TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia r. obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Kętach dla Klientów instytucjonalnych obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Opłaty i prowizje pobierane są bezgotówkowo z rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Kętach lub wpłacane gotówką w kasach Banku. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze okresowym, cyklicznym pobierane są w ostatnim dniu miesiąca/kwartału, którego dotyczą. 3. Opłaty i prowizje nie pobrane w terminach określonych w niniejszej Taryfie Bank może pobrać w terminie późniejszym. 4. Opłaty i prowizje prawidłowo ustalone i pobrane nie podlegają zwrotowi, również w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Kwoty prowizji pobierane są w złotych i podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnych. 6. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej. 7. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłaty/prowizji od operacji wpłat/wypłat gotówkowych oraz ich pobrania spoczywa na pracowniku przyjmującym dokument wpłaty/wypłaty od Klienta. Fakt pobrania opłaty/prowizji odnotowywany jest na dokumencie wpłaty/wypłaty. 8. Opłat i prowizji nie pobiera się od: - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań wobec Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, - wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, - realizacji stałego zlecenia z rachunku bieżącego, dotyczącego spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Kętach. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy czynności te wykonywane są na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielanych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku stosuje się prowizje/opłaty określone w Taryfie. 11. Za czynności zlecane przez Bank osobom trzecim, w związku z wykonywaniem zlecenia Klienta, poza opłatami i prowizjami wymienionymi w Taryfie, Bank może pobierać: 1

2 - opłaty i prowizje pobrane przez bank wykonujący lub pośredniczący w jego wykonaniu, - opłaty i prowizje telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie w kwocie, jaką został obciążony Bank. Obciążenie rachunku Klienta nastąpi po otrzymaniu przez Bank informacji o wysokości tych kosztów. 12. Opłaty/prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w PLN. W sytuacji, gdy podstawę naliczenia stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest w walucie obcej z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia jej pobrania. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie, Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. CZĘŚĆ II RACHUNKI BANKOWE A. Rachunki rozliczeniowe w PLN/USD/EUR 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie): a) dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą: - korzystających z SBI*, - pozostałych, 2 b) dla rolników indywidualnych c) dla pozostałych podmiotów niefinansowych: - korzystających z SBI*, - pozostałych, 2 d) rachunek bieżący/pomocniczy założony w celu realizacji projektów unijnych, bez opłat e) powierniczego Indywidualne negocjacje z Klientem 3. Likwidacja rachunku 10,00 4. Przelew na rachunek bankowy w innym banku: a) dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą: - korzystających z SBI*, - pozostałych b) dla rolników indywidualnych: - korzystających z SBI*, - pozostałych 0,50 0,50 c) dla pozostałych podmiotów niefinansowych: - korzystających z SBI*, - pozostałych 0,50 4a. Realizacja zlecenia w systemie Sorbnet: - dla zleceń w kwocie równej lub większej niż 1 mln. Zł. - dla zleceń w kwocie niższej niż 1 mln. Zł Wpłata gotówkowa na rachunek rozliczeniowy 0,25% nie mniej niż 6. Wypłata gotówkowa z rachunku rozliczeniowego 0,15% nie mniej niż 2

3 Wypłata gotówkowa z rachunku rozliczeniowego rolników bez opłat od r 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 0,1% max Realizacja zlecenia stałego: a) zdefiniowanie b) modyfikacja/odwołanie c) realizacja: - ze stałą kwotą - ze zmienną kwotą 0,00 3, Bez opłat d) przelew środków na rachunek terminowy Lokata na przyszłość 9. Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 3, Potwierdzenie czeku 20, Przyjęcie czeku z listą inkasową 20, Przyjęcie weksla do wykupu 0,1% wartości nie mniej niż 13. Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie klienta (nie pobiera się 20,00 opłaty za blokadę stanowiącą zabezpieczenie kredytu w BS Kęty) B. Rachunki powiernicze 1. Otwarcie rachunku Indywidualne negocjacje z Klientem 2. Prowadzenie rachunku Indywidualne negocjacje z Klientem 3. Likwidacja rachunku Indywidualne negocjacje z Klientem C. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3. Likwidacja rachunku 10,00 4. Skup/sprzedaż walut między rachunkami (bezgotówkowo) bez opłat D. Rachunki lokat terminowych w PLN 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Przelew środków na rachunek bankowy prowadzony w innym banku 20,00 4. Likwidacja rachunku przed upływem zadeklarowanego terminu 10,00 E. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Likwidacja rachunku przed upływem zadeklarowanego terminu 10,00 4. Przelew środków na rachunek bankowy prowadzony w innym banku 20,00 F. Obsługa kart płatniczych Visa Business Debetowa 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 100,00 2. Wznowienie karty 100,00 3. Wydanie i wznowienie każdej kolejnej karty 100,00 4. Wydanie duplikatu karty 40,00 5. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju Bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą Bez opłat 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia 1% min.4,00 8. Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia i innych banków zgodnie z bez opłat 3

4 40,00 zawartymi umowami 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4, Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% min. 12, Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2% min. 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3% min. 12, Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4, Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 10, Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 12, Zmiana danych użytkownika karty 10, Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000, Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1 500, Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 10, Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10, Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 22. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Debetowa, od każdej wydanej karty do rachunku G. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1.Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1.1 Przelewy regulowane oraz krajowe w walucie EUR na obszar Unii Europejskiej na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR Przelewy SEPA Pozostałe polecenia wypłaty za granicę lub w kraju 3 niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.1.6, w przypadku opcji kosztowej OUR 1.4. Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Realizacja poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym dotyczy przekazów w USD i GBP: z datą waluty dziś z datą waluty jutro w trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty jutro 0,2% min 40,00 max 200,00 80, Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym dotyczy przekazów w EUR: 80, Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 1.8 Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty/wstrzymanie płatności, jeżeli przekaz 80,00 nie został zrealizowany 1.9 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie klienta 2. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 2.1 Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów transgranicznych) koszty SHA,BEN** 2.2 Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i 80,00 + koszty banków trzecich zagranicznych (w tym przekazów transgranicznych) koszty OUR*** 2.3 Przelewy SEPA Poszukiwanie/reklamacja przekazu zagranicznego na zlecenie Klienta 80,00 + koszty banków trzecich 0,00 4

5 2.5 Odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu zagranicznego przez Klienta 80,00 + koszty banków trzecich 2.6 Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN. opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Inne 3.1 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 10,00 polecenia wypłaty za granicę, w tym komunikatu SWIFT 3.2 Inkaso czeków 40,00 Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę H. Pozostałe czynności 1. Wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego na rachunku Wezwanie wysyła się, gdy kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 30 zł 2. Realizacja tytułu wykonawczego lub innego dokumentu mającego moc takiego tytułu. Opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego 3. Wyciągi z rachunku bankowego: a) sporządzenie wyciągu miesięcznego b) sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda (bez załączników) miesięcznie c) sporządzenie, na życzenie Klienta, odpisu wyciągu (za wyciąg) bez opłat 10,00 20,00 4. Przyjęcie zmiany karty wzorów podpisów 10,00 5. Wydanie zaświadczenia: - o posiadaniu i numerze rachunku i/lub wysokości salda, - zawierającego dodatkowe informacje 6. Sporządzenie, na wniosek posiadacza, historii rachunku w formie wydruku komputerowego: - za każdą stronę wydruku historii roku bieżącego - za każdą stronę wydruku historii roku poprzedniego 100,00 6,00 10,00 7. Wydanie potwierdzenia wykonania przez posiadacza rachunku dyspozycji z rachunku 8. Sporządzenie odpisu dowodu księgowego 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 10. Udzielanie informacji telefonicznych na hasło miesięcznie 7,00 11 Wydanie kserokopii aktualnej umowy rachunku, karty wzorów podpisów oraz innych dokumentów dotyczących prowadzenia rachunku bankowego ( za każdy dokument) 12 Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z obsługą rachunku bankowego na zlecenie klienta z powodu niemożności osobistego dokonania tych czynności w siedzibie Banku od dnia r Zlecenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu za pośrednictwem MIG-DZ 5

6 * SBI System Bankowości Internetowej ** BEN,SHA- beneficjent, co oznacza że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent. *** OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. 1 Przelew regulowany- transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 2 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). CZĘŚĆ III SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ A. System Bankowości Internetowej dla klientów korporacyjnych 1. Udostępnienie SBI 2 Zestaw obejmuje czytnik, kartę, identyfikator, hasło 2. Udostępnienie SBI z autoryzacją tokenem Vasco 2 Zestaw obejmuje: token, identyfikator 3. Udostępnienie kolejnej karty mikroprocesorowej, na życzenie Klienta 20,00 4. Udostępnienie nowej karty mikroprocesorowej w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika % VAT 5. Udostępnienie kolejnego czytnika kart mikroprocesorowych 6. Udostępnienie nowego czytnika kart mikroprocesorowych w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika 200, % VAT 7. Odnowienie certyfikatu użytkownika 20,00 B. System Bankowości Internetowej dla klientów indywidualnych 1. Udostępnienie SBI wraz z tokenem (miesięcznie) 10,00 2. Udostępnienie SBI z autoryzacją sms (miesięcznie) bez opłat 3. Udostępnienie kolejnego tokena, na życzenie Klienta 100,00 4. Udostępnienie nowego tokena w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub % 6

7 utraty z winy użytkownika VAT 5. Wymiana tokena w związku z upływem terminu jego ważności bez opłat C. Inne opłaty w zakresie Systemu Bankowości Internetowej 1. Udostępnienie dostępu do kolejnego rachunku 20,00 2. Dokonanie zastrzeżenia dostępu do SBI 3. Rezygnacja z usługi bez zwrotu tokena, kart i czytnika kart mikroprocesorowych % VAT 4. Odblokowanie zastrzeżonego dostępu do SBI za pośrednictwem Call-Center CZĘŚĆ IV KREDYTY 1. Opłata wstępna za przyjęcie wniosku o kredyt konsolidacyjny w zależności od kwoty wynosi: a) do ,00zł b) od ,00 do ,00zł c) od ,00 do ,00zł d) od ,00 do ,00zł 1 000, , , ,00 2. Prowizja przygotowawcza od kredytu konsolidacyjnego 2% kwoty kredytu 3. Prowizja wstępna za przyjęcie wniosku o kredyt, gwarancję 0,2% kwoty kredytu min. 200,00 4. Prowizja przygotowawcza od kredytów w rachunkach bieżących z terminem spłaty: - do 1 roku - powyżej 1 roku 5. Prowizja przygotowawcza od kredytów celowych z terminem spłaty: - do 1 roku - powyżej 1 roku - do 5 lat - powyżej 5 lat 0,8 % kwoty kredytu 1,8 % kwoty kredytu 0,8% kwoty kredytu 1,3% kwoty kredytu 1,8% kwoty kredytu 6. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o gwarancję bankową 3% kwoty gwarancji 7. Prowizja administracyjna gwarancji bankowej Prowizja naliczana za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji, liczona od daty wystawienia do daty ważności gwarancji, pobierana w pierwszym dniu każdego rozpoczętego kwartału. 0,3% 8. Prowizja za wydanie promesy kredytowej Prowizja pobierana jest niezależnie od prowizji przygotowawczej 9. Prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolników Prowizję pobiera się miesięcznie 1% kwoty kredytu 2% w stosunku rocznym 7

8 10. Wydanie informacji o wysokości zadłużenia, braku zadłużenia 11. Wydanie opinii bankowe Wydanie opinii o zdolności kredytowej na życzenie Klienta 13. Sporządzenie odpisu umowy lub innego dokumentu związanego z udzieleniem lub ewidencjonowaniem kredytu- za każdą stronę- 200, Przyjęcie wniosku o zmianę warunków kredytowania 15. Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu 2% 16. Prolongata terminu spłaty raty kredytu Prowizję nie dotyczy przypadków wydłużenia okresu spłaty 2% prolongowanej kwoty kredytu min Wydłużenie okresu spłaty kredytu udzielonego do dnia r. - do 30 dni / kredyt techniczny w tym opłata za aneks/ - do 1 roku - powyżej 1 roku - do 5 lat - powyżej 5 lat 2. Wydłużenie okresu spłaty kredytu udzielonego od dnia r. - do 30 dni / kredyt techniczny w tym opłata za aneks/ - do 1 roku - powyżej 1 roku - do 5 lat - powyżej 5 lat Prowizja naliczana jest od kwoty zadłużenia w dniu składania wniosku 0,2% 1% 1,2% 1,5% 0,3% 1,3% 1,8% 2,00% 18. Sporządzenie aneksu do dotychczasowej umowy kredytowej 100, Sporządzenie porozumienia lub ugody do kredytów udzielonych do r. 2. Sporządzenie porozumienia lub ugody do kredytów udzielonych od r. 100,00 300, Wydanie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej do kredytów udzielonych do r. 2. Wydanie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej do kredytów udzielonych od r. 100, Zwolnienie zabezpieczenia przed całkowitą spłatą kredytu 200, Zmiana zabezpieczenia kredytu Prowizja naliczana jest od kwoty zadłużenia w dniu składania wniosku 1% min Wydanie oświadczenia w sprawie wykreślenia/zmiany hipoteki, zastawu rejestrowego 24. Wysłanie korespondencji związanej z nieterminową spłatą kredytu, po 7 dniach, 30,60 i 90 dniach od daty umownej spłaty i kolejnych wysyłanych nie częściej niż co 30 dni Opłata pobierana jest za każde wysłane pismo do dłużnika i poręczyciela 100, Wypowiedzenie umowy kredytu 26. Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego 200, Przeliczenie odsetek na żądanie Klienta 28. Zwrot nadpłaty kredytu 2% kwoty nadpłaty kredytu 8

9 29. Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie Dotyczy spłaty co najmniej 3 miesiące przed umownym terminem 30. Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie w ramach kredytu konsolidacyjnego max 10,00 2% kwoty kredytu 0% A. Kasy dzienne 1. Wpłata na rachunek w innym banku: - do kwoty 1.000,00 - powyżej kwoty 1.000,00 CZĘŚĆ V CZYNNOŚCI KASOWE 1% od kwoty 2. Wpłata podatku do Urzędu Gminy Kęty bez opłat 3. Wpłata i wypłata z ROR w innym banku (wg porozumienia) 0,5% nie mniej niż 2,50 4. Wpłata kasowa w bilonie na rachunek w Banku 0,25% od kwoty 5. Zamiana bilonu na banknoty 0,5% od kwoty, nie mniej niż 10,00 6. Skup/sprzedaż walut gotówkowo bez opłat 7. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe podmiotów instytucjonalnych 0,25% nie mniej niż 8. Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie 0,2% od kwoty awizowanej nie mniej niż 100 Pln 9. Nieawizowane wypłaty powyżej zł / awizowanie co najmniej 1 dzień przed wypłatą/ dokonane po dniu r. 0,2% od kwoty przekraczającej Pln nie mniej niż 100 Pln 10. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe. 0,5% wartości min. 2, Wysłanie celem wymiany do Centrali NBP zużytego /uszkodzonego znaku pieniężnego niepodlegającego wymianie w kasie Banku. 10,00 B. Skarbiec nocny 1. Jednorazowa opłata za udostępnienie portfela i karty zbliżeniowej 0,00 2. Opłata za udostępnienie kolejnej karty zbliżeniowej 3. Opłata za udostępnienie kolejnego portfela 4. Opłata za udostępnienie nowej karty zbliżeniowej w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy użytkownika 100, % VAT CZĘŚĆ VI USŁUGI IDENTYFIKACJI PRZYCHODZĄCYCH PŁATNOŚCI MASOWYCH (IPPM) 1. Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku z usługą IPPM 3 2. Jednorazowa opłata za otwarcie rachunku masowego (wirtualnego)* wg umowy z Klientem 3. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku masowego (wirtualnego)* wg umowy z 9

10 * opłaty pobiera się z rachunku Klienta Klientem 10

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo