BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stalowa Wola, styczeń 2011r. 1

2 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku : a) : - bieŝącego 0,00 - pomocniczego 0,00 - dodatkowego w celu wyodrębnienia środków (fundusz specjalny) - bieŝącego dla rolnika indywidualnego - pomocniczego dla rolnika indywidualnego b) w walucie obcej: - bieŝącego 30,00 - pomocniczego 30,00 - bieŝącego i pomocniczego bez wniesienia wpłaty w dniu otwarcia 35,00 rachunku 2. Prowadzenie rachunku: a) /miesięcznie/: - bieŝącego 20,00 - pomocniczego 20,00 - dodatkowego (fundusz specjalny) 20,00 - bieŝącego rolnika indywidualnego 2,50 - pomocniczego rolnika indywidualnego 2,50 - automatycznej lokaty overnight 20,00 b) w walucie obcej /miesięcznie/: - bieŝącego 20,00 - pomocniczego 20,00 Uwaga: Opłata pobierana jest co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rachunek prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni. 3. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 4. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 20, Likwidacja rachunku bankowego: a) 20,00 b) w walucie 20,00 c) rachunku bieŝącego dla rolników indywidualnych 5,00 2. Dodatkowa opłata za likwidację rachunku bankowego przed upływem 30 dni od daty jego otwarcia 30,00 Uwaga: opłata pobierana jest jednorazowo, niezaleŝnie od ilości likwidowanych rachunków dodatkowych 6. Wpłata gotówkowa na rachunek: a) : - bieŝący 0,1%-0,5% min. 4,00 - pomocniczy 0,1%-0,5% min. 4,00 - dodatkowy (fundusz specjalny) 0,3% min. 4,00 - bieŝący rolnika indywidualnego 0,3% min. 4,00 - pomocniczy rolnika indywidualnego 0,3% min. 4,00 b) w walucie obcej: - bieŝący 0,2% min. 7,00 - pomocniczy 0,2% min. 7,00 Uwaga: prowizja pobierana jest od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 7. Opłata dodatkowa: Pobierana dodatkowo w przypadku dokonywania wpłaty w bilonie powyŝej 50 0,5% min. 5,00 sztuk bilonu, naliczana od wartości wpłaty w bilonie 2

3 8. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty niewymagającej awizowania: a) : - bieŝącego 0,1%-0,5% min. 5,00 - pomocniczego 0,1%-0,5% min. 5,00 - dodatkowego (fundusz specjalny) 0,3% min. 5,00 - bieŝącego rolnika indywidualnego 0,5% min. 5,00 - pomocniczego rolnika indywidualnego 0,5% min. 5,00 b) w walucie obcej: - bieŝącego 0,2% min. 7,00 - pomocniczego 0,2% min. 7,00 Uwaga: prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, Ŝe umowa stanowi inaczej 9. Wystawienie protokołu róŝnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty gotówkowej zamkniętej 10. Wypłata gotówkowa z rachunku w przypadku nie dokonania przez klienta wymaganego awizowania wypłaty 0,15% min. Uwaga: Prowizje pobiera się dodatkowo od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyŝkę ponad kwotę niewymagającą awizowania 11. Niepodjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem w ramach awizowania wypłaty: - - w walucie obcej Uwaga: Prowizję pobiera się od awizowanej, a niepodjętej kwoty uzgodnionej z bankiem 0,2% 0,4% min.40, Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek bankowy: 1) prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli i jego placówki 2,00 2) prowadzony przez inne banki 4,00 3) przelew na rachunek własny ROR lub a`vista w Banku (za wyjątkiem kwoty zadeklarowanej w chwili otwarcia r-ku) 4) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - w kwocie równej lub większej niŝ zł - w kwocie niŝszej niŝ zł Uwaga: dotyczy równieŝ zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 5) Realizacja przelewu pilnego w dniu jego złoŝenia z Ŝądaniem natychmiastowego wydania potwierdzenia Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za realizację przelewu Dotyczy równieŝ przelewów z tytułu płatności składek na rzecz ZUS 6) ZłoŜenie dyspozycji przelewu/wpłaty gotówkowej na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu/wpłaty gotówkowej 15,00 30, Pisemne potwierdzenie wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) 14. Stałe zlecenia płatnicze z rachunku bankowego 1) Zdefiniowanie stałego zlecenia 2,00 2) Realizacja stałych zleceń na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach 0,00 - prowadzony w innym Banku 3,00 - realizacja zleceń stałych z tytułu rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na Ŝycie 3) Modyfikacja /anulowanie zlecenia stałego 1,00 Uwaga: opłaty dotyczą pojedynczego zlecenia 5,00 5,00 3

4 15. Polecenia zapłaty 1) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na rachunek wierzyciela: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku 1,00 2) Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 3) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłuŝnika: 3, Administrowanie przelewami: - do 10 sztuk 7,00 - powyŝej 10 sztuk 17. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 18. Wydanie: 1) ksiąŝeczki czekowej wg ceny zakupu min. 4,00 2) blankietu czekowego wg ceny zakupu min. 1, Przyjęcie czeku do inkasa 25, Realizacja inkasa weksla 75, Uruchomienie debetu sankcjonowanego w rachunku 0,75% min. 100, Uruchomienie debetu sankcjonowanego w rachunku dla rolnika 1% min. 100,00 indywidualnego 23. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie/odwołanie zastrzeŝenia o utracie czeków, pieczątki 30, Za sporządzenie: - odpisu wyciągu bankowego 5,00 - odpisu załącznika do wyciągu 5,00 - odpisu obrotów na rachunku rok bieŝący - odpisu obrotów na rachunku za kaŝdy rok ubiegły 60, Wydanie: - zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 - opinii o rachunku bankowym - zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za 30,00 granicę 26. Udzielanie informacji telefonicznie na hasło /miesięcznie/ 20, Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 30,00 tytułu Uwaga: za kaŝde przekazanie środków 28. Przekroczenie salda wolnych środków na rachunku / niedozwolony debet Uwaga: opłaty nie stosuje się jeŝeli niedozwolony debet jest mniejszy niŝ 100PLN Pierwsze upomnienie - wezwanie do spłaty zaległości w rachunku 20,00 2. Sporządzenie i wysłanie do klienta informacji o zaległości w spłacie z tytułu naleŝnych kwot, tj.: 1) kapitału i odsetek z wyłączeniem kredytu, 2) prowizji i opłat oraz innych kosztów, z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty Uwaga: Opłatę pobiera się od klienta, od kaŝdego wysłanego wezwania 30. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym lub przyjęcie 40,00 pełnomocnictwa do rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia kredytu lub z innych tytułów na rzecz innych banków i osób trzecich w tym egzekucyjne 31. Wypłata z konta Uznania do wyjaśnienia 20, Inne czynności wykonane na Ŝyczenie klienta 20, Wydanie portfela lub wymiana zuŝytego na nowy cena zakupu 34. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi rachunki wirtualne 3 4

5 35. Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) w kasie głównej Centrali Banku: - monety do 25 sztuk - za kaŝde kolejne 25 sztuk 0,50 - banknoty do 50 sztuk - za kaŝde kolejne 50 sztuk 0,50 b) we wszystkich placówkach terenowych Banku: - monety o nominale do 0,20 Pln do 25 sztuk - za kaŝde kolejne 25 sztuk 1,00 - monety o nominale 0,50 Pln 5,00 Pln do 10 sztuk - za kaŝde kolejne 10 sztuk 1,00 - banknoty do 50 sztuk - za kaŝde kolejne 50 sztuk 0,50 Uwaga: opłata nie dotyczy posiadaczy rachunków bieŝących i pomocniczych prowadzonych w BS Stalowa Wola ROZDZIAŁ II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM L.P Rodzaj czynności Usługi I. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1. Przelewy SEPA 2 12,00 zł 2. Przelewy regulowane 3 16,00 zł 3. Polecenia wypłaty 4 16,00 zł 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 5 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich B. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 18,00 zł 2. Przelewy regulowane 20,00 zł 3. Polecenia wypłaty 30,00 zł Uwaga: niezaleŝnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku opcji kosztowej OUR 4. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 30,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 16,00 zł 6. Realizacja (sprzedaŝ) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 6.1 i 6.2 pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro 100,00 zł 65,00 zł 6.2. W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro zł 7. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 75,00 zł + koszty banków trzecich 8. Wydanie na prośbę Klienta BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w zł obrocie dewizowym 9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty zł C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty banków trzecich II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków zł Uwaga: Opłata pobierana od Podawcy czeku w chwili jego złoŝenia. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od kaŝdego czeku osobno. NiezaleŜnie od opłaty bank zagraniczny moŝe potrącić z kwoty czeku własną opłatę 2 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku zł + koszty rzeczywiste

6 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ROZDZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS * dotyczy kart wydanych do dnia VISA BUSINESS ELECTRON * dotyczy kart wydanych do dnia VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty 120,00 25,00 25,00 2. Wznowienie karty 1 20,00 20,00 3. Wydanie duplikatu 40,00 15,00 15,00 4. Dopłata za wydanie karty w trybie - ekspresowym 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach 12,00 6,00 - sieci BZ WBK Płatność kartą: a) w punktach handlowousługowych w kraju b) w punktach handlowousługowych Bez opłat za granicą 7. Wypłata gotówki: a) w bankomatach BS, BPS i wskazanych bankomatach innych 1% min. 2,00 banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna na stronie internetowej banku b) W pozostałych bankomatach w 2% min. 4,00 4,00 4,00 kraju c) W bankomatach za granicą 3% min. 12,00 2% min. 2% min. 4,00 d) Poprzez usługę Visa cash back w 0,00 0,00 - Polsce e) w kasie innego banku w kraju 2% min. 5,00 5,00 5,00 f) w kasie innego banku za granicą 3% min. 12,00 2% min. 2% min. g) w placówkach Poczty Polskiej 2% min. 5,00 5,00 5,00 8. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4,00 2,00 2,00 sieci BZ WBK Zestawienia transakcji w cyklu - -

7 rozliczeniowym (miesięcznie) 10. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku na 6,00 6,00 6,00 okres przez niego wskazany 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN 8,00 8,00 12,00 na wniosek UŜytkownika 12. Telefoniczne odblokowanie numeru 8,00-12,00 PIN na wniosek UŜytkownika 13. Zmiana danych uŝytkownika karty 6,00 3,00 3, Awaryjna wypłata gotówki za granicą 1.000, ,00 po utracie karty Awaryjne wydanie karty VISA 1.500, ,00 BUSINESS za granicą po utracie karty Zmiana wysokości miesięcznego limitu - 6,00 indywidualnego 6, Czasowe zablokowanie / odblokowanie 15, ,00 karty 18. Nieuzasadniona reklamacja 20,00 15, Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 20. ZastrzeŜenie karty 100,00 40, Opłata za pakiet bezpieczeństwa (miesięcznie) 2,00 2,00 2,00 ROZDZIAŁ IV. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) 1. Aktywacja systemu CUI 2. Wydanie/wymiana tokena 1 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym i jego placówkach - prowadzony w innym Banku (w tym do US i ZUS) - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z CUI Uwaga: opłata pobierana w ostatnich 7 dniach kalendarzowych kaŝdego m-ca Uwaga: opłatę pobiera się od miesiąca, w którym Bank udostępnił system bankowości internetowej Klientowi 7. Zablokowanie tokena na wniosek Klienta 15,00 8. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2,00 ROZDZIAŁ V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH 1. Aktywacja systemu CUI 100,00 2. Wydanie/wymiana tokena 1 3. Wydanie/wymiana karty chipowej (za 1 szt.) 4. Wydanie/wymiana czytnika kart chipowych 90,00 5. Zablokowanie tokena 15,00 6. Zablokowanie dostępu do CUI z powodu utraty karty chipowej 15,00 7. Nadanie numeru PIN 8. Nadanie numeru UnblockPIN 9. Nadanie kolejnego numeru UnblockPIN 10. Nadanie identyfikatora 11. Odblokowanie karty chipowej z powodu 3-krotnego nieprawidłowego numeru UnblockPIN 20, Opłata miesięczna za korzystanie z CUI Uwaga: opłata pobierana w ostatnich 7 dniach kalendarzowych kaŝdego m-ca Uwaga: opłatę pobiera się od miesiąca, w którym Bank udostępnił system bankowości internetowej Klientowi 13. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym Banku (w tym do US i ZUS) 7

8 - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 14. ZałoŜenie lokaty 15. Likwidacja lokaty 16. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2, Generowanie hasła dostępu 18. Generowanie kolejnego hasła dostępu (po utracie) ROZDZIAŁ VI. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA i - SMS - SMS 1. Aktywacja systemu 2. Wydanie klucza (1 sztuka) nie dotyczy 3. Realizacja polecenia przelewu na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym banku (w tym do US i ZUS) - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 4. ZałoŜenie lokaty 5. Likwidacja lokaty 6. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu 5,00 5,00 7. Zablokowanie dostępu do systemu 8. Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku 40,00 40,00 9. Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2,00 2, Wymiana uszkodzonego klucza 70,00 nie dotyczy 11. Zamiana systemu na system - SMS (pod warunkiem zwrotu klucza) 12. Zamiana systemu na system SMS (bez zwrotu klucza) 30,00 30,00 ROZDZIAŁ VII. PAKIET MÓJ BIZNES 1. Otwarcie rachunku bieŝącego 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego /miesięcznie/ 15,00 3. Wpłata gotówkowa 0,3% min. 4,00 4. Wypłata gotówkowa 0,3% min. 5,00 5. Realizacja polecenia przelewu w formie papierowej na rachunek: - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym banku (w tym do US i ZUS) 4,00 6. Wydanie karty: - Visa Business Debetowa 20,00 7. Aktywacja systemu: - CUI - CUI dla klientów korporacyjnych SMS 8. Opłata miesięczna za korzystanie z: - CUI - CUI dla klientów korporacyjnych SMS 9. Realizacja polecenia przelewu w systemie CUI / CUI dla klientów korporacyjnych / - SMS, na rachunek: 8 5,00 5,00 - prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli i jego placówkach - prowadzony w innym banku (w tym do US i ZUS) - realizacja przelewu w formie stałego zlecenia 10. Wydanie/wymiana tokena Wydanie/wymiana karty chipowej 12. Wydanie/wymiana czytnika kart chipowych 70, Wydruk potwierdzenia pojedynczego przelewu 2, Wydanie: - pierwszego klucza - kaŝdego kolejnego klucza 30,00

9 Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale VII Bank pobiera opłaty i prowizje jak w Rozdziale I III Uwaga: Pakiet ma zastosowanie do nowo otwieranych rachunków ROZDZIAŁ VIII. PAKIET NOWA FIRMA 1. Otwarcie rachunku bieŝącego 0,00 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego /miesięcznie/ 3. Wpłata i wypłata gotówkowa 0,25% Uwaga: za usługi i czynności nie wymienione w Rozdziale VIII Bank pobiera opłaty i prowizje jak w Rozdziale I - VI Uwaga: Pakiet ma zastosowanie dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność nie dłuŝej niŝ 12 m-cy oraz obowiązuje przez okres 12 m-cy od daty załoŝenia rachunku ROZDZIAŁ IX. KREDYTY, FAKTORING, GWARANCJE, 1. Przyjęcie do rozpatrzenia wniosku o: 1) udzielenie/odnowienie kredytu gospodarczego, poŝyczki, poręczenia, dyskonta weksli, zlecenia udzielenia gwarancji, factoringu, w wysokości: - poniŝej ,00 zł - od ,00 zł 0,2% min. 100,00 max. 500,00 2) wydanie promesy kredytu/poŝyczki promesy udzielenia gwarancji, promesy poręczenia w wysokości: - poniŝej ,00 zł - od ,00 zł 0,2% min. 100,00 max. 500,00 3) udzielenie kredytu/poŝyczki, gwarancji, wydanie promesy na działalność rolniczą w wysokości: - poniŝej ,00 zł 30,00 - od ,00 zł 0,2% max. 100,00 Uwaga: opłata pobierana jest w dniu złoŝenia wniosku 2. Prowizja od kwoty udzielonego/odnowionego lub zwiększenia kredytu/poŝyczki na działalność pozarolniczą: 1) obrotowego w RB Od 1,5% min. 300,00 2) obrotowego w rachunku kredytowym Od 1% min. 300,00 3) inwestycyjnego Od 1,5% min. 300,00 4) płatniczego Od 1% min. 200,00 5) rewolwingowego Od 1,5% min. 300,00 6) Szybka gotówka dla firm i Szybka linia kredytowa Od 2% min. 300,00 7) pomostowego Unia Biznes i Unia Super Biznes Od 1,5% min. 300,00 8) technologicznego Od 1,5% min. 300,00 9) Kredytowa Linia Hipoteczna: - na okres kredytowania do 24 m-cy Od 2% min. 300,00 - na okres kredytowania do 60 m-cy Od 2,5% min. 300,00 - na okres kredytowania powyŝej 60 m-cy Od 3% min. 300,00 10) Inwestycyjnego Szybka inwestycja - na okres kredytowania do 24 m-cy Od 2,5% min. 300,00 - na okres kredytowania powyŝej 24 m-cy Od 3% min. 300,00 11) PoŜyczki Od 3% min. 300,00 3. Prowizja od kwoty udzielonego / odnowionego lub zwiększenia kredytu dla rolników: 1) obrotowego w RB i rachunku kredytowym: - w kwocie do 4.000,00 PLN Od 3% min. 70,00 - w kwocie powyŝej 4.000,00 PLN Od 2,5% min. 120,00 2) inwestycyjnego Od 1,5% min. 200,00 4. Prowizja za udzielenie gwarancji lub poręczenia od1% do 2,5%min. 200,00 Uwaga: prowizja pobierana za rozpoczęty okres 3-miesięczny 5. Prowizja za usługi faktoringowe: - za udzielenie/zwiększenie limitu faktoringu od kwoty przyznanego/zwiększonego limitu Od 1% - wykup faktury od wartości kaŝdej faktury Od 0,1% 6. Za zawarcie umowy restrukturyzującej zadłuŝenie od kwoty zadłuŝenia od 1,5% min. 200,00 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu gospodarczego, promesy poręczenia, promesy gwarancji 0,2%-1% min. 100,00 Uwaga: - za wydanie promesy kredytowej na rzecz Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. prowizji nie pobiera się 8. Prowizja za gotowość finansową od 3% w skali roku Uwaga: - prowizja liczona za kaŝdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy - prowizję pobiera się na koniec miesiąca 9. Prowizja rekompensacyjna Od 1,5% 9

10 Uwaga: - prowizję nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem - nie pobiera się prowizji jeŝeli spłata następuje do 30 dni przed terminem - nie dotyczy kredytu w rachunku bieŝącym, rewolwingowego, odnawialnego - nie pobiera się prowizji, gdy spłata kredytu następuje z dofinansowania ze środków unijnych, przyznanej premii technologicznej 10. Prowizja za udzielenie/przedłuŝenie lub zwiększenie kredytu udzielonego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: 1) na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie agroturystyki 1,5 % 2) na finansowanie przedsięwzięć w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 2 % 3) na finansowanie inwestycji w zakresie budowy i remontu dróg publicznych 2 % 4) na finansowanie inwestycji w zakresie oświaty 2 % 5) na pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach linii Wiarygodny Partner : - na okres kredytowania do do 12 m-cy 1,5 % - na okres kredytowania powyŝej 12 m-cy 2 % 11. Prowizja za udzielenie kredytu z dopłatą na zakup kolektorów 2% min. 200, Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu: 1) prolongata terminu spłaty całości lub części kredytu od kwoty prolongowanej: Min. 1% a) do trzech miesięcy min. 300,00 b) powyŝej trzech miesięcy min. 500,00 2) zmiana zabezpieczenia kredytu 3) zmiana innych warunków umowy (w tym oprocentowania) za aneks min. 300,00 min. 200, Administrowanie kredytem (kredyt inwestycyjny, Kredytowa Linia Hipoteczna) - za kaŝdy rozpoczęty okres 12-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania 0-1% min. 100, Pierwszy monit wezwanie do zapłaty zaległości z tytułu kredytu/poŝyczki Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/poŝyczkobiorcy, od kaŝdego wysłanego 20,00 upomnienia Sporządzenie i wysłanie do kredytobiorcy/poŝyczkobiorcy informacji o zaległości w spłacie z tytułu naleŝnych kwot (tj. kapitału, odsetek, prowizji i opłat oraz innych kosztów) z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty lub wypowiedzeniem 100,00 Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/poŝyczkobiorcy, od kaŝdego wysłanego wezwania 15. Wydanie odpisu umowy o kredyt/poŝyczki 16. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, Ŝe klient nie jest 200,00 dłuŝnikiem Banku 17. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności 200,00 kredytowej) lub wydanie opinii bankowej o sytuacji ekonomicznej podmiotu na jego wniosek 18. Wysyłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy, rozliczenie kredytu lub inwestycji, lub dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu/poŝyczki 19. Wpłata gotówkowa na rachunek kredytu w linii Uwaga: zgodnie z prowizją określoną w umowie rachunku bieŝącego 0,1% - 0,5% min. 4, Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki Uwaga: JeŜeli wniosek o wykreślenie został odebrany przez Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 21. Wydanie zgody Banku na wykreślenie zastawu z rejestru zastawów Uwaga: JeŜeli zgoda Banku na wykreślenie została odebrana przez Kredytobiorcę w terminie do 2 msc. od spłaty kredytu opłat się nie pobiera 22. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank odszkodowania z tytułu ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie kredytu / poŝyczki 23. Wypełnienie na Ŝyczenie Klienta wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 24. Wypełnienie wniosku o ustanowienie hipoteki na druku urzędowym 100, Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia rzeczywiste koszty plus 100, Inne czynności związane z realizacją weksli 20, Za dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną inwestycją lub w związku z nieterminową spłatą kredytu/poŝyczki 1,00 za kaŝdy kilometr min. 100, Za wydanie na wniosek przedsiębiorcy pisemnego wyjaśnienia oceny zdolności kredytowej będącej podstawą odmowy udzielenia kredytu 300, Opłata za złoŝenie w imieniu klienta wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w postaci Min. 200,00 hipoteki, zastawu, PCC1 itp. (od kaŝdego składanego do sądu wniosku) 30. Za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku kredytowym Uwaga: opłata pobierana za kaŝdy rozpoczęty rok 100,00 ROZDZIAŁ X. 10

11 OPŁATY I PROWIZJE POZOSTAŁE Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1 Uwaga: nie dotyczy wpłat na rachunki własne - prowadzone w Banku 0,5% min. 5,00 zł - prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5,00 zł - Organizacji posiadających status poŝytku publicznego Bez opłat 2 Wymiana banknotów i monet na inne nominały: a) w kasie głównej Centrali Banku: - monety do 25 sztuk 0,50 zł - za kaŝde kolejne 25 sztuk 1,00 zł - banknoty do 50 sztuk 0,50 zł - za kaŝde kolejne 50 sztuk 1,00 zł b) we wszystkich placówkach terenowych Banku: - monety o nominale do 0,20 Pln do 25 sztuk 1,00 zł - za kaŝde kolejne 25 sztuk 2,00 zł - monety o nominale 0,50 Pln 5,00 Pln do 10 sztuk 1,00 zł - za kaŝde kolejne 10 sztuk 2,00 zł - banknoty do 50 sztuk 0,50 zł - za kaŝde kolejne 50 sztuk 1,00 zł Administrowanie depozytami rzeczowymi 3 - za przyjęcie depozytu opłata jednorazowa zł - za przechowywanie depozytu ( kwartalnie) zł 4 Udostępnienie skrytki 5 Korzystanie ze skrytki (miesięcznie) 6 Wymiana zamka do skrytki / wymiana skrytki wg bieŝącej ceny usługi Poszukiwanie na zlecenie klienta dowodu / potwierdzenia zł 7 dokonanej operacji wpłaty, przelewu itp. (od pojedynczego dokumentu) 8 Za sporządzenie odpisu dokumentu księgowego 5,00 zł 9 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 10 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 12 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) a) okres waŝności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) okres waŝności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 13 Odnowienie certyfikatu a) kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR b) kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 14 Instalacja zestawu u Klienta: - na terenie Stalowej Woli 89,00 (netto) - poza Stalową Wolą 89,00 +0,8 (netto) za kilometr PowyŜsza Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli dla Klientów instytucjonalnych obowiązuje od dnia r.i zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu obowiązujące od dnia r., r. 11

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni.

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni. DZIAŁ I. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - PODMIOTY GOSPODARCZE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Lp. Rodzaj czynności/usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W NADSAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W NADSAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W NADSAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stalowa Wola, grudzień 2016r. Taryfa dla umów zawartych od dnia 01.06.2011r. ROZDZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNO TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ I. RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 104/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od dnia 02

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr LII/2/2015 z dnia 08 października 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo