#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek"

Transkrypt

1 w BIŁGO RAJU!"#$% #$ $ #$!&'&(!"# Opracował mgr in. Artur Kłosek

2

3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego 3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego Zamieszczony poniej schemat montaowy jest uproszczonym schematem panelu wiczeniowego. Nie zawiera bowiem połcze switcha zarzdzalnego Planet oraz routera Allied Telesyn, które nie bd wykorzystywane w tym wiczeniu. Poszczególne gniazda budynku s podłczone do kolejnych portów pierwszej sekcji krosownicy. W praktyce dalsze sekcje krosownicy s podłczone do nastpnych gniazd sieciowych. W naszym przypadku nie ma wicej gniazd, wic krosownica byłaby niewykorzystana. Poniewa zastosowane switche maj porty z tyłu obudowy, w celu ułatwienia połcze krosujcych, nietypowo połczono ich porty z kolejnymi sekcjami krosownicy. W praktyce nie ma takiej potrzeby, gdy stosowane switche przystosowane do zabudowy w szafkach krosowniczych, maj porty wyprowadzone z przodu obudowy (jak switch Planet). Uzupełniajc schemat montaowy o wykonane przez siebie połczenia (uwzgldniajc kolory patchcordów) mona wykorzysta go w sprawozdaniu. GNIAZDA SWITCH 1 SWITCH 2 SWITCH 1 SWITCH 2

4 4 Monta sieci komputerowych Rozdzielacz (adapter) sygnału Do transmisji w sieci ethermet 10/100 TX uywane s dwie pary skrtki (para pomaraczowa i para zielona ) z wystpujcych w kablu czterech par. Wszystkie cztery pary skrtki komputerowej maj jednakowe parametry transmisyjne. Tak wic pary o kolorach niebieskim i brzowym mona wykorzysta jako dodatkowy tor transmisyjny dla sieci Ethernet 10/100 TX. Proponowana metoda jest zalecana do zastosowa w istniejcych sieciach komputerowych tam gdzie nie ma moliwoci szybkiego i nieuciliwego połoenia kabla czteroparowej skrtki komputerowej...

5 Mostek sieciowy 5 Mostek sieciowy Mostek sieciowy to niedrogi i prosty sposób łczenia segmentów sieci lokalnej (LAN). Dziki usłudze Mostek sieciowy mona połczy segmenty sieci LAN, wybierajc odpowiednie ikony połcze sieciowych i klikajc (prawym) polecenie Połczenia mostkowe. Równie łatwo mona włczy mostek i doda do niego połczenia. Mostek sieciowy zarzdza segmentami sieci i tworzy pojedyncz podsie dla całej sieci. Nie jest wymagana adna konfiguracja, nie trzeba take kupowa dodatkowego sprztu, takiego jak routery czy mostki. Mostek sieciowy moe tworzy połczenia midzy rónymi nonikami sieciowymi. Na komputerze z systemem Windows XP moe istnie tylko jeden mostek, ale moe z niego korzysta tyle połcze sieciowych, ile fizycznie moe obsłuy dany komputer. Nie twórz mostka midzy publicznym połczeniem internetowym, a prywatnym połczeniem sieciowym, ani nie dodawaj publicznego połczenia internetowego do istniejcego mostka sieciowego Powoduje to utworzenie niechronionego łcza midzy dan sieci a Internetem, co moe narazi sie na ingerencj z zewntrz. Naley zwróci uwag na to, e po włczeniu mostka połczenia wchodzce w jego skład, nie maj moliwoci konfigurowania protokołu TCP/IP. Konfiguracja ta odbywa si we właciwociach mostka.

6 6 Udostpnianie połczenia internetowego ICS Udostpnianie połczenia internetowego ICS Udostpnianie połczenia internetowego włcza si we właciwociach tego połczenia sieciowego, które zapewnia komputerowi dostp do Internetu (w naszym przypadku jest to połczenie na interfejsie sieciowym SIS z sieci CKP). Na karcie Zaawansowane naley zaznaczy odpowiedni opcj. Jeli w komputerze zainstalowano wicej ni jedn kart sieciow, naley wybra połczenie lokalne, które komunikuje si z pozostałymi komputerami w sieci lokalnej (w naszym przypadku jest to połczenie lokalne 2 na interfejsie Realtek). Jest ono nazywane połczeniem sieci prywatnej. Jeeli w sieci, która udostpnia Internet, wykorzystywany jest adres , nie mona włczy udostpniania, gdy jest to adres wykorzystywany przez mechanizm ICS do automatycznego przydzielenia interfejsowi, który bdzie rozdzielał Internet. Po włczeniu usługi Udostpnianie połczenia internetowego, połczenie lokalne sieci (u nas na Realteku) otrzyma nowy statyczny adres IP ( / ) i skonfigurowany zostanie automatycznie na tym interfejsie serwer DHCP, który przydzieli klientom (u nas komputerowi parzystemu) niezbdne ustawienia (IP z zakresu , mask , bram , DNS ). Na komputerze klienckim, jeli zaznaczona jest opcja automatycznego uzyskiwania ustawie protokołu TCP/IP, powinien by Internet.

7 Monta sieci komputerowych 7 Poniewa ICS działa na zasadzie mostka sieciowego, który sprzga sie X z sieci CKP ( X), inne grupy podczas włczania ICS napotkaj wspomniany wyej błd, poniewa adres jest ju uywany i sie CKP go widzi. Aby unikn tego konfliktu mamy dwa wyjcia: 1. Sposób nie gwarantujcy 100% powodzenia, poprawi adres IP na interfejsie połczenia lokalnego sieci (Realtek) z na X i liczy, e serwer DHCP (powinien dalej działa na Realteku) nie przydzieli klientowi (komputer parzysty) adresu IP, na który zmieniła IP swojego Realteka inna grupa wiczeniowa. Przy odrobinie szczcia powinno zadziała wszystkim grupom. 2. Rozwizanie skuteczne, poprawi adres IP na interfejsie połczenia lokalnego sieci (Realtek) z na N.1, gdzie kada grupa wybiera inn liczb N. Wtedy jednak serwer DHCP na Realteku nie bdzie działał i naley przypisa komputerowi klienckiemu (parzystemu) ustawienia protokołu TCP/IP rcznie: IP z tej samej sieci co w Realteku na serwerze, mask, bram (jest ni interfejs Realtek), oraz DNS (np ).

8 8 Program wiczenia: 1. Wykonaj sie tak, aby wszystkie gniazda sieciowe w budynku znajdowały si w jednej sieci. Odłcz przewody od kart sieciowych obu komputerów. Narysuj schemat ideowy i montaowy projektowanej sieci. Wykonaj odpowiednie połczenia uywajc kolorowych kabli krosowych (patchcordów). Wykorzystaj komputery na stanowisku, do sprawdzenia połcze midzy poszczególnymi gniazdami, za pomoc polecenia ping. Nie zapomnij o przydzieleniu kartom sieciowym adresów IP oraz masek. Wypełnij ponisz tabelk. GNIAZDA T - stwierdzono odpowied na polecenie ping. N - brak odpowiedzi na polecenie ping. Sprawdzenie wykonaj według nastpujcej procedury: Podłcz komputer nieparzysty do gniazda nr T T T T i podłczajc komputer parzysty do gniazda nr 2 oraz kolejnych, uruchom polecenie ping. 2 T - Po sprawdzeniu łcznoci gniazda 1 z 2 i 2 z 1, nastpi sprawdzenie połcze gniazda 1 z kolejnymi gniazdami. 3 T - Naley zawsze najpierw pingowa z komputera parzystego. W przeciwnym wypadku moe si okaza, 4 T - e nie ma połczenia, poniewa switch zapamituje, e karta sieciowa o okrelonym MAC adresie powinna 5 T - znajdowa si w porcie 2 switcha, i skieruje pakiety na ten port. Tymczasem po przełczeniu karta sieciowa jest podłczona do portu 3 (potem 4 i 5). Naley wtedy ponowi ping lub po przełczeniu gniazda odczeka około 1 minuty, a switch odwiey swoj tablic MAC adresów. GNIAZDA 2. Dla sytuacji opisanej w punkcie 1. wykonaj sie, stosujc rozdzielacze sygnału tak, aby umoliwi podłczenie dodatkowego komputera na poddaszu. Narysuj schemat ideowy i montaowy projektowanej sieci. Wykorzystaj komputery na stanowisku, do sprawdzenia połcze midzy poszczególnymi gniazdami, za pomoc polecenia ping. Wypełnij tabelk postpujc jak w punkcie Dla sytuacji opisanej w punkcie 2. wydziel na switchach podsieci (I podsie: gniazda 1, 2, 3) (II podsie: gniazda 4 i 5), podłczone do serwera, którym bdzie komputer nieparzysty (wykorzystaj obie karty sieciowe). Narysuj schemat ideowy i montaowy projektowanej sieci. Wykonaj odpowiednie połczenia uywajc dwóch kolorów kabli krosowych (kada sie inny kolor). Przydziel kartom sieciowym serwera i klientów, adresy IP oraz maski z tej samej podsieci. Wykorzystaj komputery na stanowisku i notebook, do sprawdzenia połcze midzy poszczególnymi gniazdami oraz z serwerem za pomoc polecenia ping. Zaprojektuj i wypełnij tabelk postpujc jak w punkcie 1. Połcz switche patchcordem, sprawd połczenia i wypełnij tabelk. Rozłcz switche, utwórz na serwerze mostek sieciowy, sprawd połczenia i wypełnij tabelk. Usu mostek, przydziel odpowiednim kartom sieciowym serwera i klientów, adresy IP oraz maski tak, aby podzieli sie na podsieci o 4 hostach. Wykorzystaj komputery na stanowisku i notebook, do sprawdzenia połcze midzy poszczególnymi gniazdami oraz z serwerem za pomoc polecenia ping. Zaprojektuj i wypełnij tabelk postpujc jak w punkcie 1. Połcz switche patchcordem, sprawd połczenia i wypełnij tabelk. Rozłcz switche, utwórz na serwerze mostek sieciowy, sprawd połczenia i wypełnij tabelk. 4. Udostpnij istniejce na stanowisku, łcze internetowe na karcie sieciowej SIS komputera nieparzystego dla wszystkich 5 gniazd w budynku.

9 Usu mostek sieciowy utworzony w poprzednim punkcie. Podłcz do karty SIS komputera nieparzystego przewód sieci lokalnej CKP i skonfiguruj kart, aby komputer miał dostp do Internetu. Wykonaj połczenia tak, aby komputer nieparzysty był połczony z sieci budynku przez kart Realtek. Udostpnij Internet korzystajc z automatycznego mechanizmu ICS w Windows XP. Zaobserwuj ustawienia TCP/IP na karcie Realtek i w komputerze klienckim (parzystym). Sprawd czy jest połczenie z Internetem na komputerze parzystym. Nie przedłuaj wykonywania tego punktu, bo uniemoliwiasz wykonanie go innym grupom. Zmie adres IP na karcie Realtek w komputerze nieparzystym na X (gdzie X=10N, a N jest numerem stanowiska podanym na szafce krosowniczej) i skonfiguruj komputer kliencki, aby miał połczenie z Internetem. Sprawd łczno komputera parzystego z komputerem nieparzystym innej grupy (popro kolegów o jego IP lub nazw). Jak wyjanisz otrzyman odpowied na ping? Zmie adres IP na karcie Realtek w komputerze nieparzystym na N.1 (gdzie N jest numerem stanowiska podanym na szafce krosowniczej) i skonfiguruj komputer kliencki, aby miał połczenie z Internetem. 5. Zaproponuj i zrealizuj prostszy sposób udostpniania Internetu na swoim stanowisku (bez wykorzystywania mechanizmu ICS). Opracowanie wiczenia: Wykonaj sprawozdanie zawierajce schematy łczeniowe (ideowe i montaowe), tabele z przeprowadzonych sprawdze połcze oraz wnioski i spostrzeenia wynikajce z tabel, dla wszystkich zrealizowanych przykładów. Jak wpływa uruchomienie usługi ICS na łczno komputera klienckiego? 9

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic

ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic ADSL Router Asmax Ar-804gu Generic Instrukcja obsługi Nowoci, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW

IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW IIS 5.0 błdy i luki w serwerze WWW W pracy omówione zostan sposoby jakimi moe posłuy si intruz zamierzajcy włama si do serwera IIS, by zmieni zawarto umieszczonych na nim stron lub całkowicie przej kontrol

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS

Konfiguracja routerów podstawy. Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS Konfiguracja routerów podstawy Autorzy: Pawe Brzyski, Piotr Ptasznik IV FDS STRESZCZENIE Opracowanie to zawiera podstawowe informacje na temat konfiguracji routerów, wykorzystywanych przez nie protokoów

Bardziej szczegółowo