Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1"

Transkrypt

1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 2 (dalej ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku 3 podmioty prowadzące system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej (dalej system rozliczeń ) przekazuje Prezesowi NBP dane i informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania prowadzonego systemu na potrzeby realizacji obowiązków wynikających ze sprawowania przez Prezesa NBP nadzoru systemowego zgodnie z Polityką sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego. W związku z powyższym, Wytyczne zostały przygotowane w celu uproszczenia i ujednolicenia sposobu przekazywania danych i informacji przez podmiot prowadzący system rozliczeń do Prezesa NBP. Wytyczne składają się z następujących części: 1. Zakres stosowania; 2. Tryb przekazywania informacji do Prezesa NBP; 3. Definicje 4. Procedura przekazywania danych do Prezesa NBP; 5. Procedura powiadamiania Prezesa NBP o incydencie; 6. Procedura powiadamiania Prezesa NBP o zmianie na liście uczestników; 7. Procedura powiadamiania Prezesa NBP o zmianie gwarantowanej przepustowości; 8. Procedura powiadamiania Prezesa NBP o wynikach testów warunków skrajnych. Zakres stosowania Wytyczne są materiałem pomocniczym w procesie pozyskiwania przez Prezesa NBP danych i informacji niezbędnych do analizy oraz oceny zgodności funkcjonowania systemu rozliczeń z wymogami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 1 Niniejszy dokument wraz z załącznikami służy do pozyskania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej, o których mowa w 4, 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia MRiF. 2 (Dz. U poz. 2286). 3 (Dz. U poz. 948). 1

2 W części dotyczącej incydentów, Wytyczne obejmują zarówno zdarzenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które mogą być zarówno umyślne, jak i przypadkowe. Tryb przekazywania danych i informacji do Prezesa NBP Podmiot prowadzący system rozliczeń przekazuje Prezesowi NBP poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej 1. Kwartalnie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał, dane i informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania systemu rozliczeń w formie wypełnionego formularza, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1, który obejmuje dane i informacje o: liczbie i wartości transakcji rozliczonych w poszczególnych miesiącach w podziale na typy instrumentów finansowych oraz rynek zorganizowany i rynek niezorganizowany (OTC); liczbie dni operacyjnych systemu w poszczególnych miesiącach oraz dostępności operacyjnej systemu (wyrażonej w wartości procentowej ogólnego czasu dostępu w danym miesiącu); wartości obrotu generowane przez poszczególnych uczestników systemu w danym miesiącu; uczestnikach systemu generujących najwyższą skumulowaną wartość rozliczonych transakcji na instrumentach finansowych danego typu w poszczególnych miesiącach w podziale na rynek zorganizowany i niezorganizowany (OTC); maksymalnej przepustowości systemu w poszczególnych miesiącach; wielkości wykorzystanych środków z systemu gwarantowania rozliczeń w poszczególnych miesiącach; ekspozycjach kredytowych poszczególnych uczestników względem podmiotu prowadzącego system (według stanu na koniec kwartału sprawozdawczego); przyznanych liniach kredytowych podmiotowi prowadzącemu system (według stanu na koniec kwartału sprawozdawczego); oraz informacje dotyczące wyników przeprowadzonych testów warunków skrajnych. 2. Incydentalnie: w terminach określonych w części Wytycznych pt. Procedura powiadamiania Prezesa NBP o incydencie, informacje o incydentach występujących w systemie rozliczeń w formie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 2; w terminie do 7 dni od dnia ustalenia lub zmiany listy uczestników, informacje o aktualnej liście uczestników systemu rozrachunku w formie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 3; 2

3 w terminie do 7 dni od dnia ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości systemu rozliczeń, informacje o aktualnej gwarantowanej przepustowości systemu rozliczeń w formie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 4. Definicje 1. Incydent w systemie rozliczeń oznacza każde niespodziewane zdarzenie (lub serie powiązanych zdarzeń), zaistniałe w związku z prowadzeniem systemu rozliczeń, mające lub mogące mieć negatywny wpływ na jego sprawne i/lub bezpieczne funkcjonowanie oraz na jego uczestników. Zdarzeniem takim mogą być również awarie lub problemy u podmiotów trzecich, o ile mają one lub mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu rozliczeń oraz na jego uczestników. 2. Uczestnik w rozumieniu art. 1 pkt 9) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 4 (dalej ustawa o ostateczności rozrachunku ). 3. Zlecenie rozrachunku w rozumieniu art. 1 pkt 12) ustawy o ostateczności rozrachunku. Procedura przekazywania danych kwartalnych do Prezesa NBP Podmiot prowadzący system rozliczeń przekazuje Prezesowi NBP dane dotyczące bieżącego funkcjonowania prowadzonego systemu rozliczeń w formie wypełnionego formularza, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1. Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej Dane identyfikujące sprawozdanie Nazwa systemu należy podać pełną nazwę prowadzonego przez podmiot systemu rozliczeń. Rok należy podać rok, którego dotyczy bieżąca sprawozdawczość w formacie RRRR. Kwartał należy podać kwartał, którego dotyczy bieżąca sprawozdawczość w formacie I kw., II kw., III kw. lub IV kw. dla odpowiednich kwartałów. 4 (Dz. U poz. 212). 3

4 Tabela 1. Liczba i wartość operacji rozrachunku przeprowadzonych w systemie w poszczególnych miesiącach w podziale na typy instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rynku zorganizowanego i rynku niezorganizowanego (OTC) Nazwa miesiąca należy podać pełną nazwę kalendarzową miesiąca. Liczba rozliczonych transakcji należy podać dokładną liczbę rozliczonych transakcji w systemie rozliczeń w danym typie instrumentów finansowych w podziale na rynek zorganizowany i rynek OTC. Kategorie zbiorcze liczby rozliczonych transakcji na instrumentach finansowych powinny być sumą liczby poszczególnych rozliczonych transakcji na instrumentach wchodzących w ich skład. Wartość rozliczonych transakcji należy podać wartość rozliczonych transakcji w systemie rozliczeń w danym typie instrumentów finansowych w podziale na rynek zorganizowany i rynek OTC, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Kategorie zbiorcze wartości rozliczonych transakcji na instrumentach finansowych powinny być sumą wartości poszczególnych rozliczonych transakcji na instrumentach wchodzących w ich skład. Wartość rozliczonych transakcji określa się przed zastosowaniem nowacji rozliczeniowej. Wartości wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca w danym kwartale sprawozdawczym. Tabela 2. Liczba dni operacyjnych systemu w poszczególnych miesiącach oraz dostępność operacyjna systemu (wyrażona w wartości procentowej ogólnego czasu dostępu w danym miesiącu) Nazwa miesiąca należy podać pełną nazwę kalendarzową miesiąca. Liczba dni operacyjnych należy podać liczbę dni kalendarzowych, w których realizowano zlecenia rozrachunku w podziale na rynek zorganizowany i rynek OTC. Dostępność operacyjna systemu to procentowy wskaźnik wydajności systemu rozliczeniowego prezentujący informację o dostępności systemu dla uczestników (tj. w czasie kiedy przyjmowane są zlecenia rozrachunku, zapytania oraz realizowane są operacje rozrachunku). Wskaźnik nie obejmuje czasu planowanej niedostępności systemu (wynikającej np. z konserwacji systemu), kiedy w jego trakcie przyjmowane są zlecenia rozrachunku i zapytania, ale operacje rozrachunku nie są realizowane. W sytuacji, gdy godziny przyjmowania zleceń rozrachunku i ich przeprowadzenie są różne należy przyjąć najszerszy zakres operacyjny stosowany przez dany system rozliczeń. Przykład 1. Jeżeli zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu rozliczeń przewiduje się jego dostępność dla uczestników w godzinach od 8 do 17 to czas dostępności operacyjnej w danym dniu operacyjnym wynosi 9 godzin. W miesiącu, w którym wystę- 4

5 puje 20 dni operacyjnych, teoretyczny łączny czas dostępu do takiego systemu rozrachunku wynosi 180 godzin (tj. iloczyn 20 dni operacyjnych i 9 godzin dostępności), przy założeniu braku zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu systemu. W takim przypadku wskaźnik dostępności operacyjnej systemu rozrachunku wynosi 100%. Przykład 2. Jeżeli w systemie, o którym mowa w Przykładzie 1., wystąpią incydenty, które w konsekwencji spowodują niedostępność systemu dla uczestników o łącznym czasie wynoszącym 4 godziny, wtedy wskaźnik dostępności operacyjnej systemu rozliczeń wyniesie 97,78% według wzoru 1.: dostępność operacyjna = (1 - systemu łączny czas incydentów w danym miesiącu teoretyczny łączny czas dostępności operacyjnej miesiącu ) * 100% [wzór 1.] Tabela 3. Wartości obrotu generowane przez poszczególnych uczestników systemu w danym miesiącu Nazwa miesiąca należy podać pełną nazwę kalendarzową miesiąca. Nazwa uczestnika należy podać pełną nazwę uczestnika. Kod uczestnika należy podać unikalny kod uczestnika systemu rozliczeń zgodny z wykazem numerów i identyfikatorów instytucji finansowych nadawanych przez Narodowy Bank Polski 5. Wartość generowanego obrotu w miesiącu należy podać łączną wartość transakcji dokonanych przez danego uczestnika systemu w danym miesiącu, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Wartość transakcji określa się przed zastosowaniem nowacji rozliczeniowej. Wartości wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca w danym kwartale sprawozdawczym. Tabela 4. Uczestnicy systemu generujący najwyższą skumulowaną wartość rozliczonych transakcji na instrumentach finansowych danego typu w poszczególnych miesiącach w podziale na rynek zorganizowany i niezorganizowany (OTC) Nazwa miesiąca należy podać pełną nazwę kalendarzową miesiąca. Nazwa uczestnika należy podać pełną nazwę uczestnika. Kod uczestnika należy podać unikalny kod uczestnika systemu rozliczeń zgodny z wykazem numerów i identyfikatorów instytucji finansowych nadawanych przez Narodowy Bank Polski. Wartość skumulowanego obrotu w miesiącu należy podać wartość transakcji dokonanych przez uczestnika systemu generującego ich najwyższą skumulowaną wartość 5 Wykaz numerów i identyfikatorów instytucji finansowych jest dostępny na stronie: 5

6 w danym typie instrumentów finansowych w podziale na rynek zorganizowany i rynek OTC od dnia 1 stycznia roku sprawozdawczego do ostatniego dnia bieżącego okresu sprawozdawczego, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Kategorie zbiorcze wartości rozliczonych transakcji na instrumentach finansowych powinny być sumą wartości poszczególnych rozliczonych transakcji na instrumentach wchodzących w ich skład. Wartość transakcji określa się przed zastosowaniem nowacji rozliczeniowej. Wartości wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia poszczególnych miesięcy w danym kwartale sprawozdawczym. Tabela 5. Maksymalna przepustowość systemu odnotowana w poszczególnych miesiącach z wyszczególnieniem rynku zorganizowanego i rynku niezorganizowanego (OTC) Nazwa miesiąca należy podać pełną nazwę kalendarzową miesiąca. Liczba transakcji zrealizowanych w systemie w jednym dniu należy podać wartość określającą maksymalną liczbę transakcji zrealizowanych w systemie rozliczeń, która została odnotowana w jednym dniu operacyjnym w danym miesiącu kwartału sprawozdawczego w podziale na rynek zorganizowany oraz rynek OTC i z uwzględnieniem daty jej wystąpienia. Liczba transakcji zrealizowanych w systemie w ciągu godziny należy podać wartość określającą maksymalną liczbę transakcji zrealizowanych w systemie rozliczeń, która została odnotowana w ciągu jednej godziny w danym miesiącu kwartału sprawozdawczego w podziale na rynek zorganizowany oraz rynek OTC i z uwzględnieniem daty jej wystąpienia. Tabela 6. Informacja o wielkości wykorzystanych środków z systemu gwarantowania rozliczeń w poszczególnych miesiącach Nazwa miesiąca należy podać pełną nazwę kalendarzową miesiąca. Wartość całkowita wykorzystanych przez CCP 6 środków z systemu gwarantowania rozliczeń należy podać dokładną całkowitą wartość środków wykorzystanych z systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku będącą sumą wykorzystanych wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, własnych zasobów celowych oraz pozostałych kapitałów własnych podmiotu prowadzącego system rozliczeń. Wykorzystane przez CCP środki z wstępnych depozytów zabezpieczających należy podać dokładną wartość wykorzystanych środków ustalanych i pobieranych 6 Czyli podmiotu będącego CCP w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (dalej rozporządzenie EMIR ). 6

7 przez podmiot prowadzący system rozliczeń w celu ograniczenia ekspozycji kredytowych wobec swoich uczestników, w ramach systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku 7. Wykorzystane przez CCP środki z własnych zasobów celowych należy podać dokładną wartość wykorzystanych środków z własnych zasobów celowych, pozwalających podmiotowi prowadzącemu system rozliczeń na pokrycie ryzyka kredytowego, ryzyka kontrahenta i ryzyka rynkowego, wynikającego z tytułu niewykonania zobowiązania uczestnika. Wykorzystane przez CCP środki z pozostałych kapitałów własnych podmiotu prowadzącego system należy podać dokładną wartość wykorzystanych środków z pozostałych kapitałów własnych, pozwalających podmiotowi prowadzącemu system rozliczeń na pokrycie ryzyka kredytowego, ryzyka kontrahenta i ryzyka rynkowego, wynikającego z tytułu niewykonania zobowiązania uczestnika. Wykorzystane przez CCP środki z pozostałych środków systemu gwarantowania rozliczeń należy podać dokładną wartość wykorzystanych środków innych niż wstępne depozyty zabezpieczające, wpłaty do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, własne zasoby celowe i pozostałe kapitały własne podmiotu prowadzącego system rozliczeń (np. wpłaty dodatkowe wniesione do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania). Wartość całkowita wykorzystanych przez podmiot niebędący CCP 8 środków z systemu gwarantowania rozliczeń należy podać dokładną całkowitą wartość środków wykorzystanych z systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku będącą sumą wykorzystanych wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, własnych zasobów celowych oraz pozostałych kapitałów własnych podmiotu prowadzącego system rozliczeń. Tabela 7. Ekspozycje kredytowe poszczególnych uczestników względem podmiotu prowadzącego system (według stanu na koniec kwartału sprawozdawczego) Nazwa uczestnika należy podać pełną nazwę uczestnika. Kod uczestnika należy podać unikalny kod uczestnika systemu rozliczeń zgodny z wykazem numerów i identyfikatorów instytucji finansowych nadawanych przez Narodowy Bank Polski. Całkowita ekspozycja kredytowa wobec podmiotu będącego CCP należy podać całkowitą wartość ekspozycji kredytowych wobec podmiotu będącego CCP będącą 7 Wstępne depozyty zabezpieczające w rozumieniu art. 1 pkt 5) rozporządzania delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych. 8 Czyli podmiotu niebędącego CCP w rozumieniu rozporządzenie EMIR. 7

8 sumą wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, wykorzystanych linii kredytowych oraz pozostałych ekspozycji kredytowych, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Ekspozycja kredytowa wobec CCP z środków z wstępnych depozytów zabezpieczających należy podać wartość ustalonych i pobranych przez podmiot prowadzący system rozliczeń w celu ograniczenia ekspozycji kredytowych wobec swoich uczestników, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Ekspozycja kredytowa wobec CCP z wpłaty do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania należy podać wartość środków zabezpieczających prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z zawieranych transakcji, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania zapewnia rozliczanie transakcji w zakresie określonym w regulaminie funduszu, w ramach systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku. Ekspozycja kredytowa wobec CCP z wykorzystanych linii kredytowych należy podać wartość aktualnie wykorzystywanych przez uczestników systemu (na podstawie odpowiednich umów) środków finansowych pochodzących z linii kredytowych zapewnianych podmiotowi prowadzącemu system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Pozostałe ekspozycje kredytowe wobec CCP należy podać wartość ekspozycji kredytowych uczestników systemu z wyłączeniem wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania i wykorzystanych linii kredytowych, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Całkowita ekspozycja kredytowa wobec podmiotu niebędącego CCP należy podać całkowitą wartość ekspozycji kredytowych wobec podmiotu niebędącego CCP będącą sumą wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, wykorzystanych linii kredytowych oraz pozostałych ekspozycji kredytowych, w zaokrągleniu do tysiąca PLN. Tabela 8. Przyznane linie kredytowe podmiotowi prowadzącemu system (według stanu na koniec kwartał u sprawozdawczego) Podmiot udzielający linii kredytowej należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego linii kredytowej. Wartość linii kredytowej należy podać dokładną wartość limitów linii kredytowych przyznanych podmiotowi prowadzącemu system rozliczeń. Waluta linii kredytowej należy podać kod waluty (trzyliterowy kod SWIFT), w jakiej podmiot prowadzący system rozliczeń ma przyznaną linię kredytową. 8

9 Procedura powiadamiania Prezesa NBP o incydencie Podmiot prowadzący system rozliczeń przekazuje Prezesowi NBP informacje o incydentach w formie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 2, w następującym trybie: 1. Wstępny raport nt. incydentu (do 3 godzin od wykrycia incydentu) należy podać wstępne informacje dostępne w chwili zgłaszania incydentu Prezesowi NBP, zgodnie z Formularzem nr 1 - Wstępny raport nt. incydentu. 2. Pośredni raport nt. incydentu (do 2 dni od wykrycia incydentu) należy podać uszczegółowiony opis incydentu, który następnie należy każdorazowo aktualizować po uzyskaniu dodatkowych, istotnych informacji, zgodnie z Formularzem nr 2 - Pośredni raport nt. incydentu. 3. Końcowy raport nt. incydentu (do 3 miesięcy od wykrycia incydentu) należy przedstawić kompletną informację o incydencie, zgodnie z Formularzem nr 3 - Końcowy raport nt. incydentu. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej Formularz nr 1 Wstępny raport nt. incydentu, który stanowi pierwsze powiadomienie o zaistniałym incydencie, które podmiot prowadzący system rozliczeń powinien przekazać Prezesowi NBP w zakresie informacji dostępnych w chwili składania takiego raportu. Mogą być to dane szacunkowe, dopuszczalne jest również przekazanie informacji o niedostępności na dany moment niektórych danych. Aktualizacja przekazanych informacji powinna nastąpić w pierwszym pośrednim raporcie nt. incydentu. Formularz nr 2 Pośredni raport nt. incydentu, który stanowi kolejne aktualizacje poprzedniego (tj. wstępnego lub pośredniego) raportu nt. (tego samego) incydentu, gdzie ostatni pośredni raport nt. incydentu zawiera informację o przywróceniu pełnej funkcjonalności systemu rozliczeń. Formularz nr 3 Końcowy raport nt. incydentu, który stanowi kompletny raport, jaki podmiot prowadzący system rozliczeń powinien dostarczyć Prezesowi NBP, i który powinien zawierać najbardziej szczegółowe informacje nt. przyczyn i skutków danego incydentu. Raporty nt. incydentu należy sporządzić oddzielnie dla każdego incydentu, a zatwierdzenie ich treści powinno nastąpić zgodnie z wewnętrznymi procedurami podmiotu prowadzącego system rozliczeń. 9

10 Formularz nr 1 Wstępny raport nt. incydentu Poszczególne pola Formularza nr 1 Wstępny raport nt. incydentu oznaczają odpowiednio: A1 Informacje ogólne Nazwa systemu rozliczeń należy podać pełną nazwę prowadzonego przez podmiot systemu rozliczeń. Nazwa podmiotu prowadzącego system rozliczeń należy podać pełną nazwę podmiotu prowadzącego system rozliczeń. Data i godzina przekazania informacji należy podać dzień i dokładną godzinę, wraz z dookreśleniem minuty (w formacie DD-MM-RRRR, gg:mm) przekazania raportu. Osoba sporządzająca raport należy podać dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, a także numer telefonu służbowego osoby sporządzającej raport. Status incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru. Data i godzina przywrócenia poprawnego działania systemu rozliczeń należy zaznaczyć właściwe pole wyboru oraz wskazać dzień, miesiąc, rok, godzinę i minutę (w formacie DD-MM-RRRR, gg:mm) przywrócenia poprawnego działania systemu rozliczeń. A2 Przebieg i skutki incydentu Czas wykrycia incydentu należy podać dzień, miesiąc, rok, godzinę i minutę wykrycia incydentu (w formacie DD-MM-RRRR, gg:mm). Początek incydentu należy podać dzień, miesiąc, rok, godzinę i minutę rozpoczęcia się incydentu (w formacie DD-MM-RRRR, gg:mm). Zakończenie incydentu należy podać dzień, miesiąc, rok, godzinę i minutę zakończenia się incydentu (w formacie DD-MM-RRRR, gg:mm). Czas trwania incydentu należy podać czas trwania incydentu w godzinach i minutach (w formacie gg:mm). Skutki incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru. Opis przebiegu i skutków incydentu należy podać informacje dotyczące w szczególności sposobu wykrycia incydentu, przyczyny wystąpienia incydentu, wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną systemu rozliczeń, przebiegu incydentu, skutkach incydentu, działań podjętych w celu usunięcia skutków incydentu oraz planowanych działań w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości. Dodatkowo należy podać informacje, np. o konieczności wprowadzenia zarządzania kryzysowego w podmiocie (tj. uruchomieniu planu ciągłości działania). 10

11 Formularz nr 2 Pośredni raport nt. incydentu Poszczególne pola Formularza nr 2 Pośredni raport nt. incydentu oznaczają odpowiednio: A1 Informacje ogólne Należy wypełnić analogicznie jak dla Formularza nr 1 Wstępnego raportu nt. incydentu. A2 Przebieg i skutki incydentu Należy wypełnić analogicznie jak dla Formularza nr 1 Wstępnego raportu nt. incydentu. B1 Przyczyny incydentu Przyczyny incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru. Opis przyczyn incydentu należy podać szczegółowe informacje dotyczące przyczyn wystąpienia incydentu. B2 Bieżące działania Bieżące działania podjęte w celu usunięcia skutków incydentu należy podać szczegółowe informacje dotyczące bieżących działań podjętych w celu usunięcia skutków incydentu. B3 Dodatkowe informacje Opóźnienie w rozrachunku transakcji należy zaznaczyć właściwe pole wyboru oraz wskazać w godzinach i minutach (w formacie gg:mm) opóźnienie w rozrachunku transakcji objętych skutkami incydentu. Liczba transakcji w rozrachunku objętych skutkami incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru oraz podać liczbę z transakcji w rozrachunku objętych skutkami incydentu. Wartość rynkowa transakcji w rozrachunku objętych skutkami incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru oraz podać wartość rynkową transakcji w rozrachunku objętych skutkami incydentu bez stosowania zaokrągleń. Liczba krajowych uczestników objętych skutkami incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru oraz podać liczbę krajowych uczestników systemu rozliczeń objętych skutkami incydentu. Liczba zagranicznych uczestników objętych skutkami incydentu należy zaznaczyć właściwe pole wyboru oraz podać liczbę zagranicznych uczestników systemu rozliczeń objętych skutkami incydentu. Czy uruchomiono plan ciągłości działania podmiotu prowadzącego systemu rozliczeń należy zaznaczyć właściwe pole wyboru. 11

12 Opis czynności w ramach uruchomionego planu ciągłości działania podmiotu prowadzącego system rozliczeń należy podać szczegółowe informacje dotyczące czynności w ramach uruchomionego planu ciągłości działania podmiotu prowadzącego system rozliczeń. Formularz nr 3 Końcowy raport nt. incydentu A1 Informacje ogólne Należy wypełnić analogicznie jak dla Formularza nr 2 Pośredniego raportu nt. incydentu. A2 Przebieg i skutki incydentu Należy wypełnić analogicznie jak dla Formularza nr 2 Pośredniego raportu nt. incydentu. B1 Przyczyny incydentu Należy wypełnić analogicznie jak dla Formularza nr 2 Pośredniego raportu nt. incydentu. B2 Bieżące działania Należy wypełnić analogicznie jak dla Formularza nr 2 Pośredniego raportu nt. incydentu. B3 Dodatkowe informacje Należy wypełnić analogicznie jak dla Formularza nr 2 Pośredniego raportu nt. incydentu. B4 Planowane działania Opis planowanych działań w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości należy podać szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań podmiotu prowadzącego system rozliczeń w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości. Planowany termin wdrożenia należy podać planowany termin wdrożenia w czynności operacyjne podmiotu prowadzącego system rozliczeń działań w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości (w formacie DD-MM-RRRR). Procedura powiadamiania Prezesa NBP o zmianie na liście uczestników Podmiot prowadzący system rozliczeń przekazuje Prezesowi NBP informacje dotyczące zmian na liście uczestników prowadzonego systemu rozliczeń w formie wypełnionego formularza, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. 12

13 Załącznik nr 3 do Wytycznych w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej Dane identyfikujące sprawozdanie Nazwa systemu należy podać pełną nazwę prowadzonego przez podmiot systemu rozliczeń. Rok należy podać rok, którego dotyczy bieżąca sprawozdawczość (w formacie RRRR). Kwartał należy podać kwartał, którego dotyczy bieżąca sprawozdawczość (w formacie I kw., II kw., III kw. lub IV kw. dla odpowiednich kwartałów). Lista uczestników systemu rozrachunku Nazwa uczestnika należy podać pełną nazwę uczestnika systemu rozliczeń. Kod uczestnika należy podać unikalny kod uczestnika systemu rozliczeń zgodny z wykazem numerów i identyfikatorów instytucji finansowych nadawanych przez Narodowy Bank Polski. Lokalizacja siedziby spółki lub oddziału należy wskazać lokalizację siedziby uczestnika systemu rozliczeń (w formacie miasto/kraj). Obszar prowadzenia działalności przez uczestnika należy wskazać rynek polski i/lub właściwy rynek zagraniczny (np. rynek brytyjski, rynek amerykański itd.). Rodzaj prowadzonej działalności przez uczestnika należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności przez uczestnika systemu rozliczeń przypisany przez podmiot prowadzący ten system. Typ uczestnictwa w systemie należy wskazać typ uczestnictwa w systemie rozliczeń przypisany przez podmiot prowadzący ten system. Procedura powiadamiania Prezesa NBP o zmianie gwarantowanej przepustowości Podmiot prowadzący system rozliczeń przekazuje Prezesowi NBP informacje dotyczące aktualnej wartości gwarantowanej przepustowości systemu rozliczeń w formie wypełnionego formularza, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4. Załącznik nr 4 do Wytycznych w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej Dane identyfikujące sprawozdanie Nazwa systemu należy podać pełną nazwę prowadzonego przez podmiot systemu rozliczeń. 13

14 Rok należy podać rok, którego dotyczy bieżąca sprawozdawczość (w formacie RRRR). Kwartał należy podać kwartał, którego dotyczy bieżąca sprawozdawczość (w formacie I kw., II kw., III kw. lub IV kw. dla odpowiednich kwartałów). Aktualna wartość gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku Maksymalna liczba zrealizowanych transakcji w systemie w jednym dniu należy podać aktualną maksymalną liczbę zrealizowanych transakcji, których rozliczenie jest możliwe w systemie rozliczeń w jednym dniu oraz datę początku okresu obowiązywania wprowadzonej zmiany. Maksymalna liczba zrealizowanych transakcji w systemie w ciągu godziny należy podać aktualną maksymalną liczbę zrealizowanych transakcji, których rozliczenie jest możliwe w systemie rozliczeń w ciągu godziny oraz datę początku okresu obowiązywania wprowadzonej zmiany. Procedura powiadamiania Prezesa NBP o wynikach testów warunków skrajnych Podmiot prowadzący system rozliczeń przekazuje Prezesowi NBP informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w kwartale sprawozdawczym testów warunków skrajnych. 14

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 18 ust. 6a ustawy o ostateczności rozrachunku, a także rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 18 ust. 6a ustawy o ostateczności rozrachunku, a także rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Zgodnie z art. 132zq i 132zu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 2 (zwanej dalej UUP ), a także rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Zgodnie z art. 132zq i 132zu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 2 (zwanej dalej UUP ), a także rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 1. Informacje niezbędne do sprawdzenia prawidłowości stosowania wysokości opłat interchange (załącznik nr 1) 2 Organizacja kartowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Informacje do Narodowego Banku Polskiego, na adres poczty elektronicznej raporty.oversight@nbp.pl, przekazuje: - w terminie do ostatniego

Bardziej szczegółowo

z dnia stycznia 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

z dnia stycznia 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia stycznia 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858 Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R. Warszawa, marzec 2012 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 1 marca 2017 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 1 marca 2017 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R. Warszawa, sierpień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r.

Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r. Zmiany regulacyjne wprowadzone w latach 2009 2018 i ich wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo rozliczeniowego w Polsce Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2009 R. Warszawa, maj 2009 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE FINANSOWYCH USŁUG ROZLICZANIA I ROZRACHUNKU TRANSAKCJI

WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE FINANSOWYCH USŁUG ROZLICZANIA I ROZRACHUNKU TRANSAKCJI KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. STABILNOŚCI FINANSOWEJ, USŁUG FINANSOWYCH I UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH Bruksela, 8 lutego 2018 r. ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 21 R. Warszawa, luty 211 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Uwagi metodologiczne dotyczące wypełniania ankiety dla systemu płatności

Uwagi metodologiczne dotyczące wypełniania ankiety dla systemu płatności Uwagi metodologiczne dotyczące wypełniania ankiety dla systemu płatności Ankieta dla systemu płatności (dalej "ankieta") dotyczy zarówno tych systemów, które powstaną po dniu wejścia w życie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

KDPW_TR Step by Step

KDPW_TR Step by Step KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi

AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH

ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH Przewodnik użytkownika: ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 29.11.2018 1.0 Powstanie dokumentu uruchomienie usługi 13.09.2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 40/104/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

z dnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego Na podstawie art. 132zv ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy)

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy) Dokument Zatwierdzający: Uchwała Rady Nadzorczej IRGiT S.A. nr 3/01/II/2015 9 lutego 2015 r. Data zatwierdzenia KNF: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2015 roku Nr wersji: 1 Właściciel

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Dostęp CDPW do danych transakcyjnych kontrahentów centralnych i systemów obrotu

Wytyczne Dostęp CDPW do danych transakcyjnych kontrahentów centralnych i systemów obrotu Wytyczne Dostęp CDPW do danych transakcyjnych kontrahentów centralnych i systemów obrotu 08/06/2017 ESMA70-151-298 PL Spis treści 1 Zakres stosowania... 3 2 Definicje... 4 3 Cel... 5 4 Obowiązki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW 7 powodów dla których warto raportować do Repozytorium Transakcji w KDPW Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących

Bardziej szczegółowo

innych instrumentów finansowych,

innych instrumentów finansowych, Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 28 r. Warszawa, wrzesień 28 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze.......................................... strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r. Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art.

Bardziej szczegółowo

1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1

1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1 1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo