LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI"

Transkrypt

1 LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

2 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA PANEL URZ DZENIA DIODY NA PANELU URZ DZENIA POD CZENIE APARATU CYFROWEGO DO DRUKARKI POD CZENIE URZ DZENIA DO SIECI TELEFONICZNEJ U YWANIE URZ DZENIA BEZ KOMPUTERA KOPIOWANIE DOKUMENTÓW WYDRUK FOTOGRAFII Z APARATÓW CYFROWYCH ZGODNYCH Z TECHNOLOGI PICTBRIDGE WK ADY DRUKUJ CE SPRAWDZANIE POZIOMU TUSZU WYMIANA WK ADÓW DRUKUJ CYCH U YWANIE DRUKARKI ZA POMOC KOMPUTERA WSKA NIK STATUSU DRUKARKI OKNO NARZÊDZIOWE DRUKOWANIE, KOPIOWANIE I SKANOWANIE Z OKNA NARZÊDZIOWEGO KORZYSTANIE Z FAKSU WYSY ANIE FAKSÓW

3 W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA Naciœnij przycisk w³¹cz/wy³¹cz na klawiaturze urz¹dzenia. Gdy klawiatura jest zamkniêta, dwie diody LED informuj¹ o tym czy urz¹dzenie jest w³¹czone oraz czy wyst¹pi³y jakieœ b³êdy. PANEL URZ DZENIA Przedni panel urz¹dzenia pozwala na rêczn¹ kontrolê drukowania kopiowania i skanowania dokumentów lub zdjêæ umieszczonych na szybie skanera, otrzymanych z aparatu cyfrowego. Numer Czêœæ Opis P r z y c i s k W³¹cza/wy³¹cza urz¹dzenie. Jeœli jest faks a nie w³¹cz/wy³¹cz zosta³ jeszcze wydrukowany przycisk nie dzia³a Wyœwietlacz A l f a n u m e r y c z n a klawiatura Klawisz * Klawisz # Ksi¹ ka adresowa Menu ZatwierdŸ Nawigacja Jakoœæ faksu Licznik kopii Wybór liczby kopii Anuluj Pokazuje status faksu, menu, ksi¹ kê adresow¹ Mo na wpisaæ numer telefonu albo inicja³ z ksi¹ ki adresowej Klawisz specjalny. Mo na zmieniæ wybieranie. Klawisz specjalny. Spis telefonów. Ustawienie faksu. Zatwierdza wybran¹ opcjê. Przegl¹d opcji menu lub ksi¹ ki adresowej. Wybór rozdzielczoœci wysy³anych faksów. Wyœwietla liczbê kopii. Wybór liczby kopii. + dodaje a - zmniejsza licznik Usuwa zadanie. Przywraca ustawienia fabryczne.

4 Numer Czêœæ Opis Wybór jakoœci druku Wybierz jakoœæ druku Kontrast druku Czarno-bia³a kopia Kolorowa kopia Skanowanie Start Cz.-B. faks Start Kolorowy faks Drukuj Wybierz kontrast druku. Jaœniej lub ciemniej. Naciœnij aby wykonaæ cz-b kopiê. Naciœnij aby wykonaæ kolorow¹ kopiê. Naciœnij aby wymusiæ skanowanie. Wysy³anie albo odbiór cz-b faksu Wysy³anie albo odbiór kolorowego faksu Podczas pod³¹czonego aparatu wykonuje wydruk DIODY NA PANELU URZ DZENIA Numer Dioda Opis Status USB Zielone podœwietlenie oznacza e zosta³ pod³¹czony aparat cyfrowy lub inne kompatybilne urz¹dzenie pamiêci masowej. Gdy dioda miga to znaczy e dane s¹ transferowane. Faks jest w pamiêci B³¹d papieru Koniec tuszu W pamiêci urz¹dzenia znajdujê siê faks, który nie móg³ zostaæ wydrukowany z powodu braku papieru. Wyst¹pi³ jakiœ b³¹d transmisji. Informujê o zaciêciu papieru albo o braku papieru. Mryga gdy koñcz¹ siê odpowiednie do oznaczenia tusze. Pali siê na sta³e gdy dane tuszê siê skoñczy³y.

5 POD CZENIE APARATU CYFROWEGO DO DRUKARKI W³¹cz aparat cyfrowy. Przeczytaj przewodnik u ytkownika swojego aparatu, aby dowiedzieæ siê wiêcej. Kiedy twoje urz¹dzenie bêdzie w³¹czone pod³¹cz jeden koniec kabla USB twojego aparatu cyfrowego do gniazda USB w aparacie, a drugi do gniazda USB w przednim panelu urz¹dzenia. Kiedy po³¹czysz aparat cyfrowy obs³uguj¹cy format PictBridge do drukarki tylko ikona drukowania na przednim panelu wy³¹czy siê, aby pokazaæ, e drukowanie bêdzie kontrolowane bezpoœrednio z twojego aparatu cyfrowego. Przeczytaj przewodnik u ytkownika swojego aparatu, aby dowiedzieæ siê jak wydrukowaæ twoje zdjêcia. Dioda LED pokazuj¹ca status USB zapali siê, aby pokazaæ, e aparat cyfrowy jest pod³¹czony. Uwaga: Jeœli drukarka nie rozpozna e aparat jest pod³¹czony Dioda LED pokazuj¹ca status USB nie zaœwieci siê. Upewnij siê, e pod³¹czy³eœ kompatybilne urz¹dzenie. POD CZENIE URZ DZENIA DO SIECI TELEFONICZNEJ Dwa z³¹cza Rj wystêpuj¹ na tyle urz¹dzenia: LINE po prawej i EXT po lewej. Kabel telefoniczny operatora sieci telefonicznej nale y pod³¹czyæ do gniazda LINE. Gniazdo EXT s³u y do pod³¹czenia zewnêtrznego aparatu telefonicznego albo automatycznej sekretarki. Je eli gniazdo jest zabezpieczone pokryw¹ nale y j¹ usun¹æ.

6 KOPIOWANIE DOKUMENTÓW W³¹cz swoj¹ drukarkê. Zobacz w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia. Upewnij siê, e wskaÿniki wyczerpania kolorowego lub czarnego atramentu na przednim panelu nie migaj¹ lub nie s¹ podœwietlone. Jeœli którykolwiek œwieci sugerujemy, abyœ wymieni³ w³aœciwy wk³ad drukuj¹cy. Aby uzyskaæ wiêcej informacji zobacz Wymiana wk³adów drukuj¹cych. Uzupe³nij papier, na którym chcesz drukowaæ. Otwórz górn¹ pokrywê i umieœæ dokument, który chcesz skopiowaæ zadrukowan¹ stron¹ w kierunku szyby skanera. Upewnij siê, e górny lewy róg przylega do górnego lewego rogu szyby skanera. Zamknij górn¹ pokrywê. Wybierz jakoœæ drukowania lub kopiowania (normaln¹ albo fotograficzn¹) poprzez naciœniêcie przycisku jakoœci. Jeœli kopiujesz normalny czarno-bia³y tekst lub mieszany czarno-bia³y i kolorowy dokument - wybierz jakoœæ normaln¹. Jeœli kopiujesz fotografiê lub dokument z fotografiami - wybierz jakoœæ fotograficzn¹. Wybierz kontrast albo ciemny, jasny albo normalny poprzez naciœniêcie przycisku kontrastu. Wiêcej informacji zobacz Przedni panel drukarki. Aby zrobiæ wiêcej ni jedn¹ kopiê naciœnij znak (+) w przycisku selekcji kopii tyle razy, a wyœwietlacz liczby kopii wyœwietli ¹dan¹ przez ciebie iloœæ. Naciœnij przycisk czarno-bia³ych kopii, aby uzyskaæ kopie czarno bia³¹ lub przycisk kopiowania kolorowego, aby uzyskaæ kolorow¹ kopiê. Uwaga: Jeœli kopiujesz na innym rozmiarze papieru z zachowaniem rozmiaru orygina³u naciœnij i przytrzymaj przycisk czarno-bia³ych kopii lub kolorowych, aby aktywowaæ dopasowywanie do strony. Drukarka automatycznie dopasuje rozmiar oryginalnego dokumentu do rozmiaru umieszczonego w drukarce papieru. WYDRUK FOTOGRAFII Z APARATÓW CYFROWYCH ZGODNYCH Z TECHNOLOGI PICTBRIDGE Uwaga: Zanim rozpoczniesz upewnij siê, e twój aparat cyfrowy jest zgodny z technologi¹ PictBridge czytaj¹c podrêcznika u ytkownika aparatu. Uzupe³nij papier, na którym chcesz drukowaæ. Dla najlepszych rezultatów, gdy drukujesz fotografie u ywaj papieru fotograficznego. Tylko mniejszy rozmiar papieru ni rozmiar wybrany z aparatu cyfrowego mo e spowodowaæ przerwanie drukowania i spowodowaæ, e przycisk drukowania na przednim panelu bêdzie podœwietlony. Umieœæ w³aœciwy rozmiar papieru i naciœnij przycisk drukowania, aby podj¹æ na nowo drukowanie. Upewnij siê, e twój aparat cyfrowy obs³uguj¹cy format PictBridge jest w³¹czony i pod³¹czony do drukarki. Wiêcej informacji zobacz Pod³¹czenie aparatu cyfrowego do drukarki. Drukowanie jest kierowane bezpoœrednio z twojego aparatu, przeczytaj wiêc przewodnik u ytkownika swojego aparatu, aby dowiedzieæ siê jak drukowaæ twoje zdjêcia. Podczas drukowania przycisk drukowania bêdzie miga³, aby pokazaæ, e drukowanie jest w toku.

7 SPRAWDZANIE POZIOMU TUSZU Aby dowiedzieæ siê czy koñczy siê tusz i nale y wymieniæ wk³ad drukuj¹cy: 6 Zobacz wskaÿniki tuszu na zak³adce Poziom Tuszu w Preferencjach lub Ustawieniach druku w nastêpuj¹cy sposób: W otwartym dokumencie w aplikacji u ywanej przez u ytkownika kliknij Plik>Drukuj. Wyœwietli siê okno drukowania. Kliknij na Preferencje b¹dÿ Ustawienia w zale noœci od systemu. Kliknij zak³adkê Poziom Tuszu. Dwa wskaÿniki pokazuj¹ procentowy stan pozosta³ego tuszu. Zobacz wskaÿniki tuszu na dole okna wyœwietlanego podczas skanowania dokumentu b¹dÿ zdjêcia. Dwa wskaÿniki pokazuj¹ procentowy stan pozosta³ego tuszu. W g³ównym oknie Okna Narzêdziowego na samym dole lub w oknie Nowe Wk³ady Drukuj¹ce: Kliknij prawym klawiszem myszki na ikonie Olivetti na pasku powiadomieñ albo kliknij Start>Programy albo Wszystkie Programy>Olivetti>Olivetti Okno Narzêdziowe. Kliknij Rozwi¹zania i Wsparcie. Kliknij Wybierz przy Nowe Wk³ady Drukuj¹ce. Z pop-upa wyskakuj¹cego poprzez WskaŸnik Statusu Drukarki podczas drukowania lub kopiowania s¹ wyœwietlone ikony poziomu tuszu. Zobacz WskaŸnik statusu drukarki. Z menu Start: Kliknij Start>Programy albo Wszystkie Programy>Olivetti> Nowe Wk³ady Drukuj¹ce. Bezpoœrednio na przednim panelu drukarki: Gdy zaczn¹ migaæ wskaÿniki czarnego i/lub kolorowego tuszu tzn e poziom tuszu jest niski; gdy wskaÿniki œwiec¹ siê non stop skoñczy³ siê tusz.

8 WYMIANA WK ADÓW DRUKUJ CYCH W³¹cz urz¹dzenie. Dwoma rêkoma podnieœ sekcjê skanera urz¹dzenia. UWAGA: Wózek z wk³adami drukuj¹cymi przesunie siê w prawo do koñca do pozycji wymiany wk³adów. Naciœnij na klips zabezpieczaj¹cy wk³ad drukuj¹cy, który chcesz wymieniæ. Gdy wyjmowany wk³ad drukuj¹cy zostanie jeszcze u yty nale y umieœciæ go do³¹czonym pojemniku ochronnym. Podczas instalowania nowego wk³adu drukuj¹cego nale y zerwaæ z niego ochronn¹ taœmê. 6

9 6 Trzymaj¹c wk³ad tak aby dysze by³y skierowane do do³u a styki skierowane do ty³u urz¹dzenia w³ó wk³ad. Czarny lub foto po lewej stronie, kolorowy po prawej. 7 Podnieœ sekcje skanera zwolnij uchwyt blokuj¹cy i opuœæ do pozycji pocz¹tkowej. 8 Je eli zosta³ zainstalowany nowy wk³ad drukuj¹cy, urz¹dzenie automatycznie dokona rozpoznania wk³ady (max. min). Automatycznie zostanie przeprowadzone wyrównanie wk³adów drukuj¹cych. 7

10 WSKA NIK STATUSU DRUKARKI WskaŸnik statusu drukarki dostarcza informacji o aktualnym stanie twojej drukarki. Instaluje siê na sta³e w twoim komputerze, kiedy instalujesz oprogramowanie zawarte na instalacyjnej p³ycie CD. Pokazuj¹cy siê automatycznie na pocz¹tku drukowania lub kopiowania wskaÿnik statusu drukarki: pokazuje graficzn¹ prezentacje procentow¹ wykonanego wydruku lub kopii pokazuje numer strony aktualnie drukowanej lub kopiowanej spoœród wszystkich stron do wydruku lub kopiowania pokazuje tytu³ zadania pokazuje graficzn¹ prezentacje iloœci atramentu dostêpnego w wk³adach drukuj¹cych kolorowym i czarno-bia³ym w procentach pozwala ci anulowaæ drukowanie lub kopiowanie dostarcza ci adresy internetowe producentów, gdzie mo esz dostaæ informacje potrzebne do otrzymania nowych wk³adów drukuj¹cych. WskaŸnik statusu drukarki zamyka siê automatycznie po zakoñczeniu drukowania lub kopiowania, ale mo esz sprowadziæ go do ikony w pasku narzêdzi Windows w ka dej chwili. Jeœli zdecydujesz siê zamkn¹æ wskaÿnik statusu drukarki podczas drukowania lub kopiowania mo e on siê automatycznie pojawiæ, gdy: poziom atramentu pozosta³ego we wk³adach drukuj¹cy bêdzie niski lub go zabraknie. Kolorowy wykrzyknik bêdzie podœwietla³ wk³ad drukuj¹cy, w którym zabraknie atramentu (kolorowy, czarny lub obydwa). WskaŸnik statusu drukarki tak e wyœwietli b³¹d jeœli: zabraknie papieru w drukarce nast¹pi zaciêcie papieru zostanie wybrany z³y rozmiar papieru twoja drukarka bêdzie zajêta innym zadaniem twoja drukarka nie zostanie rozpoznana zatn¹ siê wk³ady drukuj¹ce twoja drukarka przestanie dzia³aæ (b³¹d drukarki). We wszystkich powy szych b³êdach mo esz wybraæ czy kontynuowaæ lub anulowaæ pracê drukarki poprzez naciœniêcie w³aœciwego przycisku na ekranie. 8

11 OKNO NARZÊDZIOWE Aplikacja okna narzêdziowego pozwala ci kontrolowanie operacji drukowania, kopiowania i skanowania bezpoœrednio z interfejsu u ytkownika na monitorze komputera. Mo esz tak e faksowaæ dokumenty, które zeskanowa³eœ w swoim urz¹dzeniu wielofunkcyjnym, jeœli aplikacja do faksowania jest zainstalowana w twoim komputerze i jeœli twój komputer zaopatrzony jest w modem. Zawarte w instalacyjnej p³ycie CD okno narzêdziowe instaluje siê automatycznie w twoim komputerze, kiedy instalujesz oprogramowanie zawarte na tej p³ycie. Z okna narzêdziowego w g³ównym ekranie mo esz: drukowaæ obrazki i robiæ kopie skanowaæ dokumenty lub fotografie i zadecydowaæ, gdzie wys³aæ zeskanowane obrazy zobaczyæ iloœæ atramentu pozosta³ego w zainstalowanych wk³adach drukuj¹cych dostêp do rozwi¹zañ i wsparcie urz¹dzeñ, dziêki którym mo esz: wyczyœciæ i przetestowaæ dysze wk³adów drukuj¹cych automatycznie wyrównaæ wk³ady drukuj¹ce, polepszaj¹c jakoœæ wydruku znaleÿæ adresy internetowe producentów, gdzie mo esz dostaæ informacje potrzebne do otrzymania nowych wk³adów drukuj¹cych dostêp do informacji o wykrywaniu i usuwaniu usterek dostêp do informacji kontaktowych dostêp do ustawieñ u³atwiaj¹cych, gdzie mo esz spersonalizowaæ zdefiniowane ustawienia fabryczne w oknie narzêdziowym i bezprzewodowych po³¹czeniach (tylko modele Bluetooth). 9

12 DRUKOWANIE, KOPIOWANIE I SKANOWANIE Z OKNA NARZÊDZIOWEGO Aby dostaæ siê do okna narzêdziowego: NaprowdŸ kursor na ikonê Olivetti w oknie narzêdziowym Windows i kliknij prawym przyciskiem myszki lub kliknij na Start>Programy lub Wszystkie Programy>Olivetti>Okno Narzêdziowe. Okno narzêdziowe zostanie wyœwietlone. G³ówne obszar okna narzêdziowego zawiera ikony reprezentuj¹ce ró ne dostêpne narzêdzia. Klikaj¹c na ikone: Mo esz: Drukowaæ zdjêcia Kopiowanie Przegl¹daæ swój twardy dysk lub pamiêæ aparatu cyfrowego nie obs³uguj¹cego PictBridge/DPOF pod³¹czonego do twojego komputera aby przeszukaæ foldery zawieraj¹ce zdjêcia do wydrukowania. Wybraæ wszystkie zdjêcia przechowywane w folderze lub wybraæ te, które chcesz i ustaliæ ile kopii wydrukowaæ. Wybraæ typ papieru do wydruku i jego rozmiar. Wybraæ czy drukowaæ fotografie na pojedynczej kartce papieru czy te dwie na jednej kartce lub cztery na jednej kartce. Wydrukowaæ kartkê z indeksem zdjêæ. Wydrukowaæ zdjêcia, które zaznaczy³eœ. Ustalaæ typ dokumentu do skopiowania. Wybraæ papier, na którym wydrukujesz kopie i jego rozmiar. Zdefiniowaæ jakoœæ twojej kopii. Rozjaœniæ lub przyciemniæ swoj¹ kopiê i zdefiniowaæ czy jest kolorowa czy czarno-bia³a. Wybraæ u³o enie drukowanej kopii, zrobiæ wielokrotn¹ kopiê tego samego obrazu na jednej kartce papieru. Zrobiæ plakatowy rozmiar kopii poprzez zdefiniowanie iloœci kartek, na których ma dopasowaæ siê kopiowany obraz. Powieliæ kopie tyle razy ile chcesz, bez zmiany rozmiaru obrazu, lub po prostu wydrukowaæ kopie obrazu na jednej stronie. Powiêkszyæ lub pomniejszyæ dokument lub zdjêcie, które ma byæ skopiowane lub automatycznie dopasowaæ jego rozmiar, aby zmieœci³ siê na wybranym rozmiarze papieru. Wybieraæ liczbê kopii do zrobienia. 0

13 Klikaj¹c na ikone: Mo esz: Skanowanie do pliku Skanowanie do aplikcji Skanowanie do Skanowanie do faksu S k a n o w a æ p o d g l ¹ d d o k u m e n t u l u b z d j ê c i a umieszczonego na szybie skanera. U yæ rêcznego zaznaczenia dowolnego obszaru w podgl¹dzie, który chcesz zeskanowaæ. Obróciæ, przekrêciæ, powiêkszyæ, pomniejszyæ obraz podgl¹du. Zdefiniowaæ typ dokumentu, który ma byæ zeskanowany i czy jest kolorowy, czy ma odcienie szaroœci lub jest czarnobia³y. Zdefiniowaæ rozdzielczoœæ, g³êbie koloru, jasnoœæ i kontrast skanowanego obrazu. W zale noœci od wybranego narzêdzia: Ze skanowaniem do pliku - zachowaj skanowany obraz w formacie TIFF (.tiff), Bitmap (.bmp), lub JPEG (.jpg) w folderze w twoim komputerze. Ze skanowaniem do aplikacji - skanuj dokument lub zdjêcie do aplikacji wed³ug twojego wyboru ( takie jak programy graficzne edytory tekstu lub pulpit). Ze skanowaniem do - za³¹cz skanowany dokument lub zdjêcie w skompresowanym formacie.jpg do wiadomoœci , otwieranej przez domyœln¹ aplikacjê w twoim komputerze. Ze skanowaniem do faksu - skanuj dokument lub zdjêcia w skompresowanym formacie.jpg do aplikacji faksu, któr¹ wybierzesz. G³ówny ekran interfejsu paska narzêdziowego tak e dostarcza odnoœników do pomocy, rozwi¹zañ i ubezpieczeñ i ustawieñ. Klikaj¹c na link: Mo esz: Pomoc Rozwi¹zania i Wsparcie Ustawienia Przeczytaæ wiêcej informacji na temat aktualnie wyœwietlanego tematu. Przeprowadziæ automatyczn¹ kalibracjê wk³adów drukuj¹cych. Zobacz Wydruk strony wyrównuj¹cej z Okna Narzêdziowego. ZnaleŸæ strony internetowe producentów, gdzie mo esz mieæ dostêp do informacji potrzebnych, aby otrzymaæ nowe wk³ady drukuj¹ce. Dostêp do informacji o rozwi¹zywaniu prostych problemów. Dostêp do informacji kontaktowych. Zmieniæ ustawienia domyœlne paska narzêdziowego i ³¹cznoœci bezprzewodowej (tylko modele Bluetooth).

14 WYSY ANIE FAKSÓW Faksy mo na wysy³aæ na kilka sposobów: Z klawiatury U ywaj¹c automatycznego podajnika Z komputera WYSY ANIE FAKSÓW Z KLAWIATURY 6 W³¹cz urz¹dzenie. Upewnij siê e jest pod³¹czony kabel linii telefonicznej. Umieœæ orygina³ na szybie skanera. Naciœnij Start Kol. Faks lub Start Cz-B Faks aby zeskanowaæ orygina³ do pamiêci. Po skoñczonym procesie skanowania na wyœwietlaczu mamy mo liwoœæ zeskanowania innych stron. Aby zeskanowaæ nastêpn¹ stronê naciœnij klawisz, aby zakoñczyæ skanowania naciœnij 0. Wpisz numer telefonu z klawiatury alfanumerycznej. Naciœnij Start Faks. WYSY ANIE FAKSÓW Z KLAWIATURY W³¹cz urz¹dzenie. Upewnij siê e jest pod³¹czony kabel linii telefonicznej. Umieœæ orygina³y w podajniku automatycznym. Wpisz numer telefonu z klawiatury alfanumerycznej. Naciœnij Start Faks.

15 Wk³ady drukuj¹ce: B06 - Czarny B06 - Kolory B06 - Foto B068 - Czarny (wysokowydajny) B069 - Kolory B060 - Foto (wysokowydajny) (wysokowydajny) Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. wy³¹czny dystrybutor urz¹dzeñ Olivetii DSD Polska Sp. z o.o. ul. Kolumba Warszawa tel

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189

INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 INSTRUKCJA INSTALACJI REPEATER WIFI MODEL WL0189 Wstęp: WiFi Repeater jest zintegrowanym przewodowo/bezprzewodowym urządzeniem sieciowym zaprojektowanym specjalnie dla małego biznesu, biura oraz dla domowego

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

KAMERA IP. D-Link DCS-930L FIBARO SYSTEM

KAMERA IP. D-Link DCS-930L FIBARO SYSTEM KAMERA IP D-Link DCS-930L FIBARO SYSTEM Pod³¹czenie Pod³¹cz kabel ethernet Pod³¹cz kamerê do jednego z wolnych gniazd sieciowych Twojego routera za pomoc¹ do³¹czonego kabla ethernetowego. Pod³¹cz zasilanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi Instrukcja Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi System Centralnego Wydruku podstawy obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. PANEL DOTYKOWY PODSTAWOWE FUNKCJE... 3 2. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY NA URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o.

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o. Jak zaprogramować procesor i wgrać firmwar-e do yampp3usb Spis treści: 1 Programowanie za pomocą programu PonyProg2000.... 3 1.1 Zaprogramowanie mikrokontrolera... 3 1.2 Ustawienia bitów konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Serwer wydruku USB. z 4-portowym prze³¹cznikem. Szybki Start PSUS4-EU. Zawartoœæ zestawu

Serwer wydruku USB. z 4-portowym prze³¹cznikem. Szybki Start PSUS4-EU. Zawartoœæ zestawu A ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu PrintServer US Zasilacz sieciowy d-rom instalacyjny z instrukcj¹ thernetowy kabel sieciowy Kabel US Instrukcja Szybki Start Serwer wydruku US WIR z 4-portowym

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

1. Życie wśród komputerów

1. Życie wśród komputerów EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. IV SZKOŁY ODSTAWOWEJ 1. Życie wśród komputerów Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo