Specyfikacja produkcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja produkcyjna"

Transkrypt

1 Specyfikacja produkcyjna Produkt: AutoDome IP, Dinion IP Extreme IP, FlexiDome IP VIP X1600, VIP XD VideoJet X10 / X20 / X40 / SN Wersja: (VIPX) Niniejsza specyfikacja produkcyjna zawiera najnowsze informacje na temat wymienionej powyej wersji oprogramowania układowego. 1 Informacje ogólne Oprogramowanie układowe BVIP w wersji stanowi aktualizacj przeznaczon dla wizyjnych platform sieciowych Bosch opartych na technologii VIPX do stosowania we wszystkich wymienionych powyej produktach (nie dotyczy VIP X1 i VIP X2). BVIP w wersji wprowadza wiele nowoci. Najwaniejsz stanowi pełna zgodno z zaleceniami forum ONVIF wszystkich nadajników i kamer, w których oprogramowanie jest stosowane, pozostałe za to głównie usprawnienia istniejcych funkcji. Znaczny przyrost funkcji w oprogramowaniu układowym w wersji 4.x doprowadził do niemale pełnego wykorzystania dostpnej pamici Flash, dlatego te oprogramowanie moe zawiera jedynie 2 wersje jzykowe - angielsk i inn. W zwizku z tym zostanie dostarczona wiksza liczba pakietów oprogramowania. Wszystkie urzdzenia, które maj zosta zaktualizowane do tej wersji oprogramowania układowego musz mie wczeniej zainstalowane oprogramowanie w wersji 3.x lub nowszej. Niniejsza specyfikacja produkcyjna zawiera informacje o nowych funkcjach i sposobie ich wykorzystania, poniewa dokumentacja do tej wersji nie bdzie aktualizowana. Obowizywa bdzie dokumentacja oprogramowania dla wersji $ %

2 2 Nowe funkcje Pełna zgodno ze standardem ONVIF 1.0 Obsługa funkcji PTZ, zdarze i przetwarzania obrazu. Pełna zdolno oprogramowania układowego z oficjalnym narzdziem testowym ONVIF Moliwo maskowania stref prywatnoci a w 8 niezalenych obszarach dziki kamerom kopułkowym i nadajnikom. Maski ustawia si poprzez graficzny interfejs uytkownika w przegldarce sieciowej. Mog mie kolor biały, szary lub czarny. Moliwo wyboru jedynie trybu MPEG-4, jeli nie wystpuje konieczno kodowania H.264 w celu uzyskania wydajnoci kodowania na poziomie oprogramowania układowego w wersji 3.5x, kiedy nadajnik pracuje ju na najwyszej wydajnoci. Tryb ten automatycznie wyłcza funkcj stabilizacji obrazu wykorzystywan w analizie zawartoci obrazu (VCA). Obsługa redukcji przepustowoci sieci w czasie okresów ciszy przez moduły nadajników VIP X1600 XFM4 H.264. Do efektywnego działania funkcja ta wymaga wysokiej jakoci wejciowego sygnału wizyjnego o niskim poziomie szumów. Funkcja ta wykorzystuje docelow przepływno danych oraz maksymaln przepływno danych jako parametry rozgraniczajce, gdzie docelowa przepływno danych oznacza warto ciszy (braku ruchu). Nadajnik ocenia, czy wystpuje ruch w scenie i przełcza na maksymaln przepływno danych w celu uzyskania najwyszej jakoci obrazu poruszajcych si obiektów. Po ponownym zapadniciu ciszy w scenie, w cigu kilku sekund przepływno wraca do poziomu docelowej przepływnoci danych. Aby utrzyma identyczn funkcjonalno nadajników wzgldem poprzednich wersji oprogramowania układowego, zmodyfikowano domylne profile ustawie. Profile zmodyfikowane przez uytkowników w celu niekorzystania z ustawie domylnych naley zmodyfikowa rcznie. Take profile obecnie lub w przeszłoci wykorzystywane do zapisu musz zosta rcznie zmodyfikowane lub ustawione na wartoci domylne. W przeciwnym wypadku nadajniki te bd pracowa z maksymaln przepływnoci danych przy pojawieniu si ruchu lub zakłóce w scenie, zamiast, jak poprzednio, korzysta z docelowej przepływnoci danych. Oddziałuje to przede wszystkim na wymagan przestrze zapisu. Omawiana funkcja dostpna jest dla maksymalnej przepływnoci danych wyszej o ponad 10% od docelowej przepływnoci danych. Obsługa protokołu RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) przez systemy podstawowe VIP X1600 zapewniajce nadmiarowe połczenia w sieciach. Funkcja ta opisana jest w istniejcej dokumentacji. Obsługa funkcji agregacji kanałów Static Port Trunking przez systemy podstawowe VIP X1600. Funkcja ta umoliwia agregacj interfejsów Ethernet w celu uzyskania wyszej przepustowoci w sieci. Funkcja opisana jest w istniejcej dokumentacji. Moliwo tunelowania przez port HTTP odtwarzania z macierzy iscsi, pozwalajcego na odtwarzanie poprzez połczenia WAN przy uyciu funkcji NAT / PAT. Moliwo testowania nowych wersji funkcji IVA przez 30 dni, poczwszy od aktualizacji oprogramowania układowego zawierajcego now wersj IVA. " %

3 Alarmy MOTION+ generowane z czasem zwłoki 1 s w celu zmniejszenia obcienia systemów zarzdzania przez otrzymywane zdarzenia. Moliwo gromadzenia wielu alarmów MOTION+ lub IVA przez ustawiony czas. Połczenia foniczne RTSP wykorzystujce znaczniki czasowe 8 khz zapewniajce moliwo odtwarzania w standardowych odtwarzaczach w rodzaju Quicktime czy VLC. Menu ekranowe kamer analogowych Dinion dostpne przez interfejs przegldarki sieciowej. Obsługa protokołu NTCIP przez kamery sieciowe AutoDome. Obsługa architektury upnp w systemach MS Windows XP i Vista. 3 Zmiany Problem z nadajnikiem VJ-X20 w trybie VCA uniemoliwiajcy obsług inteligentnej analizy obrazu (IVA) bez zainstalowanej licencji został rozwizany. Nie jest obecnie konieczne nabywanie licencji (IVA) do funkcjonalnoci VCA. Krosownica sieciowa została rozbudowana o obsług nadajnika VJ8008. Rozbudowana funkcja oszczdzania pasma przepustowoci w czasie ciszy w scenie moe zmienia zachowanie modułów nadajnika VIP X1600 XFM4 H.264. Profile zmodyfikowane przez uytkowników w celu niekorzystania z ustawie domylnych naley zmodyfikowa rcznie. Take profile obecnie lub w przeszłoci wykorzystywane do zapisu musz zosta rcznie zmodyfikowane lub ustawione na wartoci domylne. W przeciwnym wypadku nadajniki te bd pracowa z maksymaln przepływnoci danych przy pojawieniu si ruchu lub zakłóce w scenie, zamiast, jak poprzednio, korzysta z docelowej przepływnoci danych. Oddziałuje to przede wszystkim na wymagan przestrze zapisu. ' %

4 4 Ograniczenia, znane problemy Mieszanie standardów wizyjnych, np. nadajnik PAL dołczony do odbiornika NTSC, nie jest obsługiwane. W rozdzielczoci QCIF nie jest moliwe wywietlanie informacji na obrazie. Moliwe chwilowe zaniki dwiku w przypadku odtwarzania nagra z dysku twardego i jednoczesnego zapisu o wysokiej jakoci. Samo nagranie zawiera wszystkie dane, a lokalna kopia zapasowa umoliwia płynne odtwarzanie całej cieki dwikowej w nagraniu. Przy równoległym odbiorze kilku strumieni wizyjnych przy pomocy odbiornika VIP XD pogorszeniu moe ulec widoczna jako obrazu, szczególnie w przypadku strumieni 4CIF/D1. Nie ma to jednak wpływu na jako nagra tyche strumieni. Przy ustawieniach nadajnika w zestawieniu z analiz zawartoci obrazu (VCA) przekraczajcych dostpn moc obliczeniow, VCA moe nie zawsze działa prawidłowo. Naley dostosowa ustawienia nadajnika i / lub ustawienia obszaru czułoci do analizy zawartoci obrazu (VCA). Jeli przy przesłaniu oprogramowania układowego zaznaczone jest pole wyboru czasu letniego, naley ustawi stref czasow. Przy wypełnianiu pustej tabeli zmiany czasu (DST), a nastpnie zbyt szybkiej aktualizacji strefy czasowej, czas moe zosta przesunity o 1 godzin. Po ponownym uruchomieniu synchronizacja czasu systemowego moe by opóniona o maks. 9 s w przypadku protokołu SNTP i 14 s w przypadku protokołu serwera czasu. Rozdzielczoci dla RTSP zale od moliwoci odtwarzacza. Polecenia AUX z urzdze serii VideoJet X s dostpne tylko dla kamer AutoDome. Połczenie łacuchowe przy pomocy kabla Ethernet odbiorników VIP-X1600-XFB lub nadajników VideoJet X ograniczone jest do 3 urzdze. Wielko jednostki LUN przy lokalnym zapisie poprzez Direct iscsi jest ograniczona do 2 TB. Wersje VRM wczeniejsze ni 2.0 nie odtworz nagra z bloków zapisanych przy pomocy urzdze z oprogramowaniem układowym w wersji 4.0 Przy przełczaniu rodzaju kodowania w czasie trwania zapisu, z dokonanego w ten sposób nagrania mona odtworzy jedynie cz z ostatnio ustawionym rodzajem kodowania. Przy aktualizacji oprogramowania układowego z wersji 3.x do 4.10 w czasie trwania zapisu, zapis moe nie rozpocz si automatycznie po ponownym uruchomieniu urzdzenia. Moe by konieczne ponowne uruchomienie urzdzenia rcznie. Zaleca si wyłczenie zapisu na czas aktualizacji oprogramowania układowego. Przy aktualizacji oprogramowania układowego z wersji 3.x do 4.10 skonfigurowane w urzdzeniu adresy Multicast mog zosta utracone. Naley upewni si, czy ustawienia te s nadal aktywne. W przeciwnym wypadku naley wprowadzi je ponownie. W modułach nadajnika VIP X1600 XFM4 H.264 do maskowania obszarów prywatnoci mona ustawi tylko kolor szary. Protokół LACP, mimo e wymieniony w dokumentacji, nie jest obsługiwany przez nadajniki VIP X1600. Aby zapewni prawidłow komunikacj pomidzy modułami i wbudowanym przełcznikiem w nadajniku VIP X1600, naley upewni si, e adres IP nie jest ustawiony w adnym urzdzeniu sieciowym. %

5 Ze wzgldu na ograniczenie mocy obliczeniowej przełcznika wbudowanego w nadajniku VIP X1600, zapytania IGMP powinny by uaktywnione tylko w małych segmentach sieci zawierajcych nie wicej ni 3 systemy podstawowe VIP X1600 i do 12 urzdze lub modułów. Zapytania IGMP w nadajniku VIP X1600 musz by wyłczone, jeli przełcznik sieciowy moe przej to zadanie. 5 Wymagania systemowe Przegldarka Microsoft Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza) Oprogramowanie SUN Java Virtual Machine w wersji 1.6.0_14 Oprogramowanie DirectX 9.0c Formant MPEG-ActiveX lub nowszy Oprogramowanie Configuration Manager lub nowsze % %

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz Rzeszów 2005-01-23 Paweł Janusz ShoutCAST to technika stworzona przez firm Nullsoft. Jest to technika kompresji i dostarczania dwiku strumieniowo. Technika ta bardzo dobrze współdziała z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System 5.5

Bosch Video Management System 5.5 Wideo Bosch Video Management System 5.5 Bosch Video Management System 5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u Najlepsza w klasie integracja urządzeń CCTV firmy Bosch Ciągłość pracy dzięki najwyższej odporności

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny

VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny System telewizji przemysłowej (CCTV) VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny VIP X1 Jednokanałowy nadajnik wizyjny Jednokanałowy nadajnik z podwójnym strumieniowaniem Wysokiej jakości sygnał MPEG 4 przy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki - 2004 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) 853 06 85, fax (033) 854 04 06 e-mail: amazis@info-r.skoczow.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo