Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców"

Transkrypt

1 Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.! "#$#% % & ' #! "#$# ( )# * '! % '! % &% & % # +!'! "#$#! # $,+-./0- $/ 1-.$12$ Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Warszawa, dn. 16 maja 2008 r.

2 - 2 -

3 *# "+3 *#4# 5 $ 1 Emitent: 2 # + 67% 78966: 77774:;<=4 ". ## % >***?." 66 ;4; ;4; 7678!"#" A## """ ## Autoryzowany Doradca:.B? $ 1 " ## #?& 8% 7798C: =<C= ". ## % >**?." 66 ;D= =6 C7 66 ;D= =6 :C!"#" A# """ ## *#6# $" % &#" '(% $ ) ""(% (" ";#777#777 $)* + $% E% 2% 1% 5% F! 7%47 )*%( #,-"(." / "0* & : ; G ;#777#777 ;77#777%77-3 -

4 < "0*("#=#$(=""(%("" (#8"( $)*""()(1"(= #-5-8-&-:-;"244>("(=$:""#$(#(244>%1+ /(?%8! /$ +%")$""((#8! (# $$"%&#"'(%""(%("" (#8" $"(=(="# (9+((=3$"+%$ (= /$""(%(" "#- 5-8-&-:- ;)" 1 ) "(= "1(10$1#1$),( *#D# + &! 1 *,0 #" (% " 1,(, 23 )( "( % $ 0 $+A(,B $)"""(((" *#8# + % 1 *% &!%! '(= "(=(&#'((-"%,0-)$ $0"=""(= :""## "(%&(## %"""(%(""## ' #" &#" '(( ) $# "( $( $# &#" '(% - 4 -

5 *#;# "! *# "+3################################################################################################################9 D 9 *#4# 5 $ D 9 *#6# D 9 *#D# + &! 1 * *#8# + % 1 *% &!%! *#;# "! ; 9 **# 20/*?*./0/?$###################################################################################################9 C 9 **#4# 2! C 9 **#4#4#. **#4#6#. **#4#D#. **#4#8#. **#4#;#. **#4#<#. **#4#=#. &!! **#4#:#. **#4#C#.! **#4#47#. **#4#44#.! **#6# 2 % 5!' **#6#4#. **#6#6#.! **#6#D#. **#6#8#. **#6#;#. B **#6#<#.. **#6#=#. **#D# **#D#4#.! 5 **#D#6#. 5!. $ " - **#D#D#. B **#D#8#. # **#D#;#!"# **#D#<#. &! & 5? F # ***# -"-E/ -1- *510*$H5 0$ *F-.I$2J5 0$ $.+5 1-?,I52*5 *F-.I$2/J/I############################################################################################ ***#4# C#1# ***#6# $ C#1# - 5 -

6 *K# 1$5 - *"+.,I5+$2L F*$"- /2L.- $10$/2L 1- $H+5.$+/ 5- "/"+5I, -E.-+,###########################################################9 4< 9 *K#4# "! %! % B B!B < 9 *K#4#4#. 5 $ *K#4#6#. %! 5$ *K#4#D# " 5$ *K#4#8# -, $ *K#4#;# -, % *K#4#<# -, *K#4#=# -.. ( 5) 4DCM6778 *K#6# -! D 9 *K#6#4# 1 %!# *K#D# - % C 9 *K#8# C 9 *K#8#4# *K#8#6# ()# *K#;# -! 5!# DD 9 *K#<# * 1 *% D8 9 *K#<#4# - #& *K#<#6# - #& *K#<#D# -!#' *K#<#8# -!#' *K#<#;#! #$ *K#<#<# #$ *K#<#=# -!' #$ K# 1$5-5I*+52*5#########################################################################################9 D= 9 K#4# D= 9 K#6# D= 9 K#D# % D= 9 K#8# %! D= 9 K#;#? D= 9 K#<# -!! () DC 9 K#=# *!

7 K#:# * B B! K#C#! % N & & % N & ' & % &! % &! & ' & K#47# % K#44# B 5%!' K#46# % 5%!!! % & %! K#4D# - 5% % 1 * : 9 K#48# " : 9 K#48#4# " &% K#48#6# 677: N 6747& K#4;# * 5 G!% C 9 K#4<# * 5 G % & % & B & '! ;7 9 K#4=# * B &% B % % 46 % % ' 5% '! ' ;7 9 K#4:# 0 5 B %! ;7 9 K#4C# *!! % ;7 9 K#67# % 5 % ;79-7 -

8 K#64# ;7 9 K#64#4# 0' K#64#6#. ' K#66# ;D 9 K*# ".$ -01$*$ F*$"- 5#########################################################################9 ;8 9 K**# 0$OP20*?*################################################################################################### K**#4# 0$OP20*?. 4 N -?. " K**#6# 0$OP20*?. 6 9, " " : 9 K**#D# 0$OP20*?. D# +!' 0 # K**#8# 0$OP20*? ! D 9-8 -

9 **# 20/*?*./0/?$ **#4# 2! 5 **#4#4#. :"" " % $ $1( # 1%! #" :"" $ $,1%(=""%!#(=#"+!,,%!-%( (#- # (# (##(= $#+- " ((# % $1( $ $($# ""( #(= #""+ ;1+ #" :"" = 1%" $+1$(- #, (#(*-, 0 % ) #(= #""+, $*"0$$(#%$1%%1+(=#"+$+A$ $(#(=#(=#"+ **#4#6#. :"" $ $ " #"+ = "1(=- 1%"(= #"#"+?# "(0*1%! =(=#"#"+",(#0,"+ (="(= $#"+ $(#,(" #,"+$((=-"(!#=$%##"( %$ %###"#"+A%#1%,*$1((# $($#-0:""1$(#*(=#"+)#(*$(=("(=#"#"+ **#4#D#. :"" #1 "( + %1+(= + 10 " ) 1 '"#= " %) #( " )"% ""% :"" (# "#" ("#, $/ - ) ) 1 1, $(10 %% :"",(#(*-, $+(%,$"#*$#($$ $%("%$ "(#10* "1!- ( " ##(0 (#- #"+( 1 :"" %"=- #"+ "1( )" $ **#4#8#. :"" $ % $#"+ = #"+- % %, $(#(, (#(* ((# =$1%(=$$(#+-,)$1,(*$##(0 :""""),0 )0$#"+ D""#(#-#"+($+ %(,$1(* $(=(:"" # #:"" " "( (# -#"+ $ 10 %(*%)#$(#(:"" **#4#;#. :""#1 :"""($#1#() ( $ " )% 1 "#" $+1#! #(, "* ", $$ % # $= $"+ $) = (,(("# "0 (#? :""," $"(= $"+ #( ##+ "% #" 1% #"%(= / $($# # $" #(= $$ #(-:"" "( )" " $"+"( - 9 -

10 **#4#<#. ""% :"" #1 + "(= $#"+ 1% " (= "#" $1(= ") $+1# 5$%))(")%$ # "##(0-" ((#-,$ %1%"(1%$#"+-:"",(*"$"*#" B$1(== #!#"()$":""%$*$+1"#%$$(=+#"1 $(#(#"(:"" **#4#=#. &!! /,(%!(#"("0#""+= 0"+#" (#! $($# ) #(= $#+ % #"( 1% #"+ 1( =# :"" $ ) $ $( %) $ # = #( $# / # ""= 0 " 10- :"" 0(1 $(= $+-,(#(#*"#% ((#-#"+%1(*$1((#:"" **#4#:#. /$%&#"'(%)#0($#"#:"",(E%"E / $+1#"$$0F244444#:""-$(=(#(F %1+-(=1G3>#$"#1(%1=/(?%# (:""! #:"""#"$"%# #"(1%") =( / $# :"" $ $( $ E%" E " %, :""- % ("#-$D#,$$#")#0%#:""$E%"E, * ) ( ""% $1( ( :"" #(= #"= (= $ ""% $+1#- "( "0* =1 $(= $ /?% # ( # (", $1(* #(" 1#"1" #$((= (") # ( 0(= :""!" ",0* $,( $#" # #"% $ # )#0% $" $"- +,, $1(* (") # ( 0(= **#4#C#.! / # $( (( - :"" ) (1 " "#"( $$ " (= #""+ '" ((#-, "$ % $ $ #,0 " #""+ $ )"0- $($( 0 (%( $ :""- #($#" **#4#47#. &( "#" )"(= :""- $(= "$= ""%- ) ) 1 )#( %, #(= $#+ $ $0 1% #"+-, ) $1,(*$1%"$% #(#" '" ((#("$"0 )"#"$+1#-%+#"(#(=$$(%(=1+- #"$(#(=#"+-#,$1(*(#)$(=+ (# # **#4#44#.!,1%#01%,"* $#"("$ $1( )% ##)% " ($!( ($ ( % (* (#)"()"(-"## "#" )"(= 1% $+1# 1!-#"+( $ )#0* #+ )"%!

11 ""%##(1%$+1#$(#1 (%#"(0!,(= 1B #"%(=-,#,"!1%$+1#- (1=1%$+1#"%!- #"0*1B!$1#B11%$+1#- (#$"""((=,$(#1""($,(#=$+1$($+1##((="(""$B"- 0%#(=#""+1%(=$+1#)$#$+1#:"" **#6# 2 % 5!' **#6#4#. +:"""("$,(#($#%$ #("# H(= $"(=#"+ ("##!$1(#10* "$)-"( +,1!-$0$#1)(#%$%!-(( "%$ (-$"(#$)"" (#" (") (#%!,(#*$%)-,$%)##"(%$,*$1( #(),(-"( +,$$(=+:"" **#6#6#.!?( )#0* + (= $ :"" #0 (%!. ), 24> (= + " (= "= (=, # (#(*-, 0* "#= +, $(10 *-$(%"((===#(="#!.,*$1((# :"" **#6#D#. :"" 1 # " 1% $)" $"(= +,,- $% ( ) % $(- #"+ $0 % * $1( $% ) (#+ (= :"" +, ( "(= = $- #"+ $0 "( $ 10 :"" # $$( $ % 10*$--( #%$*#0*(""%"%(# :"" **#6#8#. 8)"($$+$"#(=-$("#="$",*%"(($1($ $(=+ :"" $1( $" ((#-, ( $ $ $+1#)- # #" $"#%- % "* #" $ %( # - # %1( $1(* #() ##( :""? 1 # "$" $$+ $"#(= "(,- #"+( $+1$:""-#$(#1 ($#"$"#I **#6#;#. B :"" 1,(- %, " "1 ")$0* #""+ $ #( $$1( (= $+(=#"+-$#"+$(=-( ## ("= #(((=, (#(* ((# #1+ $+ ## ("= #(= - #"(-$##"+:"" #( %"((*#+"#H1%"1(= 1( ""(=-)$1(%#"(#"# B$%(=-"$

12 **#6#<#.. (#1%!!,($"1 ""(#(# "($#= %!"("$,("%$ #E,)1,(*-, ##" %$!- ("# #"(0! " $, #- A $" ($1,$$#"('" ((#-,"#(" +,( ":"" **#6#=#. /? :"",( $"1 " (# 1%!! ##",( (# =)( 0 (# #(= %(=- ( $" (= %! " #%$1(* "##(0 (#-$)$#1%-$"$1+ #1(= ) 0(= $#"(#+- $(= ) $%+(= =! D0- $ %) #"-, (#!! " (-,( ) $* "((= $+ #,(-$%(=1)%!%$($$#"($"1 ((#H=(,($1% &##"!,$(%*#% :$(?=J %($%(,"! )( (=-#"+ # $ 1( $%+(= #= "-,,"( #(=,(= $)")( (=%(*")$#(=%!E,*"$1("$ :"" **#D# 2 **#D#4#.! 5 #$1(0*"#$+1#"(=""((("",(B#$$,( #1(=$"+,$*-,(#:"")%1(*( "$"(# **#D#6#. 5!. $ "- :""("$"%*$$+(=""(((""D,:"" )(#(1#+#0(=- %"""(%(", $*:""-)$$#*"""- *+"""(:""""((("- (#(*""(:"""""(((" **#D#D#. B %"""(%(",*+"""(#"=)("= $($#= %( "" $$( ""(( ("- %( (% "% $B" ""#+"#:"" **#D#8#. # %"""(%("(#"""(:""$($#-%( K (0*"(=""+"1)%- K """(=""+ /(#""+(="""(((","$* +, # :""- ",,0, ( "( # $1 $ :"""#(= #+-, %"""(%("-,(%"%"$B""#+"

13 #"#%1$10:""$($#$#%1$10 $#0#+"#:""$##"+$")$- #"#" #:"" **#D#;#!"! "# $ % & "' " ' " ' **#D#<#. &! & 5? F $+1#- #"+(= # " $ ""(% (" " (# 8"- "" $+1# $ J"(""( /#"(-$($#-%(:"") (#(1 ) (#(1,( # (# $$+ $- %+0 #+ (#(=J"($J"(""(-%, 1,(*:""# ("( ( "9GJ"($-%, 2 (*()(#-#0("-#"""(((""- 3 1,(*- $ %) %+0 (") $"- #"+( # " #1- # ) $),(# F "*# (0 E#( # $),- # L % J" "" ( L, "* 1, :""-#"+((#A(#,(##0MJ"-( ? :"" 0-, - #"( #0-#"+ %1(( #"#* 1, :""#"((=-#"+(=$(,

14 ***# -"-E/ -1- *510*$H5 0$ *F-.I$2J5 0$ $.+5 1-?,I52*5 *F-.I$2/J/I

15 - 15 -

16 *K# 1$5 - *"+.,I5+$2L F*$"- /2L.- $10$/2L 1- $H+5.$+/ 5- "/"+5I, -E.-+, *K#4# "! %! % B B!B *K#4#4#. 5 &"""((("" (#8"$) $)* + # (#1(= # &-:- ; " )* %(#,-1 "0*644444$)*""()(1"(= *K#4#6#. %! 5 /("# # :"" # (#1(- #- #"+(, %+ $( $?#:"" +,,0"#-$ *K#4#D# " 5 """ 8! $,(= %+(= %B # :""- (")$ +,,% $#:"" *K#4#8# -,?% "6"2J"(""(-$$( "0(#"= = " $( $$+ "0(= "- $" ( " $)( :"" ( &$("!$+ / "0(= &!/! "(= $$+ "0(= $" = $ = $ $( =# $$+ "0(= $(1% )$"% =#! =# $$+ "0(=,,* (" $ $" $( "# =# ( N("(O%0"$("%-#"+$"%"() $B(#(= $$+ "0(=#(=%"0-#"+%(* (1$"$+ =# $$+ "0(=?% " 9 " F J"( "" (- # "" ( % $+1# $ "(" ($$"!#- " 1,-$+A"(B$"%%-%0"$("% ("%$"$B$#"(="""(% = (" % 0" $("% L " " 22 " 2 J"( "" ( L $$( "0 # "0 0"- % (* $" " = ""( %,0 " 0" (" $ $1( " %,0 # " ("(##($($$+ "0(="( =# " 26G " 2 J"( "" ( #0- # $"( % (#("(* $- %+1 " 26P " "( " ( $ ) $ # $1 # %= $+1#- $ $+1 # # ")$ $ "-(#(-"#,"#%"#$%$(= #"" %+0 1# - (-$#$1(:""("(-%$(-% ( $" "( :"" (" "# ( "# $($(= #"

17 # $+1#$- ("$1#$$#"$(,L$,(( :"" ("( ""+ (= $(= " (# %( )(= $"%)$""# (#-$""($""# ("#$($(= #"- #(( (($(,% +,*$* ##1*) $"$((""+(=-#"+(="((" / $($# (# $ $ ) $ "#) %( $ 0 $- # (#("( $ "(( +, + ((=- #"+ " $ ( "(((= " ( $ "# %( $ 0 $ /(#("( $ L % " 26G "P J"( "" ( L " ((- =#1(("-""+(=-$ )$ ) $ " (- #(- =# 1( ( "- (0 $ $%$* $"#""(-,""("$ " (# %("("($$"!##"+%##(=$B"1##=- $" % ) $ " "# (#-, "%- ( "#- #"+ $" " ( ""- " #( "( (#!(, "(( +, ""+ (= $(=""(%(""L% "2G2"F# "F9"P$#"FJ"( ""( $" " 269 J"( "" ( H 1# - ( - $# $1( :"" ("(- % $(- % ( $" "( :"" (" "# ( "# $( $( = #"- % (* (* H =#1(("H#:""-$$=(="((=#:""(=""+ (=$(=-# +,%#(*H =#1(("H(=(0 $(=$(=%(=$* $"#""(-"" ##)"% (, ( (-#"+ # " # #)"% #(= $(, (0- %L( "2QPJ"(H,1,(*-(-# )$),(# "(=-=(,"1(#0$ "2QP"2""( ##)"(" H#0$$)($"(:""""+(=- $1(= ##0 "26G"P"($#"$0- H $($# $" % L $ $# $" $ 0 # $)( #B #"%$#"% $"$0-%((#"(1#+"($% #(=- =(-, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1 $( $"- H$($# $"$+1%L$$# $"$0#$)( #B % $+1 $# "% $" $ 0- %(( # " (1 #+"( $% #(=- =(, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1$( $"

18 H$($# $"# "%L"(%$$# $"$0#$)( #B%# "1$#"% $"$0-%(("#(1#+"( $% #(=- =(, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1$( $" (=#1%+ (=(=:"")%$#"( $1 "#" %( :"" # #- #"+ $ "1( ")$ $(= "((= $0 $0 "% :"" #$" # $ ( ((= $1(% +$$#"(($10%$ -$#( %":"" "(=H$"((#-#"+(= " 2G4 " 3 J"( "" ( H 1( =#"#= ( ( # :""-$$=(="((=#:""(=""+(=$(="($$ "0(-$(=" (# %()(=$"%)$ ""# (# )-#"+(#1,((#1$(,(#-%H( " 2Q6J"(""(H,1,(*-(-# )$),(# "(=-=(,"1(#0$ "2Q6"2$#"23""( /(,+#((%L" "2G2"FJ"(""(L(# $$+ " 26GH2G4 " "(- " +, ""+ (= $(= ""(%("""("($$"!# *K#4#;# -, J" $ $ "(# " # :""- # +, #1 $"( ((#0$#"(#$"(-#"+(=1%+%1+$+1$ %1#0(=$((-%#+(=)"#=(0 B?% "G9J"($-#,( #"%1$#(16>-24>-34>-36>-FF>-64>Q6>%+(%1+$+1$R #"$16>-24>-34>-36>-FF>-64>Q6>%+(%1+"$+1-(# "% 1 %1 $ 6>- 24>- 34>- 36>- FF>- 64> Q6> %+ (%1+R #%"(("(=$%1$FF>%+(%1+-2>%+ (%1+- "(*"($+1#)-"P(1%+%1+ -#"+(1)"#$(=,("" 0+%1)*? $ * $% ) 1- #"+ "((!*"#,)#$(=$1=$"( #$"#1($+1#%1+"(=#=$"(%+%1+-"#, #"$(=#=$"(#$"#1(%1+"(=# = $"(%+%1+?%)$#24>%+( %1+-$"#*"( +%)#1%+%1+ # 23 )( 1, )#"% 1/ $($##, ("(= + - # " ( 1- $+A, " F " " (- $*"($+1#)

19 ?% "79J"($#,(#(*$%1#("(= #(= $(, #+ "((= " $ (= $#"+ # $+1# $(=! %1 (# # " %) $( (#+ %1 =1 % % # $(= B- #"+(= " Q3HQP J"( $ H $" $($# (#$(=""(%(""-#"+$"%)$ " (# %( $ "% "!(, (1 " $($##:""-%(,,"(=#"$"%)$$"" (# %( #, " % (* $" " = % (%0) " Q6 " P J"( $ /("#"$($#-%(("(=#")$(#("$ %- J"(3#"344P #"+(=$=(=& J 92-$ 7Q2 J" $ $" % "( $(% (#$ $(% #$ # $+1#$-) +,#:""?% "79J"($H# $+1#$-#"+($+$" %,( % ( $" )( " "% $- #"+( "7Q"2$#"6""(-%1$#(194>%+(%1+"$+1-$(1% $, $"1(= # ( $,( ("#= $(= $ = # ( # (# $(%(#$")$%(# -#"+%#",(#$!$1(,$,( *L% "7Q"2$#"6J"($H$ " $ $)( $"- "( ( $ " $"( # $+1# $ %% %1(%"(%""(=$$+1#-=,("(#"(=$"+$1 1$*(0$$""(=#+?#" "7FJ"($-# $+1#$,,*H$0H(#$ $(= $ % # $ % # - #"+( %1 $#(1 94> %+ ( %1+ " $+1#,0*(*H"F4%%1H # - #"+(%1$#(194>%+(%1+-# +,$"(%,#, " $ $% $(,- 1# "% $ $ $+- $" (,(-94>%+(%1+ *K#4#<# -, J"=###"+#1$))#%1 #"! J) =( # "+ J-, 1( 0"( +" $)+ "(= #" #"($$( #%1$# + "0* :J,1( +" "(" ($$"!# $)+ "(= #" # "( $$( # %1 $# + "0* :J!( (#0 " ) $ %) +" + $)+ $0 "(= #"- # $"1(= $)+,(=%$#$"1(=-#"+(=,$)($0"(#"-"#,+" + $)(- #"+( "* $)" #"- # % $)+,(= " 2G J"( =###"+ #%1"(( $1+=)(=$)+R

20 $)L$()#-(=$$+ "0(=-1+###($+L $0 $0 #" ( ) $) $ % ) $)+R "$$)+$+%$)(R ( $ $)) )0 % $)( 10 )0 $)"-, +" ( $ " #"+(## += " "(= $$(= %1 $#(1 "("($$"!# + "0* :J?% " 26 J"( = ## #"+- # #" $ $)),%,)#$$))% $%%1 #", +" $)(- #"+( "$* $) #"- $ ( ) #- (= $$+ "0(=-1+###($+L$0$0#"( )$)$%)$)+-$#(1"("($$"!#,(+=""(=$$(=%1 + " :JR $%(()$"(")#1+=$,(-, $" 10 %$ " "(" " $ 1( ( =# "#1((=$)+-$ #-,$,""$$$1( #()-, - "(""(#$"(=#1+-("#$((- - (#"$(1$(%"$,(10)0$)"-% "#"(=#1+R $% ( ( ) $ $)) # 1+ $ ("0-$ #,)(#(1$"(=#1+-(1$= $,(R ")$"#$")$$10%-(1$($#+-%(($*#") "##",(%$(#$"1-#"+,##$)($%R $)+,(="%$(#$"1?%1 #"#$+1()$)(-$+(($)((1 " $+% $)(- $)" $ #")- $) (( )0* % $)(!")$ "($ $= #" $ (* #B $+A, " 3 )( % ) & ( ( $! J $1( "- # ( $ "* (- $)(- #"+(= #" $% %1- "()##"! J #- (- # #" (# #"+ ## (# " "" %-%+0$$"$( (#!J(-(-%)##"")$(=$($#=, (# ##" H## (# " "" %- %+0 $$"$( (#R,(###"H## (#"""%-%+0$ $"$( (#-$($#%("$##"" -%+0%( $(() #%$")$"=%R,( *$("(($1(%$ #) R

21 ,L$$1$$)+(=#*#"#0(= #+-$(= "27"3J"(=###"+-"#("(L## (#"""%-%+0$$"$( (#?%$1($(, "27"3J"(=###"+-!J,1,(* $)) $)+ (= #* #" # $(* = - %+0 (10)0"#%##$)+- (( ) #" #0( $) $)- %+0 $ ( #0% $#" # # 1# % % #"%%##$)+- $(1(=##" /(,$(H%)##"H(%-,"3"=(- #""1#! J,- # $)( "% #"- $1,(* H $" H" " #-, $) (#,-, "$1 #0- (# #"+ #", $*""%## (#!($"$1,"-!J, $$* $")$ (0 / $($# ( $" $1, "- ##"$$1("%"(%%1 #"!J(#%( #="(#0(="!J,=(*$(,(-%)##"-,"1(( $" "(= - #"+ $ $)( "( #"-, $)($1#0(=( #+ D,##""1,#-$( + ## (#",($+-!J,-(-#0"(# #=#0(=(-#*%+0 $1$1%$)( #=#0(=(R (10)0"#$)(R ( 1+ # $(= #") $) $) $+1#- #"+$)($$+#")- 1 # 1# %+ (= #"(= $)+ "(= #"- ",,("#,(*($$1(6"##"!(,( " +, $($# %1! J #" $($# (# (##" /$($#(#(-!J,L( "244J"(=###"+H #* $1 $)( & $1 $+1# " ) $ $$( " 637H664 # $+1# =(=! J $(1% #$" %+ $+1# "(= $! J, $"("$*,($)(=0#+$(=-(=$( + "$$%? $ = #+ (#(= J"( = ## #"+-! J, 1,(*$))-(-# )$),(#0)#,24>$(=%)"% # (- $$( # 1,# (-, $)"- =*( (0- #1#" (#%(

22 ! J, +, 1,(* $))- (- # ) $), (#0- " + "0* :J-,- =*( (0- #- #"+( " 3F J"( = ###"+-%1 #"$1$-"#,01,(= $! J $" " 29 " F " "(- A 1 $(= $(=1! J, +, 1,(* $))- (- # ) $), (#0- " + "0* :J #,( B 1# (# (#+ (= $= # #"!J,$"-(-1,(*)$1#)#=#1% % $)( # $)+- # ) $), (#0 $)*)#"0 $)"%(%-%+0$($#-,"%11 #" *K#4#=# -..( 5) 4DCM6778 /(% # #" #"- $1( +" # (# "#, % "(= $(/:2F9M344P34"(344P $#"#"$)" $ " ) ( #" ( $+"(- ) (= $)" $ $"(- #"+ $# #0 $% " " 1% $ (1#"$"1("#"(10$)" "$)"$( $+"(")$(=$($#= %(1(0"(+"("#=$)""(=#"(),6:J- %( 1( +" $($( /$+") :$# #,% += $)" "(=#"(),364:J-=(,#,$)""(= #"(#),"=1(="+$($(=/$+")( "(($B"1## "$)"( $+"( +,$($#-%( 1(0"(+"("#=$)""(=#"(),3-6:J- #,( "= $B" 1##= 1( +" ("#= $)" "(= #"(),244:J- #,( "= $B" 1##= 1( +" ("#= $)" "(= #" ( ), 244 :J- % 1( +" += $)" "(=#"(36:J- 1(+"$($(/$+"):$##,%+=$)""(= #" ( ), 244 :J- =(, #, $)" "(= #" (# ), " = 1(= "+ $($(= /$+") ( "( ( $B"1##?% "( $ #" $+" $% %1 :$# $ = ""(#-$ (- %1$"(- $))#0%1-22 -

23 ?:$#$"$-, +,#*$($#-%($)" $")$( ###"( $+"(?1,((#%(#"##" *K#6# -! %$($)($(,#$"1#1%$$)(=#-( " PF4LPF3#$+1#=(=-"/?%# (:""? % #"-, :"" $" #- # &- : "1( $$ % % % "= $(,(= L # =% & J 29FP- 6Q- $ " # #(= - " ; L "$1 $" % % # $+1# =(=& J3444-9P-$ 24FQ *K#6#4# 1 %! $ $ # "1( (" # # ( #" 1,(#%:"" 9#" 2994 #!B" 5 " / - $" 'H7QGPM94 #" S7 S9 """- "% # 1,(#-1")$ NS7$"1#((( #1)234#(= + "0$ S9$"1#(("$#("(%"+O $ E #5"1(("##-$"=1(/%?%# (2 $A# 2994 #- $(, #$"1 #(% % "% % + # =% 0*$(,=1($, NS3?%# ($)1%10=1( J=1 2L?%# ($#$"1#((#")1"(= $$(674(=#(= +(= " #,=O $ 2 #8"1(("##-$" )=1(/%?%# ($(,#$"1#(%22"(2992 # "!"#/ -$2P3M92-")$"0 NS3?%# ($)1")$=1( J=1 PL?%# ($#$"1#((#") G $$(G44(=#(= +(= " #, O

24 )=1(/%?%# ($(,#$"1#(%6%2992 # "!"#/ -$G4Q4M92-")$"0 NS3?%# ($)1")$=1( J=1 23 H?% # ( $#$"1 #(( #") 1"(= 2F $$ ( 2 F44 (=#(= +(= "01"(=244444#, J=1 2F H?% # ( $"1-, # $(,( #$" #(( "1( )" ")$($+((# $)#0"$($(= )$"1(=#$(,(#$"#(((=1 34%2992 #O $ 1 #&"1("##(=1((%/%?%# ( 37$2997 #-$$(,#$"1(1$$"(=#- " D##/ -$Q74PM97-")$"0 NSF /?%# ($)1%10=1(, 4 & G 2 (?% # ( $(, #$"1 #(( #") "(= $$ ) 337 # (= & +(= "0 24 1"(= #, ( + +($"(=(=# ($$"(=# (?% # ( $ "(=(= # ( $ $ "(= 337 # "0241( +")$( " # " $(!?! ( " $"( 1%% 1 "+ "(= "(= + " $+1# E " %+ %10,(! "- #"+ = #"( ) (# #A# #" # / " $+1# "-( $$$10!?!%($+1#-$"1 =)#(""(=+ " "0$+1# 3 #"(2"(2999 #O, 6 Q: ""G (?%# ($"#*(S7"""$+1#$$(#0"(= "0%#$, S7$"1#(((373741"(=#1)3 737#(= + "0$241"(=O #&"1()"")$($+22P#&)"(="1$+%!? E1%")/"#22P#&)"(="1$!%(/1E%" $ 5 #:"1("##(=1(?(%/%?%# ( 32$2999 #-$$(,#$"1#(%(1$$"(=#- " D##/ -$GQF9M99-"0$,

25 R, : & # 2?(?%# ($(,#$"1#((#")2 3441"(=$$)234# (= : +(=- "0 24 1"(= ( + - +( $"(=(=# ($$"(=#?(?%# ($"(=(=# ($$"(=234# "0241"(=( +")$( " # " $(!?! ( " $"( 1%% 1 "+ "(= "(= + " $+1# E " %+ %10 /"$+1#"-($$$10!?!%( $+1#-$"1=)#(""(=+ " "0$+1# 3 #"(2"(3444 #!(,=1"1$()"%1(-%10, C Q: ""G?(?%# ($"#*(S7"""$+1#$$(#0"(= "0%#$, S7$"1#(((39P741"(=#1)3 9P7#(= + "0$241"(=O!(,=1"1$()"%1(-%10 # : "1( )" ")$( $+ G4 # : )"(= "1 $ +%!? E1%")/"#G4#:)"(="1$!%(/1E%" $ F #"1(("##(=1(?(%/%?%# ( P 0344F #-$$(,#$"1#1% "!"#E# )#/ -$9FPFM344F )#"$1#($$("-#%# L$+1#$ NE%" EO / -($$"1(=# ($$# 0*"=1($, R, =#? % #0* " $"B """ $+1# (%+ # $+1# =(= $$ $(, #$"1 #1% $+1#- /?% # ( $" $* $ $ # "(=(= # (- ("# $+1# NE%" EO / - %),("%$ ($+1#!("1-,=1"1$)"FP37%1-%1+$"((=)O R, :# /?%# ($"

26 2 $(,(*#$"1#1($+1##"(39P74-441"(=#"( "(=-"#") "(=$$")(=33 463#(#1(=(= "0241"(= #,# 3 %$)$/?%(=1(Q-)(=#"$ #(1# L$+1NE%"EO / "% # ")#B$$LB$)=1(-"4P49344F # F P J$,))$+1##0"+" #)#($!(,(#$"1#1("$1(%"+# 6 8((=#" + "0(=# G #"($( #!("1-,=1"1$)"FP37%1-%1+$"((=)O #"1(10)"$NE%"EO / $ / 3Q 344Q #?( /?% # ( $)1 =1) $(, #$"1 #1%$$)36444#(#1(=(=;- "0241"(=#,# " 5%1(;B#/ -$234QM344Q )#;"$1#($#)"-#"(=(=# (:"" =$(1%%$$0*=1($, R, =# 2?(/?%$"$(,(*#$"1#1($+1##"( "(=#"( "(=- " #") "(= $$ " ) (= # (#1(= (=;- " "(=#,# 3 ) (= # "$ # (1 "(=( # - 0= $$(=$(=$=# F P J$,))$+1##0"+" #)#($ /("##")"#1($), 6 8((=#" + "0(=# G Q #"($( # $$()B37344Q #O " / G "% 3447 # ( /?% # ( 8! $)1 =1) $ "(=(= # $$, = " "(= "(= =1) ("#="(=(=#(=:""-5-8-&-:-;## " '(J#/ -$2496M3447 0*"(==1$,

27 R,2L $O$. 4 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " &!!! " (/?%$+1#$ N8E!:O / L%) $ # $+1# " (# 8"- %( $ ;1)!$+ / "0(= / #""(((""$)#$1(0#L=-")$ (/?%$+1#$ N8E!:O / #, "0 #$(()#0#-((#0#$"1#1%$+1#"$+-,#,"(=# " )*1"(="$244"# " )*%(#,$"!((%/%?%$+1#"1-,$(,=1"1$)" (0O R,2L $O$. 6 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " (/?%$+1#$ N8E!:O / L%) $ # $+1# " (# 8"- %( $ ;1)!$+ / "0(= / -#""(((""$)#$1(0#L=-")$ $" "FFPS3#$+1#=(=(/?%$+1#$ N8E!:O / #(#(=$+1#-5-8-&-:-;##!( (% /%?% $+1# "1-, $(, =1 "1 $)" (0O /#$($(,=1$"(=(=#:""#(=# #-(/?%# ($)1 +,G"%3447 #=1) """$+1#)((#"((#$"1#1% %""0"=1($, R,2L $O$. 8 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: "" (/?%$+1#$ N8E!:O / L$" "PF4S2 # $+1# =(=- # ( """ $+1#- $% #" " % 9 #" 2994 #$:!%+#%-"!B"%5" %/ -$" 'H7QGPM94 $+A("""-"$+-,

28 D# S7"(")$ N2 $"1 #1( $+1# ( $)*" "()( 1"(= ) $)* + # #-5-8-&-:-;- "04-241)*%(#,# HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 3 $"1#1(#1)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "()( # # - (= H44442 H " "(01"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $)*" "()( # # 5- (= 5H H "067441$)*"()("1"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ")*""()(##8-(=8H H " )"0"()(1"(=- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "( " # # &- (= &H44442 &H " "(0"1"(=- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "()( # # :- (= :H44442 :H " "(01"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ( 0 $)* "()( 0 # # - (= H H " "()($)*"0 1"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH % ( $)*" "()( # # ;- (= ;H ;H " $)*""()(1"(= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F81(#$"1#1($+1#"1$1(%"+# HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH P$+1#,"*%%$$B" "(#($(HHHHHHHHHHHHHHHHHH 6,#$+1#,"*(=1(/%?%-($$+1#) %# -#"+%#(* O, 5 /G"%3447 #(/?%# (:""$)1=1)$,? ##=)(=(0(=$##-5-8-&-:--; " ""(( (" " %( $ ;!/ ") ("#= $(,(= # :"" R,2L $O$. D 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " $ "- 2#(/?%$+1#$ N8E!:O / (,%)# "#-5-8-&-:-;-%$$"(39$3446 "" ( & J 27F- $ 26F7 $+A( - $,? $+1# $) #= )(=1B(=")$(,(=#-%+0 (&$("!$+/ "0(= + ")#-5-8-&-:--;$($$+ "0(=

29 3 (/?%$+1#$ N8E!:O / $,? $+1# # #= )(= (0 (= $ # # &-:- -; """(((""%($;1)!$+/ "0(=/!( (% /%?% $+1# "1-, $(, =1 "1 $)" (0O *K#D# - % """:""$%+(= %#"-#"+(=#:"""(& #-5-8-&-:"))($($(#$+1#T(=?##;-(" (=1(?(%/%?%# (3Q344Q #-"( $(($1"(#-#$()$1 #"(#B()F2%3447 # /("# #:"" $ ""(% (" " (# 8" + $= ((/(#""-,?(/?%:"" #"1$ $+1# #344Q#1$1(#%" #"(344Q *K#8# 5! # $( " # :"" #0 $$= # $+1# =(=-(=$$=$"":"" # $(1%$= #""#(#$(( *K#8#4# # $+1#$(1%")$$"# 4) # $1(#(#($(-($%1% "- #"+("1$($%=1($(#($1"(#?%#"-,""":"",(=$"B$$1(#-" "FPQ S3=-%#"+((# )"#($(=# J$(((( #"(# -#"+($#"$ ((( +,(( /$($##"(="$"(=#(#( " =#$$+ "0(=&B(((("$?(/?%= $(#?%S32"F"""$+1#(("B(?(%/%?% ( #"( / (( $ " # $" ($1") (( ( # "( " " ) (% " ($1"( (( ($1"( (( $+1#= $(= "( " $?(/?% = $ (#?% S32 "F """ $+1# $) ($1"( (( "$ $+A, % += )( ((!" $( #0 " ($1"( ((,( * S 92 " 3 %+1(=? &1 &!/- % #"+( B ($1"(((,$($*0"%$"$(( ($1") (( L # "# L % $- % "22Q " 2 #(%-$$1(24""($1"(((

30 6) " "PFFS2=H# $$B")(=#"(=$$+1#) #$(,#$"1#1%-"#($(=# /?%,=1($*# ($$#10)0-," 1$1")$$1# =1$)""$+1#- =1$)")#0"=$"(=%1+- =1(A$$#/%?%? $" /?% $ $) $( $ $ $ $$)(#A$+"!(,(%"-%(=1$(,#$"1#1%"-, #(*)"10$"(")""-# =")$#,(#$$ #=#0(= =R # (* )" $ "" $($#- %( # - #"+( 1,( $ $-)0("#=(=# D)?% "PQP=# $1"#$+1#-$"1($$#$ ( E"#")$)(# ("##(=$#,%=$1"#$"1 #1($+1# /#0*$1"#(=$# #$"1#1($+1#")$"( "0$(=$%# $1"##((,"$1")$(=$1# $ $- (* $# $ ( $+1#R $# $% (% $- $ 0 $ (%$$$1,$=#"$("%- $ %- "0* "# $+1# $(, "0* ("#= B- ) $ = $#( $"(,#$1$)(# (- $"- $1(* #""% %1 " # (%1=("0#$+1# U#:""$($1"#$($##$+1#!""""$+1# #0,(= (= $1 "% "#- " $ # :"" $ 1 "# #(($+1#-$$#(=$1"#$"1#1( 8)! $ #,( * $ ("# ( $ 10 () $-"##""$,("#(,!" $("#=$1(=(,$($#=$(##-0N O-( #" # $#0 " # #"-, ( # " (0 - " #"% $ 10 # () ) " $ $ #" #- 0 $($# # "(=L#$%$ =#$$+ "0(= &$0* ( # (# $" $$ " FFQ S2 =- #"+( N# (O- $" " ## #$"1% = #" $+1# #( &$0* ",("# $= "( $=#$")$ "3G6S2#(%-0$($#" )"#%$$ $1 "F3Q#(%,( (*-, #- %( # $+1# $ "( # :""- #"+(= " ",("#- $ =#= $$+ "0(= ## # $( =# $$+ "0(=-$%1"(=#$(1%# "FP4SF#$+1#=(=

31 J" % #- #"+ = #" (- "1( $ $(, "0 #" (%$#"'I2 6'I2 G *K#8#6# () # $+1#$(1%")$$#$( 4) 0!(,$# = #"%)(-#,(*$(,01 =/%?%(,"%"# ; "%$"$1( /%?% "P43-P46=-"#,,0*("$# $ 1 /(?% A % /(?% #"# % 1- $+" $#$+1=(=1(/%?% "P33S2S3= /1% "9"FJ"(""(- #""/(?%$+1# $ "(" ($$"!# "( :"" " 1, - $+A "(B $ " /%?% L % 0" $("% ("% $ $" $( =# $$+ "0(=- $" $B $ # "(= """(% #,"(*/(?%(#(*$%10$$1#-#"+( #,(*1# -$#$+1#!1"$(*$0$ (%,01#)%$"#1+ "P23 "P32SF= /#$"/(?%-# $(1%$"!%1/(?%?% "P22=#$%%1/(?%""":""$ %$%1# ($%$(,$"%+1%1+$+1!#0(=$$#/%?%!"$(1%# # - $"(24>#$"1#1% $+1# "P44S2= """:""(=$"B"(#!,"%%1 "P34S3=!$%#)%$"#1+/%?%,($+=1 "P32SF=!, ( $ #+ $= )"(= $# " "(% $ /(?% "P4QS3=!,($+$? 10$+1#$% $ $ ( $ %1% " $+A $)"0 $ ( % "F96SP= %!$% #? "( # ( $(= ""( %,$"( "#"+%$ "P4QS2= =!1,#$"(0/(?%$("(#)- 1, "= + /# % 1,(* # - $( 24> #$"1 #1% $"%"(/(?%/#($(%1## " P24S3=!,? $+1#"((=$)"(=$#/%?%? "(*#,(=-,""($( )" $#? $ # +* $($#- %( %1( " (* #) $+1 $+1 $- $+1 $+1,- %+0 $ " "=(=- =(= %((= $)" $($# %( %1( *1# $$0# -($

32 "(/(=$($#=,*$0-$+A," += "(% #B /%?% " P37 =!( %) %B (#(= " P37 S 3 = "((= ( -?, * # "((=:""$/(?% '$$/(?% $"(=$#(-#"+-$("*$? $0"1=$#1(=,/?%-",, "1(% *$(=0$(=$/%?% 6) & 0!("$+"=(=1( /$($#-%(=1/%?%"$"""A((% "$+1#$#(# -" "P33S2==1"#,(* #, ("% $# $+1 $+" =( =1( & ("$ "# $+"-#? -($%+(=1#+"(=%+-$(" # -#"+(%11$#=-$$),1$"#1$- # $(1/(?%- # -#"+((1(/(?%-"(#$($#%1 /%?%",$)=1($)"$# / $($# $+1# $ "( :"" " $+" =( =1( /%?%("(0=-$+A#,"( $)=1( "P3PS3=!("$+"",0=1( D,=1$)"$/?%"$"-# #($#"P2 $(,-$(1%$("$#$+1$+"",0"#=1( " P36 S2 =?% " P36 SF = H $($# $+1# $ " $(,% $+"("(0%1=1(-$+A#, #$)=1( D) 5? ( " P7G S2 =- # $(1% $ (" $+" # $+1# J$ $(, = #" ( ( "( -, $(1% # = ( (% $+1 #) "%"$1(* # D""-#"+($+1#$("(*$+"$(#( 8) & 0?% " P44 S 2 =- # A # $( 24> #$"1 #1% $+1#%,*1(%/%?%-# +,$# #0(=$ """:""$(=$"B"(# /(,#,,(1,(*$0? :""$+A$$$( "/%?% " " P42 S2 = $($#-%( " +="(% $",? - ( /?% " 1- "(,- $? $+1# 1, 0- $,* 1 (% /%?%# ((")$(="(, ;) &.?% " F76 SF = H # # (- $"(= 34> #$"1 #1% $+1#-(+($(*#($,/?%%1 (%$-"%("""$+1#$($+$1((

33 <) & 5! ( ) J=1) "( $ $ /?% # # # (- $(= 6> %+ ( %1+ /(?% " 7P 76 J"( $ # % "(,* 1 (% /%?%,* $( $) " =1( $#,% /%?% D, /?%$=1(%"0#$"#=1) "7P " P $(, "(- #( % ("$* " 2P "% ( #%$"# "$%+(= =),")$#$+1#$1"$+#"+- #"+(= "646S2=$($#$1$+1#- "6P4S2=$($#$1$+1# "6G2S2=$($#$#"1$+1# :) & &! # :"",,*-($+1#=)# :""-1-( $" "#,0 #0 $+1# = $+1 ) # :"" ( "# "#,0 "1 #,,* +, (#%1+(1+%1+-#"$+1#=$-"("#, # "#-,("## $" $B ( U $$((*1,$0 "GSPG= *K#;# -! 5!#?(/?%:"" #"1$$+1# #344Q $"1 #* $1 (# % " # "( 344Q (#0 F23 FF " $+-, #"F244441"(="1$($1")((# (- #"3 FF7-971"(="1$#$"1$( /,(="="(=:"" +,$$*)0*(#1-)0*($1"( # (- #, "" ( :"" ($1 ((, ) % $" "(((=?% " F96 = % 10( $) =1( $ (# $#( ""( ($1 (( "?( /?%- #"+ $ (* ) " G )( $ $1( #,% # "%?(/?%"=$(#"" #"((#0*((- B " $ (( " B (( " ($1"( (( " FP7 SF =?% S32"F"""$+1#(("B(?(%/%?%( # "( # ) $( (( ( # "( # :""- #"+( $) $?( /?% =1( $ (# $ =# $$+ "0(= $$"(($(1%(=# /$($#$)$/?%$("(=1( (( # (- # " ($1"( (( " ) % % % &$("!$+/ "0(=&!/?% S92 " 2 %+1(=? &1 &!/- :"" " ( $* &!/ (#0 ((-"$((((L%#0 "($$== "($1"(((&B($1"(((,$($*0"%$"$ (( S 92 " 3 %+1(=? &1 &!/? # % S 9Q %+1(=? &1-33 -

34 &!/H($1"(($(1%# $("#$+1#$"#) +, # :"" ")$ $0" (" $("% &!/ $$ $" $ :""($(&!/0#+ )$((#($&!/ =#$),( =##(-")$ $&!/0#+"((=:"" =#"#+&!/- #"+( ")$ $#, $%+ =# $$+ "0(= + $(= (( # ( =#"$$$%+(## *K#<# * 1 *%?%)#"-,$,-"($"#=+(=$$+ "0(== #"%+(-)-( "(%)$%+(=$+(=$"# "#==+$(*($($"#(. *K#<#4# - $"# $"# =( + $(= ( ) 1% ")$(= - #0(= J" $"#=(+$(= $")$"#"1($(=+"("1((- $"#(29>"(%$(= "33"2"($"#=(+$(=- #") $"# % "("1 "( (( (= $(=+ "("1 1 (#= + $(=)#"($"#-%% "29"($"#=(+$(=/ $($# #,0 #") ") ) ")$(= "= $"#(= " 3F "( $"# =(+$(=- )$"#=%=($(=(($(=("("11(#=+ $(= (= ) "(" ($$"!# $+1#- #"+ 1 $1 # " 33 " P "( $"# =( + $(=? " $($#- #( $+1# (# =( $(=( ( $(=( "("1 1 (#= + $(= $ 1( # $+1($1",0(#0-#"+ "33"P$#"F"($"#=(+ $(=- $ $ # += "?" +, " $($#-%( # += " $%$1+#-$$+1#)(#=("("11(#($-$1( $(#"(==+ /$($#"( #$1+#-"(#0- $$#+="-$+1#"$1"($"#- "#1#)-(#0 29>$(=+-%)+$#$+%$"#-#"+(=""$$"!#?")$$"+((=1#P"($"#=( +$(=?""#=+%)"(=(#$$$"!#1#"J:$# $1"# $"# " $+1# ($1 ()- #"+ $" #") (1"% $"# =% $($($1"(($1 =#10%$"#)# % "3GJ"( $"#=(+$(= *K#<#6# - $"#$"#=(+((=$(=+"("1((()1%")$(= -#0(=$$$(J"($"#=(+((= $"$"#"1($(=+"(("("1((- $(="("1((1()=$"#(=#0(= "3Q"( $"#=(+((= "F4"Q"($"#=(+((=

35 $"#"("1(((29>$(= "F4"2$#"P"($"#=(+ ((=- $1"#$"#"$"($1(()-#"+($"#")$"#$($($1"( ($1 =#10%$1"#)# % *K#<#D# -! &=( % $ ( $ $,( $$+ "0(= $% $"# $"# =(+$(=!"$"#"=+"( +,)$)($(=-"#" (#$,($$+ "0(=-#"(#$(=-(("#$(( )$$+ "0(=&=+$,($$+ "0(=1()$"1(=$% $"#=%+(=?% "36J"($"#=(+$(=H($- #"+$1($$( "0-(#(#%"%"("1=#1- # $"# (#0 = ""(- %)"(= $"# # $"#% $1 =# 10% ) # % # ( $"#(= =+ (#(= $"# # $"#%?#"# +,$)($"#,(=%)"%$"# # $"#% # $1(= $$ "% #!"#, +, (* $( $+# =""(-#0( "36"GHQ"($"#=(+$(= *K#<#8# -!?% " F4 " 2 J"( $"# =( + ((= H =+ (#(= "(" ($$"!#$1"%($$+ "0(=$=(=""+(=- $=(#(=$1"%(1+$+1#=(=0*$ $"#=( (29$(#%=/("#$"("$1"($$+ "0(= $=(=""+(= $=(#(=-,(0"(#( = $10%$ "P &=+$(=+$"(="("1+1()$"1( =$"#(=%+(= &=-#"+( "F4"2J"($"#=(+((=-" +, )( $(=+ (#(= "("1 $1"% ( $$+ "0(= #" (# $(=+- #0( $" " 33 " 2 " 2%- " 3F " 2 $#" F7- ", "3P"2F2P- +,)($(=+(#(= $(#(=$$+ "0(=-#"+(= "F$#"2""(""(-#"(#$(=+- #0($" "3F"2$#"F7- +, )( $(=+ (#(= "("1 $1"% ( $=(= ""+ (= $=(#(=#"(#$(=+-#0($" "3F"2 $#"F7- +,)($(=+(#(="("1$1"%(1+$+1#=(=0* $#"(#$(=+-#0($" "33"2$#"2 "3F"2$#"F7- +, $)( "0 )"(= 1+ # $+1#= (= 0* $ #1+ $+1= #1 $),( $", $)" % %)0*#"(#$(=+#0($" "33"2-%)" # $"#(!#B #$"#%$"#"($"#(-#"+( "P6"2$#"2 J"($"#=(+((=-(#*=((# #$"#( $1"%( $$+ "0(=-=($1"%($=(=""+(=-"#,=( $=(#(= $1"%(1+$+1#=(=0*$"("1) 1+#$+1#=(=0*$#1+$+1=#1$),(

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Ź Ł Ęć ę ę ę ę Ę ń ę ń Ę Ś Ę ę ę ę ę ę ę ć ę ę ę ę Ę ę ń ź ć ć ć Ź ę Ę ć Ś ę ę ń ć Ę ź ę ę Ś Ę ę ę ę ę Ł ę Ź ć Ęę ę ę ń Ł Ś Ą ę ź ę ę Ę Ź Ę ę ń ę Ą ę ę Ę ę ę Ś Ś ź ź ń ń ź Ź ę ń Ę Ą ę Ę Ą ź ć Ę ę ń ę Ę

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

NR SCH. TTYŁ SCHEMAT MODYFIKACJA MODYFIKACJA NR SCH. TTYŁ SCHEMAT 1 2 3 5 8 1 2 3 5 8 ł ł ł ł D D DYF N v N YĄ N N Y Y Y N D F F F D N Y Y Y Y F Y Y Y Y Y Y ᆇ嚧 Y Y DD Y Y N Y Y N N YY ~ ~ Ś Ś Y D ~ ~ YY

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ wersja 1.0 23.07.2012 SPIS TREŚCI 3. LOGO 4. LOGO - wersja achromatyczna, negatyw wersji achromatycznej 5. Pole ochronne loga 6. Wielkość minimalna logotypu 7. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Neptis Spółka Akcyjna

Neptis Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za 2013 rok obejmujący okres od 01 stycznia do 31 grudnia Neptis Spółka Akcyjna Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK piątek, 8 stycznia 2016

PONIEDZIAŁEK piątek, 8 stycznia 2016 Rok szkolny 215/216 Aktualizacja 216 godz. 2: PONEDZAŁEK piątek, 8 stycznia 216 KLA Chemia KW J.angielski MC WO, rozsz.,, ED, WO, rozsz.,,, ED, Historia, RR, HS, JO, HS, EŁ, EDB, RB, gr.1, AR, s.15 gr.2,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

! "# $% & '() !" #$ %&' (( )*+ #(,$ (( )++ $-./0 1"'2 0 3

! # $% & '() ! #$ %&' (( )*+ #(,$ (( )++ $-./0 1'2 0 3 ! "# $% & '( (!" #$ %&' (( *+ #(,$ (( ++ $-./0 1"'2 0 3 45' o!6,$ *$+.$..- o 7(*(//#////($--- o "789:/$$$((/#- o 8;-(+1($1(=,.$ >95 ' '?"@5 ';? 4" ';A" '@B " C'!" @@" D:" A?EF" G" G" " H'@II" *$ $( (//+#+5

Bardziej szczegółowo

Ę ą Ó Ó Ó Ż ę Ę Ę Ź ó ć Ń Ą ć Ę Ę ó ó ę Ź ą ą ą ź ó Ś ęć Ś Ć ęć ą ą ą Ę ć Ó ó Ż ó Ż ó Ź ęó ą Ś ęć ą ą Ć ć ć Ó Ś Ą ć ć ó ć Ą ó ó ć ć Ą ę Ę ą ęć Ż ó Ę Ę Ó Ę Ą Ń Ę Ą ę ą ęć ą ą ą ć ę ć ć ó Ó ó ó ę Ż Ę ęó

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ó ć ż ż ż ż ĘĆ Ą ź ć ż Ę ĘÓ Ł Ó Ś Ó ź ć ż ć ż ż ć ż ć ć ć ż ć ć ż ż ć Ę Ą Ó ć ż ć ż ć ż ć ć ć ż ć ć ć ż ć ć ż ć ż ć ć ć ż Ę ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ź ź ć Ł Ę Ó ź ć ż ż ć ć ż Ą ź ć ż ć ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ś ź Ć ź ź ź Ń Ł Ż Ś ź Ę Ż Ń Ę ź ź ź Ę ź Ł Ę ź Ę Ę Ę ź ź Ś ź ź Ł Ł Ź Ę Ł Ś ź Ę Ę Ę ń ź Ą ó Ę ĘĘ ź Ę ź Ą Ł Ę Ł Ą ź Ę ó Ź Ś ź Ń Ę Ę ĘĘ Ą Ś Ę Ł Ę Ć Ź ź Ź Ę Ę Ź ź Ź Ź Ź Ł Ż Ł Ę ź Ż Ź ź Ź Ź Ź Ź Ą Ż ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń ń Ą ń ń Ś ń Ź ń ń ń Ż ń Ł ń Ś ń ń ń Ą Ą Ł Ż ń ń Ś ń Ź ń ń ć Ź ń ć Ś ć ć ń Ź ń Ą Ł Ł Ę ĘĘ Ż Ź ć Ł ń Ś Ą Ł Ł Ł Ą Ę Ę ń Ń ń Ź ń ć Ż ń Ż Ś ń Ń ń Ń Ź Ą ć Ł ń ć ć Ź Ą Ą Ą Ź Ą Ł Ą Ś ń ń Ś Ś Ą Ć ŚĆ Ł ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ź Ę Ę Ś Ś Ś ć Ę ć Ś ć Ź Ż Ś ć Ż Ź Ż Ą Ż Ę Ś Ź Ę Ź Ż Ó Ś ć ć Ś Ż Ć ź Ś Ń Ź ć Ó ź Ś Ń ź Ń Ź Ź ź Ż Ź Ź Ź Ź Ż Ź ć Ż Ę ź Ę ź ć Ń ć ć ć ć Ź Ę Ą ć Ę ć Ń ć ć Ź Ż ć Ó Ó Ó Ż ć Ó Ż Ę Ą Ź Ó Ń Ł ź ź Ń ć ć Ż ć Ś Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ę ź Ś Ś ź ź Ś Ś ź Ł Ś Ś Ś Ł ĘĘ Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś Ł Ó Ś Ł ć Ś Ść Ś Ś Ś Ń ć Ś Ł Ś Ź Ą ć ć Ł ź Ś Ą Ś Ł Ą Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś ć Ł ć ć Ł Ł ć Ź ć ć Ś ć ź Ź ć Ś ć ć ć Ś Ą Ś Ś Ś ć Ś Ść Ś ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ń ć ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR LVI/608/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XV Edycji 30 kwietnia 02 maja 2015 rok

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XV Edycji 30 kwietnia 02 maja 2015 rok Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Wielki Finał XV Edycji 30 kwietnia 02 maja 2015 rok XV Edycja Turnieju Harmonogram 30 kwietnia 2015 godz.12:00: Wielkie Otwarcie Finału Ogólnopolskiego na Placu

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Zlin Z-142; SP-ASN; 17.04.2004 r., Kazimierz Biskupi ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Zlin Z-142; SP-ASN; 17.04.2004 r., Kazimierz Biskupi ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu Zlin Z-142; SP-ASN 17 kwietnia 2004 r., Kazimierz Biskupi ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 14 1 Samolot Zlin Z-142 (SP-ASN) sfotografowany przed wypadkiem. hhaannggaar r

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.)

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ECOTHERM 92 DETAL 92-001 STRONA 3 92-012 14. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "Witraż" Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku 92-011 13

ECOTHERM 92 DETAL 92-001 STRONA 3 92-012 14. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witraż Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku 92-011 13 Nr rysunku 2 016 016 014 014 006 006 007 007 007 007 005 005 018 017 017 015 015 018 004 004 008 012 008 009 009 009 009 012 012 019 012 019 009 009 013 013 009 009 013 013 010 011 004 010 011 004 - STRONA

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku.

REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. REGULAMIN WYBORÓW I ZASAD PRACY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY W VEOLIA ENERGIA ŁÓDŻ S.A. uchwalony w dniu 16 września 2015 roku. przez zakładowe organizacje związkowe w oparciu o Ustawę z dn. 24.06.83

Bardziej szczegółowo

Energy.org.pl 1K0959455R EC0002

Energy.org.pl 1K0959455R EC0002 EC0001 1K0 959 455 DG 1K0959455R DO WERSJI BEZ KLIMATYZACJI A3 05.2003-> ALTEA 03.2004-> IBIZA V SPORTCOUPE 06.2009-> LEON 05.2005-> TOLEDO III 04.2004-> OCTAVIA 02.2004-> SUPERB 03.2008-> CADDY III 05.2006->

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

" '* ? +> & "6 , +%-6

 '* ? +> & 6 , +%-6 ! "# $%&'( )* +,&- #.' /01" &20'&'1"" 31 $ " $ " 0&(,10( 4 1#%( ""* 1#% 5! 5 1"&6 1"& ""5( 5 5 5 55 7 5(,&")181#%( +".91'.6 )"'65 ( 7# 6( ( ( ).9'':'&.966 2"':'&.92"2* 0' '1"' 4 '1%'";!8&"&'"""') ;5 "6

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ĺ ĺ ę ĺ ż ż ĺ ś ń ś Ł ś ś ę ń ś ś ś ĺ Ż ś ę ń ę ę ę Ż ś ę ń ń ĺ Ł Ż ęć ś Í ż ĺ Ż ę ż ę ę ĺ ę ę ń ĺ ń ĺ ę ś ť ę ś ť Ě ę ń ę ń ż ę ż ę őż ę ę ő ś Ż ś ś í í í ę ô ę ę Í ę ś ę ń ń Ł ń ż ę ś ś ż ś ę ę í ő ę

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Poznaniu, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

zaj.techn./informat geografia historia matematyka biologia * rewalidacja * rewalidacja wych.fizyczne j.angielski .niemiecki zaj.

zaj.techn./informat geografia historia matematyka biologia * rewalidacja * rewalidacja wych.fizyczne j.angielski .niemiecki zaj. Nauczanie indywidualne : K K 1b od 02.09.2015 wych.fizyczne (z klasą ) zaj.terapeutyczne(z klasą )co 2 tydz 2 8.50-9.35 wych.fizyczne (z klasą) zaj.techn./informat. ( WJ ) zaj. z wychowawcą (z klasą )

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ G, Rg Oś P Sj Uę Wjó Pj Pg W Obó Wjh BANK ŚWIATOWY UMOWA NR 7358 POL W, 25

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej.

ZAPYTANIE CENOWE. Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej. Wałbrzych, 15 kwietnia 2011 ZAPYTANIE CENOWE Kod CPV: 79822500-7 usługi projektów graficznych W związku z realizacją projektu pt Fundusz Pożyczkowo- Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się...

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Lista produktów objętych ryczałtową opłatą za naprawę.

Lista produktów objętych ryczałtową opłatą za naprawę. Centrum Serwisowe HP Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78 ul. Szturmowa 2A 03-301 Warszawa 02-678 Warszawa tel: Lista produktów objętych ryczałtową opłatą za naprawę. Poniższa lista ma

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DUO CLASSIC 68 DETAL STRONA DETAL STRONA 3. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku

DUO CLASSIC 68 DETAL STRONA DETAL STRONA 3. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 16-070 Choroszcz, Łyski 79C k/białegostoku Nr rysunku 2 012 012 010 010 006 006 007 007 007 007 005 005 014 013 013 011 011 014 004 004 006 006 007 007 007 007 006 006 006 015 006 015 007 007 009 009 007 007 009 009 005 008 004 005 008 004 - -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LIBET S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LIBET S.A. Raport bieżący nr 17/2015 Data sporządzenia: 25 września 2015 r. Skrócona nazwa emitenta: LIBET S.A. Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. Podstawa prawna: Art. 56

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu UCHWALA r Zrrqdu Pwiu w dm grudni prwie miny bud2eu i burclzeu Pwiu pdwie *. 2 u" 2 prk. 4 uwy dni 5 cerwc D. U. 21 y., p. 595) r f. 212 u. 1 w w finnch publicnych (ek.jednliy D.J. 21r., p. g ). 1421 wku

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 roku Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

MARINE COMMANDER 3000 (Morski dowódca 3000)

MARINE COMMANDER 3000 (Morski dowódca 3000) Spis treści Wstęp... 2 Przygotowanie sprzętu... 2 Start gry.... 3 Bitwa... 5 Warianty gry... 6 Wybór wariantu gry... 8 Tworzenie własnej pozycji startowej.. 8 Klawisz Near Miss 10 Sprawdzanie pozycji startowej.....

Bardziej szczegółowo