczy rolnika indywidualnego 0,3% min. 4,00 b) w walucie obcej: - bieŝący 0,2% min. 7,00 - pomocniczy 0,2% min. 7,00 Uwaga: prowizja pobierana jest od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 7. Opłata dodatkowa: Pobierana dodatkowo w przypadku dokonywania wpłaty w bilonie powyŝej 50 0,5% min. 5,00 sztuk bilonu, naliczana od wartości wpłaty w bilonie 2

3 8. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty niewymagającej awizowania: a) : - bieŝącego 0,1%-0,5% min. 5,00 - pomocniczego 0,1%-0,5% min. 5,00 - dodatkowego (fundusz specjalny) 0,3% min. 5,00 - bieŝącego rolnika indywidualnego 0,5% min. 5,00 - pomocniczego rolnika indywidualnego 0,5% min. 5,00 b) w walucie obcej: - bieŝącego 0,2% min. 7,00 - pomocniczego 0,2% min. 7,00 Uwaga: prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, Ŝe umowa stanowi inaczej 9. Wystawienie protokołu róŝnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty gotówkowej zamkniętej 10. Wypłata gotówkowa z rachunku w przypadku nie dokonania przez klienta wymaganego awizowania wypłaty 0,15% min. Uwaga: Prowizje pobiera się dodatkowo od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę niewymagającą awizowania 11. Niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem w ramach awizowania wypłaty: - - w walucie obcej Uwaga: Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z bankiem 0,2% 0,4% min.40, Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek bankowy: 1) prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli i jego placówki 2,00 2) prowadzony przez inne banki 4,00 3) przelew na rachunek własny ROR lub a`vista w Banku (za wyjątkiem kwoty zadeklarowanej w chwili otwarcia r-ku) 4) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - w kwocie równej lub większej niŝ zł - w kwocie niŝszej niŝ zł Uwaga: dotyczy równieŝ zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 5) Realizacja przelewu pilnego w dniu jego złoŝenia z Ŝądaniem natychmiastowego wydania potwierdzenia Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za realizację przelewu Dotyczy równieŝ przelewów z tytułu płatności składek na rzecz ZUS 6) ZłoŜenie dyspozycji przelewu/wpłaty gotówkowej na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu/wpłaty gotówkowej 15,00 30, Pisemne potwierdzenie wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) 14. Stałe zlecenia płatnicze z rachunku bankowego 1) Zdefiniowanie stałego zlecenia 2,00 2) Realizacja stałych zleceń na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach 0,00 - prowadzony w innym Banku 3,00 - realizacja zleceń stałych z tytułu rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na Ŝycie 3) Modyfikacja /anulowanie zlecenia stałego 1,00 Uwaga: opłaty dotyczą pojedynczego zlecenia 5,00 5,00 3

4 15. Polecenia zapłaty 1) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 1,00 2) Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 3) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłuŝnika: 3, Administrowanie przelewami: - do 10 sztuk 7,00 - powyŝej 10 sztuk 17. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 18. Wydanie: 1) ksiąŝeczki czekowej wg ceny zakupu min. 4,00 2) blankietu czekowego wg ceny zakupu min. 1, Przyjęcie czeku do inkasa 25, Realizacja inkasa weksla 75, Uruchomienie debetu sankcjonowanego w rachunku 0,75% min. 100, Uruchomienie debetu sankcjonowanego w rachunku dla rolnika 1% min. 100,00 indywidualnego 23. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie/odwołanie zastrzeŝenia o utracie czeków, pieczątki 30, Za sporządzenie: - odpisu wyciągu bankowego 5,00 - odpisu załącznika do wyciągu 5,00 - odpisu obrotów na rachunku rok bieŝący - odpisu obrotów na rachunku za kaŝdy rok ubiegły 60, Wydanie: - zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 - opinii o rachunku bankowym - zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za 30,00 granicę 26. Udzielanie informacji telefonicznie na hasło /miesięcznie/ 20, Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 30,00 tytułu Uwaga: za kaŝde przekazanie środków 28. Przekroczenie salda wolnych środków na rachunku / niedozwolony debet Uwaga: opłaty nie stosuje się jeŝeli niedozwolony debet jest mniejszy niŝ 100PLN Pierwsze upomnienie - wezwanie do spłaty zaległości w rachunku 20,00 2. Sporządzenie i wysłanie do klienta informacji o zaległości w spłacie z tytułu naleŝnych kwot, tj.: 1) kapitału i odsetek z wyłączeniem kredytu, 2) prowizji i opłat oraz innych kosztów, z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty Uwaga: Opłatę pobiera się od klienta, od kaŝdego wysłanego wezwania 30. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym lub przyjęcie 40,00 pełnomocnictwa do rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia kredytu lub z innych tytułów na rzecz innych banków i osób trzecich w tym egzekucyjne 31. Wypłata z konta Uznania do wyjaśnienia 20, Inne czynności wykonane na Ŝyczenie klienta 20, Wydanie portfela lub wymiana zuŝytego na nowy cena zakupu 34. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi rachunki wirtualne 3 4

5 35. Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) w kasie głównej Centrali Banku: - monety do 25 sztuk - za kaŝde kolejne 25 sztuk 0,50 - banknoty do 50 sztuk - za kaŝde kolejne 50 sztuk 0,50 b) we wszystkich placówkach terenowych Banku: - monety o nominale do 0,20 Pln do 25 sztuk - za kaŝde kolejne 25 sztuk 1,00 - monety o nominale 0,50 Pln 5,00 Pln do 10 sztuk - za kaŝde kolejne 10 sztuk 1,00 - banknoty do 50 sztuk - za kaŝde kolejne 50 sztuk 0,50 Uwaga: opłata nie dotyczy posiadaczy rachunków bieŝących i pomocniczych prowadzonych w BS Stalowa Wola ROZDZIAŁ II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM L.P Rodzaj czynności Usługi I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Przelewy SEPA 2 12,00 zł 2. Przelewy regulowane 3 16,00 zł 3. Polecenia wypłaty 4 16,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 5 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich B. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 18,00 zł 2. Przelewy regulowane 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty 30,00 zł Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 16,00 zł 6. Realizacja (sprzedaŝ) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 100,00 zł 65,00 zł 6.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro zł 7. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 75,00 zł + koszty banków trzecich 8. Wydanie na prośbę Klienta BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w zł obrocie dewizowym 9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty zł C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty banków trzecich II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków zł Uwaga: Opłata pobierana od Podawcy czeku w chwili jego złoŝenia. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od kaŝdego czeku osobno. NiezaleŜnie od opłaty bank zagraniczny moŝe potrącić z kwoty czeku własną opłatę 2 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku zł + koszty rzeczywiste

6 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ROZDZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS * dotyczy kart wydanych do dnia VISA BUSINESS ELECTRON * dotyczy kart wydanych do dnia VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty 120,00 25,00 25,00 2. Wznowienie karty 1 20,00 20,00 3. Wydanie duplikatu 40,00 15,00 15,00 4. Dopłata za wydanie karty w trybie - ekspresowym 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach 12,00 6,00 - sieci BZ WBK Płatność kartą: a) w punktach handlowousługowych w kraju b) w punktach handlowousługowych Bez opłat za granicą 7. Wypłata gotówki: a) w bankomatach BS, BPS i wskazanych bankomatach innych 1% min. 2,00 banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna na stronie internetowej banku b) W pozostałych bankomatach w 2% min. 4,00 4,00 4,00 kraju c) W bankomatach za granicą 3% min. 12,00 2% min. 2% min. 4,00 d) Poprzez usługę Visa cash back w 0,00 0,00 - Polsce e) w kasie innego banku w kraju 2% min. 5,00 5,00 5,00 f) w kasie innego banku za granicą 3% min. 12,00 2% min. 2% min. g) w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 5,00 5,00 5,00 8. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4,00 2,00 2,00 sieci BZ WBK Zestawienia transakcji w cyklu - -

7 rozliczeniowym (miesięcznie) 10. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku na 6,00 6,00 6,00 okres przez niego wskazany 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN 8,00 8,00 12,00 na wniosek UŜytkownika 12. Telefoniczne odblokowanie numeru 8,00-12,00 PIN na wniosek UŜytkownika 13. Zmiana danych uŝytkownika karty 6,00 3,00 3, Awaryjna wypłata gotówki za granicą 1.000, ,00 po utracie karty Awaryjne wydanie karty VISA 1.500, ,00 BUSINESS za granicą po utracie karty Zmiana wysokości miesięcznego limitu - 6,00 indywidualnego 6, Czasowe zablokowanie / odblokowanie 15, ,00 karty 18. Nieuzasadniona reklamacja 20,00 15, Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 20. ZastrzeŜenie karty 100,00 40, Opłata za pakiet bezpieczeństwa (miesięcznie) 2,00 2,00 2,00 ROZDZIAŁ IV. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) 1. Aktywacja systemu CUI 2. Wydanie/wymiana tokena 1 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - prowadzony w innym Banku (w tym do US i ZUS) - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z CUI Uwaga: opłata pobierana w ostatnich 7 dniach kalendarzowych kaŝdego m-ca Uwaga: opłatę pobiera się od miesiąca, w którym Bank udostępnił system bankowości internetowej Klientowi 7. Zablokowanie tokena na wniosek Klienta 15,00 8. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2,00 ROZDZIAŁ V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH 1. Aktywacja systemu CUI 100,00 2. Wydanie/wymiana tokena 1 3. Wydanie/wymiana karty chipowej (za 1 szt.) 4. Wydanie/wymiana czytnika kart chipowych 90,00 5. Zablokowanie tokena 15,00 6. Zablokowanie dostępu do CUI z powodu utraty karty chipowej 15,00 7. Nadanie numeru PIN 8. Nadanie numeru UnblockPIN 9. Nadanie kolejnego numeru UnblockPIN 10. Nadanie identyfikatora 11. Odblokowanie karty chipowej z powodu 3-krotnego nieprawidłowego numeru UnblockPIN 20, Opłata miesięczna za korzystanie z CUI Uwaga: opłata pobierana w ostatnich 7 dniach kalendarzowych kaŝdego m-ca Uwaga: opłatę pobiera się od miesiąca, w którym Bank udostępnił system bankowości internetowej Klientowi 13. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku (w tym do US i ZUS) 7

8 - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 14. ZałoŜenie lokaty 15. Likwidacja lokaty 16. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2, Generowanie hasła dostępu 18. Generowanie kolejnego hasła dostępu (po utracie) ROZDZIAŁ VI. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA i - SMS - SMS 1. Aktywacja systemu 2. Wydanie klucza (1 sztuka) nie dotyczy 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym banku (w tym do US i ZUS) - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 5,00 5,00 7. Zablokowanie dostępu do systemu 8. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 40,00 40,00 9. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2,00 2, Wymiana uszkodzonego klucza 70,00 nie dotyczy 11. Zamiana systemu na system - SMS (pod warunkiem zwrotu klucza) 12. Zamiana systemu na system SMS (bez zwrotu klucza) 30,00 30,00 ROZDZIAŁ VII. PAKIET MÓJ BIZNES 1. Otwarcie rachunku bieŝącego 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego /miesięcznie/ 15,00 3. Wpłata gotówkowa 0,3% min. 4,00 4. Wypłata gotówkowa 0,3% min. 5,00 5. Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym banku (w tym do US i ZUS) 4,00 6. Wydanie karty: - Visa Business Debetowa 20,00 7. Aktywacja systemu: - CUI - CUI dla klientów korporacyjnych SMS 8. Opłata miesięczna za korzystanie z: - CUI - CUI dla klientów korporacyjnych SMS 9. Realizacja polecenia przelewu w systemie CUI / CUI dla klientów korporacyjnych / - SMS, na rachunek: 8 5,00 5,00 - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym banku (w tym do US i ZUS) - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 10. Wydanie/wymiana tokena Wydanie/wymiana karty chipowej 12. Wydanie/wymiana czytnika kart chipowych 70, Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2, Wydanie: - pierwszego klucza - kaŝdego kolejnego klucza 30,00

9 Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale VII Bank pobiera opłaty i prowizje jak w Rozdziale I III Uwaga: Pakiet ma zastosowanie do nowo otwieranych rachunków ROZDZIAŁ VIII. PAKIET NOWA FIRMA 1. Otwarcie rachunku bieŝącego 0,00 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego /miesięcznie/ 3. Wpłata i wypłata gotówkowa 0,25% Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale VIII Bank pobiera opłaty i prowizje jak w Rozdziale I - VI Uwaga: Pakiet ma zastosowanie dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność nie dłuŝej niŝ 12 m-cy oraz obowiązuje przez okres 12 m-cy od daty załoŝenia rachunku ROZDZIAŁ IX. KREDYTY, FAKTORING, GWARANCJE, 1. Przyjęcie do rozpatrzenia wniosku o: 1) udzielenie/odnowienie kredytu gospodarczego, poŝyczki, poręczenia, dyskonta weksli, zlecenia udzielenia gwarancji, factoringu, w wysokości: - poniŝej ,00 zł - od ,00 zł 0,2% min. 100,00 max. 500,00 2) wydanie promesy kredytu/poŝyczki promesy udzielenia gwarancji, promesy poręczenia w wysokości: - poniŝej ,00 zł - od ,00 zł 0,2% min. 100,00 max. 500,00 3) udzielenie kredytu/poŝyczki, gwarancji, wydanie promesy na działalność rolniczą w wysokości: - poniŝej ,00 zł 30,00 - od ,00 zł 0,2% max. 100,00 Uwaga: opłata pobierana jest w dniu złoŝenia wniosku 2. Prowizja od kwoty udzielonego/odnowionego lub zwiększenia kredytu/poŝyczki na działalność pozarolniczą: 1) obrotowego w RB Od 1,5% min. 300,00 2) obrotowego w rachunku kredytowym Od 1% min. 300,00 3) inwestycyjnego Od 1,5% min. 300,00 4) płatniczego Od 1% min. 200,00 5) rewolwingowego Od 1,5% min. 300,00 6) Szybka gotówka dla firm i Szybka linia kredytowa Od 2% min. 300,00 7) pomostowego Unia Biznes i Unia Super Biznes Od 1,5% min. 300,00 8) technologicznego Od 1,5% min. 300,00 9) Kredytowa Linia Hipoteczna: - na okres kredytowania do 24 m-cy Od 2% min. 300,00 - na okres kredytowania do 60 m-cy Od 2,5% min. 300,00 - na okres kredytowania powyŝej 60 m-cy Od 3% min. 300,00 10) Inwestycyjnego Szybka inwestycja - na okres kredytowania do 24 m-cy Od 2,5% min. 300,00 - na okres kredytowania powyŝej 24 m-cy Od 3% min. 300,00 11) PoŜyczki Od 3% min. 300,00 3. Prowizja od kwoty udzielonego / odnowionego lub zwiększenia kredytu dla rolników: 1) obrotowego w RB i rachunku kredytowym: - w kwocie do 4.000,00 PLN Od 3% min. 70,00 - w kwocie powyŝej 4.000,00 PLN Od 2,5% min. 120,00 2) inwestycyjnego Od 1,5% min. 200,00 4. Prowizja za udzielenie gwarancji lub poręczenia od1% do 2,5%min. 200,00 Uwaga: prowizja pobierana za rozpoczęty okres 3-miesięczny 5. Prowizja za usługi faktoringowe: - za udzielenie/zwiększenie limitu faktoringu od kwoty przyznanego/zwiększonego limitu Od 1% - wykup faktury od wartości kaŝdej faktury Od 0,1% 6. Za zawarcie umowy restrukturyzującej zadłuŝenie od kwoty zadłuŝenia od 1,5% min. 200,00 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu gospodarczego, promesy poręczenia, promesy gwarancji 0,2%-1% min. 100,00 Uwaga: - za wydanie promesy kredytowej na rzecz Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. prowizji nie pobiera się 8. Prowizja za gotowość finansową od 3% w skali roku Uwaga: - prowizja liczona za kaŝdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy - prowizję pobiera się na koniec miesiąca 9. Prowizja rekompensacyjna Od 1,5% 9

10 Uwaga: - prowizję nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem - nie pobiera się prowizji jeŝeli spłata następuje do 30 dni przed terminem - nie dotyczy kredytu w rachunku bieŝącym, rewolwingowego, odnawialnego - nie pobiera się prowizji, gdy spłata kredytu następuje z dofinansowania ze środków unijnych, przyznanej premii technologicznej 10. Prowizja za udzielenie/przedłuŝenie lub zwiększenie kredytu udzielonego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: 1) na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie agroturystyki 1,5 % 2) na finansowanie przedsięwzięć w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 2 % 3) na finansowanie inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg publicznych 2 % 4) na finansowanie inwestycji w zakresie oświaty 2 % 5) na pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach linii Wiarygodny Partner : - na okres kredytowania do do 12 m-cy 1,5 % - na okres kredytowania powyŝej 12 m-cy 2 % 11. Prowizja za udzielenie kredytu z dopłatą na zakup kolektorów 2% min. 200, Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu: 1) prolongata terminu spłaty całości lub części kredytu od kwoty prolongowanej: Min. 1% a) do trzech miesięcy min. 300,00 b) powyŝej trzech miesięcy min. 500,00 2) zmiana zabezpieczenia kredytu 3) zmiana innych warunków umowy (w tym oprocentowania) za aneks min. 300,00 min. 200, Administrowanie kredytem (kredyt inwestycyjny, Kredytowa Linia Hipoteczna) - za kaŝdy rozpoczęty okres 12-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania 0-1% min. 100, Pierwszy monit wezwanie do zapłaty zaległości z tytułu kredytu/poŝyczki Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/poŝyczkobiorcy, od kaŝdego wysłanego 20,00 upomnienia Sporządzenie i wysłanie do kredytobiorcy/poŝyczkobiorcy informacji o zaległości w spłacie z tytułu naleŝnych kwot (tj. kapitału, odsetek, prowizji i opłat oraz innych kosztów) z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty lub wypowiedzeniem 100,00 Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/poŝyczkobiorcy, od kaŝdego wysłanego wezwania 15. Wydanie odpisu umowy o kredyt/poŝyczki 16. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, Ŝe klient nie jest 200,00 dłuŝnikiem Banku 17. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności 200,00 kredytowej) lub wydanie opinii bankowej o sytuacji ekonomicznej podmiotu na jego wniosek 18. Wysyłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy, rozliczenie kredytu lub inwestycji, lub dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu/poŝyczki 19. Wpłata gotówkowa na rachunek kredytu w linii Uwaga: zgodnie z prowizją określoną w umowie rachunku bieŝącego 0,1% - 0,5% min. 4, Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki Uwaga: JeŜeli wniosek o wykreślenie został odebrany przez Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 21. Wydanie zgody Banku na wykreślenie zastawu z rejestru zastawów Uwaga: JeŜeli zgoda Banku na wykreślenie została odebrana przez Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 22. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank odszkodowania z tytułu ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie kredytu / poŝyczki 23. Wypełnienie na Ŝyczenie Klienta wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 24. Wypełnienie wniosku o ustanowienie hipoteki na druku urzędowym 100, Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia rzeczywiste koszty plus 100, Inne czynności związane z realizacją weksli 20, Za dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną inwestycją lub w związku z nieterminową spłatą kredytu/poŝyczki 1,00 za kaŝdy kilometr min. 100, Za wydanie na wniosek przedsiębiorcy pisemnego wyjaśnienia oceny zdolności kredytowej będącej podstawą odmowy udzielenia kredytu 300, Opłata za złoŝenie w imieniu klienta wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w postaci Min. 200,00 hipoteki, zastawu, PCC1 itp. (od kaŝdego składanego do sądu wniosku) 30. Za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku kredytowym Uwaga: opłata pobierana za kaŝdy rozpoczęty rok 100,00 ROZDZIAŁ X. 10

11 OPŁATY I PROWIZJE POZOSTAŁE Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1 Uwaga: nie dotyczy wpłat na rachunki własne - prowadzone w Banku 0,5% min. 5,00 zł - prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5,00 zł - Organizacji posiadających status poŝytku publicznego Bez opłat 2 Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) w kasie głównej Centrali Banku: - monety do 25 sztuk 0,50 zł - za kaŝde kolejne 25 sztuk 1,00 zł - banknoty do 50 sztuk 0,50 zł - za kaŝde kolejne 50 sztuk 1,00 zł b) we wszystkich placówkach terenowych Banku: - monety o nominale do 0,20 Pln do 25 sztuk 1,00 zł - za kaŝde kolejne 25 sztuk 2,00 zł - monety o nominale 0,50 Pln 5,00 Pln do 10 sztuk 1,00 zł - za kaŝde kolejne 10 sztuk 2,00 zł - banknoty do 50 sztuk 0,50 zł - za kaŝde kolejne 50 sztuk 1,00 zł Administrowanie depozytami rzeczowymi 3 - za przyjęcie depozytu opłata jednorazowa zł - za przechowywanie depozytu ( kwartalnie) zł 4 Udostępnienie skrytki 5 Korzystanie ze skrytki (miesięcznie) 6 Wymiana zamka do skrytki / wymiana skrytki wg bieŝącej ceny usługi Poszukiwanie na zlecenie klienta dowodu / potwierdzenia zł 7 dokonanej operacji wpłaty, przelewu itp. (od pojedynczego dokumentu) 8 Za sporządzenie odpisu dokumentu księgowego 5,00 zł 9 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 10 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 12 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 13 Odnowienie certyfikatu a) kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 14 Instalacja zestawu u Klienta: - na terenie Stalowej Woli 89,00 (netto) - poza Stalową Wolą 89,00 +0,8 (netto) za kilometr PowyŜsza Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli dla Klientów instytucjonalnych obowiązuje od dnia r.i zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu obowiązujące od dnia r., r. 11

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytucjonalnyc h

Klientów Instytucjonalnyc h Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 04/04/2015 z 04.03.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo