Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych"

Transkrypt

1 Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1

2 CDA- wojskowe PDA Potne wsparcie dla dowódcy Dokładne pozycjonowanie Przedstawienie sytuacji taktycznej Komunikacja i wymiana informacji Interakcja z sensorami Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(2) Znany z rynku cywilnego PDA ma równie swoje zastosowanie w wojsku, gdzie nosi nazw CDA (ang. Commander s Digital Assistant). Daje on dowódcom na rónych szczeblach niespotykane dotd moliwoci. Wyposaony w cyfrowe mapy, moe dokładnie okreli jego połoenie i wspomóc nawigacj. Na jego ekranie moe by przedstawiona sytuacja taktyczna, pokazane zarówno jednostki własne jak i nieprzyjaciel, o którym dane spływaj z rónych rodków rozpoznania. Poprzez róne interfejsy komunikacyjne, w tym radia satelitarne, CDA staje si mobiln czci sieciocentrycznego systemu zarzdzania polem bitwy. Dodatkow ciekaw funkcj jest pełna interakcja z sensorami rozmieszczonymi w terenie, dajc dowódcy dodatkow informacj o przemieszczeniu si obiektów w jego obszarze zainteresowania. 2

3 Wojskowe laptopy Bardzo dobre parametry Podzespoły i obudowa zgodne z normami wojskowymi Moliwa praca w ekstremalnych warunkach Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(3) S to potne komputery przenonie charakteryzuj si duymi właciwociami wytrzymałociowymi. Posiadaj nowoczesne i wydajne procesory, duo pamici RAM i pojemne, najczciej wymienne i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, twarde dyski oraz napdy optyczne. Charakteryzujca si duym kontrastem matryca LCD jest pokrywana powłok, która gwarantuje doskonał jako obrazu w kadych warunkach. Czsto wyposaone s w ekran dotykowy, który znacznie ułatwia eksploatacj w warunkach polowych. Baterie umoliwiaj kilkugodzinn prac, moliwe jest jego ładowanie z instalacji pojazdu. Wojskowe laptopy zgodne s z normami: IP54, Mil - STD 810F i Mil - STD 461E, spełniaj zatem najsurowsze wymagania eksploatacyjne. 3

4 Wojskowy GPS Technologia GPS ma korzenie wojskowe Odbiorniki w pamie P(Y) Pozycjonowanie ale i naprowadzanie inteligentnych broni Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(4) Wojskowe GPS pracuj w pamie P(Y), umoliwiajc pozycjonowanie wyposaonych w nie oddziałów czy sprztu z dokładnoci do kilku metrów. Od swoich cywilnych odpowiedników róni si równie zabezpieczeniami umoliwiajcymi im prac w ekstremalnych warunkach terenowych, równie wobec faktu prowadzenia przez przeciwnika wojny radioelektronicznej. Stanowi równie coraz czciej wyposaenie nowoczesnych systemów uzbrojenia, w tym bomb i pocisków, umoliwiajc im bardzo precyzyjne trafienie w cel. Miniaturyzacja odbiorników oraz ich bardzo niska cena, pozwala na ich jednorazowe uycie. 4

5 Land Warrior nowoczesny, mobilny system sieciocentryczny integracja urzdze i systemów system na etapie wdroenia Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(5) Sieciocentryczny system majcy znacznie podnie efektywno działa amerykaskich ołnierzy. Zakłada si zastosowanie nowoczesnego wyposaenia osobistego i uzbrojenia oraz włczenie ołnierzy w jednolity system informatyczny. W jego skład wchodzi nowoczesne uzbrojenie, które stanowi karabinek 5,56 mm z wielostrzałowym granatnikiem. Integralne czci broni stanowi kamera, kompas, dalmierz laserowy oraz system identyfikacji celu. Innym elementem jest system przetwarzajcokomunikacyjny, składajcy si z 2 komputerów, odbiornika GPS, radia, wywietlacza nahełmowego i ródeł zasilania. Inne elementy to zintegrowane wyposaenie hełmu oraz ubiór ochronny. 5

6 Felin Francuski system FCS Pełna integracja wyposaenia Współpraca z BSL ODIN Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(6) FELIN jest francuskim systemem ołnierza przyszłoci, w konfiguracji zblionym do swoich odpowiedników. Obejmuje nowoczesne umundurowanie z elementami ochrony balistycznej, osobisty komputer i zintegrowane sensory. Na wyposaeniu ołnierza s równie urzdzenia komunikacyjne oraz wywietlacz, przestawiajcy sytuacj taktyczn. Ciekaw opcj w systemie FELIN jest jego pełna integracja z bezpilotowcem ODIN, który znajduje si na wyposaeniu druyny piechoty. Daje to ołnierzom znacznie wiksze moliwoci w rozpoznaniu i kierowaniu walk. Przewidziana jest take jego pełna integracja z bojowymi wozami piechoty i lotnictwem. System ma w pełni modularn konstrukcj, umoliwiajc wymian poszczególnych komponentów wraz z rozwojem prac nad systemem. 6

7 Fist Brytyjski odpowiednik Land Warior Pełne wyposaeniei uzbrojenie ołnierza przyszłoci Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(7) System FIST (ang. Future Integrated Soldier Technology) jest brytyjskim odpowiednikiem systemu Land Warior. Obejmuje on pełne wyposaenie ołnierza i wpina go w sieciocentryczny system dowodzenia. W jego skład wchodz nastpujce komponenty: nowoczesny oddychajcy mundur o obnionych charakterystykach, utrudniajcych wykrycie ołnierza, systemy łcznoci, nawigacja i zobrazowanie sytuacji taktycznej na osobistym wskaniku, nowoczesne uzbrojenie, sprzone z osobistym systemem komputerowym. System FIST jest aktualnie poddawany wszechstronnym testom, a wyniki eksperymentów słu do nieustannego zwikszania moliwoci systemu. 7

8 Bowman Nowoczesny sytem komunikacyjny Pełna zgodno z ide cyfrowego pola walki Uniwersalno- od ołnierza po okrt Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(8) Bowman jest brytyjskim systemem komunikacji taktycznej, słucym do transmisji głosu i danych. Planuje si zastosowanie osobistych urzdze dla ołnierzy, sprztu dla pojazdów terenowych i czołgów, a take migłowców i okrtów wojennych. Umoliwi to walk w ramach operacji połczonych, gdzie udział w akcji bojowej bior komponenty morskie, lotnicze i ldowe. Dziki systemowi BOWMAN łatwo równie planuje si operacje logistyczne, umoliwiajc usprawnienie procesu zaopatrywania wojsk. Jest to zgodne z nowoczesnymi trendami budowy zintegrowanych systemów sieciocentrycznych i cyfryzacj pola walki. 8

9 Internet taktyczny Szerokopasmowy transfer danych i mowy Wykorzystanie równie technologii Wi-Fi i Wi-Max Zarzdzanie polem bitwy Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(9) Rozwój cywilnych technologii internetowych i ich wielka popularno zainspirował architektów systemów wojskowych do inkorporacji rozwiza cywilnych dla zastosowa militarnych. Pojawiło si pojcie Internetu pola walki (ang. Battlefield Internet), opartego głównie o technologie bezprzewodowe, gdzie załoono oczywicie mobilno komponentów. Kady element takiego systemu stanowi niezaleny wzeł wyposaony w interfejs bezprzewodowy. Główne zastosowania to: systemy zarzdzania polem bitwy BMS (ang. Battlefield Management Systems) systemy transmisji video systemy współpracujce z sieciami sensorowymi 9

10 Dowodzenie Wydajne, mobilne komputery i rodki wizualizacji Moliwo pracy bateryjnej Szerokopasmowe łcza komunikacyjne Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(10) Minły ju czasy, kiedy dowódca batalionu obserwował walk swoich ołnierzy siedzc na wzgórzu na koniu, czy te pod siatk maskujc w naprdce wykopanej ziemiance. Dziki mobilnym komputerom i rodkom wizualizacyjnym moliwe jest stworzenie centrum dowodzenia w namiocie bd nawet w samochodzie terenowym. Przy zastosowaniu szerokopasmowych, zabezpieczonych łcz oraz wyposaeniu pododdziałów w terminale systemu, dowódca jest doskonale zorientowany w działaniach swoich ołnierzy, moe nadzorowa wykonanie misji bd kierowa działaniami logistycznymi. Interfejs przypomina nieco prowadzenie gry wojennej, jednak kada ikona na mapie jest rzeczywistym, walczcym pododdziałem a nawet pojedynczym ołnierzem. 10

11 Systemy sieciocentryczne - MINUTEMAN Centrum systemu jest sie komunikacyjna Rónorodno uytkowników Heterogeniczna platforma wymiany informacji Skalowalno Mnogo zastosowa Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(11) W dobie ery informacyjnej coraz wiksze znaczenie zyskuj systemy sieciocentryczne, w których centralnym elementem, swoist jego osnow, jest rozproszone rodowisko komunikacyjne, najczciej heterogeniczne. Uytkownicy takiego systemu mog by bardzo rónorodni, poczwszy od ludzi, pojazdów, statków powietrznych i morskich a na sensorach skoczywszy. Systemy takie s w pełni skalowalne i znakomicie dostosowuj si do rosncych wymaga. Znajduj coraz wiksze zastosowanie w wojsku, systemach dla słub miejskich, gospodarce lenej i wielu innych dziedzinach ycia. 11

12 Systemy sieciocentryczne Na ldzie, na morzu i w powietrzu Doskonałe do działa na wodach przybrzenych Operacje połczone- wyzwanie w dobie wojny asymetrycznej Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(12) W dobie wojny asymetrycznej i cigłego zagroenia terrorystycznego, kluczowym elementem jest zapewnienie wojskom permanentnego dostpu do informacji. Due wiatowe armie dysponuj wystarczajc sił ognia, by pokona takiego przeciwnika, kluczow jednak rol staje si rozpoznanie i przepływ informacji. Po wykryciu przez rodek bezpilotowy wrogiej wyrzutni rakietowej nastpuje błyskawiczne okrelenie koordynat celu i przesłanie jej przez system sieciocentryczny do centrum zarzdzania polem bitwy. Tam zostaje wybrany rodek ogniowy i cel zostaje raony z kilkusekundowym czasem reakcji, uniemoliwiajcym zmian połoenia. Do działa mog by wykorzystane zarówno rodki powietrzne, jak i morskie, wspierajce działanie sił ldowych. Nie ma to adnego znaczenia, gdy kady element systemu jest wzłem tej samej sieci, wyposaonym w zunifikowany interfejs komunikacyjny. 12

13 rodki bezpilotowe UAV Nowoczesne zastosowanie technologii mobilnych i bezprzewodowych Rone klasy UAV i mnogo zastosowa Rosncy stopie integracji z systemami naziemnymi Zastosowania bojowe Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(13) Bezpilotowe rodki latajce stanowi jeden za najbardziej rozwijajcych si segmentów rynku oraz obszar bada naukowych. Zapotrzebowanie na tego typu rodki ronie, a ich zastosowania s bardzo róne. Poza wojskowymi i policyjnymi, jakimi s na przykład skryta obserwacja wybranego obiektu statycznego, przemieszczajcych si ludzi i pojazdów i w rezultacie transmisja obrazu do centrum kierowania interesuj si nimi lenicy, naukowcy, specjalici od ruchu drogowego i straacy. Nowoczesne platformy charakteryzuj si w pełni cyfrowym sterowaniem, wiele z nich dysponuje moliwoci autonomicznego startu i ldowania oraz zmian celów i zada w locie. S te budowane platformy bojowe, które s w istocie latajcymi, mobilnymi robotami zwalczajcymi przeciwnika na morzu, na ldzie i w powietrzu. 13

14 Mini-bezpilotowce Start z rki, ldowanie spadochron lub poduszka nadmuchiwana Steruje operator lub autonomicznie, Obserwuje obiekt minut, Przekazuje wyniki obserwacji bezprzewodowo Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(14) Zwane równie osobistymi rodkami rozpoznania stanowi niedue platformy latajce, które mog by przenoszone i uytkowane przez sekcj lub nawet pojedynczego ołnierza. Startuj najczciej z rki bd z gumowej procy. Ldowanie odbywa si po przecigniciu na trawie z uyciem nadmuchiwanej poduszki jako amortyzatora, bd na spadochronie. Elektryczny napd umoliwia im skryt obserwacj celu (istnieje moliwo szybowania z wyłczonym silnikiem) a pokładowe akumulatory pozwalaj na kilkudziesiciominutowy lot. Wyniki obserwacji przekazywane s bezprzewodowo na odległo kilku kilometrów, na tak odległo działa równie bezprzewodowe sterowanie. 14

15 Taktyczne Automatyczne starty i ldowania Patrolowanie wybranych sektorów, Zintegrowanie z SWD Wymiana informacji z innymi BSL i innymi elementami systemu Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(15) Bezpilotowce tej klasy czsto posiadaj umiejtno autonomicznego startu i ldowania na przygotowanych pasach startowych bd w terenie przygodnym. Wyposaone w silniki spalinowe i odpowiedni zapas paliwa umoliwiaj długotrwałe, co najmniej kilkugodzinne patrolowanie danego obszaru i przekazywanie obrazu bezprzewodowo z tego rejonu. S one te zintegrowane z Systemami Wsparcia Dowodzenia stanowic cz sieciocentrycznych systemów informatycznych. Zaawansowane konstrukcje umoliwiaj retranslacj komunikatów pomidzy BSL i komunikacj z sieciami sensorowymi. Niektóre z nich pełni równie funkcje bojowe, przenoszc pociski rakietowe, bomby kierowane a nawet uzbrojenie strzeleckie. 15

16 Operacyjne-Strategiczne praca autonomiczna, kamery w rónych pasmach, inne czujniki, długotrwałe patrolowanie współpraca z sieciami sensorowymi, zrzuty czujników. Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(16) Operacyjne i strategiczne BSL stanowi najbardziej zaawansowane konstrukcje. Rozmiarami a czsto i wygldem przypominaj prawdziwe samoloty, od których róni jej jedynie brak pilota. Wykonuj długotrwałe, autonomiczne loty na duych wysokociach dostarczajc danych rozpoznawczych. Wykorzystuj do tego cał plejadrodków pracujcych w rónych pasmach, w tym radary z apertur syntetyczn (SAR). Dokonuj zrzutu czujników, współpracujc razem z nimi. Całkowicie autonomicznie, komunikujc si z infrastruktur naziemn, lduj i startuj. Czsto uzbrojone w nowoczesne rodki bojowe stanowi coraz bardziej grony element nowoczesnego pola walki. 16

17 Operacyjne i strategiczne Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(17) Jedne z najnowoczeniejszych konstrukcji tej klasy powstaj w Stanach Zjednoczonych. O stanie zaawansowania tych konstrukcji niech wiadcz próby przeprowadzone przez USA z wykorzystaniem do działa bojowych bezpilotowców operujcych z pokładu lotniskowca. Grupa tych maszyn wystartowała autonomicznie z pokładu lotniczego, wykonała samodzielny lot na zadanej trasie, wykonała bombardowanie nakazanego celu po czym wszystkie maszyny autonomicznie wyldowały na pokładzie idcego przez Ocean Indyjski, rozkołysanego na morskiej fali lotniskowca. Jak wida siły zbrojne USA uzyskały narzdzie do skutecznego atakowania odległych celów, bez naraania amerykaskich pilotów na mier czy niewol, co choby z medialnego punktu widzenia jest nie do przyjcia. 17

18 migłowce Konstrukcje elektryczne i spalinowe Bezporenie wsparcie i obserwacja Próby ze migłowcami bojowymi Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(18) Pocztkowo spalinowe, teraz wobec coraz szerszej dostpnoci miniaturowych silników elektrycznych duej mocy majce równie ten rodzaj napdu. Ze wzgldu na swoj natur mog stanowi bezporednie wsparcie bojowe walczcych oddziałów, ldujc i startujc pionowo oraz walczc bd prowadzc obserwacje w zawisie. W ramach amerykaskiego programu Future Combat System migłowce takie bd stanowiły wyposaenie małych pododdziałów, jak i element rozpoznawczy bojowych wozów piechoty. Zainteresowanie nimi wyraziła równie piechota morska i Stra Wybrzea. 18

19 Miniaturki Wynik miniaturyzacji podzespołów elektronicznych Działanie ograniczone do wntrza budynków Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(19) Miniaturowe konstrukcje lotnicze s obszarem zainteresowa wielu orodków badawczych, stanowic znaczne wyzwanie konstruktorskie. Mimo szerokiego dostpu do miniaturowych podzespołów elektronicznych, mikrosilników i innych elementów zbudowanie funkcjonalnego, miniaturowego bezpilotowca wyposaonego w urzdzenia komunikacyjne i mini kamer wci stanowi duy problem. Zastosowania dla tego typu aparatów latajcych mog by bardzo rónorakie. Operatorzy jednostek specjalnych dokonujcy zabezpieczenia pomieszcze mog mie cigły podgld sytuacji w miejscach, do których maj wkroczy bez potrzeby naraania si na niebezpieczestwo. Samodzielne patrole po budynku takich mikro-bsl stanowi doskonały dodatek do istniejcej w budynku infrastruktury alarmowej. 19

20 Inne konstrukcje Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(20) Konstruktorzy na całym wiecie buduj i testuj coraz bardzie wymylne konstrukcje lotnicze w niczym nie przypominajce do tej pory spotykanych maszyn. Dotyczy to na przykład pionowo startujcych i ldujcych BSL, posiadajcych wymylny napd tunelowy. Powodzenie tego układu jest zwizane z potrzebami klientów, pragncymi posiada stabiln, utrzymujc stałe połoenie nad ziemi platform obserwacyjn. Buduje si równie bezpilotowce z napdem odrzutowym, osigajce zawrotne jak na tego typu konstrukcje prdkoci do 300 km/h. Mimo krótkiego czasu lotu mog znale zastosowanie w platformach pocigowych, a nawet do zastosowa bojowych. To co niedawno moglimy oglda na ekranach kin staje si powoli rzeczywistoci. 20

21 AUV Pocztkowo sterowane, obecnie autonomiczne pojazdy podwodne Samodzielne wykonywanie misji Mnogo zastosowa Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(21) Podwodne pojazdy pocztkowo były sterowanymi przewodowo robotami podwodnymi, stopniowo jednak coraz wiksz popularnoci ciesz si autonomiczne pojazdy podwodne. Po przesłaniu do AUV parametrów zadania wykonuje on misj całkowicie samodzielnie. Wykorzystuje do tego zintegrowany system nawigacyjny, wydajny komputer pokładowy, wielowizkowe sonary i inne sensory. Moe pełni funkcje rozpoznawcze, przeciwminowe oraz bojowe. Mog by równie uyte do ochrony własnych baz morskich przed płetwonurkami przeciwnika. Nad konstrukcjami AUV pracuje wiele znamienitych orodków na całym wiecie, a zapotrzebowanie w zwizku z zagroeniami obecnego wiata jest bardzo due. 21

22 Pojazd podwodny Ukwiał Dziecko CTM i Politechniki Gdaskiej Uywany przez Marynark Wojenn Unikalne rozwizanie system TOCZEK Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(22) Pojazd podwodny Ukwiał jest dziełem polskiej myli konstrukcyjnej. Przeznaczony jest do podwodnego rozpoznania pływajcych lub lecych na dnie obiektów. Wyposaony jest w kamery, reflektory, sonar oraz odpowiednie manipulatory. Unikalnym w skali wiatowej jest system ładunków Toczek. Ukwiał przenosi te ładunki w poblie miny lub innego obiektu, a potem s one odpalane zakodowanymi sygnałami hydroakustycznymi, co pozwala na indywidualne i bezprzewodowe kontrolowanie kolejnoci odpale. Ukwiał jest z powodzeniem wykorzystywany przez polskie niszczyciele min typu Mewa (proj. 206F). 22

23 Wsparcie przestrzenne Nowoczesne systemy informacji przestrzennej Złoone analizy czasowo-przestrzenne Szeroka gama zastosowa Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(23) Planowanie i przeprowadzanie działa bojowych w terenach zurbanizowanych moe by bardzo mocno wsparte nowoczesn technologi, opart o złoone metody i algorytmy przetwarzania mobilnego. Podstawowym elementem jest dokładne zobrazowanie terenu i jego wizualizacja dla oficerów sztabowych i liniowych. Wymaga to posiadania pełnych i wci aktualizowanych danych 3D terenu, pozyskiwanych z rónorakich ródeł. Złoone analizy dotyczy mog wyszukiwania miejsc widocznych z danego punktu, sprawdzania linii ognia z okrelonych stanowisk strzeleckich czy wyznaczania tras przejazdu konwojów. W kilka sekund zostaj wypracowane rozwizania gotowe do zastosowania w dynamicznie zmieniajcej si sytuacji współczesnego pola walki. 23

24 Sieci sensorowe potrzeba stosowania rozwizania techniczne wady i zalety wystpujce problemy przyszło sieci sensorowych Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(24) Postpujca miniaturyzacja spowodowała coraz szersze stosowanie sieci sensorowych, złoonych z miniaturowych, komunikujcych si ze sob komputerów wyposaonych w interfejsy komunikacyjne i sensory. Sieci te maj typow architektur ad-hoc, s samo-konfigurujce si. Wzły tej sieci s odpowiednio zarzdzane, tak by poprzez przechodzenie do trybu zmniejszonego poboru mocy oraz optymalizacj komunikacji bezprzewodowej w celu oszczdzania ródeł zasilania. Znacznie wydłua to czas ycia sensorów w terenie. Opracowywane i implementowane s wydajne algorytmy marszrutyzacji oraz odtwarzania stanu po awarii sieci. Sieci te bd coraz powszechniej stosowane w armii, stray granicznej, policji, systemach dla lasów i wielu innych dziedzinach ycia. 24

25 Sesnsory w wojsku Głównie sensory pasywne - trudne wykrycie Róne rodzaje sensorów Współpraca i integracja z innymi systemami Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(25) W wojsku stosuje si głównie sensory, trudne do wykrycia przez przeciwnika. Jedynym elementem aktywnym jest łcze bezprzewodowe, uaktywniajce si tylko w razie koniecznoci wykrycia komunikatu, po czym urzdzenie znów wyłcza elementy nadawcze. Zapobiega to wykryciu i pozwala oszczdzaródła zasilania, przedłuajc czas ycia sensora w terenie. Wzły sieci mog by wyposaone w róne sensory: mikrofony, wykrywajce ruch pojazdów, liczce je i klasyfikujce, kamery przekazujce bezprzewodowo obraz, sejsmiczne, wykrywajce wibracje powstałe przez przechodzce osoby lub zbliajce si pojazdy, magnetyczne wykrywajce zbliajce si obiekty metalowe (pojazdy), podczerwone (pasywne) wykrywajce ruch obiektów. Czsto sensory rozrzucane s z samolotów lub BSL, co nosi miano inteligentnego kurzu. 25

26 Program DEEPWATER system sieciocentryczny uytkownicy najnowsze technologie wane zastosowania wielomiliardowy budet Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(26) Sieciocentryczny system dla Stray Wybrzea Stanów Zjednoczonych, majcy na celu ochron wybrzey amerykaskich. Jest to najnowoczeniejszy program w historii US Coast Guard, majcy na celu integracj wszelkich sił i rodków w jednolity system, wspomagajcy wyszukiwanie, ledzenie i ewentualn neutralizacj niebezpieczestw na podejciach do granic morskich USA. Wielomiliardowy budet przeznaczony jest na budow infrastruktury (równie informatycznej i komunikacyjnej) oraz jednostek pływajcych, samolotów, migłowców i rodków bezpilotowych. 26

27 AIS System automatycznej identyfikacji statków Wane informacje o ruchu Nie ma ogranicze radaru Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(27) System Automatycznej Identyfikacji AIS działa na zasadzie transpondera i okresowo wysyła w pamie VHF podstawowe dane nawigacyjne o jednostce własnej. Tworzy si klasyczna sie ad-hoc statków przebywajcych w okrelonym rejonie i poprzez wysyłanie komunikatów AIS, informujcych si nawzajem o swojej obecnoci i oszacowujcych niebezpieczestwo wynikajce na przykład ze zbienych kursów. Wysyłane s midzy innymi: -współrzdne geograficzne -kurs nad dnem -prdko nad dnem -namiar rzeczywisty -znacznik czasowy Jednostka pływajca wysyła powysze dane co 2 do 10 s bdc w ruchu i co 3 minuty stojc na kotwicy. Istniej zaawansowane mechanizmy, które pozwalaj na przykład priorytetowanie komunikatów od jednostek bliszych i stanowicych wiksze, potencjalne zagroenie. 27

28 Boje pogodowe Rozproszony, bezprzewodowy system sensorów Odpowiednia konstrukcja boj Informacja pogodowa z duego obszaru w czasie rzeczywistym Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(28) Boje takie stosowane s ju w wielu punktach wiata. Stanowi one rozproszony system złoony z odpowiedniej grupy boji połczonych łczami bezprzewodowymi z centrum kierowania. Ich konstrukcja umoliwia funkcjonowanie w trudnych warunkach rodowiska morskiego, posiadaj wydajne ródła zasilania (czsto baterie słoneczne), reflektor radarowy i owietlenie pozwalajce zminimalizowa ryzyko wystpienie kolizji z przepływajcymi jednostkami. Mierz róne czynniki pogodowe, jak temperatur, wilgotno, cinienie, kierunek i prdko wiatru. Pozwala to dokładniejsze prognozowanie pogody, boje takie stanowi równie cz swoistego pogodowego systemu wczesnego ostrzegania, umoliwiajc podjcie odpowiednich działa. Dostarczaj równie danych dla naukowców, pozwalajc bada zmiany zachodzce w klimacie naszej planety. 28

29 Dzikuj za uwag Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych(29) 29

Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia

Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia dr inż. Mikołaj Sobczak sobczak@mobile.put.poznan.pl Mobilny system sieciocentryczny BSP BURZYK BSP BURZYK SYSTEM ŁĄCZNOŚCI PODSYSTEM

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 ANYTIME ANYWHERE Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (2) Wielki wzrost rynku zastosowa mobilnych oraz obszaru bada naukowych

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojcia i definicje

Podstawowe pojcia i definicje Podstawowe pojcia i definicje Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 System mobilny Komponenty systemu mobilnego Uytkownicy mobilni (bezprzewodowi) Cz stacjonarna w tym serwery Stacje bazowe Podstawowe pojcia

Bardziej szczegółowo

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO MOBILNE MIASTO dr inż. Mikołaj Sobczak mikolaj.sobczak@mobile.put.edu.pl MOBILNE MIASTO Podsystem Przeznaczenie Lata prac POLARIS System nawigacyjny dla pojazdu dla warunków 1999-2003 miejskich TRAFFIC/PILOT

Bardziej szczegółowo

wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów

wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów Koncepcja Skuteczna ochrona Dowolnego obiektu W każdych warunkach pogodowych 1000 m zasięgu (wielkość drona) System skalowalny Wielosensorowy

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY WCIĄŻ STAWIAM SOBIE NOWE CELE POLSKIE WYNALAZKI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KUPOWANIE CZASU TRUDNE WYJŚCIE Z DOŁKA

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY WCIĄŻ STAWIAM SOBIE NOWE CELE POLSKIE WYNALAZKI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KUPOWANIE CZASU TRUDNE WYJŚCIE Z DOŁKA str. 98 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (64) Wrzesień/Październik 2013 POLSKIE WYNALAZKI NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH str. 94 KUPOWANIE CZASU str. 38 TRUDNE WYJŚCIE Z DOŁKA str. 32 WCIĄŻ

Bardziej szczegółowo

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Systemy ochrony infrastruktury morskiej kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Konwersatorium "Systemy inteligentne w ochronie gospodarki" Ryszard Rugała AMW, 20 maja 2015 r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH

TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH TERMINALE TAKTYCZNE - WYJĄTKOWO ODPORNE ROZWIĄZANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH I SŁUŻB SPECJALNYCH Rodzina terminali taktycznych Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN - jedyne w tej klasie terminale

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology MISJA Naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej 2 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Obszar technologiczny V - OCHRONA I PRZETRWANIE NA POLU WALKI

Obszar technologiczny V - OCHRONA I PRZETRWANIE NA POLU WALKI Obszar technologiczny V - OCHRONA I PRZETRWANIE NA POLU WALKI 1. Zaawansowane wyposaenie ołnierza a. System dowodzenia i łcznoci b. Urzdzenia obserwacyjne i zobrazowujce c. Osłona balistyczno-mechaniczna

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO PROGRAM BADA NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RZECZ PRZEMYSŁOWEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO PROGRAM BADA NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RZECZ PRZEMYSŁOWEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO ZATWIERDZAM... MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO DEPARTAMENT BADA NA RZECZ BEZPIECZESTWA I OBRONNOCI PASTWA PROGRAM BADA NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RZECZ PRZEMYSŁOWEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej dr inż. Mikołaj Sobczak Mobilny system sieciocentryczny Centra Zarządzania Zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych i atrybutowych Pełna integracja

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SAMOLOTY BEZZAŁOGOWE MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES

WOJSKOWE SAMOLOTY BEZZAŁOGOWE MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES mgr inż. Bohdan ZARZYCKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WOJSKOWE SAMOLOTY BEZZAŁOGOWE Streszczenie: W artykule zaprezentowano typowe konstrukcje samolotów bezzałogowych, które używane są przede

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM

NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM NAWIGACJA SATELITARNA W LOTNICTWIE WOJSKOWYM Technika satelitarna inspirowana była przez wojskowych i dla wojskowych. Okres zimnej wojny powodował nakręcanie spirali zbrojeń. Dla efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Forensic jak nie utraci danych

Forensic jak nie utraci danych Forensic jak nie utraci danych Dariusz Sobolewski CERT Polska Krótko o Forensic w Laboratorium CERT Polska Laboratorium CERT Polska Do głównych celów Laboratorium Forensic CERT Polska naley propagowanie

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY INERCJALNE

KOMPONENTY INERCJALNE KATALOG 2016/2017 KOMPONENTY INERCJALNE rozwiązania firmy KVH (USA) GPS.PL ul. Jasnogórska 23 31-358 Kraków tel. (012) 637 71 49 fax (012) 376 77 27 www.gps.pl C e n t r u m T e c h n i k L o k a l i z

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH

ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH ZINTEGROWANA SIEĆ SENSORÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY DZIAŁANIA PKW W OPERACJACH STABILIZACYJNYCH mgr inż. Edward GOLAN, mgr inż. Adam KRAŚNIEWSKI, mjr dr inż. Janusz ROMANIK, mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Systemy komórkowe Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Rozwizanie klasyczne Rozwizanie klasyczne - nadajnik o duej mocy pokrywajcy swym zasigiem znaczny obszar Dua emitowana moc Due terminale kocowe Powane

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

AKCJE POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE

AKCJE POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AKCJE POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE ROZPOZNAWANIE ZAGROśEŃ ANALIZA SKAśEŃ PATROLOWANIE OCENA ZAGROśEŃ I ZNISZCZEŃ WSPOMAGANIE DOWODZENIA IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW OBSERWACJA WSPOMAGANIE

Bardziej szczegółowo

PŁYWAJĄCA STACJA DEMAGNETYZACYJNA

PŁYWAJĄCA STACJA DEMAGNETYZACYJNA WSTĘP Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC) pracuje nad nowymi projektami okrętów wojennych oraz okrętami wsparcia technicznego. Biorąc pod uwagę nowe wyzwania i wynikające z nich potrzeby Marynarki

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń w ruchu morskim na podstawie danych AIS. Milena Stróżyna, Witold Abramowicz

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń w ruchu morskim na podstawie danych AIS. Milena Stróżyna, Witold Abramowicz Wykrywanie potencjalnych zagrożeń w ruchu morskim na podstawie danych AIS Milena Stróżyna, Witold Abramowicz Zarys problemu Bezpieczeństwo morskie jako jeden z priorytetów dla bezpieczeństwa Europy 90%

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie podstawek piechoty do systemu MEIN PANZER

Przygotowanie podstawek piechoty do systemu MEIN PANZER Przygotowanie podstawek piechoty do systemu MEIN PANZER Jednym z pierwszych problemów, z jakimi stykaj si wieo upieczeni generałowie w systemie Mein Panzer jest... sposób w jaki winni przygotowa do walki

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ

SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ SYSTEMY WALKI ELEKTRONICZNEJ ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS Praca rozwojowa pod nazwą Zautomatyzowany system rozpoznawczo-zakłócający była realizowana przez konsorcjum WIŁ-WAT w

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ Załącznik 1 KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ DLA PODOFICERÓW ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH METODYKA podstawowe obowiązki dowódcy załogi, miejsce i rolę w procesie

Bardziej szczegółowo

Kombinezony piechoty SI ŻW KP Pancerz Pole Kamuflaż EK Zasady Cena Taktyczny Lot 11 Desantowy Lot, desant Zwiadowczy

Kombinezony piechoty SI ŻW KP Pancerz Pole Kamuflaż EK Zasady Cena Taktyczny Lot 11 Desantowy Lot, desant Zwiadowczy Kombinezony piechoty SI ŻW KP Pancerz Pole Kamuflaż EK Zasady Cena Taktyczny - - 3 2 1-2 Lot 11 Desantowy - 3 1 2 2 Lot, desant Zwiadowczy - 3-2 1 2 Lot, zwiad I Szturmowy - - 3 1 2-3 Lot, skok I Infiltrator

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych KONCENTRACJA WYSIŁKU W NATARCIU str. 8

wojsk lądowych KONCENTRACJA WYSIŁKU W NATARCIU str. 8 przegląd wojsk lądowych MIESIĘCZNIK STYCZEŃ 2011 NR 1 (043) ISSN 1897-8428 KONCENTRACJA str. 8 WYSIŁKU W NATARCIU 2011 ROK WYZWAŃ, ROK PRZEMIAN str. 4 SPECYFIKA UŻYCIA ARTYLERII W GÓRACH str. 37 TAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Termowizyjne systemy obserwacyjne wyniki prac badawczych i rozwojowych w latach 2007-2013

Termowizyjne systemy obserwacyjne wyniki prac badawczych i rozwojowych w latach 2007-2013 Seminarium Termowizja - projekty badawcze i wdroŝenia przemysłowe Termowizyjne systemy obserwacyjne wyniki prac badawczych i rozwojowych w latach 2007-2013 Henryk MADURA Tomasz SOSNOWSKI Grzegorz BIESZCZAD

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH ZESTAWIENIE KURSÓW REALIZOWANYCH w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Lp. Kod Nazwa kursu Uczestnicy szkolenia Czas trwania 1. 8217001 STE. kapitan - dowódcy 2. 8217002 STE. kapitan - w sztabach

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Zbigniew Rusak Waldemar Rokicki Nośniki biletów stosowane w Polsce bilety papierowe bilety z paskiem magnetycznym karty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Wyszczególnienie

HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Wyszczególnienie 36 HARMONOGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ - część opisowa Kursy kwalifikacyjne 1 8105007 Pion funkcjonalny: zabezpieczenia, obszar ogólny (na stanowiska o STE. podpułkownik,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE Cezary Galiński Jarosław Hajduk

BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE Cezary Galiński Jarosław Hajduk BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE Cezary Galiński Jarosław Hajduk Lotnictwo bezzałogowe jest znacznie starsze od załogowego. Każdy, bowiem pionier zaczynał swoją działalność od budowy modeli latających swojego

Bardziej szczegółowo

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniem jakie oferuje Gannet Guard Systems w postaci urządzeń oraz aplikacji Gan Fleet, które umożliwiają bieżące

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania Integracja różnorodnych podmiotów Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym Elastyczność i szybkość działania IDEA Platforma współpracy/ networking Wsparcie rozwoju Niezależność badawcza, technologiczna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA POLA WALKI

INFORMATYZACJA POLA WALKI Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (20) Nr 2, 2004 Roman DUFRÊNE Janusz PIELA INFORMATYZACJA POLA WALKI 1. WPROWADZENIE Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Poznań, 26 sierpnia 2016r. Plan prezentacji Wprowadzenie; Definicje;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

Systemy łcznoci bezprzewodowej

Systemy łcznoci bezprzewodowej Systemy łcznoci bezprzewodowej Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Systemy komunikacji satelitarnej Globalne, bezprzewodowe systemy komunikacyjne Dostpne globalnie Komponenty systemu satelitarnego: Segment

Bardziej szczegółowo

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ang. Instrument Landing System) jest systemem wspierającym bezpieczne i precyzyjne lądowanie modelem w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo