(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2010/52 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Rejestrowanie terminala mobilnego w obszarze zachodzących na siebie pól zasięgu komórki przez pierwszą i drugą sieć (30) Pierwszeństwo: GB (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/47 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/10 (73) Uprawniony z patentu: Alcatel-Lucent USA Inc., Murray Hill, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 SUDEEP KUMAR PALAT, Swindon, GB SAID TATESH, Swindon, GB ALESSIO CASATI, Swindon, GB CHRISTOPHE DEMAREZ, Swindon, GB (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Józef Własienko POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Opis 2 Dziedzina techniki [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy telekomunikacji, a zwłaszcza telekomunikacji bezprzewodowej. Opis stanu techniki [0002] Dotychczas znanym rozwiązaniem, służącym do optymalizacji sygnalizacji zarządzania mobilnością pomiędzy dwiema różnymi technologiami dostępowymi, jest rozwiązanie polegające na zastosowaniu pojedynczego węzła sieci szkieletowej, który obsługuje obydwie technologie oraz na współdzieleniu identyfikatorów obszaru trasowania (Routing Area Identities) pomiędzy obydwie takie technologie. Podejście to wykorzystywane jest w systemach pracujących w oparciu o technologie dostępowe sieci Uniwersalnego Systemu Telekomunikacji Ruchomej (UMTS) oraz Globalnego Systemu Łączności Ruchomej (GSM). Nie jest to elastyczne rozwiązanie, gdyż ogranicza ono możliwości rozwoju. [0003] W dokumencie WO 96/33588 A1 opisano terminal mobilny w obszarze zachodzących na siebie sieci komórkowej i PCS, w którym terminal mobilny odbiera od strony sieci listę sąsiadów, zawierającą identyfikację kanałów dostępnych dla terminala mobilnego w obydwu sieciach. [0004] Ponadto w dokumencie US 2006/ A1 opisano przechodzenie(roaming) terminala mobilnego pomiędzy sieciami mającymi różne technologie dostępu, to znaczy sieciami RAN i UMAN, przy czym wszystkie komórki sieci UMAN, które zachodzą na komórkę sieci RAN mają ten sam identyfikator obszaru trasowania RAI; tak długo jak RAI pozostaje takie samo podczas gdy terminal mobilny przechodzi do innej komórki UMAN, terminal mobilny pozostaje zarejestrowany do tego samego węzła

3 3 SGSN podłączonego do sieci RAN i UMAN i sygnalizacja nie jest konieczna. Istota wynalazku [0005] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobów rejestrowania terminala mobilnego według zastrzeżenia 1 i zastrzeżenia 13, sterownika według zastrzeżenia 14, a także terminala mobilnego według zastrzeżenia 15. [0006] Korzystne cechy przedstawione zostały w zastrzeżeniach zależnych. [0007] Dostarcza się sposób rejestrowania terminala mobilnego w obszarze zachodzących na siebie obszarów zasięgu komórki pierwszej i drugiej sieci dla bezprzewodowych telekomunikacji ruchomych. Sieci są sieciami różnego typu i zawierają sterownik. Sposób zawiera etap rejestrowania terminala mobilnego względem obydwu sieci poprzez: przechowywanie, w sterowniku, identyfikatora terminala mobilnego; przechowywanie, w sterowniku, pierwszego zapisu dotyczącego tego, w której komórce lub grupie komórek znajduje się terminal mobilny w pierwszej sieci oraz drugiego zapisu dotyczącego tego, w której komórce lub grupie komórek znajduje się terminal mobilny w drugiej sieci; a także dostarczenie do terminala mobilnego informacji o obydwu zapisach i wspomnianym identyfikatorze. [0008] Zgodnie z tym, co powiedziano w korzystnych przykładach wykonania dostarcza się sposób, dzięki któremu dwu-trybowy terminal użytkownika, który jest zdolny do wykorzystywania różnych technologii transmisji radiowych, może przenosić połączenie między dwiema technologiami będąc w trybie bezczynności, nie generując dużych ilości sygnalizacji

4 4 o aktualizacji położenia. Tymi dwiema technologiami mogą być na przykład z jednej strony Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej (UMTS) na bazie technologii szerokopasmowego wielodostępu z podziałem kodowym (WCDMA), zaś z drugiej strony system UMTS z długoterminową ewolucją, znaną jako LTE (long term evolution) na bazie technologii wielodostępu z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA). Terminale użytkowników są często określane jako urządzenia użytkowników (UE). [0009] Zaproponowane rozwiązanie pozwala w niektórych przykładach wykonania na niezależne przydzielanie identyfikatorów obszaru trasowania i planowanie sieci a także pozwala na wykorzystanie z zasadniczo niezależnych węzłów sieci szkieletowej (chociaż obydwa węzły szkieletowe mogą współdziałać wzajemnie ze sobą). [0010] Korzystnie dostarcza się procedurę służącą do rejestrowania terminala mobilnego w obydwu sieciach z wykorzystaniem tylko jednej rejestracji przez terminal użytkownika w celu zredukowania wiadomości sygnalizacji aktualizacji położenia od terminala użytkownika za każdym razem, gdy terminal użytkownika przechodzi pomiędzy obydwiema sieciami. [0011] Radiowa sieć dostępowa (RAN) pierwszej sieci korzystnie utrzymuje zapis mapowania, dla każdej z jej komórek obszaru śledzenia, odpowiedniej zachodzącej komórki innej sieci. Sieć RAN pierwszej sieci korzystnie dostarcza Obszar Śledzenia (Tracking Area)/Obszar Trasowania (Routing Area) komórek obydwu sieci do sieci szkieletowej. [0012] Sieć szkieletowa jednej sieci korzystnie wykorzystuje tę informację, samodzielnie lub wraz z tymczasowymi identyfikatorami terminala użytkownika, które są dostarczane przez terminal użytkownika, w celu zidentyfikowania sieci szkieletowej tej drugiej sieci. Sieć szkieletowa pierwszej

5 5 sieci korzystnie wykonuje rejestrację proxy z siecią szkieletową drugiej sieci w imieniu terminala użytkownika. [0013] Korzystnie Obszar Śledzenia/Obszar Trasowania lub lista Obszarów Śledzenia i Obszarów Trasowania dostarczane są do terminala użytkownika w celu poinformowania o tym, co może być uznane za obszary Równoważnego Śledzenia, wewnątrz których terminal mobilny może przechodzić bez generowania jakiejkolwiek sygnalizacji aktualizacyjnej położenia. Krótki opis rysunków [0014] Opisane teraz zostaną korzystne przykłady wykonania niniejszego wynalazku w charakterze przykładów i w odniesieniu do rysunku, na którym: na fig. 1 przedstawiono schemat systemu według niniejszego wynalazku, na fig. 2 przedstawiono bardziej szczegółowy schemat sieci przedstawionych na fig. 1, pokazujący zachodzące na siebie obszary zasięgu, na fig. 3 przedstawiono schemat sekwencji ilustrujący procedurę dołączania sieci w sieci LTE przedstawionej na fig. 2, na fig. 4 przedstawiono schemat sekwencji ilustrujący pierwszy scenariusz aktualizacji obszaru Śledzenia w sieci LTE, na fig. 5 przedstawiono schemat sekwencji ilustrujący drugi scenariusz aktualizacji obszaru Śledzenia, w którym węzeł obsługujący usługę GPRS (SGSN) uległ zmianie i stary węzeł SGSN_old wykonuje aktualizację proxy w kierunku nowego węzła SGSN_new, na fig. 6 przedstawiono schemat sekwencji ilustrujący trzeci scenariusz aktualizacji obszaru Śledzenia, w którym węzeł SGSN uległ zmianie i stacja bazowa (enb) wykonuje

6 6 aktualizację proxy bezpośrednio w kierunku nowego węzła SGSN_new, na fig. 7 przedstawiono schemat sekwencji ilustrujący procedurę aktualizacji obszaru Trasowania w sieci UMTS, zaś na fig. 8 przedstawiono schemat sekwencji ilustrujący procedurę przywoływania w celu dostarczenia danych do terminala użytkownika. Szczegółowy opis [0015] Opisany zostanie najpierw system sieci, po czym nastąpi opis procedury Dołącz oraz procedury aktualizacji Obszaru Śledzenia i Trasowania, stosowanych przez system. Dostarcza się także opis procedury Przywołaj stosowanej w sieci do dostarczenia danych z łącza pobierającego do terminala użytkownika w trybie Bezczynności. Sieci [0016] Zgodnie z tym, jak pokazano na fig. 1, są dwie technologie (technologia A oraz technologia B) z zachodzącymi na siebie komórkami i obszarami zasięgu. Radiowa sieć dostępowa (RAN) każdej technologii utrzymuje zapis mapowania Obszaru Trasowania (RA)/Obszaru Śledzenia (TA) dla każdej ze swoich komórek a także zachodzącej komórki drugiej technologii. Przykładowo sieć RAN Technologii A zna Obszar Trasowania każdej ze swoich komórek a także odpowiedni Obszar Śledzenia komórek Technologii B, które zachodzą na komórki Technologii A. [0017] Zgodnie z tym, co pokazano na fig. 2, w sieciach, Technologia A jest technologią z długoterminową ewolucją (LTE), zaś Technologia B jest technologią Uniwersalnego Systemu Telekomunikacji Ruchomej (UMTS). Sieci szkieletowe LTE i UMTS przedstawiono także jako połączone z Bramą (Gateway)

7 7 oraz Home Subscriber Server/Home Location Register (HSS/HLR). Sieć szkieletowa Technologii A stanowi węzeł szkieletowy LTE (Core Node) (LCN), zaś sieć szkieletowa Technologii B stanowi węzeł obsługujący usługę GPRS (SGSN), gdzie skrót GPRS oznacza pakietowy system transmisji danych (General Packet Radio Service). Przedstawiono także dwu-trybowy terminal użytkownika, zdolny w szczególności do pracy w technologii LTE jak i UMTS. Węzeł sieci szkieletowej (SGSN) w Technologii B jest także powiązany za pośrednictwem tunelu z Bramą (Gateway), jak pokazano na fig. 2, działając jako punkt zaczepienia (i w pozostałej części niniejszego opisu określaną jako Węzeł Bramy, Gateway Node), tak że do terminala użytkownika mogą docierać pakiety przeznaczone dla tego terminala użytkownika. [0018] Węzły sieci szkieletowej w jednej technologii muszą zachowywać tablicę mapowania, która wiąże adresy węzłów w sieci szkieletowej drugiej technologii z identyfikatorami obszarów śledzenia/trasowania drugiej technologii. Tablica mapowania bazuje na liście obszarów śledzenia/trasowania związanych z jednym (lub większą liczbą) adresów węzła sieci szkieletowej, który je obsługuje. [0019] Alternatywnie w inny podobnym przykładzie wykonania (nie pokazanym) tablica mapowania w jednej technologii wykorzystuje identyfikatory terminala użytkownika znanego typu, a mianowicie identyfikator urządzenia użytkownika UE (P- TMSI lub LTE TMSI (określane jako L-TMSI)) drugiej technologii w celu zidentyfikowania identyfikatora sieci szkieletowej tej drugiej technologii. Procedura dołączenia sieci [0020] Mówiąc ogólnie, figura 3 dotyczy sytuacji, w której terminal użytkownika (urządzenie użytkownika UE) dołącza się w jednej technologii (Technologia A), zaś radiowa sieć dostępowa

8 8 (RAN) Technologii A zawiera Obszar Śledzenia (TA) komórki z Technologii A, w której terminal użytkownika wykonuje procedurę Dołącz, jak również obszar trasowania Technologii B zachodzącej komórki z Technologii B, do żądania Dołącz, przed przekazaniem Żądania Dołącz do sieci szkieletowej (CN) Technologii A. Węzeł sieci szkieletowej tej Technologii A wykonuje rejestrację proxy terminala użytkownika z węzłem sieci szkieletowej drugiej technologii (Technologia B). Węzeł sieci szkieletowej Technologii B jest określany przez węzeł sieci szkieletowej w Technologii A na podstawie wartości identyfikatora obszaru trasowania (RA) Technologii B zawartej przez sieci RAN Technologii A w wiadomości dołączenia. W przykładzie przedstawionym na fig. 3 Technologia A jest technologią z długoterminową ewolucją (LTE), sieć RAN Technologii A jest ulepszonym Węzłem B (enb), Technologia B stanowi Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej (UMTS). Szkielet Technologii B jest węzłem obsługującym usługę GPRS (SGSN), zaś węzłem sieci szkieletowej Technologii A jest węzłem szkieletowym LTE (LCN). [0021] Zgodnie z tym, co pokazano na fig. 3, w szczegółach, żądanie Dołącz wysyłane jest (etap a) przez terminal użytkownika (urządzenie użytkownika UE) w kierunku Węzła enb. Żądanie Dołącz zawiera Międzynarodowy Identyfikator Abonenta Mobilnego (International Mobile Subscriber Identity) terminala (UE IMSI). Ulepszony Węzeł enb (enb) przekazuje dalej (etap b) to żądanie do sieci szkieletowej LTE (LCN); węzeł enb zawiera także identyfikator obszaru trasowania UMTS (RAId) zachodzącej komórki UMTS znaleziony poprzez zastosowanie tablicy mapowania utrzymywanej w Węźle enb. Sieć LCN wyznacza, to znaczy identyfikuje powiązany węzeł SGSN (etap c) na podstawie wartości RAId UMTS odebranej w etapie b z wykorzystaniem tablicy mapowania sieci szkieletowej. Węzeł LCN wysyła następnie (etap d) żądanie Dołączenia proxy zawierające identyfikator UE IMSI do węzła obsługującego usługę GPRS

9 9 (SGSN). Jest to potwierdzane przez węzeł SGSN w etapie e. Węzeł LCN zestawia następnie (etap f) tunel w kierunku bramy i wykonuje także (etap g) aktualizację Położenia w kierunku Home Subscriber Server/Home Location Register (HSS/HLR). Po zakończeniu tych procedur węzeł LCN wysyła (etap h) Akceptację Dołączenia do terminala użytkownika zawierającą tymczasowy identyfikator terminala użytkownika w systemie UMTS (pakietowy tymczasowy identyfikator abonenta mobilnego, P-TMSI), tymczasowy identyfikator abonenta mobilnego w sieci LTE (L- TMSI), identyfikator Obszaru Trasowania UMTS (RAId) oraz Identyfikator Obszaru Śledzenia LTE (TAId). [0022] A zatem, po zakończeniu procesu dołączania w Technologii A i rejestracji proxy w Technologii B, terminal użytkownika będzie posiadał nabyte identyfikatory Obszaru Trasowania/Obszaru Śledzenia w obydwu technologiach oraz tymczasowe identyfikatory w obydwu technologiach, które wiążą także terminal użytkownika z określonym węzłem sieci szkieletowej (identyfikatory niejawnie identyfikują węzeł szkieletowy) w obydwu technologiach. [0023] W tym stanie, terminal użytkownika nie będzie generował żadnej sygnalizacji aktualizacyjnej położenia dopóty, dopóki pozostawać będzie w tym samym Obszarze Śledzenia/Obszarze Trasowania, co w chwili rejestracji początkowej, nawet jeśli terminal użytkownika dokonuje zmiany technologii, A lub B, do której jest podłączony, na przykład patrz fig. 2. Kiedy przekroczone zostaną granice początkowego Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania, wówczas terminal użytkownika będzie musiał wykonać procedurę aktualizacji Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania z węzłem sieci szkieletowej technologii w jakiej obecnie przebywa terminal użytkownika. Procedury aktualizacji Obszaru Śledzenia

10 10 [0024] Opisane zostaną teraz trzy scenariusze aktualizacji obszaru śledzenia. Na fig. 4 przedstawiono terminal użytkownika wykonujący aktualizację obszaru śledzenia w kierunku radiowej sieci dostępowej (RAN) technologii długoterminowej ewolucji (LTE). Sieć szkieletowa LTE wykonuje rejestrację proxy z siecią szkieletową UMTS, gdzie węzeł SGSN pozostaje niezmieniony. Węzeł enb dołącza Obszar Trasowania UMTS jednocześnie posyłając dalej aktualizację Obszaru Śledzenia w kierunku węzła LCN. Terminal użytkownika zaopatrywany jest w listę Obszarów Śledzenia i Obszarów Trasowania w Akceptacji aktualizacji Obszaru Śledzenia, wewnątrz którego nie musi on wykonywać żadnej aktualizacji. Zarówno na fig. 5 jak i na fig. 6, węzeł SGSN_new jest różny od węzła SGSN_old. Na fig. 5 Węzeł enb dokonuje rejestracji proxy w kierunku węzła SGSN_old, zaś węzeł SGSN_old posyła rejestrację proxy dalej do węzła SGSN_new. Na fig. 6 Węzeł enb wykonuje rejestrację proxy bezpośrednio w kierunku węzła SGSN_new. [0025] Te trzy scenariusze opisane zostaną teraz po kolei w odniesieniu odpowiednio do fig. 4, 5 i 6. Aktualizacja Obszaru Śledzenia, w której sieć szkieletowa Technologii B jest niezmieniona [0026] Zgodnie z tym, co pokazano na fig. 4, załóżmy, że terminal użytkownika funkcjonuje w Technologii A, a mianowicie technologii LTE. Kiedy terminal użytkownika przekracza zespolony zbiór obszarów śledzenia obecnych w wiadomości Akceptacja Dołączenia przedstawionej na fig. 3, terminal użytkownika wykonuje aktualizację Obszaru Śledzenia w kierunku Węzła enb (etap a1). Kiedy sieć RAN (enb) Technologii A (LTE) odbiera tę wiadomość, dołącza ona (etap b1) identyfikator RAId komórki z Technologii B (UMTS) zachodzącej komórki UMTS z wykorzystaniem tablicy mapowania utrzymywanej w Węźle enb.

11 11 Węzeł sieci szkieletowej (LCN) w Technologii A odbiera tę aktualizację Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania, identyfikuje węzeł sieci szkieletowej (SGSN_old) Technologii B na podstawie tymczasowego identyfikatora urządzenia użytkownika UE w Technologii B lub identyfikatora RAId Technologii B, z wykorzystaniem tablicy mapowania utrzymywanej w sieci szkieletowej (etap c1). Węzeł LCN wysyła następnie żądanie aktualizacji proxy Obszaru Trasowania (etap d1) w kierunku węzła sieci szkieletowej (SGSN_old) w Technologii B. [0027] Węzeł sieci szkieletowej w Technologii B dokonuje sprawdzenia (etap e1) tej wartości identyfikatora Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania i jeśli ta wartość jest zgodna z wartościami, jakimi zarządza węzeł sieci szkieletowej, wówczas węzeł sieci szkieletowej zwróci jeden (lub listę) Obszar Śledzenia (Obszarów Śledzenia)/Obszar Trasowania (Obszarów Trasowania) w Technologii B, jaki może zostać uznany za ważny dla terminala użytkownika do przemieszczania się w obrębie niego (nich) bez generowania sygnalizacji (etap f1). [0028] Ten zbiór informacji będzie następnie wysłany (etap g1) do terminala użytkownika w odpowiedzi aktualizacji Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania wraz z jednym identyfikatorem Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania lub listą identyfikatorów Obszarów Śledzenia/Obszarów Trasowania w Technologii A, wewnątrz których terminal użytkownika może poruszać się bez generowania sygnalizacji. Ponadto aktualizowany jest Węzeł Bramy (etap h1 i i1) adresem węzła sieci szkieletowej w Technologii A, jeśli adres jest inny (to znaczy, jeśli występuje zmiana w węźle CN). W rezultacie terminal użytkownika pozyskuje listę Obszaru Śledzenia (Obszarów Śledzenia)/Obszaru Trasowania (Obszarów Trasowania) w obydwu technologiach, zezwalającą na przemieszczanie się terminala użytkownika wewnątrz Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania obydwu technologii bez generowania sygnalizacji aktualizacji Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania. Ponadto terminal

12 12 użytkownika ma obecnie tymczasowe identyfikatory spójne z węzłem szkieletowym, który obsługuje terminal użytkownika w każdej technologii. Dwa scenariusze aktualizacji Obszaru Śledzenia, w których sieć szkieletowa Technologii B ulega zmianie [0029] Na fig. 5 etapy od a2 do d2 oraz od h2 do k2 są takie same, jak etapy od a1 do d1 i odpowiednio etapy od f1 do i1, z fig. 4. Jeśli w węźle SGSN_old wartość identyfikatora Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania wskazywać będzie (etap e2) na adres alternatywnego węzła sieci szkieletowej (SGSN_new) w Technologii B, wówczas węzeł SGSN_old prześle dalej (etap f2) do tego węzła rejestrację proxy. Węzeł ten dokona następnie powtórnego sprawdzenia wartości Obszaru Trasowania/Obszaru Śledzenia i zwróci (etap g2) do węzła sieci szkieletowej (LCN) w Technologii A, za pośrednictwem (etap h2) pierwszego węzła sieci szkieletowej (SGSN_old) w Technologii B, jeden (lub listę) Obszar Śledzenia/Obszar Trasowania w Technologii B, który może być uznany za ważny dla terminala użytkownika do przemieszczania się w nim bez generowania sygnalizacji, wraz z tymczasowym identyfikatorem w Technologii B jaki ma być wykorzystany przez terminal użytkownika. [0030] Na fig. 6 etapy od a3 do b3 oraz od h3 do j3 są takie same jak etapy od a1 do b1 oraz odpowiednio etapy od g1 do i1 cytowane powyżej w odniesieniu do fig. 3. W alternatywnym przykładzie wykonania, węzeł sieci szkieletowej (LCN) Technologii A wysyła (etap d3) aktualizację Proxy do nowego węzła sieci szkieletowej (etap c3) Technologii B identyfikowanego przez identyfikator TAId Technologii B. Nowy węzeł sieci szkieletowej odzyskuje następnie (etap e3 i f3) sygnał kontekstu terminala użytkownika od starego węzła CN (SGSN_old) Technologii B. Węzeł SGSN_new wysyła następnie

13 13 (etap g3) odpowiedź aktualizacji Proxy do sieci szkieletowej (LCN) Technologii A. Aktualizacja Obszaru Trasowania [0031] Mówiąc ogólnie, fig. 7 dotyczy terminala użytkownika wykonującego aktualizację Obszaru Trasowania w kierunku radiowej sieci dostępowej (RAN) UMTS. Sieć szkieletowa UMTS wykonuje rejestrację proxy w kierunku sieci szkieletowej LTE. Sterownik sieci radiowej (RNC) UMTS dołącza Obszar Śledzenia LTE, przesyłając jednocześnie aktualizację Obszaru Trasowania w kierunku węzła obsługującego usługę GPRS (SGSN). Terminal użytkownika zaopatrzony jest w listę Obszarów Śledzenia i Obszarów Trasowania, wewnątrz których nie musi on wykonywać jakiejkolwiek aktualizacji. [0032] Zgodnie z tym, co pokazano na fig. 7, w większych szczegółach, terminal użytkownika wysyła (etap a4) aktualizację Obszaru Trasowania w kierunku sterownika RNC UMTS, a następnie sterownik RNC przesyła ją dalej (etap b4) do węzła SGSN i dołącza także zachodzący identyfikator TAId LTE z wykorzystaniem zapisu mapowania przechowywanego w sterowniku RNC. Węzeł SGSN wyznacza (etap c4) węzeł LCN urządzenia użytkownika UE na podstawie identyfikatora L-TMSI z wykorzystaniem tablicy mapowania utrzymywanej w węźle SGSN. Węzeł SGSN wykonuje następnie (etap d4) aktualizację obszaru Śledzenia Proxy w kierunku węzła LCN. Węzeł LCN dokonuje sprawdzenia (etap e4), czy dostarczony identyfikator TAId należy do niego. Jeśli węzeł LCN odpowiadający danemu identyfikatorowi TAId jest inny, wówczas węzeł LCN_old przekierowuje (etap f4) aktualizację proxy TA do węzła LCN_new. Węzeł LCN_new odpowiada (etap g4) za pośrednictwem odpowiedzi aktualizacji Obszaru Śledzenia Proxy do węzła LCN_new. Węzeł LCN_old wysyła (etap h4) odpowiedź aktualizacji Obszaru Śledzenia Proxy do węzła SGSN zawierającą

14 14 identyfikator LTE terminala użytkownika (L-TMSI) oraz listę obszarów śledzenia, w których terminal użytkownika może przechodzić bez generowania aktualizacji Obszaru Śledzenia. Na końcu węzeł SGSN wysyła (etap i4) Akceptację aktualizacji Obszaru Trasowania do terminala użytkownika zawierającą informację odebraną od węzła LCN oraz identyfikator terminala użytkownika UMTS (P-TMSI) oraz listę identyfikatorów RAId, wewnątrz których terminal użytkownika może przechodzić bez generowania aktualizacji Obszaru Trasowania. Jeśli występuje zmiana węzła SGSN, aktualizowany jest także tunel do bramy (etap j4) przez węzeł SGSN a także wykonywana jest (etap k4) aktualizacja położenia w kierunku serwera home subscriber server/home location register (HSS/HLR). [0033] W alternatywnym przykładzie wykonania, pod innym względem podobnym, (nie pokazanym) węzeł SGSN wysyła aktualizację Obszaru Śledzenia proxy z etapu d4 bezpośrednio do węzła LCN_new, nie zaś za pośrednictwem węzła LCN_old. Transfer danych na łączu pobierającym i przywoływanie [0034] Figura 8 dotyczy tego, jak terminal użytkownika, który został ostatnio zarejestrowany w systemie UMTS, jest przywoływany zarówno w systemie UMTS jak i systemie LTE w stanie bezczynności. Terminal użytkownika odpowiada w systemie LTE. Po odebraniu odpowiedzi przywoławczej, ustawiane są nośne (kanały radiowe) i dane są wysyłane do terminala użytkownika za pośrednictwem systemu LTE. [0035] Zgodnie z tym, co pokazano na fig. 8, kiedy do Bramy (oznaczonej jako GW na fig. 8) dociera pakiet łącza pobierającego (etap a5), pakiet jest następnie wysyłany do ostatniego zarejestrowanego węzła sieci szkieletowej (SGSN) (etap b5). Węzeł SGSN włącza przywoływanie w obydwu technologiach (LTE i UMTS) poprzez kontakt z węzłem sieci szkieletowej (LCN) (etap c5 i d5) w drugiej technologii, która

15 15 była powiązana z terminalem użytkownika w trakcie procedury dołączenia lub aktualizacji Obszaru Śledzenia/Obszaru Trasowania. Węzeł SGSN wysyła (etap e5) wiadomość przywoławczą do radiowej sieci dostępowej RAN UMTS, która znana jest także jako sieć Uniwersalnego Systemu Telekomunikacji Mobilnej (UMTS) Naziemnej Radiowej Sieci Dostępowej (UTRAN) (Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)). Sieć LCN wysyła (etap f5) następnie także wiadomość przywoławczą do Węzła enb. Zarówno sieć UTRAN (etap g5) jak i Węzeł enb (etap h5) będą następnie przywoływać terminal użytkownika za pośrednictwem interfejsu radiowego. Terminal użytkownika odpowiada (etap i5) na wiadomość przywoławczą w technologii w jakiej aktualnie funkcjonuje (to jest LTE) do Węzła enb. Węzeł enb przesyła dalej (etap j5) odpowiedź przywoławczą do swojego węzła sieci szkieletowej (LCN). Węzeł LCN przekazuje następnie dalej (etap k5) odpowiedź przywoławczą do ostatniego zarejestrowanego węzła sieci szkieletowej (SGSN), z którego węzeł LCN otrzymał żądanie przywołania w etapie c5. Węzeł SGSN przekazuje następnie dalej (etap /5) do LCN dane, które węzeł SGSN odebrał w etapie b5. Funkcje bezpieczeństwa wykonywane są (etap m5) przez węzeł LCN. Brama jest aktualizowana (etap n5) w celu zażądania, aby dane zostały wysłane do węzła LCN. Nośne pomiędzy węzłem LCN a terminalem użytkownika w technologii LTE ustanawiane są w etapach o5, p5 i q5). Węzeł LCN przekazuje następnie dalej (etap r5) dane do Węzła enb, zaś Węzeł enb wysyła (etap s5) dane do terminala użytkownika. Informacje ogólne [0036] Niniejszy wynalazek może zostać zrealizowany w innych specyficznych postaciach bez odchodzenia od jego zasadniczych właściwości. Opisane przykłady wykonania mają być uznane pod każdym względem tylko za ilustrację, nie zaś za ograniczenie.

16 16 Dlatego też zakres wynalazku zdefiniowany jest przez załączone zastrzeżenia patentowe, a nie przez powyższy opis. Wszystkie zmiany, które mieszczą się w rozumieniu i w zakresie równoważności zastrzeżeń, mają być objęte ich zakresem. Lista skrótów [0037] CN: sieć szkieletowa enb: ulepszony Węzeł B GPRS: system pakietowej transmisji danych (General Packet Radio Service) GW: Brama (Gateway) HSS/HLR: Home Subscriber Server/Home Location Register LCN: sieć szkieletowa LTE/ węzeł sieci szkieletowej LTE LTE: Długoterminowa ewolucja L-TMSI: tymczasowy identyfikator abonenta mobilnego w sieci LTE P-TMSI: pakietowy tymczasowy identyfikator abonenta mobilnego RA: Obszar Trasowania RAId: Identyfikator Obszaru Trasowania RAN: Radiowa Sieć Dostępowa RNC: Sterownik Sieci Radiowej SGSN: węzeł obsługujący usługę GPRS TA: Obszar Śledzenia TAId: Identyfikator Obszaru Śledzenia UE: Urządzenie Użytkownika UMTS: Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej UTRAN: Radiowa Sieć Dostępowa UMTS

17 17 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób rejestrowania terminala mobilnego w obszarze zachodzących na siebie obszarów zasięgu komórki pierwszej i drugiej sieci dla bezprzewodowej telekomunikacji mobilnej, przy czym sieci są sieciami różnego typu i zawierają sterownik, znamienny tym, że sposób obejmuje etap rejestrowania terminala mobilnego w odniesieniu do obydwu sieci poprzez: przechowywanie w sterowniku identyfikatora terminala mobilnego; przechowywanie w sterowniku pierwszego zapisu dotyczącego tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal mobilny w pierwszej sieci oraz drugiego zapisu dotyczącego tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal mobilny w drugiej sieci; a także dostarczenie do terminala mobilnego informacji o obydwu zapisach i wspomnianym identyfikatorze. 2. Sposób według zastrz. 1, w którym terminal mobilny jest zaopatrywany w informację o obydwu zapisach, tak że gdy terminal mobilny przechodzi między zachodzącymi na siebie komórkami lub grupami komórek obydwu sieci, nie występuje sygnalizacja aktualizacji położenia do lub od tego terminala mobilnego. 3. Sposób według zastrz. 1, w którym sterownik znajduje się w pierwszej sieci i dokonuje rejestracji proxy terminala mobilnego w sterowniku drugiej sieci.

18 18 4. Sposób według zastrz. 1, w którym sterownik lub każdy sterownik zawiera odpowiedni węzeł sieci szkieletowej. 5. Sposób według zastrz. 1, w którym terminal mobilny wychodzi poza obszar pokrywany przez co najmniej jedną z dwóch komórek, które zachodzą na siebie, a sterownik dostarcza do drugiego sterownika dodatkowe zapisy dotyczące tego, do których nowych komórek lub grup komórek w każdej z sieci przemieścił się terminal mobilny. 6. Sposób według zastrz. 5, w którym jeden ze wspomnianych dodatkowych zapisów dostarczany jest w zależności od terminala mobilnego wykonującego sygnalizację aktualizacji położenia. 7. Sposób według zastrz. 6, w którym drugi ze wspomnianych dodatkowych zapisów dostarczany jest przez przeszukanie tablicy zapisów wiążących komórki lub grupy komórek w pierwszej sieci z zachodzącymi komórkami lub grupami komórek w drugiej sieci. 8. Sposób według zastrz. 5, w którym dodatkowe zapisy wykorzystywane są do stwierdzenia, czy terminal mobilny przeszedł poza obszar zasięgu drugiego sterownika. 9. Sposób według zastrz. 8, w którym jeśli stwierdza się, że terminal mobilny przeszedł poza obszar zasięgu drugiego sterownika, wówczas dodatkowe zapisy wykorzystywane są do zidentyfikowania nowego sterownika. 10. Sposób według zastrz. 1, w którym terminal mobilny znajduje się w trybie bezczynności.

19 Sposób według zastrz. 1, w którym pierwsza sieć jest siecią opartą na technologii WCDMA, zaś druga sieć jest siecią opartą na technologii OFDMA. 12. Sposób według zastrz. 1, w którym pierwsza sieć jest siecią opartą na technologii UMTS, zaś druga sieć jest siecią opartą na technologii długoterminowej ewolucji (LTE) UMTS. 13. Sposób przechodzenia terminala mobilnego w obszarze zachodzących na siebie obszarów zasięgu komórki pierwszej i drugiej sieci dla bezprzewodowej telekomunikacji mobilnej, przy czym sieci są różnego rodzaju i zawierają sterownik, znamienny tym, że sposób zawiera etap rejestrowania terminala mobilnego w odniesieniu do obydwu sieci poprzez: przechowywanie, w sterowniku, identyfikatora terminala mobilnego; przechowywanie, w sterowniku, pierwszego zapisu dotyczącego tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal mobilny w pierwszej sieci oraz drugiego zapisu dotyczącego tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal mobilny w drugiej sieci; dostarczenie do terminala mobilnego informacji o obydwu zapisach, tak że przy przechodzeniu terminala mobilnego między zachodzącymi na siebie komórkami lub grupami komórek obydwu sieci, nie występuje sygnalizacja aktualizacji położenia do lub od tego terminala mobilnego. 14. Sterownik w systemie telekomunikacyjnym zawierający pierwszą i drugą sieć dla telekomunikacji bezprzewodowej, w którym sieci te mają zachodzące na siebie obszary

20 20 zasięgu komórki i są różnego typu, a także w którym co najmniej jedna z sieci zawiera sterownik i nadajnik, znamienny tym, że sterownik może pracować tak, aby przechowywać identyfikator terminala użytkownika, pierwszy zapis dotyczący tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal użytkownika w pierwszej sieci, a także drugi zapis dotyczący tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal użytkownika w drugiej sieci, tak aby rejestrować terminal użytkownika w odniesieniu do obydwu sieci; a także że sterownik może dostarczać obydwa zapisy oraz identyfikator do nadajnika w celu dostarczenia do terminala użytkownika informacji o obydwu zapisach i identyfikatorze. 15. Terminal mobilny zawierający środki do odbierania od sterownika w systemie telekomunikacyjnym, zawierającym pierwszą i drugą sieć dla telekomunikacji bezprzewodowej, przy czym wspomniane sieci mają zachodzący na siebie obszar zasięgu komórki i są różnego typu, identyfikator terminala użytkownika, pierwszy zapis dotyczący tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal użytkownika w pierwszej sieci, a także drugi zapis dotyczący tego, w którym obszarze trasowania/śledzenia znajduje się terminal użytkownika w drugiej sieci tak, że kiedy terminal mobilny przechodzi między zachodzącymi na siebie komórkami obydwu sieci, nie występuje sygnalizacja aktualizacji położenia do lub od terminala mobilnego. Alcatel-Lucent USA Inc. Pełnomocnik:

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2016794 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2007 07724822.7 (51) Int. Cl. H04W28/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156682 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 08774100.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 36/14 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162639 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.04 04292.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/12 (09.01) H04W 92/12

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2654367 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2009 13176636.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 76/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2127457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.2006 06829876.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2522183 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.12.2010 10810792.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/18 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1685723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.2004 04800782.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/16 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 8294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.01.08 08001421.0 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2262324 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.06 162907.9 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1794972 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.04 0476668.1 (1) Int. Cl. H04L29/06 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2469897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.2010 10015947.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/18 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2007 07720395.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2007 07720395. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.07 07739.8 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/ (09.01) H04W 36/08

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2178331 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.04.2007 10150539.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 68/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2744371 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.09.2012 12777842.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47B 88/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1839417 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2006 06700722.9 (51) Int. Cl. H04L12/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122939 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2008 08719688.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1960017 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2006 0674727.3 (13) (1) T3 Int.Cl. A61M 1/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085942 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.12.2008 08021985.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11. 190827. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2335432 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.09 09788527.1

Bardziej szczegółowo