TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi"

Transkrypt

1 TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka Pozna tel. +48 (61) fax +48 (61) http: InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi Pozna, kwiecie 2004

2 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE ARCHITEKTURA APLIKACJA ZARZDZAJCA DANYMI INMANAGER KONFIGURACJA Parametry łcza danych Status historii odbiorcy Status historii urzdzenia Status faktury Odczyt Urzdzenie Typ odbioru DEFINIOWANIE ODBIORCY DEFINIOWANIE INKASENTA PRZEGLDANIE FAKTUR DEFINIOWANIE TRAS APLIKACJA ZARZDZAJCA DANYMI INCLIENT KONFIGURACJA PRACA W TRYBIE ONLINE PRACA W TRYBIE OFFLINE INSTALACJA INCLIENT NA PALMTOP....21

3 1. Wprowadzenie System InWin jest nowoczesnym rozwizaniem pozwalajcym na gromadzenie i zarzdzanie danymi rozliczeniowymi, których ródłem s liczniki (np. wodocigowe, gazowe, energii elektrycznej). W skład systemu InWin wchodz: centralna baza danych oparta na oprogramowaniu SQL Server 2000, centralna aplikacja zarzdzajca InManager, terminal inkasencki - pocket PC ipaq PDA z oprogramowaniem InClient. System InWin wykorzystuje bezprzewodow łczno GPRS do komunikacji midzy systemem centralnym, a terminalami inkasenckimi. Umoliwia to natychmiastowe przekazanie odczytanych przez inkasenta danych do systemu centralnego. Zapewnia to dostpno danych w systemie centralnym natychmiast po dokonaniu odczytu, co umoliwia bezzwłoczne ich przetwarzanie np. w celu wygenerowania faktury. Utworzona przez system centralny faktura moe zosta przesłana do terminala inkasenckiego i przekazana odbiorcy bezporednio po dokonaniu odczytu. Centralne przetwarzanie danych eliminuje konieczno przechowywania kompletnych danych o odbiorcach w urzdzeniach przenonych, umoliwiajc jednoczenie wydrukowanie faktury po zrealizowanym odczycie. W terminalu inkasenckim przechowywana jest jedynie lista lokalizacji liczników, które naley odczyta. Takie rozwizanie zapewnia wysoki poziom ochrony danych osobowych klientów. Bezporednia łczno pomidzy terminalem inkasenckim, a systemem centralnym umoliwia inkasentowi aktualizacj listy liczników do odczytu, eliminujc konieczno czstych powrotów do firmy, w celu aktualizacji danych w terminalu.

4 2. Architektura Rys. 1 Architektura systemu. Centralnym punktem jest aplikacja InManager, która zarzdza danymi w bazie Microsoft SQL Server, na które składaj si: dane odbiorców, historia odbiorców, dane o posiadanych przez odbiorców urzdzeniach, odczyty z urzdze, dane inkasentów, dzienne trasy inkasentów, dane tras i punktów przydzielonych do tras, faktury odbiorców. Oprócz tabel danych w bazie tworzone s wyzwalacze, odpowiedzialne za sprawdzenie poprawnoci danych, generowanie faktur, zmian statusów faktur po wydrukowaniu. Operacje, jakie mona wykona to dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych. Kady obsługiwany odbiorca musi zosta dodany do bazy. Po dodaniu definiowane s nalece do niego urzdzenia. Oprócz podstawowych informacji tj. numer seryjny, model itd. mona poda lokalizacje urzdzenia u odbiorcy, co ułatwia znalezienie licznika. Wan rzecz jest dodanie inkasenta. Oprócz danych osobowych, naley poda nazw uytkownika w bazie danych. Kady inkasent posiadajcy urzdzenie przenone typu PALMTOP dostaje si do bazy za pomoc aplikacji InClient, w której naley poda parametry logowania. Dla kadego inkasenta mona utworzy tras zbiór punktów w jakich powinien odczyta liczniki. Trasa taka tworzona bdzie przez dodanie kolejnych punktów do trasy

5 inkasenta albo poprzez zaimportowanie stałej trasy. Stała trasa to zbiór punktów o zdefiniowanej nazwie. Do centralnej bazy danych maj dostp aplikacje klienckie InClient. Pozwalaj na pobieranie i przesyłanie danych do bazy. Inkasent bdcy w terenie uruchamia aplikacje i podaje parametry logowania. Gdy aplikacja nawie połczenie z baz danych, wtedy inkasent otrzyma tras, jak powinien odwiedzi. W aplikacji bdzie widoczna lista adresów i urzdze tam si znajdujcych. Po odczytaniu licznika inkasent za pomoc aplikacji InClient bdzie miał moliwo przesłania stanu licznika. Jeli dane dotr do bazy, wtedy zostanie wygenerowana faktura, któr program InClient bdzie mógł wydrukowa. Dane, które docieraj do bazy mona obejrze za pomoc InManager, znajdujc odpowiednie urzdzenie w bazie. Dotyczy to równie wystawianych dla odbiorców faktur, które mona obejrze w specjalnie do tego celu przygotowanym okienku. Istnieje moliwo dodania, modyfikacji stanu licznika równie za pomoc programu InManager, w sytuacji np. kiedy stan licznika został podany telefonicznie przez odbiorc. Moliwa jest równie rejestracja zdarze zwizanych z odbiorc np. brak dostpu do liczników.

6 3. Aplikacja zarzdzajca danymi InManager. Aplikacja działa w rodowisku Windows z zainstalowanym system zarzdzania baz danych typu Microsoft SQL Server Za pomoc aplikacji mamy pełen dostp do zarzdzania i podgldem danych znajdujcych si w bazie. Zarzdzanie danymi podzielone jest na cztery czci dotyczce odrbnych grup danych. S to: Odbiorcy, Inkasenci, Faktury, Trasy. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi si okienko Parametry bazy danych, w którym naley skonfigurowa łcze do bazy patrz punkt Naley zalogowa si na uytkownika, który posiada prawa administratorskie. Jeli zostało wprowadzone poprawne łcze, aplikacja utworzy w bazie potrzebne do pracy tabele. Do kilku tabel zostan dopisane rekordy potrzebne do funkcjonowania systemu. Zostanie dodany uytkownik ADMIN z prawami administratorskimi oraz rola Inkasenci. Rola Inkasenci umoliwia tylko dopisanie i modyfikacje stanu licznika oraz przegldanie pozostałych danych w bazie bez moliwoci ich zmian. Uytkownik ADMIN posiada pozostałe uprawnienia. W celu konfiguracji systemu naley zalogowa si na uytkownika ADMIN Konfiguracja. Przed przystpieniem do pracy trzeba skonfigurowa system, co umoliwi wprowadzanie danych. Dialogi konfiguracyjne znajduj si w menu Konfiguracja, z którego moemy wprowadzi: parametry łcza danych, statusy: faktur, odczytów, odbiorców, dane odczytu - rozumiany jako nazwany przedział czasowy, dane urzdzenia, typ odbioru. Dialog Parametry łcza danych umoliwi zmian bazy danych. Statusy faktur, odczytów s wypełniane automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Dlatego ich konfiguracja nie jest konieczna. Wszystkie dialogi konfiguracyjne oprócz Parametry bazy danych maj taki sam sposób działania. Aby doda pozycje naley nacisn przycisk Dodaj, wprowadzi nowe dane i zatwierdzi poprzez przycisk Zapisz. Aby modyfikowa naley wskaza na licie pozycj, wpisa nowe dane i zatwierdzi przyciskiem Zapisz Parametry łcza danych. Konfiguracja łcza danych odbywa si poprzez ponisze okno dialogowe. Rys. 2 Konfiguracja łcza danych.

7 W celu konfiguracji łcza bazodanowego naley uy przycisku >>, który uaktywnia ponisze okno dialogowe. Na pierwszej zakładce naley wybra typ łcza danych, w naszym przypadku bdzie to Microsoft OLE DB for SQL Server. Rys. 3 Dostawca. Na kolejnej zakładce naley poda nazw serwera oraz informacje na temat logowania do serwera SQL. Jeli te parametry bd poprawnie wprowadzone wtedy mona wybra baz danych na serwerze SQL. W celu sprawdzenia poprawnoci łcza danych mona uy testu uruchamianego przyciskiem Testuj połczenie.

8 Rys. 4 Połczenie. Jeli zostanie zaznaczone pole Zezwalaj na zapisywanie hasła wtedy niepotrzebne jest wypełnianie pól uytkownik, hasło okienka na rys.2. Naley pamita, e dane zostan wpisane tekstem otwartym do pliku INI. Jeli nie zezwolimy na zapisanie danych uytkownika, wtedy za kadym uruchomieniem aplikacji konieczne bdzie podanie uytkownika i hasła Status historii odbiorcy. Rys. 5 Status historii odbiorcy. Status historii odbiorcy potrzebny bdzie do rejestrowania zdarzenia zwizanego z odbiorc np. brak moliwoci odczytu licznika. Uywany jest podczas definiowania historii odbiorcy.

9 Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Status historii urzdzenia. Rys. 6 Status historii urzdzenia. Status historii urzdzenia bdzie wykorzystywany przy dodawaniu odczytów z liczników. Pozwala okreli np. czy mona edytowa odczyt z licznika, czy jest zaksigowany. Odczyt jest zaksigowany w momencie, kiedy faktura do której naley ta pozycja została zaksigowana. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji InManager w bazie zostan utworzone dwa predefiniowane statusy historii urzdzenia: Edytowalny mona edytowa odczyt Zaksigowany edycja zablokowana faktura ju zaksigowana Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Status faktury. Rys. 7 Status faktury. Status faktury okrela np. czy została wydrukowana, czy bdzie to faktura korygujca itd.. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji InManager w bazie zostan utworzone trzy predefiniowane statusy: Edytowalna mona dodawa, edytowa pozycje faktury Zaksigowana edycja zablokowana faktura ju wydrukowana Skorygowana faktura korygujca Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja.

10 Odczyt. Rys. 8 Odczyt. Potrzebny jest do identyfikowania okresu czasu, jakiego dotycz zdarzenia zwizane z histori odbiorcy, odczytami z liczników, faktury. Odczyt bdzie rozumiany jako okres czasu, który posiada nazw, najczciej bdzie to nazwa miesica. Oprócz nazwy trzeba poda pocztkow i kocow dat. Wykorzystywany bdzie jako parametr odczytu licznika, historii odbiorcy, faktury. Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Urzdzenie. Rys. 9 Urzdzenie. Urzdzenia pozwol identyfikowa rodzaj licznika firm, model, wersj. Przy definiowaniu urzdze nalecych do odbiorcy trzeba wybra z listy urzdzenie zdefiniowane za pomoc tego dialogu. Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja.

11 Typ odbioru. Rys. 10 Odbiór. Typ odbioru pozwali zidentyfikowa, jakiego rodzaju przepływ mierzy licznik, a co za tym idzie warto stawki jednostkowej przepływu. Bdzie wybierany podczas zapisywania odczytu z licznika. Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Definiowanie odbiorcy. Definiowanie odbiorcy odbywa si na zakładce Odbiorcy. Zakładka posiada list wszystkich odbiorców oraz w prawej czci dwie zakładki Odbiorca i Urzdzenia. Pierwsza pokazuje dane o odbiorcy i jego histori. Druga nalece do odbiorcy urzdzenia i ich histori.

12 Rys. 11 Zakładka "Odbiorcy - podzakładka Odbiorcy. Aby doda nowego odbiorc naciskamy przycisk. Aplikacja przeniesie kursor na praw stron okna. Jeli wszystkie dane odbiorcy zostan wypełnione, wtedy naley uy przycisku Zapis do bazy. Odbiorca zostanie dodany, co mona bdzie zaobserwowa na licie. Modyfikacja odbywa si bdzie poprzez zaznaczenie odbiorcy na licie, poprawienie danych oraz zatwierdzenie przyciskiem Zapisz do bazy. W czci Historia odbiorcy mona dodawa i edytowa histori odbiorcy. Dodawanie rozpoczyna si od nacinicia przycisku Dodaj. Program automatycznie ustali aktualn dat, ale mona j poprawi. Dla kadej historii naley wybra status historii oraz odczyt, jakiego dotyczy. Po wprowadzeniu, dane mona zapisa przyciskiem Zapisz do bazy. Przycisk pozwala równie na zapisanie zmian zaznaczonej historii. Wszystkie pozycje historii mona obserwowa na licie.

13 Rys. 12 Zakładka "Odbiorcy" - podzakładka "Urzdzenia". Na zakładce Urzdzenia mona dodawa i modyfikowa urzdzenia nalece do odbiorcy. Odbywa si to bdzie za pomoc przycisku Dodaj i Zapisz do bazy analogicznie jak opisano wczeniej. Na tym dialogu naley poda numer urzdzenia, dat uruchomienia, dat wycofania ( kiedy licznik naley wymieni), lokalizacj ułatwiajc znalezienie licznika w obiekcie oraz wybiera z listy typ urzdzenia. Urzdzenia nalece do odbiorcy bd znajdowały si na licie. W czci nazwanej Lista odczytów mona rejestrowa pomiary z liczników. Podczas dodawania data zostanie ustalona automatycznie. Naley poda stan licznika, wybra inkasenta, okres odczytu oraz status odczytu. Pierwszy odczyt pojawi si po dodaniu urzdzenia dla uytkownika. Bdzie to odczyt o stanie 0, dodany przez predefiniowanego inkasenta, z aktualnego okresu o predefiniowanym stanie. Wszystkie odczyty mona obejrze na licie, która pokazuje dat wprowadzenia i stan licznika. Wybierajc odczyt otrzymamy pozostałe informacje takie jak nazwisko i imi inkasenta, uwagi, status odczytu, uwagi odczytu, nazwa, pocztek i koniec odczytu.

14 3.3. Definiowanie inkasenta. Zakładka Inkasenci posiada list wszystkich inkasentów oraz w prawej czci dane inkasentów i ich trasy. Trasy to zbiory punktów, jakie inkasent danego dnia ma przypisane do odwiedzenia. Rys. 13 Zakładka "Inkasenci". Dodawanie i edycja inkasentów odbywa si bdzie tak samo jak na zakładce Odbiorcy. Inkasent posiada kilka dodatkowych pól do wypełnienia. Bd to , numer PDA numer urzdzenia typu PALMTOP uywanego do komunikacji z centraln baz danych, telefon i nazw uytkownika login do centralnej bazy danych. Dodany inkasent bdzie miał w bazie utworzony login oraz bdzie naleał do roli Inkasenci. Definicja trasy pozwali okreli, jakie punkty ma odwiedzi inkasent. Aby zbudowa tras naley najpierw j utworzy. Mona to zrobi przyciskiem Dodaj tras. Program automatycznie utworzy nazw trasy składajc si z nazwiska inkasenta i aktualnej daty. Naley poda orientacyjn długo trasy. Zapis trasy odbywa si poprzez przycisk Zapis do bazy. Wszystkie trasy z danego dnia mona podejrze wybierajc interesujcy dzie i tras z

15 listy. W tym momencie wypełniona zostanie lista punktów nalecych. Wybierajc konkretny punkt otrzymamy list urzdze w danym punkcie, a wybierajc urzdzenie jego numer seryjny i właciciela. Majc ju utworzon tras moemy dodawa, odejmowa punkty. Aby doda punkty nalece do standardowej trasy patrz punkt 3.5, naley zaimportowa tras. W tym celu naley nacisn przycisk Importuj. Ukae si nastpujce okienko dialogowe: Rys. 14 Import trasy. Po wybraniu trasy mona nacisn przycisk Importuj i w tym momencie punkty zostan dodane do trasy. Po wyjciu mona zaobserwowa, w licie punktów nalecych, zaimportowane punkty. W celu dodania nowego odbiorcy naley uy Dodaj odbiorc. Ukae si dialog: Rys. 15 Dodawanie odbiorcy do trasy. Po wybraniu punktu moemy doda cały punkt lub tylko pojedyncze urzdzenie odpowiednio ustawiajc zaznaczenie. Kady punkt zostanie dodany do trasy po wciniciu przycisku Dodaj. Punkt dodany znika z listy. Wskazujc punkt otrzymamy list urzdze, wskazujc urzdzenie otrzymamy nazw odbiorcy i numer seryjny urzdzenia. Usuwanie odbywa si bdzie przez zaznaczenie punktu urzdzenia i wcinicie przycisku Usu odbiorc.

16 3.4. Przegldanie faktur. Do przegldania faktur słuy zakładka Faktury. Po lewej stronie zakładki bdzie znajdowała si lista wszystkich odbiorców. Po wybraniu odbiorcy, po prawej stronie ukae si lista faktur z kolejnych okresów. Po wybraniu faktury z listy wywietlone bd informacje o statusie i uwagach. W dolnej czci pod danymi odbiorcy, wypisana bdzie lista pozycji. Pozycja posiada bdzie numer porzdkowy, numer urzdzenia, jakiego dotyczy, przepływ, cena netto, VAT i brutto. Pod list pozycji wypisane bd sumy kwot netto, VAT i brutto Definiowanie tras. Rys. 16 Zakładka "Faktury". Definiowanie tras odbywa si na zakładce Trasy. Lewa strona zakładki bdzie list zdefiniowanych tras. Dodanie nowej i edycja istniejcej trasy odbywa si bdzie analogicznie jak na zakładce Odbiorcy.

17 Po wybraniu trasy po prawej stronie pojawia si dane trasy. Bd to nazwa, długo, uwagi i nalece punkty. Dostpna bdzie równie list punktów nienalecych do trasy. Wskazanie punktu na jednej jak i drugiej licie spowoduje wywietlenie listy urzdze punktu. Wskazanie urzdzenia pozwali podejrze jego numer seryjny i nazw odbiorcy. Aby doda punkt do trasy naley wybra punkt, zaznaczy urzdzenia i wcisn przycisk \/, który spowoduje przeniesienie z listy dostpnych do listy nalecych. Usunicie punktu odbywa si analogicznie przez przycisk /\ z t rónic, e nie zaznacza si kilku urzdze tylko przenosi pojedynczo. Rys. 17 Zakładka "Trasy".

18 4. Aplikacja zarzdzajca danymi InClient. Aplikacja działa w rodowisku WindowsCE z zainstalowan baz danych typu Microsoft SQLCE. Za pomoc aplikacji poprzez GPRS urzdzenia PALMTOP mona uzyska dostp do zdalnej bazy danych. Aplikacja moe pracowa w dwóch trybach: online i offline. W pierwszym trybie moemy pobiera informacje o punktach i zapisywa stany liczników bezporednio do bazy centralnej. W drugim trybie importujemy informacje o punktach do bazy lokalnej i likwidujemy połczenie. Od tego momentu wszystkie zmiany bd zapisywane do lokalnej bazy. Przy próbie ponownego połczenia z baz centraln bdzie istniała moliwo zsynchronizowania bazy lokalnej z centraln Konfiguracja. Przed połczeniem do bazy danych naley poda parametry łcza. W tym celu trzeba wybra menu "Łcze do bazy -> Konfiguracja. Wywietlone zostanie nastpujce okienko dialogowe: Rys. 188 Konfiguracja łcza bazy danych. Naley poda adres IP i port, pod jakim nasłuchuje serwer SQL, uytkownika i hasło oraz nazwisko i numer inkasenta, który si łczy do bazy. Po wciniciu przycisku Połcz lub wywołaniu polecenia "Łcze do bazy -> Połcz" nastpuje połczenie z serwerem SQL Praca w trybie online. Pierwsze, co naley uczyni to wybranie trasy, jaka bdzie realizowana. W tym celu wybieramy Lista odbiorców -> Pobierz list. Ukae si okienko:

19 Rys. 19 Lista tras. Po wybraniu odczytu ukae si lista zdefiniowanych tras. Naley wybra tras i zatwierdzi wybór przyciskiem OK. W tym momencie program wywietli okienko z dwoma zakładkami Lista odbiorców i Odbiorca. Pierwsza zakładka bdzie z list punktów do odwiedzenia wraz z ich statusem. Na przykładzie poniej wida, e mog by trzy statusy: przekrelone czerwone kółko oznacza, e adne z urzdze odbiorcy nie zostało odczytane, zielony znaczek oznacza, e wszystkie urzdzenia odbiorcy zostały odczytane, kółko w połowie ze znaczkiem zielonym oznacza, e cz urzdze zostało odczytanych Rys. 20 Zakładka Lista odbiorców.

20 Po wybraniu odbiorcy z listy mona wprowadzi stany liczników. W tym celu naley przej na zakładk Odbiorca. Rys. 21 Zakładka "Odbiorca". Po wybraniu urzdzenia z listy mona wprowadzi jego stan. Po wpisaniu w pole stan biecy naley zapisa do bazy za pomoc przycisku Wprowad. Jeli wszystkie urzdzenia zostan odczytane mona wydrukowa faktur przycisk Faktura. Rys. 22 Faktura.

21 4.3. Praca w trybie offline. Przed wejciem w ten tryb naley zaimportowa trasy ze zdalnego serwera SQL. Mona to zrobi wywołujc polecenie z menu Łcze do bazy -> Importuj...". Ukae si nastpujce okienko: Rys. 23 Import. Na licie odczytów naley zaznaczy, które trasy zapisa do bazy lokalnej PALMTOP a. Do wyboru jest pole Nadpisa lokaln baz, po którego wybraniu lokalna baza zostanie wyczyszczona i dopiero, wtedy zostan załadowane dane tras. Przełczanie pomidzy prac na zdalnym serwerze SQL, a lokaln baz nastpuje przez zaznaczenie lub odznaczenie kontrolki "Baza lokalna" na górze zakładki "Lista odbiorców" lub wybranie Łcze do bazy - > Rozłcz. Reszta funkcjonalnoci bdzie przebiegała podobnie jak w trybie online z t rónic, e niedostpna bdzie funkcja wydruku faktury. Wszystkie zapisy danych bd odbywały si do bazy lokalnej. Dopiero po przełczeniu do bazy zdalnej SQL program zapyta o zapisanie zmian do bazy zdalnej Instalacja InClient na PALMTOP. Aby zainstalowa program na urzdzeniu typu PALMTOP naley: przegra załczone pliki 'cab'do urzdzenia mobilnego przy pomocy ActiveSync lub w dowolny inny sposób. na urzdzeniu mobilnym zainstalowa 'caby'przez kliknicie na nich. System operacyjny spyta si czy zainstalowa aplikacje, nastpnie rozpakuje i zainstaluje program. Aplikacja dodaje si do menu 'Start'urzdzenia mobilnego, aby uruchomi aplikacj naley klikn w InClient w menu Start.

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Wydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja

Wydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja Wydawanie czytnikami by CTI Instrukcja 1. Opis programu Program umożliwia szybkie wydawanie towaru z magazynu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dzięki temu rozwiązaniu można w łatwy sposób wydawać towary

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Nawiązanie połączenia... 4 3. Logowanie... 5 4. Przyjmowanie Kolektorami... 5 4.1. Konfiguracja... 5 4.2. Praca z programem...

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego

Bardziej szczegółowo