XI Edycja AROUND THE ROCK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XI Edycja AROUND THE ROCK"

Transkrypt

1 nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000 roku. Przez trzynastoletni okres działalności zyskała zaufanie wśród klientów na lokalnym rynku. Od 6 lat pozyskuje również klientów w Europie Zachodniej.!"#"$%&'()' (+,-./ 0 Na montażu w Marsylii JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI ZADZWOŃ!!!! CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA 12 OKAZJA! M4 CZERWIONKA ZŁ DO NEGOCJACJI OKAZJA! M3 CZERWIONKA ZŁ DO NEGOCJACJI OKAZJA! M5/M4 CZERWIONKA ZŁ! DOM W CENIE DZIAŁKI ZŁ! DZIAŁKI BUDOWLANE 1500 M ZŁ ZAPRASZAMY! U NAS: SZYBKO SPRZEDAŻ MIESZKANIE KUPISZ W DOBREJ CENIE!!!!! ! ! ! Akcje krwiodawstwa lipiec ( ) Rybnik-Boguszowice Dom Kultury, Plac Pokoju 1 (org. Klub HDK PCK przy KWK Jankowice ) ( ) Czerwionka-Leszczyny Intermarche, ul. Ks. A. Pojdy 40c(org. Klub HDK PCK im. lek med. Antoniego Bery) ( ) Rybnik-Niedobczyce Kościół NSPJ-salki, ul. Wołodyjowskiego ( ) Rybnik Państwowa Straż Pożarna, ul. św. Józefa ( ) Rybnik Kościół św. Wawrzyńca, przy boisku, ul. Wolna Inf. RCKiK Racibórz Uwaga! Redakcja miesięcznika Nasze Miasto-Nasza Gmina-Nasz Powiat poszukuje osób do współpracy z terenu Gminy Świerklany, Miasta Orzesze i Gminy Ornontowice. Kontakt: CZERWIONKA! XI Edycja AROUND THE ROCK już za nami. W konkursie wzięło udział 8 kapel z różnych stron Polski KIND OFF, ROSA, OMNI MODO, PARTY HARD, THE SIN COM- PANY, SAYES,THE ABSTINENTS, THE OCTOBER LEAVES ,#5+!&)'6 78)9()'4 7'9:'.; <3.'#-". =2&3%&(3.+!)"4'> 1'!3(#)? A B'!+#-". =2&3%&; (3.+!)"4'> C.D>#)? 1+%'# E.2%&'# A B';!+#-". =2&3%&(3.+!)"4'> F&4D.#) G)+; 5" (+! %&3G!'8+-"4+H/ I,&3,-#)' #+; J':'!+53 &,)'8)' 4,&3,-#"/ K 835" " %" 4+:%&3H6 L/(+9."!+; M -3,/ &5? LL/ (+9.";!+; NO 9"!&)( (+9.+$ 4 J."P',>"(+:(3G,-2!)"/ 1'!("95"Q(R!'%3&>R #+J)-253 #"(#2.,2 &43%)ST35 &',JD5 U+.-3 V+.! 4,#5+!&)'6 =+.)+ W.''( A 4"; #+:? =+.%)( X#)J)+5+ A 9)-+.+? E28+ E2; 8+$,#) A 8+,, ".+& =+%)'# <&)# A J'.#2;,>+/ <.29)' G)'>,%' &+>S:) %&5"(#"4)' &',J"52 CY' K8,-)('(-, & C3%YD4 4,#5+!&)'6 4"#+:),-+ Z2#+,& C)%?,+#;,"P"(),-+ =)%Y+5 X",(+ [V)J)'.,"()#? X'(,"..3? U+,)G)-"\? J'.#2,),-+ 12.'# ]1",' =+.)+^? 9)-+.&3,-+ ]U":!'#^? 8+,);, J'.P'#%3>; (+/ I,&3,-#)',52T83,-+(S53 (+ 43,"; #"Q%) &+!+()+/ W5D4(3G ".9+()&+-".'G XI Edycja AROUND THE ROCK J.&'!,)S4&)S%) WG)(+ ) =)+,-" F&'.4)"(#+; _',&%&3(3 XaE; FbXa ".+& E2:-2.3/ I,&3,%3 8+4):),)S Q4)'-()'/ C3G 8+.;!&)'>? T' 5+!(+ J"9"!+ -"4+.&3,&35+ (+G J.&'& %+53!&)'$/ c+9."!3 &43%)S&%"G 4.S%&+:)6 82.G),-.& WG)(3 ) =)+,-+ F&'.4)"(#+; _',&%&3(3 I)',5+4 1+();,&'4,#)? &+,-SJ%+ 82.G),-.&+ K(!.&'> B+2!('.? J.&'4"!()%&R%3 B+!3 =)+,-+ =+.'# U."P+,#+? >+#.D4()'T!3.'#-". E2:-2.3 =+.)":+ F&+>#"4,#+/ U"."&!+()2 (+9.D! (+,%'; ()' J">+4)5,)S &',JD5 U2,-#)? + (+,-SJ; ()' V+JJ3,+!/ U"!,2G"4+()'G )GJ.'; & ,-SJ _+" FY'/ I %&+,)' 43,-S; JD4-3%Y &',J"5D4 J"!,%'(R 8+4)5",)S G(D,-4" :2!&)/ C+$%&3:)? QJ)'4+:)? QG)+:),)S/ 1'!(3G,5"4'G & ; QG)'()-+? + P.'#4'(%>+ G)G"? )T ()' J.&'; 43T,&35+ "%&'#)4+$ ".9+()&+-".D &+!"4+:+>R%+/ U" &+#"$%&'()2 &+!+(" #):#+ J3-+$ :","4" 438.+('> 9.2J%' P+(D4 8+4)R; %3%Y,)S J"!%&+, -'9"."%&('9" ac< CVb 4 U+.#2 d2.9"5+/ I )%Y ),4")G )G)'()2 "!J"4)+!+5 B+P+5 B+-+>%&+#/!"#$%&"# ($)#*#+,)-./ E-D.3.+& >',-'; Q%)' >2T (+ P',-)4+:2 G2&3#) ()'G'%Y+; ()%&('> KCBe *#1-6!"#$%&'() & +,% -.&/%0+".& '$6'.&+"/7! 8'"8 96&19,:$- ;/%0 0' ;-< :&"/%"=01 6,&7 >'?.&=0$'2' & 6':&".,8"B, 'C/.+"/ C,2"# %"# &/ &+,;'818"7!6(66 F&3 >',-'Q%)' &+!"4":'() & ".9+; ()&+%>) ) J.&'8)'92 -'9"."%&('9" P',-); 4+:2e 0606D 4,$7 E,$.' 6'$- 2'F'+0,6"-%&/ " '6? G,+"&,0'6&1 :,F" & %"/C"/ 2%&1%0$' " "8? 96/&, -:,A, %"# +, 8/:,F7!6(66 F"!+>' I+G,52%Y+()' -+#)'> G2&3#)e 0606D H, 9/2+' :-<= %,01%I,$.;#7 4/+ 6':&,; 8-&1$" ;/%0 &/ 8+= " 81(F#B </ & 2"#$%&'(."= +,% ': &,2%&/7 J'%0,A/8 +, +"/; 2"#. ;/%0.&#(."= 8';/? G' <1.",7!6(66 F" %Y%)':)83Q%)' J.&'#+&+H ","; 8"G? #-D.' %Y%)+53 :'%& &.DT(3%Y J.&3; %&3( ()' G" >!"-.&'He 0606D <,A-;=DK7 E/:+,$ 345 %"# +"/ $'L.&1 " ;,$ +"/ 96&1C1F" 0/6,& 0' 96&1;,:= &, 6'$B 2"#. +". %06,.'+/G'7!6(66 1+#)',R I+,&'? (" ) J.&'!' 4,&3,-; #)G C4">' &+)(-'.',"4+()+e 0606D H,%&18 &,"+0/6/%'2,+"/8 ;/%0 2A,? (+"/ 0,$, 8-&1$,7 E, :' 0/G' G6,8 2 $,? 9/F" +, G"0,6&/7 MF,0/G' 345 ;/%0 :F, 8+"/ "+%9"6,.;=7!6(66 1+#,)S (+&34+ I+,&+ #+J':+e 0606D M"G"0-% N/:"-%7! ;/; %$A,: O '%'C17!6(66 1+#)' G+%)',2#%',3 (+,4")G #"(%)'? >'Q:) -+#)',Re 0606D H, +,%&18 $'+."/ 8,81 $"F$,+,? (."/ $'+./60P27 Q6,F"(81 8"#:&1 "++18" &/ R$'210/87 J $'F/" ;/%"/+"= &,G6,81 & 4ST 3HQTUVR 2 J,C6&-7!6(66 F&3 %Y%)':)83Q%)' #)'!3Q 43,-RJ)H (+ KCBe 0606D N1(F/F"(81 ' 018B,F/ 0' ;/%&.&/ &, 2.&/(+"/7 3.&$'F2"/$ 2,60' 96PC'2,)7 N'</ &, 6'$ &:'A,81 2&"=) 2 +"8 -:&",A7!6(66 f+.!&"!&)s#2>s &+."&G"4S ) T3; %&S,2#%',D4/ C.&3G+G.D4()'T #%)2#) +83 2!+5" I+G,)S 43,-RJ)H 4 #":'>(3%Y '!3%>+%Y KCB/!"#$%&"# ($)#*#+,)-.

2 2 nr 12! lipiec 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Nagrobex ze Stanowic podbija Europę!"#"$%&'()' &',-./ g Właściciel firmy Nagrobex Damian Grabowski A >'%",:,81 2%&/F$"/ 9'&2'? F/+", '6,&./601I"$,01 +, 8'+0,< 2 H,%" 96,.'2+".1 21$,&-;= %"# 2"/F$= :&"#$".&/8- ;/%0/(81 :'./+",+" +, 61+$- A GD4) :!"1;&<)-. 45+Q%)%)': P).; G3 c+9."8'h/ c+>4)s#,&3g.3(#)'g &83-2 (+ &+%Y"!&)',R c)'g%3 ".+& d.+(%>+/ c+ -:' #"(#2.'(%>) P).G+ c+9."8'h 43.DT()+,)S >+#"Q%)R 43#"(34+(3%Y 2,529? %'(+G) ".+& P+%Y"4"Q%)R/ A WC%A-G-;/81 6P2+"/< 0/6/+.,A/; >'F%$"7 W: X",A/G'%0'$9' J,$'9,+/7 E,$' I"68, :=<1? 81 :'."=GA/G' 6'&2';- &,6P2? +' 9'%&/6&,;=. +,%&= 'I/60# ;,$ 6P2+"/< 'C%&,6 :&",A,L7! +"/? :A-G"8.&,%"/ 6'&9'.&+"/81 :&",A,F+'() +, 0/6/+"/ " 3-%06"" A GD4) <+G)+( W.+8"4,#)/ E:)'(%) P).G3 c+9."8'h &+; 4,&' G"9R :)%&3H (+ P+%Y"4' J".+!3 ) J'5'( J."P',>"(+:)&G 43#"(34+(3%Y 2,529/ A N,81 $6P0$"/ 0/68"+1 6/,F"? &,.;"B 9'%",:,81 $'+$-6/+.1;+/./+1B, +"/2=09F"2"/ +,%&18,0-? 0/8 ;/%0 0/68"+'2'()7 I+.-".D4()'T &+&(+%&3H? T' (+ &+%Y"!&)' P).G+ c+9."8'h &3;,#+5+ 2&(+()' ),J"-3#+,)S & %)'; J53G J.&3>S%)'G/ A Y"=GF/ %0,6,81 %"# 2181(F,) +'2/ 2&'61 +,G6'C$P2 " :'%0'%'? 212,) :' 218,? G,L $,<:/G' $F"/+0,7 Na montażu w mieście Stuttgart d).g+ c+9."8'h "P'.2>'6 2,52; 9) #+G)'()+.,#)'? G"(-+T (+9."8; #D4? G'-+:"J:+,-3#S? :+GJ)"(3 ) 4+&"(3? + -+#T' (+>43T,&'> >+; #"Q%) 9.+()-3 & %+5'9" Q4)+-+? 4 J+:'%)' J",)+!+ io #":".D4/ =)G" -'9"? T' P).G+ c+9."8'h J"4, OOO./ -" -.+!3%>'."!&)((' 4 P).G)' ),-()'>R >2T "! J.+4)' jo :+-/ /&0.-1 2&3"#+Na montażu w Homburgu Akcja krwiodawstwa CZERWIONKA! W piątkowe popołudnie 28. czerwca miało miejsce Uroczyste Otwarcie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 36. I %&+,)' 2."%&3,-"Q%) 82.G),-.&,)'4,#) 739G2(-? W.+>('. f."(),5+4+? WG)(3 ) =)+,-+ I)',5+4 1+(),&'4,#) 1+%)$,#) X-+(),5+4? 1+("4)%& K9+-+? J.&34)-+5 &+J.",&"(3%Y 9"Q%) ) 4 #):; 1+,)'# bg):? E+%&G+.%&3# f"92,5+4? #2,5"4+%Y J.&'!,-+4)5 &+:'-3 ) P2(#; E+:+ =+.)+? E:)G+, E+&)G)'.&? E":; %>"(+:("QH "!!+('9" "8)'#-2? #-D.3,-.2(9 B"G2+:!+? E".2, <+(2-+? E"; 4 &(+%&('> %&SQ%) &",-+5,P)(+(,"4+(3 &)'.#)'4)%& f.39)!+? E.+,"4,#+;X+:+; Otwarcie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce &' Q."!#D4 2()>(3%Y/ U" J.&'GD4)'()2 2."%&3,-R 4,-S9S J.&'%)S:)6,-+.",-+ U"; 4)+-2 B38()%#)'9" <+G)+( =."4)'% 4.+& & 82.G),-.&'G WG)(3 ) =)+,-+ F&'.4)"(#);_',&%&3( I)',5+4'G 1+; (),&'4,#)G ".+& J.&'4"!()%&R%3G B+!3 =)+,-+ =+.#)'G U."P+,#R/ U."4+!&R%+ 2."%&3,-"QH "-4+.%)+.&'%&()# a.&s!2 WG)(3 ) =)+,-+ V+((+ U)D.'%#+;c"4+# J.&'!,-+4)5+ Y),-".)S J"4,-+()+ G'!+:2 NO;:'%)+ (+!+()+ J.+4 G)'>,#)%Y F&'.4)"(%' ) _',&%&3("G/ U"43T,&' "!&(+%&'()+ &.R# 82.G);,-.&+ I)', (),&'4,#)'9"? 4)%'; 82.G),-.&+ K(!.&'>+ B+2!('.+ ".+& J.&'4"!()%&R%'9" B+!3 =)+,-+ F&'.; 4)"(#+;_',&%&3(3 =+.#+ U."P+,#) "-.&3G+:)6 f+.+#"g,#) d.+(%),&'#? f)(!+ 1+()(+? f.d&!+ I+%5+4? f.&r; #+:)# 1'.&3? F'82:+ <+G)+(? F),'# W+8.)':+? E,)R!& =),>"(+.& F"P+:)# f"9!+(? F3G".'# F':)(+? F&+>#+ C';.',+? <S8)%#) K:P.'!? <"GT"5 f"9!+(? <."8(3 f'.(+.!? <&)4"#) X-'P+()+? d+;.29+ X-+(),5+4? d2.9"5 E.3,-3(+? W); 8'# F&',5+4? W5"G8)# V'(.3#? W"; G"( L&+8'::+? E28'.+ <+(2-+? E2:',+ E.&3,&-"P? E2Q#+ =+.)+(? E4)-'# <";."-+? _)J#+ b:t8)'-+? =+&2. K!+G? =".+4)'% E+.":? c)'!"8'%#+ E.3,-3; (+? c)'4s95"4,#) 1+(? c"4+# 1+!4); 9+? c3%y 1":+(-+? U'.& 1D&'P? U)"(-'# 739G2(-? U5"(#+ W.&'9".&? U":# 1+; ()(+? U".4"5 X-'P+()+? U."P+,#+ X-+();,5+4+? U.",-+%#) f":',5+4? B38#+ 1+; %'#? XG3%&'# E+-+.&3(+? X-+%Y"$ X-+; (),5+4? X&4'! K.-2.? X&3G+5+ b.3#? X&3G)# b29'()2,&? I+()'# K:">&3? IR%).& V':'(+? I)(#:'. V':'(+? I"4;.+ 1+%'#? I"4.+ =+.)+? I3J3%Y E+; &)G)'.&? 79":: 1'.&3? 79.3n()+# <+(2; -+? 7)':'n(3 <+(2-+? `':+&(3 f"92;,5+4? X-+(" f+.8+.+? E,/ d.+(%),&'# E28)(? ='-.3#+ =).",5+4+? U+-+,;U+;,)'.8'# a.,&2:+? K!+G%&3# K.#+!)2,&? U+:2%Y =+.'#? I">'4D!&#) E"G)-'X-"4+.&3,&'()+ c+."!"4'9" 7!."4)+ 4 E+-"4)%+%Y? E+J5+('# K(!.&'>? I":(3 W.&'9".&/ I,&3,-#)G f+.!&",'.!'%&()' 9.+-2; :2>'G3/ I %&+,)' 2."%&3,-"Q%) =)'>,#+ ]<S8)'$,#"^ J"!!3.'#%>R I">%)'%Y+ U2#"4%+/ a."%&3,-"qh 2G); : J3 -+('%&(' 739&+# g? 739&+# 0? 739&+# i? 7',JD5 C+$%+ c"4"%&';,('9" B3-G ".+& J)",'(#S &+QJ)'4+5+ 9)G(+&>+:),-#+ gj;:'-()+ =+.%':)(+ I'(%':/ c+,-sj()' #):#+(+Q%)' 2-4".D4 43#"(+5 &',JD5 4"#+:(";)(,-.2G'(-+:; (3 ]p4)+-5"^ J."4+!&"(3 J.&'& U+()R E.3,-3(S 7+,#D.,#R ".+& <"."-S 1'&)"./ W pierwszy dzień lata mogliśmy znowu się spotkać i oddać ten cenny dar jakim jest krew. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przybyli do Domu Kultury w Czerwionce przy ul. Wolności. 0g %&'.4%+ 835!()'G? 4 #-D.3G &8)D.#S #.4) >+# %" 0 G)',)R%' &".9+(); &"4+5 E:28 V<E )G :'#/G'!/ K(-"()'; 9" f'.3 & F&'.4)"(#)/ c+ +#%>S J.&383; :),-+:) >+#.D4()'T ("4) #.4)"!+4%3/ 1',-'QG3 )G 4!&)S%&()? 8" >+# 4)'G3 -'9" T3%)"!+>('9" J53(2 ()9!3 ()' >',&+ 4)':'/ U".+& J)'.4,&3!"5R%&3:)!" c+,6 7+%(3 =+.)2,&? 1+.",& _'%Y? <42; :+- E:+2!)+ ".+& <2.'# K((+/ =3Q:)G3? CZERWIONKA! c+ "P)%>+:(' &+#"$%&'()' 2."%&3,-"Q%),-+.",-+ U"4)+-2 B38()%#)'9" <+G)+( =."4)'% 4.S%&35 f2#)'- E4)+-D4 <3;.'#-". E2: F&'.4)"(%';_',&%&3(+%Y =+.)":) F&+>#"4,#)'>/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Rośnie nowy nabytek piłki nożnej 11 czerwca w tutejszej Hali Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbył się Turniej Halowej piłki nożnej Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny zorganizowany przez Przedszkole nr 7 z dzielnicy Czuchów. Zawody otworzył burmistrz Wiesław Janiszewski oraz wicestarosta Aleksandra Chudzik. <".34+:)&+%>) J.&3,-RJ)5" k!.2t3( E2:-2.3 ) 7!."4)+ 4 X-+.",-4)' U"4)+; & J.&'!,&#":) &(+>!2>R%3%Y,)S 4 (+,&'> -"43G 4 B38()#2 W.&'9".& U"-3,&/ I.S%&"(".D4()'T,-+-2'-#S!:+ (+>; WG)()'/ c+,&3%y G):2,)$,#)%Y!"J)(9"; 4+:)."!&)%'?!&)+!#"4)'? (+2%&3%)':' :'J,&'9",-.&':%+ C2.()'>2? #-D.3 &!"; ".+& #":'!&3 ) #":'T+(#) & U.&'!,&#":)/ 835 go 8.+G'#/ 7",-+5 ()G <+4)! E+; U"!"8()' G5"!&) #)8)%' 95"Q(3G ).+!"; G)$,#) & U.&'!,&#":+ (. i/ X'.!'%&()' 4,&3,-#)G U.&'!,&#";,(3G QJ)'4'G ".+& "#.&3#+G)!"J)(9"; 4+:),4">'!.2T3(3/ :+#"G 9.+-2:2>'G3 ) T3%&3G3!+:; =)'>,%+ J"%&R4,&3 "! &43%)S&%D4,&3%Y,2#%',D4/m!"#$%&"# ($)#*#+,) (+,-SJ2>R%'6 g G)'>,%' A U.&'!,&#"; :' (. i?0 G)'>,%'; U.&'!,&#":' (. go? i G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. k? j G)'>,%'; U.&'!,&#":' (. g? N G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. gg? l G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. l? k G)'>,%' A U.&'!,&#":' (. M/ <3J:"G3 ".+& U2%Y+.3 ) ='!+:' 4.S%&+5 82.G),-.& =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 I)',5+4 1+(),&'4,#)? J.&'4"!()%&R%3 B+!3 =)+,-+ =+.'# U."P+,#+ ".+& #)';."4()# U."G"%>)? CZERWIONKA! T' "! -'> J".3 8S!R >2T %&SQ%)'> J"G+9+H!.29)'G2 %&5"4)'#"4) J"J.&'& "!!+4+; ()' #.4)? #-D.+!&)S#) )%Y J"Q4)S%'()2 83H G"T' 2.+-2>' %Y"%)+T83 >'!(" ),-()'; ()' :2!&#)'/ c+ +#%>S J.&38353 li ","83 +:' &.DT(3%Y J.&3%&3( ()'!"J2,&%&"; (" gi!+4%d4? 4)S% #.'4 G"95" "!!+H -3:#" NO ",D8? %&3:) (+,&+ +#%>+!+5+ J"; -.&'82>R%3G 00?N :)-.+ #.4)/ <&)S#2>'G3 ) &+J.+,&+G3 J"("4()' &+ 0 G)',)R%'/ FY%)':)83QG3 J.&3 -'> "#+&>) (+!G)'; ()H? T' c+,) #":'!&3 & #:282 V<E & F&'.4)"(#) 4.DT(3%Y C2.()'>+%Y ) &+; 4"!+%Y ".9+()&"4+(3%Y J.&'& &+J.&3; >+n()"(' E:283 V"("."43%Y <+4%D4 E.4) 4 G+>2 ) %&'.4%2 -'9"."#2 &!"; 83:) "#+&+5' U2%Y+.3 ),-+-2'-#)/ <:+ J.&3#5+!26 g G)'>,%' &+4"!3 4S!#+.;,#)'? g G)'>,%' 4 C2.()'>2 J)5#+.,#)G? ".+&,-+-2'-#+ &+ 2!&)+5 ) &+>S%)' Lo G)'>;,%+ 4 &+4"!+%Y <+.-+/ p4)+!%&3 -" " -3G? T' c+,) #.4)"!+4%3,R 43,J".; -"4+() ".+& J'5(),)5? 9.+-2:2>'G3 ) T3; %&3G3!+:,&3%Y,2#%',D4/ U.+9()'G3.D4()'T J")(P".G"4+H ) &+J.",)H (+6 U)':; 9.&3G#S V"("."43%Y <+4%D4 E.4) ) X&J)#2 E",-('9" ".+& ",D8 T3>R%3%Y J" J.&',&%&'J+%Y!" X+(#-2+.)2G f"t'9" =)5",)'.!&)+ 4 E.+#"4)'; Z+9)'4()#+%Y 4!()2 0O :)J%+ 0Ogi/!"#$%&"# ($)#*#+,)-.

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec II SPŁYW KAJAKOWY ORNONTOWICE! 24 i 25 czerwca 2013 siedemnastu śmiałków z ZSP w Ornontowicach uczestniczyło w II Szkolnym Spływie Kajakowym po wezbranych wodach rzeki Warty. I %)R92!4D%Y!() G5"!&) #+>+#+.&'? J"! "J)'#R J+() b43 I)+-'.'#? J+(+ <+G)+(+ Z3#" ) J+(+ 1'.&'9" E.&R#+53 J"#"; (+:) J.+4)' jo #G & <&)+5",&3; (+!" E+G)"(2/ c"%:' S; %&2? 4 "Q."!#2 c+!4+.%)+$,#) W.D! (+ -'.'()' 7+5S%&+$,#)'9" U+.#2 E.+>"8.+&"4'9"? 2.+-"4+5 G5"!&)'T J.&'! '4+#2+%>R & J":+ (+G)"-"4'9" J"!%&+, ("%('> 2:'43/ U"G)G" (+4+5()%? #-D.' (+; 4)'!&)53 "#":)%' F&S,-"%Y"43 J"!%&+,,J5342 #+>+#+.&"G 2!+; 5",)S 2()#(RH!',&%&2? 9.+!2 ) "%Y5"!&'()+/ I,&3,%3 8'&; J)'%&()' J"4.D%):)!"!"GD4 & J"&3-34(3G (+,-+4)'()'G!" +#-34('9" 43J"%&3(#2/ $"$-



5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec Ekologia w Powiecie Rybnickim Ścieżki rowerowe w Powiecie Rybnickim Szlak żółty (1,2 km) gmina Świerklany Oznakowany żółtym kolorem szlak na terenie gminy Świerklany liczy zaledwie 1,2 km. Jest częścią Szlaku Pielgrzymkowego nr 323 wiodącego od Świerklan do Pszowa, wzdłuż miejsc kultu religijnego i zabytków kultury sakralnej. C.+,+ 4 %+5"Q%) G+!529"QH gk?j #G/ B"&J"%&3(+,)S J.&3 2."#:)43G?!.'4; ()+(3G #"Q%)D5#2 J/4/ f"t'9" F) (#"4)%+%Y/ c+,-sj()' J."4+!&) 4,-."(S *F?&<:$%& ]"P?$3-1 K W4F8?#.$:-./ K83 -+G!"-.&'H (+:'T3 &>'%Y+H & 9D.3 2:/ B38()%#R? (+,-SJ()' J.&'>'; %Y+H (+ 4J.",-,#.&3T"4+()' ) 4>'%Y+H 4 2:/ E,/ I+:'(-'9"/ 1+!R%!+:'> J.",-" &"8+%&3G3 82!3(#),&382 ol #"J+:() ]1+(#"4)%'^/ C2T J.&'!,&38'G (+:'T3,#.S%)H 4 J.+4" ) &>'%Y+H & 9D.#)? +T!" &+#.S-2 4 :'4"/ U"#"(2>R% #":'>(' 4&()',)'()'!">'!&)'G3!",#.&3T"4+; ()+ (+ #-D.3G (+:'T3,#.S%)H 4 J.+4"/ 7 :'4'>,-."(3 &"8+%&3G3 J":+(S? J" J"#"(+()2 #-D.'>!">'!&)'G3 4J.",-!" X-2!&)'(#)/ 4' 8"/;%.'2/ %,+$0-,6"-8 cg6'0,k 9'A'<'+/ ;/%0 +, 0/6/+"/ 9,GP6$'? 2,018B 9'(6P: C-$'2'?G6,C'2/G' F,%-7 U".&+" 9=0+".1 96&1C12,;= :' e6p:/a$, f2"#0/g'!,f/+0/g'b & $0P6/G' 2':, &,? %A1+#A, 2 '$'F".1 ;,$'.-:'2+,B +"'%=?., -&:6'2"/+"/ Konferencja z okazji XX lecia parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zorganizował 27 czerwca konferencję z okazji dwudziestu lat istnienia Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. c+,j"-#+()2? #-D.' "!835" 4 X&3G"; %)%+%Y 2!&)+5 4&)S:) J.&'!,-+4)%)':' 9G)(? G)+,- ) J"4)+-D4? #-D.' &(+>!2>R,)S 4 "8.S8)' J+.#2 ) "-2:)(3/ I3#5+!3 J.'&'(-"4+(' J.&'& J.':'9'(-D4!"-3; %&353 "%Y."(3 J.&3."!3 ) #.+>"8.+&2? ()';!"%'()"(3%Y &+83-#D4 (+ -'.'()' U+.#2? + -+#T'!&)'!&)%-4+ F3,-'.,D4.2!&#)%Y/ U+.#? "8'>G2>R%3 -'.'(3 ).&'#S f)'.+4#s? &", ";.&"(3 4 gtti./ 4 %':2 "%Y."(3 #2:-2."; 4'9"!&)'!&)%-4+ ) "%Y."(3 "( "8,&+. " J"4)'.&%Y() J.+; 4)' jtj #G 0? (+:'TR%3!" ",)'G(+,-2 X&:+#!+:'> J."4+!&) J.&'& >+.3 ) 2.4),#+? #-D.'!:+ G()'> 4J.+4(3%Y."; 4'.&3,-D4 G"9R 83H -.2!('!" J"#"(+; ()+/ c+,-sj()',&:+# 8)'9()' J.&'& :+, ) J.&'%)(+>R% B38()#!"%)'.+!" B+!:); (+/ X&:+# J"#.34+,)S ()'G+: (+ %+5'>!529"Q%) [+T!" 9.+()% B+!:)(+\ & -.+,R J)',&R/ 9G)( ) G)+,-/ XR -" E2n()+ B+%)8".,#+? cs!&+? B+%)8D.&? _3,#)? W+,&"4)%'? 1'>; #"4)%'? E".("4+%? U,&D4? B3!25-"43? B38()#? X"Q()%"4)%'? W:)4)%'? U):%Y"; 4)%'? E(2.D4? F&'.4)"(#+ A _',&%&3; `".3 ) U+.; #2 &+>G2>' J"4)'.&%Y()S gjg #G 0/ U+.# J"4"5+(" 4 %':2 "%Y."(3 %'((3%Y 4,#+:).'9)"(2 ) b2."j3 p."!#"4'> 4+.; -"Q%) J.&3."!()%&3%Y ) #2:-2."43%Y/ W"!(' "%Y."(3 J.+4('>,R 4 9.+()%+%Y U+.#2 E.+>"8.+&"4'9" 8'&%'((' 4+.-"; Q%) J.&3."!()%&'6 <":)(+ f)'.+4#) & G)'>,%+G) &+%Y"4+(3G) 9)(R%3G),)';!:),#+G)? 4 #-D.3%Y G"T(+ &(+:'nh G/)(/ :):)S &5"-"95D4? :),-'.)S >+>"4+-R? T34)'% 9.2%&"5"4+-3? %&",('# ()'!n4)'!&)?,-+; ("4),#+ :S9"4' 8"%)+(+ %&+.('9"? <"; :)(+ X2G)(3 4.+& &,-+4+G).38(3G)? + 4 ()%Y,-+("4),#+G) :S9"43G).&+!; #)%Y 9+-2(#D4 J-+#D4 J'.#"&+ &+2,&(); #+? #.+#43 ) &)G"."!#+/ _+,3 4"#D5 X&%&'>#"4)% -" T3&(3 :+, 9.R!"43 & :)%&; (3G) n.d!5+g) ),-.2G)'()+G)?."Q:)(+G) &)':"(3G)6 J.&3:+,&%&#R J",J":)-R )? >+(; #)':'G &43%&+>(3G? 8D. 8+9)'((3 &!52; 9",&'G #.D:'4,#)G? 8+9('G &43%&+>; (3G? T2.+4)(R 85"-(R/ 7 %'(()'>,&3%Y &+83-#D4 G"T(+ 43G)'()H 4 U+:"4)%+%Y!.'4()+(3 #"; Q%)D5 & uol 4 & 4)'TR & glol."#2? J.&'; ()',)"(3 & _',&%&3(? #:+,3%3,-3%&(3!4D. & J"%&R-#2 ulu 4/ "-"%&"(3 J+.; #)'G?.2)(3 V2-3 ]I+:',#+^ & 4)'T+ & LL J"5/ ulu 4/? 4 _3,#+%Y #:+,3%3,-3%&(3!4D. & gmoo./ Q.'!()"4)'%&(3? Q.'!()"; 4)'%&(3 #.&3T J"#2-(3 & J)+,#"4%+/ Jak uzyskać dofinansowanie do transportu eternitu? Powiat Rybnicki dofinansowuje transport eternitu na składowisko odpadów. Aby uzyskać takie dofinansowanie należy pobrać wniosek w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221 lub pobrać go ze strony internetowej starostwa i wypełniony złożyć w pok. 118 kancelaria starostwa. <" 4()",#2 (+:'T3!"5R%&3H6 g/ <"#2G'(- J"-4)'.!&+>R% J.+4(3!" "8)'#-2 "8>S-'9" 4()";,#)'G "!"-+%>S/ 0/ 79"!S (+ 43#"(+()' J.+% &4)R&+; (3%Y & 2,24+()'G "!J+!D4 &+; 4)'.+>R%3%Y +&8',- A 43!+(R J.&'& 45+Q%)%)':+ :28 2T3-#"4()#+ 4)'; %&3,-'9"? 4 J.&3J+!#2 82!3(#D4 ()' 8S!R%3%Y 45+,("Q%)R 4()",#";!+4%3/ i/ U"-4)'.!&'()' &95",&'()+,-+."Q%)' &+G)+.2 43#"(+()+."8D- &4)R&+; (3%Y & 2,24+()'G "!J+!D4 &+4)';.+>R%3%Y +&8',-/ j/ E"J)S &95",&'()+ 45+Q%)4'G2 ".; 9+("4) (+!&".2 82!"4:+('9"? 45+Q%)4'G2 "#.S9"4'G2 )(,J'#; -"."4) J.+%3? "#.S9"4'G2 )(,J'#; -"."4),+()-+.('G2 &5"T"('9" J.&'& 43#"(+4%S."8D- J.&'! J.&3,-RJ)'()'G!" J.+% & G+-'.)+; 5+G) &+4)'.+>R%3G) +&8',-? J"; -4)'.!&"(R &+ &9"!("QH & ".39)(+; 5'G J.&'& 43#"(+4%S N/ d+#-2.s? 43,-+4)"(R (+ 4()",#";!+4%S? &+ 43#"(+()' J.+% &4)R&+; (3%Y & 2,24+()'G G+-'.)+5D4 &+; 4)'.+>R%3%Y +&8',-? 4 #-D.'> >'!("; &(+%&()' "#.'Q:"(" "!.S8(' #4"-3? >+#)' &",-+53 &+J5+%"(' &+ J.+%' J":'9+>R%' (+!'G"(-+T2? -.+(,J".; %)'!" G)'>,%+ 2()',&#"!:)4)'()+ +&8',-2/ l/ E"J)S? J"-4)'.!&"(R &+ &9"!("QH & ".39)(+5'G J.&'& 43#"(+4%S? #+.-3 J.&'#+&+()+ "!J+!D4?,J".&R;!&"('> J.&'& 43#"(2>R%'9" 2,529S 2,2()S%)+ 43."8D4 &+4)'.+>R%3%Y +&8',- & J"-4)'.!&'()'G? T' "!J+;!3 &+4)'.+>R%' +&8',- &",-+53 J.&3; >S-' (+,#5+!"4),#"!" 2()',&#"!:); 4)'()+ ".+& "Q4)+!%&'()' I3#"; (+4%3 " J.+4)!5"4"Q%) 43#"(+()+ J.+% ".+& "%&3,&%&'()+ -'.'(2 & J3; 52 +&8',-"4'9" &9"!()' & "!.S8(3; G) J.&'J),+G)/ " 43.+T'()2 &9"!3 (+ J.&'-4+.&+()'!+(3%Y ","8"43%Y/ I J.&3J+!#2 &5"T'()+ J."Q83 "!"-+%>S? #-D.+ ()' &+4)'.+ 4,&3,-; #)%Y J"-.&'8(3%Y!"#2G'(-D4? 4()";,'# >',- #)'."4+(3 (+ E"G),>S B":; p."!"4),#+ ) W",J";!+.#) I"!('> %':'G 2&3,#+()+ "J)()) + (+,-SJ()' (+ 7+.&R! U"4)+-2 + J" 2&3,#+()2 2%Y4+53 >',- J.&39"-"43; 4+(+ 2G"4+!"-+%>)/ I()",'# #"G; J:'-(3 &",-+>',#)'."4+(3 (+ J",)';!&'()' 7+.&R!2 U"4)+-2 A 2%Y4+5+ &+.&R!2? + (+,-SJ()' >',- J.&39"-"43; 4+(+ 2G"4+!"-+%>) & ","8R,#5+!+; >R%R 4()",'#/ Nie masz hobby? Zacznij wędkować Aby łowić na polskich wodach, potrzebny jest dokument uprawniający do takiego połowu, zwany kartą wędkarską. Karta taka wydawana jest dorosłym oraz młodzieży, która skończyła 14 lat na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz zpóźn. zm.). 7 "8"4)R&#2 J",)+!+()+ #+.-3 4S!; #+.,#)'> &9"!()' & +.-/ k 2,-/ i %3-/ 2,-+; 43,R &4":()"(' ","83!" :+- gj? & -3G T' G"9R "(' 2J.+4)+H +G+-".,#) J"5D R%&()' J"! "J)'#R ","83 J'5("; :'-()'> J",)+!+>R%'> -+#R #+.-S/ <"#2G'(- 43!+>',-+.",-+ 45+Q%)43 &' 4&9:S!2 (+ G)'>,%' &+G)',&#+()+ &+)(-'.',"4+('> ","83? #-D.+ &!+5+ & 43()#)'G J"&3-34; (3G '9&+G)( &' &(+>"G"Q%) &+,+! ) 4+;.2(#D4 "%Y."(3 ) J"5"42.38 J.&'! #"; G),>R 2J.+4()"(R!" '9&+G)("4+()+ 4!"4":(3G #":' U":,#)'9" 74)R&#2 IS!#+.,#)'9" :28 )(('> ".9+()&+%>) &.&';,&+>R%'> 4S!#+.&3 J",)+!+>R%'> 2J.+4; ()'()+!" J.&'J."4+!&+()+ '9&+G)(D4 4-3G &+#.',)'/ U" &!+()2 '9&+G)(2 2&3;,#2>',)S &+Q4)+!%&'()'? & #-D.3G (+:'; T3 2!+H,)S!" X-+.",-4+ U"4)+-"4'9"/ I 2.&S!&)' 43J'5()+,)S 4()",'# " 43;!+()' #+.-3 4S!#+.,#)'> [G"T(+ 9" J"; 8.+H ) 43!.2#"4+H &',-."(3 )(-'.('-"; 4'> X-+.",-4+ U"4)+-"4'9" 4 B38(); #2\/ <" 4()",#2 "J.D%& 4,J"G()+('9" &+Q4)+!%&'()+ " &!+(3G '9&+G)()' (+; :'T3!"5R%&3H g +#-2+:(' &!>S%)' [)!'(; -3%&(' >+#!"!"4"!2 ","8),-'9"6 ihj %G\ ".+& J"-4)'.!&'()' &+J5+-3 "J &S!"4'> 4 #4"%)' go &5 &+ 43!+()' #+.-3/ E+.-+ 4S!#+.,#+ >',- 43!+4+(+!"T34"-()"? >'!(+#T' (+:'T3 J+G)S-+H? T'!"#2G'(-3 -' G"9R J"!:'9+H 43G)+; ()' (J/ & J"4"!2 >'> ()'%&3-':("Q%)? &(),&%&'()+? &+928)'()+ +:8",#.+!&'()+/ I()",'# " 43!+()' 4-D.()#+ #+.-3 4S!; #+.,#)'> 2J.+4()+>R%'>!" +G+-".,#)'9" J"5"42,#5+!+,)S.D4()'T4 X-+.",-4)'/ 7+ 43G)+(S ) 43!+()' 4-D.()#+ 2),&%&+,)S "J5+-S 2.&S!"4R4 #4"%)' go &5/ E+.-+ 4S!#+.,#+ &",-+()'!",-+.%&"(+ J"%&-R :28 G"T(+ >R "!'8.+H >R ","8)Q%)' 4 B'; p."!"4),#+? B":()%-4+ ) _'Q()%-4+ X-+.",-4+ U"4)+-"4'9" 4 B38()#2? J"#/ 00g/ W następnym numerze między innymi: Ścieżka rowerowa w Gminie Czerwionka-Leszczyny Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik







9 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec I3!+.&'()' G)+5" G)'>,%' & 00 (+ 0i %&'.4%+/ c"% p4)s-"; >+$,#+? #-D.+ >',- (+>#.D-,&R ("%R 4."#2? 835+ "#+&>R!" J"G"%3 ()'J'5(",J.+4(3G!&)'%)"G/ LGJ.'&+ 8):'-"4+(+? #-D.'> %+53!"%YD! &' &8)D.#) &",-+()' J"; Q4)S%"(3 (+.'Y+8):)-+%>S 4)':"; J."P):"4R? J.&3 43#".&3,-+()2 >'!('9" & (+>:'J,&3%Y,J","8D4 A Y)J"-'.+J))? 835+ Q4)'-(R &+; 8+4R!:+ %+53%Y."!&)(/ <:+ &'8.+(3%Y &".9+()&"4+(",&'.'9 +-.+#%>) >+# (J/ J"#+& 4+:# 8.+%-4+.3%'.,#)'9"? 43,-SJ3 +.; -3,-3%&('? J"#+& 72G83 43#"(+; (3 J.&'& T".,#R,&#"5S ]C+$%&3; G3^/ U.&'J."4+!&"(' 9.3 ) &+; 8+43 G)+53 J.&38:)T3H,5"4)+$;,#)' -.+!3%>' ) "8.&S!3? + -+#T' "9D:(R )!'S c"%3 E2J+53/ U"!; %&+, %"."%&('> #RJ)':) 4 8+9()'? #-D.+ G)+5+ 83H J'4('9"."!&+>2 "%&3,&%&'()'G? 4 85"%)' -+J:+53,)S!&)',)R-#) 4":"(-+.)2,&3/ I)'; %&".'G "!835,)S J"#+& d).' XY"4? #-D.3!",#"(+:' 4J),+5,)S 4!&)'$ %':'8.+%>) "9()+/ X+G+ +#%>+ %Y (+ ]U"G"% p4)s-">+$,#+ "! C+-.!" W!+$,#+^ G+ %Y+.+#-'. "9D:("; J":,#)/ F&5"(#"4)' 9.2J3 K2-";,-"J)#/J:? #-D.&3 &+!8+:) " +.-3;,-3%&(R "J.+4S 43!+.&'()+? J.&383:)!",)'!&)83,-"4+.&3; Szanowna Jubilatka DĘBIEŃSKO! Została oddana do użytku 1 maja 1963 roku, jedna z tysiąclatek, Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębieńsku Wielkim imienia Romana i Zdzisława Pietrasów, niedawno świętowała pięćdziesięciolecie istnienia. 1'>,&#":(' G2.3 "J2Q%)5" "#"5" gnoo +8,":4'(-D4/ U.&'& NO :+- 2.&S!"4+5" 4 ()'> l!3.'#; -".D4? kn J'!+9"9D4 ) #+-'%Y'; -D4? " in J.+%"4()#+%Y +!G)();,-.+%3>(3%Y ) J".&R!#"43%Y ()' &+J"G)(+>R%/ E,&-+5%R,)S 4 ()'> #":'>(' J"#":'()+!S8)'$,#)%Y."!&)(? #-D.' J+G)S-+>R ]z,'g; #S^ " &2J'5()' )((3G 439:R!&)' ) %Y+.+#-'.&'/ 1',&%&' go :+- -'G2 -.2!(" 835","8)' 43"8.+&)H? T' 2%&()"4)' 8S!R G)':)!"!3,J"; &3%>) "9."G(R ):"QH J"G"%3 (+; Miejsca w które warto się wybrać Nasz Region bogaty jest w miejsca piękne, gdzie warto się wybrać wraz z rodziną, czy znajomymi w wolnej chwili. Miłośnicy pieszych wycieczek i podziwiania uroków przyrody zachwyceni będą wzgórzem Ramża, czyli najwyższym naturalnym wzniesieniem umiejscowionym na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. I&9D.&' J"."Q()S-' >',- 9S;,-3G :+,'G? (+ >'9" -'.'()' &+; G)',&#2>' &4)'.&3(+ :'Q(+ [!&); #)?,+.(3\? + 4)!"# (+ J+(".+GS "#":)%3 &',&%&3-2 4&9D.&+ &+J)';.+!'%Y 4 J)'.,)+%Y/ C" G)'>,%',# #T' J"&",-+5"Q%) J"!+4(3G J.&'G3Q:' [43!"83%)' 4S9:+ #+G)'(('9"\? (+-.+P)H G"T(+ -+#T' (+ 8'-"("4' &8)".; ()#) [!+4()'> "!"; %)R9?#-D.3G J"GJ"4+(" 4"!S!:+ #"J+:() EIE ]E(2.D4^\/ c+&4+ 4&9D.&+ 4)RT',)S & :'; 9'(!R "."&8D>()#2 &+G)',&#2>R; %3G -' -'.'(3/ U"! 4&9:S!'G Q%)'T'# J.&3;."!()%&";'!2#+%3>(3%Y G)',&; #+$%3 (+,&'9".'9)"(2 ()' G+>R J"4"!D4!" (+.&'#+()+? J"()'; 4+T,J'%>+:()'!:+ ()%Y 43&(+; %&"(" -.+,3 4 E,)RT'()%+%Y? Noc Kupały Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie mowa tutaj o Nocy Kupały, którą obchodziło Stowarzyszenie Kendżi ze stanowickiego Rancza na Bagnach wraz z Autostopikiem.pl,&'()+ &' 4,&3,-#)%Y,-."( U":;,#)/ F" 835" )%Y &+!+()'Ge =)':)."&,5+4)+H )!'S,-+("4)%#)'> c"%3 E2J+53/ C.&'8+ J.&3&(+H? T' J"G3, G8)-(3/ <:+%&'; 9"e 7".9+()&"4+()' -+# Q4)'-; ('> )GJ.'&3? #-D.'> %': >',-,&%&3-(3? + J.&3 "#+&>) J."J+9"; 4+()' ()'%" J.&',-+.&+5'> [+:' >+#; T' '#,%3-2>R%'>r\ G'-"!3 (+ J"!;.DT"4+()'? >+#R >',- +2-",-"J 43;!+>',)S ()'G"T:)4'/ K >'!(+# A & ()',+G"4)-+? +-G",; P'.+ G+9)%&(+? + :2!&)' %2!"4()/ C.2!(" &(+:'nh (+ (+,&3G -'.'()'!.29R -+#R )GJ.'&S/ ]FY"!&'()' J" 8+; 9(+%Y 4%)R9+^?!:+-'; 9" -'T #-" 4&)R5 2!&)+5 4-3G 43!+.&'()2? J'4()' ()' G"T',)S!"%&'#+H? 83 4.D%)H -+G &+."#/ ="T' -" &."8)H ) 4%&'Q()'>? 2#"43%Y 4 P".G)' G2:-)G'!)+:; ('>? +,&#"5+ 8S!&)' #".&3,-+5+ & J."9.+GD4 2()>(3%Y ).&R!"; 43%Y/ c)' G"95+G,"8)' "!GD; 4)H? >+#" +8,":4'(-#+?,#".&3,-+; ()+ & +-.+#%>)? #-D.' &+J."J"("; 4+5+ (+ -'(!&)'$ #+!.+ J'!+9"; 9)%&(+ & 2%&()+G) ) )%Y."!&)%+; G)/ U.&',-RJ)'()' G2.D4,4">'>,-+.'> J"!,-+4D4#) J" go :+-+%Y [+ -" J.&'%)'T 4%+:' ()' -+#),&G+- %&+,2r\? 434"5+5" 2 G()',&"#/ C3:' J"&3-34(3%Y &G)+(r E";.3-+.&' J'5(' #":".2? ("4',&+-; ()'? -"+:'-3/ KT 5'&#+,)S 4 "#2 &+#.S%)5+ (+ 4)!"#!"8.&' &(+; (3%Y #R-D4r c+ 128); :'2,& &",-+53 J.&39"-"; 4+(' 43,-+4#) &' &!>SH."%&()#"43%Y? (+ #-D.3%Y G"T(+ 835" "!(+:'nh,4">r!+4(r #:+,S/ a!",-sj()"(' &4)'!&+>R%3G E."(); _',&%&3(+%Y? ".+& U.&'9S!&3/ U)'.4,&+ & ()%Y? " (+&4)' ]W5S; 8"#)'!"53^ G+!529"QH 43(";,&R%R g?t #G? + J.&'%Y+!&+>R%,)S ()R J"&(+H G"T(+ 4)':' 9+-2(; #D4!.&'4?."Q:)( ) #.&'4D4/ c+ -.+,)'."&G)',&%&"(',R "%&34); Q%)' -+8:)%' '!2#+%3>('? + "8"# Q%)'T#) G"T(+ J"!&)4)+H!+()':'!:+ #-D.3%Y,J'%>+:()' &82!"4+; (" &+9."!S/ c+,j"-#+()+? J)#(); #)? ".+& "9(),#+ 43&(+%&"(+ >',- J":+(+ '!2#+%3>(+? #-D.+ >',- %'(; -.+:(3G J2(#-'G -.+,3/ c+ -'.'()' _',&%&3( ),-()'>' &+ -" Q%)'T#+? #-D.+ J"&+ %':+G)!3!+#-3%&(3G) 4 &+#.',)' J.&3."!3? J.&3J"G)(+ " G)'>,%+%Y 4+T(3%Y 4 #"(-'#; Q%)' Y),-".3%&(3G/ p%)'t#+ ]4Q.D! :',&%&3( ) Q:+!D4 f+.-':-+^ "8P); -2>' 4 %)'#+4' G)'>,%+? +."&J"; %&3(+,)S 4 G)'>,%2 9!&)',-") 8"4)'G ]B+(%&" (+ 8+9(+%Y^ ".; 9+()&2>' -&4/ ]4+#+%>' 4,)"!:'^? + -+#T' "P'.2>' 4)':' %)'#+43%Y,J","8D4 (+,JS!&'()' 4":('9" %&+,2/ 7+)(-'.',"4+(3%Y,-"4+;.&3,&'()'G E'(!T)? #-D.'!&)+5+ (+ -'.'()' (+,&'> 9G)(3 &+J.+,&+; G3 (+ (+ )%Y,-."(S )(-'.('-"4R? 9!&)' G"T(+ :'J)'> J.&3>.&'H,)S!&)+5+:("Q%) (+.&'%& ",D8 ()'; J'5(",J.+4(3%Y 2227$/+:&"7'6Gq\ ="T(+ )%Y -+#; T' "!(+:'nh (+ d+%'8""#2/ /1%;1D$01 E&)#*#+- #)? J"&4":)53 %"P(RH,)S!" &+; G)'.&%Y53%Y %&+,D4 J"%&R-#D4 '!2#+%>) 4 >28):'; 2,&2."&J"%&S53,)S 4 J)R-'# k %&'.4%+? 2."%&3,-R G,&R 4 #"; Q%)':' Q4/ 1'.&'9" 4 <S8)'$,#2 I)':#)G/ c+,-sj()'? J" 2."%&3;,-3G J.&'G+.,&2? 9"Q%)' 4&)S:) 2!&)+5 4 K#+!'G))? #-D.R "-4";.&35 2."%&3,-3G J.&'GD4)'()'G!3.'#-".,&#"53 A K:'#,+(!'. U3,&(3/ I 2."%&3,-"Q%) 4&)S:) -+#T' 2!&)+5 J.&3>+%)':' ) +8,":; 4'(%),&#"53? J.&'!,-+4)%)':' 9G)(3 ) G)+,-+ F&'.4)"(#) & 82.; G),-.&'G I)',5+4'G 1+(),&'4;,#)G (+ %&':' ".+& %&5"(#"4)' C"4+.&3,-4+ =)5"Q()#D4 7)'G) <S8)'$,#)'>/ M %&'.4%+ (+-"; G)+,- G)+53 G)'>,%+,J"-#+()+ +8,":4'(-D4? #-D.' 8353 >'!(R & +-.+#%>) &+J."J"("4+(3%Y J.&'& ".9+()&+-".D4/ U" J"52;!()2? (+ P',-3()',&#":(3G? G)',&#+$%3 G)':) G"T:)4"QH 4&)S%)+ 2!&)+52 4 &+8+4)' -+; ('%&('>? :)%3-+%>+%Y ) 4)':2 )(; (3%Y ()',J"!&)+(#+%Y/E+!.&' ) 4,&3,-#)G &4)R&+(3G &' X&#"5R U"!,-+4"4R 4 <S8)'$,#2 I)':; #)G T3%&3G3 #":'>(3%Y? "#.R; 953%Y 128):'2,&3r /1%;1D$01 E&)#*#+- ]7+G'%&'#^/ C.+,+ Q%)'T#) "8'>; G2>' -+#T',-+4 &(+>!2>R%3,)S 8:),#" "9.D!#D4!&)+5#"43%Y? "#+&+5'!.&'4" &+#4+:)P)#"4+(' >+#" J"G()# J.&3."!3 [J:+-+( #:"(":),-(3\? #+J:)%&#S & P)92.R Q4/ 1+(+ c'j"g2%'(+? ".+&,-+;.3 %G'(-+.& "8"# 7',J"52 X&#D5/ c+ J:+%2,&#":(3G 4 0OOl."#2 J",+!&"(" I+!"4)%#) <R8 U+; p4)s-'9" 1+(+ U+45+ &' Q%)'T'# ]<.DT#+ E"J.2,&#+^ G+!529"QH 43(";,&R%R g?n #G ) J"5"T"(+ >',- (+ -'.'()' c+!:'q()%-4+ B38()#/ c+ -.+,)' &(+>!2>',)S >'!'(+Q%)' J.&3,-+(#D4? + "J.D%& -+8:)% '!2; #+%3>(3%Y J"&(+H G"T(+ 8+.!&".&+!#R "!G)+(S J+J."%) [!529",& #.D:'4,#)\ ) (+,3%)H "%&3 9."8:+; G)? ".+&,-+4+G)/ =)'>,%+ -'9" -3J2 J'5()R 8+.!&" 4+T(R.":S 4 #,&-+5-"4+()2 Q4)+!"G"Q%) '#":"9)%&('> G)',&#+$%D4? 24.+T:)4)+>R (+ 2."#) P+2(3 ) P:";.3? ".+& J"&4+:+>R (+ %)'#+4',JS!&'()' %&+,2 (+ 5"()' (+-2.3/ F"#$G+)A15 (.) Drużyna Kusznicza i Bractwo Rycerskie CZERWIONKA-LESZCZYNY! Mało kto wie, że w Czerwionce- Leszczynach nadal prężnie działa Drużyna Kusznicza i Bractwo Rycerskie. To jeszcze nie wszystko! Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to właśnie Kusznicy z Czerwionki są kolejny raz Mistrzami Polski w strzelaniu z kuszy historycznej. c)'#-d.&3 J'4()' J+G)S-+>R =),-.&",-4+ ".9+()&"4+(' (+ -';.'()' (+,&'9".'9)"(2? #-D.' 9."; G+!&)53 G)5"Q()#D4 Y),-".)) & %+; 5'> U":,#)/ U"!"8(+ )GJ.'&+ "!; 835+,)S %+5#)'G ()'!+4(" 4 U5"%#2 [0N;0l G+>\? 4'!529 &+;,+!3? #-D.+ J.&3&(+>' ".9+()&+%>S =),-.&",-4!.2T3()'? #-D.+ 43; >' 4."#2 J"J.&'!()G/ <:+; -'9" -'T (+,) #2,&()%3 4,#5+!&)'6 K(!.&'> I)'%&".'#? U+-.3%>+ I)'%&".'#? 1+( f.35#+? f"9!+( <"GT"5? Z2#+,& <"GT"5? E".('; :)2,& c)',-.d>? I">%)'%Y =+&2.'# ) =+.)2,& B",&%&3# J.&'>'%Y+:) J"5"4S U":,#)? 83 J.D8"4+H "!'; 8.+H =),-.&",-4" 4 +-G",P'.&' Q4)'-('> &+8+43/ L -3G.+&'G,)S 2!+5"r U2%Y+. =),-.&D4 U":,#) &("; 42 >',- (+ -'.'()' (+,&'> 9G)(3/ /1%;1D$01 E&)#*#+- Zawody Spławikowe na Tamie CZERWIONKA! 9 czerwca 2013 na zbiorniku Tama w Czerwionce-Leszczynach odbyły się Zawody Spławikowe zorganizowane przez koło wędkarskie 96 z Czerwionki. 7+4"!()%3.34+:)&"4+:) " U2%Y+. f2.g),-.&+ =)+,-+ ) WG)(3/ <"J),+5+ &+.D4(",5"; ('%&(+ J"9"!+? >+# ) G)5+ +-G",; P'.+/ <"#5+!()' " k6nn,s!&)+ &+; 4"!D4!+5,39(+5!" &+(S%+()+? + " 9"!&)()' M6OO &+%&S-" &+.&2; %+H 4S!#) ) "! -'9" G"G'(-2 4S!#+.&' 83:) 4,4")G T34)":'/ U" -.&'%Y 9"!&)(+%Y!"#5+!()' " gg6oo."&j"%&s-" 4+T'()'.38 ) 2,-+:+()' &!"83-3%Y G)'>,%/ I &+4"!+%Y 4&)S5" 2!&)+5 0k &+; 4"!()#D4/ U2%Y+. f2.g),-.&+ &+ &!"83; %)' g/ G)'>,%+ &.R# J.&'!,-+4); %)':+ a.&s!2 =)+,-+ ) WG)(3,'; #.'-+.&+ 1D&'P+ 7+,#D.,#)'9" "!'8.+5 <+G)+( U"#2,)$,#)? +!3; J:"G 4.S%&+5 U.'&', E"5+ tl 1+; (2,& f2!(3/ c+9."!3!" M G)'>,%+? >+#.D4()'T i J)'.4,&3G #+!'-"G 4S!#+.,-4+ 4.S%&+:)6 J.&'!,-+; 4)%)': a.&s!2 =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 ".+& U.'; &', E"5+ IS!#+.,#)'9" tl/ IS!; #+.&"G 8)".R%3G 2!&)+5 4 &+4";!+%Y,'.!'%&()' 9.+-2:2>'G3/ I,&3,-#)' (+9."!3 &",-+53 2P2(;!"4+(' J.&'& 82.G),-.&+ =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 I)', (),&'4,#)'9"/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Klasyfikacja zwycięzców: 1. miejsce Pokusiński Damian 2. miejsce Radwan Wojciech 3. miejsce Krawulski Marcin 4. miejsce Pokusiński Henryk

10 10 nr 12! lipiec 2013 Pierwszy Siatkarski Piknik już za Nami B"&9.34#) -2.()'>"4' -"%&353,)S.D4("%&'Q()' (+ "83!42 8"),#+%Y/ B3; 4+:)&+%> &+%)S-+/ IQ.D! J.&383; 53%Y "8,'.42>R%3%Y."&9.34#) 83:) G)S;!&3 )((3G) 82.G),-.& I/ 1+(),&'4,#)? 4)%',-+.",-+ K/ FY2!&)# ".+& 4)':' )(; (3%Y 835 XJ".-2 ) B'#.'+%>)/ U"G3,5 &".; 9+()&"4+()+ -+#)'> )GJ.'&3 &."!&)5,)S 4Q.D! 45"!+.&3 (+,&'> WG)(3 82.G);,-.&+ I)', (),&'4,#)'9" ".+& 4); %'82.G),-.&+ K(!.&'>+ B+2!('.+ J.&3 2!&)+:' ) &++(9+T"4+()2 <+.)2,&+ _2#;,+ &(+('9" 4 %+5'> U":,%' -.'('.+? + 4 J.&',&5"Q%),)+-#+.&+/ 7!+()'G <+;.)2,&+ ]8'& G+53%Y ()' G+!2T3%Y^?!:+; -'9" -.&'8+ 4 G5"!3%Ym &+,&%&'J)+H %YSH!",J".-2 #",&-'G -':'4)&>) ) )(; -'.('-2/m <+.)2,& _2#, J"%Y"!&) & F&'.4)"(; #)? 9!&)',JS!&)5,4">'!&)'%)$,-4"/ f353 J":,#),)+-#+.&? + "8'%()' -.'('. T'$,#)'>!.2T3(3 UCUX U)5+/ c+ &".9+; ()&"4+(3 4 c+,&3g =)'Q%)' U)#()# X)+-#+.,#) J.&383:) J.&3>+%)':' <+.#+ 4Q.D! #-D.3%Y &(+:+&53,)S6 =+59".&+-+ _), ".+& b:t8)'-+ X#"4."$,#+ A &(+(',)+-#+.#) ".+& -.'('. "8'%(3%Y 4)%'G);,-.&3$ U":,#) I+:!'G+. CZERWIONKA! 9 czerwiec 2013 r. Słoneczny i śliczny dzień rozpoczął się rywalizacją w turnieju siatkarskim zorganizowanym przy Zespole Szkół nr 2, jak również na boisku do Piłki Plażowej znajdującym się na terenie Kąpieliska w Parku Furgoła. () 83:).D4()'T U+4'5 B2,'# ".+& 1+.";,5+4 ="$%&3#/ U"#+&"43 G'%&."&'; 9.+:) J.&'!,-+4)%)':' a.&s!2 =)+,-+ ) WG)(3 F&'.4)"(#+; _',&%&3(3 #"(-.+ <+.)2,& _2#, ) J.&3>+%)':'/ bg"%>' 8353!2T'? + +-G",P'.+ J'5; (+ Y2G".2/ U.&'! G'%&'G <+.)2,& _2#, 4.+& & >'9"!.2T3(R &5"T3:) J"!J),3 J"! J"&!."4)'()+G)!:+ %&3-':()#D4 ]c+;,&'9" =)+,-+^? &+ %",'.!'%&()'!&)S; #2>'G3/ U" G'%&2? #-D #%>R U)#()#2? 82.G),-.& I)',5+4 1+(),&'4;,#)? 4)%'82.G),-.& K(!.&'> B+2!('. 4.+& & <+.)2,&'G _2#,'G? =+59".&+-R Wędkarze walczyli o Puchar Prezesa Odsalania Dębieńsko Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Zakładu Odsalania Dębieńsko Romualda Klimka, które odbyły się w niedzielę 16 czerwca, rozpoczęły się z 15 minutowym opóźnieniem. U"4"!'G 835+ J.&'>Q%)"4+ 82.&+? #-D.+ (+!%)R9(S5+ (+! F&'.4)"(#S/mU" 82.&3 &+Q4)'%)5",5"$%' ) -+# >2T 835"!" ",-+-()'> G)(2-3 &+4"!D4/m<" &+4";!D4 J.&3,-RJ)5" gt 4S!#+.&3/ B"&:","; 4+(" G)'>,%+,-+.-"4'm) G)5"Q()%3 4S!; #"4+()+."&J"%&S:).34+:)&+%>S/ 7+4"! ) U2%Y+. ]<S8)'$,#"^ "!'8.+5 f:2,&%& B"8'.- & 43()#)'G 0giN?!.29)' G)'>,%' &+>R5 f+>2.+ B+P+5 & 43()#)'G 0gON? (+; -"G)+,- -.&'%) 835 E.+42:,#) =+.%)( &.'; &2:-+-'G gkln/ 743%)S&%3 "-.&3G+:) G';!+:' ) c+9."!3 2P2(!"4+(' J.&'&m7+; ]<S8)'$,#"^ 4 F&'.4)"(; %';_',&%&3(+%Y/ <+:,&' G)'>,%+ &+>S:)6 E.+42:,#) I+%5+4? U"#2,)$,#) <+G)+(? F)%Y3 <+; G)+(? f:2,&%& K(-"()? f">!"5 f"9!+(? B+!4+( I">%)'%Y? =+5#"4,#) L.'('2,&? _), ) b:t8)'-r X#"4."$,#R 4.S%&3:) J2; %Y+.3 )!3J:"G3 &43%)S&%"G =);,-.&",-4 WG)(3 ) =)+,-+ X&#D5 J"!,-+; 4"43%Y ".+& 9)G(+&>+:(3%Y 4 X)+-; #D4%' U:+T"4'> 4' 4,&3,-#)%Y #+-'9";.)+%Y ".+& =),-.&",-4 p:r,#+ X'()".D4 4 X)+-#D4%' U:+T"4'>/ c+ &+#"$%&'; ()' &:)%3-"4+(" J)5#S & +2-"9.+P+G),)+-#+.'# UCUX U)5+ ".+& E",&2:#S & (. g I)',5+4 1+(),&'4,#) A ="-"%.",, E:28 F&'.4)"(#+/ U)'()R!&' & :)%3-+%>) J.&'#+&+(" G+5'G2 i :'-()'G2 <+; G)+(#"4) U"J)"5#)'4)%&"4) & F&'.; 4)"(#) %Y".'G2 (+ +.-."9.3J"&S &4+(R )(+%&'> 4."!&"(R,&-34("Q%)R,-+4D4/ LGJ.'&S J"! (+&4R U)#()# X)+-#+.;,#) &+#"$%&"(" 43,-SJ'G F:+2!)) ) E+,) FY4"5#+? #-D.' 2G):+53 4)'%&D.,4")G Q:R,#)G QJ)'4+()'G/ _)%&3G3? T' 4 J.&3,&53G."#2 J"("4()',)S,J"-#+; G3? + J"9"!+ ) Y2G".3!"J),&R ) (+,&+ G5"!&)'T J"4+:%&3 (+ J)+,&%&3,-3%Y 8"; ),#+%Y (+,&'9" G)+,-+/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. E+()+ X-+(),5+4? 1+(-+, <+4)!? f5+t'; >'4,#) B3,&+.!? =)%Y+:%&3# =+.%)(? =+%Y()# 1D&'P? FY.+J)'% d.+(%),&'#? U"#2,)$,#) B"8'.-? <.",- f+.-5"g)'> ".+& E+,J'.,#) E+%J'./ I,&3,-#)G 2%&',-(); #"G,'.!'%&()' 9.+-2:2>'G3/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Noc Świętojańska z Lyskorem PSTRĄŻNA! Stowarzyszenie mieszkańców gmin Lyski oraz Kornowac co rusz zaskakuje ciekawymi pomysłami. Członkowie stowarzyszenia szczególnie kładą nacisk na kultywowanie tradycji ludowych. Kolejnym takim przedsięwzięciem, które miało charakter edukacyjny, integrujący i niewątpliwie rozrywkowy była Noc Świętojańska 22 czerwca w Pstrążnej. c+! J"8:),#)G),-+4+G) &'8.+5",)S 4 J"9"!(R ("% "#/ ko ",D8 &+)(-'.',"; 4+(3%Y "8.&S!+G) ]#2J+:("%#)^/ C",-+;.' Q4)S-" " J"9+$,#)G."!"4"!&)' & %&+;,'G &3,#+5" :2!"4'? + (+4'- &+8+4(' "8:)%&'/ c)' J"&835",)S >'!(+# ; >'G()%&"Q%)/ L(-'9.+:(R %&SQ%)R Q4)S-+ 835" ) (+!+: >',- J2,&%&+()' 4)+(#D4 (+ 4"!&)'/ I U,-.RT('>,&3#"4+(" >' &!&)'4)S%)2 &)D5? &9"!()' & -.+!3%>R J.&'J:+-+(" G/ )(6 4"((R G)S-S?.2G)+; ('#?!&)2.+4)'% A JDn()'> "4' J:'%)"(#) J2,&%&+(" (+ 4"!S/ W!3 #):#+!&)',)R- 4)+(#D4,&3#"4+5",)S? 83 J"J53(RH & :'##)G 4)+-.'G J",-+4)'?."&J"%&S5",)S J+:'()',"8D-#"43%Y "9(),#/ <:+ "!;,-.+,&'()+ 9G)((3%Y %&+."4()%,J+:+(" J+%Y(R%' &)"5+/ W!3 2%&',-()%3,J"-#+; ()+,#.&S-()' &+8'&J)'%&3:),)S "! &53%Y!2%YD4."&J"%&S53,)S &+8+43/ 7',43G.'J'.-2+.'G 43,-RJ)53 &',J"53 ]E"83; :+(#)^ ) ]B&2%Y"4)+(#)^? + 9",J"!3()' & U,-.RT('> J.&'!,-+4)53 8+>'%&(R #"G';!)S J.&'J+!&)-'> 8+8)'^ & 2-"J%+G) 4.":) 95D4('>/ ]U.&'J+!&)-+^ " "%&34)Q%)' &+%Y5+((+ T"(+.38+#+ A 8)';!+#+ &' &(+('> "J"4)'Q%) ".38%' 4,&%&'."&5"-3%Y 52,#+%Y/ c+,-sj()' 43,-RJ)5 &',JD5 a()4'.,3-'-2 C.&'%)'9" CZERWIONKA! W dniu r. na głównym boisku piłkarskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce odbył się VIII Turniej Piłki Nożnej Razem Raźniej Stop Narkomanii w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Razem Raźniej Stop Narkomanii W5D4(3G) ".9+()&+-".+G) -2.()'> U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(('9" 4 F&'.4)"(%';_',&%&3(+%Y/ 7 #":') 95D4(3G,J"(,".'G 835 &+#5+! J."!2#; %3>(3 abxk U":,#+,J/ & "/ "/ & <R8."; 43 WD.()%&'>/ I."&9.34#+%Y J)5#+.;,#)%Y 4&)S53 2!&)+5 &',J"53,#5+!+>R%',)S &!&)'%) ) G5"!&)'T3? #-D.' (+ %"!&)'$ J.&'834+>R :28 2%&S,&%&+>R!" J:+%D4'# 4,J+.%)+!&)'(('9"? J:+%D4'# "J)'#2$; %&"; 43%Y"4+4%&3%Y ".+& Q4)'-:)% Q.";!"4),#"43%Y/ <" -2.()'>2 &95",)5",)S gi &',J"5D4 4!4D%Y #+-'9".)+%Y 4)'; #"43%Y/ I J)'.4,&'> #+-'9".)) 4)'#"; 4'> "! l!" gi."#2 T3%)+.34+:)&"4+5" M!.2T3(/ c+-"g)+,- 4!.29)'> #+-'9".)) 4)'#"4'> "! gj!" gk."#2 T3%)+.34+; :)&"4+5" &',"8R N &',J"5D4 J)5#+.,#)%Y/ U"!%&+, -2.()'>2 J.&3>'&!() #)8)%' J";,&%&'9D:(3%Y!.2T3( G)':) G"T:)4"QH 2%&',-()%&'()+ 4 :)%&(3%Y 9.+%Y? &+8+; 4+%Y ) #"(#2.,+%Y.'#.'+%3>(" A,J".; -"43%Y? J.&39"-"4+(3%Y J.&'& 43%Y"; 4+4%D4 J:+%D4'# 4,J+.%)+!&)'(('9"/ <:+ (+>8+.!&)'> +#-34(3%Y!&)'%) 2P2(;!"4+(" (+9."!3.&'%&"4' ),5"!#)' 2J"; G)(#)/ U"(+!-" #+T!+ & 2%&',-()%&R%3%Y J:+%D4'# G)+5+ "#+&>S!" 2%&',-()%-4+ 4 #"(#2.,)' J:+,-3%&(3G J"! Y+,5'G ]U",52%Y+>!"8.3%Y.+!? T'83 J"#"(+H (+.#"-3#"43 Q4)+-^/ c+ &43%)S&%D4 -'9" #"(#2.,2 %&'#+53 4,J+()+5' (+9.";!3 4 J",-+%),J.&S-2 G2:-)G'!)+:('9"/ U"()T'> J.'&'(-2>'G3 #"$%"4R #:+;,3P)#+%>S -2.()'>2 & 24&9:S!()'()'G (+; 9.D! )(!34)!2+:(3%Y!:+ J",&%&'9D:; (3%Y &+4"!()#D4/ I)'#2 & B+%)8".&+ & -+$%+G) '#4+!".;,#)G) ) J":,#)G)/ F" %)'#+4'? (+ 8)',)+;!&)' & G'-+P)&3%&(R (2-R J">+4):),)S J.&'!,-+4)%)':' Q4)+-+ (+2# Q%),53%Y A E"5+ X'()".D4 X-"4+.&3,&'()+ L(T3()';.D4 #"J+:() ]L9(+%3^/ UD5 9"!&)(3 J.&'! JD5("%R? J/ K9()',&#+ B2,"# &+%&+."4+; 5+ &'8.+(3%Y :'9'(!R " #4)'%)' J+J."%)/ W"Q%)' J.&3,-RJ):)!" >'9",&2#+()+ A >+# (+#+&2>',-+.3 &43%&+> A!"#5+!()' " JD5("%3/ 7!"834%&3()R -'> ()'&43#5'> J+G)R-#) &",-+5+ J/ f"t'(+ =+#"Q & B&2; %Y"4+? &+ %" 2Y"("."4+(" >R #,)RT#R #2; %Y+.,#R/ F&3 >',- 4 ()'> J.&'J), (+ "!;,&2#+()' #4)+-2 J+J."%)e B+%&'> ()'/ B'%'J-R (+!"8.R &+8+4S J"5R%&"(R & -.+!3%>R >',- 2%&',-()%&'()' 4 )GJ.'; &+%Y _3,#".2/ <&G1)# :.H7$- E+-'9".)+ l A gi6 g G)'>,%' A p4)'; -:)%+ <S8)'$,#"v 0 G)'>,%' A p4)'-:)%+ ]E":)8+^ B+!:)(v i G)'>,%' A U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(('9" F&'.4)"(#+ gv j G)'>,%' A p4)'-:)%+ ]V".3&"(-3^ 12; ()".&3 `".3v N G)'>,%' A I3%Y"4+4%&3%Y 1+,-.&S8)' 7!.D>v l G)'>,%' A U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(; ('9" _',&%&3(3v k G)'>,%' A U:+%D4#+ I,J+.%)+ <&)'(('9" F&'.4)"(#+ 0v M G)'>,%' A I"!&),5+4,#)' U:+%D4#) I,J+.%)+ <&)'(('9" I"!&),5+4 p:r,#)/ c+>:'j,&3g &+4"!()#)'G 4 -'> #+; -'9".)) 4)'#"4'> &",-+5 71:.$N W&<1 # 01?N.:1/ c+>:'j,&3g 8.+G#+.&'G &";,-+5+ L&1::1 E"F-&<-1 # H#$"<.&:-./ c+-"g)+,- #.D:'G,-.&':%D4 &",-+5 W#+8 9&: E:&>.- # 7C;.$,)-1/ E+-'9".)+ gj A gk6 g G)'>,%' A p4)'; -:)%+ <S8)'$,#"v 0 G)'>,%' A p4)'-:)%+ X&#":(+ 7',JD5 X&#D5 (. 0 F&'.4)"(#+? i G)'>,%' A p4)'-:)%+ ]V".3&"(-3^ X'; ()".&3 `".3v j G)'>,%' A U"4)+-"4+ U:+; A I3%Y"4+4%&+ F&'.4)"(#+;_',&%&3(3v N G)'>,%' A <"G <&)'%#+ ]W:+!)+-".&3^ B38()#/ c+>:'j,&3g &+4"!()#)'G 4 -'> #+; -'9".)) 4)'#"4'> &",-+5 O14"+- W#>1:.$N # H#$"<.&:-./ c+>:'j,&3g 8.+G#+.&'G &",-+5 L1-F; \$"?#.:1 # 7C;.$,)-1/ 7 #":') #.D:'G,-.&':%D4 &",-+5 Q14$8 F)# V&54&, "P<:.$G # J.&3&(+:).D4; ()'T (+9."!S d+). U:+3 &+ 4,J+()+5R J",-+; 4S,J".-"4R!.2T3()' J)5#+.,#)'> & U:+%D4; #) I,J+.%)+ <&)'(('9" 4 _',&%&3(+%Y/!"#$%&"# ($)#*#+,)-. KONKURS z Naszym Miastem I3!+4%+6 ]bib_^ b4':)(+ f+.+#"g,#+ K!.',6 2:/ i =+>+ g+? jj;0io F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 B'!+#%>+6 -':/wp+h6 i0 k0 igmggn K!.',6 2:/ i =+>+ g+? jj;0io F&'.4)"(#+;_',&%&3(3 B'!+#-". (+%&':(+6 ="()#+ f"8.&3# ';G+):6 "$?1-*51a$:1)#$9.1)4&6>NA :1)#$9.1)4&6"$?1-*51a.:4$".16>N X-."(+ )(-'.('-" P)%&('.'#:+G6,-2!)"-"G%"G/J: C"G+,& E+>-"%Y <.2#6 K9".+;U":)9.+P)+ XJ/ & "/"/? C3%Y3 B'!+#%>+ ()' J"(",) "!J"4)'!&)+:("Q%) &+ -.'QH "95",&'$ ).'#:+G? &+,-.&'9+,"; 8)' J.+4"!"!"#"(34+()+,#.D-D4 ) J.&'.'!+9"4+()+ (+!,35+(3%Y G+-'.)+; 5D4? ()' &4.+%+ G+-'.)+5D4 ()'&+GD4)"; 9.+P)%&(' &+G)',&; %&"(3%Y "95",&'$ ).'#:+G,R 45+,("Q%)R 43!+4%3 ) ()' G"9R 83H 43#".&3,-+(' 4 )((3%Y J28:)#+%>+%Y 8'& >'9" &9"!3/ c+#5+!6 goooo 8'&J5+-(3%Y '9&'GJ:+.&3 c2g'. &+G#()S-"6 t/ok/0ogi./ Dla wszystkich, którzy prześlą zdjęcia na konkurs czeka nagroda koszulka z logo Nasze Miasto, a najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na łamach gazety. Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres: Damian Monika

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec Natalia Sobczuk urodziła się i przez szesnaście lat mieszkała w Polsce: Warszawie, Wrocławiu i Rybniku-Orzepowicach. Obecnie mieszka w Niemczech, jednak przeprowadzka nie zmusiła jej do przerwania teatralnych zainteresowań. To dobry przykład na to, że swoje zainteresowania można i powinno się rozwijać bez względu na okoliczności. Być może historia Natalii będzie natchnieniem dla młodych ludzi, którzy stają przed pytaniem: ćwiczyć czy nie ćwiczyć? L1- <+%NM?131 I<&51 >"#+%&?1 # 1-4&")4<$9 < O&N)*$D g J,.&#A' %"#.,A$"/8 96&19,:$'? 2' g 8';, 96&1;,."PA$, '9'2"/? :&",A, 8" '.,%0"+G- :' 'G+"%$, 0/,06,F+/G' 2 4/,06&/ 2!,6%&,2"/7 >'%0,+'2"A,8 %96PC'2,) %"A7 >6&/& 2,? $,.;/B $0P6/ %9#:&,A,8 - :&",:? $P2 2 96&1G'0'? 2,A,8 0/$%01 " 9"'%/+$#, 2 ':? 9'2"/:+"8.&,%"/ 9':;#A,8 96P? C# +, Y,%0"+G 06,$? 0'2,A,8 ;,$' 96&1G':#7 N'GA,8 %96,2:&") %2';/ -8"/;#0+'(." " 01? F/7 Z"/:1 $'8"%;, 'GA'%"A, 21+"$" C1A,8 &,%$'.&'+, 9'& /&-F0,0/87 4/6,& C,6:&' %"#."/? %&# & 0,$"/G' 6'&%06&1G+"#.",7 3$? 0'6%02' ': 9"/62%&/? G' 8'8/+0- +, %./+"/7 H& ;+3&?1N$5D g! 4/,06&/ %9#:&"A,8 6'$ '6,& C6,A,8 -:&",A 2 V.&1F" 8+"/ M,6"-%& Q,C61F/2".&B X'</? +, R061;$P2+, " E,+ Z-F.&1.$"7 >' 6'$- 8-%",A,8 96&/62,) &,;#.", &/ 2&GF#:- +, 96&/96'2,:&$# 8,81 :' H"/8"/.7 E, &,8"/%&$,? A,8 2 51C+"$-7 b.$ ;1"?#& ).C # 4$%& >&<&?FX g H, 9'.&=0$- C1A,8 &,A,8,+,r H"/ 2":&",A,8 8'<F"2'(." :,F%&/? G' 6'&2'; $"/6-+$-7 E/:? +,$."=GF/ 8,6&1A,8 ' %./+"/7 JGA'%"A,8 %"# :' $'+$-6%- 6/.1? 0,0'6%$"/G' 2 >' 'GA'%&/? +"- 21+"$P2 9'96'%"A,8.&A'+? $P2 ;-61 ' 9'8'. 2 8';/;,$0'6? %$"/; :6':&/7 V.&1A,8 %"# &-9/A? +"/ 9612,0+"/ :1$.;"B &,:,L,$0'6? /F/8/+0P2 9,+0'8"81.&1 W drodze po sukces "896'2"&,.;"7 5'&2";,A,8 %"#7 J,;#.", 0/,06,F+/ 2 51C+"$- " 51? C1A1 :F, 8+"/ ':%$'? $"/8 ': 6&/.&12"%0'(."B :&"#$" $0P? 6/8- +,-.&1A,8 %"#B.' +,96,2? :# '&+,.&,;= /8'.;/B :' G6,+". 8'</ 9'%-+=) %"# 8';/.",? A'7 3 96&/:/ 2%&1%0$"8 :,A1 9/2? +'() %"/C"/ " %,8'$'+06'F#7 O&<41"#1 4& <.$NF 93&?+*J NF8?#. #1.:4$"$)&<1:+*J 4$14"$96 g E/:+,$ 0/,06 0' 9,%;,B $0P6= +"/ $,<:1 6'&-8"/7 X1 G6,) 8-%",A,8.&#%0' 96&/$'+12,) +,2/0 +,;? CF"<%&= 6':&"+#7 Y&,%/8,$0'6%02' 21:,;/ %"# &21$A, %06,0=.&,%-7 MF, $'G'(B $0' 0/,06 0,$"/ '9"+"/ +,96,2:# A,8"= %/6./7 H#+ #?&;+4$ < O&N)*$ < )>&)P; #1&<&8 *&<13+ < b.$9*#$*jd g! >'F%./ '9,+'2,A,8 :'C6&/ 6'&6P<+",+"/ /8'.;"B 9'$,&12,+"/ +, %./+"/7 >6&1:,A' %"# $'+? 06'F'2,+"/ 2A,%+/G'.",A, 2 %9'? %PC 9,%-;=.1 :' 6'F" " -8"/;#0+'() 9'6-%&,+", %"# +, %./+"/7 4/ -8"/? ;#0+'(." '$,&,A1 %"# C,6:&' 96&1? :,0+/ 2 +"/8"/.$"8 0/,06&/7! G6,8 GAP2+"/ 2 0/?,06&/ "896'2"&,.;"B,F/ %0,6,8 $'6&1%0,) & '$,&;" :' &,"%0+"/+", +, %./+"/7 V.&/%0+".&# 2 -.&#%&?.&,8 +, [2,6%&0,01 &:'F? %0,01%0-;#7 H#+ %"+<1)# "$%FN1":.$D g >' 96&/96'2,:&./ :' H"/8"/. 06-:+' C1A' 8" &+,F/e) +'21 0/,06 &/ 2&GF#:- +, +"/21%0,6.&,;=.= &+,;'8'() ;#&1$, " 6/?,F"P27 E/:+,$</ $'+01+-'2,) %2';= 9,%;# 2"/. +, 9'.&=0$- 2.&,%"/ 2'F+18."=GF/ 06/+'2,A,8 218'2#7!0/:1 :'? 2"/:&",A,8 %"# ' 96';/$."/ 2 8'? ;/; %&$'F/ 96'2,:&'+18 96&/& %0-? :/+0P2 %&$PA g ': 6,&- 2&"#A,8 2 +"8 -:&",A7 >6';/$0 +"/ C1A :F, 8+"/ <,:+= 6/2/F,.;=B,F/ 9'&+,A,8 0,8 F-:&" ' W9'2"/:&"/? F" 8" ' 0/,06&/ "896'2"&,.;" 96'? 2,:&'+18 96&/& Rs/+, >'%0t,7 Y&/$,A 8+"/ $'F/;+1.,%0"+G7 >,8"#0,8B </ C1A,8 C,6:&' &:/+/6? %"# :'%0,) &, 2%&/F$=./+#] Z"/:1 ;-< [%"# &,.&#A'\ " 9'?.&-A,8 (2",0A' 6/IF/$0'6, +, 02,6&1 2"/:&",A,8B </ 2%&1%0? $' 8-%" %"# -:,)7 b 6&/.&12"(."/ :'%0,A,8 %"#7 J 4/,06/8 b896'2"? &,.;" 21%0,2",81 6/G-F,6+"/ %9/$? 0,$F/ ' +,&2"/ [R9'60 0/,06,F+1\7 M2"/ :6-<1+1 8"/6&= %"# 2 %&0-./ "896'2"&,.;"7 R:4$"$)F5$ H.C 41-G$ "$G+)$".1X g W2%&/8B 96PC'2,A,8 2A,? %"A 96&1 6/<1%/6'2,+"- 2A,? 2,6%&0,0P27 >,8"#0,8 [X,FF,:1+#\7 X1A' 0'."/$,2/ :'(2",:.&/+"/ 2 96,.1 +,: 0/$? %0/8B 2 21C'6&/,$0'6P2B $'%0"-? 8P2B 8-&1$"7 5/<1%/6'2,+"/ ;/%0 :F, 8+"/ &:/6&/+"/8 %"# & 2A,%+= 21'C6,e+"= 2 6&/.&12"%0'(."7 N1(F#B </ $"/:1( 26P.# :' 0/G',F/ 9P$".' C#:# :'%$'+,F") %2= %&0-$#,$0'6%$=7 H& 93&?+9 NF?#.&9A -4P"#+ )M :1 >&*#M4-F?"&%.A I+ -.N-1 N14 4$9FD g V2,<,8B </ 96,., 2 0/,06&/ 'C';#0+"/ 2 ;,$"/; 9'%0,." 0' 9"#$? +/ 96&/<1."/7 W02"/6, '.&1 +, &-? 9/A+"/ "++1 (2",07 N'G# G' 01F$' 9'F/.")7 3 8A':18 F-:&"'8B $0P? 6&1 &,.&1+,;= %2';= 96&1G':# 2 0/,06&/ <1.&# C1-2"/6&1F" 2 %2';/ 8'<F"2'(." " C1 +"/ &,? C6,$A' " ,A'(."7 E&#G15.1A <&G1)# :.H7$- ZWONOWICE! 19 czerwca, niemal na zakończenie roku uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zwonowicach zobaczyli spektakl Teatru Bajkowe Skarbki Śląska pod tytułem: Przygoda kapryśnej królewny. Czego może uczyć bajka U.&'!,-+4)'()' "J"4)+!+5" " #+J.3Q('> #.D:'4()' d.2t':)()'? #-D.+ G)',&#+ 4 J)S#(3G ) 43; 9"!(3G &+G#2/ E+J.3,) >2T "!.+(+ A &+ &)G(+ 4"!+!" G3%)+? ()' J"!"8+>R >'>,)S G'8:' ) 28.+; ()+/ X&%&'9D:()' 438.&3!&+ J.&3 >'!&'()2/ c)' %Y%' -+#T',)S 2%&3H/ U"%Y"J()' (+#+&2>' 43; J.+4S!" #.+)(3? 4 #-D.'> G+5' #.D:'4(3 G"9R 9.3G+,)H!" 4":)/ 12T J" %Y4):) "#+&2>',)S? T' &";,-+>',+G+ 4 :',)' ) ()' G+ #"G2."&#+&34+H/ 7!+(+ (+,)'8)' #.D; :'4(+ TR!+ 2,529)4+()+ "! %3; 9+$,#)'9" %Y5"J%+ A B"G#+/ W!3 -'( "J"4)+!+ >'> " 92:+,&2? #-D.3 J.&39"-"42>R 4,4")G #":"."; 43G -+8".&' 4.+& &."!&)%+G) A TR!+? 83 >'> 9" &."8)H/ c)'-"j'.& W+%'# J.&3(",) B"G#"4),-+.3 J.&'J), &(+:'&)"(3 (+,-.3%Y2? + G5"!+ %39+$,#+ -+(%'.#+ A o)":#+ J"G+9+ 4 T'!+()' J.&39"-"; 4+(' 45+,(3G).S#+G) >',- (+>;,G+%&()'>,&' (+ Q4)'%)'/ I J.&'!,-+4)'()2 J".2,&"(' &";,-+53 #4',-)' &!."4'9" "!T34)+; ()+ A 4+.-"Q%) 4+.&34 ) "4"%D4? + -+#T',&+%2(#2!:+ %2!&3%Y,-+;.+$/ U.&'!,-+4)'()' J.&'#"(34+; 5" J"(+!-"? T',+G"!&)':(+ J.+%+!+>' (+>4)S%'>,+-3,P+#%>)/ a%&()"4)' 8+.!&" T34".'+9"; 4+:) (+ J.&'!,-+4)'()' ".+& %YS-; ()' 2%&',-()%&3:) 4 J."J"("4+; (3%Y J.&'& +#-".D4 &+8+4+%Y/ c+>8+.!&)'> 4)&3-S +#-".D4 J.&'; T34+53 (+>G5"!,&' J.&'!,&#":+; #)? #-D.'!+53,)S 4%)R9(RH 4 G+; 9)%&(3 Q4)+- -'+-.2/ 1'!(+# (+4'-!:+,-+.,&3%Y 2%&()D4 &(+:+&5",)S %"Q %)'#+4'9" A %&5"(#"4)' J.ST()'!&)+5+>R%'9" #D5#+ -'; +-.+:('9" J"!J+-.34+:),4")%Y ()'%" 8+.!&)'>!"Q4)+!%&"(3%Y #":'9D4 ]J" Wszyscy lubią wakacje LYSKI! Uff, nareszcie odsapnęli uczniowie szkół wszystkich stopni. Oczywiście ci, którzy nad rok szkolny przedkładają wakacje. W piątek 28 czerwca wśród uroczystych akademii zabrzmiał ostatni dzwonek roku 2012/2013. c)' )(+%&'> 835" 4 9G)()' _3,#)? 9!&)',&3#"4()' 28.+() +8,":4'(%) Q4)S-"4+:) &+#"$%&'; ()' J"!,-+4D4'#/ E:+,3 8353,-";,2(#"4" ()':)%&('? >'!(+# ",)R; 9+(' 43()#) A ()'8+9+-':('/ I #:+,)' ol +!+G"4)%#)'>,&#"; 53? %) (+>:'J,) ",)R9+:) Q.'!()' 9.28" J"43T'> ]N^? + -+G-'>,),&D,-+%3 >2T "! JD5."%&+!&)'.; T3:) J+:GS J)'.4,&'$,-4+ 43(); #D4 4 (+2%'/ _)%&(+ #:+,+ ol "J2Q%)5+ G2.3 J"!,-+4D4#) 4 B+,&%&3%+%Y A +8,":4'(-D4 835"!42!&)',-2 A " J"5"4S 4)S; %'> ()T."# G5"!,&3%Y #":'9D4/ <"8.&' 43J+!5,J.+4!&)+(,&D;,-"#:+,),-D4 A Q.'!()+ 4 9G)()' 43()",5+ 0N J2(#-D4?!" %&'9" 4 (+>4)S#,&3G,-"J()2 J.&3%&3; ():),)S K!+G"4)%&+()' &',&#":; ('> 5+43? #-D.&3 2&3,#+:) )%Y io/ _'J,) "! Q.'!()'> J"4)+-"4'> "#+&+:),)S!"!+-#"4" 2%&()"; 4)' & _3,'# A 0N?i? 74"("4)% A 0j?t ".+& U,-.RT('> 0j?M J2(#; -D4/ a%&()"4)' & U,-.RT('> 4 #"$%2."#2 A 0N %&'.4%+ "8; %Y"!&):)!&)'$,4">'9" J+-."(+ A E+&)G)'.&+ I)':#)'9"/ I 9)G(+&>2G."#,&#":(3 &+#"$%&353 %&-'.3 #:+,3/ a."%&3;,-3 #"()'%."#2 "!835,)S J"! Y+;,5'G ]I+T(',R -3:#" -'!()? #-D;.3%Y >',&%&' ()' &(+G3^/ c)' &+; 8.+#5" J+G)R-#"43%Y G'!+:) ) (+9.D!/ X4">R "8'%("Q%)R #"; ()'%."#2 2Q4)'-()5 J+-."(,&#"53 G>. J):"- K(-"() C"G)%&'#/ <" &"8+%&'()+ J" Okiem gimnazjalistki =+.-3(+ K!+G%&3# 2%&S,&; %&+5+!"!.29)'> #:+,3 9)G(+&>2G 4 J"8:),#)%Y B3!25-"4+%Y/ g!,$,.;/ %9#:&# GAP2+"/ 2 %9'01$,) %"# & 96&1;,."PA8" &/ %&$'A1B &,9/2+/ -6&=:&"81 %'C"/ F/0+"/ %9'0$,+",.&1 'G+"%$,7 H, 2,$,.;/ '.&12"(."/ %"#."/%&#B ;/:? +,$ +"/ '&+,.&, 0'B </ +"/ :&") :' %&$'A17 U-C"# %2';/ G"8+,? &;-8B ;/%0 0- :'C6,,08'%I/6,B 8'<? +, F".&1) +, 9'8'. +,-.&1."/F" " $'? F/GP27 308'%I/6, ;/%0 I,;+,B F/9%&, +"< 2 9':%0,2P2./7 N';= -F-C"'? +, F/$0-6= C1A' [W9"-8 2 6'%'F/\ N7 N-%"/6'2".&7 U-C"# 0,$</ 0,L?.&1)B +97

12 12 nr 12! lipiec 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Muzyka płynie ku niebu LYSKI! I Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla odbył się w 15 czerwca w Lyskach. Patronem śpiewaczej rywalizacji został zmarły w 2010 roku kompozytor, który przez 50 lat mieszkał w Suminie. a."!&)5,)s 4 gt0o."#2 4 ()'"!:'95'> C2.&3 p:r,#)'>? J)'.4,&' 2-4".3 (+J),+5 >2T 4 4)'#2,&',(+,-2 :+-/ UDn()'> &+J),34+5 J)S%)":)()S J)'Q()+G)? J)",'(#+G) ".+& Y3G(+G)? 95D4; ()' " -'G+-3%'.':)9)>('>/ E):#+;!&)',)R- 2-4".D4? #-D.' 43,&53,J"!.S#) #"GJ"&3-".+ &(+>!2>',)S 4 &8)".+%Y 8)8:)"-'#) 4+-3; #+$,#)'>/ F&',5+4 U.2!': -4".&35 -+#T' -'.+J)',5"4(";G2&3%&('/ c)'4r-j:)4)' 4 T3%)2 +.-3,-3%&; (3G ",)R9(R5 4)':' A J.&'& %+5' : %&3((3G %&5"(#)'G ),3GJ+-3#)'G 4)':2,-"4+.&3;,&'$6 +.-3,-3%&(3%Y A >+# 7KLEX ) %Y.&'Q%)>+$,#)%Y A U+('2."J+; X):',)+ 4 B+%)8".&2/ I T3%)2 &+4"!"43G J"Q4)S%)5,)S,-"G+; -":"9))? + &S83 :'%&35 #"(%'.-"4"/ U+G)SH -'9" ()'&43#5'9" %&5"; 4)'#+ 2%&%&"(" QJ)'4+>R%"/ =)'>,%'G #"(#2.,"4'9" #"(%'.; -2? 4 #-D.3G 43#"(34+(" 2-4";.3 F&',5+4+ U.2!:+? :'%& ()' -3:; #" 835+ #+J:)%+ Q4/ 1D&'P+ 4 G)'>,%"43G <"G2 U"G"%3 XJ"5'%&('>/ a%&',-()%3 A %YD.3 & "8.S82 9G)(3 J.'&'(-"4+53,)S 4 "9.+()%&"(3G %&+,)' ) 8353 "%'()+(' J.&'& >2.36!.+ 1+%#+ W:'(%+? E.&3,&-"P+ =+$%&3#+ ".+& I+%5+4+ =)%#)'4)%&+/ a%&',-()#"g J.&39:R!+5+,)S 4!"4+ J" #"GJ"&3-".&'? J+() =+.)+ U.2!':? #-D.'> (+ J"4)-+; ()' 4.S%&"(" #4)+-3/ ]f+%&(3g 2%Y'G^ J.&3,52%Y)4+5+,)S J2; 8:)%&("QH? 4Q.D! #-D.'> ()' &+8.+; #5" G':"G+(D4 & -'.'(2 9G)(3/ <".+!3 +.-3,-3%&('> #"(#2.,2 4',&5" 4)':2 &(+4%D4 G2&3#)/ A X,6:&' 8" 8"A'B </ 0,$ F".&+"/ 9,L%02' %"# %0,2"F" A & ()'#5+; G+(R.+!"Q%)R J"4)-+5 9"Q%) ".; 9+()&+-". #"(#2.,2? 4D>- W.&'; 9".& W.3-/ I Y),-".3%&(3G? 8" J)'.4,&3G #"(#2.,)' &43%)ST35 FYD. X&#"53 U"!,-+4"4'> ".+& W)G(+&>2G & _3,'# J"! 8+-2-R =+.%)(+ _28",+/ W.+(! U.)h &!"; 835 FYD. G)',&+(3 ]=+59".&+-+^ & _3,'# &!3.39'(-'G 739P.3;!'G E2J%&3#)'G/ E":'>(' G)'>;,%+ J.&3J+!53 %YD."G & U,-.RT('> ".+& B+,&%&3%/ U.+4!"J"!"8()' 83:)QG3 Q4)+!#+G) (+."!&)( ("; 4'> -.+!3%>) #2:-2.+:('> 4 _3;,#+%Y? 9!3T ".9+()&+-". &+,-.&'95,"8)' #"(-3(2"4+()' #"(#2.,2 J.&3 >'!("%&',(3G."&,&'.&'()2 >'9" P".G253 ) &+,)S92/ f3h G"T' 4 #":'>(3%Y :+-+%Y J.&'9:R! 8S;!&)',)S "!834+5 (+,&%&'8:2.'; 9)"(+:(3G? + (+4'- G)S!&3(+.";!"43Ge I,&+# J)S#(+ G2&3#+ 5R%&3 J"#":'()+ ) ()' J.&',-.&'9+ 9.+()%/ <"8.&'? T' :"#+:(' 45+;!&' +(9+T2>R,)S 4 J"!"8(' )(); %>+-343? (+>43T,&3 %&+, 2!"; 4"!()H? T' Q:R,#+ #2:-2.+ ()' &+; G3#+,)S 4-4D.%&"Q%) J"J2:+.; ('>? :'%& J"!"8()' >+# G2&3#+ F&',5+4+ U.2!:+ J"-.+P) J53(RH & &)'G)!" ()'8+/ <&G1)# :.H7$- Lato z Radiem CZERWIONKA-LESZCZYNY! k :)J; %+ 4 F&'.4)"(%';_',&%&3(+%Y "!835,)S #"(%'.- ]_+-+ & B+;!)'G{/ U'5(+.':+%>+ & )GJ.'&3 &";,-+()' &+G)',&%&"(+ 4 #":'>(3G (2G'.&' 9+&'-3/ 7+J.+,&+G3 (+,-."(S )(-'.('; -"4R 2227/+,%&/8",%0'79F 9!&)' G"T(+ &(+:'nh "8,&'.(R P"-".'; :+%>S & 43!+.&'()+/ P"-/ W.&'9".& _',&%&3$,#) Tam, gdzie rządzą bajtle DĘBIEŃSKO! Lato w pełni. W naszej gminie można znaleźć wiele propozycji dla starszych dzieci, jak spędzić wakacyjny czas. A co z maluszkami? 7+#"$%&35,)S."#,&#":(3/ I)'; :' J.&'!,&#":) >',- 4-3G %&+,)' ()'; %&3((3%Y? + 8"9+-+ "P'.-+ &+>SH :'-; ()%Y?!"-3%&3 &+&43%&+>!&)'%) 4 4)'#2,&#":(3G/ E:28 =+:2%Y+ ]f+>-':^ & <S8)'$,#+? J",-+("4)5 43>QH (+J.&'%)4 J"-.&'8"G (+>; G5"!,&3%Y G)',&#+$%D4/ U.&'& :)J)'% ),)'.J)'$? ".9+; ()&"4+(',R -2-+> :'-()' JD5#":"; ()'?!:+!&)'%) "! g?n!" j."#2 T3%)+/ U.&'4)!34+(3 J"83-!&)'%; #+ 4 ]f+>-:2^? -" N 9"!&)(!&)'(; ()'/ c+ :)J)'% &",-+53 >',&%&'!4+ G)'>,%+ & 9G)((3G!"P)(+(,"4+; ()'G?!&)S#) #-D.'G2 #",&- J"; 83-2 G+:2%Y+ ()' >',- 43,"#)/ I E:28)' (+!&)'%) %&'#+ 43; #4+:)P)#"4+(+?,3GJ+-3%&(+ ) #.'+-34(+ #+!.+/ =+:2%Y3 G+>R!2T",4"8"!3!&)S#)!"G"4'> +-G",P'.&' ) ()':)%&(3G 9.2J"G/ F"!&)'(()' 8+4)R,)S (+ Q4)'T3G J"4)'-.&2? J."4+!&R "!#.34%&',J+%'.3? QJ)'4+>R J)",'(#)? G2; &3#2>R ) -+$%&R/ <&)S#) #.'+-34; (3G &+>S%)"G? 8+>-:' G+>R "#+; &>S #,&-+5-"4+H )."&4)>+H &G3,5 +.-3,-3%&(3? + %YSH J"&(+4+()+ Q4)+-+ J"82!&+>R,J'%>+:(' &+!+; ()+!:+ G5"!3%Y "!#.34%D4/ I E:28)' =+:2%Y+??f+>-':^ "!; 834+>R,)S.D4()'T!() -'G+-3%&; (' J"95S8)+>R%' &+)(-'.',"4+()+!&)'%)/ <"!+-#"4" 4,)'.J()2.2,&+6??8+>-:"4+^ X&#"5+ B"!&'; ()+ ".+& J"J"52!()"4' &+>S%)+ +!+J-+%3>('/ 7+J.+,&+G3,'.;!'%&()' A :)%&8+ G)'>,% "9.+(); %&"(+r L(P".G+%>' J"! (2G'.'G -':'P"(2 NOMitNtgO :28 (+ P2(; J'92 (+ P+%'8""#2/

13 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 12! lipiec ! PARLAMENT EUROPEJSKI! NEWSLETTER BRUKSELA, 23 KWIECIEÑ 2013 r. EUROPEJSKI STÓ WÊGLOWY Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku W ciągu ostatnich 5 lat ceny energii w UE wzrosły znacząco, czyniąc Europę jednym z najdroższych miejsc przemysłowych na świecie. Załamał się system dopłat do bardzo drogich, choć najczystszych źródeł energii z wiatru, wody i słońca. Koncerny odchodzą od tej produkcji, bo bez dotacji i wsparcia staje się ona zbyt droga i nieopłacalna. Otwierając 20-sty Europejski Stół Węglowy Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz przypomniał proces ewolucji polityki energetycznej Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat. W szczególności zwrócił uwagę na Pakiet Klimatyczno-Energetyczny z jego celami 20/20/20, który był następstwem trudnych negocjacji, dzięki którym kraje członkowskie osiągnęły akceptowalny przez wszystkich kompromis. Najwyższa pora na obudzenie się z energetycznego letargu. Musimy zacząć pozytywnie myśleć odostępnych w Europie, jaki i w Polsce zasobach energetycznych oraz o taniej energii. Niestety, pomimo że Europa traci swoje przewodnictwo technologiczne w dziedzinie CCS, a nawet technologii odnawialnych, Komisja twardo stoi na froncie walki klimatycznej, wzywając cały świat do przestrzegania swojej polityki i wprowadzenia wiążących celów. W trakcie ostatniego głosowania w Parlamencie dotyczącego backloadingu w kwestii handlu uprawnieniami do emisji ETS, parlamentarzyści pokazali, że już nie zgadzają się z polityką klimatyczną Komisji. Dyskusja w Radzie może być inna, a członkowie Parlamentu będą mogli utrzymać swoje opozycyjne stanowisko jedynie ze wsparciem krajów członkowskich. OdpowiedŸ EURACOAL na Zielon¹ Ksiêgê Komisji Europejskiej dotycz¹c¹ ram polityki klimatyczno-energetycznej 2030 Pawe³ Smoleñ, Prezydent EURACOAL Wiceprezes Zarz¹du ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pomiędzy rokiem bazowym Protokołu z Kioto, czyli 1990, a rokiem 2010 globalna emisja wzrosła o olbrzymie 46%, podczas gdy za ten sam okres czasu, emisja CO w UE była w ogromnej części 2 stała i przy poziomie 13%, stanowiła relatywnie mały udział całkowitej emisji światowej. Dodatkowo, polityka klimatyczna UE sprowokowała wyciek emisji, który nawet powiększa wzrost emisji i zmiany klimatyczne, mimo że unijna polityka klimatyczna powinna zapobiegać zmianom klimatycznym. Niewątpliwie Europa potrzebuje nowej wizji odzwierciedlającej opinie mieszkańców Unii Europejskiej. Obywatele Wspólnoty nie zawsze wspierają politykę klimatyczno energetyczną UE, która narzuca koszty, ale bez namacalnych korzyści środowiskowych. Trzy filary polityki klimatyczno energetycznej Unii konkurencyjność, bezpieczeństwo dostaw energii i zrównoważenie powinny być zatem lepiej wyważone. Nie ma sensu karać przemysłu energetycznego, jeśli koszty prądu stają się nieprzystępne oraz jeśli kraje rozwijające się wykorzystując europejski wyciek emisji, dorzucając się znacząco do zmian klimatycznych swoimi wysokimi emisjami. Europa potrzebuje rynku technologii niskowęglowych, który nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Celem jest redukcja emisji po najniższych możliwych kosztach dla społeczeństwa, a stopniowe znoszenie dopłat do energii odnawialnej będzie częścią tego procesu. Zastępowanie starych elektrowni nowymi może obniżyć emisje o 1/3, a nawet więcej. Potrzeba dalszych badań by upewnić się, że Europa utrzyma swoją pozycję światowego lidera jutro. Planowanie inwestycyjne w nowe kopalnie wêgla kamiennego i elektrownie opalane wêglem w Polsce: bezpieczeñstwo energetyczne, efektywnoœæ energetyczna i niskie emisje w perspektywie d³ugoterminowej Dr Filip Grzegorczyk, p.o. Dyrektora Rozwoju Energetycznego, Kompania Wêglowa S.A. W przyszłości nie tylko globalne zapotrzebowanie na energię wzrośnie, ale wzrost również będzie notować zależność UE od importowanych paliw kopalnych. Dlatego Polska wybiera prawidłową ścieżkę w kwestii rozwoju swojego przemysłu węglowego. W 2011, prawie 90% elektryczności produkowanej w Polsce była oparta na węglu kamiennym lub brunatnym. Szacunki mówią, że zapotrzebowanie na węgiel energetyczny będzie nadal wzrastał do roku Tym samym Kompania Węglowa S.A. wykorzystuje tę sytuację rozwijając własną działalność. Roczna wydajność produkcyjna to ok. 40 mln ton, przy zatrudnieniu ok pracowników. Przez ostatni rok, Spółka zracjonalizowała swoje koszty produkcji oraz spłaciła ponad 88% zobowiązań odziedziczonych po poprzednich kopalniach, które zostały przekształcone i wchłonięte przez Kompanię. Zamiarem Spółki jest wybudować elektrownię opalaną węglem o najwyższej możliwej sprawności energetycznej oraz nowej kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Lubelskim, celem wspierania krajowych dostaw energii. Szaleństwem byłoby wprowadzanie radykalnych zmian w miksie paliwowym w krótkim terminie. Niezależnie od tego, aktualnym problemem są stare, niskowydajne elektrownie, które trzeba będzie wymienić w nadchodzących latach. Potrzebne będę znaczące fundusze celem rozwijania nowych i/lub zmodernizowanych elektrowni. Planuje się ukończyć budowę MW elektrowni przy kopalni Ruch II do roku 2019, o zdolności produkcyjnej 5-7 TWh rocznie i konsumpcji węgla na poziomie około Mt. Koszty inwestycyjne oszacowano na 1.5 mld euro. Zapotrzebowanie na węgiel energetyczny wzrośnie do roku 2030 do maksymalnego poziomu 40 Mt. Zgodnie z prognozami, w 2030 roku 98 TWh polskiej elektryczności generowane będzie z węgla kamiennego, a 43 TWh z brunatnego, 21 TWh ze źródeł odnawialnych i 13 TWh z gazu. Mimo, że ceny węgla kamiennego spadły na międzynarodowej arenie, to nadal pozostają relatywnie wysokie, ale w porównaniu do gazu, energia generowana z węgla jest znacząco tańsza. Podsumowując spotkanie Poseł Bogdan Marcin- kiewicz podkreślił, że w obecnej sytuacji trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak pogodzić narodowe polityki energetyczne ze zintegrowanym rynkiem energetycznym UE? Nie możemy pozwolić przemysłowi przenosić się do Chin lub polegać na tanim węglu amerykańskim zalewającym polski rynek energetyczny. Potrzeba wspólnego wysiłku krajów członkowskich, natomiast przemysł musi stać u ich boku. Jeśli Europa straci swoją przewodnią pozycję w dziedzinie technologii, to przemysł europejski zdecydowanie zniknie. Dyskusja i konsultacje na temat Zielonej Księgi muszą prowadzić do poważnych rozmów w Parlamencie i Komisji, celem zmiany opinii. Europoseł wezwał przemysł do bycia aktywnym w tych dyskusjach. Wkrótce 4 Europejskie Dni Węgla

14 14 nr 12! lipiec 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Erynie w potrzasku JAŚKOWICE! 22 czerwca Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic zaprosiło wszystkich chętnych na swoją kolejną drugą już premierę. Poprzednim razem zaprezentowali nam Sierotkę Marysię i siedmiu krasnoludków. Tym razem była to Erynie w potrzasku. C'9" 4)'%&".2,+:+ 4 1+Q#"4)%+%Y J.&'()",5+,)S (+ %Y4):S 4 +(-3%&(' %&+,3!.+G+-2 K>,%Y3:",+ 4.'T3,'.)) U)"-.+ C'(; %&3#+/ K#-".&36 =+59".&+-+ f)'; ()'# >+#" b.3()+ L? ="()#+ 1+()# A b.3()+ LL? f I">(+."4,#+ A E:)-+>G',-.+? =)5",& =+.#)'4)%& U)"-. C'(%&3# A KJ"::" ".+& K9()',&#+ W".&#)'4)%& A 95", K-'(3/ FY"%)+T P.'#4'(%>+ ()'&83-!"J),+5+? %) #-D.&3,)S,#2;,):) -'( 4)'%&D.,JS!&)H 4 >+Q#"; 4)%#)'>,+:) 4)!"4),#"4'>? ()' 83:)."&%&+."4+()/ g >6&/:%0,2"/? +"/ C,6:&' 8" %"# 9':'C,A'B %&$'? :,B </ 96&1%&A' 0,$ 8,A' '%PCB C' 2,60' C1A' 96&1;() " &'C,.&1) 0/+ %9/$0,$F A,-4)'.!&)5+ U",J'#-+#:2 G"T(+ 835" &"8+%&3H 9"Q%)((R J.':'#%>S #.D-; #"G'-.+T"4'9" P):G2 J-/ ]B)-'!' -'9" 43!+;.&'()+ 83:)6 =)'>,#) <"G X-"4+.&3,&'()' C'; +-.+:(' ]<"G & 1+Q#"4)%^? a.&r! ".+& U.",J'." ='!)+/ U.'G)' >'!("; %&'Q()' &+#"$%&'()'G 4+.,&-+; -D4 -'+-.+:(3%Y ".9+()&"4+(3%Y J.&'& X-"4+.&3,&'()' ".+& /&0.-1 F$A-1 ORZESZE! 22 czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu odbył się rodzinny piknik pt. Jak dobrze mieć sąsiada. U"!"J)'%&() <UX 4.+& & "J)'; #2(+G) &".9+()&"4+:)!:+,4")%Y,R,)+!D4 ) ()' -3:#"? %"."%&(3 J)#()#/ U)S#(+ J"9"!+,J"4"!"; 4+5+? T' P.'#4'(%>+!"J),+5+/ c+ Jak dobrze mieć sąsiada,%'()' 43,-RJ):)6 J"!"J)'%&() <UX? &',JD5 ]a.4),3^? &',JD5 ]<":+()'^ & ZR#)? #-D.3 &+J.'&'(; -"4+5.'9)"(+:(3.'J'.-2+. ".+& &',JD5 G2&3%&(3 & <"G2 <&)'%; #+ K-.+#%>) 835" G(D;,-4"/ ="T(+ 835" J.&'>'%Y+H,)S 9"#+.-'G? &+9.+H & 8"%%'?!&)'%) G"953,)S J"8+4)H (+!G2%Y+; (3G J:+%2 &+8+4 ) J"G+:"4+H,"8)' #)'.G+,& J.+% -'.+J'2-3%&(3%Y ".+& :"-'.)+ P+(-"4+/ E+T!3 :", ? + (+9."! !&" +-.+#%3>(' G/)(/ #"GJ:'-3 8)T2-';.)),.'8.('>? J"!2,&#) P).G3 1+(J":? Stara Piwnica już otwarta! CZERWIONKA! l :)J%+m" 9"!&)()' gm/oo "!835",)S "-4+.%)' ]X-+.'> U)4()%3^ 4 F&'.4)"(%' J.&3 2:/ I":; ("Q%) 0/ XJ'%>+:()' (+ -'(!&)'$ &",-+5 &+J:+("4+(3 #"(%'.- &',J"52 U"J)D5 ".+& 43,-+4+ J.+% ".+ =+%)'>+ ]b(&"^ X"43 & d"-".':+%>+ (+ 2227/+,%&/8",%0'79F J."!2#-3 2P2(!"4+(' J.&'& K2; %Y+( =)#"5D4 %&3!."8)+&9),J"(;,"."4+(' J.&'&."!&)G' ".&',#)' P).G3/ a%&',-()%3 J)#()#2 G)':) G"T:)4"QH,J.D8"4+()+ J3,&('9" 8)9",2? #)'58+,3 & 9.)::+? J:+%#D4 & >+85#+G) %&3 %)+,-+? + -" 4,&3,-; #" &+ J.&3,5"4)"4' J+.S 9.",&3? J.&'#+&+(' (+,&%&3-(3 %':? J"; G"% (+,&3G J.&3>+%)"5"G & <"; G2 U"G"%3 XJ"5'%&('>/ c)' G"T(+ &+J"G)(+H? T' -",R (+,),R,)'!&)/ =)',&#+>R? T3>R "8"# (+,? ),R ()'"!'.4+(R %&SQ%)R (+;,&'9",J"5'%&'$,-4+/ /&0.-1 F$A-1 MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel TANIO SPRZEDAM WÓZEK INWALIDZKI ORAZ MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY TEL

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11 ***Dane Pierwiastków Chemicznych*** - Układ Okresowy Pierwiastków 2.5.1.FREE Pierwiastek: H - Wodór Liczba atomowa: 1 Masa atomowa: 1.00794 Elektroujemność: 2.1 Gęstość: [g/cm sześcienny]: 0.0899 Temperatura

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. 6 STYCZEŃ Wieczór Kolęd. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury. 11 STYCZEŃ Wieczór

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH W 2015 ROKU

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH W 2015 ROKU KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH W 2015 ROKU Lp. Termin Nazwa Miejsce Organizator 1. 6 styczeń Wieczór Kolęd Kultury w Kultury w 2. 11 styczeń Wieczór Kolęd Świetlica w Borsukach

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r.

Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach r. Komunikat 28 / 2015/2016 z dnia 19.02. 2016 r. Plan zajęć dla uczniów podczas Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 14.03-16.03.2016 r. Lekcja Poniedziałek 14.03.2016 Wtorek 15.03.2016 Środa 16.03.2016 6a

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH lp nauczyciel kod rodzaj nazwa uczestnicy termin miejsce Zajęcia sportowo rekreacyjne I-III 14.00-14.45 12.30-13.15 hala 1 I.Adaszak-Kontek IA R/D Gimnastyka korekcyjna 14.35-15.35

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Śr. tłoka [mm]

Śr. tłoka [mm] cylindry beztłoczyskowe Siłownik suwakowy 1 Ciśnienie robocze min/max 3 bar / 8 bar Temperatura otoczenia min./maks. -10 C / +60 C Temperatura medium min./maks. -10 C / +60 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU OPOLSKIEGO 2007 STYCZEŃ PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA PZW CHODEL Termin: 28 stycznia. Organizator Koło PZW w Chodlu. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ CHŁOPCÓW W turnieju

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH LISTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH l p nauczyciel kod rodzaj nazwa uczestnicy termin miejsce Zajęcia sportowo rekreacyjne I-III 14.30 15.15 13.45 14.30 hala sportowa 1 I.Adaszak-Kontek IA R/D Gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Gminny kalendarz imprez na 2014r.

Gminny kalendarz imprez na 2014r. Gminny kalendarz imprez na 2014r. STYCZEŃ 10 stycznia X Turniej Halowej Piłki Nożnej w ramach święta patrona 11 stycznia Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaki, hala ul. Strzelecka 18 stycznia Turniej Halowej

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo