Architektura i działanie systemu GSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura i działanie systemu GSM"

Transkrypt

1 Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1

2 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy system testowy 1991 rok Uzupełnienie o pasmo 1800 MHz Architektura i działanie systemu GSM(2) Na pocztku lat osiemdziesitych pojawiła si analogowa telefonia komórkowa, uywana przez lata do rozmów jak i do transmisji danych o niskiej przepustowoci. Równie w tym okresie postanowiono opracowa wspólny, europejski standard telefonii komórkowej. Wybrano zakresy czstotliwoci oraz uruchomiono pierwszy projekt pilotaowy. W połowie lat 90-tych system GSM pojawił si w Polsce. 2

3 Bloki funkcjonalne systemu GSM MS BSS NSS OMS Architektura i działanie systemu GSM(3) W systemie GSM wyrónia si nastpujce elementy: Stacje ruchome (ang. Mobile stations MS) uytkownicy mobilni i bezprzewodowi przebywajcy w zasigu stacji bazowych i komunikujcy si za ich porednictwem z systemem GSM. Zespół stacji bazowych (ang. Base Stations Subsystem BSS) - stanowicy interfejs pomidzy uytkownikami przebywajcymi w terenie a systemem, zapewniajce im bezprzewodowy dostp do zasobów. Cz komutacyjno-sieciowa (ang. Network and Switching Subsystem NSS) centrale, centrale traznytowe, rejestry systemu Zespół eksploatacji i utrzymania (ang. Operation and Maintenance Subsystem OMS) 3

4 Struktura przestrzenna Obszar centralowy (rejestr VLR) Obszary przywoła (LA) Komórki (CELL) LA LA LA MSC VLR LA LA LA Architektura i działanie systemu GSM(4) System GSM podzielony jest geograficznie na obszary centralowe, obsługiwane przez centrale MSC. Te z kolei dziel si na obszary przywoła oznaczone unikalnymi identyfikatorami LAI. W ramach obszaru przywoła funkcjonuj komórki, których moe by od kilkudziesiciu do kilkuset. Z central MSC skojarzony jest rejestr stacji obcych VLR, który zostanie omówiony póniej. 4

5 Identyfikatory stosowane w systemie GSM Numery zwizane z abonentem MSISDN IMSI MSRN TMSI Numery zwizane z aparatem IMEI Numery zwizane z infrastruktur systemu LAI CGI BSIC Architektura i działanie systemu GSM(5) MSISDN - midzynarodowy numer abonenta, który rejestrze HLR jest zamieniany na wewntrzny numer IMSI. W przypadku wybrania numeru poza systemem abonenta umoliwia odnalezienie najbliszej centrali GMSC właciwej dla odbiorcy IMSI midzynarodowy, uywany wyłcznie wewntrz systemu GSM, numer abonenta ruchomego, zapisany na karcie SIM, w HLR, VLR (czasowo) i AuC. MSRN przechowywany jest w VLR chwilowy adres stacji ruchomej. TMSI zakodowana z przyczyn bezpieczestwa wersja numeru IMSI przyznawana dynamicznie po zgłoszeniu w danym obszarze przywoła. IMEI midzynarodowy numer identyfikacji terminala, znajduje si w telefonie i w rejestrze EIR. LAI numer obszaru przywoła. CGI globalny numer komórki. BSIC numer stacji bazowej. 5

6 Stacje ruchome Typy stacji ruchomych: Modele przewone - stosowane w pojazdach (antena zewntrzna) Modele przenone Modele kieszonkowe (najbardziej popularne) Bezprzewodowe automaty telefoniczne Centrale PBX Moduły GSM Architektura i działanie systemu GSM(6) Wyrónia si kilka rodzajów telefonów i urzdze pracujcych w oparciu o technologi GSM. Pocztkowo, ze wzgldu na wielko stosowano wyłcznie telefony przewoone w samochodach, z anten umieszczon na dachu. Póniejsze modele udało si wynosi z pojazdu, jak radio samochodowe, były jednak nadal due i nieporczne. Poza najbardziej popularnymi dzi terminalami kieszonkowymi stosuje si jeszcze bezprzewodowe automaty telefoniczne, które róni si od tradycyjnych tylko faktem bezprzewodowego połczenia z systemem. Moduły PBX pozwalaj zwykłym centralom telefonicznym, zlokalizowanym w odległych miejscach łczy si poprzez system komórkowy z przewodow sieci telefoniczn. Moduły GSM mog stanowi wyposaenie wielu urzdze, które wymagaj transmisji danych w oparciu o łcza komórkowe. 6

7 Funkcje stacji ruchomej Funkcje stacji ruchomych: Systemowe Pomiar i regulacja mocy Frequency hopping Transmisja mowy i danych Interfejs uytkownika Standardowe Niestandardowe Architektura i działanie systemu GSM(7) Standardowym zadaniem telefonu komórkowego, jest obróbka sygnału nadawanego i odbieranego, co zapewnia uytkownikowi dostp do usług systemu. Wana jest równie moliwo regulacji mocy terminala na danie sterownika stacji bazowych w zalenoci od odległoci od BTS i warunków propagacji. Skakanie po czstotliwociach umoliwia działanie telefonu na rónych kanałach czstotliwociowych w ramach współpracy ze stacj bazow. Standardem jest równie transmisja danych, o mowie oczywicie nie wspominajc. W interfejsie uytkownika równie mona wydzieli podstawowe funkcje jak chociaby wywietlanie wybieranego numeru, moliwo wyboru operatora czy wywietlanie jego nazwy. Telefony drosze i bardziej wyszukane posiadaj mnóstwo dodatkowych funkcji, zwikszajcych komfort pracy z aparatem. 7

8 Nowoczesne aparaty Nowoczesne telefony i systemy operacyjne Funcjonalne aplikacje Mnogo zastosowa Architektura i działanie systemu GSM(8) Nowoczesne telefony s tak naprawd małymi komputerami wyposaonymi w MB pamici RAM, porty podczerwieni IrDA, moduł BlueTooth, GPRS, a coraz czciej wbudowany interfejs Wi-Fi Posiadaj moliwo wykorzystania kart pamici CF, SD i innych. Charakteryzuje je równie w miar długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym, niewielka waga, wygoda i prostota uytkowania. Wiele z nich wyposaonych jest równie w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny, aparaty cyfrowe i mini kamery. Technologia 3G sprawia, e dziki funkcjom multimedialnym i szerokopasmowemu dostpowi do danych moliwo ich zastosowa ronie z kadym dniem. 8

9 Karta SIM Idea funkcjonowania karty SIM Budowa karty SIM Zadania kart SIM Zabezpieczenia Architektura i działanie systemu GSM(9) Jak oficer wachtowy składa si z gwizdka i oficera właciwego, tak telefon komórkowy składa si z karty SIM i telefonu właciwego. Moduł SIM umoliwia nam zmian aparatu telefonicznego bez potrzeby rozwizywania umowy z operatorem i podpisania nowej. Wystarczy przełoy kart do innego telefonu. Dziki tej prostej idei telefon komórkowy podlega takiemu samemu obrotowi w gospodarstwie domowym jak inne sprzty Karta SIM jest jednoukładowym mikrokomputerem, wyposaonym w procesor, pamici RAM i ROM oraz układy wejcia-wyjcia. Przechowuje ona dane uytkownika, w tym kontakty oraz przychodzce wiadomoci SMS. Zapisane s równie dane dotyczce klucza szyfrujcego i jego generacji oraz inne informacje zwizane z bezpieczestwem Karta jest zabezpieczona przed niepowołanym dostpem kodami PIN i PUK. 9

10 Stacje bazowe Dwa główne bloki: Cz transmisyjna stacje bazowe Cz sterujca sterowniki stacji bazowych Sterowanie infrastruktur Kanały rozmówne Zarzdzanie Komutacja łcz Architektura i działanie systemu GSM(10) W ramach zespołu stacji bazowych wyróniamy dwie podstawowe czci. Stacje bazowe stanowi cz transmisyjn i słu do komunikacji z uytkownikami w terenie. Z drugiej strony połczone s ze sterownikiem stacji bazowych. Ich podstawow funkcj jest obróbka sygnału w obu kanałach. Podobnie jak w przypadku telefonów skakanie po czstotliwociach umoliwia działanie na rónych kanałach czstotliwociowych w ramach współpracy z aparatem telefonicznym. Wan funkcj jest równie szyfrowanie i rozszyfrowywanie sygnałów w obu kierunkach. Sterowniki stacji bazowych s połczone ze stacjami bazowymi z jednej strony a czci komutacyjno-sieciow z drugiej. S odpowiedzialne za sterowanie podległymi mu stacjami bazowymi oraz znajdujcymi si w ich zasigu telefonami (chociaby sterowanie moc). Zarzdzaj kanałami rozmownymi i sygnalizacyjnymi, kontroluj błdy. Zarzdzaj skakaniem po czstotliwociach przez terminale i stacje bazowe. Pełni równie wan rol w przywoływaniu stacji ruchomych, poszukiwanych w momencie połczenia z abonentem 10

11 Stacje bazowe Rodzaje połcze pomidzy stacjami Radiowe Przewodowe Róne topologie połcze Redundancja Architektura i działanie systemu GSM(11) Stacje bazowe mog by połczone w sposób bezprzewodowy, za pomoc łcz kierunkowych wysokiej czstotliwoci. Wystpuj równie połczenia przewodowe, które mog mie nastpujc topologi: gwiazda w jej centrum jest sterownik BSC, na ramionach stacje bazowe BTS szeregowe - klasyczna topologia magistrali szeregowe z ptl topologia magistrali, z redundantnym połczeniem przydatnym w razie awarii podstawowego 11

12 Centrala MSC Funkcje centrali MSC Budowa centrali Pole komutacyjne Inne moduły Pojcie centrali tranzytowej Samodzielne urzdzenie Moduły IWF Architektura i działanie systemu GSM(12) Podstawowym elementem czci komutacyjno-sieciowej jest centrala systemu ruchomego (ang. Mobile Switching Centre). Odpowiedzialna jest za zestawianie połcze pomidzy dwoma abonentami systemu GSM. Połczona jest ze sterownikami stacji bazowych BSC i z innymi centralami MSC. Wanym elementem jest centrala tranzytowa GMSC, która łczy z abonentami innego systemu telekomunikacyjnego. Najczciej implementuje si j w postaci modułów IWF do istniejcych central MSC albo samodzielne urzdzenie. Poza kluczowym polem komutacji i sterowania ruchem, centrala odpowiada za taryfikacj prowadzonych przez ni połcze 12

13 Rejestr macierzysty Lokalizacja rejestru HLR w systemie Przechowywane dane Informacje o abonencie Lokalizacja uytkownika Usługi Funkcja rejestru HLR HLR VLR Architektura i działanie systemu GSM(13) W momencie podpisywania umowy dane nowego abonenta s wpisywane do rejestru macierzystego (ang. Home Location Register). Kluczowymi s zwłaszcza midzynarodowy numer abonenta MSISDN i midzynarodowy numer abonenta ruchomego IMSI. Pamitany jest status urzdzenia, czy nie jest on na przykład zablokowany po nie opłaceniu rachunku. Pamitany jest klucz Ki, wany w procesie autentykacji uytkownika i lokalizacja uytkownika, jako wskanik na biecy rejestr VLR uytkownika. Zatem odpytujc si o pozycj uytkownika otrzymujemy z HLR jego połoenie z dokładnoci do obszaru centralowego (wskanik na rejestr VLR). 13

14 Rejestr stacji obcych Lokalizacja rejestru VLR w systemie Przechowywane dane Stan terminala Dane lokalizacyjne Dane dodatkowe Zadania rejestru VLR VLR LAI Architektura i działanie systemu GSM(14) Rejestr stacji obcych VLR jest zwizany z central MSC. Kady aparat znajdujcy si w tym obszarze centralowym posiada w VLR własny rekord. Zawiera on dane o wszystkich stacjach ruchomych, które aktualnie znajduj si w obszarze centralowym skojarzonym z MSC. S to midzy innymi parametry dotyczce szyfrowania i identyfikacji abonenta oraz stan jego terminala (wyłczony, włczony, rozmowa). Jeli chodzi o pozycjonowanie uytkowników, przechowywany jest identyfikator obszaru przywoła LAI zwizany z biec lokalizacj stacji oraz adres rejestru HLR. 14

15 Stany terminala Wyrónia si nastpujce stany terminala komórkowego Terminal wyłczony Terminal w stanie czuwania Terminal w stanie aktywnym Architektura i działanie systemu GSM(15) terminal wyłczony nie pracuje w systemie GSM terminal w stanie czuwania stacja włczona, ale nie bierze udziału w połczeniu (informuje o połoeniu i czeka na ewentualne wywołanie. terminal w stanie aktywnym terminal włczony i bierze w danej chwili udział w połczeniu 15

16 Z wyłczonego do włczonego Rozpoznanie sygnałów w kanałach sygnalizacyjnych Wybór najsilniejszej stacji bazowej i rozpoznanie numeru LAI Moliwe sytuacje: Ta sama komórka Inna komórka ten sam obszar przywoła Inny obszar przywoła ten sam obszar centralowy Inny obszar centralowy Architektura i działanie systemu GSM(16) Rozpoznanie sygnałów w kanałach sygnalizacyjnych Wybór najsilniejszej stacji bazowej i rozpoznanie numeru LAI Jeli LAI=OldLAI (zapamitany w stacji przed wyłczeniem) to w VLR zmieniany jest znacznik stanu terminala (OFF->ON). Jeli LAI<>OldLAI to w VLR zmieniany jest znacznik stanu terminala (OFF->ON) i OldLAI- >LAI Jeli LAI<>OldLAI i MSCA<>OldMSCA to w nowym MSCA zakładany jest rekord VLR, zmieniany jest znacznik stanu terminala (OFF->ON) i OldLAI->LAI. W starym MSC usuwany jest rekord abonenta z VLR. 16

17 Włyłczenie telefonu, potwierdzanie stanu Wyłczanie telefonu Problemy zachowania spójnoci Miejsce wyłczenia- sygnał moe by nieodebrany Szybki rozpad aparatu na czci Rozwizanie okresowe potwierdzanie stanu czuwania Architektura i działanie systemu GSM(17) PRZEJCIE ZE STANU WŁ CZONEGO DO WYŁ CZONEGO Automatyczne wysłanie wiadomoci z prob o odłczenie od systemu. W VLR zmieniany jest znacznik z ON na OFF. Od tej pory adne sygnały nie s przesyłane do stacji OKRESOWE POTWIERDZENIE STANU CZUWANIA System moe nie odebra informacji o chci odłczenia od systemu Stacja ruchoma ma co pewien czas zgłasza gotowo do przyjmowania rozmów Jeli system nie otrzyma w przewidywanych odstpach czasu komunikatu od stacji ruchomej, uznaje j za wyłczon. 17

18 Transmisja sygnału mowy Połczenie technik FDMA i TDMA Kanały czstotliwociowe i szczeliny czasowe Raporty pomiarowe Utrata sygnału przy oddalaniu si od stacji Pogorszenie warunków propagacji w ramach jednej stacji Budowa ramki Transmisja Architektura i działanie systemu GSM(18) Kada ze stacji bazowych dysponuje wizk kanałów czstotliwociowych, z których kada jest podzielona jest na 8 szczelin czasowych. Wybrana szczelina czasowa lub pół szczeliny czasowej na okrelonym kanale czstotliwociowym stanowi kanał rozmowny. Podczas rozmowy wysyłane s do sieci raporty o mocy sygnału z pobliskich stacji bazowych. Analizujc te pomiary, sterownik stacji bazowych moe: przełczy na inn stacj bazow roaming, przyzna inn czstotliwo w ramach tej samej stacji bazowej rescue handover. Budowa ramki GSM (148 bitów) 3 bity dopełnienia 57 bitów danych 1 bit flagi 26 bitów uczcych 1 bit flagi 57 bitów danych 3 bity dopełnienia 18

19 Wykonanie rozmowy Jadzia(A) dzwoni do Wacława(B) Wyszukiwanie: Telefon(A)->BTS(A)->BSC(A)- >MSC(A)->HLR(B)->MSC-VLR(B)->BSC(B)- >BTS(B)->Telefon(B) Rozmowa: Telefon(A)->BTS(A)->BSC(A)- >MSC(A)->MSC(B)->BSC(B)->BTS(B) ->Telefon(B) Architektura i działanie systemu GSM(19) Telefon Jadzi (A) zgłasza do stacji BTS(A) danie połczenia z Wackiem(B). Dociera ono do sterownika BSC(A) i centrali MSC(A). MSC(A) wysyła zapytanie do HLR o lokalizacj uytkownika B. HLR zwraca identyfikator MSC(B) Wacława gdzie przesyłane jesdanie zestawienia połczenia. MSC(B) sprawdza w VLR, identyfikator LAI telefonu Wacława (B). Wszystkie stacje w tym obszarze przywoła otrzymuj polecenie wysyłania komunikatów wyszukujcych telefon B. Komórka BTS(B), w której Wacław si zgłosił informuje MSC(B) i zestawione zostaje połczenie midzy abonentami Po zakoczeniu rozmowy zostanie wysłany komunikat Call Data Record, nioscy informacj taryfikacyjn. 19

20 Wiadomoci SMS Podstawowe parametry Mnogo usług EMS Moliwoci multimedialne Zgodno z SMS MMS Zawarto Metoda transmisji Architektura i działanie systemu GSM(20) SMS - krótka wiadomo tekstowa (do 160 znaków). EMS - który umoliwia dołczanie do wiadomoci SMS grafiki (w formacie WBMP), animacji oraz melodyjki predefiniowanych efektów dwikowych. Moliwe jest równie take podstawowe formatowanie tekstu. MMS wiadomo multimedialna wysyłana w oparciu o GPRS do centrum wiadomoci multimedialnych, a potem do telefonu odbiorcy. 20

21 Wysłanie SMSa Jadzia(A) wysyła SMS do Wacława(B) Wyszukiwanie: Telefon(A)->BTS(A)->BSC(A)- >MSC(A)->HLR(B)->MSC-VLR(B)->BSC(B)- >BTS(B)->Telefon(B) SMS: Telefon(A)->BTS(A)->BSC(A)->MSC(A)- >SMSC->MSC(B)->BSC(B)->BTS(B) ->Telefon(B) Architektura i działanie systemu GSM(21) Jadzia wysyła SMS, dociera on do sterownika BSC(A) i centrali MSC(A), a nastpnie do SMSC. MSC(A) wysyła zapytanie do HLR o lokalizacj uytkownika B. HLR zwraca identyfikator MSC(B) Wacława, gdzie wysyłana jest wiadomo. MSC(B) sprawdza w VLR, identyfikator LAI telefonu Wacława (B). Wszystkie stacje w tym obszarze przywoła otrzymuj polecenie wysyłania komunikatów wyszukujcych telefon B. Komórka BTS(B), w której Wacław si zgłosił informuje MSC(B) i SMS zostaje mu przesłany. 21

22 HSCSD Pocztki transmisji w GSM 9600 bodów Osigane przepustowoci Moliwe zastosowania System taryfikacji Wyparcie przez nowoczeniejsze technologie Architektura i działanie systemu GSM(22) Standard HSCSD (ang. High Speed Circuit Switched Data) to w zasadzie pierwszy standard szybkiej bezprzewodowej transmisji w sieciach telefonii komórkowej. Pozwala on na łczenie ze sob kilku kanałów sieci GSM 900/1800 w celu uzyskania wyszej wartoci transferu danych. Standard ten oferuje przyzwoity komfort korzystania z Internetu, nadaje si do przegldania niewielkich witryn WWW czy przesyłania poczty elektronicznej. Osigane wartoci przepływu danych s tutaj rzdu 57,6 115,2 kb/s. 22

23 GPRS Oparcie o protokół IP Osigane przepustowoci Korzystny system taryfikacji Moliwe zastosowania Transmisja danych w telemetrii Systemy nawigacyjne i wbudowane Dostp do Internetu Moliwoci multimedialne Architektura i działanie systemu GSM(23) Standard GPRS, czyli General Packet Radio Service jest technologi, który wprowadza pakietow transmisj danych w sieci GSM w oparciu o protokół internetowy IP. Pakietowy sposób przesyłania informacji oznacza, e uytkownicy mog by połczeni z Internetem w sposób permanentny, a wysyła i odbiera dane tylko wtedy, kiedy zachodzi taka rzeczywista potrzeba. Pozwala to na pominicie krytycznego pod wzgldem czasu i zawodnego procesu łczenia si, a uytkownik nie ponosi równie kosztów transmitowania ciszy. Istotn zalet połcze pakietowych standardu GPRS jest sposób odczuwania skutków przecie sieci od strony uytkowej - objawia si ono tylko zmniejszeniem przepływnoci połcze, a nie blokowaniem dostpu lub wrcz zerwaniem istniejcego połczenia - tak jak dzieje si to w tradycyjnych połczeniach GSM. 23

24 EDGE Technologia generacji 2,5 Osigane przepustowoci Moliwe zastosowania Transmisja danych w telemetrii Systemy sieciocentryczne Szybkie przegldanie stron WWW Moliwoci multimedialne Architektura i działanie systemu GSM(24) Standard EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) to system transmisji danych wykorzystujcy sieci komórkowe, który oferuje due moliwoci w zakresie szybkoci przesyłu danych. Maksymalne prdkoci osigane przy wykorzystaniu tego systemu sigaj nawet 384 kb/s. Transfery, jakie zapewnia ta technologia pozwalaj nawet na przesyłanie ruchomego obrazu, a wic umoliwiaj obsług multimediów dla urzdze mobilnych wszelkiego typu. Dodatkowo, przegldanie witryn internetowych staje si o wiele bardziej komfortowe ni w przypadku wolniejszych technologii. Moliwe jest równie w miar szybkie przesyłanie wikszych pakietów danych, a co za tym idzie moliwoci przetwarzania i wymiany informacji poprzez zaawansowane aplikacje na urzdzenia przenone staj si znacznie wiksze. Do wad tej technologii zaliczy mona spadek prdkoci transmisji wraz ze wzrostem odległoci od stacji bazowej GSM. W dniu dzisiejszym technologia EDGE stanowi rozwizanie przejciowe pomidzy telefoni 2 generacji (GSM) a UMTS-em, i zanim UMTS na dobre opanuje rynek, przez długi czas bdzie najwydajniejszym, a zarazem do tanim standardem łcznoci bezprzewodowej. 24

25 UMTS Technologia 3 generacji Koncepcja i architektura systemu Osigane przepustowoci Mnogo usług Transmisja danych Usługi multimedialne (filmy, muzyka, serwisy informacyjne Dostpno i pokrycie Architektura i działanie systemu GSM(25) Standard UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) to nowa, wchodzca na rynek technologia bezprzewodowej transmisji danych. Oferuje ona szereg usług, takich jak połczenia głosowe, przesyłanie danych, połczenia wideofoniczne. Transfery bd si kształtowa w przedziale od 144 kb/s do 2 Mb/s. Jej koncepcja opiera si o hierarchi komórek o zmiennej gstoci abonentów i rónym zasigu. Stosowane bd tzw. pikokomórki obejmujce pojedyncze pomieszczenia i budynki. Wiksze mikrokomórki instalowane bd w zespołach budynków i kwartałach mieszkaniowych, a makrokomórki obejmowa bd całe miasta. W obszarach o małej gstoci zaludnienia oraz o słabym stopniu rozwinicia infrastruktury komunikacyjnej, transmisja sygnału odbywa si bdzie drog satelitarn. 25

26 Autentykacja uytkownika Autentykacja karty SIM (AuC) Podpis elektroniczny SRES Klucz szyfrujcy Kc Przesyłanie danych i weryfikacja Sprawdzenie aparatu Numer IMEI Weryfikacja w rejestrze EIR Moliwoci i problemy Architektura i działanie systemu GSM(26) Centrum Autentykacji jest modułem zwizanym z rejestrem macierzystym HLR. Przy próbie zalogowania si uytkownika do sieci w AuC generowana jest liczba losowa R. Na jej podstawie oraz na podstawie klucza Ki algorytmy szyfrujce A3 i A8 generuj odpowiednio podpis elektroniczny SRES i klucz szyfrujcy Kc, które razem z liczb R przesyłane s do centrali MSC, a liczba R dalej do telefonu komórkowego. Algorytmy A3 i A8 zapisane na karcie SIM na podstawie zapisanego tam klucza Ki i nadesłanej liczby losowej R generuj równie podpis elektroniczny SRES i klucz szyfrujcy Kc. Podpis SRES jes przesyłany do centrali MSC i porównywany z tym wygenerowanym przez system. W przypadku ich zgodnoci telefon jest dopuszczony do systemu, a klucze Kc słua do szyfrowania transmisji bezprzewodowej. Rejestr identyfikacji wyposaenia zawiera dane wszystkich aparatów (stacji ruchomych) pracujcych w systemie. Numer IMEI telefonów s pamitane na trzech listach, czarnej, białej i szarej. Tylko telefony z białej listy s dopuszczane do systemu i jego zasobów. Rejestr EIR znakomicie nadaje si do blokowania skradzionych aparatów, niestety moliwo zmiany numeru IMEI w telefonie omija to zabezpieczenie. 26

27 Zespól eksploatacji i utrzymania Funkcje Centrum OMS Przechowywanie i edycja danych o abonentach Generowanie statystyk Taryfikacja usług w sieci Lokalizacja uszkodze i ewentualne rozwizywanie problemów Analiza ruchu w sieci i jego obcienia Architektura i działanie systemu GSM(27) Zespół eksploatacji i utrzymania pozwala na konfiguracj i administrowanie systemem. Pozwala na lokalizowanie i ewentualne usuwanie uszkodze, generowanie statystyk i zbiera dane taryfikacyjne. Stanowi równie interfejs dla wszystkich pracowników zajmujcych si klientami, słucy do wprowadzania, usuwania i zmiany danych o abonentach. 27

28 Dzikuj za uwag Architektura i działanie systemu GSM(28) 28

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Seminarium z kryptologii i ochrony informacji Łukasz Kucharzewski Politechnika Warszawska 2009 Historia Groupe Spécial Mobile Global System for Mobile Communications

Bardziej szczegółowo

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych Sieci urządzeń mobilnych Część 3 wykładu Mobilne-1 Mapa wykładu Wprowadzenie Dlaczego mobilność? Rynek dla mobilnych urządzeń Dziedziny badań Transmisja radiowa Protokoły wielodostępowe Systemy GSM Systemy

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM 1 GSM (Global System for Mobile communications lub Groupe Speciale Mobile) Zainicjalizowany przez Komisję Europejską opracowany w 1982, aby stworzyć wspólny europejski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SKR - L Ćwiczenie 1 SYGNALIZACJA W SYSTEMIE GSM

INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SKR - L Ćwiczenie 1 SYGNALIZACJA W SYSTEMIE GSM INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SKR - L Ćwiczenie 1 SYGNALIZACJA W SYSTEMIE GSM Dariusz Mastalerz Warszawa, październik 1997 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z sygnalizacyją

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 5. Systemy komórkowe. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Systemy komórkowe Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Rozwizanie klasyczne Rozwizanie klasyczne - nadajnik o duej mocy pokrywajcy swym zasigiem znaczny obszar Dua emitowana moc Due terminale kocowe Powane

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Telefonia cyfrowa Charakterystyka oraz zasada działania współczesnych sieci komórkowych Ogólne zasady przetwarzania

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu 1. Wiadomości wstępne... 11 2. Pierwsze systemy łączności o strukturze komórkowej analogowe... 18 2.1. Podstawowe cechy sieci komórkowych... 18 2.2. Systemy sieci komórkowych pierwszej generacji... 22

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ

EWOLUCJA SYSTEMÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ mgr inż. Robert Krawczak Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6839247, fax: 0-22 6839038, e-mail: rkrawczak@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów komórkowych. Robert Krawczak

Ewolucja systemów komórkowych. Robert Krawczak Ewolucja systemów komórkowych Robert Krawczak Geneza systemów radiokomunikacji ruchomej Okres powojenny do lat 50. radiotelefony i radiostacje przewoźne budowane na potrzeby służb bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

Jak działa telefonia komórkowa

Jak działa telefonia komórkowa Jak działa telefonia komórkowa Tomasz Kawalec 28 stycznia 2013 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec ZOA, IF UJ 28 stycznia 2013 1 / 25 Jak przesłać głos i dane przy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK

Telefony DUAL SIM w ofercie TRAK Trak Electronics Polska Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o nową grupę produktów telefony GSM Dual SIM. Wszystkie z urządzeń pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch kart SIM, a co za tym idzie możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie blue connect to najszybszy bezprzewodowy Internet w notebooku, komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Dzięki tej usłudze możesz

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania BlueGate analog BlueGate A instrukcja uytkowania i programowania Dwuzakresowa bramka GSM Blue Gate oparta jest na na module Siemens TC35, wyposaonym w wiele regulowanych cech zwikszajcych komfort obsługi.

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03.

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 311466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA. Perfecting Wireless Communications

NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA. Perfecting Wireless Communications NEMO OUTDOOR NARZĘDZIE DO POMIARÓW INTERFEJSU RADIOWEGO TETRA Perfecting Wireless Communications Seria narzędzi - Anite i Nemo Anite Finland Ltd (dawniej Nemo Technologies Ltd) jest czołowym dostawcą rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie TECHNOLOGIA GSM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie TECHNOLOGIA GSM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie TECHNOLOGIA GSM Autor: Piotr Simiński KL II LB Koszalin 2006 Telefonię komórkową jako ideę wymyślono i opracowano w latach '30/'40 XX wieku. Ówczesne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania

Szczegółowe wymagania Szczegółowe wymagania [Załącznik nr 6 do SIWZ] [Załącznik nr 1 do umowy] 1. Zamawiający informuje, że: 1. Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta generuje:

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych.

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Temat seminarium: Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Autor: Łukasz Gientka Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów. Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt.

Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów. Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt. Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt.) Wymagane minimalne parametry techniczne System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Roger Mobile Key

Aplikacja Roger Mobile Key Roger Access Control System Aplikacja Roger Mobile Key Wersja oprogramowania : 1.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU LBD <-> TBD

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU LBD <-> TBD Ul. Zielona 18,05-090 Raszyn tel. 22 7207719 fax 22 2128752 www.mainframe.pl PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU LBD TBD Raszyn, wrzesień 2010 Wersja 1.0.0 --- Strona 1 z 10 --- Spis Treści 1. Funkcja

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

O danych (od operatora) jakie Biegły może otrzymać

O danych (od operatora) jakie Biegły może otrzymać O danych (od operatora) jakie Biegły może otrzymać Paweł Baraniecki Katowice 14-06-2012 Agenda tajemnica telekomunikacyjna kto może ją uchylić, i kto ma ją uchyloną billing własny użytkownika co operator

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci LAN

Bezprzewodowe sieci LAN Bezprzewodowe sieci LAN Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Systemy mobilne wykład 11 Wprowadzenie Alternatywa dla sieci tradycyjnych Po co je stosowa? Zasada działania Bezprzewodowe sieci LAN(2) Bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo