INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r.

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 9 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP strona 10 Rozliczenia krajowe w TARGET2 -NBP strona 13 System ELIXIR strona 13 System EuroELIXIR strona 15 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR strona 17 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 20 Podsumowanie strona 20 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Tabela. System SORBNET. Liczba transakcji i wartość obrotów w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. Tabela. System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. Tabela. System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. Tabela. System Euro-ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. strona 23 strona 24 strona 25 strona 26 Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za I kwartał 2012 r. wykazują w porównaniu do IV kwartału 2011 r.: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 3,3% średnich dziennych obrotów do poziomu 261,3 mld zł, - spadek o 3,5% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: - wzrost o 4,5% średnich dziennych obrotów do poziomu 2,346 mld euro, - wzrost o 12% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie ELIXIR: - spadek o 8,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 14,5 mld zł, - spadek o 2,2% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,738 mln szt., d) w systemie EuroELIXIR: - spadek o 5,9% średnich dziennych obrotów do poziomu 166,8 mln euro, - spadek o 6,1% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET, TARGET2-NBP, ELIXIR i EuroELIXIR, na przestrzeni I kwartału 2012 r. przedstawiono na wykresie nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów przedstawiono na wykresie nr 2. Strona 3

4 Wykres nr 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w I kwartale 2012 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,2339 zł, czyli średnioważony kurs liczony na I kwartał 2012 r. wg danych NBP) Wykres nr 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2009 r. Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec marca 2012 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 52 banki, w stosunku do stanu z grudnia 2011 r. nie odnotowano zmian, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie I kwartału 2012 r. w systemie SORBNET: - rozliczono łącznie ok.704,6 tys. zleceń o wartości 16,7 bln zł, - średnio dziennie rozliczono 11 tys. zleceń o wartości 261,3 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła 23,7 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 6,7% łącznej wartości zleceń płatniczych (z 15,7 do 16,7 bln zł), - wzrost o 3,3% średniej dziennej wartości zleceń (z 252,9 do 261,3 mld zł),, - wzrost o 10,5% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 21,5 do 23,7 mln zł), - spadek o 3,5% łącznej liczby zleceń (z 730,1 tys. do 704,6 tys. szt.), - spadek o 6,5% średniej dziennej liczby zleceń (z 11,8 do 11,0 tys. szt.). - wzrost o 3,0% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP (z 28,0 do 28,8 mld zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiono na wykresach nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET zaprezentowano w załączniku nr 1 (strona 22). Wykres nr 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 5

6 Wykres nr 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W systemie SORBNET w I kwartale 2012 r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. o 6,5% mniej niż w poprzednim kwartale. Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: - 17 stycznia 2012 r. rozliczono zlecenia, - 29 lutego 2012 r. rozliczono zleceń, - 30 marca 2012 r. rozliczono zleceń. W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń w SORBNET wzrosła o 21% (wykres nr 5). Wykres nr 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 2003 r. Strona 6

7 Średnia wartość pojedynczego zlecenia w I kwartale 2012 r. wyniosła 23,7 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 10,5% (wykres nr 6). Wykres nr 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. W I kwartale 2012 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 50,2% (we wcześniejszym kwartale 51,8%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 21,0% (we wcześniejszym kwartale 18,6%), - zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 10,2% (we wcześniejszym kwartale 11,1%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w I kwartale 2012 r. przedstawiono na wykresie nr 7. Strona 7

8 Wykres nr 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w I kwartale 2012 r. W okresie I kwartału 2012 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 28,8 mld zł, przyjmując wielkości od 12,0 mld zł do 45,5 mld zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od II kwartału 2010 r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawiono na wykresie nr 8. Wykres nr 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 8

9 SYSTEM TARGET2-NBP Według stanu na dzień 31 marca 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP są: - Narodowy Bank Polski, - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A banków komercyjnych. Od dnia 21 listopada 2011 r. rachunki wszystkich banków oraz KIR S.A. i KDPW S.A. są prowadzone na platformie SSP. W okresie I kwartału 2012 r. w systemie TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 357 tys. zleceń o wartości 152 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 2,3 mld euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 427,6 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2 zaprezentowano w tabeli - załącznik nr 2 (strona 24). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 13,7 % łącznej liczby zleceń płatniczych (z 313,5 do 356,6 tys. szt.), - wzrost o 12,0% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 6,2% łącznej wartości zleceń (z 143,6 do 152,5 mld euro), - spadek o 6,7% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 458,1 do 427,6 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2 w kolejnych kwartałach, począwszy od II kwartału 2010 r., przedstawiono na wykresach nr 9 i 10. Wykres nr 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2 w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 9

10 Wykres nr 10. Liczba zleceń w systemie TARGET2 w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2 obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W I kwartale 2012 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 330,6 tys. zleceń o wartości 139,6 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 2,1 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 422 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: - 92,7% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale wynosiły 92,6%), - 91,6% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 93,0%). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 11. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 12. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 13. Udział Strona 10

11 procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 14. Wykres nr 11. Liczba zleceń w systemie TARGET2 w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Wykres nr 12. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2 w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Strona 11

12 Wykres nr 13. Wartość zleceń w systemie TARGET2 w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Wykres nr 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Strona 12

13 ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2 obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2 dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie I kwartału 2012 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP : - rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 12,9 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 399 zleceń o wartości 197,9 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 496 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano : - zwiększenie liczby zleceń o szt., co stanowi wzrost o 11,9%, - zwiększenie wartości rozliczanych zleceń o 2,6 mld euro, co stanowi wzrost o 25,9%. Zlecenia krajowe stanowiły: - 7,3% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 7,4%), - 8,4% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 7,1%). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2 prezentują wykresy nr 11 i 13. SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec I kwartału 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 50 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników nie uległa zmianie w stosunku do grudnia 2011 r. W okresie I kwartału 2012 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 361,5 mln zleceń o wartości 911,2 mld zł, - średnio dziennie rozliczono 5,7 mln zleceń o łącznej wartości 14,5 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła 2,5 tys. zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 0,6% łącznej liczby transakcji (z 363,7 do 361,5 mln szt.), - spadek o 7,2% łącznej wartości transakcji (z 982,1 do 911,2 mld zł), - spadek o 2,2% średniej dziennej liczby transakcji (z 5,9 do 5,8 mln szt.), - spadek o 8,7% średnich dziennych obrotów (z 15,8 do 14,5 mld zł), Strona 13

14 - spadek o 6,6% średniej kwoty transakcji (z do zł). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR zaprezentowano w załączniku nr 3 (strona 25). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiono na wykresie nr 15 i 16. Wykres nr 15. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Wykres nr 16. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 14

15 W I kwartale 2012 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawiono na wykresie nr 17. Wykres nr 17. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w I kwartale 2012 r. SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec grudnia 2011 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 25 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników w stosunku do grudnia 2011 r. nie uległa zmianie. W okresie I kwartału 2012 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 2,1 mln zleceń o łącznej wartości 10,8 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 32 tys. zleceń o łącznej wartości 166,8 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR zaprezentowano w tabeli załącznik nr 4 (strona 26). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - spadek o 4,6% łącznej liczby zleceń (z 2,2 do 2,1 mln szt.), - spadek o 4,4% łącznej wartości zleceń (z 11,3 do 10,8 mld euro), - spadek o 6,1% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do szt.), - spadek o 5,9% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 177,2 do 166,8 mln euro), - wzrost o 0,2% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Strona 15

16 Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. przedstawiono na wykresach nr 18 i 19. Wykres nr 18. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Wykres nr 19. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od II kwartału 2010 r. Strona 16

17 TRANSAKCJE TRANSGRANICZNE w EuroELIXIR W okresie I kwartału 2012 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: - rozliczono 1,977 mln zleceń o łącznej wartości 9,6 bln euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawiono na wykresie nr 20. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 21. Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia transgraniczne wysłane, transgraniczne otrzymane i krajowe przedstawiono na wykresie nr 22. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 23. Wykres nr 20. Liczba transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Strona 17

18 Wykres nr 21. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Wykres nr 22. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymane transgraniczne oraz krajowe w dwóch kolejnych kwartałach, tj. IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. Strona 18

19 Wykres nr 23. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane do/z systemu STEP 2, tj. paneuropejskiego systemu rozliczeń detalicznych w euro prowadzonego przez EBA Clearing, oraz w ramach powiązań z innymi izbami rozliczeniowymi zrzeszonymi w organizacji EACHA. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR w obrocie transgranicznym: - spadek o 4,6% liczby zleceń (z 2,1 do 2,0 mln szt.), - spadek o 6,1% wartości zleceń (z 10,2 do 9,6 mld euro), - spadek o 6,1% dziennej liczby zleceń (z do szt.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w I kwartale 2012 r.: - 95,0% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 95,0%), - 88,6% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 90,2%). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano spadek o 5,4% wartości zleceń wysyłanych (z 4,0 do 3,8 mld euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w I kwartale 2012 r. stanowiły 39,7% wartości wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 35,6%). Strona 19

20 W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano spadek o 6,5% wartości zleceń otrzymywanych (z 6,2 do 5,8 mld euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. W I kwartale 2012 r. stanowiły one 53,4% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 54,6%). TRANSAKCJE KRAJOWE w EuroELIXIR W I kwartale 2012 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: - rozliczono łącznie 103 tys. szt. zleceń o wartości 1,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczano zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia to 12 tys. euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 4,8 % liczby zleceń krajowych (z 108,5 do 103,3 tys. szt.), - wzrost o 10,8% wartości zleceń krajowych (z 1,116 do 1,236 mln euro), - spadek o 6,3 % średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 16,3% średniej wartości zlecenia (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w I kwartale 2012 r.: - 5,0 % liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 5,0%), - 11,4 % wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 9,8%). PODSUMOWANIE W I kwartale 2012 r. wzrost wielkości obrotów odnotowano w dwóch systemach wysokokwotowych tj. systemie SORBNET i TARGET2-NBP (tabela nr 1). Relatywnie największy wzrost na poziomie 6,7% dotyczył systemu SORBNET. W systemach rozrachunków detalicznych odnotowano natomiast spadek wielkości obrotów. Największy spadek obrotów na poziomie 7,2% dotyczył systemu ELIXIR. Można zauważyć, że we wszystkich systemach, zmiany wielkości obrotów nie przekroczyły 10 punktów procentowych czyli nie różniły się znacząco od kwartały poprzedniego. Strona 20

21 Tabela nr 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Wartość zleceń Systemy płatności 2011/ Q4 ZMIANA 2012/ Q1 SORBNET (zł) ,2 mld +6,7% ,4 mld TARGET2 (euro) 143,602 mld +6,2% 152,480 mld EuroELIXIR (euro) 11,343 mld - 4,4% 10,843 mld ELIXIR (zł) 982,1 mld - 7,2% 911,2 mld Natomiast jedynie w systemie TARGET2-NBP odnotowano w I kwartale 2012 r. wzrost wielkości liczby zleceń (tabela nr 2). Wzrost na poziomie 13,7% wynikał głównie z przejęcia przez system TARGET2-NBP obrotu wcześniej realizowanego w systemie SORBNET-EURO. W systemie SORBNET odnotowano stosunkowo nieznaczny spadek o 3,5%, co miało także wpływ na spadek o 3,5% średniej dziennej liczby zleceń rozliczanych w SORBNET do poziomu 11tys. zleceń. W system ELIXIR nie odnotowano zmiany poziomu liczby rozliczanych zleceń. Natomiast relatywnie największy spadek liczby zleceń (na poziomie 4,6%) odnotowano w systemie EuroELIXIR. Tabela nr 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. Liczba zleceń (szt.) Systemy płatności 2011/ Q4 ZMIANA 2012/ Q1 TARGET ,7% ELIXIR 363,7 mln - 0,6% 361,5 mln SORBNET ,5% EuroELIXIR ,6% Strona 21

22 Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR i EuroELIXIR, zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1 4 (od str. 23 do str. 26). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i opracowania. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Analiz i Badań Strona 22

23 Załącznik nr 1. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. System SORBNET 2011 Q4 ZMIANA 2012 Q1 Liczba dni roboczych: 62 dni 64 dni Wartość zleceń (zł) Liczba zleceń (szt.) Ogółem ,2 mld + 6,7% ,4 mld Średnia miesięczna 5.226,1 mld + 6,7% 5.574,1 mld Średnia dzienna 252,9 mld + 3,3% 261,3 mld Ogółem ,5% Średnia miesięczna ,5% Średnia dzienna ,5% Średnia kwota zlecenia (zł) 21,475 mln + 10,5% 23,733 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie (międzybankowe) 7,263 bln zł - 24,6% 5,475 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bankom przez NBP 2,785 bln zł - 12,8% 2,427 bln zł 3) Zakup lub wykup bonów pieniężnych od NBP 1,664 bln zł - 29,0% 1,182 bln zł 4) Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym 0,942 bln zł - 24,6% 0,711 bln zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET Średnia w styczniu 2012 r Średnia w lutym 2012 r Średnia w marcu 2012 r MAX w styczniu 2012 r. w dniu MAX w lutym 2012 r. w dniu stycznia MAX w marcu 2012 r. w dniu Strona 23

24 Załącznik nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. System TARGET Q4 ZMIANA 2012 Q1 Liczba dni roboczych: 64 dni 65 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 143,602 mld + 6,2% 152,480 mld Średnia miesięczna 47,867 mld + 6,2% 50,827 mld Średnia dzienna 2,244 mld + 4,5% 2,346 mld Liczba zleceń Ogółem ,7% Średnia miesięczna ,7% Średnia dzienna ,0% Średnia kwota zlecenia (euro) 458,1 tys. - 6,7% 427,6 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 133,384 mld + 4,7% 139,614 mld Liczba transakcji ,9% Średnia dzienna liczba transakcji ,1% Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 10,218 mld + 25,9% 12,865 mld Liczba transakcji ,9% Średnia dzienna liczba transakcji ,2% 399 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 132,446 mld + 6,7% 141,315 mld Liczba transakcji ,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,8% 705 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 11,156 mld + 0,1% 11,165 mld Liczba transakcji ,9% Średnia dzienna liczba transakcji ,2% Strona 24

25 Załącznik nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. System ELIXIR 2011 Q4 ZMIANA 2012 Q1 Liczba dni roboczych: 62 dni 64 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 982,1 mld - 7,2% 911,2 mld Średnia miesięczna 327,4 mld - 7,2% 303,7 mld Średnia dzienna 15,8 mld - 8,7% 14,5 mld Liczba zleceń Ogółem 363,7 mln - 0,6% 361,5 mln Średnia miesięczna 121,2 mln - 0,6% 120,5 mln Średnia dzienna 5,866 mln - 2,2% 5,738 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,6% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 977,6 mld - 7,2% 907,1 mld Udział w obrotach KIR 99,5% 99,5% Liczba transakcji 358,3 mln - 0,6% 356,2 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,5% 98,5% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,498 mld - 7,6% 4,155 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,5% 0,5% Liczba transakcji 5,34 mln -1,0% 5,29 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,5% 1,5% Sesja poranna 44,0% 44,3% Sesja popołudniowa 38,6% 36,1% Sesja wieczorna 17,4% 19,6% Strona 25

26 Załącznik nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r. System EuroELIXIR 2011 Q4 ZMIANA 2012 Q1 Liczba dni roboczych: 64 dni 65 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 11,343 mld - 4,4% 10,843 mld Średnia miesięczna 3,781 mld - 4,4% 3,614 mld Średnia dzienna 177,2 mln - 5,9% 166,8 mln Liczba zleceń Ogółem ,6% Średnia miesięczna ,6% Średnia dzienna ,1% Średnia kwota zlecenia (euro) ,2% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 10,226 mld - 6,1% 9.606,4 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 90,2% 88,6% Liczba transakcji ,6% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 95,0% 95,0% Średnia dzienna liczba transakcji ,1% Średnia wartość transakcji (euro) ,5% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 1,116 mld + 10,8% 1,236 mld Udział w obrotach KIR 9,8% 11,4% Liczba transakcji ,8% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 5,0% 5,0% Średnia dzienna liczba transakcji ,3 % Średnia wartość transakcji (euro) ,3% Strona 26

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 ROKU 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU

OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2005 ROKU MARZEC 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 dla systemów zewnętrznych Funkcjonalności dla AS Specjalne rodzaje rachunków lustrzane, techniczne, subkonta Dedykowany interfejs - Ancillary System Interface

Bardziej szczegółowo