Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców"

Transkrypt

1 Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.! "#$#% % & ' #! "#$# ( )# * '! % '! % &% & % # +!'! "#$#! # $,+-./0- $/ 1-.$12$ Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Warszawa, dn. 16 maja 2008 r.

2 - 2 -

3 *# "+3 *#4# 5 $ 1 Emitent: 2 # + 67% 78966: 77774:;<=4 ". ## % >***?." 66 ;4; ;4; 7678!"#" A## """ ## Autoryzowany Doradca:.B? $ 1 " ## #?& 8% 7798C: =<C= ". ## % >**?." 66 ;D= =6 C7 66 ;D= =6 :C!"#" A# """ ## *#6# $" % &#" '(% $ ) ""(% (" ";#777#777 $)* + $% E% 2% 1% 5% F! 7%47 )*%( #,-"(." / "0* & : ; G ;#777#777 ;77#777%77-3 -

4 < "0*("#=#$(=""(%("" (#8"( $)*""()(1"(= #-5-8-&-:-;"244>("(=$:""#$(#(244>%1+ /(?%8! /$ +%")$""((#8! (# $$"%&#"'(%""(%("" (#8" $"(=(="# (9+((=3$"+%$ (= /$""(%(" "#- 5-8-&-:- ;)" 1 ) "(= "1(10$1#1$),( *#D# + &! 1 *,0 #" (% " 1,(, 23 )( "( % $ 0 $+A(,B $)"""(((" *#8# + % 1 *% &!%! '(= "(=(&#'((-"%,0-)$ $0"=""(= :""## "(%&(## %"""(%(""## ' #" &#" '(( ) $# "( $( $# &#" '(% - 4 -

5 *#;# "! *# "+3################################################################################################################9 D 9 *#4# 5 $ D 9 *#6# D 9 *#D# + &! 1 * *#8# + % 1 *% &!%! *#;# "! ; 9 **# 20/*?*./0/?$###################################################################################################9 C 9 **#4# 2! C 9 **#4#4#. **#4#6#. **#4#D#. **#4#8#. **#4#;#. **#4#<#. **#4#=#. &!! **#4#:#. **#4#C#.! **#4#47#. **#4#44#.! **#6# 2 % 5!' **#6#4#. **#6#6#.! **#6#D#. **#6#8#. **#6#;#. B **#6#<#.. **#6#=#. **#D# **#D#4#.! 5 **#D#6#. 5!. $ " - **#D#D#. B **#D#8#. # **#D#;#!"# **#D#<#. &! & 5? F # ***# -"-E/ -1- *510*$H5 0$ *F-.I$2J5 0$ $.+5 1-?,I52*5 *F-.I$2/J/I############################################################################################ ***#4# C#1# ***#6# $ C#1# - 5 -

6 *K# 1$5 - *"+.,I5+$2L F*$"- /2L.- $10$/2L 1- $H+5.$+/ 5- "/"+5I, -E.-+,###########################################################9 4< 9 *K#4# "! %! % B B!B < 9 *K#4#4#. 5 $ *K#4#6#. %! 5$ *K#4#D# " 5$ *K#4#8# -, $ *K#4#;# -, % *K#4#<# -, *K#4#=# -.. ( 5) 4DCM6778 *K#6# -! D 9 *K#6#4# 1 %!# *K#D# - % C 9 *K#8# C 9 *K#8#4# *K#8#6# ()# *K#;# -! 5!# DD 9 *K#<# * 1 *% D8 9 *K#<#4# - #& *K#<#6# - #& *K#<#D# -!#' *K#<#8# -!#' *K#<#;#! #$ *K#<#<# #$ *K#<#=# -!' #$ K# 1$5-5I*+52*5#########################################################################################9 D= 9 K#4# D= 9 K#6# D= 9 K#D# % D= 9 K#8# %! D= 9 K#;#? D= 9 K#<# -!! () DC 9 K#=# *!

7 K#:# * B B! K#C#! % N & & % N & ' & % &! % &! & ' & K#47# % K#44# B 5%!' K#46# % 5%!!! % & %! K#4D# - 5% % 1 * : 9 K#48# " : 9 K#48#4# " &% K#48#6# 677: N 6747& K#4;# * 5 G!% C 9 K#4<# * 5 G % & % & B & '! ;7 9 K#4=# * B &% B % % 46 % % ' 5% '! ' ;7 9 K#4:# 0 5 B %! ;7 9 K#4C# *!! % ;7 9 K#67# % 5 % ;79-7 -

8 K#64# ;7 9 K#64#4# 0' K#64#6#. ' K#66# ;D 9 K*# ".$ -01$*$ F*$"- 5#########################################################################9 ;8 9 K**# 0$OP20*?*################################################################################################### K**#4# 0$OP20*?. 4 N -?. " K**#6# 0$OP20*?. 6 9, " " : 9 K**#D# 0$OP20*?. D# +!' 0 # K**#8# 0$OP20*? ! D 9-8 -

9 **# 20/*?*./0/?$ **#4# 2! 5 **#4#4#. :"" " % $ $1( # 1%! #" :"" $ $,1%(=""%!#(=#"+!,,%!-%( (#- # (# (##(= $#+- " ((# % $1( $ $($# ""( #(= #""+ ;1+ #" :"" = 1%" $+1$(- #, (#(*-, 0 % ) #(= #""+, $*"0$$(#%$1%%1+(=#"+$+A$ $(#(=#(=#"+ **#4#6#. :"" $ $ " #"+ = "1(=- 1%"(= #"#"+?# "(0*1%! =(=#"#"+",(#0,"+ (="(= $#"+ $(#,(" #,"+$((=-"(!#=$%##"( %$ %###"#"+A%#1%,*$1((# $($#-0:""1$(#*(=#"+)#(*$(=("(=#"#"+ **#4#D#. :"" #1 "( + %1+(= + 10 " ) 1 '"#= " %) #( " )"% ""% :"" (# "#" ("#, $/ - ) ) 1 1, $(10 %% :"",(#(*-, $+(%,$"#*$#($$ $%("%$ "(#10* "1!- ( " ##(0 (#- #"+( 1 :"" %"=- #"+ "1( )" $ **#4#8#. :"" $ % $#"+ = #"+- % %, $(#(, (#(* ((# =$1%(=$$(#+-,)$1,(*$##(0 :""""),0 )0$#"+ D""#(#-#"+($+ %(,$1(* $(=(:"" # #:"" " "( (# -#"+ $ 10 %(*%)#$(#(:"" **#4#;#. :""#1 :"""($#1#() ( $ " )% 1 "#" $+1#! #(, "* ", $$ % # $= $"+ $) = (,(("# "0 (#? :""," $"(= $"+ #( ##+ "% #" 1% #"%(= / $($# # $" #(= $$ #(-:"" "( )" " $"+"( - 9 -

10 **#4#<#. ""% :"" #1 + "(= $#"+ 1% " (= "#" $1(= ") $+1# 5$%))(")%$ # "##(0-" ((#-,$ %1%"(1%$#"+-:"",(*"$"*#" B$1(== #!#"()$":""%$*$+1"#%$$(=+#"1 $(#(#"(:"" **#4#=#. &!! /,(%!(#"("0#""+= 0"+#" (#! $($# ) #(= $#+ % #"( 1% #"+ 1( =# :"" $ ) $ $( %) $ # = #( $# / # ""= 0 " 10- :"" 0(1 $(= $+-,(#(#*"#% ((#-#"+%1(*$1((#:"" **#4#:#. /$%&#"'(%)#0($#"#:"",(E%"E / $+1#"$$0F244444#:""-$(=(#(F %1+-(=1G3>#$"#1(%1=/(?%# (:""! #:"""#"$"%# #"(1%") =( / $# :"" $ $( $ E%" E " %, :""- % ("#-$D#,$$#")#0%#:""$E%"E, * ) ( ""% $1( ( :"" #(= #"= (= $ ""% $+1#- "( "0* =1 $(= $ /?% # ( # (", $1(* #(" 1#"1" #$((= (") # ( 0(= :""!" ",0* $,( $#" # #"% $ # )#0% $" $"- +,, $1(* (") # ( 0(= **#4#C#.! / # $( (( - :"" ) (1 " "#"( $$ " (= #""+ '" ((#-, "$ % $ $ #,0 " #""+ $ )"0- $($( 0 (%( $ :""- #($#" **#4#47#. &( "#" )"(= :""- $(= "$= ""%- ) ) 1 )#( %, #(= $#+ $ $0 1% #"+-, ) $1,(*$1%"$% #(#" '" ((#("$"0 )"#"$+1#-%+#"(#(=$$(%(=1+- #"$(#(=#"+-#,$1(*(#)$(=+ (# # **#4#44#.!,1%#01%,"* $#"("$ $1( )% ##)% " ($!( ($ ( % (* (#)"()"(-"## "#" )"(= 1% $+1# 1!-#"+( $ )#0* #+ )"%!

11 ""%##(1%$+1#$(#1 (%#"(0!,(= 1B #"%(=-,#,"!1%$+1#- (1=1%$+1#"%!- #"0*1B!$1#B11%$+1#- (#$"""((=,$(#1""($,(#=$+1$($+1##((="(""$B"- 0%#(=#""+1%(=$+1#)$#$+1#:"" **#6# 2 % 5!' **#6#4#. +:"""("$,(#($#%$ #("# H(= $"(=#"+ ("##!$1(#10* "$)-"( +,1!-$0$#1)(#%$%!-(( "%$ (-$"(#$)"" (#" (") (#%!,(#*$%)-,$%)##"(%$,*$1( #(),(-"( +,$$(=+:"" **#6#6#.!?( )#0* + (= $ :"" #0 (%!. ), 24> (= + " (= "= (=, # (#(*-, 0* "#= +, $(10 *-$(%"((===#(="#!.,*$1((# :"" **#6#D#. :"" 1 # " 1% $)" $"(= +,,- $% ( ) % $(- #"+ $0 % * $1( $% ) (#+ (= :"" +, ( "(= = $- #"+ $0 "( $ 10 :"" # $$( $ % 10*$--( #%$*#0*(""%"%(# :"" **#6#8#. 8)"($$+$"#(=-$("#="$",*%"(($1($ $(=+ :"" $1( $" ((#-, ( $ $ $+1#)- # #" $"#%- % "* #" $ %( # - # %1( $1(* #() ##( :""? 1 # "$" $$+ $"#(= "(,- #"+( $+1$:""-#$(#1 ($#"$"#I **#6#;#. B :"" 1,(- %, " "1 ")$0* #""+ $ #( $$1( (= $+(=#"+-$#"+$(=-( ## ("= #(((=, (#(* ((# #1+ $+ ## ("= #(= - #"(-$##"+:"" #( %"((*#+"#H1%"1(= 1( ""(=-)$1(%#"(#"# B$%(=-"$

12 **#6#<#.. (#1%!!,($"1 ""(#(# "($#= %!"("$,("%$ #E,)1,(*-, ##" %$!- ("# #"(0! " $, #- A $" ($1,$$#"('" ((#-,"#(" +,( ":"" **#6#=#. /? :"",( $"1 " (# 1%!! ##",( (# =)( 0 (# #(= %(=- ( $" (= %! " #%$1(* "##(0 (#-$)$#1%-$"$1+ #1(= ) 0(= $#"(#+- $(= ) $%+(= =! D0- $ %) #"-, (#!! " (-,( ) $* "((= $+ #,(-$%(=1)%!%$($$#"($"1 ((#H=(,($1% &##"!,$(%*#% :$(?=J %($%(,"! )( (=-#"+ # $ 1( $%+(= #= "-,,"( #(=,(= $)")( (=%(*")$#(=%!E,*"$1("$ :"" **#D# 2 **#D#4#.! 5 #$1(0*"#$+1#"(=""((("",(B#$$,( #1(=$"+,$*-,(#:"")%1(*( "$"(# **#D#6#. 5!. $ "- :""("$"%*$$+(=""(((""D,:"" )(#(1#+#0(=- %"""(%(", $*:""-)$$#*"""- *+"""(:""""((("- (#(*""(:"""""(((" **#D#D#. B %"""(%(",*+"""(#"=)("= $($#= %( "" $$( ""(( ("- %( (% "% $B" ""#+"#:"" **#D#8#. # %"""(%("(#"""(:""$($#-%( K (0*"(=""+"1)%- K """(=""+ /(#""+(="""(((","$* +, # :""- ",,0, ( "( # $1 $ :"""#(= #+-, %"""(%("-,(%"%"$B""#+"

13 #"#%1$10:""$($#$#%1$10 $#0#+"#:""$##"+$")$- #"#" #:"" **#D#;#!"! "# $ % & "' " ' " ' **#D#<#. &! & 5? F $+1#- #"+(= # " $ ""(% (" " (# 8"- "" $+1# $ J"(""( /#"(-$($#-%(:"") (#(1 ) (#(1,( # (# $$+ $- %+0 #+ (#(=J"($J"(""(-%, 1,(*:""# ("( ( "9GJ"($-%, 2 (*()(#-#0("-#"""(((""- 3 1,(*- $ %) %+0 (") $"- #"+( # " #1- # ) $),(# F "*# (0 E#( # $),- # L % J" "" ( L, "* 1, :""-#"+((#A(#,(##0MJ"-( ? :"" 0-, - #"( #0-#"+ %1(( #"#* 1, :""#"((=-#"+(=$(,

14 ***# -"-E/ -1- *510*$H5 0$ *F-.I$2J5 0$ $.+5 1-?,I52*5 *F-.I$2/J/I

15 - 15 -

16 *K# 1$5 - *"+.,I5+$2L F*$"- /2L.- $10$/2L 1- $H+5.$+/ 5- "/"+5I, -E.-+, *K#4# "! %! % B B!B *K#4#4#. 5 &"""((("" (#8"$) $)* + # (#1(= # &-:- ; " )* %(#,-1 "0*644444$)*""()(1"(= *K#4#6#. %! 5 /("# # :"" # (#1(- #- #"+(, %+ $( $?#:"" +,,0"#-$ *K#4#D# " 5 """ 8! $,(= %+(= %B # :""- (")$ +,,% $#:"" *K#4#8# -,?% "6"2J"(""(-$$( "0(#"= = " $( $$+ "0(= "- $" ( " $)( :"" ( &$("!$+ / "0(= &!/! "(= $$+ "0(= $" = $ = $ $( =# $$+ "0(= $(1% )$"% =#! =# $$+ "0(=,,* (" $ $" $( "# =# ( N("(O%0"$("%-#"+$"%"() $B(#(= $$+ "0(=#(=%"0-#"+%(* (1$"$+ =# $$+ "0(=?% " 9 " F J"( "" (- # "" ( % $+1# $ "(" ($$"!#- " 1,-$+A"(B$"%%-%0"$("% ("%$"$B$#"(="""(% = (" % 0" $("% L " " 22 " 2 J"( "" ( L $$( "0 # "0 0"- % (* $" " = ""( %,0 " 0" (" $ $1( " %,0 # " ("(##($($$+ "0(="( =# " 26G " 2 J"( "" ( #0- # $"( % (#("(* $- %+1 " 26P " "( " ( $ ) $ # $1 # %= $+1#- $ $+1 # # ")$ $ "-(#(-"#,"#%"#$%$(= #"" %+0 1# - (-$#$1(:""("(-%$(-% ( $" "( :"" (" "# ( "# $($(= #"

17 # $+1#$- ("$1#$$#"$(,L$,(( :"" ("( ""+ (= $(= " (# %( )(= $"%)$""# (#-$""($""# ("#$($(= #"- #(( (($(,% +,*$* ##1*) $"$((""+(=-#"+(="((" / $($# (# $ $ ) $ "#) %( $ 0 $- # (#("( $ "(( +, + ((=- #"+ " $ ( "(((= " ( $ "# %( $ 0 $ /(#("( $ L % " 26G "P J"( "" ( L " ((- =#1(("-""+(=-$ )$ ) $ " (- #(- =# 1( ( "- (0 $ $%$* $"#""(-,""("$ " (# %("("($$"!##"+%##(=$B"1##=- $" % ) $ " "# (#-, "%- ( "#- #"+ $" " ( ""- " #( "( (#!(, "(( +, ""+ (= $(=""(%(""L% "2G2"F# "F9"P$#"FJ"( ""( $" " 269 J"( "" ( H 1# - ( - $# $1( :"" ("(- % $(- % ( $" "( :"" (" "# ( "# $( $( = #"- % (* (* H =#1(("H#:""-$$=(="((=#:""(=""+ (=$(=-# +,%#(*H =#1(("H(=(0 $(=$(=%(=$* $"#""(-"" ##)"% (, ( (-#"+ # " # #)"% #(= $(, (0- %L( "2QPJ"(H,1,(*-(-# )$),(# "(=-=(,"1(#0$ "2QP"2""( ##)"(" H#0$$)($"(:""""+(=- $1(= ##0 "26G"P"($#"$0- H $($# $" % L $ $# $" $ 0 # $)( #B #"%$#"% $"$0-%((#"(1#+"($% #(=- =(-, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1 $( $"- H$($# $"$+1%L$$# $"$0#$)( #B % $+1 $# "% $" $ 0- %(( # " (1 #+"( $% #(=- =(, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1$( $"

18 H$($# $"# "%L"(%$$# $"$0#$)( #B%# "1$#"% $"$0-%(("#(1#+"( $% #(=- =(, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1$( $" (=#1%+ (=(=:"")%$#"( $1 "#" %( :"" # #- #"+ $ "1( ")$ $(= "((= $0 $0 "% :"" #$" # $ ( ((= $1(% +$$#"(($10%$ -$#( %":"" "(=H$"((#-#"+(= " 2G4 " 3 J"( "" ( H 1( =#"#= ( ( # :""-$$=(="((=#:""(=""+(=$(="($$ "0(-$(=" (# %()(=$"%)$ ""# (# )-#"+(#1,((#1$(,(#-%H( " 2Q6J"(""(H,1,(*-(-# )$),(# "(=-=(,"1(#0$ "2Q6"2$#"23""( /(,+#((%L" "2G2"FJ"(""(L(# $$+ " 26GH2G4 " "(- " +, ""+ (= $(= ""(%("""("($$"!# *K#4#;# -, J" $ $ "(# " # :""- # +, #1 $"( ((#0$#"(#$"(-#"+(=1%+%1+$+1$ %1#0(=$((-%#+(=)"#=(0 B?% "G9J"($-#,( #"%1$#(16>-24>-34>-36>-FF>-64>Q6>%+(%1+$+1$R #"$16>-24>-34>-36>-FF>-64>Q6>%+(%1+"$+1-(# "% 1 %1 $ 6>- 24>- 34>- 36>- FF>- 64> Q6> %+ (%1+R #%"(("(=$%1$FF>%+(%1+-2>%+ (%1+- "(*"($+1#)-"P(1%+%1+ -#"+(1)"#$(=,("" 0+%1)*? $ * $% ) 1- #"+ "((!*"#,)#$(=$1=$"( #$"#1($+1#%1+"(=#=$"(%+%1+-"#, #"$(=#=$"(#$"#1(%1+"(=# = $"(%+%1+?%)$#24>%+( %1+-$"#*"( +%)#1%+%1+ # 23 )( 1, )#"% 1/ $($##, ("(= + - # " ( 1- $+A, " F " " (- $*"($+1#)

19 ?% "79J"($#,(#(*$%1#("(= #(= $(, #+ "((= " $ (= $#"+ # $+1# $(=! %1 (# # " %) $( (#+ %1 =1 % % # $(= B- #"+(= " Q3HQP J"( $ H $" $($# (#$(=""(%(""-#"+$"%)$ " (# %( $ "% "!(, (1 " $($##:""-%(,,"(=#"$"%)$$"" (# %( #, " % (* $" " = % (%0) " Q6 " P J"( $ /("#"$($#-%(("(=#")$(#("$ %- J"(3#"344P #"+(=$=(=& J 92-$ 7Q2 J" $ $" % "( $(% (#$ $(% #$ # $+1#$-) +,#:""?% "79J"($H# $+1#$-#"+($+$" %,( % ( $" )( " "% $- #"+( "7Q"2$#"6""(-%1$#(194>%+(%1+"$+1-$(1% $, $"1(= # ( $,( ("#= $(= $ = # ( # (# $(%(#$")$%(# -#"+%#",(#$!$1(,$,( *L% "7Q"2$#"6J"($H$ " $ $)( $"- "( ( $ " $"( # $+1# $ %% %1(%"(%""(=$$+1#-=,("(#"(=$"+$1 1$*(0$$""(=#+?#" "7FJ"($-# $+1#$,,*H$0H(#$ $(= $ % # $ % # - #"+( %1 $#(1 94> %+ ( %1+ " $+1#,0*(*H"F4%%1H # - #"+(%1$#(194>%+(%1+-# +,$"(%,#, " $ $% $(,- 1# "% $ $ $+- $" (,(-94>%+(%1+ *K#4#<# -, J"=###"+#1$))#%1 #"! J) =( # "+ J-, 1( 0"( +" $)+ "(= #" #"($$( #%1$# + "0* :J,1( +" "(" ($$"!# $)+ "(= #" # "( $$( # %1 $# + "0* :J!( (#0 " ) $ %) +" + $)+ $0 "(= #"- # $"1(= $)+,(=%$#$"1(=-#"+(=,$)($0"(#"-"#,+" + $)(- #"+( "* $)" #"- # % $)+,(= " 2G J"( =###"+ #%1"(( $1+=)(=$)+R

20 $)L$()#-(=$$+ "0(=-1+###($+L $0 $0 #" ( ) $) $ % ) $)+R "$$)+$+%$)(R ( $ $)) )0 % $)( 10 )0 $)"-, +" ( $ " #"+(## += " "(= $$(= %1 $#(1 "("($$"!# + "0* :J?% " 26 J"( = ## #"+- # #" $ $)),%,)#$$))% $%%1 #", +" $)(- #"+( "$* $) #"- $ ( ) #- (= $$+ "0(=-1+###($+L$0$0#"( )$)$%)$)+-$#(1"("($$"!#,(+=""(=$$(=%1 + " :JR $%(()$"(")#1+=$,(-, $" 10 %$ " "(" " $ 1( ( =# "#1((=$)+-$ #-,$,""$$$1( #()-, - "(""(#$"(=#1+-("#$((- - (#"$(1$(%"$,(10)0$)"-% "#"(=#1+R $% ( ( ) $ $)) # 1+ $ ("0-$ #,)(#(1$"(=#1+-(1$= $,(R ")$"#$")$$10%-(1$($#+-%(($*#") "##",(%$(#$"1-#"+,##$)($%R $)+,(="%$(#$"1?%1 #"#$+1()$)(-$+(($)((1 " $+% $)(- $)" $ #")- $) (( )0* % $)(!")$ "($ $= #" $ (* #B $+A, " 3 )( % ) & ( ( $! J $1( "- # ( $ "* (- $)(- #"+(= #" $% %1- "()##"! J #- (- # #" (# #"+ ## (# " "" %-%+0$$"$( (#!J(-(-%)##"")$(=$($#=, (# ##" H## (# " "" %- %+0 $$"$( (#R,(###"H## (#"""%-%+0$ $"$( (#-$($#%("$##"" -%+0%( $(() #%$")$"=%R,( *$("(($1(%$ #) R

21 ,L$$1$$)+(=#*#"#0(= #+-$(= "27"3J"(=###"+-"#("(L## (#"""%-%+0$$"$( (#?%$1($(, "27"3J"(=###"+-!J,1,(* $)) $)+ (= #* #" # $(* = - %+0 (10)0"#%##$)+- (( ) #" #0( $) $)- %+0 $ ( #0% $#" # # 1# % % #"%%##$)+- $(1(=##" /(,$(H%)##"H(%-,"3"=(- #""1#! J,- # $)( "% #"- $1,(* H $" H" " #-, $) (#,-, "$1 #0- (# #"+ #", $*""%## (#!($"$1,"-!J, $$* $")$ (0 / $($# ( $" $1, "- ##"$$1("%"(%%1 #"!J(#%( #="(#0(="!J,=(*$(,(-%)##"-,"1(( $" "(= - #"+ $ $)( "( #"-, $)($1#0(=( #+ D,##""1,#-$( + ## (#",($+-!J,-(-#0"(# #=#0(=(-#*%+0 $1$1%$)( #=#0(=(R (10)0"#$)(R ( 1+ # $(= #") $) $) $+1#- #"+$)($$+#")- 1 # 1# %+ (= #"(= $)+ "(= #"- ",,("#,(*($$1(6"##"!(,( " +, $($# %1! J #" $($# (# (##" /$($#(#(-!J,L( "244J"(=###"+H #* $1 $)( & $1 $+1# " ) $ $$( " 637H664 # $+1# =(=! J $(1% #$" %+ $+1# "(= $! J, $"("$*,($)(=0#+$(=-(=$( + "$$%? $ = #+ (#(= J"( = ## #"+-! J, 1,(*$))-(-# )$),(#0)#,24>$(=%)"% # (- $$( # 1,# (-, $)"- =*( (0- #1#" (#%(

22 ! J, +, 1,(* $))- (- # ) $), (#0- " + "0* :J-,- =*( (0- #- #"+( " 3F J"( = ###"+-%1 #"$1$-"#,01,(= $! J $" " 29 " F " "(- A 1 $(= $(=1! J, +, 1,(* $))- (- # ) $), (#0- " + "0* :J #,( B 1# (# (#+ (= $= # #"!J,$"-(-1,(*)$1#)#=#1% % $)( # $)+- # ) $), (#0 $)*)#"0 $)"%(%-%+0$($#-,"%11 #" *K#4#=# -..( 5) 4DCM6778 /(% # #" #"- $1( +" # (# "#, % "(= $(/:2F9M344P34"(344P $#"#"$)" $ " ) ( #" ( $+"(- ) (= $)" $ $"(- #"+ $# #0 $% " " 1% $ (1#"$"1("#"(10$)" "$)"$( $+"(")$(=$($#= %(1(0"(+"("#=$)""(=#"(),6:J- %( 1( +" $($( /$+") :$# #,% += $)" "(=#"(),364:J-=(,#,$)""(= #"(#),"=1(="+$($(=/$+")( "(($B"1## "$)"( $+"( +,$($#-%( 1(0"(+"("#=$)""(=#"(),3-6:J- #,( "= $B" 1##= 1( +" ("#= $)" "(= #"(),244:J- #,( "= $B" 1##= 1( +" ("#= $)" "(= #" ( ), 244 :J- % 1( +" += $)" "(=#"(36:J- 1(+"$($(/$+"):$##,%+=$)""(= #" ( ), 244 :J- =(, #, $)" "(= #" (# ), " = 1(= "+ $($(= /$+") ( "( ( $B"1##?% "( $ #" $+" $% %1 :$# $ = ""(#-$ (- %1$"(- $))#0%1-22 -

23 ?:$#$"$-, +,#*$($#-%($)" $")$( ###"( $+"(?1,((#%(#"##" *K#6# -! %$($)($(,#$"1#1%$$)(=#-( " PF4LPF3#$+1#=(=-"/?%# (:""? % #"-, :"" $" #- # &- : "1( $$ % % % "= $(,(= L # =% & J 29FP- 6Q- $ " # #(= - " ; L "$1 $" % % # $+1# =(=& J3444-9P-$ 24FQ *K#6#4# 1 %! $ $ # "1( (" # # ( #" 1,(#%:"" 9#" 2994 #!B" 5 " / - $" 'H7QGPM94 #" S7 S9 """- "% # 1,(#-1")$ NS7$"1#((( #1)234#(= + "0$ S9$"1#(("$#("(%"+O $ E #5"1(("##-$"=1(/%?%# (2 $A# 2994 #- $(, #$"1 #(% % "% % + # =% 0*$(,=1($, NS3?%# ($)1%10=1( J=1 2L?%# ($#$"1#((#")1"(= $$(674(=#(= +(= " #,=O $ 2 #8"1(("##-$" )=1(/%?%# ($(,#$"1#(%22"(2992 # "!"#/ -$2P3M92-")$"0 NS3?%# ($)1")$=1( J=1 PL?%# ($#$"1#((#") G $$(G44(=#(= +(= " #, O

24 )=1(/%?%# ($(,#$"1#(%6%2992 # "!"#/ -$G4Q4M92-")$"0 NS3?%# ($)1")$=1( J=1 23 H?% # ( $#$"1 #(( #") 1"(= 2F $$ ( 2 F44 (=#(= +(= "01"(=244444#, J=1 2F H?% # ( $"1-, # $(,( #$" #(( "1( )" ")$($+((# $)#0"$($(= )$"1(=#$(,(#$"#(((=1 34%2992 #O $ 1 #&"1("##(=1((%/%?%# ( 37$2997 #-$$(,#$"1(1$$"(=#- " D##/ -$Q74PM97-")$"0 NSF /?%# ($)1%10=1(, 4 & G 2 (?% # ( $(, #$"1 #(( #") "(= $$ ) 337 # (= & +(= "0 24 1"(= #, ( + +($"(=(=# ($$"(=# (?% # ( $ "(=(= # ( $ $ "(= 337 # "0241( +")$( " # " $(!?! ( " $"( 1%% 1 "+ "(= "(= + " $+1# E " %+ %10,(! "- #"+ = #"( ) (# #A# #" # / " $+1# "-( $$$10!?!%($+1#-$"1 =)#(""(=+ " "0$+1# 3 #"(2"(2999 #O, 6 Q: ""G (?%# ($"#*(S7"""$+1#$$(#0"(= "0%#$, S7$"1#(((373741"(=#1)3 737#(= + "0$241"(=O #&"1()"")$($+22P#&)"(="1$+%!? E1%")/"#22P#&)"(="1$!%(/1E%" $ 5 #:"1("##(=1(?(%/%?%# ( 32$2999 #-$$(,#$"1#(%(1$$"(=#- " D##/ -$GQF9M99-"0$,

25 R, : & # 2?(?%# ($(,#$"1#((#")2 3441"(=$$)234# (= : +(=- "0 24 1"(= ( + - +( $"(=(=# ($$"(=#?(?%# ($"(=(=# ($$"(=234# "0241"(=( +")$( " # " $(!?! ( " $"( 1%% 1 "+ "(= "(= + " $+1# E " %+ %10 /"$+1#"-($$$10!?!%( $+1#-$"1=)#(""(=+ " "0$+1# 3 #"(2"(3444 #!(,=1"1$()"%1(-%10, C Q: ""G?(?%# ($"#*(S7"""$+1#$$(#0"(= "0%#$, S7$"1#(((39P741"(=#1)3 9P7#(= + "0$241"(=O!(,=1"1$()"%1(-%10 # : "1( )" ")$( $+ G4 # : )"(= "1 $ +%!? E1%")/"#G4#:)"(="1$!%(/1E%" $ F #"1(("##(=1(?(%/%?%# ( P 0344F #-$$(,#$"1#1% "!"#E# )#/ -$9FPFM344F )#"$1#($$("-#%# L$+1#$ NE%" EO / -($$"1(=# ($$# 0*"=1($, R, =#? % #0* " $"B """ $+1# (%+ # $+1# =(= $$ $(, #$"1 #1% $+1#- /?% # ( $" $* $ $ # "(=(= # (- ("# $+1# NE%" EO / - %),("%$ ($+1#!("1-,=1"1$)"FP37%1-%1+$"((=)O R, :# /?%# ($"

26 2 $(,(*#$"1#1($+1##"(39P74-441"(=#"( "(=-"#") "(=$$")(=33 463#(#1(=(= "0241"(= #,# 3 %$)$/?%(=1(Q-)(=#"$ #(1# L$+1NE%"EO / "% # ")#B$$LB$)=1(-"4P49344F # F P J$,))$+1##0"+" #)#($!(,(#$"1#1("$1(%"+# 6 8((=#" + "0(=# G #"($( #!("1-,=1"1$)"FP37%1-%1+$"((=)O #"1(10)"$NE%"EO / $ / 3Q 344Q #?( /?% # ( $)1 =1) $(, #$"1 #1%$$)36444#(#1(=(=;- "0241"(=#,# " 5%1(;B#/ -$234QM344Q )#;"$1#($#)"-#"(=(=# (:"" =$(1%%$$0*=1($, R, =# 2?(/?%$"$(,(*#$"1#1($+1##"( "(=#"( "(=- " #") "(= $$ " ) (= # (#1(= (=;- " "(=#,# 3 ) (= # "$ # (1 "(=( # - 0= $$(=$(=$=# F P J$,))$+1##0"+" #)#($ /("##")"#1($), 6 8((=#" + "0(=# G Q #"($( # $$()B37344Q #O " / G "% 3447 # ( /?% # ( 8! $)1 =1) $ "(=(= # $$, = " "(= "(= =1) ("#="(=(=#(=:""-5-8-&-:-;## " '(J#/ -$2496M3447 0*"(==1$,

27 R,2L $O$. 4 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " &!!! " (/?%$+1#$ N8E!:O / L%) $ # $+1# " (# 8"- %( $ ;1)!$+ / "0(= / #""(((""$)#$1(0#L=-")$ (/?%$+1#$ N8E!:O / #, "0 #$(()#0#-((#0#$"1#1%$+1#"$+-,#,"(=# " )*1"(="$244"# " )*%(#,$"!((%/%?%$+1#"1-,$(,=1"1$)" (0O R,2L $O$. 6 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " (/?%$+1#$ N8E!:O / L%) $ # $+1# " (# 8"- %( $ ;1)!$+ / "0(= / -#""(((""$)#$1(0#L=-")$ $" "FFPS3#$+1#=(=(/?%$+1#$ N8E!:O / #(#(=$+1#-5-8-&-:-;##!( (% /%?% $+1# "1-, $(, =1 "1 $)" (0O /#$($(,=1$"(=(=#:""#(=# #-(/?%# ($)1 +,G"%3447 #=1) """$+1#)((#"((#$"1#1% %""0"=1($, R,2L $O$. 8 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: "" (/?%$+1#$ N8E!:O / L$" "PF4S2 # $+1# =(=- # ( """ $+1#- $% #" " % 9 #" 2994 #$:!%+#%-"!B"%5" %/ -$" 'H7QGPM94 $+A("""-"$+-,

28 D# S7"(")$ N2 $"1 #1( $+1# ( $)*" "()( 1"(= ) $)* + # #-5-8-&-:-;- "04-241)*%(#,# HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 3 $"1#1(#1)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "()( # # - (= H44442 H " "(01"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $)*" "()( # # 5- (= 5H H "067441$)*"()("1"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ")*""()(##8-(=8H H " )"0"()(1"(=- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "( " # # &- (= &H44442 &H " "(0"1"(=- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "()( # # :- (= :H44442 :H " "(01"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ( 0 $)* "()( 0 # # - (= H H " "()($)*"0 1"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH % ( $)*" "()( # # ;- (= ;H ;H " $)*""()(1"(= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F81(#$"1#1($+1#"1$1(%"+# HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH P$+1#,"*%%$$B" "(#($(HHHHHHHHHHHHHHHHHH 6,#$+1#,"*(=1(/%?%-($$+1#) %# -#"+%#(* O, 5 /G"%3447 #(/?%# (:""$)1=1)$,? ##=)(=(0(=$##-5-8-&-:--; " ""(( (" " %( $ ;!/ ") ("#= $(,(= # :"" R,2L $O$. D 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " $ "- 2#(/?%$+1#$ N8E!:O / (,%)# "#-5-8-&-:-;-%$$"(39$3446 "" ( & J 27F- $ 26F7 $+A( - $,? $+1# $) #= )(=1B(=")$(,(=#-%+0 (&$("!$+/ "0(= + ")#-5-8-&-:--;$($$+ "0(=

29 3 (/?%$+1#$ N8E!:O / $,? $+1# # #= )(= (0 (= $ # # &-:- -; """(((""%($;1)!$+/ "0(=/!( (% /%?% $+1# "1-, $(, =1 "1 $)" (0O *K#D# - % """:""$%+(= %#"-#"+(=#:"""(& #-5-8-&-:"))($($(#$+1#T(=?##;-(" (=1(?(%/%?%# (3Q344Q #-"( $(($1"(#-#$()$1 #"(#B()F2%3447 # /("# #:"" $ ""(% (" " (# 8" + $= ((/(#""-,?(/?%:"" #"1$ $+1# #344Q#1$1(#%" #"(344Q *K#8# 5! # $( " # :"" #0 $$= # $+1# =(=-(=$$=$"":"" # $(1%$= #""#(#$(( *K#8#4# # $+1#$(1%")$$"# 4) # $1(#(#($(-($%1% "- #"+("1$($%=1($(#($1"(#?%#"-,""":"",(=$"B$$1(#-" "FPQ S3=-%#"+((# )"#($(=# J$(((( #"(# -#"+($#"$ ((( +,(( /$($##"(="$"(=#(#( " =#$$+ "0(=&B(((("$?(/?%= $(#?%S32"F"""$+1#(("B(?(%/%?% ( #"( / (( $ " # $" ($1") (( ( # "( " " ) (% " ($1"( (( ($1"( (( $+1#= $(= "( " $?(/?% = $ (#?% S32 "F """ $+1# $) ($1"( (( "$ $+A, % += )( ((!" $( #0 " ($1"( ((,( * S 92 " 3 %+1(=? &1 &!/- % #"+( B ($1"(((,$($*0"%$"$(( ($1") (( L # "# L % $- % "22Q " 2 #(%-$$1(24""($1"(((

30 6) " "PFFS2=H# $$B")(=#"(=$$+1#) #$(,#$"1#1%-"#($(=# /?%,=1($*# ($$#10)0-," 1$1")$$1# =1$)""$+1#- =1$)")#0"=$"(=%1+- =1(A$$#/%?%? $" /?% $ $) $( $ $ $ $$)(#A$+"!(,(%"-%(=1$(,#$"1#1%"-, #(*)"10$"(")""-# =")$#,(#$$ #=#0(= =R # (* )" $ "" $($#- %( # - #"+( 1,( $ $-)0("#=(=# D)?% "PQP=# $1"#$+1#-$"1($$#$ ( E"#")$)(# ("##(=$#,%=$1"#$"1 #1($+1# /#0*$1"#(=$# #$"1#1($+1#")$"( "0$(=$%# $1"##((,"$1")$(=$1# $ $- (* $# $ ( $+1#R $# $% (% $- $ 0 $ (%$$$1,$=#"$("%- $ %- "0* "# $+1# $(, "0* ("#= B- ) $ = $#( $"(,#$1$)(# (- $"- $1(* #""% %1 " # (%1=("0#$+1# U#:""$($1"#$($##$+1#!""""$+1# #0,(= (= $1 "% "#- " $ # :"" $ 1 "# #(($+1#-$$#(=$1"#$"1#1( 8)! $ #,( * $ ("# ( $ 10 () $-"##""$,("#(,!" $("#=$1(=(,$($#=$(##-0N O-( #" # $#0 " # #"-, ( # " (0 - " #"% $ 10 # () ) " $ $ #" #- 0 $($# # "(=L#$%$ =#$$+ "0(= &$0* ( # (# $" $$ " FFQ S2 =- #"+( N# (O- $" " ## #$"1% = #" $+1# #( &$0* ",("# $= "( $=#$")$ "3G6S2#(%-0$($#" )"#%$$ $1 "F3Q#(%,( (*-, #- %( # $+1# $ "( # :""- #"+(= " ",("#- $ =#= $$+ "0(= ## # $( =# $$+ "0(=-$%1"(=#$(1%# "FP4SF#$+1#=(=

31 J" % #- #"+ = #" (- "1( $ $(, "0 #" (%$#"'I2 6'I2 G *K#8#6# () # $+1#$(1%")$$#$( 4) 0!(,$# = #"%)(-#,(*$(,01 =/%?%(,"%"# ; "%$"$1( /%?% "P43-P46=-"#,,0*("$# $ 1 /(?% A % /(?% #"# % 1- $+" $#$+1=(=1(/%?% "P33S2S3= /1% "9"FJ"(""(- #""/(?%$+1# $ "(" ($$"!# "( :"" " 1, - $+A "(B $ " /%?% L % 0" $("% ("% $ $" $( =# $$+ "0(=- $" $B $ # "(= """(% #,"(*/(?%(#(*$%10$$1#-#"+( #,(*1# -$#$+1#!1"$(*$0$ (%,01#)%$"#1+ "P23 "P32SF= /#$"/(?%-# $(1%$"!%1/(?%?% "P22=#$%%1/(?%""":""$ %$%1# ($%$(,$"%+1%1+$+1!#0(=$$#/%?%!"$(1%# # - $"(24>#$"1#1% $+1# "P44S2= """:""(=$"B"(#!,"%%1 "P34S3=!$%#)%$"#1+/%?%,($+=1 "P32SF=!, ( $ #+ $= )"(= $# " "(% $ /(?% "P4QS3=!,($+$? 10$+1#$% $ $ ( $ %1% " $+A $)"0 $ ( % "F96SP= %!$% #? "( # ( $(= ""( %,$"( "#"+%$ "P4QS2= =!1,#$"(0/(?%$("(#)- 1, "= + /# % 1,(* # - $( 24> #$"1 #1% $"%"(/(?%/#($(%1## " P24S3=!,? $+1#"((=$)"(=$#/%?%? "(*#,(=-,""($( )" $#? $ # +* $($#- %( %1( " (* #) $+1 $+1 $- $+1 $+1,- %+0 $ " "=(=- =(= %((= $)" $($# %( %1( *1# $$0# -($

32 "(/(=$($#=,*$0-$+A," += "(% #B /%?% " P37 =!( %) %B (#(= " P37 S 3 = "((= ( -?, * # "((=:""$/(?% '$$/(?% $"(=$#(-#"+-$("*$? $0"1=$#1(=,/?%-",, "1(% *$(=0$(=$/%?% 6) & 0!("$+"=(=1( /$($#-%(=1/%?%"$"""A((% "$+1#$#(# -" "P33S2==1"#,(* #, ("% $# $+1 $+" =( =1( & ("$ "# $+"-#? -($%+(=1#+"(=%+-$(" # -#"+(%11$#=-$$),1$"#1$- # $(1/(?%- # -#"+((1(/(?%-"(#$($#%1 /%?%",$)=1($)"$# / $($# $+1# $ "( :"" " $+" =( =1( /%?%("(0=-$+A#,"( $)=1( "P3PS3=!("$+"",0=1( D,=1$)"$/?%"$"-# #($#"P2 $(,-$(1%$("$#$+1$+"",0"#=1( " P36 S2 =?% " P36 SF = H $($# $+1# $ " $(,% $+"("(0%1=1(-$+A#, #$)=1( D) 5? ( " P7G S2 =- # $(1% $ (" $+" # $+1# J$ $(, = #" ( ( "( -, $(1% # = ( (% $+1 #) "%"$1(* # D""-#"+($+1#$("(*$+"$(#( 8) & 0?% " P44 S 2 =- # A # $( 24> #$"1 #1% $+1#%,*1(%/%?%-# +,$# #0(=$ """:""$(=$"B"(# /(,#,,(1,(*$0? :""$+A$$$( "/%?% " " P42 S2 = $($#-%( " +="(% $",? - ( /?% " 1- "(,- $? $+1# 1, 0- $,* 1 (% /%?%# ((")$(="(, ;) &.?% " F76 SF = H # # (- $"(= 34> #$"1 #1% $+1#-(+($(*#($,/?%%1 (%$-"%("""$+1#$($+$1((

33 <) & 5! ( ) J=1) "( $ $ /?% # # # (- $(= 6> %+ ( %1+ /(?% " 7P 76 J"( $ # % "(,* 1 (% /%?%,* $( $) " =1( $#,% /%?% D, /?%$=1(%"0#$"#=1) "7P " P $(, "(- #( % ("$* " 2P "% ( #%$"# "$%+(= =),")$#$+1#$1"$+#"+- #"+(= "646S2=$($#$1$+1#- "6P4S2=$($#$1$+1# "6G2S2=$($#$#"1$+1# :) & &! # :"",,*-($+1#=)# :""-1-( $" "#,0 #0 $+1# = $+1 ) # :"" ( "# "#,0 "1 #,,* +, (#%1+(1+%1+-#"$+1#=$-"("#, # "#-,("## $" $B ( U $$((*1,$0 "GSPG= *K#;# -! 5!#?(/?%:"" #"1$$+1# #344Q $"1 #* $1 (# % " # "( 344Q (#0 F23 FF " $+-, #"F244441"(="1$($1")((# (- #"3 FF7-971"(="1$#$"1$( /,(="="(=:"" +,$$*)0*(#1-)0*($1"( # (- #, "" ( :"" ($1 ((, ) % $" "(((=?% " F96 = % 10( $) =1( $ (# $#( ""( ($1 (( "?( /?%- #"+ $ (* ) " G )( $ $1( #,% # "%?(/?%"=$(#"" #"((#0*((- B " $ (( " B (( " ($1"( (( " FP7 SF =?% S32"F"""$+1#(("B(?(%/%?%( # "( # ) $( (( ( # "( # :""- #"+( $) $?( /?% =1( $ (# $ =# $$+ "0(= $$"(($(1%(=# /$($#$)$/?%$("(=1( (( # (- # " ($1"( (( " ) % % % &$("!$+/ "0(=&!/?% S92 " 2 %+1(=? &1 &!/- :"" " ( $* &!/ (#0 ((-"$((((L%#0 "($$== "($1"(((&B($1"(((,$($*0"%$"$ (( S 92 " 3 %+1(=? &1 &!/? # % S 9Q %+1(=? &1-33 -

34 &!/H($1"(($(1%# $("#$+1#$"#) +, # :"" ")$ $0" (" $("% &!/ $$ $" $ :""($(&!/0#+ )$((#($&!/ =#$),( =##(-")$ $&!/0#+"((=:"" =#"#+&!/- #"+( ")$ $#, $%+ =# $$+ "0(= + $(= (( # ( =#"$$$%+(## *K#<# * 1 *%?%)#"-,$,-"($"#=+(=$$+ "0(== #"%+(-)-( "(%)$%+(=$+(=$"# "#==+$(*($($"#(. *K#<#4# - $"# $"# =( + $(= ( ) 1% ")$(= - #0(= J" $"#=(+$(= $")$"#"1($(=+"("1((- $"#(29>"(%$(= "33"2"($"#=(+$(=- #") $"# % "("1 "( (( (= $(=+ "("1 1 (#= + $(=)#"($"#-%% "29"($"#=(+$(=/ $($# #,0 #") ") ) ")$(= "= $"#(= " 3F "( $"# =(+$(=- )$"#=%=($(=(($(=("("11(#=+ $(= (= ) "(" ($$"!# $+1#- #"+ 1 $1 # " 33 " P "( $"# =( + $(=? " $($#- #( $+1# (# =( $(=( ( $(=( "("1 1 (#= + $(= $ 1( # $+1($1",0(#0-#"+ "33"P$#"F"($"#=(+ $(=- $ $ # += "?" +, " $($#-%( # += " $%$1+#-$$+1#)(#=("("11(#($-$1( $(#"(==+ /$($#"( #$1+#-"(#0- $$#+="-$+1#"$1"($"#- "#1#)-(#0 29>$(=+-%)+$#$+%$"#-#"+(=""$$"!#?")$$"+((=1#P"($"#=( +$(=?""#=+%)"(=(#$$$"!#1#"J:$# $1"# $"# " $+1# ($1 ()- #"+ $" #") (1"% $"# =% $($($1"(($1 =#10%$"#)# % "3GJ"( $"#=(+$(= *K#<#6# - $"#$"#=(+((=$(=+"("1((()1%")$(= -#0(=$$$(J"($"#=(+((= $"$"#"1($(=+"(("("1((- $(="("1((1()=$"#(=#0(= "3Q"( $"#=(+((= "F4"Q"($"#=(+((=

35 $"#"("1(((29>$(= "F4"2$#"P"($"#=(+ ((=- $1"#$"#"$"($1(()-#"+($"#")$"#$($($1"( ($1 =#10%$1"#)# % *K#<#D# -! &=( % $ ( $ $,( $$+ "0(= $% $"# $"# =(+$(=!"$"#"=+"( +,)$)($(=-"#" (#$,($$+ "0(=-#"(#$(=-(("#$(( )$$+ "0(=&=+$,($$+ "0(=1()$"1(=$% $"#=%+(=?% "36J"($"#=(+$(=H($- #"+$1($$( "0-(#(#%"%"("1=#1- # $"# (#0 = ""(- %)"(= $"# # $"#% $1 =# 10% ) # % # ( $"#(= =+ (#(= $"# # $"#%?#"# +,$)($"#,(=%)"%$"# # $"#% # $1(= $$ "% #!"#, +, (* $( $+# =""(-#0( "36"GHQ"($"#=(+$(= *K#<#8# -!?% " F4 " 2 J"( $"# =( + ((= H =+ (#(= "(" ($$"!#$1"%($$+ "0(=$=(=""+(=- $=(#(=$1"%(1+$+1#=(=0*$ $"#=( (29$(#%=/("#$"("$1"($$+ "0(= $=(=""+(= $=(#(=-,(0"(#( = $10%$ "P &=+$(=+$"(="("1+1()$"1( =$"#(=%+(= &=-#"+( "F4"2J"($"#=(+((=-" +, )( $(=+ (#(= "("1 $1"% ( $$+ "0(= #" (# $(=+- #0( $" " 33 " 2 " 2%- " 3F " 2 $#" F7- ", "3P"2F2P- +,)($(=+(#(= $(#(=$$+ "0(=-#"+(= "F$#"2""(""(-#"(#$(=+- #0($" "3F"2$#"F7- +, )( $(=+ (#(= "("1 $1"% ( $=(= ""+ (= $=(#(=#"(#$(=+-#0($" "3F"2 $#"F7- +,)($(=+(#(="("1$1"%(1+$+1#=(=0* $#"(#$(=+-#0($" "33"2$#"2 "3F"2$#"F7- +, $)( "0 )"(= 1+ # $+1#= (= 0* $ #1+ $+1= #1 $),( $", $)" % %)0*#"(#$(=+#0($" "33"2-%)" # $"#(!#B #$"#%$"#"($"#(-#"+( "P6"2$#"2 J"($"#=(+((=-(#*=((# #$"#( $1"%( $$+ "0(=-=($1"%($=(=""+(=-"#,=( $=(#(= $1"%(1+$+1#=(=0*$"("1) 1+#$+1#=(=0*$#1+$+1=#1$),(

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

Ź Ł Ęć ę ę ę ę Ę ń ę ń Ę Ś Ę ę ę ę ę ę ę ć ę ę ę ę Ę ę ń ź ć ć ć Ź ę Ę ć Ś ę ę ń ć Ę ź ę ę Ś Ę ę ę ę ę Ł ę Ź ć Ęę ę ę ń Ł Ś Ą ę ź ę ę Ę Ź Ę ę ń ę Ą ę ę Ę ę ę Ś Ś ź ź ń ń ź Ź ę ń Ę Ą ę Ę Ą ź ć Ę ę ń ę Ę

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV

FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg CPV 1 Załącznik nr 18 po modyfikacji z dnia 04.12.2009 r. ZOZ/ZP P/36/09.. pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dostawa leków do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, kod wg

Bardziej szczegółowo

NR SCH. TTYŁ SCHEMAT MODYFIKACJA MODYFIKACJA NR SCH. TTYŁ SCHEMAT 1 2 3 5 8 1 2 3 5 8 ł ł ł ł D D DYF N v N YĄ N N Y Y Y N D F F F D N Y Y Y Y F Y Y Y Y Y Y ᆇ嚧 Y Y DD Y Y N Y Y N N YY ~ ~ Ś Ś Y D ~ ~ YY

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ wersja 1.0 23.07.2012 SPIS TREŚCI 3. LOGO 4. LOGO - wersja achromatyczna, negatyw wersji achromatycznej 5. Pole ochronne loga 6. Wielkość minimalna logotypu 7. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Neptis Spółka Akcyjna

Neptis Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za 2013 rok obejmujący okres od 01 stycznia do 31 grudnia Neptis Spółka Akcyjna Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK piątek, 8 stycznia 2016

PONIEDZIAŁEK piątek, 8 stycznia 2016 Rok szkolny 215/216 Aktualizacja 216 godz. 2: PONEDZAŁEK piątek, 8 stycznia 216 KLA Chemia KW J.angielski MC WO, rozsz.,, ED, WO, rozsz.,,, ED, Historia, RR, HS, JO, HS, EŁ, EDB, RB, gr.1, AR, s.15 gr.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego Projekt zrealizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. RAPORT

Bardziej szczegółowo

! "# $% & '() !" #$ %&' (( )*+ #(,$ (( )++ $-./0 1"'2 0 3

! # $% & '() ! #$ %&' (( )*+ #(,$ (( )++ $-./0 1'2 0 3 ! "# $% & '( (!" #$ %&' (( *+ #(,$ (( ++ $-./0 1"'2 0 3 45' o!6,$ *$+.$..- o 7(*(//#////($--- o "789:/$$$((/#- o 8;-(+1($1(=,.$ >95 ' '?"@5 ';? 4" ';A" '@B " C'!" @@" D:" A?EF" G" G" " H'@II" *$ $( (//+#+5

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

Wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect W imieniu Emitenta: Nazwa Emitenta: Adres: INFINITY S.A. Plac Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Psychiatria (II) (5h) dr A. Sieradzki WNoZ sala 105. Geriatria i piel. geriatryczne (II) (3 h) dr Izabela Wróblewska

Psychiatria (II) (5h) dr A. Sieradzki WNoZ sala 105. Geriatria i piel. geriatryczne (II) (3 h) dr Izabela Wróblewska TYDZIEŃ III TYDZIEŃ II TYDZIEŃ I PLAN ZAJĘĆ DLA III ROKU STUDIÓW STACJONARNYC I KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 2016/2017 SEMESTR ZIMOWY Opiekun roku: mgr Małgorzata Pałczyńska (699-908-462) 30.11.2016 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ę ą Ó Ó Ó Ż ę Ę Ę Ź ó ć Ń Ą ć Ę Ę ó ó ę Ź ą ą ą ź ó Ś ęć Ś Ć ęć ą ą ą Ę ć Ó ó Ż ó Ż ó Ź ęó ą Ś ęć ą ą Ć ć ć Ó Ś Ą ć ć ó ć Ą ó ó ć ć Ą ę Ę ą ęć Ż ó Ę Ę Ó Ę Ą Ń Ę Ą ę ą ęć ą ą ą ć ę ć ć ó Ó ó ó ę Ż Ę ęó

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ó ć ż ż ż ż ĘĆ Ą ź ć ż Ę ĘÓ Ł Ó Ś Ó ź ć ż ć ż ż ć ż ć ć ć ż ć ć ż ż ć Ę Ą Ó ć ż ć ż ć ż ć ć ć ż ć ć ć ż ć ć ż ć ż ć ć ć ż Ę ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ź ź ć Ł Ę Ó ź ć ż ż ć ć ż Ą ź ć ż ć ż

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR LVI/608/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XV Edycji 30 kwietnia 02 maja 2015 rok

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XV Edycji 30 kwietnia 02 maja 2015 rok Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XV Edycji 30 kwietnia 02 maja 2015 rok XV Edycja Turnieju Harmonogram 30 kwietnia 2015 godz.12:00: Wielkie Otwarcie Finału Ogólnopolskiego na Placu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Zlin Z-142; SP-ASN; 17.04.2004 r., Kazimierz Biskupi ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Zlin Z-142; SP-ASN; 17.04.2004 r., Kazimierz Biskupi ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu Zlin Z-142; SP-ASN 17 kwietnia 2004 r., Kazimierz Biskupi ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 14 1 Samolot Zlin Z-142 (SP-ASN) sfotografowany przed wypadkiem. hhaannggaar r

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Technikum Poniedziałek 19 maja 2017

Technikum Poniedziałek 19 maja 2017 Rok szkolny / Aktualizacja.. godz. : Technikum Poniedziałek maja SBD, gr., SM, SBD, gr., SM, Religia, TS,, WF, chłopcy WF, chłopcy SBD, gr., SM, HS, EŁ, s. SBD, gr., SM, PE, gr., BM WF całość,, MB s. PŚR

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

ECOTHERM 92 DETAL 92-001 STRONA 3 92-012 14. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "Witraż" Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku 92-011 13

ECOTHERM 92 DETAL 92-001 STRONA 3 92-012 14. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witraż Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku 92-011 13 Nr rysunku 2 016 016 014 014 006 006 007 007 007 007 005 005 018 017 017 015 015 018 004 004 008 012 008 009 009 009 009 012 012 019 012 019 009 009 013 013 009 009 013 013 010 011 004 010 011 004 - STRONA

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.)

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Produkt Treść pochodzi ze strony AB S.A. Dystrybutor produktów IT, AGD, RTV, GSM i zabawek (https://www.ab.pl) 12 miesięcy - gwarancja normalna

Produkt Treść pochodzi ze strony AB S.A. Dystrybutor produktów IT, AGD, RTV, GSM i zabawek (https://www.ab.pl) 12 miesięcy - gwarancja normalna Bateria do / CQ62, 5200mAh, 10.8-11.1V KOD PRODUCENT GWARANCJA AZQOLNB00007588 Qoltec 12 miesięcy - gwarancja normalna Opis Bateria do laptopa / CQ62 (7588./CQ62) Nowa bateria Qoltec do laptopa, stworzona

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku.

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. przez zakładowe organizacje związkowe w oparciu o Ustawę z dn. 24.06.83

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Energy.org.pl 1K0959455R EC0002

Energy.org.pl 1K0959455R EC0002 EC0001 1K0 959 455 DG 1K0959455R DO WERSJI BEZ KLIMATYZACJI A3 05.2003-> ALTEA 03.2004-> IBIZA V SPORTCOUPE 06.2009-> LEON 05.2005-> TOLEDO III 04.2004-> OCTAVIA 02.2004-> SUPERB 03.2008-> CADDY III 05.2006->

Bardziej szczegółowo

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following Resolution no. 1 regarding the election of the Chairman of the General Meeting The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article 409 1 of the Code of Commercial Companies

Bardziej szczegółowo

Semafor kształtowy wąski, skala 1:25. 2h*** 2g*** 2i** 2k 2b. 2f* 2e* 1b 2l* 11c. 3f 3h. 3c 3. 2j* 5d 7 6 4a 4d*** 4e*** 7g 7d 7e.

Semafor kształtowy wąski, skala 1:25. 2h*** 2g*** 2i** 2k 2b. 2f* 2e* 1b 2l* 11c. 3f 3h. 3c 3. 2j* 5d 7 6 4a 4d*** 4e*** 7g 7d 7e. d 1c f* g*** h*** i** k b 3d 4 1 e* 1b l* 1d m*** 3m 3j*** 3k*** s** c 3e 3a a 3f 3h q r 3b 3g*** 3h* 3i 3c 3 5 9c 9d I t n o p j* 5d 7 3l 3m3n3o 5e 4 4b* 4g 5f 6 4a 4d*** 4e*** 4b 1 5h*** 8a* 8i 4f 5g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016

Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016 Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016 Re item 2 of the agenda: Resolution no. [ ] regarding the election

Bardziej szczegółowo

" '* ? +> & "6 , +%-6

 '* ? +> & 6 , +%-6 ! "# $%&'( )* +,&- #.' /01" &20'&'1"" 31 $ " $ " 0&(,10( 4 1#%( ""* 1#% 5! 5 1"&6 1"& ""5( 5 5 5 55 7 5(,&")181#%( +".91'.6 )"'65 ( 7# 6( ( ( ).9'':'&.966 2"':'&.92"2* 0' '1"' 4 '1%'";!8&"&'"""') ;5 "6

Bardziej szczegółowo