AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści Opis usługi... 2 Regulacje... 6 Opłaty... 8 Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami i KDPW_CCP... 8 Harmonogram prac listopada 2018 r. wersja / 9

2 Opis usługi Fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania służy zabezpieczeniu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych przez KDPW_CCP rozliczeń transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach. Jest zasobem systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, który może zostać użyty w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego wówczas, gdy środki wniesione tytułem zabezpieczeń przez uczestnika niewypłacalnego oraz zasób celowy KDPW_CCP dedykowany do danego funduszu okażą się być niewystarczające na pokrycie strat tego uczestnika. Obowiązek utrzymywania funduszu i zasady zabezpieczania ryzyka przez CCP regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) oraz wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku uzupełniającymi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych. W chwili obecnej KDPW_CCP zabezpiecza rozliczenie i rozrachunek transakcji oraz prowadzi odrębne fundusze dla następujących rynków: Obrót zorganizowany: fundusz rozliczeniowy - rynek regulowany (GPW oraz BondSpot), fundusz zabezpieczający - alternatywny system obrotu GPW i BondSpot, fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie. Obrót niezorganizowany: fundusz zabezpieczający OTC - rynek instrumentów pochodnych OTC, transakcji typu repo i transakcji sprzedaży obligacji skarbowych. Zgodnie z EMIR KDPW_CCP wyznacza wartość funduszu na pokrycie strat wynikających z niewykonania zobowiązania uczestnika rozliczającego o największej ekspozycji lub drugiego i trzeciego największego uczestnika, jeżeli łączna wartość ich ekspozycji jest wyższa. W wyniku przeglądu stosowanych metodyk zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia zmian w przyjętych regulacjach KDPW_CCP oraz zaimplementowanych algorytmach obliczeniowych wartości funduszu. Najważniejsze zmiany, które wymagają wprowadzenia zmian po stronie uczestników rozliczających, wynikają z konieczności agregacji przez KDPW_CCP ekspozycji uczestnika na poziomie kodu LEI w związku z dopuszczoną w systemach rozliczeń prowadzonych przez KDPW_CCP możliwością prowadzenia działalności przez uczestnika rozliczającego pod wieloma indywidualnymi kodami uczestnika w ramach jednego funduszu. Nowa koncepcja funduszu zakłada wprowadzenie następujących zmian: zmiana zasad uczestnictwa w funduszach, zmiana obliczeń wartości funduszy i wpłat uczestników, zmiana komunikatu KDPW_CCP informującego o wpłatach do funduszy, zmiana częstotliwości aktualizacji funduszy, rezygnacja z depozytu dodatkowego. 29 listopada 2018 r. wersja / 9

3 Zasady uczestnictwa w funduszu Nowa koncepcja funduszu zakłada, że uczestnikiem funduszu rozliczeniowego/zabezpieczającego będzie uczestnik rozliczający KDPW_CCP - instytucja wyróżniona poprzez unikalny kod LEI. W przypadku, gdy dana instytucja prowadzi działalność w KDPW_CCP, posługując się więcej niż jednym indywidualnym kodem uczestnictwa związanym z rodzajem prowadzonej działalności (np. odrębny indywidualny kod dla działalności maklerskiej i powierniczej) w ramach jednego funduszu, zachodzi konieczność ustalenia podmiotu regulującego wpłatę do funduszu i opcjonalnie instytucji otrzymujących komunikat o wymaganej wartości wpłaty. W tym celu uczestnik funduszu przekaże do KDPW_CCP oświadczenie, w którym wskaże indywidualny kod uczestnika zobowiązanego do regulacji wpłaty do funduszu w imieniu instytucji oraz opcjonalnie inne kody uczestnictwa w ramach LEI uprawnione do otrzymywania komunikatów o wartości wymaganych wpłat. Regulacja wpłat do funduszy będzie realizowana przez konto płatnika wskazanego uczestnika regulującego. Komunikaty kierowane na wskazane dodatkowe kody będą miały charakter wyłącznie informacyjny. KDPW_CCP nie będzie przekazywał informacji o wyliczonej wartości wpłaty do funduszu w podziale na jednostki uczestnika wyróżnione indywidualnymi kodami uczestnictwa. Obliczenie wartości funduszu i wpłaty uczestnika przebiegać będzie w następujących krokach: 1/ Wyznaczenie wartości ryzyka niepokrytego, odrębnie dla portfeli własnych uczestnika rozliczającego (tj. wszystkich pozycji wynikających z transakcji zawartych na danym rynku, które są zarejestrowane na kontach pozycji własnych tego uczestnika) oraz portfeli klientów (tj. wszystkich pozycji wynikających z transakcji zawartych na danym rynku, które są zarejestrowane na kontach pozycji klientów tego uczestnika. Ryzyko niepokryte stanowi różnicę pomiędzy hipotetyczną stratą na danym portfelu obliczoną przez KDPW_CCP na koniec dnia przy założeniu skrajnych warunków rynkowych, a wartością właściwego depozytu zabezpieczającego wymaganego od uczestnika rozliczającego; 2/ Wyznaczenie ekspozycji każdego uczestnika rozliczającego na dany dzień funkcjonowania sytemu rozliczeń jako sumy ryzyka niepokrytego wszystkich jego portfeli własnych i portfeli klientów; 3/ Wyznaczenie maksymalnej ekspozycji na dany dzień funkcjonowania sytemu rozliczeń jako większej z dwóch wartości: a/ wartości, będącej największą ekspozycją uczestnika rozliczającego spośród ekspozycji wyznaczonych zgodnie z pkt 2, lub b/ sumy wartości będących drugą i trzecią największą ekspozycją uczestników rozliczających, spośród ekspozycji wyznaczonych zgodnie z pkt 2; 4/ Wyznaczenie wartości funduszu rozliczeniowego/zabezpieczającego jako największej wartości z maksymalnych ekspozycji wyznaczonych na każdy dzień funkcjonowania sytemu rozliczeń w okresie obserwacji określonym przez KDPW_CCP. 5/ Obliczenie wartości wymaganych wpłat do funduszu rozliczeniowego/zabezpieczającego poszczególnych uczestników rozliczających proporcjonalnie do ich średniej wartości ekspozycji (obliczonych zgodnie z pkt 2) w okresie obserwacji określonym przez KDPW_CCP. Wymagana wartość wpłaty uczestnika rozliczającego do funduszu rozliczeniowego/zabezpieczającego nie może być niższa od wpłaty minimalnej określonej przez KDPW_CCP dla danego funduszu. 29 listopada 2018 r. wersja / 9

4 Komunikat dotyczący funduszy W celu zaadresowania zmian w zakresie uczestnictwa w funduszu oraz częstotliwości aktualizacji wpłat do funduszu wprowadza się zmiany do komunikatu colr.sgf. Zmiany zostały opisane w pkt 4 niżej. Dodatkowo wycofuje się komunikat colr.exm w związku z zaprzestaniem obliczeń depozytu dodatkowego. Najważniejsze zmiany, które mogą wpływać na wartość funduszy i wpłat uczestników - obliczenia ryzyka niepokrytego Zmianie ulega podejście w zakresie obliczeń ryzyka niepokrytego, tzn. ryzyka związanego ze stratą w warunkach skrajnych, które nie jest zabezpieczone wartością wymaganego depozytu zabezpieczającego. W wyniku prowadzonych obliczeń ryzyko niepokryte obliczane będzie jako różnica pomiędzy wartością straty związanej z możliwością realizacji scenariusza skrajnego a wartością wymaganego depozytu na ten sam dzień aktualizacji, bez uwzględniania korekty o wartość wyrównania do rynku, CRR i kwoty rozrachunku. - ekspozycja uczestnika agregacja na poziomie instytucji identyfikowanej za pomocą kodu LEI Na potrzeby wyznaczenia wpłat do funduszu ekspozycja uczestnika funduszu oznacza ekspozycję na poziomie kodu LEI - równą sumie ekspozycji obliczonych dla poszczególnych indywidualnych kodów, pod którymi uczestnik prowadzi działalność w KDPW_CCP. - wyznaczenie wartości funduszu rozliczeniowego/zabezpieczającego Wartość funduszu rozliczeniowego wyznaczana będzie jako maksymalna wartość ekspozycji, obliczonej jako większa wartość z największej ekspozycji uczestnika lub sumy drugiej i trzeciej największej ekspozycji uczestnika rozliczającego na poziomie kodu LEI, w przypadku, gdy jest ona większa, w okresie obserwacji, co jest zmianą w stosunku do stanu obecnego, gdzie wartość funduszu jest obliczana jak mniejsza wartość z maksymalnej ekspozycji lub średniej wartości ekspozycji powiększonej o 3 odchylenia standardowe z okresu obserwacji. - częstotliwość aktualizacji Aktualizacja funduszu będzie wykonywana codziennie, a nie jak w dotychczasowym modelu w okresach miesięcznych. Codzienna aktualizacja funduszu spowoduje, że depozyt dodatkowy nie będzie już obliczany. Ryzyko niepokryte będzie zabezpieczane w całości wartością funduszu. - wartość minimalna i maksymalna funduszu W nowym algorytmie obliczeniowym nie występują zarówno górne jak i dolne ograniczenia wartości funduszu. - minimalna wartość wpłaty do funduszu fundusz rozliczeniowy 500 tys. zł fundusz zabezpieczający OTC 1 mln zł 29 listopada 2018 r. wersja / 9

5 pozostałe fundusze 100 tys. zł Wpłata wstępna do funduszu dokonywana przed rozpoczęciem działalności uczestnika jest równa wpłacie minimalnej. 29 listopada 2018 r. wersja / 9

6 Regulacje 1) W związku ze zmianami algorytmu obliczeniowego zmieniono odpowiednio zapisy Regulaminu Funduszu Rozliczeniowego, Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, Regulaminu funduszu zabezpieczającego OTC, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), Regulaminu funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany). Najistotniejsze zmiany obejmują następujące obszary: a. Dostosowanie wartości wpłaty minimalnej do funduszy. Uczestnicy przystępujący do funduszu będą zobowiązani do wniesienia wpłaty minimalnej i jej utrzymywania przez cały okres uczestnictwa w funduszu. Ze względu na codzienną aktualizację wpłat do funduszu, nie ma konieczności, aby wpłata wstępna była wyższa niż wpłata minimalna. Wysokość wpłat minimalnych: do funduszu rozliczeniowego zł (dotychczas zł, do funduszu zabezpieczającego OTC zł (bez zmian), do pozostałych funduszy zabezpieczających (dotychczas zł); b. Naliczanie wymaganych wpłat uczestników rozliczających do funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających zarządzanych przez KDPW_CCP w odniesieniu do ich ekspozycji wynikających z rozliczanych transakcji, które zabezpiecza dany fundusz, odbywa się niezależnie od zakresów działalności każdego z uczestników w systemie rozliczeń, w tym niezależnie od działalności wykonywanej przez uczestnika według miejsca położenia jego siedziby, jego centrali albo wyodrębnionej i zorganizowanej części tej działalności, w ramach której zawarł on umowę o uczestnictwo. Jeżeli uczestnik wykonuje więcej niż jeden zakres działalności w systemie rozliczeń, posługując się w tym celu więcej niż jednym oznaczeniem nadanym jemu przez KDPW_CCP (kod instytucji), powinien wskazać KDPW_CCP, którym z tych oznaczeń będzie posługiwać się na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu. W tym celu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, według wzoru określonego przez KDPW_CCP, które jest skuteczne od następnego dnia przypadającego po dniu dostarczenia tego oświadczenia do KDPW_CCP. W związku z tym zostanie wprowadzony przepis przejściowy, zgodnie z którym: Uczestnicy, którzy wykonują więcej niż jeden zakres działalności w systemie rozliczeń, posługując się w tym celu więcej niż jednym oznaczeniem nadanym przez KDPW_CCP (kod instytucji), są zobowiązani do wskazania KDPW_CCP, którym z tych oznaczeń będą posługiwać się na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszu rozliczeniowym. Wskazanie następuje poprzez dostarczenie do KDPW_CCP przez dniem wejścia w życie niniejszej uchwały oświadczenia, według wzoru określonego przez KDPW_CCP. Jeżeli zatem uczestnik nie złoży przedmiotowego oświadczenia w tym terminie, KDPW_CCP będzie uprawniony do wskazania dowolnego kodu instytucji, którym posługuje się ten uczestnik w systemie rozliczeń, o czym niezwłocznie poinformuje uczestnika; c. KDPW_CCP może zaniechać codziennej aktualizacji wpłat do funduszy albo określenia innych terminów aktualizacji w razie wystąpienia przypadku naruszenia (defaultu) w rozumieniu Regulaminu rozliczeń transakcji. Jeżeli którykolwiek z uczestników spowoduje uzasadnione zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeń, konieczne może być zaniechanie dalszej aktualizacji na określony czas. W takim przypadku aktualizacja zostanie wznowiona po zakończeniu przez KDPW_CCP działań mających na celu 29 listopada 2018 r. wersja / 9

7 wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z rozliczanych transakcji, o ile będzie to uzasadnione względami bezpieczeństwa obrotu lub rozliczeń transakcji; d. KDPW_CCP jest uprawniony do zaliczenia wszelkich nadwyżek wniesionych przez uczestnika rozliczającego tytułem wpłaty do funduszu lub przysługujących temu uczestnikowi, które przekraczają wysokość wymaganej wpłaty do zasobu podstawowego, na poczet wpłaty tego uczestnika do zasobu rezerwowego funduszu. W związku z tym nadwyżki każdego uczestnika będą mogły zostać zarachowane na poczet jego wpłaty dodatkowej lub wpłaty odtworzeniowej. Jednakże jeżeli po stronie uczestnika wystąpi przypadek naruszenia (default) w rozumieniu regulaminu rozliczeń transakcji, jego udział w zasobie rezerwowym funduszu zostaje przypisany na poczet jego wpłaty do zasobu podstawowego tego funduszu; e. KDPW_CCP może zaniechać wypłaty środków tytułem udziału w przychodach z inwestowania środków funduszu lub pożytków z papierów wartościowych w sytuacji, w której po stronie uczestnika rozliczającego wystąpi przypadek naruszenia (default) w rozumieniu Regulaminu rozliczeń transakcji. Jeżeli KDPW_CCP wstrzyma się z wypłatą tych środków, ich wypłata będzie mogła nastąpić po zakończeniu działań mających na celu wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji lub wykonania przez uczestników obowiązków wniesienia wpłat odtworzeniowych, przy czym środki te będą mogły zostać zarachowane na poczet tych wpłat lub wpłat dodatkowych; f. KDPW_CCP wprowadza zasadę, wedle której KDPW_CCP, będąc płatnikiem podatku od przychodów osiąganych przez uczestników rozliczających, którzy są nierezydentami, przed przekazaniem tym uczestnikom pożytków z papierów wartościowych wniesionych do funduszu, świadczenia emitenta otrzymanego z tytułu wykupu lub umorzenia tych papierów oraz przychodów z inwestowania środków funduszu, będzie pobierał zryczałtowany podatek u źródła w maksymalnej wysokości określonej według przepisów prawa polskiego; g. Uregulowaniu podlega sytuacja, w której po stronie uczestnika rozliczającego występuje przypadek naruszenia (default) w rozumieniu Regulaminu rozliczeń transakcji, a pozostali uczestnicy zamierzają zastąpić papiery wartościowe lub środki pieniężnych w euro, wniesione przez nich do funduszu, środkami pieniężnymi w walucie polskiej. Będzie to możliwe, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub bezpieczeństwu rozliczeń, nie ma to wpływu na terminy wykonywanych przez KDPW_CCP działań oraz nie spowoduje wzrostu kosztów tych działań. W tym celu KDPW_CCP wyznaczy termin, w którym uczestnicy będą mogli dokonać zamiany; h. Doprecyzowaniu ulegają zapisy dotyczące ustalenia wysokości wpłat odtworzeniowych po zakończeniu działań określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji, w związku z którymi zostały wykorzystane środki funduszu. W tym celu KDPW_CCP będzie przeprowadzał aktualizację wpłat do zasobu podstawowego funduszu, w ramach której ustalana będzie wysokość wpłaty odtworzeniowej. Uczestnicy będą zobowiązani do niezwłocznego odtworzenia funduszu zgodnie z przeprowadzoną aktualizacją; i. Doprecyzowaniu podlegają zapisy dotyczące ustalenia wysokości wpłat dodatkowych. W przypadku, jeżeli w wyniku działań KDPW_CCP realizowanych w celu doprowadzenia do wykonania zobowiązania wynikającego z rozliczenia transakcji zabezpieczonej funduszem, wysokość środków własnych KDPW_CCP spadnie do 110% ustalonej wysokości wymogu 29 listopada 2018 r. wersja / 9

8 kapitałowego, uczestnicy rozliczający zobowiązani są do wniesienia wpłat dodatkowych w wysokości 50% wartości dotychczasowych wpłat do zasobu podstawowego funduszu wynikających z ostatniej aktualizacji przeprowadzonej przed podjęciem działań określonych w Regulaminie rozliczeń transakcji, w związku z którymi zostały wykorzystane środki funduszu; j. Doprecyzowaniu podlegają zapisy dotyczące ustania uczestnictwa w funduszu i zwrotu środków w sytuacji, w której przed jego ustaniem wystąpi przypadek naruszenia (default) w rozumieniu Regulaminu rozliczeń transakcji. Uczestnictwo w funduszu wygaśnie dopiero po zakończeniu działań, mających na celu wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji, oraz po wykonaniu przez uczestnika obowiązku wniesienia wpłaty dodatkowej, zaś środki stanowiące jego udział w zasobie rezerwowym mogą podlegać zarachowaniu na poczet tej wpłaty. W związku z tym KDPW_CCP dokona zwrotu środków należnych temu uczestnikowi po zakończeniu tych działań i wykonaniu tego obowiązku. 2) W związku ze zmianami algorytmu obliczeniowego funduszu dostosowuje się odpowiednio zapisy Regulaminów Rozliczeń Transakcji dla poszczególnych rynków w następującym zakresie: a. Uzupełnia się zakres obowiązków uczestnika o wskazanie oznaczenia identyfikującego wnioskodawcę (kod LEI lub prelei); b. Dodaje się zapisy o nadawaniu przez KDPW_CCP uczestnikowi kodu instytucji, który identyfikuje jego zakres działalności; c. Usuwa się zapisy dotyczące depozytu dodatkowego, ze względu na ustanie warunków jego obliczania (codzienna aktualizacja wartości funduszu rozliczeniowego/zabezpieczającego). Opłaty W związku ze zmianą zasad obliczania wymaganej wpłaty do funduszy, zasady naliczania i wysokość opłat nie zmieniają się. Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami i KDPW_CCP Wzór komunikatu XML colr.sgf, informującego o wysokości wpłaty do funduszu, zostanie udostępniony w styczniu 2019 r. W komunikacie będę występowały 3 sekcje dotyczące: - wartości regulacji wpłaty do funduszu Sekcja ta będzie wskazywać m.in. uczestnika funduszu, kod uczestnika rozliczającego regulującego wpłatę, wartość wymaganej wpłaty, wartość wniesionych przez uczestnika zabezpieczeń oraz kwotę do regulacji; - prognozowanej wartości wpłaty do funduszu Sekcja komunikatu dotycząca wartość prognozowanej wpłaty do funduszu będzie wypełniana jedynie w przypadku wstrzymania aktualizacji funduszu w związku niewypłacalnością uczestnika 29 listopada 2018 r. wersja / 9

9 rozliczającego. Aktualizacja będzie służyła określeniu przewidywanej wartości wpłaty do funduszu po zakończeniu obsługi przez KDPW_CCP niewypłacalności uczestnika rozliczającego; - wartości zobowiązań lub należności płatnika sekcja ta będzie wskazywać m.in. kod zlecenia, rachunek bankowy, kod waluty, kod płatnika, wartość zobowiązań lub należności. Harmonogram prac 1. Styczeń 2019 r. przekazanie dokumentacji komunikatu colr.sgf, 2. Maj-wrzesień 2019 r. testy z uczestnikami, 3. 1 października 2019 wdrożenie w systemie produkcyjnym. 29 listopada 2018 r. wersja / 9

ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH

ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH Przewodnik użytkownika: ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 29.11.2018 1.0 Powstanie dokumentu uruchomienie usługi 13.09.2019

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 3

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 lutego 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy)

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy) Dokument Zatwierdzający: Uchwała Rady Nadzorczej IRGiT S.A. nr 3/01/II/2015 9 lutego 2015 r. Data zatwierdzenia KNF: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2015 roku Nr wersji: 1 Właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Uchwała Nr 29/598/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO GPW BONDSPOT

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO GPW BONDSPOT REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO GPW BONDSPOT Stan prawny na dzień 30 czerwca 2014 r. (Treść 2 ust. 3 pkt 2 oraz załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot wchodzą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 40/104/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

2. Terminy określone w regulaminie ustala się oraz oblicza zgodnie z 5 regulaminu KDPW.

2. Terminy określone w regulaminie ustala się oraz oblicza zgodnie z 5 regulaminu KDPW. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21/590/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 21/590/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 21/590/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 czerwca 2015 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta

Bardziej szczegółowo

Nowy system gwarantowania rozliczeń

Nowy system gwarantowania rozliczeń Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Nowy system gwarantowania rozliczeń 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 20 grudnia 2016 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), w

Bardziej szczegółowo

1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1

1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1 1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) (Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.) Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 30 września 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), w

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają

Bardziej szczegółowo

innych instrumentów finansowych,

innych instrumentów finansowych, Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.10.2016 r. C(2016) 6329 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/106/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)

Uchwała Nr 42/106/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Uchwała Nr 42/106/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie zabezpieczeń IRGiT

Zmiany w systemie zabezpieczeń IRGiT Zmiany w systemie zabezpieczeń IRGiT Łukasz Goliszewski Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem Tomasz Wieczorek Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się; Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r.

Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r. Zmiany regulacyjne wprowadzone w latach 2009 2018 i ich wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo rozliczeniowego w Polsce Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r. Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany)

Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany) Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany) 1. Wstęp Regulacje MiFID 2 oraz MiFIR wymagają, by CCP udostępniał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń (obrót zorganizowany), o których mowa w 2

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego

Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja z dnia 8 grudnia 2017 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Uchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Uchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Na podstawie 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany)

Uchwała Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Uchwała Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFII UKO/2018/01/01) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej Spis treści 1 Cel dokumentu... 3 2 Definicje... 3 3 Przesłanki do uruchomienia procesu zarządzania niewypłacalnością

Bardziej szczegółowo

CCP regulacje europejskie

CCP regulacje europejskie Izba rozliczeniowa KDPW_CCP CCP regulacje europejskie 1 lipca 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu

Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW 7 powodów dla których warto raportować do Repozytorium Transakcji w KDPW Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących

Bardziej szczegółowo

Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników.

Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników. Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników. Spis treści Spis treści... 2 1 Informacja o projekcie... 3 2 Model funkcjonowania...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany)

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo