XI Edycja AROUND THE ROCK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XI Edycja AROUND THE ROCK"

Transkrypt

1 nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000 roku. Przez trzynastoletni okres działalności zyskała zaufanie wśród klientów na lokalnym rynku. Od 6 lat pozyskuje również klientów w Europie Zachodniej.!"#"$%&'()' (+,-./ 0 Na montażu w Marsylii JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI ZADZWOŃ!!!! CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA 12 OKAZJA! M4 CZERWIONKA ZŁ DO NEGOCJACJI OKAZJA! M3 CZERWIONKA ZŁ DO NEGOCJACJI OKAZJA! M5/M4 CZERWIONKA ZŁ! DOM W CENIE DZIAŁKI ZŁ! DZIAŁKI BUDOWLANE 1500 M ZŁ ZAPRASZAMY! U NAS: SZYBKO SPRZEDAŻ MIESZKANIE KUPISZ W DOBREJ CENIE!!!!! ! ! ! Akcje krwiodawstwa lipiec ( ) Rybnik-Boguszowice Dom Kultury, Plac Pokoju 1 (org. Klub HDK PCK przy KWK Jankowice ) ( ) Czerwionka-Leszczyny Intermarche, ul. Ks. A. Pojdy 40c(org. Klub HDK PCK im. lek med. Antoniego Bery) ( ) Rybnik-Niedobczyce Kościół NSPJ-salki, ul. Wołodyjowskiego ( ) Rybnik Państwowa Straż Pożarna, ul. św. Józefa ( ) Rybnik Kościół św. Wawrzyńca, przy boisku, ul. Wolna Inf. RCKiK Racibórz Uwaga! Redakcja miesięcznika Nasze Miasto-Nasza Gmina-Nasz Powiat poszukuje osób do współpracy z terenu Gminy Świerklany, Miasta Orzesze i Gminy Ornontowice. Kontakt: CZERWIONKA! XI Edycja AROUND THE ROCK już za nami. W konkursie wzięło udział 8 kapel z różnych stron Polski KIND OFF, ROSA, OMNI MODO, PARTY HARD, THE SIN COM- PANY, SAYES,THE ABSTINENTS, THE OCTOBER LEAVES ,#5+!&)'6 78)9()'4 7'9:'.; <3.'#-". =2&3%&(3.+!)"4'> 1'!3(#)? A B'!+#-". =2&3%&; (3.+!)"4'> C.D>#)? 1+%'# E.2%&'# A B';!+#-". =2&3%&(3.+!)"4'> F&4D.#) G)+; 5" (+! %&3G!'8+-"4+H/ I,&3,-#)' #+; J':'!+53 &,)'8)' 4,&3,-#"/ K 835" " %" 4+:%&3H6 L/(+9."!+; M -3,/ &5? LL/ (+9.";!+; NO 9"!&)( (+9.+$ 4 J."P',>"(+:(3G,-2!)"/ 1'!("95"Q(R!'%3&>R #+J)-253 #"(#2.,2 &43%)ST35 &',JD5 U+.-3 V+.! 4,#5+!&)'6 =+.)+ W.''( A 4"; #+:? =+.%)( X#)J)+5+ A 9)-+.+? E28+ E2; 8+$,#) A 8+,, ".+& =+%)'# <&)# A J'.#2;,>+/ <.29)' G)'>,%' &+>S:) %&5"(#"4)' &',J"52 CY' K8,-)('(-, & C3%YD4 4,#5+!&)'6 4"#+:),-+ Z2#+,& C)%?,+#;,"P"(),-+ =)%Y+5 X",(+ [V)J)'.,"()#? X'(,"..3? U+,)G)-"\? J'.#2,),-+ 12.'# ]1",' =+.)+^? 9)-+.&3,-+ ]U":!'#^? 8+,);, J'.P'#%3>; (+/ I,&3,-#)',52T83,-+(S53 (+ 43,"; #"Q%) &+!+()+/ W5D4(3G ".9+()&+-".'G XI Edycja AROUND THE ROCK J.&'!,)S4&)S%) WG)(+ ) =)+,-" F&'.4)"(#+; _',&%&3(3 XaE; FbXa ".+& E2:-2.3/ I,&3,%3 8+4):),)S Q4)'-()'/ C3G 8+.;!&)'>? T' 5+!(+ J"9"!+ -"4+.&3,&35+ (+G J.&'& %+53!&)'$/ c+9."!3 &43%)S&%"G 4.S%&+:)6 82.G),-.& WG)(3 ) =)+,-+ F&'.4)"(#+; _',&%&3(3 I)',5+4 1+();,&'4,#)? &+,-SJ%+ 82.G),-.&+ K(!.&'> B+2!('.? J.&'4"!()%&R%3 B+!3 =)+,-+ =+.'# U."P+,#+? >+#.D4()'T!3.'#-". E2:-2.3 =+.)":+ F&+>#"4,#+/ U"."&!+()2 (+9.D! (+,%'; ()' J">+4)5,)S &',JD5 U2,-#)? + (+,-SJ; ()' V+JJ3,+!/ U"!,2G"4+()'G )GJ.'; & ,-SJ _+" FY'/ I %&+,)' 43,-S; JD4-3%Y &',J"5D4 J"!,%'(R 8+4)5",)S G(D,-4" :2!&)/ C+$%&3:)? QJ)'4+:)? QG)+:),)S/ 1'!(3G,5"4'G & ; QG)'()-+? + P.'#4'(%>+ G)G"? )T ()' J.&'; 43T,&35+ "%&'#)4+$ ".9+()&+-".D &+!"4+:+>R%+/ U" &+#"$%&'()2 &+!+(" #):#+ J3-+$ :","4" 438.+('> 9.2J%' P+(D4 8+4)R; %3%Y,)S J"!%&+, -'9"."%&('9" ac< CVb 4 U+.#2 d2.9"5+/ I )%Y ),4")G )G)'()2 "!J"4)+!+5 B+P+5 B+-+>%&+#/!"#$%&"# ($)#*#+,)-./ E-D.3.+& >',-'; Q%)' >2T (+ P',-)4+:2 G2&3#) ()'G'%Y+; ()%&('> KCBe *#1-6!"#$%&'() & +,% -.&/%0+".& '$6'.&+"/7! 8'"8 96&19,:$- ;/%0 0' ;-< :&"/%"=01 6,&7 >'?.&=0$'2' & 6':&".,8"B, 'C/.+"/ C,2"# %"# &/ &+,;'818"7!6(66 F&3 >',-'Q%)' &+!"4":'() & ".9+; ()&+%>) ) J.&'8)'92 -'9"."%&('9" P',-); 4+:2e 0606D 4,$7 E,$.' 6'$- 2'F'+0,6"-%&/ " '6? G,+"&,0'6&1 :,F" & %"/C"/ 2%&1%0$' " "8? 96/&, -:,A, %"# +, 8/:,F7!6(66 F"!+>' I+G,52%Y+()' -+#)'> G2&3#)e 0606D H, 9/2+' :-<= %,01%I,$.;#7 4/+ 6':&,; 8-&1$" ;/%0 &/ 8+= " 81(F#B </ & 2"#$%&'(."= +,% ': &,2%&/7 J'%0,A/8 +, +"/; 2"#. ;/%0.&#(."= 8';/? G' <1.",7!6(66 F" %Y%)':)83Q%)' J.&'#+&+H ","; 8"G? #-D.' %Y%)+53 :'%& &.DT(3%Y J.&3; %&3( ()' G" >!"-.&'He 0606D <,A-;=DK7 E/:+,$ 345 %"# +"/ $'L.&1 " ;,$ +"/ 96&1C1F" 0/6,& 0' 96&1;,:= &, 6'$B 2"#. +". %06,.'+/G'7!6(66 1+#)',R I+,&'? (" ) J.&'!' 4,&3,-; #)G C4">' &+)(-'.',"4+()+e 0606D H,%&18 &,"+0/6/%'2,+"/8 ;/%0 2A,? (+"/ 0,$, 8-&1$,7 E, :' 0/G' G6,8 2 $,? 9/F" +, G"0,6&/7 MF,0/G' 345 ;/%0 :F, 8+"/ "+%9"6,.;=7!6(66 1+#,)S (+&34+ I+,&+ #+J':+e 0606D M"G"0-% N/:"-%7! ;/; %$A,: O '%'C17!6(66 1+#)' G+%)',2#%',3 (+,4")G #"(%)'? >'Q:) -+#)',Re 0606D H, +,%&18 $'+."/ 8,81 $"F$,+,? (."/ $'+./60P27 Q6,F"(81 8"#:&1 "++18" &/ R$'210/87 J $'F/" ;/%"/+"= &,G6,81 & 4ST 3HQTUVR 2 J,C6&-7!6(66 F&3 %Y%)':)83Q%)' #)'!3Q 43,-RJ)H (+ KCBe 0606D N1(F/F"(81 ' 018B,F/ 0' ;/%&.&/ &, 2.&/(+"/7 3.&$'F2"/$ 2,60' 96PC'2,)7 N'</ &, 6'$ &:'A,81 2&"=) 2 +"8 -:&",A7!6(66 f+.!&"!&)s#2>s &+."&G"4S ) T3; %&S,2#%',D4/ C.&3G+G.D4()'T #%)2#) +83 2!+5" I+G,)S 43,-RJ)H 4 #":'>(3%Y '!3%>+%Y KCB/!"#$%&"# ($)#*#+,)-.

2 2 nr 12! lipiec 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Nagrobex ze Stanowic podbija Europę!"#"$%&'()' &',-./ g Właściciel firmy Nagrobex Damian Grabowski A >'%",:,81 2%&/F$"/ 9'&2'? F/+", '6,&./601I"$,01 +, 8'+0,< 2 H,%" 96,.'2+".1 21$,&-;= %"# 2"/F$= :&"#$".&/8- ;/%0/(81 :'./+",+" +, 61+$- A GD4) :!"1;&<)-. 45+Q%)%)': P).; G3 c+9."8'h/ c+>4)s#,&3g.3(#)'g &83-2 (+ &+%Y"!&)',R c)'g%3 ".+& d.+(%>+/ c+ -:' #"(#2.'(%>) P).G+ c+9."8'h 43.DT()+,)S >+#"Q%)R 43#"(34+(3%Y 2,529? %'(+G) ".+& P+%Y"4"Q%)R/ A WC%A-G-;/81 6P2+"/< 0/6/+.,A/; >'F%$"7 W: X",A/G'%0'$9' J,$'9,+/7 E,$' I"68, :=<1? 81 :'."=GA/G' 6'&2';- &,6P2? +' 9'%&/6&,;=. +,%&= 'I/60# ;,$ 6P2+"/< 'C%&,6 :&",A,L7! +"/? :A-G"8.&,%"/ 6'&9'.&+"/81 :&",A,F+'() +, 0/6/+"/ " 3-%06"" A GD4) <+G)+( W.+8"4,#)/ E:)'(%) P).G3 c+9."8'h &+; 4,&' G"9R :)%&3H (+ P+%Y"4' J".+!3 ) J'5'( J."P',>"(+:)&G 43#"(34+(3%Y 2,529/ A N,81 $6P0$"/ 0/68"+1 6/,F"? &,.;"B 9'%",:,81 $'+$-6/+.1;+/./+1B, +"/2=09F"2"/ +,%&18,0-? 0/8 ;/%0 0/68"+'2'()7 I+.-".D4()'T &+&(+%&3H? T' (+ &+%Y"!&)' P).G+ c+9."8'h &3;,#+5+ 2&(+()' ),J"-3#+,)S & %)'; J53G J.&3>S%)'G/ A Y"=GF/ %0,6,81 %"# 2181(F,) +'2/ 2&'61 +,G6'C$P2 " :'%0'%'? 212,) :' 218,? G,L $,<:/G' $F"/+0,7 Na montażu w mieście Stuttgart d).g+ c+9."8'h "P'.2>'6 2,52; 9) #+G)'()+.,#)'? G"(-+T (+9."8; #D4? G'-+:"J:+,-3#S? :+GJ)"(3 ) 4+&"(3? + -+#T' (+>43T,&'> >+; #"Q%) 9.+()-3 & %+5'9" Q4)+-+? 4 J+:'%)' J",)+!+ io #":".D4/ =)G" -'9"? T' P).G+ c+9."8'h J"4, OOO./ -" -.+!3%>'."!&)((' 4 P).G)' ),-()'>R >2T "! J.+4)' jo :+-/ /&0.-1 2&3"#+Na montażu w Homburgu Akcja krwiodawstwa CZERWIONKA! W piątkowe popołudnie 28. czerwca miało miejsce Uroczyste Otwarcie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 36. I %&+,)' 2."%&3,-"Q%) 82.G),-.&,)'4,#) 739G2(-? W.+>('. f."(),5+4+? WG)(3 ) =)+,-+ I)',5+4 1+(),&'4,#) 1+%)$,#) X-+(),5+4? 1+("4)%& K9+-+? J.&34)-+5 &+J.",&"(3%Y 9"Q%) ) 4 #):; 1+,)'# bg):? E+%&G+.%&3# f"92,5+4? #2,5"4+%Y J.&'!,-+4)5 &+:'-3 ) P2(#; E+:+ =+.)+? E:)G+, E+&)G)'.&? E":; %>"(+:("QH "!!+('9" "8)'#-2? #-D.3,-.2(9 B"G2+:!+? E".2, <+(2-+? E"; 4 &(+%&('> %&SQ%) &",-+5,P)(+(,"4+(3 &)'.#)'4)%& f.39)!+? E.+,"4,#+;X+:+; Otwarcie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce &' Q."!#D4 2()>(3%Y/ U" J.&'GD4)'()2 2."%&3,-R 4,-S9S J.&'%)S:)6,-+.",-+ U"; 4)+-2 B38()%#)'9" <+G)+( =."4)'% 4.+& & 82.G),-.&'G WG)(3 ) =)+,-+ F&'.4)"(#);_',&%&3( I)',5+4'G 1+; (),&'4,#)G ".+& J.&'4"!()%&R%3G B+!3 =)+,-+ =+.#)'G U."P+,#R/ U."4+!&R%+ 2."%&3,-"QH "-4+.%)+.&'%&()# a.&s!2 WG)(3 ) =)+,-+ V+((+ U)D.'%#+;c"4+# J.&'!,-+4)5+ Y),-".)S J"4,-+()+ G'!+:2 NO;:'%)+ (+!+()+ J.+4 G)'>,#)%Y F&'.4)"(%' ) _',&%&3("G/ U"43T,&' "!&(+%&'()+ &.R# 82.G);,-.&+ I)', (),&'4,#)'9"? 4)%'; 82.G),-.&+ K(!.&'>+ B+2!('.+ ".+& J.&'4"!()%&R%'9" B+!3 =)+,-+ F&'.; 4)"(#+;_',&%&3(3 =+.#+ U."P+,#) "-.&3G+:)6 f+.+#"g,#) d.+(%),&'#? f)(!+ 1+()(+? f.d&!+ I+%5+4? f.&r; #+:)# 1'.&3? F'82:+ <+G)+(? F),'# W+8.)':+? E,)R!& =),>"(+.& F"P+:)# f"9!+(? F3G".'# F':)(+? F&+>#+ C';.',+? <S8)%#) K:P.'!? <"GT"5 f"9!+(? <."8(3 f'.(+.!? <&)4"#) X-'P+()+? d+;.29+ X-+(),5+4? d2.9"5 E.3,-3(+? W); 8'# F&',5+4? W5"G8)# V'(.3#? W"; G"( L&+8'::+? E28'.+ <+(2-+? E2:',+ E.&3,&-"P? E2Q#+ =+.)+(? E4)-'# <";."-+? _)J#+ b:t8)'-+? =+&2. K!+G? =".+4)'% E+.":? c)'!"8'%#+ E.3,-3; (+? c)'4s95"4,#) 1+(? c"4+# 1+!4); 9+? c3%y 1":+(-+? U'.& 1D&'P? U)"(-'# 739G2(-? U5"(#+ W.&'9".&? U":# 1+; ()(+? U".4"5 X-'P+()+? U."P+,#+ X-+();,5+4+? U.",-+%#) f":',5+4? B38#+ 1+; %'#? XG3%&'# E+-+.&3(+? X-+%Y"$ X-+; (),5+4? X&4'! K.-2.? X&3G+5+ b.3#? X&3G)# b29'()2,&? I+()'# K:">&3? IR%).& V':'(+? I)(#:'. V':'(+? I"4;.+ 1+%'#? I"4.+ =+.)+? I3J3%Y E+; &)G)'.&? 79":: 1'.&3? 79.3n()+# <+(2; -+? 7)':'n(3 <+(2-+? `':+&(3 f"92;,5+4? X-+(" f+.8+.+? E,/ d.+(%),&'# E28)(? ='-.3#+ =).",5+4+? U+-+,;U+;,)'.8'# a.,&2:+? K!+G%&3# K.#+!)2,&? U+:2%Y =+.'#? I">'4D!&#) E"G)-'X-"4+.&3,&'()+ c+."!"4'9" 7!."4)+ 4 E+-"4)%+%Y? E+J5+('# K(!.&'>? I":(3 W.&'9".&/ I,&3,-#)G f+.!&",'.!'%&()' 9.+-2; :2>'G3/ I %&+,)' 2."%&3,-"Q%) =)'>,#+ ]<S8)'$,#"^ J"!!3.'#%>R I">%)'%Y+ U2#"4%+/ a."%&3,-"qh 2G); : J3 -+('%&(' 739&+# g? 739&+# 0? 739&+# i? 7',JD5 C+$%+ c"4"%&';,('9" B3-G ".+& J)",'(#S &+QJ)'4+5+ 9)G(+&>+:),-#+ gj;:'-()+ =+.%':)(+ I'(%':/ c+,-sj()' #):#+(+Q%)' 2-4".D4 43#"(+5 &',JD5 4"#+:(";)(,-.2G'(-+:; (3 ]p4)+-5"^ J."4+!&"(3 J.&'& U+()R E.3,-3(S 7+,#D.,#R ".+& <"."-S 1'&)"./ W pierwszy dzień lata mogliśmy znowu się spotkać i oddać ten cenny dar jakim jest krew. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przybyli do Domu Kultury w Czerwionce przy ul. Wolności. 0g %&'.4%+ 835!()'G? 4 #-D.3G &8)D.#S #.4) >+# %" 0 G)',)R%' &".9+(); &"4+5 E:28 V<E )G :'#/G'!/ K(-"()'; 9" f'.3 & F&'.4)"(#)/ c+ +#%>S J.&383; :),-+:) >+#.D4()'T ("4) #.4)"!+4%3/ 1',-'QG3 )G 4!&)S%&()? 8" >+# 4)'G3 -'9" T3%)"!+>('9" J53(2 ()9!3 ()' >',&+ 4)':'/ U".+& J)'.4,&3!"5R%&3:)!" c+,6 7+%(3 =+.)2,&? 1+.",& _'%Y? <42; :+- E:+2!)+ ".+& <2.'# K((+/ =3Q:)G3? CZERWIONKA! c+ "P)%>+:(' &+#"$%&'()' 2."%&3,-"Q%),-+.",-+ U"4)+-2 B38()%#)'9" <+G)+( =."4)'% 4.S%&35 f2#)'- E4)+-D4 <3;.'#-". E2: F&'.4)"(%';_',&%&3(+%Y =+.)":) F&+>#"4,#)'>/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Rośnie nowy nabytek piłki nożnej 11 czerwca w tutejszej Hali Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbył się Turniej Halowej piłki nożnej Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny zorganizowany przez Przedszkole nr 7 z dzielnicy Czuchów. Zawody otworzył burmistrz Wiesław Janiszewski oraz wicestarosta Aleksandra Chudzik. <".34+:)&+%>) J.&3,-RJ)5" k!.2t3( E2:-2.3 ) 7!."4)+ 4 X-+.",-4)' U"4)+; & J.&'!,&#":) &(+>!2>R%3%Y,)S 4 (+,&'> -"43G 4 B38()#2 W.&'9".& U"-3,&/ I.S%&"(".D4()'T,-+-2'-#S!:+ (+>; WG)()'/ c+,&3%y G):2,)$,#)%Y!"J)(9"; 4+:)."!&)%'?!&)+!#"4)'? (+2%&3%)':' :'J,&'9",-.&':%+ C2.()'>2? #-D.3 &!"; ".+& #":'!&3 ) #":'T+(#) & U.&'!,&#":)/ 835 go 8.+G'#/ 7",-+5 ()G <+4)! E+; U"!"8()' G5"!&) #)8)%' 95"Q(3G ).+!"; G)$,#) & U.&'!,&#":+ (. i/ X'.!'%&()' 4,&3,-#)G U.&'!,&#";,(3G QJ)'4'G ".+& "#.&3#+G)!"J)(9"; 4+:),4">'!.2T3(3/ :+#"G 9.+-2:2>'G3 ) T3%&3G3!+:; =)'>,%+ J"%&R4,&3 "! &43%)S&%D4,&3%Y,2#%',D4/m!"#$%&"# ($)#*#+,) (+,-SJ2>R%'6 g G)'>,%' A U.&'!,&#"; :' (. i?0 G)'>,%'; U.&'!,&#":' (. go? i G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. k? j G)'>,%'; U.&'!,&#":' (. g? N G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. gg? l G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. l? k G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. M/ <3J:"G3 ".+& U2%Y+.3 ) ='!+:' 4.S%&+5 82.G),-.& =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 I)',5+4 1+(),&'4,#)? J.&'4"!()%&R%3 B+!3 =)+,-+ =+.'# U."P+,#+ ".+& #)';."4()# U."G"%>)? CZERWIONKA! T' "! -'> J".3 8S!R >2T %&SQ%)'> J"G+9+H!.29)'G2 %&5"4)'#"4) J"J.&'& "!!+4+; ()' #.4)? #-D.+!&)S#) )%Y J"Q4)S%'()2 83H G"T' 2.+-2>' %Y"%)+T83 >'!(" ),-()'; ()' :2!&#)'/ c+ +#%>S J.&38353 li ","83 +:' &.DT(3%Y J.&3%&3( ()'!"J2,&%&"; (" gi!+4%d4? 4)S% #.'4 G"95" "!!+H -3:#" NO ",D8? %&3:) (+,&+ +#%>+!+5+ J"; -.&'82>R%3G 00?N :)-.+ #.4)/ <&)S#2>'G3 ) &+J.+,&+G3 J"("4()' &+ 0 G)',)R%'/ FY%)':)83QG3 J.&3 -'> "#+&>) (+!G)'; ()H? T' c+,) #":'!&3 & #:282 V<E & F&'.4)"(#) 4.DT(3%Y C2.()'>+%Y ) &+; 4"!+%Y ".9+()&"4+(3%Y J.&'& &+J.&3; >+n()"(' E:283 V"("."43%Y <+4%D4 E.4) 4 G+>2 ) %&'.4%2 -'9"."#2 &!"; 83:) "#+&+5' U2%Y+.3 ),-+-2'-#)/ <:+ J.&3#5+!26 g G)'>,%' &+4"!3 4S!#+.;,#)'? g G)'>,%' 4 C2.()'>2 J)5#+.,#)G? ".+&,-+-2'-#+ &+ 2!&)+5 ) &+>S%)' Lo G)'>;,%+ 4 &+4"!+%Y <+.-+/ p4)+!%&3 -" " -3G? T' c+,) #.4)"!+4%3,R 43,J".; -"4+() ".+& J'5(),)5? 9.+-2:2>'G3 ) T3; %&3G3!+:,&3%Y,2#%',D4/ U.+9()'G3.D4()'T J")(P".G"4+H ) &+J.",)H (+6 U)':; 9.&3G#S V"("."43%Y <+4%D4 E.4) ) X&J)#2 E",-('9" ".+& ",D8 T3>R%3%Y J" J.&',&%&'J+%Y!" X+(#-2+.)2G f"t'9" =)5",)'.!&)+ 4 E.+#"4)'; Z+9)'4()#+%Y 4!()2 0O :)J%+ 0Ogi/!"#$%&"# ($)#*#+,)-.

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec II SPŁYW KAJAKOWY ORNONTOWICE! 24 i 25 czerwca 2013 siedemnastu śmiałków z ZSP w Ornontowicach uczestniczyło w II Szkolnym Spływie Kajakowym po wezbranych wodach rzeki Warty. I %)R92!4D%Y!() G5"!&) #+>+#+.&'? J"! "J)'#R J+() b43 I)+-'.'#? J+(+ <+G)+(+ Z3#" ) J+(+ 1'.&'9" E.&R#+53 J"#"; (+:) J.+4)' jo #G & <&)+5",&3; (+!" E+G)"(2/ c"%:' S; %&2? 4 "Q."!#2 c+!4+.%)+$,#) W.D! (+ -'.'()' 7+5S%&+$,#)'9" U+.#2 E.+>"8.+&"4'9"? 2.+-"4+5 G5"!&)'T J.&'! '4+#2+%>R & J":+ (+G)"-"4'9" J"!%&+, ("%('> 2:'43/ U"G)G" (+4+5()%? #-D.' (+; 4)'!&)53 "#":)%' F&S,-"%Y"43 J"!%&+,,J5342 #+>+#+.&"G 2!+; 5",)S 2()#(RH!',&%&2? 9.+!2 ) "%Y5"!&'()+/ I,&3,%3 8'&; J)'%&()' J"4.D%):)!"!"GD4 & J"&3-34(3G (+,-+4)'()'G!" +#-34('9" 43J"%&3(#2/ $"$-



5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec Ekologia w Powiecie Rybnickim Ścieżki rowerowe w Powiecie Rybnickim Szlak żółty (1,2 km) gmina Świerklany Oznakowany żółtym kolorem szlak na terenie gminy Świerklany liczy zaledwie 1,2 km. Jest częścią Szlaku Pielgrzymkowego nr 323 wiodącego od Świerklan do Pszowa, wzdłuż miejsc kultu religijnego i zabytków kultury sakralnej. C.+,+ 4 %+5"Q%) G+!529"QH gk?j #G/ B"&J"%&3(+,)S J.&3 2."#:)43G?!.'4; ()+(3G #"Q%)D5#2 J/4/ f"t'9" F) (#"4)%+%Y/ c+,-sj()' J."4+!&) 4,-."(S *F?&<:$%& ]"P?$3-1 K W4F8?#.$:-./ K83 -+G!"-.&'H (+:'T3 &>'%Y+H & 9D.3 2:/ B38()%#R? (+,-SJ()' J.&'>'; %Y+H (+ 4J.",-,#.&3T"4+()' ) 4>'%Y+H 4 2:/ E,/ I+:'(-'9"/ 1+!R%!+:'> J.",-" &"8+%&3G3 82!3(#),&382 ol #"J+:() ]1+(#"4)%'^/ C2T J.&'!,&38'G (+:'T3,#.S%)H 4 J.+4" ) &>'%Y+H & 9D.#)? +T!" &+#.S-2 4 :'4"/ U"#"(2>R% #":'>(' 4&()',)'()'!">'!&)'G3!",#.&3T"4+; ()+ (+ #-D.3G (+:'T3,#.S%)H 4 J.+4"/ 7 :'4'>,-."(3 &"8+%&3G3 J":+(S? J" J"#"(+()2 #-D.'>!">'!&)'G3 4J.",-!" X-2!&)'(#)/ 4' 8"/;%.'2/ %,+$0-,6"-8 cg6'0,k 9'A'<'+/ ;/%0 +, 0/6/+"/ 9,GP6$'? 2,018B 9'(6P: C-$'2'?G6,C'2/G' F,%-7 U".&+" 9=0+".1 96&1C12,;= :' e6p:/a$, f2"#0/g'!,f/+0/g'b & $0P6/G' 2':, &,? %A1+#A, 2 '$'F".1 ;,$'.-:'2+,B +"'%=?., -&:6'2"/+"/ Konferencja z okazji XX lecia parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zorganizował 27 czerwca konferencję z okazji dwudziestu lat istnienia Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. c+,j"-#+()2? #-D.' "!835" 4 X&3G"; %)%+%Y 2!&)+5 4&)S:) J.&'!,-+4)%)':' 9G)(? G)+,- ) J"4)+-D4? #-D.' &(+>!2>R,)S 4 "8.S8)' J+.#2 ) "-2:)(3/ I3#5+!3 J.'&'(-"4+(' J.&'& J.':'9'(-D4!"-3; %&353 "%Y."(3 J.&3."!3 ) #.+>"8.+&2? ()';!"%'()"(3%Y &+83-#D4 (+ -'.'()' U+.#2? + -+#T'!&)'!&)%-4+ F3,-'.,D4.2!&#)%Y/ U+.#? "8'>G2>R%3 -'.'(3 ).&'#S f)'.+4#s? &", ";.&"(3 4 gtti./ 4 %':2 "%Y."(3 #2:-2."; 4'9"!&)'!&)%-4+ ) "%Y."(3 "( "8,&+. " J"4)'.&%Y() J.+; 4)' jtj #G 0? (+:'TR%3!" ",)'G(+,-2 X&:+#!+:'> J."4+!&) J.&'& >+.3 ) 2.4),#+? #-D.'!:+ G()'> 4J.+4(3%Y."; 4'.&3,-D4 G"9R 83H -.2!('!" J"#"(+; ()+/ c+,-sj()',&:+# 8)'9()' J.&'& :+, ) J.&'%)(+>R% B38()#!"%)'.+!" B+!:); (+/ X&:+# J"#.34+,)S ()'G+: (+ %+5'>!529"Q%) [+T!" 9.+()% B+!:)(+\ & -.+,R J)',&R/ 9G)( ) G)+,-/ XR -" E2n()+ B+%)8".,#+? cs!&+? B+%)8D.&? _3,#)? W+,&"4)%'? 1'>; #"4)%'? E".("4+%? U,&D4? B3!25-"43? B38()#? X"Q()%"4)%'? W:)4)%'? U):%Y"; 4)%'? E(2.D4? F&'.4)"(#+ A _',&%&3; `".3 ) U+.; #2 &+>G2>' J"4)'.&%Y()S gjg #G 0/ U+.# J"4"5+(" 4 %':2 "%Y."(3 %'((3%Y 4,#+:).'9)"(2 ) b2."j3 p."!#"4'> 4+.; -"Q%) J.&3."!()%&3%Y ) #2:-2."43%Y/ W"!(' "%Y."(3 J.+4('>,R 4 9.+()%+%Y U+.#2 E.+>"8.+&"4'9" 8'&%'((' 4+.-"; Q%) J.&3."!()%&'6 <":)(+ f)'.+4#) & G)'>,%+G) &+%Y"4+(3G) 9)(R%3G),)';!:),#+G)? 4 #-D.3%Y G"T(+ &(+:'nh G/)(/ :):)S &5"-"95D4? :),-'.)S >+>"4+-R? T34)'% 9.2%&"5"4+-3? %&",('# ()'!n4)'!&)?,-+; ("4),#+ :S9"4' 8"%)+(+ %&+.('9"? <"; :)(+ X2G)(3 4.+& &,-+4+G).38(3G)? + 4 ()%Y,-+("4),#+G) :S9"43G).&+!; #)%Y 9+-2(#D4 J-+#D4 J'.#"&+ &+2,&(); #+? #.+#43 ) &)G"."!#+/ _+,3 4"#D5 X&%&'>#"4)% -" T3&(3 :+, 9.R!"43 & :)%&; (3G) n.d!5+g) ),-.2G)'()+G)?."Q:)(+G) &)':"(3G)6 J.&3:+,&%&#R J",J":)-R )? >+(; #)':'G &43%&+>(3G? 8D. 8+9)'((3 &!52; 9",&'G #.D:'4,#)G? 8+9('G &43%&+>; (3G? T2.+4)(R 85"-(R/ 7 %'(()'>,&3%Y &+83-#D4 G"T(+ 43G)'()H 4 U+:"4)%+%Y!.'4()+(3 #"; Q%)D5 & uol 4 & 4)'TR & glol."#2? J.&'; ()',)"(3 & _',&%&3(? #:+,3%3,-3%&(3!4D. & J"%&R-#2 ulu 4/ "-"%&"(3 J+.; #)'G?.2)(3 V2-3 ]I+:',#+^ & 4)'T+ & LL J"5/ ulu 4/? 4 _3,#+%Y #:+,3%3,-3%&(3!4D. & gmoo./ Q.'!()"4)'%&(3? Q.'!()"; 4)'%&(3 #.&3T J"#2-(3 & J)+,#"4%+/ Jak uzyskać dofinansowanie do transportu eternitu? Powiat Rybnicki dofinansowuje transport eternitu na składowisko odpadów. Aby uzyskać takie dofinansowanie należy pobrać wniosek w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221 lub pobrać go ze strony internetowej starostwa i wypełniony złożyć w pok. 118 kancelaria starostwa. <" 4()",#2 (+:'T3!"5R%&3H6 g/ <"#2G'(- J"-4)'.!&+>R% J.+4(3!" "8)'#-2 "8>S-'9" 4()";,#)'G "!"-+%>S/ 0/ 79"!S (+ 43#"(+()' J.+% &4)R&+; (3%Y & 2,24+()'G "!J+!D4 &+; 4)'.+>R%3%Y +&8',- A 43!+(R J.&'& 45+Q%)%)':+ :28 2T3-#"4()#+ 4)'; %&3,-'9"? 4 J.&3J+!#2 82!3(#D4 ()' 8S!R%3%Y 45+,("Q%)R 4()",#";!+4%3/ i/ U"-4)'.!&'()' &95",&'()+,-+."Q%)' &+G)+.2 43#"(+()+."8D- &4)R&+; (3%Y & 2,24+()'G "!J+!D4 &+4)';.+>R%3%Y +&8',-/ j/ E"J)S &95",&'()+ 45+Q%)4'G2 ".; 9+("4) (+!&".2 82!"4:+('9"? 45+Q%)4'G2 "#.S9"4'G2 )(,J'#; -"."4) J.+%3? "#.S9"4'G2 )(,J'#; -"."4),+()-+.('G2 &5"T"('9" J.&'& 43#"(+4%S."8D- J.&'! J.&3,-RJ)'()'G!" J.+% & G+-'.)+; 5+G) &+4)'.+>R%3G) +&8',-? J"; -4)'.!&"(R &+ &9"!("QH & ".39)(+; 5'G J.&'& 43#"(+4%S N/ d+#-2.s? 43,-+4)"(R (+ 4()",#";!+4%S? &+ 43#"(+()' J.+% &4)R&+; (3%Y & 2,24+()'G G+-'.)+5D4 &+; 4)'.+>R%3%Y +&8',-? 4 #-D.'> >'!("; &(+%&()' "#.'Q:"(" "!.S8(' #4"-3? >+#)' &",-+53 &+J5+%"(' &+ J.+%' J":'9+>R%' (+!'G"(-+T2? -.+(,J".; %)'!" G)'>,%+ 2()',&#"!:)4)'()+ +&8',-2/ l/ E"J)S? J"-4)'.!&"(R &+ &9"!("QH & ".39)(+5'G J.&'& 43#"(+4%S? #+.-3 J.&'#+&+()+ "!J+!D4?,J".&R;!&"('> J.&'& 43#"(2>R%'9" 2,529S 2,2()S%)+ 43."8D4 &+4)'.+>R%3%Y +&8',- & J"-4)'.!&'()'G? T' "!J+;!3 &+4)'.+>R%' +&8',- &",-+53 J.&3; >S-' (+,#5+!"4),#"!" 2()',&#"!:); 4)'()+ ".+& "Q4)+!%&'()' I3#"; (+4%3 " J.+4)!5"4"Q%) 43#"(+()+ J.+% ".+& "%&3,&%&'()+ -'.'(2 & J3; 52 +&8',-"4'9" &9"!()' & "!.S8(3; G) J.&'J),+G)/ " 43.+T'()2 &9"!3 (+ J.&'-4+.&+()'!+(3%Y ","8"43%Y/ I J.&3J+!#2 &5"T'()+ J."Q83 "!"-+%>S? #-D.+ ()' &+4)'.+ 4,&3,-; #)%Y J"-.&'8(3%Y!"#2G'(-D4? 4()";,'# >',- #)'."4+(3 (+ E"G),>S B":; p."!"4),#+ ) W",J";!+.#) I"!('> %':'G 2&3,#+()+ "J)()) + (+,-SJ()' (+ 7+.&R! U"4)+-2 + J" 2&3,#+()2 2%Y4+53 >',- J.&39"-"43; 4+(+ 2G"4+!"-+%>)/ I()",'# #"G; J:'-(3 &",-+>',#)'."4+(3 (+ J",)';!&'()' 7+.&R!2 U"4)+-2 A 2%Y4+5+ &+.&R!2? + (+,-SJ()' >',- J.&39"-"43; 4+(+ 2G"4+!"-+%>) & ","8R,#5+!+; >R%R 4()",'#/ Nie masz hobby? Zacznij wędkować Aby łowić na polskich wodach, potrzebny jest dokument uprawniający do takiego połowu, zwany kartą wędkarską. Karta taka wydawana jest dorosłym oraz młodzieży, która skończyła 14 lat na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz zpóźn. zm.). 7 "8"4)R&#2 J",)+!+()+ #+.-3 4S!; #+.,#)'> &9"!()' & +.-/ k 2,-/ i %3-/ 2,-+; 43,R &4":()"(' ","83!" :+- gj? & -3G T' G"9R "(' 2J.+4)+H +G+-".,#) J"5D R%&()' J"! "J)'#R ","83 J'5("; :'-()'> J",)+!+>R%'> -+#R #+.-S/ <"#2G'(- 43!+>',-+.",-+ 45+Q%)43 &' 4&9:S!2 (+ G)'>,%' &+G)',&#+()+ &+)(-'.',"4+('> ","83? #-D.+ &!+5+ & 43()#)'G J"&3-34; (3G '9&+G)( &' &(+>"G"Q%) &+,+! ) 4+;.2(#D4 "%Y."(3 ) J"5"42.38 J.&'! #"; G),>R 2J.+4()"(R!" '9&+G)("4+()+ 4!"4":(3G #":' U":,#)'9" 74)R&#2 IS!#+.,#)'9" :28 )(('> ".9+()&+%>) &.&';,&+>R%'> 4S!#+.&3 J",)+!+>R%'> 2J.+4; ()'()+!" J.&'J."4+!&+()+ '9&+G)(D4 4-3G &+#.',)'/ U" &!+()2 '9&+G)(2 2&3;,#2>',)S &+Q4)+!%&'()'? & #-D.3G (+:'; T3 2!+H,)S!" X-+.",-4+ U"4)+-"4'9"/ I 2.&S!&)' 43J'5()+,)S 4()",'# " 43;!+()' #+.-3 4S!#+.,#)'> [G"T(+ 9" J"; 8.+H ) 43!.2#"4+H &',-."(3 )(-'.('-"; 4'> X-+.",-4+ U"4)+-"4'9" 4 B38(); #2\/ <" 4()",#2 "J.D%& 4,J"G()+('9" &+Q4)+!%&'()+ " &!+(3G '9&+G)()' (+; :'T3!"5R%&3H g +#-2+:(' &!>S%)' [)!'(; -3%&(' >+#!"!"4"!2 ","8),-'9"6 ihj %G\ ".+& J"-4)'.!&'()' &+J5+-3 "J &S!"4'> 4 #4"%)' go &5 &+ 43!+()' #+.-3/ E+.-+ 4S!#+.,#+ >',- 43!+4+(+!"T34"-()"? >'!(+#T' (+:'T3 J+G)S-+H? T'!"#2G'(-3 -' G"9R J"!:'9+H 43G)+; ()' (J/ & J"4"!2 >'> ()'%&3-':("Q%)? &(),&%&'()+? &+928)'()+ +:8",#.+!&'()+/ I()",'# " 43!+()' 4-D.()#+ #+.-3 4S!; #+.,#)'> 2J.+4()+>R%'>!" +G+-".,#)'9" J"5"42,#5+!+,)S.D4()'T4 X-+.",-4)'/ 7+ 43G)+(S ) 43!+()' 4-D.()#+ 2),&%&+,)S "J5+-S 2.&S!"4R4 #4"%)' go &5/ E+.-+ 4S!#+.,#+ &",-+()'!",-+.%&"(+ J"%&-R :28 G"T(+ >R "!'8.+H >R ","8)Q%)' 4 B'; p."!"4),#+? B":()%-4+ ) _'Q()%-4+ X-+.",-4+ U"4)+-"4'9" 4 B38()#2? J"#/ 00g/ W następnym numerze między innymi: Ścieżka rowerowa w Gminie Czerwionka-Leszczyny Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik







9 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec I3!+.&'()' G)+5" G)'>,%' & 00 (+ 0i %&'.4%+/ c"% p4)s-"; >+$,#+? #-D.+ >',- (+>#.D-,&R ("%R 4."#2? 835+ "#+&>R!" J"G"%3 ()'J'5(",J.+4(3G!&)'%)"G/ LGJ.'&+ 8):'-"4+(+? #-D.'> %+53!"%YD! &' &8)D.#) &",-+()' J"; Q4)S%"(3 (+.'Y+8):)-+%>S 4)':"; J."P):"4R? J.&3 43#".&3,-+()2 >'!('9" & (+>:'J,&3%Y,J","8D4 A Y)J"-'.+J))? 835+ Q4)'-(R &+; 8+4R!:+ %+53%Y."!&)(/ <:+ &'8.+(3%Y &".9+()&"4+(",&'.'9 +-.+#%>) >+# (J/ J"#+& 4+:# 8.+%-4+.3%'.,#)'9"? 43,-SJ3 +.; -3,-3%&('? J"#+& 72G83 43#"(+; (3 J.&'& T".,#R,&#"5S ]C+$%&3; G3^/ U.&'J."4+!&"(' 9.3 ) &+; 8+43 G)+53 J.&38:)T3H,5"4)+$;,#)' -.+!3%>' ) "8.&S!3? + -+#T' "9D:(R )!'S c"%3 E2J+53/ U"!; %&+, %"."%&('> #RJ)':) 4 8+9()'? #-D.+ G)+5+ 83H J'4('9"."!&+>2 "%&3,&%&'()'G? 4 85"%)' -+J:+53,)S!&)',)R-#) 4":"(-+.)2,&3/ I)'; %&".'G "!835,)S J"#+& d).' XY"4? #-D.3!",#"(+:' 4J),+5,)S 4!&)'$ %':'8.+%>) "9()+/ X+G+ +#%>+ %Y (+ ]U"G"% p4)s-">+$,#+ "! C+-.!" W!+$,#+^ G+ %Y+.+#-'. "9D:("; J":,#)/ F&5"(#"4)' 9.2J3 K2-";,-"J)#/J:? #-D.&3 &+!8+:) " +.-3;,-3%&(R "J.+4S 43!+.&'()+? J.&383:)!",)'!&)83,-"4+.&3; Szanowna Jubilatka DĘBIEŃSKO! Została oddana do użytku 1 maja 1963 roku, jedna z tysiąclatek, Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębieńsku Wielkim imienia Romana i Zdzisława Pietrasów, niedawno świętowała pięćdziesięciolecie istnienia. 1'>,&#":(' G2.3 "J2Q%)5" "#"5" gnoo +8,":4'(-D4/ U.&'& NO :+- 2.&S!"4+5" 4 ()'> l!3.'#; -".D4? kn J'!+9"9D4 ) #+-'%Y'; -D4? " in J.+%"4()#+%Y +!G)();,-.+%3>(3%Y ) J".&R!#"43%Y ()' &+J"G)(+>R%/ E,&-+5%R,)S 4 ()'> #":'>(' J"#":'()+!S8)'$,#)%Y."!&)(? #-D.' J+G)S-+>R ]z,'g; #S^ " &2J'5()' )((3G 439:R!&)' ) %Y+.+#-'.&'/ 1',&%&' go :+- -'G2 -.2!(" 835","8)' 43"8.+&)H? T' 2%&()"4)' 8S!R G)':)!"!3,J"; &3%>) "9."G(R ):"QH J"G"%3 (+; Miejsca w które warto się wybrać Nasz Region bogaty jest w miejsca piękne, gdzie warto się wybrać wraz z rodziną, czy znajomymi w wolnej chwili. Miłośnicy pieszych wycieczek i podziwiania uroków przyrody zachwyceni będą wzgórzem Ramża, czyli najwyższym naturalnym wzniesieniem umiejscowionym na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. I&9D.&' J"."Q()S-' >',- 9S;,-3G :+,'G? (+ >'9" -'.'()' &+; G)',&#2>' &4)'.&3(+ :'Q(+ [!&); #)?,+.(3\? + 4)!"# (+ J+(".+GS "#":)%3 &',&%&3-2 4&9D.&+ &+J)';.+!'%Y 4 J)'.,)+%Y/ C" G)'>,%',# #T' J"&",-+5"Q%) J"!+4(3G J.&'G3Q:' [43!"83%)' 4S9:+ #+G)'(('9"\? (+-.+P)H G"T(+ -+#T' (+ 8'-"("4' &8)".; ()#) [!+4()'> "!"; %)R9?#-D.3G J"GJ"4+(" 4"!S!:+ #"J+:() EIE ]E(2.D4^\/ c+&4+ 4&9D.&+ 4)RT',)S & :'; 9'(!R "."&8D>()#2 &+G)',&#2>R; %3G -' -'.'(3/ U"! 4&9:S!'G Q%)'T'# J.&3;."!()%&";'!2#+%3>(3%Y G)',&; #+$%3 (+,&'9".'9)"(2 ()' G+>R J"4"!D4!" (+.&'#+()+? J"()'; 4+T,J'%>+:()'!:+ ()%Y 43&(+; %&"(" -.+,3 4 E,)RT'()%+%Y? Noc Kupały Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie mowa tutaj o Nocy Kupały, którą obchodziło Stowarzyszenie Kendżi ze stanowickiego Rancza na Bagnach wraz z Autostopikiem.pl,&'()+ &' 4,&3,-#)%Y,-."( U":;,#)/ F" 835" )%Y &+!+()'Ge =)':)."&,5+4)+H )!'S,-+("4)%#)'> c"%3 E2J+53/ C.&'8+ J.&3&(+H? T' J"G3, G8)-(3/ <:+%&'; 9"e 7".9+()&"4+()' -+# Q4)'-; ('> )GJ.'&3? #-D.'> %': >',-,&%&3-(3? + J.&3 "#+&>) J."J+9"; 4+()' ()'%" J.&',-+.&+5'> [+:' >+#; T' '#,%3-2>R%'>r\ G'-"!3 (+ J"!;.DT"4+()'? >+#R >',- +2-",-"J 43;!+>',)S ()'G"T:)4'/ K >'!(+# A & ()',+G"4)-+? +-G",; P'.+ G+9)%&(+? + :2!&)' %2!"4()/ C.2!(" &(+:'nh (+ (+,&3G -'.'()'!.29R -+#R )GJ.'&S/ ]FY"!&'()' J" 8+; 9(+%Y 4%)R9+^?!:+-'; 9" -'T #-" 4&)R5 2!&)+5 4-3G 43!+.&'()2? J'4()' ()' G"T',)S!"%&'#+H? 83 4.D%)H -+G &+."#/ ="T' -" &."8)H ) 4%&'Q()'>? 2#"43%Y 4 P".G)' G2:-)G'!)+:; ('>? +,&#"5+ 8S!&)' #".&3,-+5+ & J."9.+GD4 2()>(3%Y ).&R!"; 43%Y/ c)' G"95+G,"8)' "!GD; 4)H? >+#" +8,":4'(-#+?,#".&3,-+; ()+ & +-.+#%>)? #-D.' &+J."J"("; 4+5+ (+ -'(!&)'$ #+!.+ J'!+9"; 9)%&(+ & 2%&()+G) ) )%Y."!&)%+; G)/ U.&',-RJ)'()' G2.D4,4">'>,-+.'> J"!,-+4D4#) J" go :+-+%Y [+ -" J.&'%)'T 4%+:' ()' -+#),&G+- %&+,2r\? 434"5+5" 2 G()',&"#/ C3:' J"&3-34(3%Y &G)+(r E";.3-+.&' J'5(' #":".2? ("4',&+-; ()'? -"+:'-3/ KT 5'&#+,)S 4 "#2 &+#.S%)5+ (+ 4)!"#!"8.&' &(+; (3%Y #R-D4r c+ 128); :'2,& &",-+53 J.&39"-"; 4+(' 43,-+4#) &' &!>SH."%&()#"43%Y? (+ #-D.3%Y G"T(+ 835" "!(+:'nh,4">r!+4(r #:+,S/ a!",-sj()"(' &4)'!&+>R%3G E."(); _',&%&3(+%Y? ".+& U.&'9S!&3/ U)'.4,&+ & ()%Y? " (+&4)' ]W5S; 8"#)'!"53^ G+!529"QH 43(";,&R%R g?t #G? + J.&'%Y+!&+>R%,)S ()R J"&(+H G"T(+ 4)':' 9+-2(; #D4!.&'4?."Q:)( ) #.&'4D4/ c+ -.+,)'."&G)',&%&"(',R "%&34); Q%)' -+8:)%' '!2#+%3>('? + "8"# Q%)'T#) G"T(+ J"!&)4)+H!+()':'!:+ #-D.3%Y,J'%>+:()' &82!"4+; (" &+9."!S/ c+,j"-#+()+? J)#(); #)? ".+& "9(),#+ 43&(+%&"(+ >',- J":+(+ '!2#+%3>(+? #-D.+ >',- %'(; -.+:(3G J2(#-'G -.+,3/ c+ -'.'()' _',&%&3( ),-()'>' &+ -" Q%)'T#+? #-D.+ J"&+ %':+G)!3!+#-3%&(3G) 4 &+#.',)' J.&3."!3? J.&3J"G)(+ " G)'>,%+%Y 4+T(3%Y 4 #"(-'#; Q%)' Y),-".3%&(3G/ p%)'t#+ ]4Q.D! :',&%&3( ) Q:+!D4 f+.-':-+^ "8P); -2>' 4 %)'#+4' G)'>,%+? +."&J"; %&3(+,)S 4 G)'>,%2 9!&)',-") 8"4)'G ]B+(%&" (+ 8+9(+%Y^ ".; 9+()&2>' -&4/ ]4+#+%>' 4,)"!:'^? + -+#T' "P'.2>' 4)':' %)'#+43%Y,J","8D4 (+,JS!&'()' 4":('9" %&+,2/ 7+)(-'.',"4+(3%Y,-"4+;.&3,&'()'G E'(!T)? #-D.'!&)+5+ (+ -'.'()' (+,&'> 9G)(3 &+J.+,&+; G3 (+ (+ )%Y,-."(S )(-'.('-"4R? 9!&)' G"T(+ :'J)'> J.&3>.&'H,)S!&)+5+:("Q%) (+.&'%& ",D8 ()'; J'5(",J.+4(3%Y 2227$/+:&"7'6Gq\ ="T(+ )%Y -+#; T' "!(+:'nh (+ d+%'8""#2/ /1%;1D$01 E&)#*#+- #)? J"&4":)53 %"P(RH,)S!" &+; G)'.&%Y53%Y %&+,D4 J"%&R-#D4 '!2#+%>) 4 >28):'; 2,&2."&J"%&S53,)S 4 J)R-'# k %&'.4%+? 2."%&3,-R G,&R 4 #"; Q%)':' Q4/ 1'.&'9" 4 <S8)'$,#2 I)':#)G/ c+,-sj()'? J" 2."%&3;,-3G J.&'G+.,&2? 9"Q%)' 4&)S:) 2!&)+5 4 K#+!'G))? #-D.R "-4";.&35 2."%&3,-3G J.&'GD4)'()'G!3.'#-".,&#"53 A K:'#,+(!'. U3,&(3/ I 2."%&3,-"Q%) 4&)S:) -+#T' 2!&)+5 J.&3>+%)':' ) +8,":; 4'(%),&#"53? J.&'!,-+4)%)':' 9G)(3 ) G)+,-+ F&'.4)"(#) & 82.; G),-.&'G I)',5+4'G 1+(),&'4;,#)G (+ %&':' ".+& %&5"(#"4)' C"4+.&3,-4+ =)5"Q()#D4 7)'G) <S8)'$,#)'>/ M %&'.4%+ (+-"; G)+,- G)+53 G)'>,%+,J"-#+()+ +8,":4'(-D4? #-D.' 8353 >'!(R & +-.+#%>) &+J."J"("4+(3%Y J.&'& ".9+()&+-".D4/ U" J"52;!()2? (+ P',-3()',&#":(3G? G)',&#+$%3 G)':) G"T:)4"QH 4&)S%)+ 2!&)+52 4 &+8+4)' -+; ('%&('>? :)%3-+%>+%Y ) 4)':2 )(; (3%Y ()',J"!&)+(#+%Y/E+!.&' ) 4,&3,-#)G &4)R&+(3G &' X&#"5R U"!,-+4"4R 4 <S8)'$,#2 I)':; #)G T3%&3G3 #":'>(3%Y? "#.R; 953%Y 128):'2,&3r /1%;1D$01 E&)#*#+- ]7+G'%&'#^/ C.+,+ Q%)'T#) "8'>; G2>' -+#T',-+4 &(+>!2>R%3,)S 8:),#" "9.D!#D4!&)+5#"43%Y? "#+&+5'!.&'4" &+#4+:)P)#"4+(' >+#" J"G()# J.&3."!3 [J:+-+( #:"(":),-(3\? #+J:)%&#S & P)92.R Q4/ 1+(+ c'j"g2%'(+? ".+&,-+;.3 %G'(-+.& "8"# 7',J"52 X&#D5/ c+ J:+%2,&#":(3G 4 0OOl."#2 J",+!&"(" I+!"4)%#) <R8 U+; p4)s-'9" 1+(+ U+45+ &' Q%)'T'# ]<.DT#+ E"J.2,&#+^ G+!529"QH 43(";,&R%R g?n #G ) J"5"T"(+ >',- (+ -'.'()' c+!:'q()%-4+ B38()#/ c+ -.+,)' &(+>!2>',)S >'!'(+Q%)' J.&3,-+(#D4? + "J.D%& -+8:)% '!2; #+%3>(3%Y J"&(+H G"T(+ 8+.!&".&+!#R "!G)+(S J+J."%) [!529",& #.D:'4,#)\ ) (+,3%)H "%&3 9."8:+; G)? ".+&,-+4+G)/ =)'>,%+ -'9" -3J2 J'5()R 8+.!&" 4+T(R.":S 4 #,&-+5-"4+()2 Q4)+!"G"Q%) '#":"9)%&('> G)',&#+$%D4? 24.+T:)4)+>R (+ 2."#) P+2(3 ) P:";.3? ".+& J"&4+:+>R (+ %)'#+4',JS!&'()' %&+,2 (+ 5"()' (+-2.3/ F"#$G+)A15 (.) Drużyna Kusznicza i Bractwo Rycerskie CZERWIONKA-LESZCZYNY! Mało kto wie, że w Czerwionce- Leszczynach nadal prężnie działa Drużyna Kusznicza i Bractwo Rycerskie. To jeszcze nie wszystko! Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to właśnie Kusznicy z Czerwionki są kolejny raz Mistrzami Polski w strzelaniu z kuszy historycznej. c)'#-d.&3 J'4()' J+G)S-+>R =),-.&",-4+ ".9+()&"4+(' (+ -';.'()' (+,&'9".'9)"(2? #-D.' 9."; G+!&)53 G)5"Q()#D4 Y),-".)) & %+; 5'> U":,#)/ U"!"8(+ )GJ.'&+ "!; 835+,)S %+5#)'G ()'!+4(" 4 U5"%#2 [0N;0l G+>\? 4'!529 &+;,+!3? #-D.+ J.&3&(+>' ".9+()&+%>S =),-.&",-4!.2T3()'? #-D.+ 43; >' 4."#2 J"J.&'!()G/ <:+; -'9" -'T (+,) #2,&()%3 4,#5+!&)'6 K(!.&'> I)'%&".'#? U+-.3%>+ I)'%&".'#? 1+( f.35#+? f"9!+( <"GT"5? Z2#+,& <"GT"5? E".('; :)2,& c)',-.d>? I">%)'%Y =+&2.'# ) =+.)2,& B",&%&3# J.&'>'%Y+:) J"5"4S U":,#)? 83 J.D8"4+H "!'; 8.+H =),-.&",-4" 4 +-G",P'.&' Q4)'-('> &+8+43/ L -3G.+&'G,)S 2!+5"r U2%Y+. =),-.&D4 U":,#) &("; 42 >',- (+ -'.'()' (+,&'> 9G)(3/ /1%;1D$01 E&)#*#+- Zawody Spławikowe na Tamie CZERWIONKA! 9 czerwca 2013 na zbiorniku Tama w Czerwionce-Leszczynach odbyły się Zawody Spławikowe zorganizowane przez koło wędkarskie 96 z Czerwionki. 7+4"!()%3.34+:)&"4+:) " U2%Y+. f2.g),-.&+ =)+,-+ ) WG)(3/ <"J),+5+ &+.D4(",5"; ('%&(+ J"9"!+? >+# ) G)5+ +-G",; P'.+/ <"#5+!()' " k6nn,s!&)+ &+; 4"!D4!+5,39(+5!" &+(S%+()+? + " 9"!&)()' M6OO &+%&S-" &+.&2; %+H 4S!#) ) "! -'9" G"G'(-2 4S!#+.&' 83:) 4,4")G T34)":'/ U" -.&'%Y 9"!&)(+%Y!"#5+!()' " gg6oo."&j"%&s-" 4+T'()'.38 ) 2,-+:+()' &!"83-3%Y G)'>,%/ I &+4"!+%Y 4&)S5" 2!&)+5 0k &+; 4"!()#D4/ U2%Y+. f2.g),-.&+ &+ &!"83; %)' g/ G)'>,%+ &.R# J.&'!,-+4); %)':+ a.&s!2 =)+,-+ ) WG)(3,'; #.'-+.&+ 1D&'P+ 7+,#D.,#)'9" "!'8.+5 <+G)+( U"#2,)$,#)? +!3; J:"G 4.S%&+5 U.'&', E"5+ tl 1+; (2,& f2!(3/ c+9."!3!" M G)'>,%+? >+#.D4()'T i J)'.4,&3G #+!'-"G 4S!#+.,-4+ 4.S%&+:)6 J.&'!,-+; 4)%)': a.&s!2 =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 ".+& U.'; &', E"5+ IS!#+.,#)'9" tl/ IS!; #+.&"G 8)".R%3G 2!&)+5 4 &+4";!+%Y,'.!'%&()' 9.+-2:2>'G3/ I,&3,-#)' (+9."!3 &",-+53 2P2(;!"4+(' J.&'& 82.G),-.&+ =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 I)', (),&'4,#)'9"/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Klasyfikacja zwycięzców: 1. miejsce Pokusiński Damian 2. miejsce Radwan Wojciech 3. miejsce Krawulski Marcin 4. miejsce Pokusiński Henryk

10 10 nr 12! lipiec 2013 Pierwszy Siatkarski Piknik już za Nami B"&9.34#) -2.()'>"4' -"%&353,)S.D4("%&'Q()' (+ "83!42 8"),#+%Y/ B3; 4+:)&+%> &+%)S-+/ IQ.D! J.&383; 53%Y "8,'.42>R%3%Y."&9.34#) 83:) G)S;!&3 )((3G) 82.G),-.& I/ 1+(),&'4,#)? 4)%',-+.",-+ K/ FY2!&)# ".+& 4)':' )(; (3%Y 835 XJ".-2 ) B'#.'+%>)/ U"G3,5 &".; 9+()&"4+()+ -+#)'> )GJ.'&3 &."!&)5,)S 4Q.D! 45"!+.&3 (+,&'> WG)(3 82.G);,-.&+ I)', (),&'4,#)'9" ".+& 4); %'82.G),-.&+ K(!.&'>+ B+2!('.+ J.&3 2!&)+:' ) &++(9+T"4+()2 <+.)2,&+ _2#;,+ &(+('9" 4 %+5'> U":,%' -.'('.+? + 4 J.&',&5"Q%),)+-#+.&+/ 7!+()'G <+;.)2,&+ ]8'& G+53%Y ()' G+!2T3%Y^?!:+; -'9" -.&'8+ 4 G5"!3%Ym &+,&%&'J)+H %YSH!",J".-2 #",&-'G -':'4)&>) ) )(; -'.('-2/m <+.)2,& _2#, J"%Y"!&) & F&'.4)"(; #)? 9!&)',JS!&)5,4">'!&)'%)$,-4"/ f353 J":,#),)+-#+.&? + "8'%()' -.'('. T'$,#)'>!.2T3(3 UCUX U)5+/ c+ &".9+; ()&"4+(3 4 c+,&3g =)'Q%)' U)#()# X)+-#+.,#) J.&383:) J.&3>+%)':' <+.#+ 4Q.D! #-D.3%Y &(+:+&53,)S6 =+59".&+-+ _), ".+& b:t8)'-+ X#"4."$,#+ A &(+(',)+-#+.#) ".+& -.'('. "8'%(3%Y 4)%'G);,-.&3$ U":,#) I+:!'G+. CZERWIONKA! 9 czerwiec 2013 r. Słoneczny i śliczny dzień rozpoczął się rywalizacją w turnieju siatkarskim zorganizowanym przy Zespole Szkół nr 2, jak również na boisku do Piłki Plażowej znajdującym się na terenie Kąpieliska w Parku Furgoła. () 83:).D4()'T U+4'5 B2,'# ".+& 1+.";,5+4 ="$%&3#/ U"#+&"43 G'%&."&'; 9.+:) J.&'!,-+4)%)':' a.&s!2 =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+; _',&%&3(3 #"(-.+ <+.)2,& _2#, ) J.&3>+%)':'/ bg"%>' 8353!2T'? + +-G",P'.+ J'5; (+ Y2G".2/ U.&'! G'%&'G <+.)2,& _2#, 4.+& & >'9"!.2T3(R &5"T3:) J"!J),3 J"! J"&!."4)'()+G)!:+ %&3-':()#D4 ]c+;,&'9" =)+,-+^? &+ %",'.!'%&()'!&)S; #2>'G3/ U" G'%&2? #-D #%>R U)#()#2? 82.G),-.& I)',5+4 1+(),&'4;,#)? 4)%'82.G),-.& K(!.&'> B+2!('. 4.+& & <+.)2,&'G _2#,'G? =+59".&+-R Wędkarze walczyli o Puchar Prezesa Odsalania Dębieńsko Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Zakładu Odsalania Dębieńsko Romualda Klimka, które odbyły się w niedzielę 16 czerwca, rozpoczęły się z 15 minutowym opóźnieniem. U"4"!'G 835+ J.&'>Q%)"4+ 82.&+? #-D.+ (+!%)R9(S5+ (+! F&'.4)"(#S/mU" 82.&3 &+Q4)'%)5",5"$%' ) -+# >2T 835"!" ",-+-()'> G)(2-3 &+4"!D4/m<" &+4";!D4 J.&3,-RJ)5" gt 4S!#+.&3/ B"&:","; 4+(" G)'>,%+,-+.-"4'm) G)5"Q()%3 4S!; #"4+()+."&J"%&S:).34+:)&+%>S/ 7+4"! ) U2%Y+. ]<S8)'$,#"^ "!'8.+5 f:2,&%& B"8'.- & 43()#)'G 0giN?!.29)' G)'>,%' &+>R5 f+>2.+ B+P+5 & 43()#)'G 0gON? (+; -"G)+,- -.&'%) 835 E.+42:,#) =+.%)( &.'; &2:-+-'G gkln/ 743%)S&%3 "-.&3G+:) G';!+:' ) c+9."!3 2P2(!"4+(' J.&'&m7+; ]<S8)'$,#"^ 4 F&'.4)"(; %';_',&%&3(+%Y/ <+:,&' G)'>,%+ &+>S:)6 E.+42:,#) I+%5+4? U"#2,)$,#) <+G)+(? F)%Y3 <+; G)+(? f:2,&%& K(-"()? f">!"5 f"9!+(? B+!4+( I">%)'%Y? =+5#"4,#) L.'('2,&? _), ) b:t8)'-r X#"4."$,#R 4.S%&3:) J2; %Y+.3 )!3J:"G3 &43%)S&%"G =);,-.&",-4 WG)(3 ) =)+,-+ X&#D5 J"!,-+; 4"43%Y ".+& 9)G(+&>+:(3%Y 4 X)+-; #D4%' U:+T"4'> 4' 4,&3,-#)%Y #+-'9";.)+%Y ".+& =),-.&",-4 p:r,#+ X'()".D4 4 X)+-#D4%' U:+T"4'>/ c+ &+#"$%&'; ()' &:)%3-"4+(" J)5#S & +2-"9.+P+G),)+-#+.'# UCUX U)5+ ".+& E",&2:#S & (. g I)',5+4 1+(),&'4,#) A ="-"%.",, E:28 F&'.4)"(#+/ U)'()R!&' & :)%3-+%>) J.&'#+&+(" G+5'G2 i :'-()'G2 <+; G)+(#"4) U"J)"5#)'4)%&"4) & F&'.; 4)"(#) %Y".'G2 (+ +.-."9.3J"&S &4+(R )(+%&'> 4."!&"(R,&-34("Q%)R,-+4D4/ LGJ.'&S J"! (+&4R U)#()# X)+-#+.;,#) &+#"$%&"(" 43,-SJ'G F:+2!)) ) E+,) FY4"5#+? #-D.' 2G):+53 4)'%&D.,4")G Q:R,#)G QJ)'4+()'G/ _)%&3G3? T' 4 J.&3,&53G."#2 J"("4()',)S,J"-#+; G3? + J"9"!+ ) Y2G".3!"J),&R ) (+,&+ G5"!&)'T J"4+:%&3 (+ J)+,&%&3,-3%Y 8"; ),#+%Y (+,&'9" G)+,-+/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. E+()+ X-+(),5+4? 1+(-+, <+4)!? f5+t'; >'4,#) B3,&+.!? =)%Y+:%&3# =+.%)(? =+%Y()# 1D&'P? FY.+J)'% d.+(%),&'#? U"#2,)$,#) B"8'.-? <.",- f+.-5"g)'> ".+& E+,J'.,#) E+%J'./ I,&3,-#)G 2%&',-(); #"G,'.!'%&()' 9.+-2:2>'G3/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Noc Świętojańska z Lyskorem PSTRĄŻNA! Stowarzyszenie mieszkańców gmin Lyski oraz Kornowac co rusz zaskakuje ciekawymi pomysłami. Członkowie stowarzyszenia szczególnie kładą nacisk na kultywowanie tradycji ludowych. Kolejnym takim przedsięwzięciem, które miało charakter edukacyjny, integrujący i niewątpliwie rozrywkowy była Noc Świętojańska 22 czerwca w Pstrążnej. c+! J"8:),#)G),-+4+G) &'8.+5",)S 4 J"9"!(R ("% "#/ ko ",D8 &+)(-'.',"; 4+(3%Y "8.&S!+G) ]#2J+:("%#)^/ C",-+;.' Q4)S-" " J"9+$,#)G."!"4"!&)' & %&+;,'G &3,#+5" :2!"4'? + (+4'- &+8+4(' "8:)%&'/ c)' J"&835",)S >'!(+# ; >'G()%&"Q%)/ L(-'9.+:(R %&SQ%)R Q4)S-+ 835" ) (+!+: >',- J2,&%&+()' 4)+(#D4 (+ 4"!&)'/ I U,-.RT('>,&3#"4+(" >' &!&)'4)S%)2 &)D5? &9"!()' & -.+!3%>R J.&'J:+-+(" G/ )(6 4"((R G)S-S?.2G)+; ('#?!&)2.+4)'% A JDn()'> "4' J:'%)"(#) J2,&%&+(" (+ 4"!S/ W!3 #):#+!&)',)R- 4)+(#D4,&3#"4+5",)S? 83 J"J53(RH & :'##)G 4)+-.'G J",-+4)'?."&J"%&S5",)S J+:'()',"8D-#"43%Y "9(),#/ <:+ "!;,-.+,&'()+ 9G)((3%Y %&+."4()%,J+:+(" J+%Y(R%' &)"5+/ W!3 2%&',-()%3,J"-#+; ()+,#.&S-()' &+8'&J)'%&3:),)S "! &53%Y!2%YD4."&J"%&S53,)S &+8+43/ 7',43G.'J'.-2+.'G 43,-RJ)53 &',J"53 ]E"83; :+(#)^ ) ]B&2%Y"4)+(#)^? + 9",J"!3()' & U,-.RT('> J.&'!,-+4)53 8+>'%&(R #"G';!)S J.&'J+!&)-'> 8+8)'^ & 2-"J%+G) 4.":) 95D4('>/ ]U.&'J+!&)-+^ " "%&34)Q%)' &+%Y5+((+ T"(+.38+#+ A 8)';!+#+ &' &(+('> "J"4)'Q%) ".38%' 4,&%&'."&5"-3%Y 52,#+%Y/ c+,-sj()' 43,-RJ)5 &',JD5 a()4'.,3-'-2 C.&'%)'9" CZERWIONKA! W dniu r. na głównym boisku piłkarskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce odbył się VIII Turniej Piłki Nożnej Razem Raźniej Stop Narkomanii w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Razem Raźniej Stop Narkomanii W5D4(3G) ".9+()&+-".+G) -2.()'> U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(('9" 4 F&'.4)"(%';_',&%&3(+%Y/ 7 #":') 95D4(3G,J"(,".'G 835 &+#5+! J."!2#; %3>(3 abxk U":,#+,J/ & "/ "/ & <R8."; 43 WD.()%&'>/ I."&9.34#+%Y J)5#+.;,#)%Y 4&)S53 2!&)+5 &',J"53,#5+!+>R%',)S &!&)'%) ) G5"!&)'T3? #-D.' (+ %"!&)'$ J.&'834+>R :28 2%&S,&%&+>R!" J:+%D4'# 4,J+.%)+!&)'(('9"? J:+%D4'# "J)'#2$; %&"; 43%Y"4+4%&3%Y ".+& Q4)'-:)% Q.";!"4),#"43%Y/ <" -2.()'>2 &95",)5",)S gi &',J"5D4 4!4D%Y #+-'9".)+%Y 4)'; #"43%Y/ I J)'.4,&'> #+-'9".)) 4)'#"; 4'> "! l!" gi."#2 T3%)+.34+:)&"4+5" M!.2T3(/ c+-"g)+,- 4!.29)'> #+-'9".)) 4)'#"4'> "! gj!" gk."#2 T3%)+.34+; :)&"4+5" &',"8R N &',J"5D4 J)5#+.,#)%Y/ U"!%&+, -2.()'>2 J.&3>'&!() #)8)%' J";,&%&'9D:(3%Y!.2T3( G)':) G"T:)4"QH 2%&',-()%&'()+ 4 :)%&(3%Y 9.+%Y? &+8+; 4+%Y ) #"(#2.,+%Y.'#.'+%3>(" A,J".; -"43%Y? J.&39"-"4+(3%Y J.&'& 43%Y"; 4+4%D4 J:+%D4'# 4,J+.%)+!&)'(('9"/ <:+ (+>8+.!&)'> +#-34(3%Y!&)'%) 2P2(;!"4+(" (+9."!3.&'%&"4' ),5"!#)' 2J"; G)(#)/ U"(+!-" #+T!+ & 2%&',-()%&R%3%Y J:+%D4'# G)+5+ "#+&>S!" 2%&',-()%-4+ 4 #"(#2.,)' J:+,-3%&(3G J"! Y+,5'G ]U",52%Y+>!"8.3%Y.+!? T'83 J"#"(+H (+.#"-3#"43 Q4)+-^/ c+ &43%)S&%D4 -'9" #"(#2.,2 %&'#+53 4,J+()+5' (+9.";!3 4 J",-+%),J.&S-2 G2:-)G'!)+:('9"/ U"()T'> J.'&'(-2>'G3 #"$%"4R #:+;,3P)#+%>S -2.()'>2 & 24&9:S!()'()'G (+; 9.D! )(!34)!2+:(3%Y!:+ J",&%&'9D:; (3%Y &+4"!()#D4/ I)'#2 & B+%)8".&+ & -+$%+G) '#4+!".;,#)G) ) J":,#)G)/ F" %)'#+4'? (+ 8)',)+;!&)' & G'-+P)&3%&(R (2-R J">+4):),)S J.&'!,-+4)%)':' Q4)+-+ (+2# Q%),53%Y A E"5+ X'()".D4 X-"4+.&3,&'()+ L(T3()';.D4 #"J+:() ]L9(+%3^/ UD5 9"!&)(3 J.&'! JD5("%R? J/ K9()',&#+ B2,"# &+%&+."4+; 5+ &'8.+(3%Y :'9'(!R " #4)'%)' J+J."%)/ W"Q%)' J.&3,-RJ):)!" >'9",&2#+()+ A >+# (+#+&2>',-+.3 &43%&+> A!"#5+!()' " JD5("%3/ 7!"834%&3()R -'> ()'&43#5'> J+G)R-#) &",-+5+ J/ f"t'(+ =+#"Q & B&2; %Y"4+? &+ %" 2Y"("."4+(" >R #,)RT#R #2; %Y+.,#R/ F&3 >',- 4 ()'> J.&'J), (+ "!;,&2#+()' #4)+-2 J+J."%)e B+%&'> ()'/ B'%'J-R (+!"8.R &+8+4S J"5R%&"(R & -.+!3%>R >',- 2%&',-()%&'()' 4 )GJ.'; &+%Y _3,#".2/ <&G1)# :.H7$- E+-'9".)+ l A gi6 g G)'>,%' A p4)'; -:)%+ <S8)'$,#"v 0 G)'>,%' A p4)'-:)%+ ]E":)8+^ B+!:)(v i G)'>,%' A U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(('9" F&'.4)"(#+ gv j G)'>,%' A p4)'-:)%+ ]V".3&"(-3^ 12; ()".&3 `".3v N G)'>,%' A I3%Y"4+4%&3%Y 1+,-.&S8)' 7!.D>v l G)'>,%' A U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(; ('9" _',&%&3(3v k G)'>,%' A U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(('9" F&'.4)"(#+ 0v M G)'>,%' A I"!&),5+4,#)' U:+%D4#) I,J+.%)+ <&)'(('9" I"!&),5+4 p:r,#)/ c+>:'j,&3g &+4"!()#)'G 4 -'> #+; -'9".)) 4)'#"4'> &",-+5 71:.$N W&<1 # 01?N.:1/ c+>:'j,&3g 8.+G#+.&'G &";,-+5+ L&1::1 E"F-&<-1 # H#$"<.&:-./ c+-"g)+,- #.D:'G,-.&':%D4 &",-+5 W#+8 9&: E:&>.- # 7C;.$,)-1/ E+-'9".)+ gj A gk6 g G)'>,%' A p4)'; -:)%+ <S8)'$,#"v 0 G)'>,%' A p4)'-:)%+ X&#":(+ 7',JD5 X&#D5 (. 0 F&'.4)"(#+? i G)'>,%' A p4)'-:)%+ ]V".3&"(-3^ X'; ()".&3 `".3v j G)'>,%' A U"4)+-"4+ U:+; A I3%Y"4+4%&+ F&'.4)"(#+;_',&%&3(3v N G)'>,%' A <"G <&)'%#+ ]W:+!)+-".&3^ B38()#/ c+>:'j,&3g &+4"!()#)'G 4 -'> #+; -'9".)) 4)'#"4'> &",-+5 O14"+- W#>1:.$N # H#$"<.&:-./ c+>:'j,&3g 8.+G#+.&'G &",-+5 L1-F; \$"?#.:1 # 7C;.$,)-1/ 7 #":') #.D:'G,-.&':%D4 &",-+5 Q14$8 F)# V&54&, "P<:.$G # J.&3&(+:).D4; ()'T (+9."!S d+). U:+3 &+ 4,J+()+5R J",-+; 4S,J".-"4R!.2T3()' J)5#+.,#)'> & U:+%D4; #) I,J+.%)+ <&)'(('9" 4 _',&%&3(+%Y/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. KONKURS z Naszym Miastem I3!+4%+6 ]bib_^ b4':)(+ f+.+#"g,#+ K!.',6 2:/ i =+>+ g+? jj;0io F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 B'!+#%>+6 -':/wp+h6 i0 k0 igmggn K!.',6 2:/ i =+>+ g+? jj;0io F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 B'!+#-". (+%&':(+6 ="()#+ f"8.&3# ';G+):6 "$?1-*51a$:1)#$9.1)4&6>NA :1)#$9.1)4&6"$?1-*51a.:4$".16>N X-."(+ )(-'.('-" P)%&('.'#:+G6,-2!)"-"G%"G/J: C"G+,& E+>-"%Y <.2#6 K9".+;U":)9.+P)+ XJ/ & "/"/? C3%Y3 B'!+#%>+ ()' J"(",) "!J"4)'!&)+:("Q%) &+ -.'QH "95",&'$ ).'#:+G? &+,-.&'9+,"; 8)' J.+4"!"!"#"(34+()+,#.D-D4 ) J.&'.'!+9"4+()+ (+!,35+(3%Y G+-'.)+; 5D4? ()' &4.+%+ G+-'.)+5D4 ()'&+GD4)"; 9.+P)%&(' &+G)',&; %&"(3%Y "95",&'$ ).'#:+G,R 45+,("Q%)R 43!+4%3 ) ()' G"9R 83H 43#".&3,-+(' 4 )((3%Y J28:)#+%>+%Y 8'& >'9" &9"!3/ c+#5+!6 goooo 8'&J5+-(3%Y '9&'GJ:+.&3 c2g'. &+G#()S-"6 t/ok/0ogi./ Dla wszystkich, którzy prześlą zdjęcia na konkurs czeka nagroda koszulka z logo Nasze Miasto, a najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na łamach gazety. Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres: Damian Monika

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec Natalia Sobczuk urodziła się i przez szesnaście lat mieszkała w Polsce: Warszawie, Wrocławiu i Rybniku-Orzepowicach. Obecnie mieszka w Niemczech, jednak przeprowadzka nie zmusiła jej do przerwania teatralnych zainteresowań. To dobry przykład na to, że swoje zainteresowania można i powinno się rozwijać bez względu na okoliczności. Być może historia Natalii będzie natchnieniem dla młodych ludzi, którzy stają przed pytaniem: ćwiczyć czy nie ćwiczyć? L1- <+%NM?131 I<&51 >"#+%&?1 # 1-4&")4<$9 < O&N)*$D g J,.&#A' %"#.,A$"/8 96&19,:$'? 2' g 8';, 96&1;,."PA$, '9'2"/? :&",A, 8" '.,%0"+G- :' 'G+"%$, 0/,06,F+/G' 2 4/,06&/ 2!,6%&,2"/7 >'%0,+'2"A,8 %96PC'2,) %"A7 >6&/& 2,? $,.;/B $0P6/ %9#:&,A,8 - :&",:? $P2 2 96&1G'0'? 2,A,8 0/$%01 " 9"'%/+$#, 2 ':? 9'2"/:+"8.&,%"/ 9':;#A,8 96P? C# +, Y,%0"+G 06,$? 0'2,A,8 ;,$' 96&1G':#7 N'GA,8 %96,2:&") %2';/ -8"/;#0+'(." " 01? F/7 Z"/:1 $'8"%;, 'GA'%"A, 21+"$" C1A,8 &,%$'.&'+, 9'& /&-F0,0/87 4/6,& C,6:&' %"#."/? %&# & 0,$"/G' 6'&%06&1G+"#.",7 3$? 0'6%02' ': 9"/62%&/? G' 8'8/+0- +, %./+"/7 H& ;+3&?1N$5D g! 4/,06&/ %9#:&"A,8 6'$ '6,& C6,A,8 -:&",A 2 V.&1F" 8+"/ M,6"-%& Q,C61F/2".&B X'</? +, R061;$P2+, " E,+ Z-F.&1.$"7 >' 6'$- 8-%",A,8 96&/62,) &,;#.", &/ 2&GF#:- +, 96&/96'2,:&$# 8,81 :' H"/8"/.7 E, &,8"/%&$,? A,8 2 51C+"$-7 b.$ ;1"?#& ).C # 4$%& >&<&?FX g H, 9'.&=0$- C1A,8 &,A,8,+,r H"/ 2":&",A,8 8'<F"2'(." :,F%&/? G' 6'&2'; $"/6-+$-7 E/:? +,$."=GF/ 8,6&1A,8 ' %./+"/7 JGA'%"A,8 %"# :' $'+$-6%- 6/.1? 0,0'6%$"/G' 2 >' 'GA'%&/? +"- 21+"$P2 9'96'%"A,8.&A'+? $P2 ;-61 ' 9'8'. 2 8';/;,$0'6? %$"/; :6':&/7 V.&1A,8 %"# &-9/A? +"/ 9612,0+"/ :1$.;"B &,:,L,$0'6? /F/8/+0P2 9,+0'8"81.&1 W drodze po sukces "896'2"&,.;"7 5'&2";,A,8 %"#7 J,;#.", 0/,06,F+/ 2 51C+"$- " 51? C1A1 :F, 8+"/ ':%$'? $"/8 ': 6&/.&12"%0'(."B :&"#$" $0P? 6/8- +,-.&1A,8 %"#B.' +,96,2? :# '&+,.&,;= /8'.;/B :' G6,+". 8'</ 9'%-+=) %"# 8';/.",? A'7 3 96&/:/ 2%&1%0$"8 :,A1 9/2? +'() %"/C"/ " %,8'$'+06'F#7 O&<41"#1 4& <.$NF 93&?+*J NF8?#. #1.:4$"$)&<1:+*J 4$14"$96 g E/:+,$ 0/,06 0' 9,%;,B $0P6= +"/ $,<:1 6'&-8"/7 X1 G6,) 8-%",A,8.&#%0' 96&/$'+12,) +,2/0 +,;? CF"<%&= 6':&"+#7 Y&,%/8,$0'6%02' 21:,;/ %"# &21$A, %06,0=.&,%-7 MF, $'G'(B $0' 0/,06 0,$"/ '9"+"/ +,96,2:# A,8"= %/6./7 H#+ #?&;+4$ < O&N)*$ < )>&)P; #1&<&8 *&<13+ < b.$9*#$*jd g! >'F%./ '9,+'2,A,8 :'C6&/ 6'&6P<+",+"/ /8'.;"B 9'$,&12,+"/ +, %./+"/7 >6&1:,A' %"# $'+? 06'F'2,+"/ 2A,%+/G'.",A, 2 %9'? %PC 9,%-;=.1 :' 6'F" " -8"/;#0+'() 9'6-%&,+", %"# +, %./+"/7 4/ -8"/? ;#0+'(." '$,&,A1 %"# C,6:&' 96&1? :,0+/ 2 +"/8"/.$"8 0/,06&/7! G6,8 GAP2+"/ 2 0/?,06&/ "896'2"&,.;"B,F/ %0,6,8 $'6&1%0,) & '$,&;" :' &,"%0+"/+", +, %./+"/7 V.&/%0+".&# 2 -.&#%&?.&,8 +, [2,6%&0,01 &:'F? %0,01%0-;#7 H#+ %"+<1)# "$%FN1":.$D g >' 96&/96'2,:&./ :' H"/8"/. 06-:+' C1A' 8" &+,F/e) +'21 0/,06 &/ 2&GF#:- +, +"/21%0,6.&,;=.= &+,;'8'() ;#&1$, " 6/?,F"P27 E/:+,$</ $'+01+-'2,) %2';= 9,%;# 2"/. +, 9'.&=0$- 2.&,%"/ 2'F+18."=GF/ 06/+'2,A,8 218'2#7!0/:1 :'? 2"/:&",A,8 %"# ' 96';/$."/ 2 8'? ;/; %&$'F/ 96'2,:&'+18 96&/& %0-? :/+0P2 %&$PA g ': 6,&- 2&"#A,8 2 +"8 -:&",A7 >6';/$0 +"/ C1A :F, 8+"/ <,:+= 6/2/F,.;=B,F/ 9'&+,A,8 0,8 F-:&" ' W9'2"/:&"/? F" 8" ' 0/,06&/ "896'2"&,.;" 96'? 2,:&'+18 96&/& Rs/+, >'%0t,7 Y&/$,A 8+"/ $'F/;+1.,%0"+G7 >,8"#0,8B </ C1A,8 C,6:&' &:/+/6? %"# :'%0,) &, 2%&/F$=./+#] Z"/:1 ;-< [%"# &,.&#A'\ " 9'?.&-A,8 (2",0A' 6/IF/$0'6, +, 02,6&1 2"/:&",A,8B </ 2%&1%0? $' 8-%" %"# -:,)7 b 6&/.&12"(."/ :'%0,A,8 %"#7 J 4/,06/8 b896'2"? &,.;" 21%0,2",81 6/G-F,6+"/ %9/$? 0,$F/ ' +,&2"/ [R9'60 0/,06,F+1\7 M2"/ :6-<1+1 8"/6&= %"# 2 %&0-./ "896'2"&,.;"7 R:4$"$)F5$ H.C 41-G$ "$G+)$".1X g W2%&/8B 96PC'2,A,8 2A,? %"A 96&1 6/<1%/6'2,+"- 2A,? 2,6%&0,0P27 >,8"#0,8 [X,FF,:1+#\7 X1A' 0'."/$,2/ :'(2",:.&/+"/ 2 96,.1 +,: 0/$? %0/8B 2 21C'6&/,$0'6P2B $'%0"-? 8P2B 8-&1$"7 5/<1%/6'2,+"/ ;/%0 :F, 8+"/ &:/6&/+"/8 %"# & 2A,%+= 21'C6,e+"= 2 6&/.&12"%0'(."7 N1(F#B </ $"/:1( 26P.# :' 0/G',F/ 9P$".' C#:# :'%$'+,F") %2= %&0-$#,$0'6%$=7 H& 93&?+9 NF?#.&9A -4P"#+ )M :1 >&*#M4-F?"&%.A I+ -.N-1 N14 4$9FD g V2,<,8B </ 96,., 2 0/,06&/ 'C';#0+"/ 2 ;,$"/; 9'%0,." 0' 9"#$? +/ 96&/<1."/7 W02"/6, '.&1 +, &-? 9/A+"/ "++1 (2",07 N'G# G' 01F$' 9'F/.")7 3 8A':18 F-:&"'8B $0P? 6&1 &,.&1+,;= %2';= 96&1G':# 2 0/,06&/ <1.&# C1-2"/6&1F" 2 %2';/ 8'<F"2'(." " C1 +"/ &,? C6,$A' " ,A'(."7 E&#G15.1A <&G1)# :.H7$- ZWONOWICE! 19 czerwca, niemal na zakończenie roku uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zwonowicach zobaczyli spektakl Teatru Bajkowe Skarbki Śląska pod tytułem: Przygoda kapryśnej królewny. Czego może uczyć bajka U.&'!,-+4)'()' "J"4)+!+5" " #+J.3Q('> #.D:'4()' d.2t':)()'? #-D.+ G)',&#+ 4 J)S#(3G ) 43; 9"!(3G &+G#2/ E+J.3,) >2T "!.+(+ A &+ &)G(+ 4"!+!" G3%)+? ()' J"!"8+>R >'>,)S G'8:' ) 28.+; ()+/ X&%&'9D:()' 438.&3!&+ J.&3 >'!&'()2/ c)' %Y%' -+#T',)S 2%&3H/ U"%Y"J()' (+#+&2>' 43; J.+4S!" #.+)(3? 4 #-D.'> G+5' #.D:'4(3 G"9R 9.3G+,)H!" 4":)/ 12T J" %Y4):) "#+&2>',)S? T' &";,-+>',+G+ 4 :',)' ) ()' G+ #"G2."&#+&34+H/ 7!+(+ (+,)'8)' #.D; :'4(+ TR!+ 2,529)4+()+ "! %3; 9+$,#)'9" %Y5"J%+ A B"G#+/ W!3 -'( "J"4)+!+ >'> " 92:+,&2? #-D.3 J.&39"-"42>R 4,4")G #":"."; 43G -+8".&' 4.+& &."!&)%+G) A TR!+? 83 >'> 9" &."8)H/ c)'-"j'.& W+%'# J.&3(",) B"G#"4),-+.3 J.&'J), &(+:'&)"(3 (+,-.3%Y2? + G5"!+ %39+$,#+ -+(%'.#+ A o)":#+ J"G+9+ 4 T'!+()' J.&39"-"; 4+(' 45+,(3G).S#+G) >',- (+>;,G+%&()'>,&' (+ Q4)'%)'/ I J.&'!,-+4)'()2 J".2,&"(' &";,-+53 #4',-)' &!."4'9" "!T34)+; ()+ A 4+.-"Q%) 4+.&34 ) "4"%D4? + -+#T',&+%2(#2!:+ %2!&3%Y,-+;.+$/ U.&'!,-+4)'()' J.&'#"(34+; 5" J"(+!-"? T',+G"!&)':(+ J.+%+!+>' (+>4)S%'>,+-3,P+#%>)/ a%&()"4)' 8+.!&" T34".'+9"; 4+:) (+ J.&'!,-+4)'()' ".+& %YS-; ()' 2%&',-()%&3:) 4 J."J"("4+; (3%Y J.&'& +#-".D4 &+8+4+%Y/ c+>8+.!&)'> 4)&3-S +#-".D4 J.&'; T34+53 (+>G5"!,&' J.&'!,&#":+; #)? #-D.'!+53,)S 4%)R9(RH 4 G+; 9)%&(3 Q4)+- -'+-.2/ 1'!(+# (+4'-!:+,-+.,&3%Y 2%&()D4 &(+:+&5",)S %"Q %)'#+4'9" A %&5"(#"4)' J.ST()'!&)+5+>R%'9" #D5#+ -'; +-.+:('9" J"!J+-.34+:),4")%Y ()'%" 8+.!&)'>!"Q4)+!%&"(3%Y #":'9D4 ]J" Wszyscy lubią wakacje LYSKI! Uff, nareszcie odsapnęli uczniowie szkół wszystkich stopni. Oczywiście ci, którzy nad rok szkolny przedkładają wakacje. W piątek 28 czerwca wśród uroczystych akademii zabrzmiał ostatni dzwonek roku 2012/2013. c)' )(+%&'> 835" 4 9G)()' _3,#)? 9!&)',&3#"4()' 28.+() +8,":4'(%) Q4)S-"4+:) &+#"$%&'; ()' J"!,-+4D4'#/ E:+,3 8353,-";,2(#"4" ()':)%&('? >'!(+# ",)R; 9+(' 43()#) A ()'8+9+-':('/ I #:+,)' ol +!+G"4)%#)'>,&#"; 53? %) (+>:'J,) ",)R9+:) Q.'!()' 9.28" J"43T'> ]N^? + -+G-'>,),&D,-+%3 >2T "! JD5."%&+!&)'.; T3:) J+:GS J)'.4,&'$,-4+ 43(); #D4 4 (+2%'/ _)%&(+ #:+,+ ol "J2Q%)5+ G2.3 J"!,-+4D4#) 4 B+,&%&3%+%Y A +8,":4'(-D4 835"!42!&)',-2 A " J"5"4S 4)S; %'> ()T."# G5"!,&3%Y #":'9D4/ <"8.&' 43J+!5,J.+4!&)+(,&D;,-"#:+,),-D4 A Q.'!()+ 4 9G)()' 43()",5+ 0N J2(#-D4?!" %&'9" 4 (+>4)S#,&3G,-"J()2 J.&3%&3; ():),)S K!+G"4)%&+()' &',&#":; ('> 5+43? #-D.&3 2&3,#+:) )%Y io/ _'J,) "! Q.'!()'> J"4)+-"4'> "#+&+:),)S!"!+-#"4" 2%&()"; 4)' & _3,'# A 0N?i? 74"("4)% A 0j?t ".+& U,-.RT('> 0j?M J2(#; -D4/ a%&()"4)' & U,-.RT('> 4 #"$%2."#2 A 0N %&'.4%+ "8; %Y"!&):)!&)'$,4">'9" J+-."(+ A E+&)G)'.&+ I)':#)'9"/ I 9)G(+&>2G."#,&#":(3 &+#"$%&353 %&-'.3 #:+,3/ a."%&3;,-3 #"()'%."#2 "!835,)S J"! Y+;,5'G ]I+T(',R -3:#" -'!()? #-D;.3%Y >',&%&' ()' &(+G3^/ c)' &+; 8.+#5" J+G)R-#"43%Y G'!+:) ) (+9.D!/ X4">R "8'%("Q%)R #"; ()'%."#2 2Q4)'-()5 J+-."(,&#"53 G>. J):"- K(-"() C"G)%&'#/ <" &"8+%&'()+ J" Okiem gimnazjalistki =+.-3(+ K!+G%&3# 2%&S,&; %&+5+!"!.29)'> #:+,3 9)G(+&>2G 4 J"8:),#)%Y B3!25-"4+%Y/ g!,$,.;/ %9#:&# GAP2+"/ 2 %9'01$,) %"# & 96&1;,."PA8" &/ %&$'A1B &,9/2+/ -6&=:&"81 %'C"/ F/0+"/ %9'0$,+",.&1 'G+"%$,7 H, 2,$,.;/ '.&12"(."/ %"#."/%&#B ;/:? +,$ +"/ '&+,.&, 0'B </ +"/ :&") :' %&$'A17 U-C"# %2';/ G"8+,? &;-8B ;/%0 0- :'C6,,08'%I/6,B 8'<? +, F".&1) +, 9'8'. +,-.&1."/F" " $'? F/GP27 308'%I/6, ;/%0 I,;+,B F/9%&, +"< 2 9':%0,2P2./7 N';= -F-C"'? +, F/$0-6= C1A' [W9"-8 2 6'%'F/\ N7 N-%"/6'2".&7 U-C"# 0,$</ 0,L?.&1)B +97

12 12 nr 12! lipiec 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Muzyka płynie ku niebu LYSKI! I Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla odbył się w 15 czerwca w Lyskach. Patronem śpiewaczej rywalizacji został zmarły w 2010 roku kompozytor, który przez 50 lat mieszkał w Suminie. a."!&)5,)s 4 gt0o."#2 4 ()'"!:'95'> C2.&3 p:r,#)'>? J)'.4,&' 2-4".3 (+J),+5 >2T 4 4)'#2,&',(+,-2 :+-/ UDn()'> &+J),34+5 J)S%)":)()S J)'Q()+G)? J)",'(#+G) ".+& Y3G(+G)? 95D4; ()' " -'G+-3%'.':)9)>('>/ E):#+;!&)',)R- 2-4".D4? #-D.' 43,&53,J"!.S#) #"GJ"&3-".+ &(+>!2>',)S 4 &8)".+%Y 8)8:)"-'#) 4+-3; #+$,#)'>/ F&',5+4 U.2!': -4".&35 -+#T' -'.+J)',5"4(";G2&3%&('/ c)'4r-j:)4)' 4 T3%)2 +.-3,-3%&; (3G ",)R9(R5 4)':' A J.&'& %+5' : %&3((3G %&5"(#)'G ),3GJ+-3#)'G 4)':2,-"4+.&3;,&'$6 +.-3,-3%&(3%Y A >+# 7KLEX ) %Y.&'Q%)>+$,#)%Y A U+('2."J+; X):',)+ 4 B+%)8".&2/ I T3%)2 &+4"!"43G J"Q4)S%)5,)S,-"G+; -":"9))? + &S83 :'%&35 #"(%'.-"4"/ U+G)SH -'9" ()'&43#5'9" %&5"; 4)'#+ 2%&%&"(" QJ)'4+>R%"/ =)'>,%'G #"(#2.,"4'9" #"(%'.; -2? 4 #-D.3G 43#"(34+(" 2-4";.3 F&',5+4+ U.2!:+? :'%& ()' -3:; #" 835+ #+J:)%+ Q4/ 1D&'P+ 4 G)'>,%"43G <"G2 U"G"%3 XJ"5'%&('>/ a%&',-()%3 A %YD.3 & "8.S82 9G)(3 J.'&'(-"4+53,)S 4 "9.+()%&"(3G %&+,)' ) 8353 "%'()+(' J.&'& >2.36!.+ 1+%#+ W:'(%+? E.&3,&-"P+ =+$%&3#+ ".+& I+%5+4+ =)%#)'4)%&+/ a%&',-()#"g J.&39:R!+5+,)S 4!"4+ J" #"GJ"&3-".&'? J+() =+.)+ U.2!':? #-D.'> (+ J"4)-+; ()' 4.S%&"(" #4)+-3/ ]f+%&(3g 2%Y'G^ J.&3,52%Y)4+5+,)S J2; 8:)%&("QH? 4Q.D! #-D.'> ()' &+8.+; #5" G':"G+(D4 & -'.'(2 9G)(3/ <".+!3 +.-3,-3%&('> #"(#2.,2 4',&5" 4)':2 &(+4%D4 G2&3#)/ A X,6:&' 8" 8"A'B </ 0,$ F".&+"/ 9,L%02' %"# %0,2"F" A & ()'#5+; G+(R.+!"Q%)R J"4)-+5 9"Q%) ".; 9+()&+-". #"(#2.,2? 4D>- W.&'; 9".& W.3-/ I Y),-".3%&(3G? 8" J)'.4,&3G #"(#2.,)' &43%)ST35 FYD. X&#"53 U"!,-+4"4'> ".+& W)G(+&>2G & _3,'# J"! 8+-2-R =+.%)(+ _28",+/ W.+(! U.)h &!"; 835 FYD. G)',&+(3 ]=+59".&+-+^ & _3,'# &!3.39'(-'G 739P.3;!'G E2J%&3#)'G/ E":'>(' G)'>;,%+ J.&3J+!53 %YD."G & U,-.RT('> ".+& B+,&%&3%/ U.+4!"J"!"8()' 83:)QG3 Q4)+!#+G) (+."!&)( ("; 4'> -.+!3%>) #2:-2.+:('> 4 _3;,#+%Y? 9!3T ".9+()&+-". &+,-.&'95,"8)' #"(-3(2"4+()' #"(#2.,2 J.&3 >'!("%&',(3G."&,&'.&'()2 >'9" P".G253 ) &+,)S92/ f3h G"T' 4 #":'>(3%Y :+-+%Y J.&'9:R! 8S;!&)',)S "!834+5 (+,&%&'8:2.'; 9)"(+:(3G? + (+4'- G)S!&3(+.";!"43Ge I,&+# J)S#(+ G2&3#+ 5R%&3 J"#":'()+ ) ()' J.&',-.&'9+ 9.+()%/ <"8.&'? T' :"#+:(' 45+;!&' +(9+T2>R,)S 4 J"!"8(' )(); %>+-343? (+>43T,&3 %&+, 2!"; 4"!()H? T' Q:R,#+ #2:-2.+ ()' &+; G3#+,)S 4-4D.%&"Q%) J"J2:+.; ('>? :'%& J"!"8()' >+# G2&3#+ F&',5+4+ U.2!:+ J"-.+P) J53(RH & &)'G)!" ()'8+/ <&G1)# :.H7$- Lato z Radiem CZERWIONKA-LESZCZYNY! k :)J; %+ 4 F&'.4)"(%';_',&%&3(+%Y "!835,)S #"(%'.- ]_+-+ & B+;!)'G{/ U'5(+.':+%>+ & )GJ.'&3 &";,-+()' &+G)',&%&"(+ 4 #":'>(3G (2G'.&' 9+&'-3/ 7+J.+,&+G3 (+,-."(S )(-'.('; -"4R 2227/+,%&/8",%0'79F 9!&)' G"T(+ &(+:'nh "8,&'.(R P"-".'; :+%>S & 43!+.&'()+/ P"-/ W.&'9".& _',&%&3$,#) Tam, gdzie rządzą bajtle DĘBIEŃSKO! Lato w pełni. W naszej gminie można znaleźć wiele propozycji dla starszych dzieci, jak spędzić wakacyjny czas. A co z maluszkami? 7+#"$%&35,)S."#,&#":(3/ I)'; :' J.&'!,&#":) >',- 4-3G %&+,)' ()'; %&3((3%Y? + 8"9+-+ "P'.-+ &+>SH :'-; ()%Y?!"-3%&3 &+&43%&+>!&)'%) 4 4)'#2,&#":(3G/ E:28 =+:2%Y+ ]f+>-':^ & <S8)'$,#+? J",-+("4)5 43>QH (+J.&'%)4 J"-.&'8"G (+>; G5"!,&3%Y G)',&#+$%D4/ U.&'& :)J)'% ),)'.J)'$? ".9+; ()&"4+(',R -2-+> :'-()' JD5#":"; ()'?!:+!&)'%) "! g?n!" j."#2 T3%)+/ U.&'4)!34+(3 J"83-!&)'%; #+ 4 ]f+>-:2^? -" N 9"!&)(!&)'(; ()'/ c+ :)J)'% &",-+53 >',&%&'!4+ G)'>,%+ & 9G)((3G!"P)(+(,"4+; ()'G?!&)S#) #-D.'G2 #",&- J"; 83-2 G+:2%Y+ ()' >',- 43,"#)/ I E:28)' (+!&)'%) %&'#+ 43; #4+:)P)#"4+(+?,3GJ+-3%&(+ ) #.'+-34(+ #+!.+/ =+:2%Y3 G+>R!2T",4"8"!3!&)S#)!"G"4'> +-G",P'.&' ) ()':)%&(3G 9.2J"G/ F"!&)'(()' 8+4)R,)S (+ Q4)'T3G J"4)'-.&2? J."4+!&R "!#.34%&',J+%'.3? QJ)'4+>R J)",'(#)? G2; &3#2>R ) -+$%&R/ <&)S#) #.'+-34; (3G &+>S%)"G? 8+>-:' G+>R "#+; &>S #,&-+5-"4+H )."&4)>+H &G3,5 +.-3,-3%&(3? + %YSH J"&(+4+()+ Q4)+-+ J"82!&+>R,J'%>+:(' &+!+; ()+!:+ G5"!3%Y "!#.34%D4/ I E:28)' =+:2%Y+??f+>-':^ "!; 834+>R,)S.D4()'T!() -'G+-3%&; (' J"95S8)+>R%' &+)(-'.',"4+()+!&)'%)/ <"!+-#"4" 4,)'.J()2.2,&+6??8+>-:"4+^ X&#"5+ B"!&'; ()+ ".+& J"J"52!()"4' &+>S%)+ +!+J-+%3>('/ 7+J.+,&+G3,'.;!'%&()' A :)%&8+ G)'>,% "9.+(); %&"(+r L(P".G+%>' J"! (2G'.'G -':'P"(2 NOMitNtgO :28 (+ P2(; J'92 (+ P+%'8""#2/

13 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec ! PARLAMENT EUROPEJSKI! NEWSLETTER BRUKSELA, 23 KWIECIEÑ 2013 r. EUROPEJSKI STÓ WÊGLOWY Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku W ciągu ostatnich 5 lat ceny energii w UE wzrosły znacząco, czyniąc Europę jednym z najdroższych miejsc przemysłowych na świecie. Załamał się system dopłat do bardzo drogich, choć najczystszych źródeł energii z wiatru, wody i słońca. Koncerny odchodzą od tej produkcji, bo bez dotacji i wsparcia staje się ona zbyt droga i nieopłacalna. Otwierając 20-sty Europejski Stół Węglowy Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz przypomniał proces ewolucji polityki energetycznej Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat. W szczególności zwrócił uwagę na Pakiet Klimatyczno-Energetyczny z jego celami 20/20/20, który był następstwem trudnych negocjacji, dzięki którym kraje członkowskie osiągnęły akceptowalny przez wszystkich kompromis. Najwyższa pora na obudzenie się z energetycznego letargu. Musimy zacząć pozytywnie myśleć odostępnych w Europie, jaki i w Polsce zasobach energetycznych oraz o taniej energii. Niestety, pomimo że Europa traci swoje przewodnictwo technologiczne w dziedzinie CCS, a nawet technologii odnawialnych, Komisja twardo stoi na froncie walki klimatycznej, wzywając cały świat do przestrzegania swojej polityki i wprowadzenia wiążących celów. W trakcie ostatniego głosowania w Parlamencie dotyczącego backloadingu w kwestii handlu uprawnieniami do emisji ETS, parlamentarzyści pokazali, że już nie zgadzają się z polityką klimatyczną Komisji. Dyskusja w Radzie może być inna, a członkowie Parlamentu będą mogli utrzymać swoje opozycyjne stanowisko jedynie ze wsparciem krajów członkowskich. OdpowiedŸ EURACOAL na Zielon¹ Ksiêgê Komisji Europejskiej dotycz¹c¹ ram polityki klimatyczno-energetycznej 2030 Pawe³ Smoleñ, Prezydent EURACOAL Wiceprezes Zarz¹du ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pomiędzy rokiem bazowym Protokołu z Kioto, czyli 1990, a rokiem 2010 globalna emisja wzrosła o olbrzymie 46%, podczas gdy za ten sam okres czasu, emisja CO w UE była w ogromnej części 2 stała i przy poziomie 13%, stanowiła relatywnie mały udział całkowitej emisji światowej. Dodatkowo, polityka klimatyczna UE sprowokowała wyciek emisji, który nawet powiększa wzrost emisji i zmiany klimatyczne, mimo że unijna polityka klimatyczna powinna zapobiegać zmianom klimatycznym. Niewątpliwie Europa potrzebuje nowej wizji odzwierciedlającej opinie mieszkańców Unii Europejskiej. Obywatele Wspólnoty nie zawsze wspierają politykę klimatyczno energetyczną UE, która narzuca koszty, ale bez namacalnych korzyści środowiskowych. Trzy filary polityki klimatyczno energetycznej Unii konkurencyjność, bezpieczeństwo dostaw energii i zrównoważenie powinny być zatem lepiej wyważone. Nie ma sensu karać przemysłu energetycznego, jeśli koszty prądu stają się nieprzystępne oraz jeśli kraje rozwijające się wykorzystując europejski wyciek emisji, dorzucając się znacząco do zmian klimatycznych swoimi wysokimi emisjami. Europa potrzebuje rynku technologii niskowęglowych, który nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Celem jest redukcja emisji po najniższych możliwych kosztach dla społeczeństwa, a stopniowe znoszenie dopłat do energii odnawialnej będzie częścią tego procesu. Zastępowanie starych elektrowni nowymi może obniżyć emisje o 1/3, a nawet więcej. Potrzeba dalszych badań by upewnić się, że Europa utrzyma swoją pozycję światowego lidera jutro. Planowanie inwestycyjne w nowe kopalnie wêgla kamiennego i elektrownie opalane wêglem w Polsce: bezpieczeñstwo energetyczne, efektywnoœæ energetyczna i niskie emisje w perspektywie d³ugoterminowej Dr Filip Grzegorczyk, p.o. Dyrektora Rozwoju Energetycznego, Kompania Wêglowa S.A. W przyszłości nie tylko globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie, ale wzrost również będzie notować zależność UE od importowanych paliw kopalnych. Dlatego Polska wybiera prawidłową ścieżkę w kwestii rozwoju swojego przemysłu węglowego. W 2011, prawie 90% elektryczności produkowanej w Polsce była oparta na węglu kamiennym lub brunatnym. Szacunki mówią, że zapotrzebowanie na węgiel energetyczny będzie nadal wzrastał do roku Tym samym Kompania Węglowa S.A. wykorzystuje tę sytuację rozwijając własną działalność. Roczna wydajność produkcyjna to ok. 40 mln ton, przy zatrudnieniu ok pracowników. Przez ostatni rok, Spółka zracjonalizowała swoje koszty produkcji oraz spłaciła ponad 88% zobowiązań odziedziczonych po poprzednich kopalniach, które zostały przekształcone i wchłonięte przez Kompanię. Zamiarem Spółki jest wybudować elektrownię opalaną węglem o najwyższej możliwej sprawności energetycznej oraz nowej kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Lubelskim, celem wspierania krajowych dostaw energii. Szaleństwem byłoby wprowadzanie radykalnych zmian w miksie paliwowym w krótkim terminie. Niezależnie od tego, aktualnym problemem są stare, niskowydajne elektrownie, które trzeba będzie wymienić w nadchodzących latach. Potrzebne będę znaczące fundusze celem rozwijania nowych i/lub zmodernizowanych elektrowni. Planuje się ukończyć budowę MW elektrowni przy kopalni Ruch II do roku 2019, o zdolności produkcyjnej 5-7 TWh rocznie i konsumpcji węgla na poziomie około Mt. Koszty inwestycyjne oszacowano na 1.5 mld euro. Zapotrzebowanie na węgiel energetyczny wzrośnie do roku 2030 do maksymalnego poziomu 40 Mt. Zgodnie z prognozami, w 2030 roku 98 TWh polskiej elektryczności generowane będzie z węgla kamiennego, a 43 TWh z brunatnego, 21 TWh ze źródeł odnawialnych i 13 TWh z gazu. Mimo, że ceny węgla kamiennego spadły na międzynarodowej arenie, to nadal pozostają relatywnie wysokie, ale w porównaniu do gazu, energia generowana z węgla jest znacząco tańsza. Podsumowując spotkanie Poseł Bogdan Marcin- kiewicz podkreślił, że w obecnej sytuacji trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak pogodzić narodowe polityki energetyczne ze zintegrowanym rynkiem energetycznym UE? Nie możemy pozwolić przemysłowi przenosić się do Chin lub polegać na tanim węglu amerykańskim zalewającym polski rynek energetyczny. Potrzeba wspólnego wysiłku krajów członkowskich, natomiast przemysł musi stać u ich boku. Jeśli Europa straci swoją przewodnią pozycję w dziedzinie technologii, to przemysł europejski zdecydowanie zniknie. Dyskusja i konsultacje na temat Zielonej Księgi muszą prowadzić do poważnych rozmów w Parlamencie i Komisji, celem zmiany opinii. Europoseł wezwał przemysł do bycia aktywnym w tych dyskusjach. Wkrótce 4 Europejskie Dni Węgla

14 14 nr 12! lipiec 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Erynie w potrzasku JAŚKOWICE! 22 czerwca Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic zaprosiło wszystkich chętnych na swoją kolejną drugą już premierę. Poprzednim razem zaprezentowali nam Sierotkę Marysię i siedmiu krasnoludków. Tym razem była to Erynie w potrzasku. C'9" 4)'%&".2,+:+ 4 1+Q#"4)%+%Y J.&'()",5+,)S (+ %Y4):S 4 +(-3%&(' %&+,3!.+G+-2 K>,%Y3:",+ 4.'T3,'.)) U)"-.+ C'(; %&3#+/ K#-".&36 =+59".&+-+ f)'; ()'# >+#" b.3()+ L? ="()#+ 1+()# A b.3()+ LL? f I">(+."4,#+ A E:)-+>G',-.+? =)5",& =+.#)'4)%& U)"-. C'(%&3# A KJ"::" ".+& K9()',&#+ W".&#)'4)%& A 95", K-'(3/ FY"%)+T P.'#4'(%>+ ()'&83-!"J),+5+? %) #-D.&3,)S,#2;,):) -'( 4)'%&D.,JS!&)H 4 >+Q#"; 4)%#)'>,+:) 4)!"4),#"4'>? ()' 83:)."&%&+."4+()/ g >6&/:%0,2"/? +"/ C,6:&' 8" %"# 9':'C,A'B %&$'? :,B </ 96&1%&A' 0,$ 8,A' '%PCB C' 2,60' C1A' 96&1;() " &'C,.&1) 0/+ %9/$0,$F A,-4)'.!&)5+ U",J'#-+#:2 G"T(+ 835" &"8+%&3H 9"Q%)((R J.':'#%>S #.D-; #"G'-.+T"4'9" P):G2 J-/ ]B)-'!' -'9" 43!+;.&'()+ 83:)6 =)'>,#) <"G X-"4+.&3,&'()' C'; +-.+:(' ]<"G & 1+Q#"4)%^? a.&r! ".+& U.",J'." ='!)+/ U.'G)' >'!("; %&'Q()' &+#"$%&'()'G 4+.,&-+; -D4 -'+-.+:(3%Y ".9+()&"4+(3%Y J.&'& X-"4+.&3,&'()' ".+& /&0.-1 F$A-1 ORZESZE! 22 czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu odbył się rodzinny piknik pt. Jak dobrze mieć sąsiada. U"!"J)'%&() <UX 4.+& & "J)'; #2(+G) &".9+()&"4+:)!:+,4")%Y,R,)+!D4 ) ()' -3:#"? %"."%&(3 J)#()#/ U)S#(+ J"9"!+,J"4"!"; 4+5+? T' P.'#4'(%>+!"J),+5+/ c+ Jak dobrze mieć sąsiada,%'()' 43,-RJ):)6 J"!"J)'%&() <UX? &',JD5 ]a.4),3^? &',JD5 ]<":+()'^ & ZR#)? #-D.3 &+J.'&'(; -"4+5.'9)"(+:(3.'J'.-2+. ".+& &',JD5 G2&3%&(3 & <"G2 <&)'%; #+ K-.+#%>) 835" G(D;,-4"/ ="T(+ 835" J.&'>'%Y+H,)S 9"#+.-'G? &+9.+H & 8"%%'?!&)'%) G"953,)S J"8+4)H (+!G2%Y+; (3G J:+%2 &+8+4 ) J"G+:"4+H,"8)' #)'.G+,& J.+% -'.+J'2-3%&(3%Y ".+& :"-'.)+ P+(-"4+/ E+T!3 :", ? + (+9."! !&" +-.+#%3>(' G/)(/ #"GJ:'-3 8)T2-';.)),.'8.('>? J"!2,&#) P).G3 1+(J":? Stara Piwnica już otwarta! CZERWIONKA! l :)J%+m" 9"!&)()' gm/oo "!835",)S "-4+.%)' ]X-+.'> U)4()%3^ 4 F&'.4)"(%' J.&3 2:/ I":; ("Q%) 0/ XJ'%>+:()' (+ -'(!&)'$ &",-+5 &+J:+("4+(3 #"(%'.- &',J"52 U"J)D5 ".+& 43,-+4+ J.+% ".+ =+%)'>+ ]b(&"^ X"43 & d"-".':+%>+ (+ 2227/+,%&/8",%0'79F J."!2#-3 2P2(!"4+(' J.&'& K2; %Y+( =)#"5D4 %&3!."8)+&9),J"(;,"."4+(' J.&'&."!&)G' ".&',#)' P).G3/ a%&',-()%3 J)#()#2 G)':) G"T:)4"QH,J.D8"4+()+ J3,&('9" 8)9",2? #)'58+,3 & 9.)::+? J:+%#D4 & >+85#+G) %&3 %)+,-+? + -" 4,&3,-; #" &+ J.&3,5"4)"4' J+.S 9.",&3? J.&'#+&+(' (+,&%&3-(3 %':? J"; G"% (+,&3G J.&3>+%)"5"G & <"; G2 U"G"%3 XJ"5'%&('>/ c)' G"T(+ &+J"G)(+H? T' -",R (+,),R,)'!&)/ =)',&#+>R? T3>R "8"# (+,? ),R ()'"!'.4+(R %&SQ%)R (+;,&'9",J"5'%&'$,-4+/ /&0.-1 F$A-1 MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel TANIO SPRZEDAM WÓZEK INWALIDZKI ORAZ MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY TEL

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Turystyka wspólna sprawa

Turystyka wspólna sprawa Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Podwyżka cen wody i ścieków 11 Mamy związek ZIT 14 Dyskutowali o GMO Nr 3 (226) marzec 2014 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Monitor informacyjny 2014 Turystyka wspólna

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń 2 0 0 9 Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla

Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla www.mielno.pl 1 Atomowy autobus kontra autobus Gąskobyla Aktywiści antyatomowi z gminy Mielno - na znak protestu - zaparkowali żółty autobus koło Politechniki Koszalińskiej, tuż obok atomowego autobusu

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Henryk Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Andrzej Owczarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ISSN 2080-3451 MARZEC / KWIECIEŃ 2015 Konstantynów Łódzki Rok IX Numer 109 / 110 www.konstantynow.pl kuriergci@wp.pl Dzieląc z Państwem radość oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, symbolizujące

Bardziej szczegółowo

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa

polska w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa polska EnerGIA magazyn NR 11 (13) listopad 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 TAURON w Ekstraklasie Wywiad z prof. Krzysztofem Żmijewskim Elektryczne samochody Rynek energii w Chinach Ropa glonowa Creating

Bardziej szczegółowo

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna

polska Tauron zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna polska EnerGIA magazyn NR 6 (8) czerwiec 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron i PGNiG zbudują blok gazowy Foto Dej 7.0 Karpacki Wyścig Kurierów Energia w Rosji Energetyka słoneczna Karpacki Wyścig Kurierów

Bardziej szczegółowo

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012 2 A K T U A L N O S C I SGB SGB A K T U A L N O S C I 3 fot. Ł.K. - W.Witkowski na obchodach MRS w Brodnicy ok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Bardziej szczegółowo