TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi"

Transkrypt

1 TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka Pozna tel. +48 (61) fax +48 (61) http: InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi Pozna, kwiecie 2004

2 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE ARCHITEKTURA APLIKACJA ZARZDZAJCA DANYMI INMANAGER KONFIGURACJA Parametry łcza danych Status historii odbiorcy Status historii urzdzenia Status faktury Odczyt Urzdzenie Typ odbioru DEFINIOWANIE ODBIORCY DEFINIOWANIE INKASENTA PRZEGLDANIE FAKTUR DEFINIOWANIE TRAS APLIKACJA ZARZDZAJCA DANYMI INCLIENT KONFIGURACJA PRACA W TRYBIE ONLINE PRACA W TRYBIE OFFLINE INSTALACJA INCLIENT NA PALMTOP....21

3 1. Wprowadzenie System InWin jest nowoczesnym rozwizaniem pozwalajcym na gromadzenie i zarzdzanie danymi rozliczeniowymi, których ródłem s liczniki (np. wodocigowe, gazowe, energii elektrycznej). W skład systemu InWin wchodz: centralna baza danych oparta na oprogramowaniu SQL Server 2000, centralna aplikacja zarzdzajca InManager, terminal inkasencki - pocket PC ipaq PDA z oprogramowaniem InClient. System InWin wykorzystuje bezprzewodow łczno GPRS do komunikacji midzy systemem centralnym, a terminalami inkasenckimi. Umoliwia to natychmiastowe przekazanie odczytanych przez inkasenta danych do systemu centralnego. Zapewnia to dostpno danych w systemie centralnym natychmiast po dokonaniu odczytu, co umoliwia bezzwłoczne ich przetwarzanie np. w celu wygenerowania faktury. Utworzona przez system centralny faktura moe zosta przesłana do terminala inkasenckiego i przekazana odbiorcy bezporednio po dokonaniu odczytu. Centralne przetwarzanie danych eliminuje konieczno przechowywania kompletnych danych o odbiorcach w urzdzeniach przenonych, umoliwiajc jednoczenie wydrukowanie faktury po zrealizowanym odczycie. W terminalu inkasenckim przechowywana jest jedynie lista lokalizacji liczników, które naley odczyta. Takie rozwizanie zapewnia wysoki poziom ochrony danych osobowych klientów. Bezporednia łczno pomidzy terminalem inkasenckim, a systemem centralnym umoliwia inkasentowi aktualizacj listy liczników do odczytu, eliminujc konieczno czstych powrotów do firmy, w celu aktualizacji danych w terminalu.

4 2. Architektura Rys. 1 Architektura systemu. Centralnym punktem jest aplikacja InManager, która zarzdza danymi w bazie Microsoft SQL Server, na które składaj si: dane odbiorców, historia odbiorców, dane o posiadanych przez odbiorców urzdzeniach, odczyty z urzdze, dane inkasentów, dzienne trasy inkasentów, dane tras i punktów przydzielonych do tras, faktury odbiorców. Oprócz tabel danych w bazie tworzone s wyzwalacze, odpowiedzialne za sprawdzenie poprawnoci danych, generowanie faktur, zmian statusów faktur po wydrukowaniu. Operacje, jakie mona wykona to dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych. Kady obsługiwany odbiorca musi zosta dodany do bazy. Po dodaniu definiowane s nalece do niego urzdzenia. Oprócz podstawowych informacji tj. numer seryjny, model itd. mona poda lokalizacje urzdzenia u odbiorcy, co ułatwia znalezienie licznika. Wan rzecz jest dodanie inkasenta. Oprócz danych osobowych, naley poda nazw uytkownika w bazie danych. Kady inkasent posiadajcy urzdzenie przenone typu PALMTOP dostaje si do bazy za pomoc aplikacji InClient, w której naley poda parametry logowania. Dla kadego inkasenta mona utworzy tras zbiór punktów w jakich powinien odczyta liczniki. Trasa taka tworzona bdzie przez dodanie kolejnych punktów do trasy

5 inkasenta albo poprzez zaimportowanie stałej trasy. Stała trasa to zbiór punktów o zdefiniowanej nazwie. Do centralnej bazy danych maj dostp aplikacje klienckie InClient. Pozwalaj na pobieranie i przesyłanie danych do bazy. Inkasent bdcy w terenie uruchamia aplikacje i podaje parametry logowania. Gdy aplikacja nawie połczenie z baz danych, wtedy inkasent otrzyma tras, jak powinien odwiedzi. W aplikacji bdzie widoczna lista adresów i urzdze tam si znajdujcych. Po odczytaniu licznika inkasent za pomoc aplikacji InClient bdzie miał moliwo przesłania stanu licznika. Jeli dane dotr do bazy, wtedy zostanie wygenerowana faktura, któr program InClient bdzie mógł wydrukowa. Dane, które docieraj do bazy mona obejrze za pomoc InManager, znajdujc odpowiednie urzdzenie w bazie. Dotyczy to równie wystawianych dla odbiorców faktur, które mona obejrze w specjalnie do tego celu przygotowanym okienku. Istnieje moliwo dodania, modyfikacji stanu licznika równie za pomoc programu InManager, w sytuacji np. kiedy stan licznika został podany telefonicznie przez odbiorc. Moliwa jest równie rejestracja zdarze zwizanych z odbiorc np. brak dostpu do liczników.

6 3. Aplikacja zarzdzajca danymi InManager. Aplikacja działa w rodowisku Windows z zainstalowanym system zarzdzania baz danych typu Microsoft SQL Server Za pomoc aplikacji mamy pełen dostp do zarzdzania i podgldem danych znajdujcych si w bazie. Zarzdzanie danymi podzielone jest na cztery czci dotyczce odrbnych grup danych. S to: Odbiorcy, Inkasenci, Faktury, Trasy. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi si okienko Parametry bazy danych, w którym naley skonfigurowa łcze do bazy patrz punkt Naley zalogowa si na uytkownika, który posiada prawa administratorskie. Jeli zostało wprowadzone poprawne łcze, aplikacja utworzy w bazie potrzebne do pracy tabele. Do kilku tabel zostan dopisane rekordy potrzebne do funkcjonowania systemu. Zostanie dodany uytkownik ADMIN z prawami administratorskimi oraz rola Inkasenci. Rola Inkasenci umoliwia tylko dopisanie i modyfikacje stanu licznika oraz przegldanie pozostałych danych w bazie bez moliwoci ich zmian. Uytkownik ADMIN posiada pozostałe uprawnienia. W celu konfiguracji systemu naley zalogowa si na uytkownika ADMIN Konfiguracja. Przed przystpieniem do pracy trzeba skonfigurowa system, co umoliwi wprowadzanie danych. Dialogi konfiguracyjne znajduj si w menu Konfiguracja, z którego moemy wprowadzi: parametry łcza danych, statusy: faktur, odczytów, odbiorców, dane odczytu - rozumiany jako nazwany przedział czasowy, dane urzdzenia, typ odbioru. Dialog Parametry łcza danych umoliwi zmian bazy danych. Statusy faktur, odczytów s wypełniane automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Dlatego ich konfiguracja nie jest konieczna. Wszystkie dialogi konfiguracyjne oprócz Parametry bazy danych maj taki sam sposób działania. Aby doda pozycje naley nacisn przycisk Dodaj, wprowadzi nowe dane i zatwierdzi poprzez przycisk Zapisz. Aby modyfikowa naley wskaza na licie pozycj, wpisa nowe dane i zatwierdzi przyciskiem Zapisz Parametry łcza danych. Konfiguracja łcza danych odbywa si poprzez ponisze okno dialogowe. Rys. 2 Konfiguracja łcza danych.

7 W celu konfiguracji łcza bazodanowego naley uy przycisku >>, który uaktywnia ponisze okno dialogowe. Na pierwszej zakładce naley wybra typ łcza danych, w naszym przypadku bdzie to Microsoft OLE DB for SQL Server. Rys. 3 Dostawca. Na kolejnej zakładce naley poda nazw serwera oraz informacje na temat logowania do serwera SQL. Jeli te parametry bd poprawnie wprowadzone wtedy mona wybra baz danych na serwerze SQL. W celu sprawdzenia poprawnoci łcza danych mona uy testu uruchamianego przyciskiem Testuj połczenie.

8 Rys. 4 Połczenie. Jeli zostanie zaznaczone pole Zezwalaj na zapisywanie hasła wtedy niepotrzebne jest wypełnianie pól uytkownik, hasło okienka na rys.2. Naley pamita, e dane zostan wpisane tekstem otwartym do pliku INI. Jeli nie zezwolimy na zapisanie danych uytkownika, wtedy za kadym uruchomieniem aplikacji konieczne bdzie podanie uytkownika i hasła Status historii odbiorcy. Rys. 5 Status historii odbiorcy. Status historii odbiorcy potrzebny bdzie do rejestrowania zdarzenia zwizanego z odbiorc np. brak moliwoci odczytu licznika. Uywany jest podczas definiowania historii odbiorcy.

9 Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Status historii urzdzenia. Rys. 6 Status historii urzdzenia. Status historii urzdzenia bdzie wykorzystywany przy dodawaniu odczytów z liczników. Pozwala okreli np. czy mona edytowa odczyt z licznika, czy jest zaksigowany. Odczyt jest zaksigowany w momencie, kiedy faktura do której naley ta pozycja została zaksigowana. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji InManager w bazie zostan utworzone dwa predefiniowane statusy historii urzdzenia: Edytowalny mona edytowa odczyt Zaksigowany edycja zablokowana faktura ju zaksigowana Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Status faktury. Rys. 7 Status faktury. Status faktury okrela np. czy została wydrukowana, czy bdzie to faktura korygujca itd.. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji InManager w bazie zostan utworzone trzy predefiniowane statusy: Edytowalna mona dodawa, edytowa pozycje faktury Zaksigowana edycja zablokowana faktura ju wydrukowana Skorygowana faktura korygujca Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja.

10 Odczyt. Rys. 8 Odczyt. Potrzebny jest do identyfikowania okresu czasu, jakiego dotycz zdarzenia zwizane z histori odbiorcy, odczytami z liczników, faktury. Odczyt bdzie rozumiany jako okres czasu, który posiada nazw, najczciej bdzie to nazwa miesica. Oprócz nazwy trzeba poda pocztkow i kocow dat. Wykorzystywany bdzie jako parametr odczytu licznika, historii odbiorcy, faktury. Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Urzdzenie. Rys. 9 Urzdzenie. Urzdzenia pozwol identyfikowa rodzaj licznika firm, model, wersj. Przy definiowaniu urzdze nalecych do odbiorcy trzeba wybra z listy urzdzenie zdefiniowane za pomoc tego dialogu. Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja.

11 Typ odbioru. Rys. 10 Odbiór. Typ odbioru pozwali zidentyfikowa, jakiego rodzaju przepływ mierzy licznik, a co za tym idzie warto stawki jednostkowej przepływu. Bdzie wybierany podczas zapisywania odczytu z licznika. Sposób działania patrz punkt 3.1 Konfiguracja Definiowanie odbiorcy. Definiowanie odbiorcy odbywa si na zakładce Odbiorcy. Zakładka posiada list wszystkich odbiorców oraz w prawej czci dwie zakładki Odbiorca i Urzdzenia. Pierwsza pokazuje dane o odbiorcy i jego histori. Druga nalece do odbiorcy urzdzenia i ich histori.

12 Rys. 11 Zakładka "Odbiorcy - podzakładka Odbiorcy. Aby doda nowego odbiorc naciskamy przycisk. Aplikacja przeniesie kursor na praw stron okna. Jeli wszystkie dane odbiorcy zostan wypełnione, wtedy naley uy przycisku Zapis do bazy. Odbiorca zostanie dodany, co mona bdzie zaobserwowa na licie. Modyfikacja odbywa si bdzie poprzez zaznaczenie odbiorcy na licie, poprawienie danych oraz zatwierdzenie przyciskiem Zapisz do bazy. W czci Historia odbiorcy mona dodawa i edytowa histori odbiorcy. Dodawanie rozpoczyna si od nacinicia przycisku Dodaj. Program automatycznie ustali aktualn dat, ale mona j poprawi. Dla kadej historii naley wybra status historii oraz odczyt, jakiego dotyczy. Po wprowadzeniu, dane mona zapisa przyciskiem Zapisz do bazy. Przycisk pozwala równie na zapisanie zmian zaznaczonej historii. Wszystkie pozycje historii mona obserwowa na licie.

13 Rys. 12 Zakładka "Odbiorcy" - podzakładka "Urzdzenia". Na zakładce Urzdzenia mona dodawa i modyfikowa urzdzenia nalece do odbiorcy. Odbywa si to bdzie za pomoc przycisku Dodaj i Zapisz do bazy analogicznie jak opisano wczeniej. Na tym dialogu naley poda numer urzdzenia, dat uruchomienia, dat wycofania ( kiedy licznik naley wymieni), lokalizacj ułatwiajc znalezienie licznika w obiekcie oraz wybiera z listy typ urzdzenia. Urzdzenia nalece do odbiorcy bd znajdowały si na licie. W czci nazwanej Lista odczytów mona rejestrowa pomiary z liczników. Podczas dodawania data zostanie ustalona automatycznie. Naley poda stan licznika, wybra inkasenta, okres odczytu oraz status odczytu. Pierwszy odczyt pojawi si po dodaniu urzdzenia dla uytkownika. Bdzie to odczyt o stanie 0, dodany przez predefiniowanego inkasenta, z aktualnego okresu o predefiniowanym stanie. Wszystkie odczyty mona obejrze na licie, która pokazuje dat wprowadzenia i stan licznika. Wybierajc odczyt otrzymamy pozostałe informacje takie jak nazwisko i imi inkasenta, uwagi, status odczytu, uwagi odczytu, nazwa, pocztek i koniec odczytu.

14 3.3. Definiowanie inkasenta. Zakładka Inkasenci posiada list wszystkich inkasentów oraz w prawej czci dane inkasentów i ich trasy. Trasy to zbiory punktów, jakie inkasent danego dnia ma przypisane do odwiedzenia. Rys. 13 Zakładka "Inkasenci". Dodawanie i edycja inkasentów odbywa si bdzie tak samo jak na zakładce Odbiorcy. Inkasent posiada kilka dodatkowych pól do wypełnienia. Bd to , numer PDA numer urzdzenia typu PALMTOP uywanego do komunikacji z centraln baz danych, telefon i nazw uytkownika login do centralnej bazy danych. Dodany inkasent bdzie miał w bazie utworzony login oraz bdzie naleał do roli Inkasenci. Definicja trasy pozwali okreli, jakie punkty ma odwiedzi inkasent. Aby zbudowa tras naley najpierw j utworzy. Mona to zrobi przyciskiem Dodaj tras. Program automatycznie utworzy nazw trasy składajc si z nazwiska inkasenta i aktualnej daty. Naley poda orientacyjn długo trasy. Zapis trasy odbywa si poprzez przycisk Zapis do bazy. Wszystkie trasy z danego dnia mona podejrze wybierajc interesujcy dzie i tras z

15 listy. W tym momencie wypełniona zostanie lista punktów nalecych. Wybierajc konkretny punkt otrzymamy list urzdze w danym punkcie, a wybierajc urzdzenie jego numer seryjny i właciciela. Majc ju utworzon tras moemy dodawa, odejmowa punkty. Aby doda punkty nalece do standardowej trasy patrz punkt 3.5, naley zaimportowa tras. W tym celu naley nacisn przycisk Importuj. Ukae si nastpujce okienko dialogowe: Rys. 14 Import trasy. Po wybraniu trasy mona nacisn przycisk Importuj i w tym momencie punkty zostan dodane do trasy. Po wyjciu mona zaobserwowa, w licie punktów nalecych, zaimportowane punkty. W celu dodania nowego odbiorcy naley uy Dodaj odbiorc. Ukae si dialog: Rys. 15 Dodawanie odbiorcy do trasy. Po wybraniu punktu moemy doda cały punkt lub tylko pojedyncze urzdzenie odpowiednio ustawiajc zaznaczenie. Kady punkt zostanie dodany do trasy po wciniciu przycisku Dodaj. Punkt dodany znika z listy. Wskazujc punkt otrzymamy list urzdze, wskazujc urzdzenie otrzymamy nazw odbiorcy i numer seryjny urzdzenia. Usuwanie odbywa si bdzie przez zaznaczenie punktu urzdzenia i wcinicie przycisku Usu odbiorc.

16 3.4. Przegldanie faktur. Do przegldania faktur słuy zakładka Faktury. Po lewej stronie zakładki bdzie znajdowała si lista wszystkich odbiorców. Po wybraniu odbiorcy, po prawej stronie ukae si lista faktur z kolejnych okresów. Po wybraniu faktury z listy wywietlone bd informacje o statusie i uwagach. W dolnej czci pod danymi odbiorcy, wypisana bdzie lista pozycji. Pozycja posiada bdzie numer porzdkowy, numer urzdzenia, jakiego dotyczy, przepływ, cena netto, VAT i brutto. Pod list pozycji wypisane bd sumy kwot netto, VAT i brutto Definiowanie tras. Rys. 16 Zakładka "Faktury". Definiowanie tras odbywa si na zakładce Trasy. Lewa strona zakładki bdzie list zdefiniowanych tras. Dodanie nowej i edycja istniejcej trasy odbywa si bdzie analogicznie jak na zakładce Odbiorcy.

17 Po wybraniu trasy po prawej stronie pojawia si dane trasy. Bd to nazwa, długo, uwagi i nalece punkty. Dostpna bdzie równie list punktów nienalecych do trasy. Wskazanie punktu na jednej jak i drugiej licie spowoduje wywietlenie listy urzdze punktu. Wskazanie urzdzenia pozwali podejrze jego numer seryjny i nazw odbiorcy. Aby doda punkt do trasy naley wybra punkt, zaznaczy urzdzenia i wcisn przycisk \/, który spowoduje przeniesienie z listy dostpnych do listy nalecych. Usunicie punktu odbywa si analogicznie przez przycisk /\ z t rónic, e nie zaznacza si kilku urzdze tylko przenosi pojedynczo. Rys. 17 Zakładka "Trasy".

18 4. Aplikacja zarzdzajca danymi InClient. Aplikacja działa w rodowisku WindowsCE z zainstalowan baz danych typu Microsoft SQLCE. Za pomoc aplikacji poprzez GPRS urzdzenia PALMTOP mona uzyska dostp do zdalnej bazy danych. Aplikacja moe pracowa w dwóch trybach: online i offline. W pierwszym trybie moemy pobiera informacje o punktach i zapisywa stany liczników bezporednio do bazy centralnej. W drugim trybie importujemy informacje o punktach do bazy lokalnej i likwidujemy połczenie. Od tego momentu wszystkie zmiany bd zapisywane do lokalnej bazy. Przy próbie ponownego połczenia z baz centraln bdzie istniała moliwo zsynchronizowania bazy lokalnej z centraln Konfiguracja. Przed połczeniem do bazy danych naley poda parametry łcza. W tym celu trzeba wybra menu "Łcze do bazy -> Konfiguracja. Wywietlone zostanie nastpujce okienko dialogowe: Rys. 188 Konfiguracja łcza bazy danych. Naley poda adres IP i port, pod jakim nasłuchuje serwer SQL, uytkownika i hasło oraz nazwisko i numer inkasenta, który si łczy do bazy. Po wciniciu przycisku Połcz lub wywołaniu polecenia "Łcze do bazy -> Połcz" nastpuje połczenie z serwerem SQL Praca w trybie online. Pierwsze, co naley uczyni to wybranie trasy, jaka bdzie realizowana. W tym celu wybieramy Lista odbiorców -> Pobierz list. Ukae si okienko:

19 Rys. 19 Lista tras. Po wybraniu odczytu ukae si lista zdefiniowanych tras. Naley wybra tras i zatwierdzi wybór przyciskiem OK. W tym momencie program wywietli okienko z dwoma zakładkami Lista odbiorców i Odbiorca. Pierwsza zakładka bdzie z list punktów do odwiedzenia wraz z ich statusem. Na przykładzie poniej wida, e mog by trzy statusy: przekrelone czerwone kółko oznacza, e adne z urzdze odbiorcy nie zostało odczytane, zielony znaczek oznacza, e wszystkie urzdzenia odbiorcy zostały odczytane, kółko w połowie ze znaczkiem zielonym oznacza, e cz urzdze zostało odczytanych Rys. 20 Zakładka Lista odbiorców.

20 Po wybraniu odbiorcy z listy mona wprowadzi stany liczników. W tym celu naley przej na zakładk Odbiorca. Rys. 21 Zakładka "Odbiorca". Po wybraniu urzdzenia z listy mona wprowadzi jego stan. Po wpisaniu w pole stan biecy naley zapisa do bazy za pomoc przycisku Wprowad. Jeli wszystkie urzdzenia zostan odczytane mona wydrukowa faktur przycisk Faktura. Rys. 22 Faktura.

21 4.3. Praca w trybie offline. Przed wejciem w ten tryb naley zaimportowa trasy ze zdalnego serwera SQL. Mona to zrobi wywołujc polecenie z menu Łcze do bazy -> Importuj...". Ukae si nastpujce okienko: Rys. 23 Import. Na licie odczytów naley zaznaczy, które trasy zapisa do bazy lokalnej PALMTOP a. Do wyboru jest pole Nadpisa lokaln baz, po którego wybraniu lokalna baza zostanie wyczyszczona i dopiero, wtedy zostan załadowane dane tras. Przełczanie pomidzy prac na zdalnym serwerze SQL, a lokaln baz nastpuje przez zaznaczenie lub odznaczenie kontrolki "Baza lokalna" na górze zakładki "Lista odbiorców" lub wybranie Łcze do bazy - > Rozłcz. Reszta funkcjonalnoci bdzie przebiegała podobnie jak w trybie online z t rónic, e niedostpna bdzie funkcja wydruku faktury. Wszystkie zapisy danych bd odbywały si do bazy lokalnej. Dopiero po przełczeniu do bazy zdalnej SQL program zapyta o zapisanie zmian do bazy zdalnej Instalacja InClient na PALMTOP. Aby zainstalowa program na urzdzeniu typu PALMTOP naley: przegra załczone pliki 'cab'do urzdzenia mobilnego przy pomocy ActiveSync lub w dowolny inny sposób. na urzdzeniu mobilnym zainstalowa 'caby'przez kliknicie na nich. System operacyjny spyta si czy zainstalowa aplikacje, nastpnie rozpakuje i zainstaluje program. Aplikacja dodaje si do menu 'Start'urzdzenia mobilnego, aby uruchomi aplikacj naley klikn w InClient w menu Start.

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Alfa Sprzedaż aplikacja mobilna

Alfa Sprzedaż aplikacja mobilna Alfa Sprzedaż aplikacja mobilna Czym jest Alfa Sprzedaż? Alfa Sprzedaż jest systemem wspomagania pracy przedstawicieli handlowych. Nasz produkt skierowany jest do firm działających w systemie Presellingu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo