Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1"

Transkrypt

1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane pozyskiwane incydentalnie, w zakresie i terminach, o których mowa poniżej, przekazywane są do NBP poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej 1. Podmiot prowadzący system rozrachunku, w zakresie działalności rozliczeniowej, przekazuje Prezesowi NBP, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał, miesięczne dane dotyczące bieżącego funkcjonowania prowadzonego systemu w postaci wypełnionego arkusza danych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, który obejmuje dane o: liczbie i wartości transakcji rozliczonych; liczbie dni operacyjnych systemu; dostępności operacyjnej systemu; wartości obrotu generowane przez poszczególnych uczestników systemu; uczestnikach systemu generujących najwyższą wartość rozliczonych transakcji; maksymalna przepustowość systemu; wielkości wykorzystanych środków z systemu gwarantowania rozliczeń; ekspozycjach kredytowych poszczególnych uczestników względem podmiotu prowadzącego system; przyznanych liniach kredytowych podmiotom prowadzącym system. 2. Podmiot prowadzący system rozrachunku, w zakresie działalności rozliczeniowej, przekazuje Prezesowi NBP opis wyników przeprowadzonych stress testów (testów warunków skrajnych) w systemie rozrachunku dla określonych scenariuszy w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał. 1 Niniejszy dokument wraz z załącznikami, służy do pozyskania danych niezbędnych do analizy i oceny zgodności funkcjonowania systemu rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej na podstawie przepisów o których mowa w art. 68f i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku. 1/9

2 Część II dane pozyskiwane incydentalnie 1. Podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej, przekazuje Prezesowi NBP, w terminie 7 dni od dnia ustalenia, zmiany lub wystąpienia danego zdarzenia, informacje na temat: rozpoczęcie funkcjonowania systemu rozrachunku; listę uczestników bezpośrednich i pośrednich systemu rozrachunku (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4); zmiany danych dotyczących firmy, siedziby i adresu podmiotu prowadzącego system rozrachunku; gwarantowanej przepustowość systemu rozrachunku; zakończenia funkcjonowania systemu rozrachunku. 2. Podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej, przekazuje Prezesowi NBP informacje o incydentach występujących w systemie rozrachunku zgodnie ze: schematem wstępnego raportu na temat incydentu (załącznik nr 2), niezwłocznie po zakończeniu incydentu; schematem szczegółowego raportu na temat incydentu (załącznik nr 3), w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia zakończenia incydentu. 2/9

3 Metodyka Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane identyfikujące sprawozdanie A - Nazwa systemu należy podać nazwę prowadzonego przez podmiot systemu, zgodnie z Listą tzw. systemów wyznaczonych prowadzoną przez NBP na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów B - Rok należy podać rok jakiego dotyczy bieżąca sprawozdawczość w formacie rrrr. C - Kwartał należy podać kwartał jakiego dotyczy bieżąca sprawozdawczość w formacie Q1, Q2, Q3 lub Q4 dla odpowiednich kwartałów. Tabela 1. Liczba i wartość transakcji rozliczonych w poszczególnych miesiącach w podziale na typy instrumentów finansowych oraz rynek zorganizowany i rynek niezorganizowany (OTC), w tysiącach PLN B - Liczba transakcji suma wszystkich transakcji z danego typu instrumentów rozliczonych przez podmiot rozliczający w podziale na rynek zorganizowany i rynek niezorganizowany. Liczbę transakcji określa się bez zastosowania nowacji rozliczeniowej. C - Wartość transakcji - kwotowa wartość transakcji z danego typu instrumentów rozliczonych przez podmiot rozliczający w podziale na rynek zorganizowany i rynek niezorganizowany. Wartość transakcji określa się przed zastosowaniem nowacji rozliczeniowej. Wartości wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca w danym kwartale sprawozdawczym. Tabela 2. Liczba dni operacyjnych systemu w poszczególnych miesiącach w podziale na rynek zorganizowany i rynek OTC Zlecenie rozrachunku - zlecenie rozrachunku w rozumieniu art. 1 pkt 12) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 3/9

4 B - Liczba dni operacyjnych - liczba dni kalendarzowych, w których system rozliczeń jest otwarty dla realizacji zleceń rozrachunku. Tabela 3. Dostępność operacyjna systemu w poszczególnych miesiącach Zlecenie rozrachunku - zlecenie rozrachunku w rozumieniu art. 1 pkt 12) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów B - Dostępność operacyjna systemu - wskaźnik odnosi się do czasu dostępu do systemu dla uczestników, w którym do systemu rozliczeń przyjmowane są zlecenia rozrachunku i zapytania oraz realizowane są zlecenia rozrachunku. Do czasu dostępu do systemu dla uczestników systemu nie wlicza się czasu planowanej niedostępności systemu (wynikającej np. z konserwacji systemu), jeżeli w czasie planowanej niedostępności systemu przyjmowanie zleceń rozrachunku i zapytań jest zablokowane, a zlecenia rozrachunku nie są realizowane. W sytuacji, gdy godziny przyjmowania zleceń rozrachunku i jego przeprowadzenie są różne należy przyjąć najszerszy zakres operacyjny stosowany przez dany system. Przykład 1: Jeśli system, zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu, przewiduje dostępność w godzinach 8-17 to czas dostępności operacyjnej w danym dniu operacyjnym wynosi 9 godzin. W miesiącu, w którym występuje 20 dni operacyjnych systemu, teoretyczny łączny czas dostępu do takiego systemu rozliczeń wynosi 180 godzin (20 dni operacyjnych x 9 godzin), przy założeniu braku zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu systemu. W takim przypadku wskaźnik dostępności operacyjnej systemu wynosi 100%. Przykład 2: Jeżeli w systemie, o którym mowa w Przykładzie 1, wystąpią incydenty, które spowodują niedostępności systemu dla uczestników systemu o łącznym czasie wynoszącym 4 godziny, wskaźnik dostępności operacyjnej systemu płatności oblicza się zgodnie z formułą: Dostępność operacyjna systemu= (1- łączny czas incydentów w danym miesiącu teoretyczny łączny czas dostępności operacyjnej miesiącu ) *100% Zgodnie z powyższą formułą, dostępność operacyjna dla systemu opisanego w przykładzie wynosi w zaokrągleniu 97,78%. 4/9

5 Tabela 4. Wartości obrotu generowane przez poszczególnych uczestników systemu w danym miesiącu, w tysiącach PLN B - Nazwa uczestnika - uczestnik w rozumieniu art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów C - Wartość obrotu w PLN - kwotowa wartość transakcji dokonana przez danego uczestnika systemu w danym miesiącu. Wartość transakcji określa się przed zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, a transakcje dokonane w walucie innej niż PLN należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca w danym kwartale. Tabela 5. Uczestnicy systemu generujący najwyższą wartość rozliczonych transakcji na instrumentach finansowych danego typu w poszczególnych miesiącach w podziale na rynek zorganizowany i niezorganizowany (OTC), w tysiącach PLN B - Nazwa uczestnika - uczestnik w rozumieniu art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów C - Wartość obrotu - kwotowa wartość transakcji dokonanych przez największego uczestnika systemu w danym typie instrumentu od dnia 1 stycznia roku sprawozdawczego do ostatniego dnia bieżącego okresu sprawozdawczego. Wartość transakcji określa się przed zastosowaniem nowacji rozliczeniowej. Wartości wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca w danym kwartale. Tabela 6. Maksymalna przepustowość systemu w poszczególnych miesiącach B - Dzienna liczba transakcji zrealizowana w systemie - wartość określająca największą liczbę transakcji zrealizowanych w systemie, która została odnotowana w jednym dniu operacyjnym w danym miesiącu kwartału sprawozdawczego. C - Liczba transakcji zrealizowanych w ciągu godziny - wartość określająca największą liczbę transakcji zrealizowanych w ciągu godziny zegarowej w systemie. 5/9

6 Przykład 1: System funkcjonuje od godziny 8:00:00 do godziny 17:00:00. Przedziały funkcjonowania systemu definiuje się w sposób: 8:00:00-8:59:59.99, 9:00:00-9:59:59.99, ( ), 16:00:00-16:59:59.99; Przykład 2: System funkcjonuje od godziny 8:15:00 do godziny 17:30:00. Przedziały funkcjonowania systemu definiuje się w sposób: 8:00:00-8:59:59.99, 9:00:00-9:59:59.99, ( ), 17:00:00-17:59:59.99; D - Data wystąpienia - oznacza kalendarzową datę wystąpienia danej wartości. Tabela 7. Informacja o wielkości wykorzystanych środków z systemu gwarantowania rozliczeń poszczególnych miesiącach w tysiącach PLN, w odniesieniu do podmiotu będącego CCP w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 B - Wartość całkowita całkowita wartość środków wykorzystanych z systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku będąca sumą wykorzystanych wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, własnych zasobów celowych oraz pozostałych kapitałów własnych. C - Wstępne depozyty zabezpieczające- kwota wykorzystanych środków ustalanych i pobieranych przez podmiot prowadzący system rozrachunku w celu ograniczenia ekspozycji kredytowych wobec swoich uczestników, w ramach systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku, o których mowa w art. 1 pkt 5) rozporządzania delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. D - Wpłaty do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania - kwota wykorzystanych środków zabezpieczających prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z zawieranych transakcji. Fundusz na wypadek niewykonania zobowiązania zapewnia rozliczanie transakcji w zakresie określonym w regulaminie funduszu, w ramach systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku. E - Własne zasoby celowe kwota wykorzystanych środków z własnych zasobów celowych, pozwalających podmiotowi prowadzącemu system rozrachunku na pokrycie ryzyka kredytowego, ryzyka kontrahenta i ryzyka rynkowego, wynikającego z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązań. F - Pozostałe kapitały własne podmiotu prowadzącego system kwota wykorzystanych środków z pozostałych kapitałów własnych, pozwalających podmiotowi prowadzącemu 6/9

7 system rozrachunku na pokrycie ryzyka kredytowego, ryzyka kontrahenta i ryzyka rynkowego, wynikającego z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązań. G - Pozostałe środki wykorzystane z systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku - kwota wykorzystanych środków innych niż wstępne depozyty zabezpieczające, wpłaty do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, własne zasoby celowe i pozostałe kapitały własne podmiotu prowadzącego system np. wpłaty dodatkowe wniesione do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania. Tabela 8. Informacja o wielkości wykorzystanych środków z systemu gwarantowania rozliczeń w poszczególnych miesiącach w tysiącach PLN, w odniesieniu do podmiotów niebędących CCP w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 B - Wartość całkowita całkowita wartość środków wykorzystanych z systemu gwarantowania rozliczeń i rozrachunku będąca sumą wykorzystanych wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszu rozliczeniowego (lub funduszy o równoważnym skutku), własnych zasobów celowych oraz pozostałych kapitałów własnych podmiotu prowadzącego system. Tabela 9. Ekspozycje kredytowe poszczególnych uczestników względem podmiotu prowadzącego system, według stanu na koniec kwartału sprawozdawczego, w tysiącach PLN, w odniesieniu do podmiotu będącego CCP w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 A - Nazwa uczestnika uczestnik w rozumieniu art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów B - Wartość całkowita całkowita wartość ekspozycji kredytowych będąca sumą wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, wykorzystanych linii kredytowych oraz pozostałych ekspozycji. Kategoria ta nie obejmuje zmiennych depozytów zabezpieczających należnych i przekazanych uczestnikom systemu. C - Wstępne Depozyty zabezpieczające środki ustalane i pobierane przez podmiot prowadzący system rozrachunku w celu ograniczenia ekspozycji kredytowych wobec swoich 7/9

8 uczestników, o których mowa w art. 1 pkt 5) Rozporządzania Delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. D - Wpłaty do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania środki zabezpieczające prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z zawieranych transakcji. Fundusz zapewnia rozliczanie transakcji w zakresie określonym w regulaminie funduszu. E - Wykorzystane linie kredytowe - kwota aktualnie wykorzystywanych środków finansowych pochodzących z linii kredytowych zapewnianych podmiotowi prowadzącemu system rozrachunku przez uczestników systemu na podstawie odpowiednich umów. F - Pozostałe ekspozycje - kwota ekspozycji kredytowych uczestników systemu z wyłączeniem wstępnych depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania i wykorzystanych linii kredytowych. Kategoria ta nie obejmuje zmiennych depozytów zabezpieczających należnych i przekazanych uczestnikom systemu. Tabela 10. Ekspozycje kredytowe poszczególnych uczestników względem podmiotu prowadzącego system, według stanu na koniec kwartału sprawozdawczego, w tysiącach PLN, w odniesieniu do podmiotu niebędącego CCP w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 A - Nazwa uczestnika - uczestnik w rozumieniu art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów B - Wartość całkowita całkowita wartość ekspozycji kredytowych. Wartość ekspozycji kredytowych jest wyliczana np. na podstawie depozytów zabezpieczających wstępnych, wpłat do funduszy rozliczeniowych (lub funduszy o równoważnym skutku), wykorzystanych linii kredytowych oraz pozostałych ekspozycji. Tabela 11. Przyznane linie kredytowe podmiotowi prowadzącemu system według stanu na koniec kwartału sprawozdawczego, w tysiącach PLN, w odniesieniu do podmiotu będącego CCP w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 A - Nazwa uczestnika - uczestnik w rozumieniu art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 8/9

9 B - Przyznane linie kredytowe wartość limitów linii kredytowych przyznanych przez uczestników podmiotowi prowadzącemu system. C - Waluta linii kredytowej należy podać kod waluty, w jakiej podmiot ma udostępnioną daną linię kredytową. Część II dane pozyskiwane incydentalnie 1. Poziom gwarantowany przez operatora w odnośnie przepustowości systemu w zakresie: dziennej liczby transakcji zrealizowanych w systemie, liczby transakcji zrealizowanych w ciągu godziny. 2. Lista uczestników systemu w podziale na typy uczestnictwa Dane przekazuje się w podziale na uczestników i uczestników pośrednich, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów Za uczestnika pośredniego rozumie się podmiot reprezentowany przez innego uczestnika w rozliczeniach w systemie, niezależnie do stosunków umownych łączących tego uczestnika pośredniego z podmiotem prowadzącym system. 3. Incydenty występujące w systemie Informacje o zdarzeniach zaistniałych w związku z prowadzeniem systemu mających lub mogących mieć negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne jego funkcjonowanie. 9/9

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 18 ust. 6a ustawy o ostateczności rozrachunku, a także rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności 1 Zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 18 ust. 6a ustawy o ostateczności rozrachunku, a także rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 1. Informacje niezbędne do sprawdzenia prawidłowości stosowania wysokości opłat interchange (załącznik nr 1) 2 Organizacja kartowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Informacje do Narodowego Banku Polskiego, na adres poczty elektronicznej raporty.oversight@nbp.pl, przekazuje: - w terminie do ostatniego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Zgodnie z art. 132zq i 132zu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 2 (zwanej dalej UUP ), a także rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1

Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Wytyczne w sprawie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych 1 Zgodnie z art. 132zq i 132zu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 2 (zwanej dalej UUP ), a także rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

z dnia stycznia 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności

z dnia stycznia 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia stycznia 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 1 marca 2017 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 1 marca 2017 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi

AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 21 R. Warszawa, luty 211 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R. Warszawa, sierpień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2011 R. Warszawa, marzec 2012 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 40/104/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1

1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1 1. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na Rynkach towarów giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 lutego 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2009 R. Warszawa, maj 2009 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW 7 powodów dla których warto raportować do Repozytorium Transakcji w KDPW Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 30 września 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE FINANSOWYCH USŁUG ROZLICZANIA I ROZRACHUNKU TRANSAKCJI

WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE FINANSOWYCH USŁUG ROZLICZANIA I ROZRACHUNKU TRANSAKCJI KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. STABILNOŚCI FINANSOWEJ, USŁUG FINANSOWYCH I UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH Bruksela, 8 lutego 2018 r. ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Uwagi metodologiczne dotyczące wypełniania ankiety dla systemu płatności

Uwagi metodologiczne dotyczące wypełniania ankiety dla systemu płatności Uwagi metodologiczne dotyczące wypełniania ankiety dla systemu płatności Ankieta dla systemu płatności (dalej "ankieta") dotyczy zarówno tych systemów, które powstaną po dniu wejścia w życie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy)

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy) Dokument Zatwierdzający: Uchwała Rady Nadzorczej IRGiT S.A. nr 3/01/II/2015 9 lutego 2015 r. Data zatwierdzenia KNF: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2015 roku Nr wersji: 1 Właściciel

Bardziej szczegółowo

Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r.

Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r. Zmiany regulacyjne wprowadzone w latach 2009 2018 i ich wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo rozliczeniowego w Polsce Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny począwszy od dnia 20 września 2013 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny począwszy od dnia 20 września 2013 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny począwszy od dnia 20 września 2013 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny począwszy od dnia 01 stycznia 2013r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny począwszy od dnia 01 stycznia 2013r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny począwszy od dnia 01 stycznia 2013r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo