Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,47 zł, dochody majątkowe w wysokości ,60 zł Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości ,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,57 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości ,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami, stanowią załącznik nr Deficyt budżetu powiatu w wysokości ,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. 4. Przychody budżetu w wysokości ,35 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: - finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,35 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,01 zł. 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,00 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232): 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz ze zm.): 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki, stanowi załącznik nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi: ,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli; ,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych 5 Uchwały, na : 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku; - przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Elżbieta Góralska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 95 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. w złotych Dział Rozdział Treść Plan 2016 r. z tego bieżące majątkowe O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 O20 Leśnictwo , ,00 - O2001 Gospodarka leśna , ,00 - Środki otrzymane od zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,60 O690 Wpływy z różnych opłat , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O750 lub innych 250,00 250,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, ,00 O920 Wpływy z odsetek 800,00 800,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów O960 i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 230,00 230,00 Dotacje celowe w ramach programu finansowane 6207 z udziałem środków europejskich oraz środków , ,00 o których mowa w art.5ust.1pkt.3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 na dofinansowanie , ,60 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,78 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie O470 i służebności 4 592, ,62 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O750 lub innych , ,16 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 95 innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat 710 Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,00 Dotacje celowe w ramach programu finansowane 6207 z udziałem środków europejskich oraz środków , ,00 o których mowa w art.5ust.1pkt.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Nadzór budowlany , ,00 - O920 Wpływy z odsetek 280,00 280,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Starostwa powiatowe , ,26 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar O ,00 pieniężnych od osób fizycznych 500,00 O690 Wpływy z różnych opłat 510,00 510,00 O920 Wpływy z odsetek , ,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dochody 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,26 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kwalifikacja wojskowa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 O920 Wpływy z odsetek 1 500, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 2 200, ,00 Dochody 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 1 000, ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 95 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,00 na podstawie ustaw O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 - OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób OO20 prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne 1 400, ,00 - O920 Wpływy z odsetek 1 000, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 400,00 400, Licea ogólnokształcące , ,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O750 lub innych , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Wpływy z odsetek 1 000, ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów O960 i darowizn w postaci pieniężnej 3 000, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 400,00 400, Szkoły zawodowe , ,00 - O690 Wpływy z różnych opłat - - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O750 lub innych , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług , ,00 O920 Wpływy z odsetek 4 700, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, O750 lub innych , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 95 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 O920 Wpływy z odsetek 1 000, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 2 200, , Jednostki pomocnicze szkolnictwa 500,00 500,00 O920 Wpływy z odsetek 400,00 400,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 100,00 100, Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2001 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,00 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia , ,65 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , ,00 - zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Pozostała działalność , ,65 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2006 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,29 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt , ,36 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo- wychowawcze , ,29 - O970 Wpływy z rożnych dochodów , ,95 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami , , Domy pomocy j , ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Ośrodki wsparcia , ,44 - Dochody 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2 203, ,44 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Rodziny zastępcze , ,03 - O970 Wpływy z rożnych dochodów , ,11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,92 -

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,02 - O920 Wpływy z odsetek 418,02 418,02 O970 Wpływy z rożnych dochodów , , Pozostałe zadania w zakresie polityki j , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami 3 288, , Powiatowe urzędy pracy , ,00 - O920 Wpływy z odsetek 600,00 600,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów ,00 wynagrodzenia i składek na ,00 powiatowego urzędu pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących , ,00 sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,00 Dochody ogółem , , ,60 *) - kol. 5 tylko do projektu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu powiatu na 2016 r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacja zadań jst Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym Wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe w złotych inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp O10 Rolnictwo i Łowiectwo , , , ,00 O1005 Prace geodezyjnourządzeniowe , , , ,00 na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług , , , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 95 O20 Leśnictwo , , , , , O2001 Gospodarka leśna , , , , , Różne wydatki na , , ,00 rzecz osób fizycznych 4300 Zakup usług , , , ,00 O2002 Nadzór nad , , , , gospodarką leśną 4210 Zakup materiałów 1 000, , , , Zakup usług , , , , Transport i łączność , , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , , Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,47 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Zakup materiałów , , , , Zakup energii 9 800, , , , Zakup usług , , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług 2 660, , , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu 7 100, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług , , , ,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłata za 5 200, , , ,00 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 600,00 600,00 600,00 600,00 krajowe 4430 Różne opłaty , , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 4 600, , , ,00 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki 1 550, , , ,00 na rzecz budżetów 4520 Opłaty na rzecz , , , ,14 budżetów 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 700, , , , Wydatki , , ,41 inwestycyjne budżetowych 6057 Wydatki , , , ,00 inwestycyjne budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne budżetowych , , , , Zadania w zakresie , , ,00 telekomunikacji 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 95 i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 2 000, , , Zadania w zakresie 2 000, , , upowszechniania turystyki 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka , , , , , , ,00 - gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia 8 210, , , , Składki na 1 403, , , , Zakup materiałów 1 000, , , , Zakup usług , , , ,00 remontowych 4300 Zakup usług , , , , Różne opłaty 2 000, , , ,00 i składki 4590 Kary , , , ,00 i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty 1 000, , , ,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 2 000, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych 5 000, , , Działalność usługowa , , , , , , , , Zadania z zakresu , , , , , , , ,00 geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia , , , , Składki na 6 382, , , , Zakup materiałów , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług 1 500, , , ,00 remontowych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu , , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłata za , , , ,00 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 1 000, , , ,00 krajowe 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , , , Wydatki na , , , ,00 zakupy inwestycyjne budżetowych 6069 Wydatki na , , , ,00 zakupy inwestycyjne budżetowych Nadzór budowlany , , , , , Wynagrodzenia , , , , Wynagrodzenia , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 95 członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na 3 361, , , , Wynagrodzenia bez 6 000, , , , Zakup materiałów 2 933, , , , Zakup energii 6 610, , , , Zakup usług 80,00 80,00 80,00 80,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 3 561, , , , Opłaty z tytułu 2 014, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłata za , , , ,00 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty 783,00 783,00 783,00 783,00 i składki 4440 Odpisy na 4 898, , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 523,00 523,00 523,00 523, Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy , , , , wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia , , , , Składki na 3 324, , , , Rady powiatów , , , , , Różne wydatki na , , ,00 rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów 1 664, , , , Zakup usług 5 492, , , , Opłaty z tytułu 758,00 758,00 758,00 758,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 204,00 204,00 204,00 204, Starostwa powiatowe , , , , , , , , Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, , , Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Wpłaty na 5 000, , , ,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , , , ,00 bez 4210 Zakup materiałów , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług 8 000, , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług 5 580, , , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu , , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług 500,00 500,00 500,00 500,00 obejmujących tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 9 020, , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Różne opłaty , , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 700,00 700,00 700,00 700,00 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki 50,00 50,00 50,00 50,00 na rzecz budżetów 4510 Opłaty na rzecz 150,00 150,00 150,00 150,00 budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz 2 150, , , ,00 budżetów 4610 Koszty 1 000, , , ,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , , , Wydatki na , , ,00 zakupy inwestycyjne budżetowych Kwalifikacja , , , , , wojskowa 4110 Składki na 420,00 420,00 420,00 420, Składki na 60,00 60,00 60,00 60, Wynagrodzenia 8 240, , , ,00 bez 4210 Zakup materiałów 990,00 990,00 990,00 990, Zakup usług 6 290, , , , Promocja , , , , , Dotacja celowa na 3 120, , ,00 pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów , , , , Zakup usług , , , , Różne opłaty , , , ,00 i składki Pozostała , , , , działalność 4210 Zakup materiałów 3 708, , , , Zakup usług , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , Wydatki 500,00 500,00 500,00 niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Wynagrodzenia , , , ,00 członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 410, , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , , Inne należności , , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 95 żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070 Dodatkowe , , , ,00 uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na , , , , Składki na 2 200, , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , , , Zakup materiałów , , , , Zakup środków 1 000, , , ,00 żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4250 Zakup sprzętu 2 000, , , ,00 i uzbrojenia 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług , , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług , , , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu , , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe 8 000, , , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty , , , ,00 i składki 4440 Odpisy na 2 000, , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , , , ,00 nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz 500,00 500,00 500,00 500,00 budżetów 4550 Szkolenia 300,00 300,00 300,00 300,00 członków korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne budżetowych Zarządzanie 7 000, , , , kryzysowe 4210 Zakup materiałów 2 956, , , , Zakup usług 800,00 800,00 800,00 800, Opłaty z tytułu 1 952, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjny ch 4410 Podróże służbowe krajowe 1 292, , , , Obsługa długu publicznego , , , , Obsługa papierów , , ,00 wartościowych, kredytów i pożyczek 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 95 instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu , , ,00 poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 8030 Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne , , , , i celowe 4810 Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 7 326, , , Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Wynagrodzenia bez 5 000, , , , Zakup materiałów , , , , Zakup środków 3 280, , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 6 000, , , , Zakup usług 3 800, , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług 2 100, , , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu 3 200, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłata za , , , ,00 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 2 660, , , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty 9 000, , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Składki na 8 475, , , ,00 Fundusz Emerytur Pomostowych Gimnazja , , , , ,37 664, , Dotacje celowe 664,32 664,32 664,32 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 3020 Wydatki , , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Składki na , , , , Zakup materiałów 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług , , , , Odpisy na , , , ,37 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , , specjalne 4010 Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 947, , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 8 557, , , Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,82 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Wynagrodzenia bez 1 200, , , , Zakup materiałów , , , , Zakup leków, 200,00 200,00 200,00 200,00 wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup środków 200,00 200,00 200,00 200,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług 1,00 1,00 1,00 1,00 remontowych 4280 Zakup usług 969,00 969,00 969,00 969,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu 4 388, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe 5 500, , , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty 3 223, , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,74 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 840,00 840,00 840, Szkoły zawodowe , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , ,24

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Składki na , , , , Wynagrodzenia bez , , , , Zakup materiałów , , , , Zakup środków 2 357, , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług 2 625, , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług 3 040, , , ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu , , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe 1 500, , , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty 5 060, , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 155,00 155,00 155,00 155,00 nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz 6 943, , , ,00 budżetów 4700 Szkolenia 1 817, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe , , , , , specjalne 4010 Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na 4 787, , , , Zakup materiałów 2 420, , , , Odpisy na 9 460, , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 973, , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , , , Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3 541, , , Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Wynagrodzenia bez , , , , Zakup materiałów , , , , Zakup środków 500,00 500,00 500,00 500,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług 3 000, , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług 600,00 600,00 600,00 600,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu 4 000, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Różne opłaty 2 250, , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 6 000, , , ,00 nieruchomości 4700 Szkolenia 300,00 300,00 300,00 300,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki , , , , , ,00 - pomocnicze szkolnictwa 3020 Wydatki 1 010, , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na 8 900, , , , Wynagrodzenia 1 500, , , ,00 bez 4210 Zakup materiałów 4 500, , , , Zakup środków 1 450, , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 5 000, , , , Zakup usług 400,00 400,00 400,00 400,00 remontowych 4280 Zakup usług 200,00 200,00 200,00 200,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 500,00 500,00 500,00 500, Opłaty z tytułu 2 660, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłata za , , , ,00 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 1 520, , , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty 107,00 107,00 107,00 107,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie , , , ,00 - i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług 4 289, , , , Podróże służbowe , , , ,00 krajowe 4700 Szkolenia , , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała , , , , , ,92 działalność 2710 Dotacja celowa na , , ,00 pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4111 Składki na 1 386, , , Składki na 196,00 196,00 196, Wynagrodzenia 8 000, , ,00 bez 4301 Zakup usług , , , Podróże służbowe 2 000, , ,00 krajowe 4421 Podróże służbowe , , ,00 zagraniczne 4431 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,70

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 95 socjalnych 4441 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , Przeciwdziałanie , , , ,00 alkoholizmowi 4110 Składki na 792,00 792,00 792,00 792, Wynagrodzenia bez , , , , Składki na , , , , ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 500, , , Wynagrodzenia 6 388, , , Wynagrodzenia , , , Składki na 1 093, , , Składki na 6 193, , , Składki na 156,72 156,72 156, Składki na 888,08 888,08 888, Wynagrodzenia , , ,37 bez 4177 Wynagrodzenia , , ,13 bez 4216 Zakup materiałów 2 962, , , Zakup materiałów , , , Zakup energii 193,72 193,72 193, Zakup energii 1 097, , , Zakup usług , , ,20 zdrowotnych 4287 Zakup usług , , ,80 zdrowotnych 4306 Zakup usług , , , Zakup usług , , , Opłaty z tytułu 276,75 276,75 276,75 zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 568, , , Wydatki na 553,50 553,50 553,50 553,50 zakupy inwestycyjne budżetowych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych 3 136, , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie , , ,98

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz. 95 porozumień (umów) między jednostkami 2820 Dotacja celowa , , ,26 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Świadczenia , , , Domy pomocy , , ,00 j 2820 Dotacja celowa , , ,00 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Rodziny zastępcze , , , , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , , Świadczenia , , , Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe 4 500, , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na 4 794, , , , Wynagrodzenia bez , , , , Odpisy na 3 300, , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie , , , , ,00 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia , , , ,00 bez 4210 Zakup materiałów 500,00 500,00 500,00 500, Zakup usług 2 000, , , , Powiatowe centra , , , , ,00 pomocy rodzinie 4010 Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na 6 077, , , , Wynagrodzenia , , , ,00 bez 4210 Zakup materiałów 6 000, , , , Zakup energii 5 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Zakup usług 200,00 200,00 200,00 200,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 6 500, , , , Opłaty z tytułu 4 378, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłata za , , , ,00 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 3 400, , , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty 348,00 348,00 348,00 348,00 i składki 4440 Odpisy na 6 800, , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , , , Pozostałe zadania , , , , , ,00 520, w zakresie polityki j Rehabilitacja , , ,00 - zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Powiatowe urzędy , , , , ,97-520, pracy 3020 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 520,00-520, Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Wpłaty na , , , ,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia 2 575, , , ,00 bez 4210 Zakup materiałów , , , , Zakup usług 3 151, , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług 500,00 500,00 500,00 500,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 3 198, , , , Opłaty z tytułu 2 601, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłata za , , , ,00 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe 1 353, , , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty 2 800, , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,97 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 1 900, , , ,00 nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz 778,00 778,00 778,00 778,00 budżetów 4700 Szkolenia niebędących 500,00 500,00 500,00 500,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz. 95 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała 5 500, , , działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 500, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Internaty i bursy , , , , , ,76 szkolne 3020 Wydatki 9 056, , ,76 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , , , , Dodatkowe , , , ,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , , , , Składki na , , , , Zakup materiałów , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług 2 030, , , ,00 remontowych 4280 Zakup usług 200,00 200,00 200,00 200,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , , , , Opłaty z tytułu 1 894, , , ,00 zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe 100,00 100,00 100,00 100,00 krajowe 4430 Różne opłaty 4 100, , , ,00 i składki 4440 Odpisy na , , , ,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna , , , ,00 dla uczniów 2360 Dotacje celowe , , ,00 z budżetu jednostki udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla , , ,00 uczniów Dokształcanie 3 360, , , , o doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe 1 000, , , ,00 krajowe 4700 Szkolenia 2 360, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała 7 006, , , , działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 006, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie , , , ,00 - -

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały budżetowej

Projekt uchwały budżetowej Gmina Ostróda Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 Ostróda, dnia 12 listopada 2015r ZARZĄDZENIE Nr 166/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR IX/77/2015 RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 r. uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo