IN DIMS PL ISSN 001, LECIE ZIEM ODZYSKANYCI4 0,, Oki ZC 0 - Og ei PO I,S KA. 40-LECIE ItEM ODZYSKANYCH. C nj E J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IN DIMS 151114 PL ISSN 001,0975 40-LECIE ZIEM ODZYSKANYCI4 0,, Oki ZC 0 - Og ei PO I,S KA. 40-LECIE ItEM ODZYSKANYCH. C nj E J."

Transkrypt

1 IN DIMS PL ISSN 001,0975 f NR 6 (692) ROK XXXII MARCA 1985 Cenci 20 :I 40-LECIE ZIEM ODZYSKANYCI4 0,, Oki ZC 0 -, Og ei PO I,S KA O 40-LECIE ItEM ODZYSKANYCH 0. E J rw F61:s C nj

2 Z wizytq u prezesa okrcgtt Najtuiaszy (terytorialnie) w Polsce Warszawa. Aleja 3 Maja. Nowoczesny budynek, tzw. plomba', wciani ta pomigdzy stare, czynszowe kamienice. Cale plate pietro zajmujg salony ZO PZF. Jedna z niewdelu siedzib w Polsee zaspokajajgca podstawowe.potrzeby filatelistow. Tylko to czynsze... Rosng z kazdyan rokiem i spedzaig sen z OCzu czionkom Zarzgdu. Tym razem przychodzg z wizytg do Jerzego Partiniewicza, prezesa Okrqgu, colonies prezydiurn ZG PZF. REDAKCJA: Jestet peezesent najwlekszego fleetgo PZF w Poise.. J.P.: Tak. Obejmojemy zasiggiern ai 5 woje 6clztun ciechanowakie, ostrolockie, plookie, siedleck.e, mo i stoleczne warszawskie. Pod wzgdtdmn liczby ozionkow plasojerny sit na druigim miejscen, tut za KanzinViCnnli To teoein A w peakeyee..7 Moist potsvierdzenie w listoch od CzytelnIk6w a clechanowskie_ go coy ostrolocklego, io caul, sic osarnotnieni. CI, co dopier oho, sit zaplsoe do naszego 2Avigaku, isle widan naves dokad sic zwrocle o ponloc. Czy ceasens we jest so tan, Jak w owe./ stare] froszce Jana Sztsudyngera: note sic colowad w czyli, coy T ograolcza no Warszaws, posostawlajoc na nboczol i nie J.P.r. 0 wladzy prc,aenac, to nie ma co m6- wie. Arai w stosunku do Ostroleici, any tom bardziej Warszawy. Wladza nikie sid z egzekudywq. A prezes? Moie przeltonywae, namawiais, prosie... I to wslystko. Prawda, czgaciej prosze kologow z Warsza- wy o peace spolocang ozy pomoc, z Clocks lob Clechanowa. Po prostu sg na miejscu. Trudniej komud dejetcliat z Ostroleki <Ha przygotowania wystawy, anireli Pragi czy Woli (dzielnice Warszawy). To samo diieje sit i w drugg strong. Wyp awa do ktoregol z tyeh miast, to caly &non, a penciei my, dzialacze spoleczni, seamy takie prows do wolnej niedzieli. A to, ie jab twierdzisz w terenie kandydaci do naszego Zwigzku nie,wiedzg, doted sit awrocie? To jai zaletne jest od inicjatywy przewodniczocych bell terenowych... RED.: Pczysosi sit, Co' a lej Unclench byleci cline raz w Clechanostyl. J.Pa W Plocku, i w Siedlcach bylom kilka razy. Nie bylem notomiast w Ciechanowie i Ostrolece. Wcale areszta nie awe twierdaie, by z Liczby tych kentaktaw, jakie mam, jes- tern zadowolony. Ale tea nie wolno przedstawiae, jajkoby to wojewadatwa stanowily dla nos, ego Zarzadas, cot w rodzaju przedwojennej Polski kategorli B. -Co najmniej raz do roku przewodniczqcy.wszystkich kbl prayjeicliaja do Warszawy, na wspolne spotkanie z szlookami Zarzadu Oloregn. Oddzielnie prezesi dutych k61, a oddzielnie malyoh. Poza tym, odwiedzajg ens indywkluatnie w &noels peony Zaragdu. Stararny sit lei wyjeadlar pray okazji wiekszych apolkan glatellatyczcysts. Na przyklad jua tern bylibmy na zebraniu aprawordawczo-wyborczym w Zyrardowie. Chews), z tej okazji odsviedzae duie kola terenowe. Me gdy nas Me prosag, to sic nie wrwaszamy semi. 0 tym, ie wojewedatwa to nie cztujg sit row:ilea filatelistyczna. Polskg B" twiadczy i to, ie w Plocku i w Siedlcach mosey Oddzialy. debrze dajg sobie rode z pozostowiong im samodzielnoacia, Inaczej, pray spolecznym aktywie trlito z Warszawy nie sposob byloby,pracowae z 81 kolami.terenowymi, 288 zakladowymi i 171 szkolnymi. Wszak lacznie moiemy sig pochwalia calordsarni i 4058 uezestntkomi na 31 grudnia 1984 r.). Prawdg jest jednak i to, ie prelegenci i jarorzy nierheande jeddia w term. Moina Mesatq lab arozolniec. Sq to przeciei ludzie nie pierwszej jut mlodoaci, estate trapieni rcdnymi doleglinvoiciasni, a to jest Przeclei calociniowa wyprawa. lace powinien miee co najmniej dwu dnotruktoram etatowych, ktdryah glownym aadaniern byloby odwiedzanie 1E61. I tea nie ma. Beak chetnych. A namo to, w tej filatelistycznej,,polsce B" powstajg nowe kola. Jest widoczny przyrost c w. ned.: Jul XIII zijazil Delegattow PZF w KatawiCacM1 Istodi nacisk w Vrkwale progromowej na warost jakoscl. - J.P.: Jealls jg licaye nowysni wystawcami, niewlele mozemy sobie zarzucie. I w Warszawie, i w Ploekus i w Siedleach so nowe abiory. Pojawili sic nowi wyninowcy. Powolaliamy Zespol Kwalifikujacy Zbiory. Zbiera sic w kaidy whorek i prawie w kaady wtorek pojawia sit Poczatkusiagy wystawca ze swyrn abiorom (albo bez) ieby.uzyskae parade, pomoc... Z tym, ae so to przenvaanie wa.rszawiacy. RED.; Trnilno ze swi'm zbiorein jechae a odlegc. togs swoons. gatwiej i skotecaniej, Won,' pennot tam eklpo. J.P.: Tak. Lees nie jest to moaliwe do arealizowania z aktywem, daialajacym spolecanie. Naleialoby thwniet odanlodzic Alotyw Okregu. Myalc tea o zminnie koncepcji szkolenla

3 proca tradycyjnyoh form, naleialoby wyjetdiat nip. do miasteczek ciechanowskiego czy ostrolookiego z prelekojg rozbuolzajaca zaciekaavienie filatelistyka. RED.: A w ogole, to Owlba przydalby siq tit:molly program delalanla. Odnetenny w stosunku do dwu OrldzIal&w, poznagajacy istniejacemu jut akt, wowi wmodzielntaulo usa sig. Taki program, kings: doprowadzilby do powolanla w Plocku I Stolleach okrig6w. X odnilenny program 010 dwu powstalych wojew6d7tw. Bye mote ohchorly 35.lecta PZF I 70-lecia t- u na filateitstycznego w Warszawie moglyby stano -wit!mauls dla powstania taklch prograrnow. J.P.: ByC Chot sg to zwykle okazje dla spojrzenia wstecz. Na drogg, ktbrg przeszlitmy. Ptzypomarienia sobie XXOTEOni, z Ict6- rych,powdtalitany, wyrotlitmy. To tei jest potrzebne. Zartrwoo organizacji, jak i jej colonkorn. Ellatego m.tn..planutemy sympovjurn Od zalotenia PIP po dialed dhisiejszy". zaprosimy wszystkich naszych nestoraw, protesow okregow PZF, przedstawieieli wlada sympatykow. W salach Warszawskiego Otrodka Kulturalmego (WOK) ocibedzie rig koncert 0,poretki Warszawskiej. Bedg tei pamietki: medal za 35-lecie Okragu stempel na 70-aecie ruohu filatelistycznego. Bedzie bet zorgardzowana pray Kole nr I wystawa najlepszych zbiorow naszych wystawcow. No i jest w dttsku dzielo, More szczeganie cieszy Monagrafia Taegu Warszawskiego", a w niej wiele artykulaw nigdzie i nipdy jeszeze aie.publikowanych. RED.: W.twietle Web Impose tym wiekszym zgrzytent bront , to Warszawa tricks. gazed Powainymiwystawami. A z zarzutem tym spotkalem sic No rainych okregach, a... I w same) War. szawie takie. J.P.: Domytlam Glewnie idzie o wystawe..transfila". Jedyna a zaplanowanych nie odbyla oil, bo trwal stem wojenny, sala sat zajeta byla orzez wejsko. Cbcomy ja jet - nak wprowadzit do planu centratnego na najblitsze lata. RED.: Myile. ie oczekiwania od tak wielkiego skupiska tilatelist6w, adtrodowiska stolecznego sa owcznie wleksze. Wien sic marzy, any Warszawa promientowata przykladenk prginoicia dzia- Iania, Tylko, te z tych wielu" kiedy praychadzi do,pracy robi al- garstka do iliczonia na,palcach obu rals. RED.: Zabramtala to gawk. Jr.: Bo tylko przypatrzmy sit licabo,m. Manny ponad ezionkaw. Z cpociyxn dorobkiem filatelistycvnym doliczyt sit mohna 200. Ale aktyw Okregu nie przekraoza sob. MCwie to o calonkach komisji, oraz osobach stale wspolpracujecych z Zaragdern. Me Bea4 to aktywu kol. A mamy kola kilkusetasobawe w ktorych aktyw ogranicza sit do 2-3 os6b, a nawet do jednej. RED.: cayas jednak przesadcasz. sainych homisji (dolicnajac do logo Kluby Zainteresowan) jest w Warszawie 10. A w kaintej dziala po kilka 000. LP.: Ale to 54 cagsto to same osoby. W Kornisji Naukowo-Badawczej i OKS, w Temastyczamj j Wystaw. d"lf:r17:-..ufg: " ''"'dh tea Mewirny o aktywie Oktegu. RED.: To cow,. at Bialystok, Zielona CiY Bielsko Biala stat no organizowanie liczacych sic Wystaw, a Warszawa: ale? Bo prawda jest take, to najbliisza wystaws, planu eentralnego bedzie w eaxma" a Transport Komunikacjao doplero w 1900 r. dam przyznam, te jak na stolid% na ogromne grad. wink dodwiadczonych Mate-Esau: i na okras 5 eat to the jest przesadnle dodo. J.P.: To plain, no ktoryin mogq josecze zajte liezne poprawki. Jednak nie nalety zaporninod, to mielitany no okresie tej kadencji truidmych rprzecied wartunkach, talkie wystawy jak Polska ZSRR". Proletariat 100", 40 let LWP", 40 la( PRL",Praga 84", AO lat MO i SB".,Plock", wy,mienilem tyiko to wigksze. RED.: Oby z korzyteia dla Warstawy, zmieams, iednak temat na przyjemniejszy. Warszawa ma al Klub6w zainteresowan.. LP.: Drub", Narody Zjednoczone", ' bled Znaczka, Vassavia,na". Okrapiitzyk" i Fiktimenitoi". Nielettre wykazujg dote akty,wriode. te to aktywnott jeszcze wzrotnie.po powolaniu Rady KIBBu Fidotelisty, a to sit wiete z wykoriczong 0014 posiedseb. Teras kiedy ogromnym wysilkiom calega aktywu Oloregu, jest jut gotowa trzeba zapewnie jej prawidlowe wykorzysta,nie. OptaccAvaniem takiego programu ma oil wlatnie zajat Rada Kluba, w sklad klarej m.in. wejde PrXEdStawiciete wszystkich siedmiu KlubOw Za.interesowat. Wyobratarn sobie, ie kluby to beds organ:zowaly spotkania tema.tyczne i wymienne, ie zapresze wyblitnych fachowcow (niekoniecznie filatelittow a np.,naszych orzedstawioieli w ONZ czy hifftorykew WagszawY)... slowom. to sale bedzie tetin.ie tyciem i orzyczyni not do otywiernia dzialalnotei Pitatelistyczenej w Okregu. RED.: Zblita gig kontec kadencji. Twojejpierw oral kadencli na stanowisku prezesa, Jesses zatowology s tych 4 lat tycia I prosy saw-gamer., J.P.: PrzYanaje go: kiedy wy,plynela Moja kandydatura bronilem sig. Zdawalem sobie jaki to Meal kawadek chleba". KOTXygei tyle, co ma katriy.akty -wista Okr-- go. a jalsa odpowiedzialmo46 i tie caasu trzeba petwiteit toby cot mobil. Przy naje sit takie, to w najczanniejszych mytlach nie przewidywalern lie Wale klopotow I przykrotol wywolparch zwy,k1g zawitcia ludtka, bra- 123

4 kiem taktu u witiu naszych ozionirow, wyczucia sytuo,cji. rotg:jorti.azsag commies, Wee Me ma as sic J.P.: Nie. Zalowse nie taludg. Mom dobrze warsrawskie kodowisko i to mi bardzo pomagalo. Od 1905 r. pelt:gem jakod Rankcje: redaktora Biuletynu Okregu Warszawskiego, sekretazza ZO,.. Bard= mi pomogla tyozliwok storych dzialaczy. Posyskalem zaufanie i chyba symratio wietu nowyeh. Jest to dla stage bard., waane. Bo tysco wspolomaca dzialaczy ze znawcamt przecimioltu mote dad wyniki pozytywne. No i tr, kadestcje moriemy ohyba zaliczye do tsdanych. Zwickauly sic szeregi... Bardzo zoktywicrowaly sic Odd.ialy w Pleeku i Sied4- each (tam przygotowujo teraz wystawe Pierwszy Krolc", on zapewne.pozwali wyloacid zbiory i nowych wystaweew). Dobroe uklada sic %split:coca. Kolem rur 1 i inrum* wiodocymi kolami w Wassmwie. U- sipokoilo sic drodowidkn, kkire w poprzednich!attach bylo wyjodkowo trudne do przyjacielskies wapd4pracy. Sa WieC pozytywne perspektywy. RED.: A co byl cute] przekarac z dote:ii:dozen tych 4 1st proem:owl, Moen. myblezzo Wssz Zlazel za kllka mleeitcy? J.P.: Przede wszystkim deaegatom aby wybruit do Zarkidu krtorzy rozumiejo fidatelklylre i nio Zyja. I so ebowioulcowi. Jest to podistawawy wartime& wywioaania sic przez przyazly Zarzad z zadan przed nim stoitcych. A na pierwszyrn rniejsou tych zadan wymionilbyrn obowioask podnaszenia ogitlnego posiomu wied.y i moiejortnoki filatelistycznych wsaystkich calookew or naszym 01r-resit Aby to zadanie bylo reake moiety dostolsowad formy piracy sztroleorowej do zaloteresowair i moiewo0oi rednych kodowisk. Talk wigs formy szkociesta.powinny byd bardzo elasitycznie skosowane. IVIusirny sable klae sprawc, ze okeenie przewatajoca wigkszok czton5thw PZF nie kiteresuje sie zagadniesiami. uroarcie lanscrwanymi Drzez nasszych cacicieli poortowego". Chnialbtrm row- Met iyesyd nowemu presed0wi, by kandorazawy orzydzial arkusikow cibeknawal 105% stato Oltroge. Z mach doliwiadozed ohcialloym podsielie sic jeszme dwoma.p0fisdasni. Nie wan* man, Wm:1mm Zarzadro, ani tadnerno fibltekkie z dudym dorotlkiem wyste.- pcovae w stosunku do, pogostalyell kolegow Rozycji medrca, pour:sat z pozycli proroka". Trzeba zawsoc pamiertae o skroranoki i iyosliwoki. Wykazywae zaioteresowanie dla 4catdej sprawy. Szczecolnie w dzialakoki spoitteenej ohowiozuje Aram:tote. No i tyres, cie... w kaidej sytuacji nalety byd szozerym i tmackvyan. 124 RED.: A co 01 aprawito szcsealits0 ealtaakolgl J.P.: Utnaraie I.rommienie ze strany wiach i to nie tylko w Warszawie, ale roveniet w Plocku i w Siedlcach. Debra wspolpraca z WOK pray Elektoraknej, z Klobem Wirerskim WP, ze Skzia Potarno i jej ICIsabesn Syrena", z Odrodkiem Kultury NRD ora. Berlina i Pragi, z ktkyani loczy nas masto4praca. Bardzo sic cieme z rozwojit nakej Biblio- Marny jud okolo 5000 tomdw uporzodkowanych, a ok okka inwentaryzacji. I stale nom,przybywa. Z dardw (i to talkie spoza Wmszawy), ale rowniet z zakupow (glown.e zbrioirew po zmarlych kolegach). Nasza Biblioteka prowarizi otywiono koresporidenejo z innyani bibliotedrami okregowymi: wymicrliamy PozyCje, wzmaoniarny ich Issiegazbiory posiadanymr dobletarni. I motemy sic pockwatie 205 stalymi czytelrlikarmi. RED,: Yak..v,loota-aul="2,1L,Vriggt." b J.P.: To nie jest tylko sfera morsel's. Posiadamy jut pierwsze zbiory... Sparldk po St. Kamkrze, pamiatki po prof. A. Laszkiewi ',707,17:,Z4111.V2VZ' J.P.: Manly dobry klisnat i.roommienie ze strony kuratoriew. Mamy dohs Kornisje orldanych opielcum5w, kterzy oboe eajczokiej rue se filatelistarni, ofiarnie pro, z1114 z mlodzieta. RED.:A my otrzymujemy listy z sledleckiego, ostrolocklego I pozostalych wojew6dztw. orcwoo re val. Chclellby oast korespoodenel zapisat sle do kola szkolnego, ale empet Ele wledza do :cops sit zwrolele o pomoo. Wee, to w kaldej szkole powlema wield 6 no tablicy ogloszell Was. inform:mi. J.P.: Jak w calym Zsoligetau manly le:seine:se z,poeyskartieln nauczycieli na opiekunow k61. Planwjesny orticreftee narode warszawsko z udzialem przedstawicieli Miss. Loconoki, Kuratoriorm i opiektmem. Bedilemy sic starali wypracowad nowe formy, a dokviactoresie wylkorzystae w pozostalyoh wojeweditwach. A Waszym Czytelnikorm z wojewodztwa,plockiego I siedlechiego podajo adresy taratejszych Orkkla16% 1. Oddzial PZF SiedIce, Adam Knit, ul. Sienkiewicza 9 m 7, 2. Oddaial PZF Flock, skr. pocat. 42. RED.: Dziqkulq za rozm.wi Jerzy B. Klima

5 CENZURA RORESPONDENCJI PRZESYLANEJ DROG4 POCZTOW4 ESZCZE nie czas na ostateczne podsumowarn*, ale nie ulega wstpliwoaci, ie bardzo dokladnie zostala opraeowana comma korespondencji wprowadaona wraz ze stanem wojennyan ov grodniu 1981 T. Natomiast cenzura a lat jest prawie nie mana (nie mam na myth cenztuoicresu I wojny awdatowej am ziemiach podskich). W olcresie miectzywojennyan laden polskich badaczy zagadnienia toga nie podejmowal. Dopiero w 1984 r. dr A. Purzyrewiez zapoczatkowal purblikaoje na temat cenzury powstania wiellropolskiego. Temat zapoczatkowany przez dr Puzyrewicza porbjeli F. Fedorowicz i J. Nsieski i doprowadzili do zadowalajseego recultatu. Nie ograniezyli sis tylko do census powstania tvielkopolskiego ale szerzej potralttowali zagadnienie cenzur z rtego okresu. Jednak do kompledssowego opracowania zagadmienia,jeszeze daleko. Badajsc to zagadnienie natrafilem,na sprawozdamie Ministra Porst i Telegrafdw z , Mere miedzy innyzni wyjainia szereg zagadnien zwiszanych z cenzurami, a dortychczas mate znanych. Poniewado temat ten oczektsje na dalsze opracowania, postanowilem podzielie sit tzzyskanymi wiadombaciami, z mylls, le dadag one animas do zainteresowania sie tyro okresern. Pienwsze zanzsdzenie xprowadzajace canzone.poeztows listcnv zwyklyoh, kart pocatowych, drukow oral przesylek poleconyeh, we wzajemnys-n obrocie a zagranica, 'wydalo Ministerstwo Pocat i' Telegratow w,polowie grudnia 1918 a. na WIliosek MSZ. lot. 1. stempel cenzury wrzetnla 1919 r. poehodzt Itrakowa. Znane ad Jeszeze zoznaczeniem 2. 5, 4 l 5. Stemple urywane do korespondencji mgr. Memel a tymi eeenans orawd000looule Preyw1ozone do poszezegolnych 0108 odpowtedrialnyeb za censure Owczesne stosunki spowoclowaly,poddanie cenzurze takie i korespondencji z b. Elaskiem Austriaokirn, Malopolsks Wschodnis i Wielkopolaks. Po przerwardu daiakan wojennych na wsehodnieh kresach.malopolski a zawarretu tymezasowej tamowy z Czechami O6.II.1919 Ministerstwo Spraw Wojskowych, do kterego w tyan Okresie przeszdy eprawy cenzury, wydalo, on porecumientu z.ministerstwem Poczt i Telegraf6w og6lne przegoisy, ',ceding Icterych cenpurowana byla korespondentja poemtows nadehodasca z zagraniey do Polski i wysylana Co granice. lot. 2.i. Ikon?: "". 12=r:. Tgerat2" Z chwils przesuniecia sis wojsk polskich poza Lw6w, Ministerstwo Spraw Wojskowish, w rporozurnieniu z Naczelnym Dow6dztwern WP, zawylsilo censure korespondencji nadawanej na ziemiach polskich pozostajarich pod beepokednian zarzadean etapowyeh wladz wojakowych. Od 18,maja 1920 r. podlegato cenzurae jedyniekorespondencja z i do Ziern Wsehodnich pomotajscych pod zarzsdem wladz wojskowych. Telegraf telefon od poczstku oddano pod nadzor wladz wojskowych (Wejskowych Kentroli Telegraficznych) zgodnie z roakalem Sztabu Generalnego z 25 liatopada 1918 r. Wojskowa cenzurra depesz w obrooie wewnstrznyrn i zagranicanym byla stosowana do 20 listorpada 1919 r. Od tego caasu kontrole lttb censure wykonywali w urzedaeh,pocztowych i telegraficznych 1Po-we -lash do tego naezelniey I kontrolerzy. W sprawie przeprowadzania century czasopism zagranicanych oral odbderania debitu poestowego istniala pewna reebietnoge do 10 paidziernika 1920 r. Camara to byla wykonywana przez wojskowe dozory pocztowe ramienia Ministerstwa Spraw Wojokowych i przez organa wladz eywilnych z ramienia Miniateratwa Spraw Wewnetranych lub na mocy wyltcznego upowalnienia pram Generalnego Delegata Rzadu dla Malopolski. Na podstawie porozumienia, na konferencji od- 123

6 bytej 11 paidziernika 1920 r. w Ministerstwie Spraw,Wojatowych, pray arlziale przedstawicieli Mimisterstwa Spraw Zapranisznych oraz Poczt i Telegrafbw, ustalono tryb przeprowadaarna aenaury w ten sposeb, ie kontrole czasopisrn 1 dziennikbw zagranioznych pmejelo Minisherstwo Spraw Wewnstrznych, kontrola kccespondeacji pocztowej, telegrafu i telefonu pozostala rw gmbd Ministerstwa Spraw Wojakawych. W porozurnieniu. Ministerstwem Spraw Wojskowych, romporackentem a 4 wrzeania 1920 r..wprowatd.ono apecjake nalepki do zampkania list&w poddanych cemzur e. Linty zagraniczne z alutc zamykalo sic tyrant na- 'spirant komisyjnie, w obeono4ci organbw wobakowego dozcsu pocztowego luakcjona- Musza pocztowego, zaopatrujce podpisami tych tunkcjrceariuszy. Sprewy century pomlowej stanowily lainpotliw4 catch. ceynnoki Ministerstwa locaty, gdy2 coma wirecej naplywarto zarialed. na o- pfanienie korespondencji od retnych osbb i instptrucji, ukazalo sie azereg mtatek Prasowych i byly intorpelacje sejnanve. Na wrdosek Madeira Poczt i Telegrafew a 12 listopada 1920 r. Rada M nistrow, na posiedzeniu w Mau 2 grudnia 1920 r., postsnowila tuchylie eenrsure w obrocie wewmatranym, co ogloszono w Monitor. PoIslam nr 277 a 6 grtschria 1920 r. W dalsipm ciagu ruhrzymano cename przesylek i depesz zargranicznych a. do 1 Swietnia 1921 a., ifiedy jc zniesiono na podstawie zarzadzernia Miadetra Spraw Wojsko-. wych a 26 mama 1921 r. Nadal istniala jednak cenzura czasopism i drukow zagranicr.mych. Ministerstwo Spraw Wewnetranych, na Wmiosek Ministerstwa Pocat i Telegrafinv, wydabo palace.. Komisarzowi Rzedu w 'Warazawie, aby cenzura bria wykonywana w god...mach sluabowych Suck'. POCttOWeg0 Warszawa 1, takie w niedziele 1 dni awicteczne. Podobne nzgod- Mania godzin stuabowych dozor6w prasowych polecono preeprowadzie Dyrekcji Poczt w Krakowie, Lwowie i Gradate w porozurr ertin miejscowymi tvladassni wykonujgcymi nadark prasowy. Bronislaw Brzozowski \Vpbrane znaki polecenia Krolestwa Galicji i Lodomerii ZYTAJAC publikacje fachcrwe w pismach filatelistycznych at. znakew polecenia stwierdzam, Zr jest w Mob cciewiele inforrnacji dortymccych znakow polecenia stosowanych na terenach zabramych w czasie I rombioru Poloist w rolou 1772, a narawareych przea ahustriakew Galicia I Lodornerig, se stolicc we Lwowie. Pablikowane donrchczas Jak waany, w ostatnim okresie wzrasta zainteresowahnie anakami polecenia. Swjadeac o tyro publikaoje zamieszczane w pismach filatelistycznych oraz pojawiajgce sic coraz czeaciej na wystawach abiory poswiecone temu rodzajowi znaketv pocztowych. Ponadto podejrnowane sc priby klasyfikacji znak6w oelecenia, co wobec durej Lathy tego rodzaju Cot. 1 materriaty tne wymerptsta tematu i majc biale plamy". Porrielvai mam w swains tbiorze caloki pomfborwe a tych terenew t z tego okresu, choialbym preedstawit icaka z catch czytelnikom Filaftelisty" a nadrziejc, ze mote sic to przyczynie do lepszsgo,poznania tematu. =skew, zwiaszcza stempli, nie jest sprawo lattwa. Przedstawiam 10 calotoi pocztowych, polecouch z lat , a kterych katda ma luny znak polecenia. Przernancialoby to za robnorochnoecic stosowania oznaczen pricey- 128

7 Ink poleconych przez pocztt austriaska. Prayczynie sit to mole z jednej strony do uatrakcyjnienia abionti, z drugiej zed tatrudnie klasybkaojt i skatalogawanie znakaw poleconia. Do roam 1900 w pawszeohnym udyciu byly stems:de poleeenia o roranej forande i resci jak beasuandart, RECOM:, POLECONY, RE- COMANDIRT iip. odbijane tuszem czarnym lob ziolonym. Pod kaniec lat asteandziesietych dzio'wattraastego atulecia za.ozeto wprowadzae nalepki polecenia obok stosowarnych w dalszym largo stempli. Nalepki o wymiarach 42X18 mm drukowane byly na 2ObtYm papierze, gladkian, cienkim w roanych odcleninth. Zadarzaly sit raw/net nalepki drukowane na papierre grubym, gabezastym. Stosawane byly nazwy uraradow pocztawych w jtasyrku niemienkim i polskim np. Krakau i Krakow. Ponadito de roku 1900 nalepki maja wydrukowane litany N pod kreske oddzielajace naesst urzedu poostowego od nurneru przenytki, no roku 1900 nie spotyka nit natape& z tym oznaoseniem. Pawytsze ilustraja nastrapujace przyklady eatogoi rpocatorwpch. Linty wyslany 19 larpca 1664 roku z Wie- 'kaki do Krakowa opatrzony stemplem Recomandint", o wyaniarach 37X8,5 mm, odbity tuszom w &atoms. ozarnym (fat. D. R6W- riazwg wrzedu i dolt Waled i miesi4c) odbirto stemplem. kirk podano wewnsatrz Lint wyslany 8 wraegnia 1878 roku z Chrzanowa do Krakowa. Sloane RDCOM:" odbirto stemplem o wyrniarach 22X4 man. Kolor blew. zielony. Rtoznie dopisano atramentern polecono" (fot. 2). lor tuszu runny. Nadawca dopisal rtcznie atrarnentem: Za recepisern" (fot. 4). List wyslany 10 kwietnia 1884 color z Krakowa do Wynakiego &Ott Krajowego w Krakowie opatrzany atemplerm R Nr". wyarsiarach 18X15 mm. Kolar tuszu czarny (lot. 5). 1.4 e. (091' FOt. 2 List wyslany 21 kwiettnia 1874 roku z Kroacienka nad Dunajcem do Nawego Saran. Slowo RECOM:" odliato atemplem o wymiarach 23X4,5 mm. Rotor tussu moray. Recr..te dopisano atraanenrtean polecona" (fat. 3). List wyslany 28 listopada 1878 roku z Brzeska do Krakowa, opatazony stemplem POLECONY" o wyaniarrach 34X5 rnrn. Ko- Fot. 4 List wyslany 5 listopada 1881 rain.: Kalkowa do Wieclnia. Stempel nadarwczy o- walny, awnobraczkowy KILAKAU STADT RECOMANDI T". Dlugodei Arednac: 27 i 24 mm. Kolor tusau zielony. Dopisano recznie atraaneatem recamandirt" (fot. 6). Na odwrocie koperty znajduja sit dwa atemple 127

8 polecenia odbiorcze (fort. 7): jeden owainy o dlugogciaeh rednit 29 i 24 mm odbity tuazem w kolorze ezarnym o tread WIEN 6,11 RECOMMAND:" i drugi okragly o grednicy 20 mm odbiay rowniei tuszem ezarnyrn, o tre;:ci WIEN 3111 RECONI.". Na fat. 8 ty:powa nale,pka poinsettia o wymiarach 42X18 mm znbkowana, drukowana na ialtym papierze. Ramka, atera R, nazwa urzedu, numer przesylki i kreski oddzielajace w kolorze czarnym. Zabkowanie 91/4. Odmienny kroj czcionek. Pod nazwa urzedu poeztowego litery N. Fat. 9 i 10 przedstuwiajn rowniet typowe nalepki rozniqce sit tylko tym, ie na jed.nej nazwa urrztdu podano w jtzyku Memieckim, na drugiej zas w jtzyku polskim. Na obu nalepkaeh nie wystepuia jun litery N Casty pochodzn at lat 1919, 1920). Fot 7 Andrzej Safuta 128

9 nowoci QPOLSKIE 40 ROCZNICA POWROTU ZIEM ZACHODNICH I POLNOCNYCH DO MACIERZY" cji lerajow trzeciego O iata. Opublikowal ksistiti Ur banistyka miast partowych i Problemy przyszlooci intact dutych. Dla upamietnienia te9 rocaniey, Oak -Salale zwigoenej rze zwyciestweon cad hiltlerowskion fosaysmem wiosno 1945 roku Ministerstwo LoeznoSci wprowadal de obrotu pocatowage 8 maja br. trzy znaczki, przedstawiajace slap graniczny a ()rim i itekstarni: By'Amy Jestekiny Bedziemy" area 40-ilecie Ziem Odzyskanych" i maps Palski: na ijej tle zat: na znaczku o noon. 5 at 900 roc.. us. Boaesiawa Krzywoustego" Maklad-8 man) na anaczku o noon W. Gomukka Min. Ziem Odzyskanych " (8 min) na znaczku o noon. 20 at P. Zaremba Prezydent Smzecina " (6 win). Znaraki izaprojektowaa artysta plastyk Stefan Maleeki, artery tet porzygotowal FDC i datownik, ijaki bedzie stosowany nv Upt. Wroclaw 1, Zinacalei beds wydrukowane teelanika offsetowe, na kredowanym papierm. Format znacnka 10,5X10,5 mm. Ark= ma 20 sztuk. Boleslaw III Krzywousty ( nolsloi od 1102 a., byl mlociszym synem Wladyalawa Hormaria. PoczokkoWo rzadatl Malopolsko i ma Slaskos, od 1106 r. objs1 rzody w calym :Maim 0d:earl wyprawe ceo. Henryka V, toczyl walki a Crechami. Umoenil rack:arlie i polnacrie grantee Polski. Odzyskal Pcomorze Godanskie i Zachodnie. Wladystaw Gomulka ( ) wybitny dzialacz ruchu robotalczego, byl sekretarzeon generalnym KC PPR ( ), wicepremiereon i orlinistrern Ziern Odzyskanych. W 1948 r. usuniety ze stanowiska sokretarza generalnego KC PPR, poiniej uwaigsiony, arehabilitowany w 1955 r. W 1956 a. zostal I sekretarzern KC PZPR. Podezas VII Plenum KC w rudniu 1970 r. ztoayl rezygnacje. Antor =meeu prac publicystycznych i pamietrdkow. Piotr Zaremba (m. w 1910 roku) wybitny urbanista, profesor Politechnik we Wroda- -Mu i w Szczecinie, calainek PAN. Byl pierwszyon prezydestem mis.ota Sacra:clam, wielce aaslutonym Ole rozwoju calego region, a takole przyczynil sie do powstania Uniwersytabu w "cyan mieecie. Wybitny reosoniet filateli Sta. Outer prae z aairreou rozwojo regdonbw nacknorskich oraz wielkioh aglomeraeji Miejskich. Takte znawca problematyki labaniza- 40 ROCZNICA ZWYCInSTWA NAD PASZYZMEM" W rarniasku z to rocznica Ministerotwo Lecanotci 9 maja br. wprowadzi do obrotu pocrotonvego znamek a nominale: 5 at Zwyciestwo Berlin 1945" wg obrazu art. mal. W. Mlynarskiego (orr naltladzie 6 mean). Projactan tem maczka :jest artyota plastyk Witold Surowiecki, ktory cewniet przygotowal FDC i datormik, join bednie stoscnva ny w Upt. Warszawa 1. Znaczek zostanie wydrukawany wielobarwno rotograwima, na Irredowanyrn parpierze. Format znaczka 51X31,25 nun. Arkusz ma 50 satiric. Obra. W. Mlynarskiego ukazuje symbolic.- ns scene grope tolnierzy polskich 0 radraeokich na tle Brainy Brandenburokiej 9 maja 1945 roku. Byl to doled awycigatwa, beziprzykladnego triumfu cad wspolnyon wrogiern. Wieniczyl ten dated Gizmos operacje berainsko, ktora zadecydowala o ostateeznym pokoaaniu wroga -on jego Operacja to A mia Radzieolca roepoczela 16 /V i trwala ana do 8 V1945 roku silami Frmo106w Bialoruskich crag 1 Frontu Ultrainskiego, z udzialem aedriostek Flory Baltyckiej. Op& 'wroga.najpierw przelamano 23 IV na linii Odra Nysa budycka, 25 IV nastspire ealkowite okraterde berlinskiego zgrupowania wojsk bitlerowskich t osiggingcie ba=by pod Torgau i Riesa, a 2V calkowieie opanowano Berlin. Operacja Oa przyspieszyla rozpad panstwa n boetwarunkowa kapitulacje III Ramey 8 maja ow Berlinie-Karlshorst, gdzie pedpiaano stcsowny W oldadzie 1 'Froakt Bialoruskiego brala u- dzial operacji berlifiskiej I Amnia WP, za0 129

10 w skladzie 1 Fronts UkrairSalciego 2 Armia WP d 1 Korpus Panoerny. 1 AWP forsowada Odre mieday 10 a 20 IV, na odcinku Stara Ruzlinica Sdekierki Gozdowice Graz 'Licata udzial w walkach na terenie Brander:by:T- M 1, docierajac w poiicigu as wrogi.n do Laby pod Klietrc. Natoaniast 2 AWP i 1 Kcapus Pancerny dorsorwaly Nyag liniycka iecizy 10 a 17IV, na linii Mloty Wysokie i ruazyly w kierunku na Dreano, staczajac IV 1945 a. bitwo pod Budziszynem. Oci 4V rat wlaczyly sie do operacji wyzwalania Pragi C.slciej. Lac.ie sily polskie w operacji berlinskiej liozyly ok. 185 tys. tolnierzy, 3 tys. dzial i moidzierzy, 508 czolgow i daial pancemych or. 320 sarnalotimr. 1 Dywicija Picchoty ins. Tadeusza oraz 2 Brygada Artylerii Haubic, tarydowany boon poritoncrwo-mostawy i 1 Brygada Moidzierzy wziely udzial w walkach ukcznych nv Berlin* glownie w dzielnicach Charlottesiburg i Tiergarten oraz dotarly, wlasnie do Bramy Brandenburskiej. MAD WA RSZAWSKI WARSZAWA ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO" wym o charakterre obronnym, bylo podpisanie 23X1954 r. w Parytu i wejicie w tycie 5 V 1955 r. porazumienia o.przyst ieniu 2111F do tow. Wspalnoty Eitropejoiciej i o remilitaryzack tego kraju. Celem 'M1.11 Warszawskiego jest obrana pokoju i gwarancja nienaruszalnaci granic wobec agresyvsnych poczyrian NATO (utworzonego jak 'wia.dosno jut w 1949 roku). Ukiad Warszawski nie jest blokiern zamkniertym, nie jest tel wymieroony przeciw inawn panstwom, dopuszcza rnoiliwose prayst-lpienis kandego kraju, boa wzgledu cia ustrdj spoteczny i polityczny, pod warunkiern realizacji.16w Ukladu. GlOwnym aol celem Ukladu jest dasienie do powszechnej redact zbrojefl. Orgarnizaoja Ukladu Warszawskiego opiera Sie na wspeanych silach rnilitarnych, wydzielonych z arrnk patisitw-s.tron Ukladu. Odbywatt one wspane owiczenia. Na ich crate stoi Zjednorsone Dowadwtwo Sit Zbrojnych w Maskwie, arganem doraliczym jest zad Komitat Politycany Ukladu Warszawskiego, kt6ry sic zbiera na dorooznych sporkicaniach, kolejne aclbedzie sic w Warszawie. Dowedcarni naozelnymi sil Ukladu Warszawskiego byli marszalkowie ZSRR: I. Koniew. A. Greczko, I. Ialcubowski, aktualnte jest Wiktor Kulikow. Uklad Warszawski przewiduje udzial delegaoji Chifiskiej Repwlkiki Lodowej, jako obserwatora na grosiedzeniach organow Ukladu. Na jubileusz Ukladu Warszawskiego Ministerstwo Lacznoki wprowadzi do obrotu pocztowego 14 maja br. znaczek o nominate: rocznica Ukladu Warszawskiego" Maklad 8 min). Projektantem znaczka jest artysta plastyk Stanislaw ToIodziecki, ktbry rownie2 zaprojektowal FDC i datownik, jaki stosowany beck. w Upt. Warszawa 1. Znaczek wydrukowano wielobarwnym Off- Salem, na kredowanym papierze. Format xnaczka 31,25X43 min. Arkusz ma 30 s.tuk. Na zmaciolcu pokazal projektant kompozycjo flag padatwowych cztonkaw Ukladu Warszawskiego, w 6rodku jest Syrenka, symbol Warszawy. Uldad Warszawski jest forma zbiorowej mowy o przyjaini, wspolpracy i.pomozy wzajernnej, pocipisany byl 14 maja 1955 r. w Warszawie przez eurorpejskie kraje obozu socjalistycznego: ZSRR, Albanie, Buigarie, Czechoslowacje, NRD, Polskg, Rumunie 1 Wggry. Zawarty zostal na 20 lat, Not on przedluiany autommycznie na kaiak. 10 tat dla tych pa6stw-sygnatarim.y, ktfire nie zrezygnowaly wozesniej. Albania wycofata sig w 1961 r. a Uktachr. Bezpoarednan powodem lawarcia tego U- kladu, k-t6ry jest glawn:.: ukladem wojsko- 130 Stemple okoliczno ciowe w Upt. surzeoln (98-240) datownika: II Xrajowa Nararla shim rechnksnych relekomunikach mend. es". taro. w Upt. Legnica 1 datownika: Centralna Inauguracja Dot OlImpticzyka. 13.IV. w Upt. Cliwiecim 5 datownika: Wystawa Pilatelistyczna. 12.1V. w Ups, ZieIona Gera 1 datownika: XX lat Wytszej Solely Intynterskiet. 14.1V. w Upt. Lode 1 datownika: XXV lat 111Storyczno-Badawczy Bluletyn ynateitstyczny. 16.1v. 'Upi.nyssosse. datownika: Wystawa Wspolpraca-Przyjaid w Upt. staiogard 1 datownika: P6Ifinat Mlodzletowe iecej go Konkursu vilateltstycznego telgtly W WOG,. 22.1V. w 1.7pt Le di 1 datownika: Wystawa ZnaczkOw Lodi Szeged. 24.7V. w Opt. Lodi 1 datownika: Brat Zeno Wystawa EnografIcana. 1.V. w Opt. Ftwidayn 1 datownika: 750 -lecie nadania Prow Miejskich. 4.V. w Opt. Gawks 1 datownika: Okregowa Wystawa Ftlatelistyczna GLIWICE V. w UM. Starachowice 1 datownika: Ohregown Wystawa Filatelistyczna. w Opt. 2agad 1 datownika: ogoinopoiski misniej Tad. Towarsyskiego Jdasskaron". 5.V. w Opt. Gliwice 1 datownika: Gltwickte Dot wultury Wystawa susteustyczna GLIWI- CE 85. SV. w Opt. Krakow datownika: XXX lat CyskusyInego XIttbu Filinowego Studentew. dokoficzenie ne att. 132

11 79:5Fri: t.60/k1 PREBLAB:.$TROFTYCH -b\ t, M1 131

12 O.V. w Upt. Bytom I datownlks: Wyatawa EllatelistyCzna. A.V. w Opt. Gn1ezno I datownika: Odstoniscle Pomnika Bolestawa Chrobrego. 9.v. w Upt. LetoIca (68.A14) datownika: Lubuskle Museum Wojskowe. A.V. w Upt. Przemyil 1 datownika: Wystawa Fllatellatyczna Po Przyja2A WspoLpmca. A.V. at Upt. Sztutowo datownika: 40 Rocznica Wyzwolenla Obozu Koncentmcyjnego Satrutth0f. 10.V. w Upt. Wroclaw 1 NEWT datownika: ZIemle Zachodnie 1 Palnocne w FllatellStyCe. 12.V. or Opt. Lodi 1 datownika: 55 lat I Powszehnej Katy Oszczednotcl v. w Upt. Kostrzyn Mks. datownika: VII HumOrystliW. 14.Y. w Opt. Wroclaw 1 datownika: 20 1st Bubbly Podstawowej nr 100 Im. PlOnleMW wls. at Opt, Bydgoszez 1 datownika: Szkole Podstawowej nr 14 im. Gen. Bron1 WI. Sikorsklego. 26.V. w Opt. SzMytno 1 datownika: DIU SzCzyt- Mlodzietowa Wystswa FLlatelUdyezna JUVENIS VIII. M.V. at Opt. Szezytno 1 datownika: Dnt SzCzytna 0g6Inopolski Meg Suranda. at Opt. Stargard Seca. 5 datownika: DW Stargardu. 3.VI. at Upt. Koszalin 1 datownika: Konferencje Artyatyczne Ws) Polsklej ZW14. w Upt. WTOCill 1 datownika: 42 Rajd Polak, M.VII. at Opt. Lublin I datownika: 150 rocznica urodzin Henryka Wieniawsklego. 27.X. w Upt. Lublin 1 datownika: III MITdzynarodowy Konkurs Mtodych Skrzypkow Irn. K. Liphisklego I H. Wienlawskiego nowoici 11I ZAGRANICZNE AITUTAK1. 10.TII mac, al t hlok BoLe Narodzenie 1984 (I1)": 40; 60 c; 2.10 dol.; Wok wszystkle 3 znaczkl. ANDORA. Pomta himpaftska. 0.X znaczek Bode Narodzenle 1984": 17 pt (SzOpka boionarodzenlowa). ANGUILLA. 3.X mac:- i book 40-leeie MIedzynarOdowej ozganizacg Lotnictwa CywIlnego (ICAO)": 80; 75 c; 200 dol.; blob 5 dol. ANTIGUA I BARBUDA. 19.T znamkow I blob 4 Polity- 116w 10. wleku": 60 c X 4 (portrely: Churchill; Gandhi; Kennedy; Mao Tse Tung); 1 dol. X (sonny 2 ion Lycra); blok 5 dol. (flag) panstwowe). ARABSKIE ZJEDNOCZONE E. MIRATY (USE) znaczkl,.20-leele Intelsat": 2; 2.50 dirham znaczkow 13. Sodat0 Narodowe": 1 d X 7 (portrety przyw64 cow emiratow). ARGENTYNA znaczki Bode NarOdzente MU": 20; 10; 60 p (rymanki dzieciece) znaczek Centrum FilatelIstycznego w Buenos Sires, la p (emblemat) znaczkl ArgentornskIe, malarstwor, 20 p X 3 FdTzenicIscir T'sraWesor;ent'Zcjgti do). stahrajn. 9XII znamkl 100-1mle powszechnej slulby pocztowej".. 15; 50: 100 L BARBUDA toe.- (now 1 Wok z Antigua 1 Barbuda" sehl Ptak) nadru- Wept Barbuda Mall". 40; SO; 80 e; 2; 3 dol.; blob 5 dol znaczki 1 blob Antigua I Barbuda" still.450 rocznica Sinlercl Corregglo nadruldem Barbuda Mall": 20; 60; 90 0; 3 dol.; blob 5 dol. BELIZE znamkt Sztuka MajOw": 25; 75 c; 1; 2 dol BENIN znaczkl ZwIerzeta przedhistoryczne": 73; f L84. 1znaczek "Bole Narodzente 1984": 590 f (Obi. MurIllo) znaczkl Stare statkl": 90; 125 f. BERLIN ZACH I mamelt SOD-Tanta urodzin Wsarld Bettiny von Arnim": 50 0 (portret). 21.1/, 1 znaczek 150-lecle Amlercl IVIlhelma on Humboldt": SO f (portret fragment metby w marrnurze dluta Paula Otto). BIRMA. 11.7,84. 4 znaczkl,swistowy uzien Zywlenta": 15; '15; : 1 k. BOLINVIA. 12.X1.84. blob P. P. Ruben": 2 p ( RubenS0). CHIRSKA REP. LUD. 7.X znaczek 40-lecie Mledzynarodowel Organlzacji Lotnietwa Cy- wilnego (ICAO)": 10 f. w;, 1i:07; wa). 27,001M.;;,F, ' h ' 1:' kna" COOKA WYSPY. 10.X blokow z doplata,bole NaMdze- Me WV: (96 c + 5 0) X 5 (pie6 znaczlow z wydania 21.X1.114 wydano kattly, po nnianie lako Wok), COOS znaczkl Herby mlast czechoslowackich": 50 h X 3 (Kalmyk nad Vitavou: HaviroV; Trnava). AUSTRALIA. 25.I. 2 znaczkl Mien Australli": 30 C X 2 (znacz blok Medale ohm- ETIOPIA. 4 znaczkl ki drukowane at parkach t0te pijskie w Sarajewie": blob (2..Ettopskie dyscypitty sportowe": beche). znaczkl): 5 p + 4 p. 5; 25; 50 c; 1 b. 132

13 GIBRALTAR znaczki MARSUALA WYSPY. 19.X Europa ; 29 P. - 4 znaczki drukowane razem GRENLANDIA znacz- czworobloku 5-leck konstytucji ki sorb. oblegoweh 1.80; 3.84 kr wysp marshal,: 20 c X 4. (portret krolowej Malgorzaty II 10.X rnaczal sedi Me- 1 kontory Wyspy). gowej (P.O.): 19; 90; 15; 37 e. MAURETANIA. X znaczek 10-lecle CEAO (Wan6t.0W Gospodarcza Afrykl ZachodMej)"; 19 m (emblemat 1 namyy parotw czlonitowskich). MIKRONEZJA. XII Boie Narodzenic 1904": 20; 28; 35; 40 C. NIUE. 23.X znaczki 1 5 blokaw Bole Narodzente 1980: 40; 58; 70; 83 c; 1 blobs (wazystkle 4 znaczki z doplata -F5 C"); 4 blokl katdyin b(oldt P. 1 znaczkuw z rit o zmienionym nomtnale na 95 c" z doplata +10 0"). NOWA KALEDONIA znaczki Malarz rejonu PacyLiku". 120; MO f. GUJANA. X znaczki I50-lecie znleslenia ntewolnic- 12.X znaczki 4. Festl two": 25; 60 c; 1.30; 1.50 dol. wal Sztidd PacyllkU": 55; HOLAND1A znaczek NRD. 1.1I, - 4 znaczki Stare funduszu na hodowle skrzynki pocztowe": 10 1 (ok. wplow - przewodn1kow dla Wewidornych": 60 C (Plerw k );.50 1 (ok r., 1 50 r.); 10 f ( r.); 35 dla -odemnialych Sunny"). 8szystkle 4 znaczki drukowane INDONEZJA. 7.X znaczek 40-lecle MtqckynarodoweJ r rem w czworoblokti). Organkach Lotnletwa CyWUnegO (ICAO)", 275 r (samolot). JORDAN IA znactki. Uniwersytet Jordatiskl": 40; 00; 125 f. KATAR. 7.XI znaczki 40-10cLe Migdzynazodowei Organizacji Lotnictwa Cywanago (ICAO)": 20 chrhams; 3.50 riyals. KOMORY. XI znaczki.200-lecie urodzin 3. J. Audubon': 100; 125; 150; 500 f (ptaki). KOSTARYKA. 7.XII znaczki Soto Narodzenle 1989": 3 c >( 2 (dziela Rafaela z Kaplicy Sykstyllski0J). 19.X znaczek Sport": 6 c (XX. Kolarskle). MALEDIWY. 11% znaczki OtwarCle krajowego contd.= islamsklego"; 2; 5 r (meczet). 19.X znaczki I book 40- -leak MiedzynarOdoweJ Organiza_ cji Lotnktwa CywIlnego (ICAO)": 7 1; 4; 4; 8 r; blob 15 r (samoloty) znac201 1 blobs 450-lecie tmlerci COrreggio": 5; 10 r; blok 15 r (dziela Correggi.). 10.X znaczkl I blobs.150-leek urodzin Edgara Degas": 75 1; 2; 5; 10 r; blok 15 r (dziela Degas). MALEZJA znaczki ObJecle w orzez nowego sultana": 15; 20; 40; 80 C. 12.X znaczki serll ablegoweh 10; 20; 40 c; 1 dol. (kwiaty). MALGASKA REP. DEM. 15.X znaezek 10-lecie koner- Tench ONZ Handlu Roma.- Jo" : 000 (emblemat f ONZ). MALTA, znaczki 1 blok 400-lecle poczty ria Makte": 3; 13; 11; 20 c (na znaczkach repr. znacadvr pterwszej send); blobs (wszystkle 4 znaczki). MAROKO. 5.3/.84. 1znaczek Swiatowy Dzien UPD"i Oh. 16.X znaczek Swlatowy Brien Zywlenia": dh. 6.X1.84, - I znacnk 8. rownice tziv. Z9e MarszU 910 Sshary Zach.": 0.10 dti blok Opera w Drei- 05 (gmach opery odbudowany po danczenlach uro)ennych). OMAN, SULTANAT. 111X znaczki Swioto narodowe"; 130; 180 b. PALAU. 5.X znaczki drukowane worobloku Narodzenie 1984". 80 c X 4 (kw1aty). PANAMA znaczki Mok obowiazkawej doptaty do przesylek pocdowych, przeznaczonejmac. wioski dziecigcel: c X 4; Molt (wszystkie znacdd). 10X I znacnk Swiatowy Zywienia": 30 c. PENERYN. 15.X znaczblok Bede Narmizerile 1984": 38; 48; 60; 96 a; blok (wszystkte 4 znaczki z doplata do ka2dego -F5 c"). RUMUNIA blok XIII Zja2c1 RumunskLej Perth. KOrullnistycznej"; blobs 10 I (flag). 15.X znaczek przywieszko Dzleh Znaczka": 2 1 (dy- Illans pocztowy). RWANDA. - 1 blobs Brae NarodzenSe 1964.: blob (ddelo C00088 l0). SENEGAL. X d Sintatowy DrIen Zywlenla": 65; 70; SIERRA LEONE. 15.XI znaczki. Boie Narodzente 1984": 20 c; 1; 5; 3 1 (Rote Narodzenk w malarstwle.w rfrtnych orkkach). SUDAN. 1% znaczki Tydden OlImpiJskI": 10; 25; 40 p. STWAJCARIA znacz- 21 Sedi 0141egOwej Znak1 ZOdiakW% 2.50 fr (Naga); 3 fr jskorp Tn). 15.XI znacz- ki 1 bilk 40-leck Miqdzynarodowej OrganIzach Lotnietwa CyWilnego (ICAO)". 1; 1.50; 5; 12 Sal blok poszyserie 4 znaczk1). TUWALU, WYBPY. 1.X znaczkiw (po 1 o jednakowym nominate drukowane w parkach),, Lokomotywy zcalego 6wlata, cd.": 1 c X 1; 15 c X 2; 30 c X 2; 1 dol. X 2. 3.X na02k6V4 ( Jednakowym nomlnale, drukowano w parkach) Kryklet": 5 c X 2; 30 C X 2; 50 c X 2; 60 c X X znacdd Eck. Narodzenie BM"; 15; 40; 50; 80 0 (r2- mink) dziecacc). TUWALU - NANUMAGA WES- PA. 17.X znaczkow (po 2 o Jednakowym nonunale druko_ wane w ParkaCh) Krolowle 1 kn.- lowe". 10 c >( 1; 20 c X 2; 30 c X 1; 40 c X 2; 50 c X 2; 1 dol. X 2. TUWALD - NANUMEA WYS- PA znaczk6w (po 2 0 Jednakowym nominate drukowane parkach) Kryklet, 1 c X 2; 10 c X 2; 90 c X 2; 2 dol. X8. TUWALU - NUITUFETAU WOO- PA. 27.X znaczklior (po O jednakowym nominate drukowane w parkach) Kr6loivie IN.- Lowe": 1 c >( 1; 10 c X 2; 90 c X 2; 50 c X 2; 60 c X 1; 1 dol. X 2. wgcry. 3.X Z zki Blown' Wogrzy": 2 ft X Haman; Bela Bala.). 17.X znaczek 1302e Narodzerde 84": 1 ft (obraz Mado y z polowy XV, wieku z oltarza w Trencseny). 89KR 9.X znaczek Nowy Rok": 5 kop. (napes SzCz9111Wego NOWeg0 Boku"). 4..X blok OohrOna grodowtska": blok 60 kop. (tekst Prep). 11% znaczkaw Ristola potarniczego"; 3; 5; 10; 15; 20 kop. (wozy stratackic XIX 1 XX W.). 15.X znaczek Program Wega 1 i Wega V: 15 kop. (Stack. kosmiczna) TnaCzek Indira Gandhi": 5 kop. (portret). 113

14 Pokaz maszyn frankniqcych firmy,.postalia" Od 2-4 paldslernika 1984 r., w tokalu eltspozycyjnym PrZedsiebiarstwa Techt51141 Biurowej PRE- DOM-OFIG w Warszawle, odbyl ale pokaz nown- Cseanych massyn 1 Madsen blurowych. Pokaz u- rzadsono pray bespoirednim udstale dyrmstora wledeasklego przedstawiclelstwa zachodntonlemleekiej firmy. POSTALIA Wattera Trezek i jego mattonki, Mara osoblecle MPOZnawala zwledre19- cych s prezentowanymi modelaml. kon20 wszystkle czynno9c1 wystepojece prey alls7-!onto korespondencjl: poczawszy od 0102enta Edema do zadanego tormatu, wtolenia do koperty 1 wydrukowania adresu na kopercle, seklejenla koperty, rwaienia 1 ofrankowanla pmmytkl zgodrde obowlesujeell taryla pocztowe at do oblicsenla wysytanych przesylek I podsumowente calej Snooty optat pocztowych. W saleinotal od zespolu maszyn towarzyszacych maszynie frankujecej, fot. 1. Modele maszyn frankujecych produkcji finny POSTALIA: a) reczny, b) elektryczny, c) elektronlczny, d) autometyczny Firma POSTALIA jest szczegotnle dobrze snana przede wszystkire, jako producent maszyn do frankowania korespondencji. rdamyey frankujece PO- STALIA utywane se beanie w popes krajach Swiata. W Polsce reassyny tel firmy stosowane se od 1959 roku. Yak 515 obllcsa, od tego mess ma. lazto zastosowante w naszym kraju okolo 400 maszyn frankujacych POSTALIA. POSTAUA vadtosaatika die FrIaldermalmhine doe Spit eenidasse 1 14 E!! tia I POS1MIt y ' Frankatury mechaniczne wytworzone przez ma- Bryn, frankujece POSTALIA odznacmja SIG duze starannokle 1 rzadklml waloraml estetycznyml. Slid te2 se one chetnle sblerane 1 wykorzystywene prey bodowle rainorodnych zblorow tycznych. Na pokasle w PTS eksponowano sasadnicse modale mascyn frankujecych, prodokowanych Gheepmaz saklady przernyslowe POSTALIA w 02- fenbach nod menem: od najprostasego modelu recznego do wleloczynnotclowej maszyny ratkowlcle sautomatyzowaner, o wyda)noeci duchodze- Cej do przesylek na godzing Dsieki stalym modulo= przyjetym w konstrukcji roassyn, sasad- Mczy element drukujeco-uczacy Jaklm. jest tzw. gtowka", jest ten sam we wszystklch produkowanych modelactt wyjetklem najommmego modelta PS9 Mezatetote od stopnla komplikacji programu, przewldzianego dla kaldego modelu messyny (101. 1). POSTALIA Verklata.Castit POSTALIA Ar1eactroa. wit lichtelektrisehar sal=rt tot. 2 be POL3k 0-niemiee kle odbitki rekiamowe,trankatur mecharacznych z maszyn POSTALIA Sarno frankowarge przesylek stanowl jedne z koncowych czynnosel W proceale przygotowanla korespondeacji do wysylki. Dlatego tei wysliki konstruktorew man, blurowych poszly w kle. runku maksymalnego sautomatylowania wszyst. kwh ezynn090, swlezanych z obrdbke korespondencp wysylanej w skau masowej przes kancelarle blur I przedsleblorstw. Najnowsze modele massyn blurowych sast0pule place wielu sekretarek. Maszyny se w stanle wy- tot. 3. Odbitka reklarnowa franks fury mechanic3- nej a maszyny model PS 4 134

15 wszystlale to czynnotc1 moge byt wykonene w Jenny= przebiegu. OprOcz ralnych modal massyn frankujgcycb, na poltazte ekeponoweno rowntet inne mastyny DMowe Jab np. drukarki etyklet, wagt elektronlimne do okretlanla wysokotei oplat pocztowych,!essayny do Meerut's I rejestrowanta korespondenc11, errorenza do Ittmczerna akt I mikrofilm6w ltp, nowoczesny sprzet blurowy. Dle zbtereczy trankatur nuchanicznych, poker w owe, pose moths/baste zapoznanla ale x pracq maszyn frankujecych, stanowll mils okazje 40 adobyela reklamowych odbltek frankatur mechanic.- nych z prezentowanych modeli (tot. 1 abc 1 3). Brontslaw Reluowski Czy przesylka skasowantt grzecznoiriowo lest valorem filatelistycznym? Pytanie zawarte w tytule gnebi liczne rzesze zbieraczy, a przede wszystkisn sedziow wystaw filatelistycznyeh. Zagadnienie to, jak dotad, nie zostato definitywnie wyjasnione. Przeprowadzirny tedy probe ustaienia czy ma wastose filatelistyczne to, co prodocent i sprzedawca w jednej osobie,podzuwa nano filatelistom, joke obiekt niezbedny" w naszym abiorze, jako cog naprawde filatelistycznie dobrego" co bedzie stanowilo ozdobe nadzego shiest). A no zapewni eksponatood wysoicq oceng na najblitszej wyetawie. CsdybySmy jednoznacznie ustaldi sobie, ie zbieramy tylko obiebty filatelistyczne, tzn. tylko to, co autentycznie, bez filatelistycznej inspiracji, prze-szlo droge pocztowe od nadawcy to odbiorcy (Mt- 1 i 2), to zagadnienie.powytsze anielibyinw definitywnie raz na zawsze sozwiqzane. t)ion Wit pulaia-fiela?mod lot. 4 fcl 2 Swiadomok, ie wszystko to, co sporzadzaja nazi przyjaciete fdatele", niby dla oscle by naszych zbior6w (Mt. 3 i 4) nie przedstawia zadnej wartoki.filateliseycznej, jrchroni nasze zbiory i eksponaty wystawowe ad za- Smiecania bezwartogeiowym materiatera. Pokazane na ilustracji 3 i 4 oszukaficze produkty A. Stockiego, przygotowane przez stworce", jako niezwykle rzatikotci filatelistyczne, w rzeczywistoeci dustruje moiliorosci osmkanczej inwencji w zakresie wyprowadzania w pole" zamitowanych zbieraczy, za poirednictwem ostemplowan grzecznoiciowych, ktbre w iadnym wypadtcu nie se niczym innym, jak tylko grzemnoiciowym o- stemplcsvandem. Do rangi waloru filatelistycznego,bardzo im daleko. Pro:lucent sporzedzajgcy zafalszowane walory filatelistyczne idzie najcrqs4ciej po dredze najmniejszego oporu I dlatego wszelkie 135

16 ostemplowania grzecznosciowe stanowig redezywiste iebezpieczenstwo clan. nbieracza. Na kepercie pokazanej jako fed. 4, na odwrocie, tworca nadania jej charakteru pocztowego, etnieteil odciok.pleozgtki utywanej do lake z napisetn,poczta POLOWA 127", z tej saenej,pmenty polowej jest akick erki", zed kasowni pochodzi z poczty polowej nr 117. Przy taken.produkcie rnoina licaye tylko a W Kolejne NowoSci poczj Swiatan 7,0 lca patrzy na nas! Jul tylko dwa lata dziela Lbeiska Game, polovone w Zlemi Pszczynskiej, od jublleusza 700-leela istnierlia. Chat prawa miejskie uzyskaly doplero w 1951 roku, mlasto ma obecnie pond 20 tys. mieszkadcdw 1 stanowl llazacy ale w wojewedatwle katowicklm otrodek pmemyslowy L., flictelletycznyt Odwatnym Ios sprzyja, jak m6w1 przyslowie order Sztandaru Pracy II klasy od 1925 r. potwlerdm pracowitaie ludet tego mlasta. Terris takee Itlateleicl z Kola PZF nr 4 w Lazlskach GOrnych otraylnali WySOkie wyrlenlenle. Jake Iedno plerwszych 1E61 otrzymall ablorowo Odanake Zaslusonego w Rozwoju Wojewodatwa Katowicklego.., wreczona podczas otwarcia Wystawy Nowobel poezt iwlata (221-31I19.1s r.) pram sekretama KW PZPR w KatinviCaCh, Mariana nauszera, w holeniu Prezydium WRN. Take mom Odznake *treymat Bernard Mica., prams Kola PZF ea 4, wleice emlniony datalacz I wytrewny tlatelleta, kleru- Iacy Kolem nieprzerwame pram lat W otwarciu tej Wystawy uczestrticzyli rowniet. wiceprezes ZG PZF i ZO w Katowicach dozef sm., praxes ZO PZF w Katowicach, Marian Nowak Ira. Henryk Kolorz z OddzIalu PZF w Ryb- Mein. Wladze miejskie reprezentowall. I sekretare KM PZPR, Alojay Debudaj, preewodnlamey MRN, Rajmund Pawlas, naczelnik mlasta, Ilenryk Ideasack oraz aktyw polityczny i gospodarczy mlasta, na og6i sami W Slynnym Sporn wokol pomyslu wystaw nowoici poczt Mk: sie przetoczyl poprzez lamp bliatelisty", odnotowallinay dole alumina glosy. Cezary Rudehlski ( F". VAG pleat; Oweum, be komepcja to szybko untrze inelercia naturalno". W tymle numerze replikowal Stanislaw Glowidskl, to jednak jest w tym ',Pampa!". Zygrnunt Wlatrowskl kilkakrotele brontl ldei tych wystaw, TOrmulujac tezg, to oanowla on e szarise die kaidego fllatelisty ( F" nr 12 82). Jednakie ten sarn Actor najmocniej, Mod mimocho_ dem odokopal" sprawie. Oto w recenap z MWF Mladostb w Pleven ( F" nr VS) naptsal, Thalskim zbiorom brak w wystaremjacym Kaman loglki, seeroklego Zakresu prezentacji waken:w filetelistycznych oraz starannoici opracowanla... Dochit fairly, Ce abbey ternatyczne budowane z ma- na calkowitq nieznajomota real ew przez nabywce-zbieracza. Nie bgdg sig du wypowiadal na temat kopent FDC produkowanych, talc przez Zarzady Pocztowe, jak i.przez prywatnych wytwiscow, ale wiemy, ie FDC z oryginalnego obiegu to rawniez wielka rzadicad. Stanislaw J. 261kiewski tertalu tylko jednego kraju ezy tea z materialu tylko nowego (podkr. moje), nie maja wlekszych Take jest prawda. Newel po Sydgoszczy, ktora data szarese nowoiclom poest iwiata" lee,, jak sie Male, przelomern Me byla? Od razu powtem, ie juror w Laziskach, szet GKS, Mieczyslaw Syta parokrotnie podkreilal w rovrnowle, to chyba za wczebnie M aba m na tego typo wystawy, szamblu okregowym, bo zbyt mall jest ekspenatow 1 zbyt main 1ashott, on do Ich treed t wartoll!. Na deli moga to byl raczej kaeiki" na normalne) wystawte. Jak mobserwowalem bylo znacane otywlenle w salach wystawowych; minteresowanie wystawo okamly cale Laziska, smzegbinie ciekawl bye emayky eksponatow otreaskanych", b0 weseaniej Inc prezentowanych w nydgoszczy. BYta ten spore gromadka, tych odwamych wystawcdw, modem a tyob siren. Warto z miejsca zaznacryt. te na 0061 otrzyrnywali onl Intel, na skromniejszym tie, wiqc korzystnym dla wytrawnych wyreanlenla stopnia Wytazego plus nagrody reeczowe. Tak bylo z eksponatem (wyrdlnienle I stopnia) Krystyny 1 marimba szwenvinime z myslowic cam eery PrZesylek paeztowych 1981/82", tak lei potraktowano (wyrdinienia II stopnia) Mariana Lewandowsklego z Rybnika Jan Pawel II w Matei Waclawa Poleika z Zawlercla Igrzyska mplady Moskwa IMO" awansowaly o klase w stosunku de sydgoszczy, otrzymume dattat- kowo nagrody raczowe. Sq to dojrzalle eltsponaty, amkolwlek wlem, te autorzy beds end nlmi lesseze Do tege groan doloczyl z wyreartlenlem I StOpnla JOaef KVIabniok z Chomowa, ktory nie wystawiat to Bydgoszczy. W LaziskaCh otrzymal to wysokie wyrbinlenle as bardee ciekawy eksponat Jan Pawet II contytikat na inaczkach cocatowyenn. Wared mlodeletowych wystswatow bylo dwoch z bydgosklej wystswy 0W0441: TOmaz Loch z ZaWICIVIa, Z eksponatem Polska I POlaCy a3" or. Darius, Tarlac. z Bytom..., a Interkosmosem", obi] utrzymali portom (wyrotnlenla III stopnla), dodatkowo biome jamze nagrody rzeczowe. W gronie doroslych wystawekw stapled II pray_ padt row.. Ryele z Katowic as Nowaki USA ". Zbidr to bogaty, zbudowarty wekdl jubileuszu 200-lecia ntepocuegloic1 Stan., zjednoczonych, ale majacy rowniez wiele Innych Cleka9NOtei 1 cennokci. Syly at trzy naiwylsee nomlnaly GSA (9,55 dal) z poczty kosmicanej, chot laden nie byl na kopercle z tutu. 138

17 W Marie konkursowej, ktora jedynle gromadzile nowotei poczt twlata", bylo 29 eksponatow, z mego jury wylaczylo oceny. werod tematow 5 rosy pojawit sle Paplet, 4 razy Interkosmos, 2 razy Ohnapiada, 3 nay fragmenty ablordw generalnych rum 6 tematow rotnych. Zauwatone bledy, to grzeezno90lowe mtemplowania, bards* kolorowe I krzykuwe koperty ozdobne, trafialy ale fallytikaty (wylacrone pores jury rocenyll. Trafialy ale elementy niefilatelistyczne, jak rtp. Inlet wstepu na mug papleska w Otwiecirniu. W temmle Irtterkosmosu pojawil sig natomlast lot Sol. Apollo", co jak wiadomo nle odbywalo sie w mooch Lego pro. gramu. W podrdiach papieslcich brakowalo namego iota do Rzymtr. WYsttOowaly 1000 or materiale pocztowym, watowene7 makulatura bandlarska. Na podsumowanle pore: Wystawa w Laziskach byte udana dziekl klasle honorowej t pozakonkursowej, ale to byla frajda dla zwledzajametn nas interesowal teulat :west Swiatn" pozostal nledoayt. -cod, Jan Szpruch POLONUS W mama ub.r. Towarzystwo Filalualistyczne POLONUS or Chicago obchodoilo 45-letni dubileusz. Jest to najlicsniejsze i najstassze Stowarzysoenle Polskich Filatelistew oa gra- Z tej oirazji opracowano incleks artyitul6n, is:1de w tym okresie publikowano w hiuletynie tegod,towarzystwa. Einletyn,ukaoptval sic, z matyrni wyjatkami, co miesigc, a na.poczatku mama prawie kactṙ lego roku arganizowane July,przez dzialaczy Towarzystwa wystawy filatelistymne pod nazwg POLPEX. Index of the Bulletin of the Polonus Philatelic Society, opracowany prom M. Dudek Kalifornii, ma able:wm 200 stron i ujmuje into , a cena jego wynosi 12,50 dol. Colorskowie Towaroystwa korzystaic z 30% rabatu. Zorganizowana w tym roku wystawa POLPEX 85 w ritniach mar= poswiecorm jest jubileuszowi 73-lecia Polslriego Hareorstwa, co propaguja kolorowe arkusiki winietek coo udane kartki i koperty. TEIIMIN MIJA 30 KWIETNIA Objecalitsny dothrzycnujemy shwa ( F" nr 5/85) i zaraz po ustaleniti terminu woes Precyditern ZG PEP interrnujerny, to: katalogi wystaw filatelistycznych a lat do nalgind ZG PZF za nailepazy, artylcut filatelistyczny" nalety nadsytad do 30 kwietnia be. kedakcj a 44. Sprostowanie: w tekkie stmt. Jakucewlcza, nr 405, str. 75, kllka nay utyllsmy slows ZgUter", a powinno bye,,eguter". PH przepraszawy RECENZJE HBBF wszedl w rok jubileuszowy Rok 1984 jest dla ntiego zielony" (przypooninam, ie kaidego roku HBBF ma okladke w innym kolorze). Nie wiem, czy ten kolor, bedqcy symbolem nadziei, zostal dobrany 8wiadomie, czy przypadkowo. Mnie tlurnaezy sie tym, ze Historyczno-Badawczy Biuletyn Fllatelistyczny w)kroczyl jut w 25 rok swej prasowej egzystencji. Piekny to jubileuaz i my, czlonkowie zespolu redakcyjnego Filatelisty" przylqczamy sic do choralnego gpaewn 100 let, 100 last". Niech tyle tyjq i dtialajq jego redaktorzy i wspolpracownicy, nadal wydajqc jedno z najlepszych czasopism Iflatelistycznych w 8wiecie. A kolor 2:felony nadziei, niech.winsie z perspektywq udziesieciokrat- Mania nakladu i przyspieszenia druku. Kolar zlelony, to rowniet kolor mlo- Niech wiec redaktorzy HBBF beclq dlugo jeszcze w set-each i umyslach mlodzi, cho2 szron przyprtszy iffn skronie, a czas przetrzebi niektorym czupryne. Doerfalenf wilabnie 2 manes HOOF tea kwieo tien.czerwiec 1984 r.). A w aiim, emiane typu ilustracji na oktadce. Nedakcja postanowila przerwat spirt feliotonew o raryttasach fila- Itelistyconych innych atrajdw, aby majge sit polskimi rasytasami. Namur otwiera basdoo (potrzebny at:lyle:a Steam Jairacewima o dezyniekcji rzbiorow filatelistycznych. Jerzy Tokas publikuje wykaz plathwek pocotawych bylego zaboru.pruskiego proeietyeh poses Pocato Polska laltach poc-atach sniejskich dzialajgcych w Sumeinie,pried przejeciern w 1900 r. obshug,i prom pocorto panetwowo piste Wladyslaw Michalowski. Mato anus historic proodrukow dokonanych prom pocote manunsica na rnaczkach austriackioh w olo-esie 3-miesiocznej olcupaoji Pokuala tw 1919 przedstawia Andrzej My- Trzetrie umwpelnienie wykaou polskich frankatur mechanicznych ( ) m- mieszcza Tadensz Hampel, wykorzystujac material nadeslany preen Coytalnik6w. I wresocie dwa opracowania tasiemce: Tadeusza Molendy i Witoldo Zurawskieve o korespondencji o niemieokich obozdw dla 137

18 jenctow wojennych w laitach oral WitoIda Zurawskiego o spotykanych na anaczkach flagach nntnych panobw. :Varner uzugelniaja: artykud Wladyslawa Farbotki o najwainiejszych wyldarzeniach i osiagnieciach lodzkiego ruchm filatelisty=ego ) oral stale dzialy,dprezentujemy" a,,liety do redakcji". 34a zakonczerde chciabbyrn sit ednak pospraecza6 z redakcja o,prottok61 z posiedaenia,kury konkursu na exepszy artykul w.14/313f" w 1983 n. To, Ie redakcja oglasza co roku 0081 konkurs jej prawn. Idea nawet bardzo ml sit podoba. To, le powoluje specjelny sad konkureowy slusznle robl. To jednak, le sad ten wyr6inia artykul pliara jednego z jurordw (nawet po wytriczeniu go a prep sadu) bardzo, ale to bard.) ml 110 ale podobe. ZupeInio niepotrzebnle stwarza klimat dwuznacznotch Przypomng: w warstawach konkursowych przenoel sit eksponaty jurochw sedziujacych na tel mystawie, do dzialu nlekonkursowego. orzypornne rdwoler: ostabarn1 Isty zespoly eta dziowskle konkursow prasovrych Me rozpatrywaly wnioskow na prate jurom, nawet, gdy ten, chary ale przyjechal net posiedzenie. Talc jest lepiej! Dla sodu i lego werdyktu. Namawlam gotta, w przyszloaci nie powoluicie do Wu swoich autor6w. 7 zeszytow Tematyka" Jerzy B. Klima Ostatnind dniami otrzymalem at 7 zeszytow Ftlatelisty-Tematyka": 22/A, 15/B, 18/B J 17/13. 22/C oral 19/13 i 211/1). Jak a PowY2szeJ wyliczanki wynika najmizsi wylicia z zalegloaci sa kokozy Gdenska (seria C), mire wyratnyth wyaoleaw (trey nurnery w krotkba odsteple czasu) wciai tkwia w pows±nych zalegbalciach Katowice (wria B). Przez kilka wieczorow pod rzad przeczytalem uwalnie to zemyty Tematyka". Ma to le dome strony, 2e Poz..1a na pewee problenly SPoJrzen syntetycztne. Dojrzeg calogclowo" polartywar 1 negatywy. Dokonae porownan pomigdzy mulacjami poszczegalnymi zeszytami. Oto kilica reflekshi Zwiazek, a konkretnie CI, ktkray aajmuja sit tematyka, a W wiokszej mierze CI /Bate , dopier szukaja swojej dzialki malt sprawny orb[. programowy. At rbka Wienbl, 2eby napisat metodyczno-prograraowy". Meacetyl szetooyxt tynco clot-glut". Metodyki w plamle 1 metodyki or Zwiazku... peaty z plinem. Bo takie wartoact, jakte przynosza nam mutacje Tematyka" moan wykorzystywah w dwojakt sposob. Wyroblony czyteinlk blerze zeszyt, wybiera Interesujacy go artykul, sztunuje, a W uraysle odbywn sic automatyczny Peaces przekladabicy saoroyte wiedza do praktycznego zastosowanta pray budowle zbloru. Male wyrobiony zbleraez potrzebole posilkowej przekladni". Rolg to mole sponiat prowadzacy sozolenie s Tematyktem" w [Om ktory objaani na eaym polega np. zwiazek pomigday wierlm zawariq w oprecowanlu Henryka Boleros oornicae pamlatkt filstelistyczne ROW", a pearl przy abiorze. Niekontecznle prseciet taklm samym, a o zblizonej tematyce. I man zal, to redaktorzy Tensatyk6v, uciekaja od metodykt, od pokazanta to jaki sposob wykoraysta6 ten ciekawy, walny 1 potrzebny material, ktory motna melee w kazdym seazycle. Inny dal odezuwam do redakcji Mutacji D". oak malo w ostatnlch zeszytach Nauki Kultury sztukl..." A mate ustalony posziat zrlawat alt sensowny t potyteczny... A teraz o szczegolach... menhatyk (19/0), opublikowat artykul polemiczny pt. Ds 1 przeciw o regulaminie FIP dla zblorow tematycznych". 11z wieloma pogladaml Se- =ego Mroziks ale agadzam, z innyml ale. Takes Jest wszak role tegp typo tekst6w; potam1514 do melanin przez wywolenle sprzeciwu. Newel ostrego. PozwOlcle jecinak na dvde uwagi. Artykul sprawla wrazenle dawn p Nie uwzgladnia ant nowych poprawek pmygotowanych pmez Komtsje Tematymns FIP, am sprzed roku opracowania A. Kuezybsidego, a drukowanego to,.f. it, 2, 3, 4/81)1 dodrukowanego orm rozeslanego do ZO w MAO (1000) limble egzemplarzy. Ault[ ale maraca tea nalelytej swig' na konsekwencje odejleta od tego regulaminth, ktorym przecle 2 posluguj0 sit sedziowie konkursowl. A pates wy_ stawcy 11q jury, le alesprawledltwe wydalo we- Tyle o 7 zeszytach, Mare mizno tych czy innych swag recenzenta stanowls watki oral w IIIlym podnossenlu poslomu polskiej zilatenetykl I nanycla zbloraw. Za co 'Agitate naleay autorons i zespolom redalccyjnym podeltkowae. Michel Junior Jerzy zoanatak Ten mlodszy" zazwy I orterech katalogow znaczkow nienneckich wydawnictwa Schwaneber. gee utrwalil swoje powodzenie no rynku Matelistymnym przyjemna t praktyczng forma: wszy- 'Bide zna0zk1 1 Mold 64 kolorower pray kaidej pozycil so dwa kwadraclki do adnotach o postadanym znaczku. Redalscia poddsla wszsylkle wyceny, co w rezultacie delo nleznaczna obnl0k0 niektartch pouch, a nierzadko tat I podwytkg. Odnosl sit oglitne wrazente, le rynek na znaczki niemieckle jest Jut ustabillzowany. Powytny katalog ukarai sic w spreedaty eta paczatku grudnla ub. roku racers z katelogiem znaczkow nlemiecklch net listach Michel-Briefe-Katalog Deutchland 1985 Cora. bardziej poptilarny jest wdrld hiatellstraw zapat gromadzenia tak zwanych Palatal pocztowych (1lst6w, kart, itp.) 1 ten katalog redakcji 138

19 Michel stanowi wielki, pornoc W rommianiu wartotal ION, z roinymi frankaturami poczt ntemiec- Bardzo czesto raznice cen wykazuja chan rozpieto46. W obecnym wydaniu tegot katalogu zauwatyd moina znaczace zmiany w wycenle rabbi pocztowych z Sat W tyrn chiele wycertione sq takte frankatury minzane, ktore p0chodza zazwymaj z okresow poczarkaw wojen. FR 1885, Schwa11eberge[ Katalog.:1111LJITAZ Wallet Brief. Katalog Deutschland 1885, 464 str, cena 35 mkz. Z iycia PZF NA STAROMIEJSKIM RYNKU r. W styczniu br. na Odbytych 5 roboczych protokolowanych posiedzen(ach Prezyd1um Zarzadu GlOwnego PZF, z wainiejazych sprats om6wilo bad! zatwierdzilo: wandlaraca z zagrartica: zaakceptowano DMA sprawozdania ze wspotpracy PZF z zagraning w 1984roku i przekmano je do ministerstwa 2, powolano krajowych kornisarty dwustronnysh wystaw filatellstycznych: Rumunia Potaka" (Jassy, 20 V 08 VI 1985 r.) Anton). KurCzyn. ski, Bulgaria Polska" (ryrgowiszte, 1-10 IV DM 0.) Zbigniew Cieglikowski, CUM PRL" (Bohurnln, 19 VI-07 VII 1981 r.) Zygmunt Barsnowskl Uttalono sklady MObowe delegach PZF na ww. wystawy, I tab do: Rumurdi Waldemar Kisiel (przewodniczacy delegaeh) 1 Irony R. K Bulgaril Jerzy Parfiniewlez (przewodolczacy delegacji) Aleksander Steponezerako; Czechoslowach Tozer szydio (Przewodnica9cy delegaeji). W sklad "delegacji wchodza takle krajowl kornisarze tych wystaw. Przewodirdczacych delegacji upowat- Mono do podpisanla w PM, protokolow o wspfilpracy miecizy zwiiizkanal na lata przyszte. wystawiennictwo: w zwlazku z wprowadzeniem pram niektbre komitety organizacyjne Wystaw m granlee (np. Italia as") wymogu dostarezenia otibitek fotograficznych wystawianych eicsponat6w, postanowiono wykonywat odlaind (w uagodnieniu z wystawca.wlascicielem eksponatu) typowanych eksponat6w na wystawy na koszt ZG PZF na wniosek przewodniczacego Komiaji stew ZG PZF L. Adamczyka makceptowano udzia y l dw6ch eksponatow polskich fllatellst6w w Wystasole Fllatelistycznej Muzyka 85" (NRD, maj 085 r.) oraz plank; eksponat6w w MWF,Gabrowo 85" humor i satyra (Bulgaria; V 1985 I.) na wolosk1 krajowych komisaray wystaw makceptowano udzial eksponatow w wystawach Illatelistycznych: Stockholmia 18 aka/sonatas( dorostych, s mthazielowych 1 4 pozycje literatury; CSILLS PRL" 20 eksponatow domhych 5 miodzie2owych, Bulgaria Polska" 19 eksponat6w doroslych 1 5 miodzietowych na komisarzo Wystawy w Otrodku Informach I Kultury Poiskiej w Budapencle (18 IV-08 V id powo- Andrzeja Kopczytiskiego powolano krajowych komisaray wystaw: MWF,,SocphIlex 85" Manila PouDY (Berlin, 04-13X ) Zblgniew Ciehikowski; MWF Eurofllex 85 tematyezna (Budapeszt, 14X-07 XI 1985 r.) Jan Zaborowsid na wnlomk Komlsh Wystaw ZG PZF przyjeto sprawozdania Iran rorliczenla wystaw filatelistymnych, udzielajac absolutorium Komhetom Organizacyjnym: KW Filatelistycznej,,Sport 1 Rekreacja" (Melona Okra, VIII 1084 r.), WF Nowoaci Poczt Swiata" (Bydgoszcz, X r.) winspnie zapornano Ig materialand rotliczeniowymt dwustronnej Wystawy Filatelistycznej PRL organisacyjne: zatwierdzono komplet materlatow do Siuletynu Informacyjnego PZF nr 4/52 IV kw r. zapoznano 019 wynikami inwentarymcp sklacuilkow raapitkowy0o atanowiacych wlasnote ZG PZF; makeeptowaao wnioski KOIM011 InwentaryzaCyJnel PrUJeto nowy.n crionkow nadzwyczajnych do Kola PZF PolOnia" przedyskutowaoo projekt prelhoinarza dochoclow 1 wydatkow ZG PZF na rio 1985 przeana- 'Gowan realizacja preliminarza finansowego ZG PZF za 1989 elk: dochody wykonano W wydatki w 82.9%. Nadwytka w nod wydatbanal wynosi 2.872,0 tys. tl. Ustalono projekt porzadku dziennego na enarne posledzenie Prezydlum ZG PZF na dzien pi r. Mine: na 25 Konkurs-Plebiscyt Na najtad_ niejszy znaezek polski 1984 rani" 00000owan0 tray nagrody raeczowe Owneg0 PZF, w postacl walorow Illatelititycznych katda o wartolci ok zaakceptowano sklady osobowe jury:,,konkursu z nagrodami no najlepsze PLIblikacJa W Czasopifirriach filatelistycznych" w 1984 rota: Marian Ghabowski, Wiadyslaw FarbotkO, Zbigniew Plekut (sekretarz), Zygralint WiltroWski I Stardslaw 261kiewski (przewodnimacy). Konkursu z nagrodami na najlepsza publtkacje popularyzujoca ji" tem atyke filatelistyc zna w prasie, radio telewlz 1989 roku Z bigniew CMSlikowski (sekretarz), Jerzy B. Klima, Jerzy Kozlowski, Janusz Kaieski 1 Jan Malik (przewadnicanny); Konkumuz nagrodami na debiut publicystyczny w dziedzinie llteratury fliatelistyczner Renryk Hialek (przewodniczacy), Wtadyslaw Farb.). (sekretarz), Jerzy B. Klima, Jerzy Parfiniewicz Strug na wniosek red. naczelnego F" dotyczacy wydania trzech wymien-,a, matteroy F", w polowie zawierajacych ma' tery i alorgan6w prasowych zwiazkow filatelistow: CSRS, NRD ZSFLR, wystapiono do kraiowych MviazkOw fllatellstow wynterilonyeb panstw, by poparcla tej iniejatywie. 111iGAWHI MIGAWKI MIGAWKI 141 awards Jubileuszowej Wystawy Pilatelistycznej NI Rocznica Wyzwolerda WaMaMAY" w Wamaawie... _ XXV111 plenarne posiedzenie PrezydiUra ZG PZF w Warszawie zatwierdzilo wszystkie decyzja 1 postanowienia powzinte w okresie 27 XII 1084 r r. robomych posiedzenlach Pre., dium 10 PUP omtwllo sprawy badawcze polskich znakow pocztowych...glowny referent Stefan Falkowski przewodrdczacy Komi* /Simkowo-sadawmej ZG PZF...przyjgto informacja zamach; cniregu POE w Elydgoasczy, lathy postano_ wit noswym posiecizeniu drill 18 I 1985 r. przekeeat na konto Konsitetu Wojewodzklego Soule.- nego Fundoszu PoreoCy SzkOle kwote 20 tys. z1...postanowlio by na najblitszym, kolejnym pienarnym posiedzendu Prezydium ZG PZF oral:min tenuity/4gzwiszana a dzialalnodula ratur 1 Blbliotek FilateliStycznyeh, przesna lttewan stopien realizacji Uchwaly dotyczocej wydawnictw Zwimku...mtwlerdzito nowys dzlelnik ELI POP (pnczawasy od nr 1(,33)...dokonalo protokolarnego, trwatego uszkodzema stempelka gwarancylnego zmartego eksperra PEF Mariana Kotcielniaka (stempelek nie byl w utyciul)...0aakceptowato propozycje Jury Km...soz nagrodarni na najlepsza publikacja popidarynxiacs tematyks Matelistyczna w praste, radio t tale- - w roku ombwitowstapny program centraloych obchoclow 50-1ecia PZF" (Gdansk, IX '4...Postanowito wystepla do ZG PLO' I propozycjg by XIV Walny Zjazd Delega- 00:0 trwai dwa dot pierwszy: wprowadzeobrady w mspolach, wybory -.dean drugl: dyskusja plenarna, ukonstytuowanie sle wlacia ZW192kli, podjecie IlChwaly Zjazdu...przyjad0 do programu ;morez hiatelistycznyek na 1956 cols IMarray rnlodzielowe: Miedzynarodowy Konkurs Kra- 14,4 Socjalistycznych na tewat Poloaj Dzleclora", Krajowa Mlochletowe Wystawe Filatelistyczna, or- 139

20 ganizacje posledzenle Prezydium Korniejl MlOdzietowej FJ, wymlenione linprezy bedg zorganizowane w Koszellnle (orlentacylny tomtit): writesled)...upowalinto Zoned okrogu PZF w Warszewle do zorgardzowanla uroczystdiel zw1.12onych Emiern Znaczka" (w 1995 r.)...ustanowllo stun_ dowartie negrod ZG PZF a najlepsze artykuly filotelistyczne w katalogech wystaw fllatellatycznych...po roe pierwszy nagrody to 000)004 ogloozone m late ufundowelo 10 nogrod rzeczowych w post.' walorow filatelistycznych ikazda o wertotei ok Di die uczestolkow anklety F" na najlepope artykuly, cykle t rubryki.-ne komisorm dwukronnej WF opolska Szkocjo" Powolalo Zygmunta Perczynskiego. VJNLYITIVP KONKURS ZA ROK 1983 ROZWIAZANY ZG PZF wrap z 2G SD PRL immure. zachecie redakcje radio I telewizji ores dzienigharzy do popularyzacii problernow fllatellstykl pasklej I miedzynarodowej, oglosily konkurs no noilepsze Poblikacjg populoryzujeca temstyk. DlotelBlYezne w prasle, radio 1 telewizil. Pisallemy o Men w,f" nr 4)84 a. 94. POWOlane pram Prerydlum ZG PZF Jury, preymold: A. W grupie plum i programbw radiowych t telewizyjnych o zasiggu ogennopolskirri, WYNIKI WSPOLZAWODNICTWA KOL MLODZIEZOWYCH r. na posledzeniu Komisp rdlodnezowej ZG PZF powolano Zesp61 do ustalenla wynthem wspoliawodnichvo Oat milodzietowych P2,F, w - ku 11303/04. ZespOl precowel pod PT.- wozinietwem Edwards Kowela. W konkursle wziglo udzial 1.4 orgenizacp Komi-.3j1 Idlodzictowych ELF. Na prxistawle nedeslenej dokumentacji I werytikecji Komisji Mlodzietowej ZG VLF, nagrody otrzynium I nagroda Kolo Mtodzietowe PM, prey sekole Podstowowej nr z3 w Keszolinie 1 opiekun kin. J. Maoist (10 OM ). nagrody nie przyznano negrocla Kolo Miodzietowe PZF prey Technikum Mechanlcznym w Kutnle i opiekom kol. St. Pllarski ( ). Nagrody olwooriedne (po Kolo Mlodzielowe PZF pray Zasedniezej Sakele Zeno:Mae/el w Inalogardzie 1 opiekun kol. J. Prekulewicz. Kilo MlodzIelowe PZF arm Mledzyosiedlowej Spoldzielni Prtiesakonlowej Wilen6w. 1 oplekun hat. J. liarczyk. Koh) Miodzletowe PZF prey fizitole Podstaavewej or 8 w Kelchatowle 1 oplekun kol, M. Wnicik, Elaine nagrody otrzymuje: MK? DM, ZHP w Szezeclnie oplekun J. Grabarczyki MKP przy Dooms Kultury w Tozenie opiekun S. Kant168k1; MILF przy ZO PZF w Krakowie oplekun K. Ryblewska; MAP prey Domu Reopens w SzublMe opiekun Z. Ertmen; MKF prey Osiedlowym Domu Kultury w Lubinde opiekun A. Hempel. Ponadto nagraleml wyr6zniono trzech oplelw- v 060 mlodzietowych PZF: R. Jakubowskiego Worszewy, K. Dildebiento z Gdansko, I. Diegaltskiego z Lodz" stwierdza, 2ei wlekszale Komisp Mlodzietowych podjela wspotrewodinctwo ogolnopolskie nowet, gdy rite spodziewano all worst/kwh mlelsc, glawny wyellek kb) Intodzie*owych P2F skieroweno no wystewlen.mictwo 1 opracowywanie nowych zblor6w, og6lnopolskie wspolzawodnictwo wplyrigto Mecydowanie ne otywlenie piny opieknnow k61 Pilodzietowych PZF. Komisjo Miodzleiows KG PZF. NAGRODE I Jerzemu Parfiniewlelowl za audycja!gatelistyczne w programie TelewIrj1 Griewcrat i Chlopminv Zwierzynlec". DWIE NAGRODY Cezaremu Rudzhiskiemu za publikacje filotelistyczne w tygodniku Przyjaih" w obu mutechick (polska 1 radziecka). Plotrowl Wleczorkowl za pubilkacje Motelstyezne w dziewteciu tygodnlkach. B. W grupie plain i programow radiowych I telewizyjnych o zaslegu regionalnym. NAGRODD S KarOlOwl Strugowl za publikacje zamieszczone w stale) rubryce Yrzy lykl filotelistykp. w dzionniku Slowo Luau w Ittelcach, DvelE NAGRODY Andrzelowi oleckiemu (pseudonion Jr. Z. Piekuta) za poblikacje zamlenczone w stare] rubryee od zneczka do znoczko" w dzionniku Glos Robotnlczy" w Keelmierzowi Krynleklemu za publikeeje Illstelistyczne w gozecie zaktadowej Echo chelmke" (mlesiecznik). DWIE NAGRODY 1.11 Januszowl Keigskierou Os publikacje fileteil. styczne w dzienniku Rustrowany Kurler w Bydgoszcz}, Stontslawowl SwIeradewl za publikacje Mate. llstyczne W stalych rubrykech w Kurierze Podoraz w Corecie Dispolczesner w litaiymstoltu. Jury umiak, 2e Ilczba publikacji filatellstycznych ogloszonych w 1983 yaks byte pokoina 1 nastapil wztrout 1ch. poziomu. Nadal jednak jest wide plain, More ze nzkorlg dla swych czylelnlkow pomijeje nasty temntyke. Biolg plerng" stonowle nlestety wszystkle celery programy Polskiego Rodin Redakcja Fllatelisty. wszystklm loureatom skloda oerdeczne lyczenia dame] tworczel I ow0cnej Precy. 140

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ CZERWIEŃSK k. ZIELONEJ GÓRY DĘBLIN DĘBLIN-LOTNISKO ELBLĄG GDAŃSK GDYNIA GŁOGÓW GORZÓW-WIELKOPOLSKI INOWROCŁAW JELENIA GÓRA KOŁOBRZEG KOSZALIN KŁODZKO KRAKÓW LEGIONOWO LEGNICA LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2001 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 03.04.2001 JAROSŁAW 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II, herb miasta Jarosławia i tekst : I ROCZNICA HONOROWEGO OBYWATELSTWA PAPIEŻA 2. 12.05.2001 CZULCZYCE

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2014

KATALOG PRODUKTÓW 2014 KATALOG PRODUKTÓW 2014 ZAWSZE NA CZASIE Automaty samotuszujące 2 POLAN Fi 30 i 40 WAGRAF PIAST e-3 Tuszownice wymienne 6 Datowniki automatyczne plastikowe szkieletowe 7 Automaty samotuszujące plastikowe

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 141/2015. Powoluje si? Komitet Honorowy Rzutowych Mistrzostw Polski i w jego sklad zaprasza sie;

Uchwala Nr 141/2015. Powoluje si? Komitet Honorowy Rzutowych Mistrzostw Polski i w jego sklad zaprasza sie; Uchwala Nr 141/2015 Prezydium Zarzadu Okrfgu PZW w Lublinie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powolania komitetu honorowego i organizacyjnego Rzutowych Mistrzostw Polski. Na zlecenie ZG PZW w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka

Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka Regulamin Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego Portret Pogodziaka (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 匧 { a 5 5 a. Y Ç 匧 t { í 受 受 受 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { { NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 ᐧ勇 w 2 pis eśᐧ勇i ᐧ勇

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015 III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM Kraków 5-8 listopada 2015 REGULAMIN I. Wstęp: Konkurs BĘDĘ WIRTUOZEM adresowany jest do młodych

Bardziej szczegółowo

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011

Poczty w Armii Hallera 1917-1920. Ciechocinek 2011 Poczty w Armii Hallera 1917-1920 Ciechocinek 2011 Komitet Narodowy Polski 15.8.1917 16.1.1919 1. Przywódcy: R. Dmowski, J. Paderewski, 2. Uznany przez rządy Francji, Włoch, W. Brytanii i USA, 3. Po 16.1.19

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

K O WAL. Kowal - 2010 rok.

K O WAL. Kowal - 2010 rok. K O WAL Kowal - 2010 rok. Poczta Królestwa Polskiego w Kowalu w latach 1815-1851. Poczta została otwarta ok. 1815r, a zamknięta 31 grudnia 1833 roku. Ponowne otwarcie poczty nastąpiło 1 kwietnia 1834 roku.

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Odkryj Dzielnicę Zamkową z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz. Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów KOMPANJA BRUS

Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz. Organizator: Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów KOMPANJA BRUS Regulamin: Konkursu Plastycznego pt. Miś Wojtek - niezwykły żołnierz Organizator: KOMPANJA BRUS 94-311 Łódź ul. Konstantynowska 98 Łódź, 2016 1 Cele Konkursu 1. Kształtowanie wśród uczestników konkursu,

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY

REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY REGULAMIN KONKURSU QUIZ SPORTOWY Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 - zwana dalej organizatorem Konkursu - ogłasza niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo