I11 18> 1I2 ;'8? 'G 18?I2# $ $ '::: 2 ;'> 1881: 1 18 $?> ?8 1 $8J? 1 1,42 =91 2 4?1 $2 2 1 ' $ $ 2" name="description"> I11 18> 1I2 ;'8? 'G 18?I2# $ $ '::: 2 ;'> 1881: 1 18 $?> ?8 1 $8J? 1 1,42 =91 2 4?1 $2 2 1 ' $ $ 2">

D 54E22! = 1, 1 1I2 ;'8? 'G 18?I2# $ $ '::: 2 ;'> 1881: 1 18 $

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D 54E22! = 1, 1 1I2 ;'8? 'G 18?I2# $ $2+ 8 1 1 '::: 2 ;'> 1881: 1 18 $"

Transkrypt

1 0 46 "!7) /50 5 C D 54E22! = 1, 1<FE22',#%,#% $, G 2 $::H#!118>I11 18> 1I2 ;'8? 'G 18?I2# $ $ '::: 2 ;'> 1881: 1 18 $?> ?8 1 $8J? 1 1,42 =91 2 4?1 $2 2 1 ' $ $ ? 1 KHA 2 &

2 !.!/!!/ W ramach projektu zostanie stworzona jedna e-usługa wiadczona na platformie, której celem bdzie kojarzenie firm poszukujcych pomocy w naprawie oprogramowania komputerowego (zleceniodawcy) ze specjalistami z brany informatycznej (zleceniobiorcy). Funkcjonalno została opisana poniej. Wszystkie procesy w ramach e-usługi bd realizowane przez uytkowników za pomoc przegldarki internetowej z dostpem do sieci Internet. OD STRONY ZLECENIODAWCY: W celu złoenia zlecenia, zainteresowana firma bdzie musiała trafi na stron internetowa e-usługi. Jedna z zakładek na stronie bdzie opisywa, czym jest DynamicsAx w celu przedstawienia w przystpny sposób zalet e-usługi. Jedynie zalogowani uytkownicy bd mogli korzysta z platformy, zatem pierwszym krokiem bdzie rejestracja w systemie (po uprzednim przeczytaniu regulaminu korzystania z serwisu) i utworzenie konta dla firmy (rejestracja bdzie podzielona na dla firm i dla wykonawców). Rejestracja bdzie bezpłatna, jednake bdzie wymagała podania danych firmy (nazwa, NIP, REGON) jest to obowizkowe, poniewa te dane bd podstawa do wystawienia faktury czy umowy. W celu potwierdzenia rejestracji zostanie wysłany na podany przez przedstawiciela firmy adres mailowy (jest to rozwizanie obecnie powszechnie stosowane). Pozytywne zakoczenie procesu rejestracji wygeneruje indywidualny numer ID w systemie dla kadego klienta (firmy). Złoenie zlecenia bdzie nastpowało poprzez wypełnienie pól z list rozwijanych z poszczególnymi parametrami w wyborze jednokrotnym lub wielokrotnym (fachowo radiobutton i checkbox) przykładowo system wywietli zdanie "czy masz problem z:" i do wyboru wyskocz słowa "oprogramowaniem" lub "sprztem". Klient klikajc na pierwsza opcje zostanie przekierowany na kolejna list, na której bd rónego typu oprogramowania. Zatem bdzie w stanie zdefiniowa swoja potrzeb naprawy błdu wystpujcego w działalnoci przedsibiorstwa. Dodatkowo pozostanie wstawione pole tekstowe z uwagami, -

3 by w razie koniecznoci doprecyzowa problem. Formularz działa za pomoc generatora, którego wypełnienie nie powinno zajc rednio wicej ni 7 min. (prostota i intuicyjno formularza). Jest to inteligentne podejcie, poniewa czsto klienci sami maja kłopot ze zdefiniowaniem problemu, a to bdzie rola systemu, by naprowadzi ich na odpowiednie zagadnienia. Gdy ju problem zostanie skonkretyzowany, klient zostanie poproszony o potwierdzenie za pomoc przycisku w stylu wylij zlecenie. W tym samym czasie zostanie wysłany do niego mail z wybranymi przez niego kryteriami (by nie zapomniał wyselekcjonowanych informacji), a jednoczenie to włanie zlecenie zostanie rozesłane do tych specjalistów, którzy maja wolne zasoby czasowe i w swoim profilu posiadaj odpowiednie oprogramowania (opis zleceniobiorców poniej). Klientowi w przypadku awarii systemu bardzo zaley na czasie, w zwizku z tym dobranie specjalisty musi trwa bardzo krótko. Dlatego system bdzie zaprogramowany tak, by w czasie rzeczywistym wysła zlecenie do piciu losowo-wybranych specjalistów (oczywicie wyselekcjonowanych na podstawie kryteriów zawartych w ich profilach) i zastosowa zasad kto pierwszy, ten lepszy. Jest to spowodowane tym, i gdyby zapytanie zostało wysłane tylko do jednej osoby, która w krótkim czasie nie mogłaby odpowiedzie (akceptujc bd nie), stanowiłoby to utrat czasu dla klienta. Ponadto zaleta systemu bdzie okrelenie szacowanego czasu na zrealizowanie zlecenia poprzez algorytm dopasowujcy wybrane kryteria. Wykonawca otrzyma wiec nie tylko opis problemu, ale równie cen za roboczo/dzie, za jaka ma by wykonane zlecenie. Jest to efektywne narzdzie, poniewa w przypadku, gdy Wykonawca zakoczy projekt przed czasem, zostanie za to wynagrodzony poprzez zapłat równie za czas pozostajcy do zakoczenia zlecenia, natomiast gdy bdzie si opóniał z oddaniem, nie otrzyma dodatkowej zapłaty za nadgodziny. Bedzie to motywator na finalizowanie zlecenia przed czasem. W momencie akceptacji do rozpoczcia realizacji zlecenia, w panelu firmy zostanie wygenerowana umowa z firma DynamicsAx bdca reprezentantem e-usługi. Umowa bdzie prawnie wana ze wzgldu na wyposaenie ja w podpis elektroniczny. Konto zleceniodawcy bdzie wyposaone w zakładk informujca o statusie zlecenia. Gdy zlecenie zostanie zaakceptowane, zarówno na koncie jak i na mailu firmy pojawi si taka informacja, z E

4 numerem ID zleceniobiorcy (zachowanie anonimowoci). Na koncie bdzie równie widoczna historia zlece i status płatnoci za zlecenia (w przypadku nie opłacenia sfinalizowanego zlecenia, system wyle monit). OD STRONY ZLECENIOBIORCY: Informatycy zainteresowani dostawaniem dodatkowych zlece bd mogli si zarejestrowa na platformie poprzez wybór rejestracji dla wykonawców. Beda poproszeni o przeczytanie regulaminu korzystania z serwisu. Tak jak ze strony zleceniodawcy, równie konto zleceniobiorcy bdzie bezpłatne, by przyciga systematycznie coraz wicej osób. Obowizkowymi danymi przy rejestracji bdzie imi i nazwisko oraz NIP, poniewa przy rozliczaniu si poprzez umow o dzieło, ze strony Wnioskodawcy wystpi wymóg odprowadzenia podatku do Urzdu Skarbowego. W celu potwierdzenia rejestracji zostanie wysłany na podany przez specjalist. Pozytywne zakoczenie procesu rejestracji wygeneruje indywidualny numer ID w systemie dla kadego uytkownika (specjalisty z brany IT). Po ponownym zalogowaniu si do e-usługi, system wywietli po kolei pola wymagane do uzupełnienia profilu (zastosowanie radiobutton i checkbox) w zakresie merytoryki, takie jak: obeznanie z oprogramowaniem (wybra z listy rozwijanej nazwy systemów, które specjalista potrafi programowa), znajomo jzyków programowania, posiadane certyfikaty, itp. Bedzie to swego rodzaju filtr systemu, na podstawie którego system rozsyła zapytania ofertowe od zleceniodawców do wyselekcjonowanych zleceniobiorców. Jeli uytkownik bdzie chciał otrzymywa powiadomienia smsem, moe wpisa numer telefonu. Konto zleceniobiorcy bdzie równie wyposaone w podstron wywietlajca list zlece zrealizowanych oraz w realizacji. Kade kolejne zlecenie bdzie powikszało pule roboczo/dni, które s istotne przy awansie z wykonawcy na Product Managera (co implikuje wzrost wynagrodzenia, cz. 16 f wniosku). Dodatkowo e-usługa bdzie wyposaona w moliwo zmiany swojego statusu dostpnoci, np. "dostpny", "dostpny przez 1 roboczo/dzie", "niedostpny", dziki czemu system rozele zapytania wyłcznie do tych uytkowników, którzy odpowiadaj dostpnoci na oszacowany czas zlecenia. W przypadku wyselekcjonowania danego uytkownika przez system do realizacji zlecenia,.

5 otrzyma on powiadomienie na oraz urzdzenie mobilne (sms). Bedzie wiadom, i musi si szybko decydowa, inaczej kto inny zgarnie jego zlecenie. Akceptacja automatycznie wygeneruje odpowiedz do klienta (w postaci ) i od tego czasu zacznie obowizywa czas zlecenia. Dodatkowo zostanie wygenerowana umowa pomidzy DynamicsAx a zleceniobiorca. Na umowie bd widoczne dane informatyka, za to anonimowo zostanie zachowana w stosunku do firmy zlecajcej usług. Po zrealizowaniu projektu nastpi zmiana statusu zlecenia na Potwierdzenie wykonania zlecenia i zleceniodawca bdzie zobligowany wykona test oprogramowania bdcego przedmiotem zlecenia. Jeli test zakoczy si negatywnie, status zlecenia zmieni si na "Po testach wystpuj błdy" w przypadku znalezienia odstpstw od załoe zlecenia, a gdy pozytywnie "Przenie na Proda", jako informacja dla wykonawcy o moliwoci przeniesienia modyfikacji ze rodowiska testowego na rodowisko produkcyjne. W przypadku braku zastrzee do wykonania zlecenia- "Zlecenie zamknite przez klienta". Jeeli zleceniobiorca nie poprawi zlecenia bd w zleceniu nadal bd wystpowa błdy, system odnotuje to jako zlecenie zrealizowane błdnie. Wystpi komunikat, i pozostało mu X razy na nieefektywna realizacje zlecenia (a Wnioskodawca zakłada 3 moliwoci realizacji zlece z błdami). Po trzech próbach uytkownik bdzie usunity z serwisu. Dlatego klient (firma) zostanie automatycznie poproszony o wystawienie oceny w panelu referencji (wg załoonej skali zadowolenia). Po sfinalizowaniu kontaktu natychmiastowo zostanie wygenerowana z jednej strony faktura VAT do zleceniodawcy, a z drugiej strony rachunek do zleceniobiorcy. Zarówno na koncie, jak i u zleceniodawcy pojawi si informacja o kwocie do zapłaty oraz moliwo przekierowania do systemu elektronicznej bankowoci. Od strony zleceniobiorcy po wykonaniu pierwszego zlecenia zostanie on przez system poproszony o podanie numeru konta bankowego (które zostanie nastpnie zachowane w systemie i wykorzystywane przy kolejnych zleceniach). Generalnie to e-usługa bdzie narzdziem rozliczajcym obie strony, poniewa cena widoczna dla obu zaangaowanych stron usługi jest róna ze wzgldu na marze dla DynamicsAx (szerzej w punkcie 16 f). Generowane bd dwie umowy - jedna miedzy DynamicsAx a zleceniobiorca (firma) oraz druga miedzy DynamicsAx a zleceniodawca (informatykiem). Nowa e-usługa DynamicsAx spełnia wszystkie wymagania definicyjne stawiane przed e-usługa: (

6 1. E- usługa bdzie wiadczona w sposób w pełni zautomatyzowany. Dotyczy to wszystkich jej funkcjonalnoci. Odbiorcy e-usługi (zleceniodawcy i zleceniobiorcy) bd mieli za zadanie jedynie wybór z dostpnych opcji (listy rozwijane) lub zdefiniowanie odpowiednich kryteriów. Nastpnie w sposób zautomatyzowany wygenerowany zostanie produkt cyfrowy w postaci mail i sms (w ramach powiadomienia) a po zaakceptowanym wykonaniu zlecenia wygeneruje si umowa/faktura/rachunek. 2. Usługa bdzie wiadczona za pomoc sieci Internet zarówno na komputerach stacjonarnych, przenonych jak i urzdzeniach mobilnych. Z tego wzgldu moe si odbywa bez jednoczesnej obecnoci stron w tej samej lokalizacji. 3. E-usługa bdzie wiadczona na indywidualne zadanie uytkownika i spowoduje w efekcie kocowym skojarzenie usługodawców z usługobiorcami za pomoc inteligentnych narzdzi informatycznych. E-usługa DynamicsAx przyczynia si do realizacji celów strategicznych 8.1 POIG (stymulowanie poday e-usług i dostp do produktów cyfrowych i wykształcenie szerokiej grupy specjalistów łczcych wiedze merytoryczna z rónych dziedzin w gospodarce elektronicznej).

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 KORZYSTANIE Z PRZEWODNIKA PO PANELU KLIENTA... 6 LOGOWANIE... 7 BUDOWA PANELU KLIENTA... 9 MOJE DOMENY... 13 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo