Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak"

Transkrypt

1 Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1

2 ANYTIME ANYWHERE Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (2) Wielki wzrost rynku zastosowa mobilnych oraz obszaru bada naukowych i rozwojowych z nim zwizanym wie si z kilkoma czynnikami. Główna idea przetwarzania mobilnego wydaje si jasna i prosta, a sprowadza si do dwóch angielskich słów ANYTIME, ANYWHERE (gdziekolwiek jeste, o kadej porze masz dostp do danych). Na coraz szersz realizacj tej prostej i intuicyjnej koncepcji złoył si midzy innymi olbrzymi postp technologiczny, który spowodował dostpno zaawansowanych, niedrogich urzdze nawigacyjnych i komputerów przenonych, wyposaonych w rónorakie systemy łcznoci bezprzewodowej. Powstaje dua liczba aplikacji majcych zapewni uytkownikowi mobilnemu dostp do informacji porównywalny ze stałym miejscem pracy. Pracownicy firm nie s ju przywizani do swoich stanowisk, ich biuro jest tam, gdzie aktualnie si znajduj. 2

3 Zakres Pozycjonowanie i nawigacja uytkowników ruchomych (w tym satelitarna), predykcja połoenia obiektów, Zobrazowanie terenu w oparciu o systemy baz danych przestrzennych, Nowoczesne technologie bezprzewodowe, Zastosowanie elementów teorii grafów i programowania rozproszonego w konkretnych problemach przetwarzania mobilnego, Mobilne systemy baz danych, Zastosowanie najnowszych technologii w zapewnieniu niezalenego od miejsca i czasu dostpu do informacji Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (3) Zakres przedmiotu ma bardzo interdyscyplinarny charakter i obejmuje wiedz z nastpujcych dziedzin: systemy rozproszone bazy danych sieci komputerowe, w tym bezprzewodowe pozycjonowanie i nawigacja teoria grafów i geometria obliczeniowa systemy łcznoci bezprzewodowej elektronika i elementy automatyki Kluczowe jest interdyscyplinarne spojrzenie i podnoszenie jakoci w obszarze systemów mobilnych, przy wykorzystaniu wiedzy z powyszych dziedzin. 3

4 Wymagana wiedza i umiejtnoci Podstawowe wiadomoci z zakresu relacyjnych i przestrzennych baz danych, Programowanie obiektowe Znajomo podstaw teorii grafów i reprezentacji grafowych, Podstawy programowania rozproszonego, Podstawowa wiedza z elektroniki i układów cyfrowych PASJA, OTWARTY UMYSŁ I SPOJRZENIE Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (4) W nawizaniu do zakresu przedmiotu, oczekuje si, e studenci dysponowa bd wiedz z powyszych dziedzin. Nie bdzie ona prezentowana na wykładach, lecz czste bd nawizania do wymienianych zagadnie. Do wykonania wicze czy zrozumienia złoonych zagadnie teoretycznych, wymagane s podstawowe umiejtnoci programistyczne, znajomo podstaw relacyjnych baz danych oraz podstawy przetwarzania rozproszonego. Podstawy teorii grafów oraz budowy i konstrukcji urzdze elektronicznych bd mile widzianym uzupełnieniem. 4

5 Plan wykładu Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych Pojcia podstawowe i definicje Pozycjonowanie i nawigacja uytkowników mobilnych, Systemy nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, GALILEO Systemy komórkowe, Architektura i działanie systemu GSM Systemy łcznoci bezprzewodowej Reprezentacje danych przestrzennych i systemy GIS Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (5) Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problemami przetwarzania mobilnego, jednego z najmłodszych i najbardziej dynamicznie rozwijajcych si obszarów informatyki. Idea umoliwienia uytkownikowi ruchomemu pełnego dostpu do danych niezalenie od miejsca i czasu staje si coraz bardziej moliwa do zrealizowania. Olbrzymi postp technologiczny spowodował dostpno zaawansowanych i niedrogich urzdze przenonych i nawigacyjnych oraz systemów łcznoci bezprzewodowej. Powstaje dua liczba aplikacji oraz złoonych systemów informatycznych majcych zapewni uytkownikowi w terenie dostp do informacji porównywalny ze stałym miejscem pracy. W ramach wykładu omówione zostan najnowsze technologie mobilne i bezprzewodowe. Ukazana zostanie potrzeba stosowania systemów ruchomych, złoono problemów w nich wystpujcych jak i sposoby rozwizania tyche problemów w oparciu o zaadoptowane metody stosowane w innych gałziach informatyki. 5

6 Plan wykładu Nowoczesne technologie RF Bezprzewodowe sieci LAN Mobilne systemy baz danych Zarzdzanie pasmem i energi Złoone problemy przetwarzania mobilnego rodowiska programistyczne i inne narzdzia Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (6) Podsumowujc, plan wykładu pozwoli na realizacj nastpujcych celów szczegółowych: prezentacja najnowszych technologii mobilnych pokazanie złoonoci problemów przetwarzania mobilnego wraz ze sposobami rozwizania, ukazanie potrzeby stosowania systemów mobilnych. Przedmiot posiada, co pokazano, bardzo interdyscyplinarny charakter, agregujc wiedz i umiejtnoci 6

7 Przyczyny rozwoju Rozwój technologiczny Miniaturyzacja Niski pobór prdu długa praca na bateriach Nowoczesne łcza bezprzewodowe Spadek cen Powszechna dostpno Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (7) Nowe technologie, miniaturyzacja i coraz wiksza dostpno nowoczesnych urzdze, mobilnych i bezprzewodowych pozwala na budow systemów o nieznanych dotd moliwociach. Mały rozmiar tych urzdze, ich niski pobór prdu, programowalno oraz odporno na zmienne warunki rodowiska umoliwia szerokie ich zastosowanie w trudnych warunkach terenowych. Bezprzewodowe interfejsy nie wymagaj budowy złoonej i kosztownej infrastruktury, co znacznie przyspiesza wdroenie i ewentualne zmiany w projektowanych systemach. 7

8 Zalety systemów mobilnych Dostp do danych niezalenie od miejsca i czasu, Skrócony czas dostpu do danych (czas reakcji), Skalowalno moliwo cigłego rozwoju systemu w zalenoci od zada, Efektywno wykorzystania zasobów moliwo współdzielenia zasobów niezalenie od fizycznej lokalizacji uytkownika i zasobu, Łatwo realizacji nowych usług, w tym multimedialnych. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (8) Stosowanie systemów mobilnych w firmie ma wiele zalet. Podstawow z nich jest nie podlegajcy dyskusji dostp do danych niezalenie od miejsca i czasu. Zwizany jest z tym skrócony czas dostpu do danych (czas reakcji), co moe mie olbrzymie znaczenie dla administratorów systemów komputerowych czy produkcyjnych jak i podejmujcej błyskawiczne decyzje, przebywajcej poza firm kadry kierowniczej. Systemy mobilne s w pełni skalowalne, czyli potrafi dynamicznie dostosowywa si do cigłego wzrostu potrzeb i zada, jakie przed nim stoj. Inn wan cech jest efektywno wykorzystania zasobów, czyli moliwo współdzielenia zasobów niezalenie od fizycznej lokalizacji uytkownika i zasobu. Łatwo realizacji nowych usług, w tym multimedialnych jest najwaniejsz chyba, z punktu widzenia uytkownika kocowego, ich zalet. 8

9 Pracownicy handlowi Baza danych towarów Moliwo sporzdzenia oferty u klienta Błyskawiczne kierowanie zamówie do centrali Nawigacja handlowca, optymalizacja tras dojazdu Analizy i automatyczne sporzdzanie statystyk Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (9) Systemy mobilne cechuje mnogo zastosowa. Stosuje si je ujciu presellingowym, czyli usprawniajcym prac przedstawicieli handlowych, w terenie przygotowujcych zamówienia w oparciu o aktualne stany magazynowe. Stosowane s na równie systemy vansellingowe, które usprawniaj prac przedstawicieli handlowych-kierowców prowadzcych sprzeda bezporednio z samochodu wraz z wystawianiem faktur VAT i rejestrowaniem pobranych nalenoci (KP). 9

10 Agenci ubezpieczeniowi Moliwo sporzdzenia oferty u klienta Informacje o stanie polis sprzedanych Sporzdzenie i wydruk symulacji Przyjcie informacji o szkodzie i sporzdzenie odpowiedniej dokumentacji Analizy i statystyki Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (10) Pracownicy ubezpieczeniowi, pracujcy u klienta równie mog korzysta z nowoczesnych technologii mobilnych. Wszelkie kalkulacje, przygotowanie polisy czy nawet jej wydruk na zasilanej akumulatorowo drukarce nie stanowiadnego problemu. 10

11 Ekipy budowlano-remontowe Pomiary u klienta (dalmierze laserowe) Automatyczne wyliczenia Oszacowanie iloci materiałów Sporzdzenie oferty Sprawdzenie terminów i dostpnoci materiałów Dane klientów i dostawców Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (11) Mona sobie wyobrazi jak na potencjalnego klienta wpłynie widok fachowca z firmy budowlanej, który przychodzi na ogldziny i wycen remontu profesjonalnie przygotowany, wyposaony w PDA z odpowiedni aplikacj i mały dalmierz laserowy z interfejsem BlueTooth. Po dokonaniu pomiarów dalmierzem, dane zostaj bezprzewodowo wysłane do PDA, obliczone zostaj powierzchnie i kubatury pomieszcze, wyliczone iloci farb i tynków oraz wykonany wstpny kosztorys. 11

12 Zarzdzanie flot Pozycjonowanie pojazdów Wsparcie nawigacji Zarzdzanie pojazdami i ładunkami Rozliczanie kierowców Bezpieczestwo Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (12) Zarzdzanie flot pojazdów firmy to kolejne due pole zastosowania systemów mobilnych. Pojazdy przedstawicieli handlowych bd ciarówki s wyposaone najczciej w satelitarne systemy nawigacyjne oraz moduły komunikacyjne, najczciej obecnie omawiany GPRS i EDGE, cho spotyka si w uyciu modemy satelitarne (satelity geostacjonarne). 12

13 Wsparcie kierowców- informacja o ruchu Pozyskiwanie informacji o ruchu Zaawansowane przetwarzanie (róne modele ruchu) Udostpnianie informacji kierowcom Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (13) Informacja o ruchu miejskim moe pochodzi z wymienionych niej ródeł: setki czujników pomiarowych na obszarze miasta, dane z systemu ledzenia wybranej grupy pojazdów (np. taksówki okrelonej korporacji), dane od operatorów GSM (map matching), dane z wizyjnych systemów bezpieczestwa, Po odpowiednim przetworzeniu za pomoc zaawansowanych narzdzi informatycznych, dane zostaj w przystpnej formie przedstawione kierowcom. Stosuje si midzy innymi ponisze metody: radio gazety Internet (specjalny portal), usługa SMS aplikacja dedykowana zasilanie danymi systemów nawigacyjnych radio (RDS) 13

14 Wsparcie kierowców - nawigacja Pozycjonowanie pojazdu w miejskiej sieci ulic Wyznaczanie tras dla pojazdów Prowadzenie pojazdu Równomierny rozkład ruchu w miecie Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (14) Na zaawansowane usługi nawigacyjne dla kierowców składaj si nastpujce procesy: dynamiczne wyznaczanie optymalnej cieki z uwzgldnieniem stanu ruchu ulicznego i wpływu sygnalizacji wietlnej, monitorowanie pojazdów na trasach (rekalkulacje cieek), podejcie USER NET, Istnieje wiele usług mobilnych, wykorzystujcych dane o ruchu miejskim w trybie on-line. W wielu orodkach prowadzone s prace na ten temat, poparte pracami projektowymi i implementacyjnymi. Rodz si niespotykane dotd moliwoci usprawnienia pracy dla słub miejskich, kierowców prywatnych oraz obywateli miast. 14

15 Budynki inteligentne Sterowanie budynkiem Zarzdzanie Systemy alarmowe Kontrola dostpu Ochrona przeciwpoarowa Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (15) Ciekawe pole zastosowa systemów bezprzewodowych to nowoczesne, stanowice siedzib firmy, budynki inteligentne, Dy si do połczenia wszystkich systemów tam pracujcych (sterowanie, ppo., systemy alarmowe) w jeden zintegrowany, sieciocentryczny system zarzdzania. Funkcje takich systemów s bardzo rozbudowane. Sterowniki wyłczaj zbdne owietlenie, bd zmniejszaj temperatur w pomieszczeniach, gdzie nikt aktualnie nie przebywa, co pozwala to na znaczne oszczdnoci zwizane z eksploatacj budynku, mniejsze s koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Praca w takim budynku jest znacznie bardziej wygodna i bezpieczna, a sterowanie nim przyjemne i zawsze pozostajce w zasigu rki. Za pomoc nowoczesnych, dedykowanych interfejsów, a nawet aplikacji zainstalowanych na PDA lub telefonie mona sterowa wieloma funkcjami takiego budynku. Poprzez system alarmów i ostrzee, stanowicych cz funkcjonalnoci systemu sterowania, i zwizanych z nim aplikacji mobilnych, uytkownik otrzymuje błyskawicznie informacje o poarze, zalaniu czy włamaniu. Najnowoczeniejsze systemy dysponuj moliwoci zdalnego zarzdzania budynkiem i jego monitorowanie z dowolnego miejsca w kraju a nawet na wiecie za pomoc małego urzdzenia przenonego. Znane s te rozwizania, które pozwalaj na zdalny monitoring i sterowanie całymi procesami produkcyjnymi, co pozwala jednemu wykwalifikowanemu zespołowi na czuwanie nad ich przebiegiem w kilku filiach danej firmy z jednego miejsca w kraju. 15

16 Inne technologie - RFID mały rozmiar bardzo niska cena układy pasywne i aktywne mnogo zastosowa Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (16) Du popularnoci ciesz si równie mobilne rozwizania wspomagajce gospodark magazynow firm. Pracownicy magazynu otrzymuj na swoje PDA polecenia wydania bd przyjcia towaru, wspomagana jest równie ich nawigacja w budynku w celu błyskawicznej lokalizacji szukanej partii. Bardzo pomocna staje si równie technologia RFID, która umoliwia oznaczenie towarów małymi, bardzo tanimi transponderami radiowymi. Pozwala to na błyskawiczn lokalizacj i identyfikacj towaru, a take na automatyczn kontrol stanu realizacji zlecenia. Po załadowaniu przez magazyniera towaru na wózek, system sam stwierdzi, czy wszystkie towary zostały ju załadowane i poinformuje o tym pracownika. Poprzez łcze bezprzewodowe aplikacja mobilna poinformuje serwery stacjonarne o realizacji wydania bd dostawy towaru i rozmieszczenia go w odpowiednich lokalizacjach. Istniej dwa rodzaje tagów RFID: aktywne (wikszy zasig, własne zasilanie) oraz pasywne. Stosuje si je w zalenoci od danej aplikacji. 16

17 Sieci sensorowe potrzeba stosowania rozwizania techniczne wady i zalety wystpujce problemy przyszło sieci sensorowych Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (17) Postpujca miniaturyzacja spowodowała coraz szersze stosowanie sieci sensorowych, złoonych z miniaturowych, komunikujcych si ze sob komputerów wyposaonych w interfejsy komunikacyjne i sensory. Sieci te maj typow architektur ad-hoc, s samo-konfigurujce si. Wzły tej sieci s odpowiednio zarzdzane, tak by poprzez przechodzenie do trybu zmniejszonego poboru mocy oraz optymalizacj komunikacji bezprzewodowej w celu oszczdzania ródeł zasilania. Znacznie wydłua to czas ycia sensorów w terenie. Opracowywane i implementowane s wydajne algorytmy marszrutyzacji oraz odtwarzania stanu po awarii sieci. Sieci te bd coraz powszechniej stosowane w armii, stray granicznej, policji, systemach dla lasów i wielu innych dziedzinach ycia. 17

18 Bezpilotowce przyczyny rozwoju podstawowe funkcje i zadania rodzaje bezpilotowych statków latajcych (BSL) stosowane urzdzenia pokładowe systemy w uyciu Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (18) Ostatnimi czasy bezpilotowe systemy latajce stosuje si w wielu dziedzinach, próbuje si je równie wykorzysta do zada obserwacji i ledzenia, monitoringu ppo. i wielu innych zada. Ich główne funkcje to: Obserwacja wybranego obiektu statycznego, przemieszczajcych si ludzi i pojazdów, W pełni cyfrowe sterowanie i transmisja obrazu, Autonomiczne start, ldowanie oraz działanie w powietrzu (wykonywanie zaprogramowanych misji, zmiana celów i zada w locie) Funkcje bojowe Pełna integracja z systemami naziemnymi Mimo znacznego ostatnio rozwoju bezpilotowych statków latajcych, ich moliwoci funkcjonalne pozostawiaj nadal wiele do yczenia, zwłaszcza jeli chodzi o ich integracj z innymi systemami informatycznymi. 18

19 Potrzeba integracji systemów duo niezintegrowanych rozwiza konieczno całociowego spojrzenia modułowa architektura Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (19) Wana jest potrzeba integracji systemów mobilnych w firmie lub innej organizacji. Czsto bywa bowiem tak, e kupowane s niezalene aplikacje u rónych producentów, które potem nie zapewniaj wymiany danych midzy sob. A przecie choby integracja systemów nawigacyjnych i pozycjonujcych pojazd lub pracownika firmy z aplikacj wspomagajc sprzeda jest jak najbardziej naturalna. Kierujcy pojazdem moe wyznaczy optymalne trasy dojazdu, uwzgldniajce dane o zatłoczeniu oraz pogodzie. Pozycjonowanie, kontrola statusu czy kierowanie takim pojazdem przez central firmy jest wtedy bardzo proste i moliwa jest dodatkowo realizacja bardziej złoonych strategii, jak na przykład just-in-time. Czsto system zamontowany w pojedzie pozwala na kontrol stanu paliwa, prdkoci i przełoe biegów, co moe słuy do automatycznych analiz zuycia paliwa, liczenia przepałów i ewentualnego obcienia kosztami kierowcy. Wany jest równie aspekt bezpieczestwa, moliwo ledzenia skradzionego pojazdu jak i funkcje antynapadowe dla kierowcy. W czasie wizyty u klienta ceny materiałów mog by oczywicie on-line cigane z serwera hurtowni, równie mona t drog dokona ich zamówienia, zgodnie z dokonanymi wyliczeniami. 19

20 Niektóre problemy i wyzwania Dekompozycja rekursywna Ale te mapy wielkie! Miliony rekordów do przetworzenia. Niedua pami w telefonie... Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (20) Bazy danych przestrzennych charakteryzuj si duym rozmiarem i wymagaj wydajnych serwerów o odpowiedniej powierzchni dyskowej. Problem ten narasta w przypadku urzdze mobilnych typu PDA, gdzie mona załadowa map do systemu nawigacyjnego, ale nie dane profesjonalnego systemu GIS. Efektywno przetwarzania takich danych, ze wzgldu na mał moc obliczeniow takiego urzdzenia jest równie nie akceptowalna. Zapytania zalene od pozycji wykonuj si bardzo długo i to nawet na wydajnym serwerze. Rodz si pytania, jak partycjonowa dane przestrzenne. Jakie mechanizmy wyszukiwania danych zapewni. W jaki sposób zarzdza tak podzielon baz i kiedy jej poszczególne fragmenty ładowa do pamici lokalnej komputerów mobilnych poprzez wskie łcze bezprzewodowe 20

21 Niektóre problemy i wyzwania Strategie SEARCH i INFORM A jak czsto wysyła? Po co co minut, jak stoj w korku Gdzie mam go szuka? Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (21) Strategia INFORM charakteryzuje si tym, e uytkownik mobilny zobowizany jest do biecego informowania systemu lub innych uytkowników o aktualnej swej pozycji. Cechy wyróniajce t strategi to: uytkownik musi posiada wiedz pozycyjn. Informacj o lokalizacji pozyskuje dowoln metod. wymagana jest transmisja z komputera mobilnego za kadym razem gdy nastpi zmiana pozycji Strategia SEARCH charakteryzuje si tym, e uytkownik mobilny nie informuje systemu lub innych uytkowników o aktualnej swej pozycji. Cechy wyróniajce t strategi to: - uytkownik nie generuje adnych komunikatów zwizanych ze zmian pozycji, nie ma adnej sygnalizacji w sieci -system przed wysłaniem komunikatu do uytkownika musi wysła komunikaty lokalizujce Która strategia jest lepsza? A moe trzeba uy obu naraz? 21

22 Niektóre problemy i wyzwania Pozycje niepewne Godzin temu był tam, gdzie jest teraz? Jak to zmierzy? Moe były korki, albo sztorm na morzu? Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (22) Wiedza o własnym połoeniu ma bardzo czsto charakter lokalny i uytkownik musi poinformowa system lub innych uytkowników o swojej pozycji. Robi to w sposób okresowy, uywajc łczy bezprzewodowych. Rodzi si pytanie, jak czsto powinien on wysyła komunikaty pozycyjne i jak okreli niepewn pozycj uytkownika pomidzy kolejnymi komunikatami. Pozycj, która zawsze ronie z czasem i zmienia sw geometri. Wiedza pozycyjna jest udostpniana okresowo, co powoduje niepewno pozycji w czasie pomidzy kolejnymi komunikatami pozycyjnymi. Wyzwanie stanowi opracowanie algorytmów do wyznaczanie takiej pozycji niepewnej, które uwzgldniały by topologi terenu i warunki ruchu, jakie panuj. 22

23 Niektóre problemy i wyzwania Oszczdzanie energii Moe czciej si wyłcza? Nowe baterie całkiem niezłe. Nie za duo nadaje? Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (23) Cigła praca i wykorzystywanie zasobów komputera mobilnego powoduje due zuycie zasilania, gdy wszystkie podzespoły s pod napiciem, a nadawanie jest bardzo energochłonne. By moe warto wyłcza si jak najczciej? A czy odbior wówczas oczekujcy na mnie komunikat? Czy system go przechowa i bdzie czekał na moje włczenie? Nadawanie jest bardzo energochłonne, jawi si potrzeba konstrukcji takich algorytmów, by liczba wysyłanych komunikatów była jak najmniejsza. Rodzi si te pytanie, czy mog otrzyma jakie dane bez wysyłania zapytania do serwera? Czy to jest w ogóle moliwe? 23

24 Niektóre problemy i wyzwania Zarzdzanie pasmem Jak wysyła mniej komunikatów? Jak przeniec ruch na cz szerokopasmowa? Moe inne protokoły? Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (24) Wymiana danych midzy serwerem a komputerem mobilnym odbywa si zwykle radiowo, co powoduje duy ruch w łczach bezprzewodowych, charakteryzujcych si wszak wskim pasmem (mimo stosowanych metod kompresji). Rodzi si pytanie, czy mona przenie cz ruchu na łcza szerokopasmowe komponentu stacjonarnego systemu. W jaki sposób ograniczy liczb komunikatów wysyłanych w kanale bezprzewodowym, głownie w kanale dół->góra? Moe stosowa bardziej wydajne protokoły, ni na przykład uywany niekiedy algorytm ALOHA? 24

25 Niektóre problemy i wyzwania Migracja danych Uzytkownik jest mobilny Dane s blisko niego Dane..te wdruj Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (25) Wiadomo, e serwer lokalny bdzie mógł najlepiej wiadczy usługi dla mobilnego klienta. Potrzeba zapewnienia efektywnego dostpu powoduje cigł replikacj danych. W połczeniu z ruchem uytkownika mobilnego nastpuje niespotykane w systemie klasycznym zjawisko migracji danych. Dane po prostu "wdruj za uytkownikiem, a mówic cilej s replikowane midzy serwerami na trasie ruchu uytkownika. Jakie mechanizmy replikacji zapewni? W jakim sposób zaprojektowa i zaimplementowa efektywne algorytmy odpowiadajce za migracj danych? Jak architektur zaproponowa dla takiego systemu? 25

26 Podsumowanie Mnogo rozwiza sprztowych, Coraz bogatsza oferta oprogramowania, Rozwizania dla małych i rednich podmiotów i osób fizycznych, nie tylko dla gigantów, Zmniejszenie kosztów, usprawnienie i przyspieszenie działa, Praca wszdzie i zawsze moliwa Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (26) Wykorzystanie technologii bezprzewodowych i mobilnych jest z kadym dniem bardziej powszechne. Producenci oferuj nam coraz nowoczeniejszy i tani sprzt. Dostawcy oprogramowania proponuj złoone systemy informatyczne o rosncej funkcjonalnoci, których znaczc cz stanowi komponent mobilny. Wszystkie te zdobycze, oraz dorobek naukowy wielu orodków s błyskawicznie przyswajane przez rynek, co wiadczy o ich przydatnoci i wpływie na moliwoci prowadzenia biznesu przez firmy. Wdraanie rozproszonych systemów informatycznych działajcych w oparciu o urzdzenia mobilne ma wic bardzo due uzasadnienie. Poprawnie zaprojektowany i wdroony system pozwoli kadej firmie znacznie usprawni prac i ograniczy koszty. Bardzo wany jest te wizerunek firmy na rynku zwizany z tym, e firma inwestuje w nowoczesne rozwizania, co bardzo pozytywnie wpływa na relacje z klientami. Zadowolenie z wysokiego poziomu obsługi przysporzy moe firmie dodatkowych klientów, co z kolei pociga za sob wikszy obszar działania oraz zwikszenie zysków. Godne podkrelenia jest to, e nie s to rozwizania na które sta tylko najwiksze podmioty na rynku. Małe i rednie przedsibiorstwa na wikszo z nich mog sobie pozwoli, a uzyskane efekty bd niewspółmiernie due w stosunku do poniesionych nakładów. Powszechno i dostpno technologii oraz coraz wiksze bogactwo oprogramowania spowoduj, e działalno prowadzona nawet przez małe czy rednie przedsibiorstwo moe na kadym etapie opiera si na nowoczesnych, zintegrowanych systemach mobilnych, zapewniajcych pracownikom pełen komfort działania niezalenie od czasu i miejsca, gdzie si aktualnie znajduj. 26

27 Dzikuje za uwag Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (27) 27

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO MOBILNE MIASTO dr inż. Mikołaj Sobczak mikolaj.sobczak@mobile.put.edu.pl MOBILNE MIASTO Podsystem Przeznaczenie Lata prac POLARIS System nawigacyjny dla pojazdu dla warunków 1999-2003 miejskich TRAFFIC/PILOT

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Systemy komórkowe Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Rozwizanie klasyczne Rozwizanie klasyczne - nadajnik o duej mocy pokrywajcy swym zasigiem znaczny obszar Dua emitowana moc Due terminale kocowe Powane

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Sławomir Hausman Michał Strzelecki Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczaska 223, 90-924 Łód [shausman, mstrzel]@p.lodz.pl www.pwt.et.put.poznan.pl 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Mobilne systemy baz danych

Mobilne systemy baz danych Mobilne systemy baz danych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Strategia INFORM Uytkownik informuje system o swoim połoeniu Kada zmiana lokalizacji interakcja uytkownika Informacja o pozycji przechowywana

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej:

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: Zna jako Twojego systemu elektroenergetycznego zapobiega zwarciom minimalizuje czasy wyłcze Inteligentny sposób kontroli Twojego systemu elektroenergetycznego:

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP616 Nazwa przedmiotu Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Status przedmiotu: obowizkowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej dr inż. Mikołaj Sobczak Mobilny system sieciocentryczny Centra Zarządzania Zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych i atrybutowych Pełna integracja

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

system lokalizacji pojazdów

system lokalizacji pojazdów AWIA AWIA Zadaniem systemu AWIA jest lokalizacja obiektów mobilnych, monitorowanie ich parametrów eksploatacyjnych i przesyłanie tych informacji do Centrum Nadzoru. Rozwiązanie to dedykowane jest dla firm

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Wprowadzenie do informatyki

WYMAGANIA NA OCENY Wprowadzenie do informatyki Wprowadzenie do informatyki wie, jak korzysta z rónych ródeł informacji, w tym z podrcznika wie, czym jest informatyka i jakie jest jej miejsce wród innych nauk zna organizacj zaj, zasady oceniania, wymagania

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie I Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika Status przedmiotu: obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Transport wewntrzny w procesach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy łcznoci bezprzewodowej

Systemy łcznoci bezprzewodowej Systemy łcznoci bezprzewodowej Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Systemy komunikacji satelitarnej Globalne, bezprzewodowe systemy komunikacyjne Dostpne globalnie Komponenty systemu satelitarnego: Segment

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line.

Komunikator. Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Komunikator Program do internetowych połączeń w trybie On-Line. Geneza powstania programu Program Komunikator został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów na funkcję internetowego połączenia

Bardziej szczegółowo

JOPAL MOBILNY HANDLOWIEC

JOPAL MOBILNY HANDLOWIEC Przedstawiamy Państwu aplikacje do mobilnego wsparcia przedstawicieli handlowych. Aplikacja wykorzystuje najnowsze technologie i przeznaczona jest na urządzenia przenośne takie jak smartphony i palmtopy.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo