Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców"

Transkrypt

1 Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.! "#$#% % & ' #! "#$# ( )# * '! % '! % &% & % # +!'! "#$#! # $,+-./0- $/ 1-.$12$ Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Warszawa, dn. 16 maja 2008 r.

2 - 2 -

3 *# "+3 *#4# 5 $ 1 Emitent: 2 # + 67% 78966: 77774:;<=4 ". ## % >***?." 66 ;4; ;4; 7678!"#" A## """ ## Autoryzowany Doradca:.B? $ 1 " ## #?& 8% 7798C: =<C= ". ## % >**?." 66 ;D= =6 C7 66 ;D= =6 :C!"#" A# """ ## *#6# $" % &#" '(% $ ) ""(% (" ";#777#777 $)* + $% E% 2% 1% 5% F! 7%47 )*%( #,-"(." / "0* & : ; G ;#777#777 ;77#777%77-3 -

4 < "0*("#=#$(=""(%("" (#8"( $)*""()(1"(= #-5-8-&-:-;"244>("(=$:""#$(#(244>%1+ /(?%8! /$ +%")$""((#8! (# $$"%&#"'(%""(%("" (#8" $"(=(="# (9+((=3$"+%$ (= /$""(%(" "#- 5-8-&-:- ;)" 1 ) "(= "1(10$1#1$),( *#D# + &! 1 *,0 #" (% " 1,(, 23 )( "( % $ 0 $+A(,B $)"""(((" *#8# + % 1 *% &!%! '(= "(=(&#'((-"%,0-)$ $0"=""(= :""## "(%&(## %"""(%(""## ' #" &#" '(( ) $# "( $( $# &#" '(% - 4 -

5 *#;# "! *# "+3################################################################################################################9 D 9 *#4# 5 $ D 9 *#6# D 9 *#D# + &! 1 * *#8# + % 1 *% &!%! *#;# "! ; 9 **# 20/*?*./0/?$###################################################################################################9 C 9 **#4# 2! C 9 **#4#4#. **#4#6#. **#4#D#. **#4#8#. **#4#;#. **#4#<#. **#4#=#. &!! **#4#:#. **#4#C#.! **#4#47#. **#4#44#.! **#6# 2 % 5!' **#6#4#. **#6#6#.! **#6#D#. **#6#8#. **#6#;#. B **#6#<#.. **#6#=#. **#D# **#D#4#.! 5 **#D#6#. 5!. $ " - **#D#D#. B **#D#8#. # **#D#;#!"# **#D#<#. &! & 5? F # ***# -"-E/ -1- *510*$H5 0$ *F-.I$2J5 0$ $.+5 1-?,I52*5 *F-.I$2/J/I############################################################################################ ***#4# C#1# ***#6# $ C#1# - 5 -

6 *K# 1$5 - *"+.,I5+$2L F*$"- /2L.- $10$/2L 1- $H+5.$+/ 5- "/"+5I, -E.-+,###########################################################9 4< 9 *K#4# "! %! % B B!B < 9 *K#4#4#. 5 $ *K#4#6#. %! 5$ *K#4#D# " 5$ *K#4#8# -, $ *K#4#;# -, % *K#4#<# -, *K#4#=# -.. ( 5) 4DCM6778 *K#6# -! D 9 *K#6#4# 1 %!# *K#D# - % C 9 *K#8# C 9 *K#8#4# *K#8#6# ()# *K#;# -! 5!# DD 9 *K#<# * 1 *% D8 9 *K#<#4# - #& *K#<#6# - #& *K#<#D# -!#' *K#<#8# -!#' *K#<#;#! #$ *K#<#<# #$ *K#<#=# -!' #$ K# 1$5-5I*+52*5#########################################################################################9 D= 9 K#4# D= 9 K#6# D= 9 K#D# % D= 9 K#8# %! D= 9 K#;#? D= 9 K#<# -!! () DC 9 K#=# *!

7 K#:# * B B! K#C#! % N & & % N & ' & % &! % &! & ' & K#47# % K#44# B 5%!' K#46# % 5%!!! % & %! K#4D# - 5% % 1 * : 9 K#48# " : 9 K#48#4# " &% K#48#6# 677: N 6747& K#4;# * 5 G!% C 9 K#4<# * 5 G % & % & B & '! ;7 9 K#4=# * B &% B % % 46 % % ' 5% '! ' ;7 9 K#4:# 0 5 B %! ;7 9 K#4C# *!! % ;7 9 K#67# % 5 % ;79-7 -

8 K#64# ;7 9 K#64#4# 0' K#64#6#. ' K#66# ;D 9 K*# ".$ -01$*$ F*$"- 5#########################################################################9 ;8 9 K**# 0$OP20*?*################################################################################################### K**#4# 0$OP20*?. 4 N -?. " K**#6# 0$OP20*?. 6 9, " " : 9 K**#D# 0$OP20*?. D# +!' 0 # K**#8# 0$OP20*? ! D 9-8 -

9 **# 20/*?*./0/?$ **#4# 2! 5 **#4#4#. :"" " % $ $1( # 1%! #" :"" $ $,1%(=""%!#(=#"+!,,%!-%( (#- # (# (##(= $#+- " ((# % $1( $ $($# ""( #(= #""+ ;1+ #" :"" = 1%" $+1$(- #, (#(*-, 0 % ) #(= #""+, $*"0$$(#%$1%%1+(=#"+$+A$ $(#(=#(=#"+ **#4#6#. :"" $ $ " #"+ = "1(=- 1%"(= #"#"+?# "(0*1%! =(=#"#"+",(#0,"+ (="(= $#"+ $(#,(" #,"+$((=-"(!#=$%##"( %$ %###"#"+A%#1%,*$1((# $($#-0:""1$(#*(=#"+)#(*$(=("(=#"#"+ **#4#D#. :"" #1 "( + %1+(= + 10 " ) 1 '"#= " %) #( " )"% ""% :"" (# "#" ("#, $/ - ) ) 1 1, $(10 %% :"",(#(*-, $+(%,$"#*$#($$ $%("%$ "(#10* "1!- ( " ##(0 (#- #"+( 1 :"" %"=- #"+ "1( )" $ **#4#8#. :"" $ % $#"+ = #"+- % %, $(#(, (#(* ((# =$1%(=$$(#+-,)$1,(*$##(0 :""""),0 )0$#"+ D""#(#-#"+($+ %(,$1(* $(=(:"" # #:"" " "( (# -#"+ $ 10 %(*%)#$(#(:"" **#4#;#. :""#1 :"""($#1#() ( $ " )% 1 "#" $+1#! #(, "* ", $$ % # $= $"+ $) = (,(("# "0 (#? :""," $"(= $"+ #( ##+ "% #" 1% #"%(= / $($# # $" #(= $$ #(-:"" "( )" " $"+"( - 9 -

10 **#4#<#. ""% :"" #1 + "(= $#"+ 1% " (= "#" $1(= ") $+1# 5$%))(")%$ # "##(0-" ((#-,$ %1%"(1%$#"+-:"",(*"$"*#" B$1(== #!#"()$":""%$*$+1"#%$$(=+#"1 $(#(#"(:"" **#4#=#. &!! /,(%!(#"("0#""+= 0"+#" (#! $($# ) #(= $#+ % #"( 1% #"+ 1( =# :"" $ ) $ $( %) $ # = #( $# / # ""= 0 " 10- :"" 0(1 $(= $+-,(#(#*"#% ((#-#"+%1(*$1((#:"" **#4#:#. /$%&#"'(%)#0($#"#:"",(E%"E / $+1#"$$0F244444#:""-$(=(#(F %1+-(=1G3>#$"#1(%1=/(?%# (:""! #:"""#"$"%# #"(1%") =( / $# :"" $ $( $ E%" E " %, :""- % ("#-$D#,$$#")#0%#:""$E%"E, * ) ( ""% $1( ( :"" #(= #"= (= $ ""% $+1#- "( "0* =1 $(= $ /?% # ( # (", $1(* #(" 1#"1" #$((= (") # ( 0(= :""!" ",0* $,( $#" # #"% $ # )#0% $" $"- +,, $1(* (") # ( 0(= **#4#C#.! / # $( (( - :"" ) (1 " "#"( $$ " (= #""+ '" ((#-, "$ % $ $ #,0 " #""+ $ )"0- $($( 0 (%( $ :""- #($#" **#4#47#. &( "#" )"(= :""- $(= "$= ""%- ) ) 1 )#( %, #(= $#+ $ $0 1% #"+-, ) $1,(*$1%"$% #(#" '" ((#("$"0 )"#"$+1#-%+#"(#(=$$(%(=1+- #"$(#(=#"+-#,$1(*(#)$(=+ (# # **#4#44#.!,1%#01%,"* $#"("$ $1( )% ##)% " ($!( ($ ( % (* (#)"()"(-"## "#" )"(= 1% $+1# 1!-#"+( $ )#0* #+ )"%!

11 ""%##(1%$+1#$(#1 (%#"(0!,(= 1B #"%(=-,#,"!1%$+1#- (1=1%$+1#"%!- #"0*1B!$1#B11%$+1#- (#$"""((=,$(#1""($,(#=$+1$($+1##((="(""$B"- 0%#(=#""+1%(=$+1#)$#$+1#:"" **#6# 2 % 5!' **#6#4#. +:"""("$,(#($#%$ #("# H(= $"(=#"+ ("##!$1(#10* "$)-"( +,1!-$0$#1)(#%$%!-(( "%$ (-$"(#$)"" (#" (") (#%!,(#*$%)-,$%)##"(%$,*$1( #(),(-"( +,$$(=+:"" **#6#6#.!?( )#0* + (= $ :"" #0 (%!. ), 24> (= + " (= "= (=, # (#(*-, 0* "#= +, $(10 *-$(%"((===#(="#!.,*$1((# :"" **#6#D#. :"" 1 # " 1% $)" $"(= +,,- $% ( ) % $(- #"+ $0 % * $1( $% ) (#+ (= :"" +, ( "(= = $- #"+ $0 "( $ 10 :"" # $$( $ % 10*$--( #%$*#0*(""%"%(# :"" **#6#8#. 8)"($$+$"#(=-$("#="$",*%"(($1($ $(=+ :"" $1( $" ((#-, ( $ $ $+1#)- # #" $"#%- % "* #" $ %( # - # %1( $1(* #() ##( :""? 1 # "$" $$+ $"#(= "(,- #"+( $+1$:""-#$(#1 ($#"$"#I **#6#;#. B :"" 1,(- %, " "1 ")$0* #""+ $ #( $$1( (= $+(=#"+-$#"+$(=-( ## ("= #(((=, (#(* ((# #1+ $+ ## ("= #(= - #"(-$##"+:"" #( %"((*#+"#H1%"1(= 1( ""(=-)$1(%#"(#"# B$%(=-"$

12 **#6#<#.. (#1%!!,($"1 ""(#(# "($#= %!"("$,("%$ #E,)1,(*-, ##" %$!- ("# #"(0! " $, #- A $" ($1,$$#"('" ((#-,"#(" +,( ":"" **#6#=#. /? :"",( $"1 " (# 1%!! ##",( (# =)( 0 (# #(= %(=- ( $" (= %! " #%$1(* "##(0 (#-$)$#1%-$"$1+ #1(= ) 0(= $#"(#+- $(= ) $%+(= =! D0- $ %) #"-, (#!! " (-,( ) $* "((= $+ #,(-$%(=1)%!%$($$#"($"1 ((#H=(,($1% &##"!,$(%*#% :$(?=J %($%(,"! )( (=-#"+ # $ 1( $%+(= #= "-,,"( #(=,(= $)")( (=%(*")$#(=%!E,*"$1("$ :"" **#D# 2 **#D#4#.! 5 #$1(0*"#$+1#"(=""((("",(B#$$,( #1(=$"+,$*-,(#:"")%1(*( "$"(# **#D#6#. 5!. $ "- :""("$"%*$$+(=""(((""D,:"" )(#(1#+#0(=- %"""(%(", $*:""-)$$#*"""- *+"""(:""""((("- (#(*""(:"""""(((" **#D#D#. B %"""(%(",*+"""(#"=)("= $($#= %( "" $$( ""(( ("- %( (% "% $B" ""#+"#:"" **#D#8#. # %"""(%("(#"""(:""$($#-%( K (0*"(=""+"1)%- K """(=""+ /(#""+(="""(((","$* +, # :""- ",,0, ( "( # $1 $ :"""#(= #+-, %"""(%("-,(%"%"$B""#+"

13 #"#%1$10:""$($#$#%1$10 $#0#+"#:""$##"+$")$- #"#" #:"" **#D#;#!"! "# $ % & "' " ' " ' **#D#<#. &! & 5? F $+1#- #"+(= # " $ ""(% (" " (# 8"- "" $+1# $ J"(""( /#"(-$($#-%(:"") (#(1 ) (#(1,( # (# $$+ $- %+0 #+ (#(=J"($J"(""(-%, 1,(*:""# ("( ( "9GJ"($-%, 2 (*()(#-#0("-#"""(((""- 3 1,(*- $ %) %+0 (") $"- #"+( # " #1- # ) $),(# F "*# (0 E#( # $),- # L % J" "" ( L, "* 1, :""-#"+((#A(#,(##0MJ"-( ? :"" 0-, - #"( #0-#"+ %1(( #"#* 1, :""#"((=-#"+(=$(,

14 ***# -"-E/ -1- *510*$H5 0$ *F-.I$2J5 0$ $.+5 1-?,I52*5 *F-.I$2/J/I

15 - 15 -

16 *K# 1$5 - *"+.,I5+$2L F*$"- /2L.- $10$/2L 1- $H+5.$+/ 5- "/"+5I, -E.-+, *K#4# "! %! % B B!B *K#4#4#. 5 &"""((("" (#8"$) $)* + # (#1(= # &-:- ; " )* %(#,-1 "0*644444$)*""()(1"(= *K#4#6#. %! 5 /("# # :"" # (#1(- #- #"+(, %+ $( $?#:"" +,,0"#-$ *K#4#D# " 5 """ 8! $,(= %+(= %B # :""- (")$ +,,% $#:"" *K#4#8# -,?% "6"2J"(""(-$$( "0(#"= = " $( $$+ "0(= "- $" ( " $)( :"" ( &$("!$+ / "0(= &!/! "(= $$+ "0(= $" = $ = $ $( =# $$+ "0(= $(1% )$"% =#! =# $$+ "0(=,,* (" $ $" $( "# =# ( N("(O%0"$("%-#"+$"%"() $B(#(= $$+ "0(=#(=%"0-#"+%(* (1$"$+ =# $$+ "0(=?% " 9 " F J"( "" (- # "" ( % $+1# $ "(" ($$"!#- " 1,-$+A"(B$"%%-%0"$("% ("%$"$B$#"(="""(% = (" % 0" $("% L " " 22 " 2 J"( "" ( L $$( "0 # "0 0"- % (* $" " = ""( %,0 " 0" (" $ $1( " %,0 # " ("(##($($$+ "0(="( =# " 26G " 2 J"( "" ( #0- # $"( % (#("(* $- %+1 " 26P " "( " ( $ ) $ # $1 # %= $+1#- $ $+1 # # ")$ $ "-(#(-"#,"#%"#$%$(= #"" %+0 1# - (-$#$1(:""("(-%$(-% ( $" "( :"" (" "# ( "# $($(= #"

17 # $+1#$- ("$1#$$#"$(,L$,(( :"" ("( ""+ (= $(= " (# %( )(= $"%)$""# (#-$""($""# ("#$($(= #"- #(( (($(,% +,*$* ##1*) $"$((""+(=-#"+(="((" / $($# (# $ $ ) $ "#) %( $ 0 $- # (#("( $ "(( +, + ((=- #"+ " $ ( "(((= " ( $ "# %( $ 0 $ /(#("( $ L % " 26G "P J"( "" ( L " ((- =#1(("-""+(=-$ )$ ) $ " (- #(- =# 1( ( "- (0 $ $%$* $"#""(-,""("$ " (# %("("($$"!##"+%##(=$B"1##=- $" % ) $ " "# (#-, "%- ( "#- #"+ $" " ( ""- " #( "( (#!(, "(( +, ""+ (= $(=""(%(""L% "2G2"F# "F9"P$#"FJ"( ""( $" " 269 J"( "" ( H 1# - ( - $# $1( :"" ("(- % $(- % ( $" "( :"" (" "# ( "# $( $( = #"- % (* (* H =#1(("H#:""-$$=(="((=#:""(=""+ (=$(=-# +,%#(*H =#1(("H(=(0 $(=$(=%(=$* $"#""(-"" ##)"% (, ( (-#"+ # " # #)"% #(= $(, (0- %L( "2QPJ"(H,1,(*-(-# )$),(# "(=-=(,"1(#0$ "2QP"2""( ##)"(" H#0$$)($"(:""""+(=- $1(= ##0 "26G"P"($#"$0- H $($# $" % L $ $# $" $ 0 # $)( #B #"%$#"% $"$0-%((#"(1#+"($% #(=- =(-, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1 $( $"- H$($# $"$+1%L$$# $"$0#$)( #B % $+1 $# "% $" $ 0- %(( # " (1 #+"( $% #(=- =(, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1$( $"

18 H$($# $"# "%L"(%$$# $"$0#$)( #B%# "1$#"% $"$0-%(("#(1#+"( $% #(=- =(, ( $1 ")$ (= (=- $" #"+(= "1$( $" (=#1%+ (=(=:"")%$#"( $1 "#" %( :"" # #- #"+ $ "1( ")$ $(= "((= $0 $0 "% :"" #$" # $ ( ((= $1(% +$$#"(($10%$ -$#( %":"" "(=H$"((#-#"+(= " 2G4 " 3 J"( "" ( H 1( =#"#= ( ( # :""-$$=(="((=#:""(=""+(=$(="($$ "0(-$(=" (# %()(=$"%)$ ""# (# )-#"+(#1,((#1$(,(#-%H( " 2Q6J"(""(H,1,(*-(-# )$),(# "(=-=(,"1(#0$ "2Q6"2$#"23""( /(,+#((%L" "2G2"FJ"(""(L(# $$+ " 26GH2G4 " "(- " +, ""+ (= $(= ""(%("""("($$"!# *K#4#;# -, J" $ $ "(# " # :""- # +, #1 $"( ((#0$#"(#$"(-#"+(=1%+%1+$+1$ %1#0(=$((-%#+(=)"#=(0 B?% "G9J"($-#,( #"%1$#(16>-24>-34>-36>-FF>-64>Q6>%+(%1+$+1$R #"$16>-24>-34>-36>-FF>-64>Q6>%+(%1+"$+1-(# "% 1 %1 $ 6>- 24>- 34>- 36>- FF>- 64> Q6> %+ (%1+R #%"(("(=$%1$FF>%+(%1+-2>%+ (%1+- "(*"($+1#)-"P(1%+%1+ -#"+(1)"#$(=,("" 0+%1)*? $ * $% ) 1- #"+ "((!*"#,)#$(=$1=$"( #$"#1($+1#%1+"(=#=$"(%+%1+-"#, #"$(=#=$"(#$"#1(%1+"(=# = $"(%+%1+?%)$#24>%+( %1+-$"#*"( +%)#1%+%1+ # 23 )( 1, )#"% 1/ $($##, ("(= + - # " ( 1- $+A, " F " " (- $*"($+1#)

19 ?% "79J"($#,(#(*$%1#("(= #(= $(, #+ "((= " $ (= $#"+ # $+1# $(=! %1 (# # " %) $( (#+ %1 =1 % % # $(= B- #"+(= " Q3HQP J"( $ H $" $($# (#$(=""(%(""-#"+$"%)$ " (# %( $ "% "!(, (1 " $($##:""-%(,,"(=#"$"%)$$"" (# %( #, " % (* $" " = % (%0) " Q6 " P J"( $ /("#"$($#-%(("(=#")$(#("$ %- J"(3#"344P #"+(=$=(=& J 92-$ 7Q2 J" $ $" % "( $(% (#$ $(% #$ # $+1#$-) +,#:""?% "79J"($H# $+1#$-#"+($+$" %,( % ( $" )( " "% $- #"+( "7Q"2$#"6""(-%1$#(194>%+(%1+"$+1-$(1% $, $"1(= # ( $,( ("#= $(= $ = # ( # (# $(%(#$")$%(# -#"+%#",(#$!$1(,$,( *L% "7Q"2$#"6J"($H$ " $ $)( $"- "( ( $ " $"( # $+1# $ %% %1(%"(%""(=$$+1#-=,("(#"(=$"+$1 1$*(0$$""(=#+?#" "7FJ"($-# $+1#$,,*H$0H(#$ $(= $ % # $ % # - #"+( %1 $#(1 94> %+ ( %1+ " $+1#,0*(*H"F4%%1H # - #"+(%1$#(194>%+(%1+-# +,$"(%,#, " $ $% $(,- 1# "% $ $ $+- $" (,(-94>%+(%1+ *K#4#<# -, J"=###"+#1$))#%1 #"! J) =( # "+ J-, 1( 0"( +" $)+ "(= #" #"($$( #%1$# + "0* :J,1( +" "(" ($$"!# $)+ "(= #" # "( $$( # %1 $# + "0* :J!( (#0 " ) $ %) +" + $)+ $0 "(= #"- # $"1(= $)+,(=%$#$"1(=-#"+(=,$)($0"(#"-"#,+" + $)(- #"+( "* $)" #"- # % $)+,(= " 2G J"( =###"+ #%1"(( $1+=)(=$)+R

20 $)L$()#-(=$$+ "0(=-1+###($+L $0 $0 #" ( ) $) $ % ) $)+R "$$)+$+%$)(R ( $ $)) )0 % $)( 10 )0 $)"-, +" ( $ " #"+(## += " "(= $$(= %1 $#(1 "("($$"!# + "0* :J?% " 26 J"( = ## #"+- # #" $ $)),%,)#$$))% $%%1 #", +" $)(- #"+( "$* $) #"- $ ( ) #- (= $$+ "0(=-1+###($+L$0$0#"( )$)$%)$)+-$#(1"("($$"!#,(+=""(=$$(=%1 + " :JR $%(()$"(")#1+=$,(-, $" 10 %$ " "(" " $ 1( ( =# "#1((=$)+-$ #-,$,""$$$1( #()-, - "(""(#$"(=#1+-("#$((- - (#"$(1$(%"$,(10)0$)"-% "#"(=#1+R $% ( ( ) $ $)) # 1+ $ ("0-$ #,)(#(1$"(=#1+-(1$= $,(R ")$"#$")$$10%-(1$($#+-%(($*#") "##",(%$(#$"1-#"+,##$)($%R $)+,(="%$(#$"1?%1 #"#$+1()$)(-$+(($)((1 " $+% $)(- $)" $ #")- $) (( )0* % $)(!")$ "($ $= #" $ (* #B $+A, " 3 )( % ) & ( ( $! J $1( "- # ( $ "* (- $)(- #"+(= #" $% %1- "()##"! J #- (- # #" (# #"+ ## (# " "" %-%+0$$"$( (#!J(-(-%)##"")$(=$($#=, (# ##" H## (# " "" %- %+0 $$"$( (#R,(###"H## (#"""%-%+0$ $"$( (#-$($#%("$##"" -%+0%( $(() #%$")$"=%R,( *$("(($1(%$ #) R

21 ,L$$1$$)+(=#*#"#0(= #+-$(= "27"3J"(=###"+-"#("(L## (#"""%-%+0$$"$( (#?%$1($(, "27"3J"(=###"+-!J,1,(* $)) $)+ (= #* #" # $(* = - %+0 (10)0"#%##$)+- (( ) #" #0( $) $)- %+0 $ ( #0% $#" # # 1# % % #"%%##$)+- $(1(=##" /(,$(H%)##"H(%-,"3"=(- #""1#! J,- # $)( "% #"- $1,(* H $" H" " #-, $) (#,-, "$1 #0- (# #"+ #", $*""%## (#!($"$1,"-!J, $$* $")$ (0 / $($# ( $" $1, "- ##"$$1("%"(%%1 #"!J(#%( #="(#0(="!J,=(*$(,(-%)##"-,"1(( $" "(= - #"+ $ $)( "( #"-, $)($1#0(=( #+ D,##""1,#-$( + ## (#",($+-!J,-(-#0"(# #=#0(=(-#*%+0 $1$1%$)( #=#0(=(R (10)0"#$)(R ( 1+ # $(= #") $) $) $+1#- #"+$)($$+#")- 1 # 1# %+ (= #"(= $)+ "(= #"- ",,("#,(*($$1(6"##"!(,( " +, $($# %1! J #" $($# (# (##" /$($#(#(-!J,L( "244J"(=###"+H #* $1 $)( & $1 $+1# " ) $ $$( " 637H664 # $+1# =(=! J $(1% #$" %+ $+1# "(= $! J, $"("$*,($)(=0#+$(=-(=$( + "$$%? $ = #+ (#(= J"( = ## #"+-! J, 1,(*$))-(-# )$),(#0)#,24>$(=%)"% # (- $$( # 1,# (-, $)"- =*( (0- #1#" (#%(

22 ! J, +, 1,(* $))- (- # ) $), (#0- " + "0* :J-,- =*( (0- #- #"+( " 3F J"( = ###"+-%1 #"$1$-"#,01,(= $! J $" " 29 " F " "(- A 1 $(= $(=1! J, +, 1,(* $))- (- # ) $), (#0- " + "0* :J #,( B 1# (# (#+ (= $= # #"!J,$"-(-1,(*)$1#)#=#1% % $)( # $)+- # ) $), (#0 $)*)#"0 $)"%(%-%+0$($#-,"%11 #" *K#4#=# -..( 5) 4DCM6778 /(% # #" #"- $1( +" # (# "#, % "(= $(/:2F9M344P34"(344P $#"#"$)" $ " ) ( #" ( $+"(- ) (= $)" $ $"(- #"+ $# #0 $% " " 1% $ (1#"$"1("#"(10$)" "$)"$( $+"(")$(=$($#= %(1(0"(+"("#=$)""(=#"(),6:J- %( 1( +" $($( /$+") :$# #,% += $)" "(=#"(),364:J-=(,#,$)""(= #"(#),"=1(="+$($(=/$+")( "(($B"1## "$)"( $+"( +,$($#-%( 1(0"(+"("#=$)""(=#"(),3-6:J- #,( "= $B" 1##= 1( +" ("#= $)" "(= #"(),244:J- #,( "= $B" 1##= 1( +" ("#= $)" "(= #" ( ), 244 :J- % 1( +" += $)" "(=#"(36:J- 1(+"$($(/$+"):$##,%+=$)""(= #" ( ), 244 :J- =(, #, $)" "(= #" (# ), " = 1(= "+ $($(= /$+") ( "( ( $B"1##?% "( $ #" $+" $% %1 :$# $ = ""(#-$ (- %1$"(- $))#0%1-22 -

23 ?:$#$"$-, +,#*$($#-%($)" $")$( ###"( $+"(?1,((#%(#"##" *K#6# -! %$($)($(,#$"1#1%$$)(=#-( " PF4LPF3#$+1#=(=-"/?%# (:""? % #"-, :"" $" #- # &- : "1( $$ % % % "= $(,(= L # =% & J 29FP- 6Q- $ " # #(= - " ; L "$1 $" % % # $+1# =(=& J3444-9P-$ 24FQ *K#6#4# 1 %! $ $ # "1( (" # # ( #" 1,(#%:"" 9#" 2994 #!B" 5 " / - $" 'H7QGPM94 #" S7 S9 """- "% # 1,(#-1")$ NS7$"1#((( #1)234#(= + "0$ S9$"1#(("$#("(%"+O $ E #5"1(("##-$"=1(/%?%# (2 $A# 2994 #- $(, #$"1 #(% % "% % + # =% 0*$(,=1($, NS3?%# ($)1%10=1( J=1 2L?%# ($#$"1#((#")1"(= $$(674(=#(= +(= " #,=O $ 2 #8"1(("##-$" )=1(/%?%# ($(,#$"1#(%22"(2992 # "!"#/ -$2P3M92-")$"0 NS3?%# ($)1")$=1( J=1 PL?%# ($#$"1#((#") G $$(G44(=#(= +(= " #, O

24 )=1(/%?%# ($(,#$"1#(%6%2992 # "!"#/ -$G4Q4M92-")$"0 NS3?%# ($)1")$=1( J=1 23 H?% # ( $#$"1 #(( #") 1"(= 2F $$ ( 2 F44 (=#(= +(= "01"(=244444#, J=1 2F H?% # ( $"1-, # $(,( #$" #(( "1( )" ")$($+((# $)#0"$($(= )$"1(=#$(,(#$"#(((=1 34%2992 #O $ 1 #&"1("##(=1((%/%?%# ( 37$2997 #-$$(,#$"1(1$$"(=#- " D##/ -$Q74PM97-")$"0 NSF /?%# ($)1%10=1(, 4 & G 2 (?% # ( $(, #$"1 #(( #") "(= $$ ) 337 # (= & +(= "0 24 1"(= #, ( + +($"(=(=# ($$"(=# (?% # ( $ "(=(= # ( $ $ "(= 337 # "0241( +")$( " # " $(!?! ( " $"( 1%% 1 "+ "(= "(= + " $+1# E " %+ %10,(! "- #"+ = #"( ) (# #A# #" # / " $+1# "-( $$$10!?!%($+1#-$"1 =)#(""(=+ " "0$+1# 3 #"(2"(2999 #O, 6 Q: ""G (?%# ($"#*(S7"""$+1#$$(#0"(= "0%#$, S7$"1#(((373741"(=#1)3 737#(= + "0$241"(=O #&"1()"")$($+22P#&)"(="1$+%!? E1%")/"#22P#&)"(="1$!%(/1E%" $ 5 #:"1("##(=1(?(%/%?%# ( 32$2999 #-$$(,#$"1#(%(1$$"(=#- " D##/ -$GQF9M99-"0$,

25 R, : & # 2?(?%# ($(,#$"1#((#")2 3441"(=$$)234# (= : +(=- "0 24 1"(= ( + - +( $"(=(=# ($$"(=#?(?%# ($"(=(=# ($$"(=234# "0241"(=( +")$( " # " $(!?! ( " $"( 1%% 1 "+ "(= "(= + " $+1# E " %+ %10 /"$+1#"-($$$10!?!%( $+1#-$"1=)#(""(=+ " "0$+1# 3 #"(2"(3444 #!(,=1"1$()"%1(-%10, C Q: ""G?(?%# ($"#*(S7"""$+1#$$(#0"(= "0%#$, S7$"1#(((39P741"(=#1)3 9P7#(= + "0$241"(=O!(,=1"1$()"%1(-%10 # : "1( )" ")$( $+ G4 # : )"(= "1 $ +%!? E1%")/"#G4#:)"(="1$!%(/1E%" $ F #"1(("##(=1(?(%/%?%# ( P 0344F #-$$(,#$"1#1% "!"#E# )#/ -$9FPFM344F )#"$1#($$("-#%# L$+1#$ NE%" EO / -($$"1(=# ($$# 0*"=1($, R, =#? % #0* " $"B """ $+1# (%+ # $+1# =(= $$ $(, #$"1 #1% $+1#- /?% # ( $" $* $ $ # "(=(= # (- ("# $+1# NE%" EO / - %),("%$ ($+1#!("1-,=1"1$)"FP37%1-%1+$"((=)O R, :# /?%# ($"

26 2 $(,(*#$"1#1($+1##"(39P74-441"(=#"( "(=-"#") "(=$$")(=33 463#(#1(=(= "0241"(= #,# 3 %$)$/?%(=1(Q-)(=#"$ #(1# L$+1NE%"EO / "% # ")#B$$LB$)=1(-"4P49344F # F P J$,))$+1##0"+" #)#($!(,(#$"1#1("$1(%"+# 6 8((=#" + "0(=# G #"($( #!("1-,=1"1$)"FP37%1-%1+$"((=)O #"1(10)"$NE%"EO / $ / 3Q 344Q #?( /?% # ( $)1 =1) $(, #$"1 #1%$$)36444#(#1(=(=;- "0241"(=#,# " 5%1(;B#/ -$234QM344Q )#;"$1#($#)"-#"(=(=# (:"" =$(1%%$$0*=1($, R, =# 2?(/?%$"$(,(*#$"1#1($+1##"( "(=#"( "(=- " #") "(= $$ " ) (= # (#1(= (=;- " "(=#,# 3 ) (= # "$ # (1 "(=( # - 0= $$(=$(=$=# F P J$,))$+1##0"+" #)#($ /("##")"#1($), 6 8((=#" + "0(=# G Q #"($( # $$()B37344Q #O " / G "% 3447 # ( /?% # ( 8! $)1 =1) $ "(=(= # $$, = " "(= "(= =1) ("#="(=(=#(=:""-5-8-&-:-;## " '(J#/ -$2496M3447 0*"(==1$,

27 R,2L $O$. 4 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " &!!! " (/?%$+1#$ N8E!:O / L%) $ # $+1# " (# 8"- %( $ ;1)!$+ / "0(= / #""(((""$)#$1(0#L=-")$ (/?%$+1#$ N8E!:O / #, "0 #$(()#0#-((#0#$"1#1%$+1#"$+-,#,"(=# " )*1"(="$244"# " )*%(#,$"!((%/%?%$+1#"1-,$(,=1"1$)" (0O R,2L $O$. 6 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " (/?%$+1#$ N8E!:O / L%) $ # $+1# " (# 8"- %( $ ;1)!$+ / "0(= / -#""(((""$)#$1(0#L=-")$ $" "FFPS3#$+1#=(=(/?%$+1#$ N8E!:O / #(#(=$+1#-5-8-&-:-;##!( (% /%?% $+1# "1-, $(, =1 "1 $)" (0O /#$($(,=1$"(=(=#:""#(=# #-(/?%# ($)1 +,G"%3447 #=1) """$+1#)((#"((#$"1#1% %""0"=1($, R,2L $O$. 8 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: "" (/?%$+1#$ N8E!:O / L$" "PF4S2 # $+1# =(=- # ( """ $+1#- $% #" " % 9 #" 2994 #$:!%+#%-"!B"%5" %/ -$" 'H7QGPM94 $+A("""-"$+-,

28 D# S7"(")$ N2 $"1 #1( $+1# ( $)*" "()( 1"(= ) $)* + # #-5-8-&-:-;- "04-241)*%(#,# HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 3 $"1#1(#1)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "()( # # - (= H44442 H " "(01"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $)*" "()( # # 5- (= 5H H "067441$)*"()("1"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ")*""()(##8-(=8H H " )"0"()(1"(=- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "( " # # &- (= &H44442 &H " "(0"1"(=- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "()( # # :- (= :H44442 :H " "(01"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ( 0 $)* "()( 0 # # - (= H H " "()($)*"0 1"(=-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH % ( $)*" "()( # # ;- (= ;H ;H " $)*""()(1"(= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F81(#$"1#1($+1#"1$1(%"+# HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH P$+1#,"*%%$$B" "(#($(HHHHHHHHHHHHHHHHHH 6,#$+1#,"*(=1(/%?%-($$+1#) %# -#"+%#(* O, 5 /G"%3447 #(/?%# (:""$)1=1)$,? ##=)(=(0(=$##-5-8-&-:--; " ""(( (" " %( $ ;!/ ") ("#= $(,(= # :"" R,2L $O$. D 0 " R2-I.5""S "#$# < 677: " $ "- 2#(/?%$+1#$ N8E!:O / (,%)# "#-5-8-&-:-;-%$$"(39$3446 "" ( & J 27F- $ 26F7 $+A( - $,? $+1# $) #= )(=1B(=")$(,(=#-%+0 (&$("!$+/ "0(= + ")#-5-8-&-:--;$($$+ "0(=

29 3 (/?%$+1#$ N8E!:O / $,? $+1# # #= )(= (0 (= $ # # &-:- -; """(((""%($;1)!$+/ "0(=/!( (% /%?% $+1# "1-, $(, =1 "1 $)" (0O *K#D# - % """:""$%+(= %#"-#"+(=#:"""(& #-5-8-&-:"))($($(#$+1#T(=?##;-(" (=1(?(%/%?%# (3Q344Q #-"( $(($1"(#-#$()$1 #"(#B()F2%3447 # /("# #:"" $ ""(% (" " (# 8" + $= ((/(#""-,?(/?%:"" #"1$ $+1# #344Q#1$1(#%" #"(344Q *K#8# 5! # $( " # :"" #0 $$= # $+1# =(=-(=$$=$"":"" # $(1%$= #""#(#$(( *K#8#4# # $+1#$(1%")$$"# 4) # $1(#(#($(-($%1% "- #"+("1$($%=1($(#($1"(#?%#"-,""":"",(=$"B$$1(#-" "FPQ S3=-%#"+((# )"#($(=# J$(((( #"(# -#"+($#"$ ((( +,(( /$($##"(="$"(=#(#( " =#$$+ "0(=&B(((("$?(/?%= $(#?%S32"F"""$+1#(("B(?(%/%?% ( #"( / (( $ " # $" ($1") (( ( # "( " " ) (% " ($1"( (( ($1"( (( $+1#= $(= "( " $?(/?% = $ (#?% S32 "F """ $+1# $) ($1"( (( "$ $+A, % += )( ((!" $( #0 " ($1"( ((,( * S 92 " 3 %+1(=? &1 &!/- % #"+( B ($1"(((,$($*0"%$"$(( ($1") (( L # "# L % $- % "22Q " 2 #(%-$$1(24""($1"(((

30 6) " "PFFS2=H# $$B")(=#"(=$$+1#) #$(,#$"1#1%-"#($(=# /?%,=1($*# ($$#10)0-," 1$1")$$1# =1$)""$+1#- =1$)")#0"=$"(=%1+- =1(A$$#/%?%? $" /?% $ $) $( $ $ $ $$)(#A$+"!(,(%"-%(=1$(,#$"1#1%"-, #(*)"10$"(")""-# =")$#,(#$$ #=#0(= =R # (* )" $ "" $($#- %( # - #"+( 1,( $ $-)0("#=(=# D)?% "PQP=# $1"#$+1#-$"1($$#$ ( E"#")$)(# ("##(=$#,%=$1"#$"1 #1($+1# /#0*$1"#(=$# #$"1#1($+1#")$"( "0$(=$%# $1"##((,"$1")$(=$1# $ $- (* $# $ ( $+1#R $# $% (% $- $ 0 $ (%$$$1,$=#"$("%- $ %- "0* "# $+1# $(, "0* ("#= B- ) $ = $#( $"(,#$1$)(# (- $"- $1(* #""% %1 " # (%1=("0#$+1# U#:""$($1"#$($##$+1#!""""$+1# #0,(= (= $1 "% "#- " $ # :"" $ 1 "# #(($+1#-$$#(=$1"#$"1#1( 8)! $ #,( * $ ("# ( $ 10 () $-"##""$,("#(,!" $("#=$1(=(,$($#=$(##-0N O-( #" # $#0 " # #"-, ( # " (0 - " #"% $ 10 # () ) " $ $ #" #- 0 $($# # "(=L#$%$ =#$$+ "0(= &$0* ( # (# $" $$ " FFQ S2 =- #"+( N# (O- $" " ## #$"1% = #" $+1# #( &$0* ",("# $= "( $=#$")$ "3G6S2#(%-0$($#" )"#%$$ $1 "F3Q#(%,( (*-, #- %( # $+1# $ "( # :""- #"+(= " ",("#- $ =#= $$+ "0(= ## # $( =# $$+ "0(=-$%1"(=#$(1%# "FP4SF#$+1#=(=

31 J" % #- #"+ = #" (- "1( $ $(, "0 #" (%$#"'I2 6'I2 G *K#8#6# () # $+1#$(1%")$$#$( 4) 0!(,$# = #"%)(-#,(*$(,01 =/%?%(,"%"# ; "%$"$1( /%?% "P43-P46=-"#,,0*("$# $ 1 /(?% A % /(?% #"# % 1- $+" $#$+1=(=1(/%?% "P33S2S3= /1% "9"FJ"(""(- #""/(?%$+1# $ "(" ($$"!# "( :"" " 1, - $+A "(B $ " /%?% L % 0" $("% ("% $ $" $( =# $$+ "0(=- $" $B $ # "(= """(% #,"(*/(?%(#(*$%10$$1#-#"+( #,(*1# -$#$+1#!1"$(*$0$ (%,01#)%$"#1+ "P23 "P32SF= /#$"/(?%-# $(1%$"!%1/(?%?% "P22=#$%%1/(?%""":""$ %$%1# ($%$(,$"%+1%1+$+1!#0(=$$#/%?%!"$(1%# # - $"(24>#$"1#1% $+1# "P44S2= """:""(=$"B"(#!,"%%1 "P34S3=!$%#)%$"#1+/%?%,($+=1 "P32SF=!, ( $ #+ $= )"(= $# " "(% $ /(?% "P4QS3=!,($+$? 10$+1#$% $ $ ( $ %1% " $+A $)"0 $ ( % "F96SP= %!$% #? "( # ( $(= ""( %,$"( "#"+%$ "P4QS2= =!1,#$"(0/(?%$("(#)- 1, "= + /# % 1,(* # - $( 24> #$"1 #1% $"%"(/(?%/#($(%1## " P24S3=!,? $+1#"((=$)"(=$#/%?%? "(*#,(=-,""($( )" $#? $ # +* $($#- %( %1( " (* #) $+1 $+1 $- $+1 $+1,- %+0 $ " "=(=- =(= %((= $)" $($# %( %1( *1# $$0# -($

32 "(/(=$($#=,*$0-$+A," += "(% #B /%?% " P37 =!( %) %B (#(= " P37 S 3 = "((= ( -?, * # "((=:""$/(?% '$$/(?% $"(=$#(-#"+-$("*$? $0"1=$#1(=,/?%-",, "1(% *$(=0$(=$/%?% 6) & 0!("$+"=(=1( /$($#-%(=1/%?%"$"""A((% "$+1#$#(# -" "P33S2==1"#,(* #, ("% $# $+1 $+" =( =1( & ("$ "# $+"-#? -($%+(=1#+"(=%+-$(" # -#"+(%11$#=-$$),1$"#1$- # $(1/(?%- # -#"+((1(/(?%-"(#$($#%1 /%?%",$)=1($)"$# / $($# $+1# $ "( :"" " $+" =( =1( /%?%("(0=-$+A#,"( $)=1( "P3PS3=!("$+"",0=1( D,=1$)"$/?%"$"-# #($#"P2 $(,-$(1%$("$#$+1$+"",0"#=1( " P36 S2 =?% " P36 SF = H $($# $+1# $ " $(,% $+"("(0%1=1(-$+A#, #$)=1( D) 5? ( " P7G S2 =- # $(1% $ (" $+" # $+1# J$ $(, = #" ( ( "( -, $(1% # = ( (% $+1 #) "%"$1(* # D""-#"+($+1#$("(*$+"$(#( 8) & 0?% " P44 S 2 =- # A # $( 24> #$"1 #1% $+1#%,*1(%/%?%-# +,$# #0(=$ """:""$(=$"B"(# /(,#,,(1,(*$0? :""$+A$$$( "/%?% " " P42 S2 = $($#-%( " +="(% $",? - ( /?% " 1- "(,- $? $+1# 1, 0- $,* 1 (% /%?%# ((")$(="(, ;) &.?% " F76 SF = H # # (- $"(= 34> #$"1 #1% $+1#-(+($(*#($,/?%%1 (%$-"%("""$+1#$($+$1((

33 <) & 5! ( ) J=1) "( $ $ /?% # # # (- $(= 6> %+ ( %1+ /(?% " 7P 76 J"( $ # % "(,* 1 (% /%?%,* $( $) " =1( $#,% /%?% D, /?%$=1(%"0#$"#=1) "7P " P $(, "(- #( % ("$* " 2P "% ( #%$"# "$%+(= =),")$#$+1#$1"$+#"+- #"+(= "646S2=$($#$1$+1#- "6P4S2=$($#$1$+1# "6G2S2=$($#$#"1$+1# :) & &! # :"",,*-($+1#=)# :""-1-( $" "#,0 #0 $+1# = $+1 ) # :"" ( "# "#,0 "1 #,,* +, (#%1+(1+%1+-#"$+1#=$-"("#, # "#-,("## $" $B ( U $$((*1,$0 "GSPG= *K#;# -! 5!#?(/?%:"" #"1$$+1# #344Q $"1 #* $1 (# % " # "( 344Q (#0 F23 FF " $+-, #"F244441"(="1$($1")((# (- #"3 FF7-971"(="1$#$"1$( /,(="="(=:"" +,$$*)0*(#1-)0*($1"( # (- #, "" ( :"" ($1 ((, ) % $" "(((=?% " F96 = % 10( $) =1( $ (# $#( ""( ($1 (( "?( /?%- #"+ $ (* ) " G )( $ $1( #,% # "%?(/?%"=$(#"" #"((#0*((- B " $ (( " B (( " ($1"( (( " FP7 SF =?% S32"F"""$+1#(("B(?(%/%?%( # "( # ) $( (( ( # "( # :""- #"+( $) $?( /?% =1( $ (# $ =# $$+ "0(= $$"(($(1%(=# /$($#$)$/?%$("(=1( (( # (- # " ($1"( (( " ) % % % &$("!$+/ "0(=&!/?% S92 " 2 %+1(=? &1 &!/- :"" " ( $* &!/ (#0 ((-"$((((L%#0 "($$== "($1"(((&B($1"(((,$($*0"%$"$ (( S 92 " 3 %+1(=? &1 &!/? # % S 9Q %+1(=? &1-33 -

34 &!/H($1"(($(1%# $("#$+1#$"#) +, # :"" ")$ $0" (" $("% &!/ $$ $" $ :""($(&!/0#+ )$((#($&!/ =#$),( =##(-")$ $&!/0#+"((=:"" =#"#+&!/- #"+( ")$ $#, $%+ =# $$+ "0(= + $(= (( # ( =#"$$$%+(## *K#<# * 1 *%?%)#"-,$,-"($"#=+(=$$+ "0(== #"%+(-)-( "(%)$%+(=$+(=$"# "#==+$(*($($"#(. *K#<#4# - $"# $"# =( + $(= ( ) 1% ")$(= - #0(= J" $"#=(+$(= $")$"#"1($(=+"("1((- $"#(29>"(%$(= "33"2"($"#=(+$(=- #") $"# % "("1 "( (( (= $(=+ "("1 1 (#= + $(=)#"($"#-%% "29"($"#=(+$(=/ $($# #,0 #") ") ) ")$(= "= $"#(= " 3F "( $"# =(+$(=- )$"#=%=($(=(($(=("("11(#=+ $(= (= ) "(" ($$"!# $+1#- #"+ 1 $1 # " 33 " P "( $"# =( + $(=? " $($#- #( $+1# (# =( $(=( ( $(=( "("1 1 (#= + $(= $ 1( # $+1($1",0(#0-#"+ "33"P$#"F"($"#=(+ $(=- $ $ # += "?" +, " $($#-%( # += " $%$1+#-$$+1#)(#=("("11(#($-$1( $(#"(==+ /$($#"( #$1+#-"(#0- $$#+="-$+1#"$1"($"#- "#1#)-(#0 29>$(=+-%)+$#$+%$"#-#"+(=""$$"!#?")$$"+((=1#P"($"#=( +$(=?""#=+%)"(=(#$$$"!#1#"J:$# $1"# $"# " $+1# ($1 ()- #"+ $" #") (1"% $"# =% $($($1"(($1 =#10%$"#)# % "3GJ"( $"#=(+$(= *K#<#6# - $"#$"#=(+((=$(=+"("1((()1%")$(= -#0(=$$$(J"($"#=(+((= $"$"#"1($(=+"(("("1((- $(="("1((1()=$"#(=#0(= "3Q"( $"#=(+((= "F4"Q"($"#=(+((=

35 $"#"("1(((29>$(= "F4"2$#"P"($"#=(+ ((=- $1"#$"#"$"($1(()-#"+($"#")$"#$($($1"( ($1 =#10%$1"#)# % *K#<#D# -! &=( % $ ( $ $,( $$+ "0(= $% $"# $"# =(+$(=!"$"#"=+"( +,)$)($(=-"#" (#$,($$+ "0(=-#"(#$(=-(("#$(( )$$+ "0(=&=+$,($$+ "0(=1()$"1(=$% $"#=%+(=?% "36J"($"#=(+$(=H($- #"+$1($$( "0-(#(#%"%"("1=#1- # $"# (#0 = ""(- %)"(= $"# # $"#% $1 =# 10% ) # % # ( $"#(= =+ (#(= $"# # $"#%?#"# +,$)($"#,(=%)"%$"# # $"#% # $1(= $$ "% #!"#, +, (* $( $+# =""(-#0( "36"GHQ"($"#=(+$(= *K#<#8# -!?% " F4 " 2 J"( $"# =( + ((= H =+ (#(= "(" ($$"!#$1"%($$+ "0(=$=(=""+(=- $=(#(=$1"%(1+$+1#=(=0*$ $"#=( (29$(#%=/("#$"("$1"($$+ "0(= $=(=""+(= $=(#(=-,(0"(#( = $10%$ "P &=+$(=+$"(="("1+1()$"1( =$"#(=%+(= &=-#"+( "F4"2J"($"#=(+((=-" +, )( $(=+ (#(= "("1 $1"% ( $$+ "0(= #" (# $(=+- #0( $" " 33 " 2 " 2%- " 3F " 2 $#" F7- ", "3P"2F2P- +,)($(=+(#(= $(#(=$$+ "0(=-#"+(= "F$#"2""(""(-#"(#$(=+- #0($" "3F"2$#"F7- +, )( $(=+ (#(= "("1 $1"% ( $=(= ""+ (= $=(#(=#"(#$(=+-#0($" "3F"2 $#"F7- +,)($(=+(#(="("1$1"%(1+$+1#=(=0* $#"(#$(=+-#0($" "33"2$#"2 "3F"2$#"F7- +, $)( "0 )"(= 1+ # $+1#= (= 0* $ #1+ $+1= #1 $),( $", $)" % %)0*#"(#$(=+#0($" "33"2-%)" # $"#(!#B #$"#%$"#"($"#(-#"+( "P6"2$#"2 J"($"#=(+((=-(#*=((# #$"#( $1"%( $$+ "0(=-=($1"%($=(=""+(=-"#,=( $=(#(= $1"%(1+$+1#=(=0*$"("1) 1+#$+1#=(=0*$#1+$+1=#1$),(

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW RZPRZADZT RADY MIISTRW PRKT zdni....2011. zm ien ijqe zpzqdzen ie w pwie wpwdzen i,, Kjweg pg m u zwlzni niekt6yh etyp6w Slmnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt 2010-2012 pdtwie t. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1.1. WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU...3 1.2. WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO...7 1.3. WALORY KULTUROWE...19 1.4. DOSTPNO KOMUNIKACYJNA...34 2 ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl FISCHER AUTOMOTIVE I SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES Obejmy M8, M10, Ford, VAG 1 Obejmy Citroen, Renault, Volvo, Mercedes, Uniwersalna 3 Złączniki rur, Elementy metalowe 3 Złącza

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się...

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Wrocław kwiecień 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: SMS Kredyt 1. Emisja akcji o wartości 3 mln PLN w trybie oferty

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:.

Imię i Nazwisko/Nazwa:... Adres:... PESEL / NIP:... Nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze:... Imię i Nazwisko:.. Adres:... PESEL:. Dane Akcjonariusza: FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATC-CARGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni w dniu 23 grudnia 2010 roku Imię

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Superfund SFIO Płynnościowy

Superfund SFIO Płynnościowy f FIO Płśi Otl tfl itj t ięj iż j i lij tfl t i ę i żliść iii tji Pf H M Mit Ptfli lti ZZ NUU EFFUUN IERRZZE YYIE O FF ii tt jj t tll t t ii iii i 99//6 ll 6// ii C C li f f li t t t:/: / OOlili / f 7744

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Handlowa. (Model)

Nazwa Handlowa. (Model) Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (27/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 1 (27/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr 1 (27/2014) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego

Bardziej szczegółowo