W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ"

Transkrypt

1 Paweł NASKRT 1 Waldemar BOJANOWSKI 2 Krzysztof PAWLAK 3 1. Wstp. Automatyka cigle podlega zmianom i innowacjom. Nie tak dawno zmiany te odnosiły si tylko do obszaru samej produkcji w zakładzie. Dzi zastosowanie technologii sieciowych wprowadziło rewolucyjne zmiany polegajce na przekształceniu systemu centralnego na system rozproszony, umoliwiajcy zarówno komunikacj jak i pełn integracj z systemami zarzdzania zakładem. Ten kierunek rozwoju spowodował, e automatyka przemysłowa wkroczyła w wiat sieci biurowej, powodujc głbokie zmiany i nowe trendy w systemach obsługi, monitoringu i zarzdzania. Dodatkowo stworzono nowe moliwoci w zakresie komunikacji pomidzy systemami automatyki. Najnowsze technologie sieciowe pozwalaj równie na podłczenie systemów automatyki do ogólnodostpnej sieci internetowej. Pozwala to na ogromne moliwoci pod wzgldem zarówno zarzdzania procesem, jak i serwisu na odległo. 2. Przegld nowoczesnych metod przesyłania danych. Dostpne dzi nowoczesne metody komunikacji i przesyłania danych daj ogromne, nowe moliwoci w procesach automatyzacji linii technologicznych. Systemy komunikacji sieciowej w zastosowaniach przemysłowych pozwalaj na decentralizacj (rozproszenie) systemu automatyki i zarzdzania na poszczególne bloki posiadajce własne układy sterowania. Informacje wymieniane s za porednictwem sieci przemysłowych, sieci komputerowych lokalnych, sieci radiowych czy te sieci komputerowej globalnej. Moliwo łczenia, za porednictwem takich mediów komunikacyjnych: sterowników, modułów wej/wyj rozproszonych, przetworników, przemienników czstotliwoci, paneli operatorskich czy wreszcie komputerów PC zainstalowanych lokalnie lub te gdziekolwiek na wiecie otwiera przed nami moliwo pełnej integracji rozległych, rozproszonych procesów przemysłowych. Aktualnie najczciej stosowanymi standardami w realizacji przemysłowych połcze przesyłania danych s: 1. Szeregowe sieci przemysłowe ProfiBus (PROcess FIeld BUS), a) Standard FMS (Fieldbus Message Specification), b) Standard DP (Decentralized Periphery), c) Standard PA, 2. Sieci komputerowe Ethernet, 3. ModBus, 4. Genius, 5. Device-Net, 6. Radiomodemy, 1 in. 2 in. 3 in. 81

2 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urzdzenia odlewnicze 7. Sieci GSM (Global System for Mobile Communications), a) Wiadomoci SMS (Short Message Service), b) Pakietowa transmisja danych GPRS (General Packed Radio Services). W niniejszym artykule skoncentrujemy si na, naszym zdaniem, najlepszych rozwizaniach. Ad. 1 Szeregowe sieci przemysłowe ProfiBus. Do najpopularniejszych rozwiza komunikacji typowo przemysłowej nale szeregowe sieci ProfiBus. Jednym z najwikszych jego dostawców w automatyce przemysłowej na naszym rynku jest firma SIEMENS, jednak ze wzgldu na jego popularno urzdzenia zgodne z tym standardem s wytwarzane przez wielu innych producentów. Protokół komunikacyjny Profibus na dobre zadomowił si ju w systemach automatyki w całej Europie a take i na wiecie, stajc si rozwizaniem standardowym. Swoj popularno zyskał dziki szczegółowemu okreleniu standardu (niemiecki standard DIN oraz standard europejski EN 50170) oraz istnieniu instytucji certyfikujcej zgodno urzdze wielu producentów z tyme standardem (organizacja PNO Profibus NutzerOrganisation). Cho w praktyce nie jest to rozwizanie technicznie tanie czy te bardzo proste w zastosowaniu, to łatwy dostp do dokumentacji i gotowych układów scalonych oraz profesjonalny marketing sprawiły, e twórcom systemu udało si odnie sukces producenci rónych urzdze, takich jak: sterowniki, przetworniki, mierniki, liczniki itp., s czsto proszeni przez klientów o zaoferowanie produktu z interfejsem Profibus. Quickpanel CE Control Moduły wej/wyj VersaPoint Moduły wej/wyj VersaMax I/O Moduły wej/wyj VersaPoint Rys. 1. Przykład sieci Profibus DP. Sie Profibus moe by uywana do szybkiej transmisji danych pomidzy sterownikiem a modułami wej/wyj oraz do zapewnienia kompleksowej komunikacji pomidzy sterownikami. Transmisja danych odbywa si szeregowo z wykorzystaniem kabla ekranowanego dwuyłowego, czy wiatłowodu w standardzie elektrycznym RS485. Prdko działania sieci wynosi do 12 Mb/s, co pozwala na praktyczne pominicie czasu cyklu sieci, w stosunku do innych czasów procesu (np. czas cyklu programu, reakcja układów wej/wyj). Została ona podzielona, na kilka standardów, co pozwoliło na 82 Nowa Sól r.

3 pokrycie praktycznie 100% wymaga i oczekiwa, jakie zostały postawione sieci przez uytkowników. S to mianowicie standardy FMS, DP oraz PA. Standard FMS w swych załoeniach i praktyce słuy do przesyłania wikszej liczby danych procesowych pomidzy stacjami, takimi jak sterowniki, stacje operatorskie, programatory, urzdzenia zabezpieczajce oraz komputery PC. Opiera si na strukturze Client-Server (Token passing), co powoduje e w jednej sieci moe komunikowa si ze sob wiksza ilo stacji (struktura multimaster). FMS zawiera warstw aplikacyjn z dostpnymi usługami komunikacyjnymi. Usługi te umoliwiaj dostp do zmiennych, przesyłanie programów, kontrol wykonywania programu, jak i przesyłanie zdarze. Profibus FMS definiuje model komunikacyjny, w którym rozdzielone procesy mog jednoczy si we wspólny proces przy uyciu zwizków komunikacyjnych. Standard DP oraz PA pełni nieco inne zadanie jak FMS. Mianowicie głównym ich zadaniem jest decentralizacja, rozproszenie wej, wyj, sygnałów analogowych, umieszczenie kart sterowniczych blisko obiektu. Struktura sieci oparta jest na idei stacja główna, zarzdzajca (Master), która zarzdza sieci oraz dołczone do niej stacje podrzdne (Slave). Stacj Master najczciej jest sterownik lub stacja operatorska PC, natomiast stacje typu Slave tworzy bogata gama rónych produktów i układów, do których nale przede wszystkim karty wej/wyj dwustanowych, analogowych, napdy, siłowniki, falowniki, zabezpieczenia silników, panele operatorskie, przetworniki, moduły wagowe, inteligentne stacje sterownikowe, komputery itp. Mimo, e Profibus liczy ju kilkanacie lat, a rozwizania na bazie Internetu odgrywaj coraz istotniejsz rol, standard ten jest cigle dynamicznie rozwijany. Do najwaniejszych rozszerze ostatnich lat nale midzy innymi takie rozwizania jak: - PROFIsafe umoliwiajcy łczenie przycisków bezpieczestwa oraz skanerów zabezpieczajcych za porednictwem sieci komunikacyjnej, - PROFInet umoliwiajcy łczenie Internetu z Profibus em a tym samym dajcy dostp do urzdze obiektowych przez standardowe narzdzie Internetu, jakim jest przegldarka WWW. Ad. 2 Sieci komputerowe Ethernet Stacja operatorska Quickpanel CE VersaMax VersaMax Rys. 2. Przykład sieci Ethernet. 83

4 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urzdzenia odlewnicze Przez niemal 30 lat swego istnienia sie Ethernet stała si powszechnym elementem informatycznego krajobrazu na całym wiecie, zadomowiła si ju w biurach wikszoci zakładów pracy. W efekcie dynamicznego rozwoju tej sieci, dzi trudno wyobrazi sobie bardziej rozpowszechniony, stabilny i popularny standard ni Ethernet. Przez długi jednak czas był on mocno niedoceniany w zastosowaniach przemysłowych. Ethernet miał opini sieci niegwarantujcej niezawodnoci przepływu informacji niedeterministycznej. W ostatnich latach sytuacja bardzo si zmieniła. Dynamiczny rozwój komputeryzacji (w tym technologii komunikacyjnych) oraz nieustanne zwikszanie jakoci i funkcjonalnoci komponentów sieciowych spowodowały zmian w ocenie sieci Ethernet. Producenci i uytkownicy systemów automatyki zaczli coraz bardziej docenia jej zalety. Dla nich bodaj najistotniejsz jest moliwo zbudowania w zakładzie przemysłowym jednolitej platformy wymiany danych pomidzy poszczególnymi systemami, zarówno informatycznymi, jak i automatyki przemysłowej. W dobie sieci o szybkoci 100 Mb/s oraz nowoczesnych inteligentnych switch y, dotychczasowe wady Ethernetu przestały mie praktyczne znaczenie. W zwizku z t sytuacj Ethernet coraz mielej toruje sobie take drog w zastosowaniach automatyki wypierajc czsto tak typowo przemysłowe standardy, jakim jest Profibus. Duy wzrost znaczenia sieci Ethernet w systemach automatyki wynika z ekonomicznych i technicznych aspektów budowania takiej sieci i zarzdzania ni. Podstawowe zalety sieci Ethernet to przede wszystkim: - prostota budowy oraz rozbudowy ju działajcych systemów, - łatwo łczenia sieci przemysłowej z sieci informatyczn oraz z Internetem, - dua elastyczno, - popularno, - dua prdko przesyłu danych, nawet przy obszernych pakietach do 100 Mb/s, - dua rónorodno medium komunikacyjnego (sieci kablowe miedziane, wiatłowody, sieci bezprzewodowe, łcza satelitarne itp.), - łatwy dostp do niezbdnych podzespołów słucych do jej budowy, jak równie do wiedzy na ten temat, - oszczdno czasu pracy, łatwo serwisowania wszystkie sterowniki mona serwisowa za pomoc jednego komputera w sieci (programowanie, podgld danych), - łatwo udostpniania danych ze sterowników systemom zarzdzania, słubom technologicznym, itp., - moliwo łatwego i logicznego połczenia rozproszonych systemów sterowania na terenie całego zakładu. Umoliwia to współdzielenie danych przez róne sterowniki czy te systemy wizualizacji, - moliwo udostpniania wizualizacji procesu technologicznego w typowej przegldarce WWW. Od pewnego czasu wikszo firm oferuje karty komunikacji Ethernet dla swoich modeli sterowników. Z uwagi na stale rosnce moce obliczeniowe redniej klasy sterowników i coraz wiksze instalacje, które mog obsłuy, okazuje si, e istnieje potrzeba szybkiej komunikacji pomidzy sterownikami redniej klasy, jak i sterownikami a systemami wizualizacyjnymi. Jedn z firm, która bardzo wczenie dostrzegła, e sie Ethernet ma przed sob du przyszło na rynku automatyki przemysłowej jest firma GE Fanuc Automation, w efekcie czego obecnie kady oferowany przez tego producenta sterownik PLC moe zosta do niej włczony. 84 Nowa Sól r.

5 Ad. 3 Radiomodemy. Stacja operatorska Stacja przekanikowa OCS Stacja przekanikowa Rys. 3. Przykład sieci wykorzystujcej radiomodemy. VersaMax W systemach automatyki przemysłowej najczciej stosowanym sposobem łczenia urzdze kontrolno-pomiarowych jest kabel szeregowy, którego połoenie nie zawsze jest opłacalne lub czasami wrcz niemoliwe. Problem ten pojawia si najczciej wtedy, gdy istnieje potrzeba monitorowania odległych systemów automatyki, które pracuj autonomicznie. W takim przypadku bardzo korzystnym rozwizaniem okazuj si bezprzewodowe sieci szeregowe, pozwalajce na przesyłanie danych pomidzy urzdzeniami wyposaonymi w porty szeregowe za porednictwem fal radiowych na bardzo due odległoci (nawet do 80 km). W systemach rozproszonych popularnoci ciesz si radiomodemy Satelline 3AS(d)/3AS(d) EPIC fiskiej firmy SATEL Oy. Podstawowymi zaletami opartej na nich bezprzewodowej sieci s: - niezaleno od operatora, - obsługa duej liczby urzdze, - moliwo uycia w aplikacjach mobilnych, - łatwa diagnostyka systemu, - komunikacja w trybie online, - niskie koszty eksploatacji, - wysoka niezawodno transmisji, Urzdzenia te charakteryzuj si przezroczystoci wobec stosowanych protokołów transmisji. Pozwala to na łatwe tworzenie sieci opartych na dowolnym protokole szeregowym. Radiomodemy Satelline-3AS(d) EPIC (moc max. 10 W) s w pełni kompatybilne z radiomodemami Satelline-3AS(d) (moc max. 1 W), dlatego mona je łczy w jednej sieci radiowej, optymalizujc tym samym koszty danej instalacji. Aby zwikszy zasig 85

6 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urzdzenia odlewnicze transmisji wszystkie radiomodemy Satelline-3AS(d)/3AS(d) EPIC mog pracowa w trybie stacji retransmisyjnej. Pracuj one w wielu systemach, w trudnych warunkach przemysłowych (zdalne sterowanie i monitoring sieci wodno-kanalizacyjnych, wzłów ciepłowniczych, telemetria w gazownictwie, sie telemetrycznego monitoringu hydrologiczno-metrologicznego realizowana w ramach projektu pod nazw System Monitoringu i Osłony Kraju około 550 urzdze Satelline). W Polsce zostało zainstalowanych ju ponad 2000 radiomodemów Satelline. Ad. 4 Sieci GSM. Szybki rozwój technologii GSM równie otwiera przed nami nowe moliwoci zastosowa ju nie tylko do rozmów telefonicznych, czy wysyłania krótkich komunikatów tekstowych, ale równie do zupełnie nowych celów, jakimi s telemetria, monitoring czy sterowanie przy uyciu wiadomoci SMS lub pakietowej transmisji danych GPRS. Wiadomoci SMS Rys. 4. Komunikacja za porednictwem SMS-ów. Technologia ta jest wykorzystywana przede wszystkim do komunikacji za pomoc SMS-ów. Wymaga ona zastosowania albo telefonów komórkowych z moliwoci komunikacji po RS-232, albo innych urzdze w technologii GSM zdolnych do wysyłania krótkich wiadomoci tekstowych. Komunikacja moe odbywa si dwukierunkowo, zatem moliwe jest zarówno zbieranie danych z obiektów, jak i zdalne sterowanie. Metoda ta umoliwia duy zasig komunikacji, natomiast nie daje gwarancji, e przesyłany SMS dotrze niezwłocznie, co moe powodowa znaczne opónienia w wykrywaniu awarii na obiektach i ogranicza moliwoci sterowania. Przykładem tego typu urzdzenia jest SMS Switch Butler firmy ASTAT umoliwiajcy poprzez wysłanie z telefonu komórkowego SMS-a załczanie lub wyłczanie rónego rodzaju urzdze (np. ogrzewania w domku letniskowym). Niezalenie od siebie mog by załczone lub wyłczone 4 róne urzdzenia. Wykonanie tych czynnoci potwierdzone jest zwrotnym SMS-em. Oprócz tego, wykorzystujc dodatkowe cyfrowe wejcia, Butler moe nadzorowa do 8 rónych urzdze. Kada zmiana stanu w nadzorowanym urzdzeniu jest przekazywana SMS-em do uytkownika (np. załczenie i wyłczenie: urzdzenia alarmowego, ogrzewania, drzwi wejciowych, pompy itp.). Zalenie od oferowanych usług przez operatora telefonii komórkowej SMS-y mog by take przekierowane na faks lub . Specjalne oprogramowanie umoliwia kilka dodatkowych wygodnych dla uytkownika rozwiza takich jak: - zmian ustawionych fabrycznie tekstów SMS, - okrelenie, który z uytkowników przy jakim zdarzeniu powinien by zaalarmowany, 86 Nowa Sól r.

7 - okrelenie kto jest uprawniony do załczania urzdze, - ustawienie sekwencyjnego alarmowania, - zdalne załczanie i wyłczanie urzdze, kontrola i nadzór nad nimi za pomoc SMS-a, - Butler moe załczy lub wyłczy kilka urzdze, - wykorzystujc cyfrowe wejcia mona nadzorowa kilka rónych urzdze, - moliwo potwierdzenia wszystkich wykonanych operacji zwrotnym SMS-em. Pakietowa transmisja danych GPRS Rys. 5. Moduł MT-102 umoliwiajcy komunikacj za pomoc pakietowej transmisji danych GPRS. Kolejny krok w postpie komunikacji to system GPRS, czyli pakietowy przesył danych. Zasadniczo róni si on od pozostałych metod tym, e opłaty s pobierane za ilo przesłanych danych, a nie za czas trwania połczenia, co jest szczególnie cenne przy długotrwałych połczeniach. W przypadku systemów automatyki ten sposób transmisji mona wykorzysta np. do programowania sterowników na odległo. Jeeli natomiast korzystajc z systemu GPRS chcemy odpytywa sie urzdze, musimy kadorazowo połczy si z modemem GPRS na danym obiekcie. Oznacza to, e bez wzgldu na ilo danych przesyłanych z obiektu operator pobierze opłat za kady rozpoczty pakiet danych (np. 100 kb). Dotychczasowy burzliwy rozwój telefonii komórkowej stymulowany był wyłcznie technologiami wykorzystujcymi przesyłanie głosu oraz krótkich wiadomoci tekstowych SMS. Sytuacja ta zmieniła si jednak wraz z wprowadzeniem przez operatorów usługi GPRS (General Packet Radio Services), umoliwiajcej pakietow transmisj danych w standardowym rodowisku GSM. Dziki Modułom Telemetrycznym, oferowanym midzy innymi przez firm AB-MICRO, moliwe stało si efektywne wykorzystanie technologii GSM/GPRS w nowoczesnych systemach telemetrii i telematyki, bdcych atrakcyjn alternatyw dla starszych rozwiza opartych na radiomodemach. Bezprzewodowa transmisja danych za pomoc Modułów Telemetrycznych GSM/GPRS nie wymaga specjalnych zezwole, rozbudowanych systemów antenowych, ani duych nakładów inwestycyjnych. Jest moliwa z dowolnego miejsca, na dowoln odległo, w dowolnej topologii sieci. 87

8 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urzdzenia odlewnicze Pokazany na rysunku moduł telemetryczny MT-102 firmy AB-MICRO wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii GSM. Moduł Telemetryczny MT-102 jest dedykowanym, profesjonalnym urzdzeniem udostpniajcym moliwo monitoringu i sterowania z wykorzystaniem integralnych wej/wyj, transmisj danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS, wysyłanie wiadomoci tekstowych SMS oraz wydzwanianie. Zwarta konstrukcja urzdzenia, integralny modem GSM i odpowiednio dobrane parametry techniczne gwarantuj, e urzdzenie moe znale zastosowanie zarówno w zaawansowanych systemach profesjonalnych, jak i w małych systemach telemetrii i nadzoru na uytek osób prywatnych. 3. Sieci przemysłowe w aplikacjach firmy TECHNICAL. W dorobku firmy TECHNICAL ju od jakiego czasu pojawiaj si aplikacje wykorzystujce nowoczesne systemy komunikacji sieciowej. Jako jeden z ostatnich przykładów ilustrujcy t technologi moe posłuy nam Linia Piasków Otaczanych LPO-4, zmontowana i uruchomiona przez firm TECHNICAL w Lublinie. System sterowania w tej aplikacji opiera si na urzdzeniach firmy GE Fanuc a jego pogldow budow widzimy na ilustracji. Rys. 6. Aplikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet w wykonaniu TECHNICAL. Głównym załoeniem przy projektowaniu tego tematu, ze wzgldu na spor odległo naszej firmy od klienta, było zapewnienie moliwoci zdalnego serwisu, szybkiej diagnostyki, a co za tym idzie krótkiego czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych. 88 Nowa Sól r.

9 Efekt, o którym mowa, osignito podłczajc system sterowania poprzez lokaln sie Ethernet do Internetu. Aby zastosowa komunikacj Ethernet ze sterownikiem, naleało zamontowa w nim standardowy moduł komunikacyjny TCP/IP Ethernet, dostarczany przez firm GE Fanuc i podłczy go do routera sieci internetowej. Dziki odpowiednim protokołom, zaimplementowanym w module komunikacyjnym, zyskujemy moliwo midzy innymi: programowania sterownika, diagnostyk czy te wizualizacj procesu technologicznego przez globaln sie komputerow (np. przegldarka WWW). Odpowiednie skonfigurowanie oprogramowania narzdziowego takiego jak np. Cimplicity Machine Edition pozwala na komunikowanie si ze sterownikiem poprzez standardow sie internetow. Warunkiem uzyskania takiej komunikacji jest, aby sterownik był pełnoprawnym wzłem sieci internetowej i posiadał unikalny numer IP. W efekcie wykonanej instalacji do sterownika moemy si podłczy z oprogramowaniem narzdziowym poprzez standardowe łcze internetowe z dowolnego miejsca na wiecie. Wówczas sterownik, oddalony o setki czy nawet tysice kilometrów, jest pod nasz pełn kontrol. Mamy moliwo obserwowania pracy programu sterujcego, a wic równie diagnostyk, w razie potrzeby korekt programu i załadowanie jego nowej wersji w cigu kilku minut bez potrzeby organizowania wyjazdu do klienta. Wszystko działa jak na kablu dwumetrowym! 4. Podsumowanie zalet sieci przemysłowych. Co sprawia, e sieci przemysłowe, a w szczególnoci sieci: Ethernet czy te Profibus zyskały tak na popularnoci w ostatnich latach? Składa si na to kilka czynników. Przede wszystkim obnienie kosztów okablowania, łatwo wyboru i standaryzacja produktów, prosta i szybka instalacja, krótki czas uruchomienia i rozruchu obiektu, pewno działania i dua wydajno obiektu. W sieci kolejne stacje połczone s ekranowanym, pojedynczym kablem lub wiatłowodem. Jak pokazuje praktyka oszczdnoci kosztów okablowania mog siga nawet kilkudziesiciu procent dziki zmniejszeniu iloci kabla obiektowego, listew zaciskowych i przyłczy, liczby szaf i miejsca w szafach, a przede wszystkim czasu montau i instalacji. Ponadto stosowanie sieci pozwala na skuteczne zabezpieczenie przed zakłóceniami (szczególnie elektromagnetycznymi), np. poprzez stosowanie wiatłowodów, a w przypadku sygnałów analogowych (np. w przypadku wag) na pewny i bezpieczny odczyt wartoci mierzonej. Pozwala to równie na znaczne zmniejszenie czasu montau i uruchomienia całego obiektu. Daje nam moliwo szybkiej fizycznej diagnostyki i usuwania błdów montaowych, precyzyjn lokalizacj miejsca awarii. W celach prostej i szybkiej diagnostyki oraz procesu uruchamiania programu istnieje moliwo pracy i wprowadzania zmian w programie z dowolnego miejsca sieci. Daje to due moliwoci szybkiego i pewnego uruchomienia oraz bezporedniego kontaktu z obiektem. W celach serwisowych istniej równie moliwoci diagnostyki i kontroli obiektu za porednictwem sieci GSM czy Internetu praktycznie z dowolnego miejsca na wiecie. LITERATURA: 1. PROFIBUS Technologie i Aplikacje, Maj 2004 materiały informacyjne firmy PROFIBUS PNO Polska, 2. PROFIBUS Sie przemysłowa Profibus, Standard wiatowy publikacja w ISE.pl, r., ródło Dariusz Germanek, SIEMENS Katowice, 89

10 Odlewnictwo XXI wieku technologie, maszyny i urzdzenia odlewnicze 3. Profibus dla sterowników GE Fanuc Informator techniczny GE Fanuc nr 5, grudzie 2000, 4. Ethernet a sterowniki GE Fanuc Biuletyn Automatyki nr 29 (3/2001), Piotr Merwart - ASTOR Kraków, 5. Ethernet w sterownikach GE Fanuc Biuletyn Automatyki nr 34 (4/2002), Mateusz Pierzchała ASTOR Pozna, 6. Komunikacja Ethernet dla sterowników serii 90 Biuletyn Automatyki nr 6 (4/1995), Michał Wojtulewicz ASTOR Kraków, 7. Materiały reklamowe: ASTOR, ASTAT, AB-MICRO. 90 Nowa Sól r.

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci Grzegorz Kaczmarek, ASTOR Bezpośrednie kontakt w Oddziałach i Centrali Mapa instalacji wod kan z elementami

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB 9 266 9263p01 DESIGO PX Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB Instalowany w modułowym sterowniku typu PXC...-U PXA30-W0 Do współpracy ze sterownikiem PXC -U w systemach

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Złap...... bo spóźnisz się na pociąg!!! Krzysztof Szałucki

Złap...... bo spóźnisz się na pociąg!!! Krzysztof Szałucki Złap...... bo spóźnisz się na pociąg!!! Tradycyjny elektrodowy system regulacji poziomu Zawór otwarty/zamknięty Przewodnościowa elektroda blokady i alarmu niskiego poziomu NRG 16-11 { 2x } Przewodnościowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW ASTOR SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW. SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW Sieć Komunikacja urządzeń GE Intelligent Platforms w sieci Komunikacja sterowników GE Intelligent Platforms w sieci z zastosowaniem redundancji

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski W ciągu ostatnich lat postęp w elektronice i automatyce wymusił zmiany w konstrukcji kabli sterowniczych i zasilających.

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 2 -- Grudzień 2008 Konfiguracja komunikacji GPRS pomiędzy sterownikiem XLe i oprogramowaniem Proficy HMI/SCADA Cimplicity Komunikacja w sieci GPRS

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

OPC (OLE for Process Control) Zastosowania

OPC (OLE for Process Control) Zastosowania OPC (OLE for Process Control) Zastosowania Przemysłowe Sieci Informatyczne Opracował mgr inż. Karol Kulkowski 1 Plan wykładu Zastosowania ogólne OPC Przykładowe zastosowania Wprowadzenie do laboratorium

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu Miejsce wdrożenia Oprogramowanie HMI/SCADA ifix zostało wdrożone w kopalni bazaltu znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp.

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Cechy systemu: - możliwość zdalnego programowania i diagnostyki sterowników - łatwa rozbudowa - niezawodne działanie - bezpieczne połączenie szyfrowane przez tunel

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie Viessmann

Zdalne sterowanie Viessmann Zdalne sterowanie Viessmann Bardzo szybko zmieniający się rynek techniki cyfrowej i nowych technologii, wszechobecna komputeryzacja powodują, że coraz więcej produktów ogólno pojętej automatyki wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

na usługach aplikacji przemysłowych

na usługach aplikacji przemysłowych Najnowsze technologie sterowania i bezpieczeństwa na usługach aplikacji przemysłowych Dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Napędu

Bardziej szczegółowo

BIAP Sp. z o.o. Gratulujemy i esów. # '!& Serdecznie gratulujemy firmie. naszemu regionalnemu dystrybutorowi. zdobycia na targach TAREL 98

BIAP Sp. z o.o. Gratulujemy i esów. # '!& Serdecznie gratulujemy firmie. naszemu regionalnemu dystrybutorowi. zdobycia na targach TAREL 98 %& # '!& imprezie wystawienniczej targom AUTOMATICON. Firma! "" "# % & przez nas produkty. ' % (# ' " )*+), -. a- % % & SAIA-Burgess Electronics sterowniki SAIA //0 zgodne ze sterownikami SIMATIC S7 (!!!).

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet.

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet. Wykonanie przemysłowe Programowanie całej instalacji Integracja istniejących instalacji Niezawodność i redundancja Automatyka przemysłowa Krótki czas reakcji Zabezpieczenie dostępu Diagnostyka sieci i

Bardziej szczegółowo

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy zostało wdrożone w zakładzie producenta maszyn szklarskich P.P.P. Komplex

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

1. Sieci lokalne i rozległe

1. Sieci lokalne i rozległe TYPY SIECI 1 1. Sieci lokalne i rozległe Z punktu widzenia złoonoci sieci komputerowe mona podzieli na grupy: LAN (Local Area Network) Jest to najpowszechniej spotykany rodzaj sieci. Składa si on z kilkudziesiciu

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Sie PROFIBUS Politechnika Gdaska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Kurs Panele Operatorskie. Spis treci. Poniedziałek. I Zastosowanie paneli operatorskich w systemach sterowania (wersja 0409)

Kurs Panele Operatorskie. Spis treci. Poniedziałek. I Zastosowanie paneli operatorskich w systemach sterowania (wersja 0409) Spis treci Poniedziałek I Zastosowanie paneli operatorskich w systemach sterowania (wersja 0409) I-3 Model systemu sterowania I-4 Panele operatorskie a integracja systemów sterowania I-5 Układy wizualizacji

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci

ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci PROCENTEC ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci ComBricks ComBricks jest pierwszym systemem automatyki przeznaczonym dla sieci PROFIBUS i PROFINET, który łączy w sobie funkcjonalność elementu

Bardziej szczegółowo

Systemy automatyki linii produkcji peletu Standard ANIRO ENGINEERING

Systemy automatyki linii produkcji peletu Standard ANIRO ENGINEERING Systemy automatyki linii produkcji peletu Standard ANIRO ENGINEERING 1. Dokumentacja elektryczna schematy wykonane w programie EPLAN 5 struktura projektu i oznaczenia aparatów zgodne z DIN 40719: podział

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny 20.11.2013 ZINTEGROWANA AUTOMATYKA B&R

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny 20.11.2013 ZINTEGROWANA AUTOMATYKA B&R Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny 20.11.2013 ZINTEGROWANA AUTOMATYKA B&R FIRMA B&R Najnowsza technologia Globalna dostępność Niezależność Portfolio produktów Kilka faktów o firmie B&R Założyciele

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

Platforma testowa dla sieci konwergentnych

Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na jednej platformie Interfejsy: 2x USB, Ethernet, CF, RS-232 Port USB (WiFi lub inne) Duy ekran dotykowy Wymienne baterie Li-Ion Diody LED Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne

Przemysłowe Sieci Informatyczne Przemysłowe Sieci Informatyczne Wykład #2 - Charakterystyka sieci przemysłowych dr inż. Jarosław Tarnawski Co to jest przemysłowa sieć informatyczna? To sieć teleinformatyczna umożliwiająca komunikację

Bardziej szczegółowo

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej:

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: Zna jako Twojego systemu elektroenergetycznego zapobiega zwarciom minimalizuje czasy wyłcze Inteligentny sposób kontroli Twojego systemu elektroenergetycznego:

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku

System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku System wizualizacji, sterowania, alarmowania w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku Miejsce wdrożenia System wizualizacji SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy ifix został wdrożony w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi TEOL K3

System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi TEOL K3 System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi TEOL K3 Charakterystyka systemu System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi typu TEOL K3 przeznaczony jest do sterowania łącznikami (odłącznikami,

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

MONITORING MASZYN I LINII

MONITORING MASZYN I LINII Paweł NASKRĘT 1 Sławomir SIETNIK 2 Piotr WOŹNIAK 3 Wstęp W dzisiejszych czasach do prawidłowego i optymalnego przebiegu procesu technologicznego potrzebna jest jego ciągła i pełna kontrola oraz analiza

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 RULAND Kim jesteśmy RULAND Engineering & Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisie

Bardziej szczegółowo

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci

Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci Domowe sieci telekomunikacyjne Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci Spis treci Sieci domowe Kompleksowe systemy okablowania domu gotowe na przyszłe wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A E L E K T R O W N I E W O D N E NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Dok. Nr PLPN006 Wersja: 17-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

LOKALNE SIECI WIRTUALNE VLAN

LOKALNE SIECI WIRTUALNE VLAN LOKALNE SIECI WIRTUALNE VLAN ł ł ł ł!ł! Łczenie sieci 1 LOKALNE SIECI WIRTUALNE - VLAN Definicje wprowadzajce "! " # $! %!ł %! &! %!!ł '!!! ł ( " #" $!! %!! % ) " # $ $ %! %ł! %! ł! &! ł % Łczenie sieci

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów z funkcjami SMART METERING

Wdrażanie systemów z funkcjami SMART METERING Zaawansowane Systemy Pomiarowe w Elektroenergetyce i Gazownictwie Warszawa 2010 Metody komunikacji w systemie SYNDIS ENERGIA dla wielkoobszarowej obsługi liczników energii elektrycznej Wiesław Gil Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe sieci informatyczne

Przemysłowe sieci informatyczne Przemysłowe sieci informatyczne OPRACOWAŁ TOMASZ KARLA Komunikacja bezprzewodowa wybrane przykłady Różne technologie bezprzewodowe - Bluetooth - WiFi - ZigBee - modemy GSM - modemy radiowe Wybrane urządzenia

Bardziej szczegółowo