Podstawowe pojcia i definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe pojcia i definicje"

Transkrypt

1 Podstawowe pojcia i definicje Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1

2 System mobilny Komponenty systemu mobilnego Uytkownicy mobilni (bezprzewodowi) Cz stacjonarna w tym serwery Stacje bazowe Podstawowe pojcia i definicje(2) System mobilny w ogólnoci składa si z elementów stałych i ruchomych: elementy ruchome MOBILE UNITS lub MOBILE HOSTS, komputery stacjonarne (FIXED HOSTS) wchodzce w skład systemu mobilnego połczone s tradycyjn sieci przewodow zapewniajc due przepustowoci, stacje bazowe BASE STATIONS (MOBILE SUPPORT STATIONS). Komputery stacjonarne nie mog one bezporednio łczy si z uytkownikami mobilnymi, wobec tego w sie t włczono odpowiedzialne za łczno z nimi stacje bazowe. Stacje bazowe s interfejsem pomidzy komputerami stacjonarnymi (FIXED HOSTS) a uytkownikami w terenie, którzy tworz bezprzewodow sie. 2

3 Cechy charakterystyczne systemu mobilnego Brak wspólnej pamici Tylko wymiana wiadomoci (message passing) Brak globalnego zegara Asynchronizm przetwarzania Asynchronizm komunikacji Przetwarzanie rozproszone Podstawowe pojcia i definicje(3) System mobilny, jak klasycznym system rozproszonym, złozonym z wzłów na których odbywa si przetwarzanie, połczonych sieci komunikacyjn najczciej bezprzewodow. Róni si tym od tradycyjnego systemu rozproszonego tym, e uytkownik zmienia swoje połoenie, co powoduje cigł zmian topologii sieci. Podobnie jak w klasycznym systemie rozproszonym i tutaj wystpuje całkowity brak wspólnej pamici, kady wzeł dysponuje pamici lokaln. Komunikacja midzy wzłami i przekazywanie informacji odbywa si tylko na zasadzie wymiany wiadomoci. W systemie mobilnym nie istnieje globalny zegar, podejmuje si jedynie próby synchronizacji zegarów kwarcowcyh zainstalowanych na komputerach mobilnych. Przetwarzanie rozproszone, jakie ma miejsce w takim systemie charakteryzuje równie całkowity asynchronizm, podobnie komunikacja midzy wzłami odbywa si w sposób całkowicie asynchroniczny. 3

4 Połczenia w systemach mobilnych Połczenia midzy wzłami systemu mobilnego moemy podzieli na: Przewodowe Bezprzewodowe Radiowe Podczerowne Ultradwikowe Laserowe Mikrofalowe Podstawowe pojcia i definicje(4) W systemach mobilnych wyróniamy róne rodzaje mediów transmisyjnych, zalenych od wymaganego zasigu i przepustowoci oraz orodka, w którym pracuje sie. Połczenia bezprzewodowe spinaj cz stacjonarn (cho nie tylko), natomiast połczenia bezprzewodowe s przeznaczone głównie do zapewnienia komunikacji uytkownikom mobilnym. Wyróniamy kilka rodzajów stosowanych łczy bezprzewodowych: Radiowe najczciej uywane, uywaj fal elektromagnetycznych do przesyłania informacji midzy dwoma punktami. Laserowe - promiewiatła laserowego słuy do przenoszenia danych w powietrzu. Nadajnik i dobiornik ustawione na siebie, przekazuj dane za jego pomoc na odległoci do kilkuset metrów. Podczerwie połczenia krótkiego zasigu, ograniczone zazwyczaj kubatur danego pomieszczenia. Zwykle wymagana jest widoczno elementu nadawczego i odbiorczego. Przepustowo takich połcze jest coraz wiksza i w przypadku siec InfraLAN siga nawet kilkudziesiciu Mb/s Ultradwiki-uywane głównie w rodowisku wodnym np. przez grupy płetwonurków bojowych i do komunikacji z okrtami i pojazdami podwodnymi. Silnie tłumione pozwalaj na komunikacje z mał przepustowoci w ograniczonym zasigu. Mikrofale - fale o wyszej czstotliwoci ni fale radiowe. Uywane w połczeniach o charakterze radioliniowym w oparciu o skierowane na siebie anteny, co zmniejsza prawdopodobiestwo przechwycenia transmisji. Przenosz wicej danych od sieci radiowych, ale s silnie tłumione przez przeszkody terenowe i metal. 4

5 Systemy mobilne wykład 2 U ytkownik mobilny U ytkownik najcz ciej b d cy w ruchu Korzysta najcz ciej z poł czenia bezprzewodowego Ró norodno u ytkowników Podstawowe poj cia i definicje(5) U ytkownik mobilny korzysta z komputera zdolnego do przył czenia si do tradycyjnej sieci najcze ciej za pomoc poł czenia bezprzewodowego. Zdarza si jednak, e jego poł czenie z systemem jest kablowe. Najcz ciej znajduje si w ruchu, cho mo e równiez mie stałe ustawienie w topologii sieci. Ro norodno u ytkowników w systemach mobilnych jest bardzo du a. Mo e by to w najprostszym przypadku posiadacz telefonu komórkowego lub palmtopa. Czołgi ci b d cy elementem (wraz ze swoim pojazdem) sieciocentrycznego systemu dowodzenia jak i policjanci w radiowozie, wpi ci w policyjn sie s równie dobrym przykładem. Nie ma problemu, by porozumie si z lec cym gdzie nad oceanem samolotem, czy przekaza komunikat, za pomoc radia niskich cz stotliwo ci, na pokład zanurzonego okr tu podwodnego. 5

6 Bezprzewodowy czy mobilny Bezprzewodowo nie jest tosama z mobilnoci Moliwe s wszystkie cztery przypadki Czy istniej urzdzenia mobilne i przewodowe? Torpeda Mark48 ADCAP Pocisk przeciwpancerny SPIKE Podstawowe pojcia i definicje(6) Czsto pojcie uytkownika mobilnego traktuje si jako synonim uytkownika bezprzewodowego, co jest błdem. Tak naprawd mozliwe s wszystkie cztery przypadki. Uzytkownik moe by: stacjonarny i połczony przewodowo, jest wtedy klasycznym elementem tradycyjnego elementu rozproszonego, stacjonarny i połczony bezprzewodowo element infrastruktury systemu mobilnego, korzystajcy z bezprzewodowego interfejsu, mobilny i bezprzewodowy klasyczny w systemach mobilnych, wyposaony w mały komputer lub telefon z bezprzewodowym interfejsem mobilny i przewodowy (czy to mozliwe?) z pozoru niemoliwy do implementacji, ale choby przykład nurka połczonego rur z mieszank oddechow i przewodem komunikacyjnym wiadczy o tym, e i ten przypadek ma zastosowanie. Istniej te urzdzenia mobilne, posiadajce interfejs przewodowy. Przykładami s torpeda Mark48 i pocisk przeciwpancerny SPIKE, które rozwijaj za sobawiatłowód, słucy do sterowania jak i przekazu obrazu bd danych z sonaru do operatora broni. 6

7 Cienki klient Aplikacja zainstalowana na komputerze uytkownika mobilnego Brak lokalnego przetwarzania i lokalnie zapisanych danych Tylko interfejs uytkownika Wymaga cigłej interakcji z serwerem Przykłady aplikacji cienkich klientów Definicja sprztowa- uboga platforma Podstawowe pojcia i definicje(7) Aplikacja cienki klient (ang. thin client) jest zainstalowana na komputerze klienta mobilnego. Tak naprawd stanowi tylko interfejs uytkownika słucy do wprowadzania i prezentacji danych. Charakteryzuje si brakiem lokalnego przetwarzania, adne dane nie s równie przechowywane lokalnie. Z tego te powodu pracuje wyłcznie w trybie połczeniowym i wymaga permanentnej wpółpracy z serwerem, co moe powodowa zwikszone koszty komunikacyjne i finansowe. Przykładem cienkiego klienta moe by przegldarka WWW, zainstalowana na komputerze przenonym. Cienkim klientem moe by take aplikacja na telefonie komórkowym. Inna definicja cienkiego klienta mówi o nim, jako o słabo wyposaonej platformie, pozbawionej twardego dysku lub duej pamici FLASH, o małej pamici RAM i o ograniczonej liczbie interfejsów, wyposaonej jednak w moduł radiowy, umoliwiajcy jego interakcj z serwerem. 7

8 Gruby klient Aplikacja zainstalowana na komputerze uytkownika mobilnego Definicja sprztowa- bogata platforma Lokalne przetwarzanie i lokalnie zapisywane dane Nie wymaga cigłej interakcji z serwerem Przykłady aplikacji grubego klienta Podstawowe pojcia i definicje(8) Aplikacja gruby klient (ang. fat client) jest zainstalowana na komputerze klienta mobilnego. Potrafi przetwarza dane, które mog by lokalnie składowane na dysku twardym lub pamici Flash. Nie wymaga pracy wyłcznie w trybie połczeniowym i permanentnej wpółpracy z serwerem. Przykładem grubego klienta moe by aplikacja CRM, zainstalowana na komputerze przenonym. Korzysta ona z lokalnej bazy danych, która synchronizuje si ze zdalnym serwerem, bd korzysta bezporednio z danych zdalnych, przetwarzajc je lokalnie. Inna definicja grunego klienta mówi o nim, jako o bogato wyposaonej platformie, wyposaonej w twardy dysk, du pami FLASH i mnog liczb interfejsów. Posiada równie zainstalowany system operacyjny i pakiet apliakcji uytkowych. 8

9 ANSWER PRESENTATION Mały ekran- trudna prezentacja wyników przetwarzania Potrzeba innego podejcia do problemu Inne interfejsy z uytkownikiem (brak myszki, klawiatury) Inne warunki pracy (las, pole bitwy, bocznica kolejowa) Podstawowe pojcia i definicje(9) Problemem w komputerach mobilnych jest rozmiar wywietlacza, a co za tym idzie niemono wywietlenia duej iloci informacji w jednej chwili (ang. answer presentation). Nie jest to trywialny problem, gdy wymusza inne podejcie do zobrazowania danych uytkownikowi. Kilka podstawowych zasad projektowania i budowy poprawnego interfejsu: Wywietlanie tytułu aplikacji na pasku tytułowym do kilkunastu znaków Wykorzystanie kadego wolnego piksela na ekranie urzdzenia. Wywietlanie standardowych elementów systemowych w ogólnie przyjty sposób Unikanie zmuszania uytkownika do rcznego wpisywania danych (listy rozwijane, pola wyboru, pola radio) Nalezy pamita, e np. PocketPC nie zamyka aplikacji, tylko j ukrywa. Uytkownik nie posiada myszki i pełnej klawiatury, lecz jedynie kilkanacie klawiszy na telefonie komórkowym lub kilka klawiszy i piórko styllus w PDA.. Nowoczesne urzdzenia bardzo rzadko posiadaj pełn, miniaturow klawiatur lub urzdzenie współpracujce na podczerwie. Interfejs musi by tak zaprojektowany, by umoliwiał sprawn obsług aplikacji w oparciu o te włanie moliwoci. Innym aspektem s trudne warunki pracy urzdze mobilnych i obsługujcych ich uytkowników. Prosz sobie wyobrazi pdzcy przez pole bitwy czołg PT-91A Twardy, w którego wiey, w smrodzie spalin i prochu, w huku wystrzałów armaty 125mm, dowódca czołgu, który nie jest zawodowym informatykiem, musi na małym komputerku błyskawicznie oceni sytuacj taktyczn, rozpozna połoenie przeciwnika i podjc odpowiednie kroki. Interfejs musi by jasny i prosty, obsługiwany maksymalnie tylko kilkunastoma klawiszami, a samo urzdzenie odporne na wstrzsy, pył, kurz i inne czynniki zewntrzne. 9

10 Urzdzenia przenone Parametry sprztu, Interfejsy Porty rozszerze Bezprzewodowe Peryferia Podstawowe pojcia i definicje(10) Głównymi wymaganiami stawianymi przed urzdzeniami mobilnymi tego typu jest niewielka waga, wygoda i prostota uytkowania oraz w miar długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym. Obecnie wszystkie dostpne urzdzenia wyposaone s w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny o rozdzielczoci najczciej 320x240 punktów, coraz wiksz popularno zdobywaj modele oferujce rozdzielczo VGA (640x480 punktów). W zalenoci od modelu do dyspozycji pozostaje od MB pamici RAM, która słuy zarówno do przechowywania zainstalowanych aplikacji oraz danych, jak równie spełnia rol pamici operacyjnej. Dodatkowo kade urzdzenie wyposaone jest w nieulotn, programowaln pami ROM, w której zapisany jest system operacyjny oraz fabrycznie zapisane aplikacje. Wikszo obecnie spotykanych urzdze tej klasy umoliwia wykorzystanie kart pamici CF, SD i innych. Wymogiem stawianym przez wielu uytkowników stało si równie posiadanie portu podczerwieni IrDA, modułu BlueTooth, wbudowanego interefejsu Wi-Fi czy modułu GPRS. Komputery kieszonkowe s równie czsto wyposaone w aparaty cyfrowe, mini kamery, odbiorniki GPS, gniazda słuchawkowe, głoniki czy mikrofon. 10

11 Urzdzenia przenone Stosowane sytemy operacyjne, Instalowane oprogramowanie, Niska cena. Podstawowe pojcia i definicje(11) Niezalenie od zastosowanego systemu operacyjnego, kade z urzdze zapewnia pewne podstawowe funkcjonalnoci, do których nale meneder kontaktów, kalendarz, lista zada, proste oprogramowanie biurowe (mini edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny), przegldarka internetowa i odtwarzacz multimedialny. Dodatkowo, coraz wicej modeli posiada wbudowane porty rozszerze, które umoliwiaj podłczenie oraz obsług wielu urzdze peryferyjnych. Mog to by np. modemy, karty sieciowe, miniaturowe drukarki, a take czytniki kodów kreskowych, odbiorniki GPS i inne. Mnóstwo dostpnego oprogramowania, urzdze peryferyjnych oraz co mona uzna za bardzo du zalet moliwo współpracy z komputerami PC i laptopami czyni z urzdze typu PDA oraz Smartphone niezwykle przydatne narzdzia zarówno dla prywatnych uytkowników, jak i dla zastosowa profesjonalnych i biznesowych. 11

12 Komunikacja bezprzewodowa HSCD, GPRS, EDGE, UMTS, WLAN. Podstawowe pojcia i definicje(12) Obecnie w powszechnym uyciu jest kilka technologii pozwalajcych na przesyłanie danych drog bezprzewodow w sieciach telefonii komórkowej: s to standardy HSCSD, GPRS, EDGE oraz wchodzcy na rynek UMTS. Urzdzenie mobilne, wyposaone w taki interfejs komunikacyjny, staje si cennym narzdziem pracy, pozwalajcym na cigł prac niezalen od lokalizacji uytkownika. Bezprzewodowe sieci lokalne to coraz bardziej popularne, alternatywne rozwizanie dla tradycyjnej sieci przewodowej. Maj one struktur komórkow, rozumian w sensie podziału na obszary wytyczone przez punkty dostpowe. Sieci takie znajduj zastosowanie w domach, budynkach firmowych oraz miejscach publicznych takich jak porty lotnicze, lokale gastronomiczne, centra handlowe i budynki uniwersyteckie. Rozpowszechnion i ustandaryzowan technologi sieci bezprzewodowych jest Wi-Fi. 12

13 Pozycjonowanie uytkowników systemy satelitarne (GPS, GLONAS, GALILEO), nawigacja zliczeniowa, pozycjonowanie w sieciach GSM, nawigacja w budynkach, inne metody. Podstawowe pojcia i definicje(13) Jednym z powaniejszych problemów w systemach mobilnych jest dokładne pozycjonowanie uytkownika, a take jego nawigacja w oparciu o dane przestrzenne zapisane w odpowiednich formatach. Obecny rozwój technologiczny pozwala na wyposaenie rónego rodzaju pojazdów w nowoczesne systemy nawigacyjne, bazujce głównie na konstelacji satelitów GPS, a w przyszłoci GALILEO. Uytkownik mobilny, wyposaony w niedrogi odbiornik satelitarny, moe okreli sw pozycj z dokładnoci do kilkunastu metrów. Systemy satelitarne maj jednak pewne ograniczenia, zwłaszcza, jeli stanowi jedyne ródło informacji pozycyjnej. Jednym z wystpujcych zjawisk jest zanik sygnału z satelitów midzy wysokimi budynkami, co w literaturze nosi miano problemu kanionów miejskich (ang. urban canyons). Jadc samochodem, czy wdrujc pieszo wskimi uliczkami czsto moemy traci sygnał z satelitów Navstar, co powoduje zanik informacji pozycyjnej. Stało si to przyczyn prac nad zintegrowanymi systemami nawigacyjnymi, gdzie połczono odbiornik satelitarny z innymi urzdzeniami, np. systemami inercyjnymi, zliczeniowymi bd korzystajcymi z technologii GSM. 13

14 Architektury systemów bezprzewodowych Sieci PAN Podstawowe pojcia i definicje(14) Sie PAN (ang. Personal Area Network) to komputerowa sie krótkiego zasigu, ograniczona zasigiem do jednej lub kilku osób. Obecnie jest najczciej oparta na technologii Bluetooth. W jej skład mog wchodzi bardzo róne urzdzenia posiadajce ten interfejs, np. telefony komórkowe, PDA, laptopy, a take drukarki i słuchawki bezprzewodowe. W ramach sieci PAN niektóre urzdzenia mog by połaczone z sieci lokaln, rozległ lub inn sieci PAN. Telefon wyposaony w moduł BT moe poprzez połczenie GPRS/EDGE/UMTS współdzieli to połczenie z PDA lub laptopem, które dostpu do sieci wprost nie posiadaj. Punkt dostpowy BT moe wiadczy dostp do Internetu wszystkim urzdzeni sieci PAN. W przypadku patrolu policyjnego, zarówno radiowóz jak i stojcy prze dnim policjant mog współdzieli jeden bdcy na stanie odbiornik GPS (wyposaony w interfejs BT). 14

15 Architektury systemów bezprzewodowych Lokalne sieci bezprzewodowe WLAN Podstawowe pojcia i definicje(15) Bezprzewodowe sieci lokalne to coraz bardziej popularne, alternatywne rozwizanie dla tradycyjnej sieci przewodowej. Maj one struktur komórkow, rozumian w sensie podziału na obszary wytyczone przez punkty dostpowe. Sieci takie znajduj zastosowanie w domach, budynkach firmowych oraz miejscach publicznych takich jak porty lotnicze, lokale gastronomiczne, centra handlowe i budynki uniwersyteckie. Rozpowszechnion i ustandaryzowan technologi sieci bezprzewodowych jest WiFi. Sieci bezprzewodowe posiadaj wiele zalet, s wygodniejsze i tasze w eksploatacji. Nie ma potrzeby instalowania czy przenoszenia struktury kablowej, a koszty s jeszcze mniejsze, kiedy mamy do czynienia z czstymi zmianami w topologii sieci i ustawieniu maszyn Coraz wiksz popularnoci ciesz si tzw. hot-spot-y, które oferuj publiczny dostp do sieci na znacznie szerszym obszarze. Hot-spot-y mona znale na wikszoci lotnisk, hotelach, restauracjach oraz w innych publicznych miejscach gdzie przebywa znaczna ilo osób. Dostp do nich jest czsto darmowy, czasami istnieje potrzeba wykupienia okrelonego czasu pracy poprzez dedykowan stron internetow lub zakupion kart pre-paid. 15

16 Architektury systemów bezprzewodowych Systemy satelitarne Podstawowe pojcia i definicje(16) Systemy satelitarne stanowi obecnie jeden z najwaniejszych dla człowieka komunikowania si na due odległoci. Korzystajc z przenonych lub przewonych terminali mog si komunikowa z wielu miejsc na wiecie. Powszechna dostpno jest limitowana tym, e nie wszystkie systemy pokrywaj swym zasigiem choby tereny podbiegunowe. Nie wszystkie te udostpniaj zasoby w sposób permanentny, działajc jedynie przez kilka godzin satelitarnego okna. Tradycyjnie systemy satelitarne posiadaj trzy podstawowe komonenty: naziemny, kosmiczny (satelitarny) oraz uytkownika, czyli terminale satelitarne (najczciej przenone). Satelity komunikuj si z czsci naziemn i uytkownikami w terenie za pomoc łczy bezprzewodowych (najczsciej radiowych), pełni równie rol translatorów. 16

17 Architektury systemów bezprzewodowych Systemy komórkowe Podstawowe pojcia i definicje(17) Rozwizanie polega na podziale obszaru na mniejsze czci, czyli komórki, kad z nadajnikiem małej mocy. Na tym samym obszarze geograficznym, ale w innych komórkach, wykorzystujc to samo pasmo mona zapewni jednoczesne połczenia wikszej liczbie abonentów. Sie komórkowa, ze wzgldu na swoj rozbudowan infrastruktur jest bardzo kosztowna, kosztowne jest równie jej utrzymanie. Architektura komórkowa implikuje pewne zjawiska, które nie wystpuj w systemach omówionych na wstpie. Odpowiedniego podejcia wymaga na przykład rozwizanie problemu mobilnoci uytkowników i to na rónych płaszczyznach. Zapewni trzeba mechanizmy uaktualniania informacji pozycyjnej o uytkownikach co wie si z implementacj odpowiednich strategii. Implikuje to z kolei czsto sygnalizacji w sieci zwizanej z ruchem uytkowników, du zwłaszcza w przypadku małych komórek w centrach miast i szybko przemieszczajcych si uytkowników. Wane jest równie zapewnienie mechanizmów pozwalajcych na zachowanie cigłoci połczenia przy zmianie komórek, co jest ju zaimplementowane w systemach telefonii komórkowej. 17

18 Systemy sieciocentryczne - MINUTEMAN centrum systemu jest sie komunikacyjna rónorodno uytkowników heterogeniczna platforma wymiany informacji skalowalno mnogo zastosowa Podstawowe pojcia i definicje(18) W dobie ery informacyjnej coraz wiksze znaczenie zyskuj systemy sieciocentryczne, w których centralnym elementem, swoist jego osnow, jest rozproszone rodowisko komunikacyjne, najczciej heterogeniczne. Uytkownicy takiego systemu mog by bardzo rónorodni, poczwszy od ludzi, pojazdów, statków powietrznych i morskich a na sensorach skoczywszy. Systemy takie s w pełni skalowalne i znakomicie dostosowuj si do rosncych wymaga. Znajduj coraz wiksze zastosowanie w wojsku, systemach dla słub miejskich, gospodarce lenej i wielu innych dziedzinach ycia. 18

19 Program DEEPWATER system sieciocentryczny uytkownicy najnowsze technologie wane zastosowania wielomiliardowy budet Podstawowe pojcia i definicje(19) Sieciocentryczny system dla Stray Wybrzea Stanów Zjednoczonych, majcy na celu ochron wybrzey amerykaskich. Jest to najnowoczeniejszy program w historii US Coast Guard, majcy na celu integracj wszelkich sił i rodków w jednolity system, wspomagajcy wyszukiwanie, ledzenie i ewentualn neutralizacj niebezpieczestw na podejciach do granic morskich USA. Wielomiliardowy budet przeznaczony jest na budow infrasktruktury (równie informatycznej i komunikacyjnej) oraz jednostek pływajcych, samolotow, migłowców i rodków bezpilotowych. 19

20 Land Warrior nowoczesny, mobilny system sieciocentryczny integracja urzdze i systemów system na etapie wdroenia nawizanie do innych programów Podstawowe pojcia i definicje(20) Sieciocentryczny system majcy znacznie podnie efektywno działa amerykaskich ołnierzy. Zakłada si zastosowanie nowoczesnego wyposaenia osobistego i uzbrojenia oraz włczenie ołnierzy w jednolity system informatyczny. W jego skład wchodzi nowoczesne uzbrojenie, które stanowi karabinek 5,56 mm z wielostrzałowym granatnikiem. Integralne czci broni stanowi kamera, kompas, dalmierz laserowy oraz system identyfikacji celu. Innym elementem jest system przetwarzajcokomunikacyjny, składajcy si z 2 komputerów, odbiornika GPS, radia, wywietlacza nahełmowego i ródeł zasilania. Inne elementy to zintegrowane wyposaenie hełmu oraz ubiór ochronny. 20

21 Dzikuj za uwag Podstawowe pojcia i definicje(21) 21

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Systemy komórkowe Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Rozwizanie klasyczne Rozwizanie klasyczne - nadajnik o duej mocy pokrywajcy swym zasigiem znaczny obszar Dua emitowana moc Due terminale kocowe Powane

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych

Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 CDA- wojskowe PDA Potne wsparcie dla dowódcy Dokładne pozycjonowanie Przedstawienie sytuacji taktycznej Komunikacja

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci LAN

Bezprzewodowe sieci LAN Bezprzewodowe sieci LAN Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Systemy mobilne wykład 11 Wprowadzenie Alternatywa dla sieci tradycyjnych Po co je stosowa? Zasada działania Bezprzewodowe sieci LAN(2) Bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Systemy łcznoci bezprzewodowej

Systemy łcznoci bezprzewodowej Systemy łcznoci bezprzewodowej Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Systemy komunikacji satelitarnej Globalne, bezprzewodowe systemy komunikacyjne Dostpne globalnie Komponenty systemu satelitarnego: Segment

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

1. Sieci lokalne i rozległe

1. Sieci lokalne i rozległe TYPY SIECI 1 1. Sieci lokalne i rozległe Z punktu widzenia złoonoci sieci komputerowe mona podzieli na grupy: LAN (Local Area Network) Jest to najpowszechniej spotykany rodzaj sieci. Składa si on z kilkudziesiciu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Platforma testowa dla sieci konwergentnych

Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na jednej platformie Interfejsy: 2x USB, Ethernet, CF, RS-232 Port USB (WiFi lub inne) Duy ekran dotykowy Wymienne baterie Li-Ion Diody LED Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 ANYTIME ANYWHERE Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (2) Wielki wzrost rynku zastosowa mobilnych oraz obszaru bada naukowych

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie blue connect to najszybszy bezprzewodowy Internet w notebooku, komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Dzięki tej usłudze możesz

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE WPROWADZENIE Firma MODECOM przygotowała dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego najnowszy model nawigacji GPS FreeWAY MX3 HD. Produkt ten jest bezpośrednim następcą popularnej na rynku nawigacji MODECOM

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK Trak Electronics Polska Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o nową grupę produktów telefony GSM Dual SIM. Wszystkie z urządzeń pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch kart SIM, a co za tym idzie możliwość

Bardziej szczegółowo

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ Paweł NASKRT 1 Waldemar BOJANOWSKI 2 Krzysztof PAWLAK 3 1. Wstp. Automatyka cigle podlega zmianom i innowacjom. Nie tak dawno zmiany te odnosiły si tylko do obszaru samej produkcji w zakładzie. Dzi zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produkcyjna

Specyfikacja produkcyjna Specyfikacja produkcyjna Produkt: AutoDome IP, Dinion IP Extreme IP, FlexiDome IP VIP X1600, VIP XD VideoJet X10 / X20 / X40 / SN Wersja: 4.10.0019 (VIPX) Niniejsza specyfikacja produkcyjna zawiera najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH Rodzina terminali taktycznych Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - jedyne w tej klasie terminale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Rys.: Przekrój poprzeczny typowego kabla koncentrycznego ródło: Sportac, M. (1999). Sieci komputerowe, ksiga eksperta. Gliwice: Helion, strona 85

Rys.: Przekrój poprzeczny typowego kabla koncentrycznego ródło: Sportac, M. (1999). Sieci komputerowe, ksiga eksperta. Gliwice: Helion, strona 85 MEDIA SIECIOWE 1 1. Podstawowe media sieciowe 1.1. Kabel koncentryczny Rys.: Przekrój poprzeczny typowego kabla koncentrycznego ródło: Sportac, M. (1999). Sieci komputerowe, ksiga eksperta. Gliwice: Helion,

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Spraw elementarn jest rozgraniczenie dwóch typów licencji podstawowych:

Spraw elementarn jest rozgraniczenie dwóch typów licencji podstawowych: W zalenoci od planowanej struktury projektu wizualizacji, a take zastosowanych moduów opcjonalnych w konfiguracji naley uwzgldni odpowiednie pakiety licencyjne. Specyfikacja licencji wymaga minimalnej

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek w BIŁGO RAJU!"#$% #$ $ #$!&'&(!"# Opracował mgr in. Artur Kłosek Schemat montaowy panelu wiczeniowego 3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego Zamieszczony poniej schemat montaowy jest uproszczonym schematem

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z komputerem

Spotkanie z komputerem Lekcja 3 Spotkanie z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów 2. Budowa i działanie komputera 3. Różne rodzaje komputerów 4. Urządzenia współpracujące z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 06.11.2007 r. WOA/ZP/D-335-9/07 Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy: postpowania

Bardziej szczegółowo

rodowisko programistyczne TESTPOINT

rodowisko programistyczne TESTPOINT Cyfrowa technika pomiarowa i przetwarzanie danych dowiadczalnych Temat: rodowisko programistyczne TESTPOINT Pomoc dydaktyczna do zaj laboratoryjnych z przedmiotu Metody Komputerowe w Badaniach Materiałowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. 1. System zarządzania flotą pojazdów 2. Nawigacja samochodowa GPS. Gdańsk, 2015

Aplikacje Systemów. 1. System zarządzania flotą pojazdów 2. Nawigacja samochodowa GPS. Gdańsk, 2015 Aplikacje Systemów Wbudowanych 1. System zarządzania flotą pojazdów 2. Nawigacja samochodowa GPS Gdańsk, 2015 Schemat systemu SpyBox Komponenty systemu SpyBox Urządzenie do lokalizacji pojazdów Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH INSTRUKCJA OBSŁUGI GIGABITOWY PRZEŁCZNIK ZARZDZALNY Z DWOMA SLOTAMI NA MODUŁY OPTYCZNE SFP RUBY TECH GS-2124C GS-2116C GS-2108C #05567 #05566 #05565 wersja 1.1 Wstp Gigabitowy przełcznik serii GS-21xxC

Bardziej szczegółowo