INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r.

2 SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2010 r. Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 7 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP strona 9 Rozliczenia krajowe w TARGET2-NBP strona 9 System SORBNET-EURO strona 11 Rozliczenia transgraniczne w SORBNET-EURO strona 12 Rozliczenia krajowe w SORBNET-EURO strona 13 Rozliczenia międzybankowe i klientowskie w SORBNET-EURO strona 15 System ELIXIR strona 15 System EuroELIXIR strona 17 Rozliczenia transgraniczne w EuroELIXIR (transakcje międzysystemowe) strona 18 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR (transakcje wewnątrzsystemowe) strona 20 Podsumowanie strona 21 Tabela nr 3 System SORBNET. Liczba transakcji i wartość obrotów w 2009Q4 oraz 2010Q1 strona 23 Tabela nr 4 System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów w 2009Q4 oraz 2010Q1 strona 24 Tabela nr 5 System SORBNET-EURO. Liczba transakcji i wartość obrotów w 2009Q4 oraz strona Q1 Tabela nr 6 System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w 2009Q4 oraz 2010Q1 strona 26 Tabela nr 7 System Euro-ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w 2009Q4 oraz 2010Q1 strona 27 Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za I kwartał 2010 r. wykazują w porównaniu do IV kwartału 2009 r.: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 7% średnich dziennych obrotów do poziomu 192,1 mld zł, - wzrost o 3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt, b) w systemie TARGET2-NBP: - wzrost o 57% średnich dziennych obrotów do poziomu 793 mln euro, - spadek o 4% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 22% średnich dziennych obrotów do poziomu 391,7 mln euro, - spadek o 4% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 798 szt., d) w systemie ELIXIR: - spadek o 9% średnich dziennych obrotów do poziomu 11,9 mld zł, - spadek o 1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 5,11 mln szt., e) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 3% średnich dziennych obrotów do poziomu 96,5 mln euro, - wzrost o 1% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt.. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności tj. systemu SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR, Euro- ELIXIR na przestrzeni I kwartału 2010 r. przedstawia wykres nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów przedstawia wykres nr 2. Strona 3

4 Wykres nr 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w I kwartale 2010 r. (wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej przy przeliczeniu zastosowano kurs 1 euro = 3,9869 zł czyli kurs średni w kwartale wg danych NBP) mln zł SORBNET TARGET2-NBP SORBNET-EURO Euro-ELIXIR ELIXIR 24mln zł 0,6 mln euro 0,5 mln euro 4,8 tys.euro 2,3 tys. zł Wykres nr 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni ostatnich pięciu kwartałów dzienna liczba zleceń (w szt.) SORBNET TARGET2-NBP SORBNET-EURO Q Q Q Q Q Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec marca 2010 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 53 banki, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie I kwartału 2010 r. w systemie SORBNET: rozliczono łącznie ok. 503 tys. zleceń o wartości 12,1 bln zł, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 24,1 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 1,4% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 496 do 502 tys. szt.), - wzrost o 3,0% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 5,3% łącznej wartości zleceń (z 11,5 do 12,1 bln zł), - wzrost o 3,8% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 23,2 do 24,1mln zł), - wzrost o 0,8% średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w DSP (z 19,7 do 20,2 mld zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach począwszy od 2009 r. przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET prezentuje tabela nr 3 (strona nr 23). Wykres nr 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2009 r. 15 bln zł 12 11,50 12, ,07 9,45 10, Q Q Q Q Q Strona 5

6 Wykres nr 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od 2009 r tys. zleceń Q Q Q Q Q Wykres nr 5. Średnia wartość zlecenia w systemie SORBNET w ostatnich trzech kwartałach 23,1 mln zł 23,2 mln zł 24,1 mln zł 2009 Q Q Q1 W I kwartale 2010 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w DSP w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 53,0% (we wcześniejszym kwartale 52,1%), - operacje na rynku międzybankowym 15,7% (we wcześniejszym kwartale 15,5%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 13,3% (we wcześniejszym kwartale 13,6%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w I kwartale 2010 r. przedstawia wykres nr 6. Strona 6

7 Wykres nr 6. Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w całości obrotów w I kwartale 2010 r. 1,9% 1,7% Zlecenia klientowskie 5,4% 9,0% 13,3% 15,7% 53,0% Operacje na rynku międzybankowym Wykorzystanie kredytów udzielanych przez NBP Zakup/wykup papierów wart. od NBP Zlecenia KDPW S.A. Wymiana zleceń za pośrednictwem KIR Pozostałe W okresie I kwartału 2010 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków w DSP wynosił 20,2 mld zł i wahał się on od 12,0 mld zł do 36,1 mld zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od 2009 r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących przedstawia wykres nr 7. Wykres nr 7. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w DSP w kolejnych kwartałach od I kwartału 2009 r. 25 mld zł ,5 22,6 19,6 19,7 20, Q Q Q Q Q SYSTEM TARGET2-NBP System o nazwie TARGET2-NBP, prowadzony przez Narodowy Bank Polski na SSP, służy do rozliczenia płatności realizowanych w euro. W okresie I kwartału 2010 r., w systemie TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 82,4 tys. zleceń o wartości 50,0 mld euro, Strona 7

8 rozliczono średnio dziennie zleceń, średnia wartość zlecenia to 606,7 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP prezentuje tabela nr 4 (strona nr 24). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 9% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 90,3 do 82,4 tys. szt.), - spadek o 4% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 50% łącznej wartości zleceń (z 33,4 do 50,0 mld euro), - wzrost o 64% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 370,1 do 606,7 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od 2009 r. przedstawiają wykresy nr 8 i nr 9. Wykres nr 8. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od 2009 r. 60 mld euro 50 45,6 50,0 41, ,1 33, Q Q Q Q Q1 Wykres nr 9.Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od 2009 r. tysiący szt Q Q Q Q Q1 Strona 8

9 ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia zleceń kierowanych lub otrzymywanych do lub z banków z innych krajów, przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP. W okresie I kwartału 2010 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 79,9 tys. zleceń o wartości 48,6 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 608,4 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na zlecenia otrzymane i wysłane w I kwartale 2010 r. prezentują wykresy nr 10 i nr 11. Wykres nr 10. Liczba zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymywane i wysyłane w I kwartale 2010 r. Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. 52,7% 47,3% Wykres nr 11. Wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie TARGET2 - NBP w podziale na otrzymywane i wysyłane w I kwartale 2010 r. Zlecenia otrzymywane: 24,407 mld euro Zlecenia wysłane: 24,189 mld euro 50,2% 49,8% ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2 - NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymywanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP pomiędzy sobą a także NBP. W okresie I kwartału 2010 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP: rozliczono łącznie 2,5 tys. zleceń o wartości 1,4 mld euro, rozliczono średnio dziennie 39 zleceń, Strona 9

10 średnia wartość zlecenia wyniosła 0,55 mln euro. Zlecenia krajowe stanowiły: - 3,0% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP, - 2,8% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2 NBP. Wykres nr 12. Liczba i wartość zleceń w systemie TARGET2 - NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w I kwartale 2010 r. 3,0% System TARGET2-NBP Liczba zleceń 51,1% 45,9% Zlecenia krajowe: szt. Zlecenia transgraniczne wysłane: szt. Zlecenia transgraniczne otrzymane: Wykres nr 13. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP z wyszczególnieniem trzech kategorii transakcji: transgraniczne wysyłane, transgraniczne otrzymane oraz krajowe na przestrzeni kolejnych miesięcy od października 2009 r mld euro krajowe transgraniczne otrzymywane transgraniczne wysyłane X.2009 XI.2009 XII.2009 I.2010 II.2010 III.2010 Strona 10

11 SYSTEM SORBNET-EURO Uczestnikami systemu SORBNET-EURO według stanu na koniec marca 2010 r., poza NBP, były następujące podmioty: - 28 banków, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W okresie I kwartału 2010 r. w systemie SORBNET-EURO: rozliczono łącznie 50,3 tys. zleceń o wartości 24,7 mld euro, rozliczono średnio dziennie 798 zleceń, średnia kwota zlecenia wyniosła ok. 490,9 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET-EURO prezentuje tabela nr 5 (strona nr 25). W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano w systemie SORBNET-EURO: - wzrost o 19% łącznej wartości zleceń (z 20,8 do 24,7 mld euro), - wzrost o 22% średniej dziennej wartości zleceń zrealizowanych na wszystkich rachunkach w DSP (z 319,8 do 391,7 mln euro), - spadek o 7% łącznej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 28% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 383,0 do 490,9 tys. euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2009 r. przedstawiają wykresy nr 14 i nr 15. Wykres nr 14. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2009 r. mld euro 30 25,4 23,3 23,6 24, , Q Q Q Q Q1 Strona 11

12 Wykres nr 15.Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od 2009 r. 70 tysięcy zleceń ,8 57,8 51,8 54,3 50, Q Q Q Q Q Zlecenia realizowane za pośrednictwem SORBNET-EURO można podzielić na kilka podstawowych kategorii, tj.: zlecenia krajowe i transgraniczne, zlecenia międzybankowe i klientowskie oraz zlecenia transgraniczne wysyłane i otrzymywane. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W SORBNET-EURO W okresie I kwartału 2010 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: o rozliczono łącznie 46,4 tys. zleceń o wartości 16,6 mld euro, o średnio dziennie rozliczano 737 zleceń, o średnia wartość zlecenia wyniosła 358,1 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 29% wartości zleceń transgranicznych (z 12,927 do 16,630 mld euro), - spadek o 7% liczby zleceń transgranicznych (z do szt.). Szczegółowe dane dotyczące liczby i wartości zleceń transgranicznych w systemie SORBNET- EURO w podziale na otrzymane i wysłane, w I kwartale 2010 r. prezentują wykresy nr 16 i nr 17. Strona 12

13 Wykres nr 16. Liczba zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w I kwartale 2010 r. 93,4% 6,6% Zlecenia otrzymywane: szt. Zlecenia wysłane: szt. Wykres nr 17. Wartość zleceń transgranicznych realizowanych w systemie SORBNET-EURO w podziale na otrzymywane i wysyłane w I kwartale 2010 r. 49,4% 50,6% Zlecenia otrzymywane: 8,211 mld euro Zlecenia wysłane: 8,419 mld euro ROZLICZENIA KRAJOWE W SORBNET-EURO W okresie I kwartału 2010 r. w ramach rozliczeń krajowych w SORBNET-EURO: o rozliczono łącznie 3,8 tys. zleceń o wartości 8,0 mld euro, o średnio dziennie rozliczano 61 zleceń, o średnia wartość zlecenia wyniosła 2,105 mln euro. Odnotowano w porównaniu do wcześniejszego kwartału: - spadek o 11% udziału liczby zleceń krajowych (z do szt.), - wzrost o 2% wartości rozliczanych zleceń krajowych (z 7,86 do 8,0 mld euro). Zlecenia krajowe stanowiły w systemie SORBNET-EURO: - 7,6% liczby realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 7,9%), - 32,6% wartości realizowanych zleceń (we wcześniejszym kwartale 37,8%). Strona 13

14 Wykres nr 18. Liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w I kwartale 2010 r. 7,6% 92,4% Zlecenia krajowe: transakcji Zlecenia transgraniczne: Wykres nr 19. Wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na krajowe i transgraniczne w I kwartale 2010 r. 67,4% Zlecenia krajowe: 8,044 mld euro 32,6% Zlecenia transgraniczne: 16,630 mld euro W porównaniu do wcześniejszego kwartału, zmniejszył się udział wartościowo i ilościowo zleceń krajowych w ogólnych wielkościach zleceń realizowanych w SORBNET-EURO (wykres nr 20). Wykres nr 20. Udział zleceń krajowych w systemie SORBNET-EURO w kolejnych kwartałach od I kwartału 2009 r. 25,0% 30,0% 32,7% 37,8% 32,6% udział w wartości zleceń SORBNET- EURO 12,5% 11,0% 8,3% 7,9% 7,6% udział w liczbie zleceń SORBNET- EURO 2009 Q Q Q Q Q1 Strona 14

15 ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE I KLIENTOWSKIE W SORBNET-EURO W wartości zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - wzrost o 19% zleceń międzybankowych (z 19,393 do 23,164 mld euro), - wzrost o 8% zleceń klientowskich (z 1,394 do 1,510 mln euro). W liczbie zleceń w SORBNET-EURO, w porównaniu do wcześniejszego kwartału, odnotowano: - spadek o 13% zleceń międzybankowych (z do szt.), - spadek o 5% zleceń klientowskich (z do szt.), Wykres nr 21. Liczba i wartość zleceń w systemie SORBNET-EURO w podziale na międzybankowe i klientowskie w I kwartale 2010 r. Liczba zleceń w SORBNET-EURO Wartość zleceń w SORBNET-EURO 6,1% 72,2% 27,8% 93,9% Zlecenia międzybankowe: szt. Zlecenia klientowskie: szt. Zlecenia międzybankowe: 23,164 mld euro Zlecenia klientowskie: 1,5 mld euro SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec I kwartału 2010 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR, były 54 banki (w tym NBP). W okresie I kwartału 2010 r. w systemie ELIXIR: rozliczono łącznie 322,1 mln zleceń o wartości 750,9 mld zł, średnio dziennie rozliczono 5,1 mln zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 2,332 tys. zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 2% łącznej liczby transakcji (z 329,3 do 322,1 mln szt.), - spadek o 10% łącznej wartości transakcji (z 837,7 do 750,9 mld zł), Strona 15

16 - nieznaczny spadek średniej dziennej liczby transakcji (z 5,145 do 5,112 mln szt.), - spadek o 9% średnich dziennych obrotów (z 13,089 do 11,918 mld zł), - spadek o 8% średniej kwoty transakcji (z do zł). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR, prezentuje tabela nr 6 (strona nr 26).Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2009 r. przedstawiają wykresy nr 22 i nr 23. Wykres nr 22. Wartość zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2009 r mld zł Q Q Q Q Q Wykres nr 23. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od 2009 r mln szt Q Q Q Q Q Dane z kilku ostatnich lat pokazują, iż wartość obrotów brutto w systemie ELIXIR jest 5-krotnie większa niż wartość obrotów netto, tj. kierowanych przez KIR S.A. do rozrachunku w NBP. W I kwartale 2010 r. podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów jest realizowanych na dwóch pierwszych sesjach czyli porannej i popołudniowej. Podział obrotów Strona 16

17 brutto w KIR S.A. według sesji, na których zlecenia były przedstawione do rozrachunku w NBP, przedstawia wykres nr 24. Wykres nr 24. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w I kwartale 2010 r. 42,9% 19,8% 37,3% sesja poranna sesja popołudniowa sesja wieczorna SYSTEM EuroELIXIR Od czerwca 2009 r. rozrachunek systemu EuroELIXIR jest inicjowany przez KIR S.A.,bezpośrednio na platformie technicznej systemu TARGET2 (SSP) w ramach polskiego komponentu systemu TARGET2, tj. systemu TARGET2-NBP. Według stanu na koniec marca 2010 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 29 banków. W okresie I kwartału 2010 r. w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 1,3 mln zleceń o wartości 6,1 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość zlecenia wyniosła 4,8 tys. euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR prezentuje tabela nr 7 (strona nr 27). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - spadek o 2% łącznej liczby zleceń (z 1,299 do 1,268 mln szt.), - spadek o 1% łącznej wartości zleceń (z 6,114 do 6,076 mld euro), - wzrost o 1% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do szt.), - wzrost o 12,2% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 83,85 do 94,07 mln euro), Strona 17

18 - wzrost o 0,8% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2009 r. przedstawiają wykresy nr 25 i nr 26. Wykres nr 25. Wartość zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2009 r. 7 6 mld euro 5,534 6,114 6, ,558 4, Q Q Q Q Q Wykres nr 26. Liczba zleceń w systemie EuroELIXIR w kolejnych kwartałach od 2009 r Tysiące ,300 1, Q Q Q Q Q ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE w EuroELIXIR (TRANSAKCJE MIĘDZYSYSTEMOWE) W okresie I kwartału 2010 r. w obrocie transgranicznym, w systemie EuroELIXIR: rozliczono łącznie 1,15 mln zleceń o wartości 5,3 mld euro, średnio dziennie rozliczono zleceń, średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. Strona 18

19 W systemie EuroELIXIR zlecenia transgraniczne są wysyłane i otrzymywane zarówno do jak i z systemu STEP 2. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 1% liczby zleceń transgranicznych (z 1,16 do 1,15 mln szt.), - spadek o 1% wartości zleceń transgranicznych (z 5,32 do 5,28 mld euro), - wzrost o 2% dziennej liczby zleceń (z do szt.). W ramach rozliczeń transgranicznych realizowanych za pośrednictwem systemu EuroELIXIR możemy wyróżnić dwie podstawowe kategorie, tj. zlecenia wysyłane i zlecenia otrzymywane. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 19,5% wartości zleceń wysyłanych (z 2,2 do 2,6 mld euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w I kwartale 2010 r. stanowiły 40,2% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 42,9%). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 4,4% wartości zleceń otrzymywanych (z 2,576 do 2,690 mld euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane, nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu EuroELIXIR. W I kwartale 2010 r. zlecenia transgraniczne otrzymywane stanowiły 46,8% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 44,0%). Wykres nr 27. Wartość zleceń transgranicznych rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na wysyłane i otrzymywane w I kwartale 2010 r. Wartość zleceń transgranicznych w EuroELIXIR 53,8% 46,2% Zlecenia otrzymywane: 2,841 mld euro Zlecenia wysyłane: 2,442 mld euro Strona 19

20 ROZLICZENIA KRAJOWE w EuroELIXIR (TRANSAKCJE WEWNĄTRZSYSTEMOWE) W I kwartale 2010 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: rozliczono łącznie 113,9 tys. szt. zleceń o wartości 792,3 mld euro, rozliczano średnio dziennie zlecenia, średnia wartość pojedynczego zlecenia to 5,9 tys. euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - spadek o 16% liczby zleceń krajowych (z 135,7 do 113,9 tys.szt.), - spadek o 1% wartości zleceń krajowych (z 797,5 do 792,3 mld euro), - spadek o 13% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 18% średniej wartości zlecenia (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w I kwartale 2010 r.: - 9,0% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 10,5%), - 13,0% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR (poprzednio 13,7%). Wykres nr 28. Liczba i wartość zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR, w podziale na transgraniczne i krajowe, w I kwartale 2010 r. Liczba zleceń w EuroELIXIR Wartość zleceń w EuroELIXIR 91,0% 9,0% 87,0% 13,0% Zlecenia transgraniczne: 1,154 mln szt. Zlecenia krajowe: 113,9 tys. szt. Zlecenia transgraniczne: 5,284 mld euro Zlecenia krajowe: 0,792 mld euro Strona 20

21 PODSUMOWANIE W I kwartale 2010 r. w funkcjonowaniu systemów płatności nie zanotowano zmian o charakterze negatywnym. Zwiększyła się wielkość obrotów realizowanych w systemach wysokokwotowych, tj. systemie TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, SORBNET. Wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem relatywnie największy, tj. na poziomie 50%, odnotowano w wielkości obrotów w systemie TARGET2-NBP. Natomiast spadek wielkości obrotów odnotowano w systemach detalicznych tj. systemie ELIXIR oraz EuroELIXIR, (tabela nr 1). Na przestrzeni I kwartału 2010 r. uległa zmniejszeniu liczba zleceń rozliczanych w systemach płatniczych,. zarówno detalicznych, jak i wysokokwotowych. Największy spadek, tj. o 9%, odnotowano w systemie TARGET2-NBP, a następny w kolejności spadek tj. o 7%, odnotowano w systemie SORBNET-EURO (tablica nr 2). Tabela nr 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w IV kwartale 2009 r. oraz I kwartale 2010 r. Systemy płatności 2009 Q4 ZMIANA 2010 Q1 Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń SORBNET (zł) 11,500 bln +5% 12,104 bln TARGET2-NBP (euro) 33,415 mld +50% 49,973 mld SORBNET-EURO (euro) 20,787 mld +19% 24,674 mld ELIXIR (zł) 837,7 mld -10% 750,9 mld EuroELIXIR (euro) 6,114 mld -0,6% 6,077 mld Tabela nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w IV kwartale 2009 r. oraz I kwartale 2010 r. Liczba zleceń Systemy płatności 2009 Q4 ZMIANA 2010 Q1 Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni SORBNET % TARGET2-NBP % SORBNET-EURO % ELIXIR 329,3 mln -2% 322,1 mln EuroELIXIR % Strona 21

22 Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów przedstawionych wcześniej systemach płatniczych tj. systemie SORBNET, TARGET2-NBP, SORBNET-EURO, ELIXIR, EuroELIXIR, prezentują tabele zamieszczone w dalszej części opracowania (str ). Dodatkowo szczegółowe dane kwartalne z poprzednich lat, dotyczące: - liczby uczestników, liczby dni rozliczeniowych, - średniej miesięcznej, - średniej dziennej liczby zleceń i wartości obrotów, - średniej wartości pojedynczego zlecenia, - udziału procentowego poszczególnych wyróżnionych kategorii transakcji, w odniesieniu do zaprezentowanych systemów płatniczych są co kwartał bezpośrednio publikowane na stronie w katalogu: System płatniczy -> Dane i opracowania. Opracowała: Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Wydział Analiz i Badań nbp.pl Strona 22

23 Tabela nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w IV kwartale 2009 r. oraz I kwartale 2010 r. System SORBNET 2009 Q4 ZMIANA 2010 Q1 Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 11,500 bln +5% 12,104 bln Średnia miesięczna 3,8 bln 4,0 bln Średnia dzienna 179,7 mld +7% 192,1 mld Średnia kwota zlecenia (zł) 23,196 mln +4% 24,089 mln Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna Średnia dzienna % Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie (międzybankowe) 4,147 bln zł +10% 4,580 bln zł 2) Wykorzystanie kredytów udzielanych bankom przez NBP 3) Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym 1,152 bln zł +4% 1,204 bln zł 836 mld zł +14% 952 mld zł 4) Zakup lub wykup bonów pieniężnych od NBP 715 mld zł +13% 811 mld zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET Średnia w styczniu 2010 r Średnia w lutym 2010 r Średnia w marcu 2010 r MAX w styczniu 2010 r MAX w lutym 2010 r MAX w marcu 2010 r Strona 23

24 Tabela nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w IV kwartale 2009 r. oraz I kwartale 2010 r. System TARGET2-NBP 2009 Q4 ZMIANA 2010 Q1 Liczba dni roboczych: 66 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 33,41 mld +50% 49,97 Średnia miesięczna 11,14 mld 11,14 mld Średnia dzienna 506,3 mln +57% 793,2 mln Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna Średnia dzienna % Średnia kwota zlecenia (euro) 370,1 tys. +64% 606,7 tys. Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 1,47 mld -6% 1,38 mld Liczba transakcji % Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 31,94 mld +52% 48,59 Liczba transakcji % Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 30,98 mld +53% 47,53 mld Liczba transakcji % Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 2,44 mld +0,3% 2,44 mld Liczba transakcji % Strona 24

25 Tabela nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET-EURO w IV kwartale 2009 r. oraz I kwartale 2010 r. System SORBNET-EURO 2009 Q4 ZMIANA 2010 Q1 Liczba dni roboczych: 66 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 20,787 mld +19% 24,674 mld Średnia miesięczna 6,929 mld 8,225 mld Średnia dzienna 319,8 mln +22% 391,7 mln Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna Średnia dzienna 822-4% 798 Średnia kwota zlecenia (euro) 383,0 tys. +28% 490,9 tys. Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 7,86 mld +2% 8,044 mld Liczba transakcji % Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 12,93 mld +29% 16,63 mld Liczba transakcji % Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 19,39 mld +19% 23,16 mld Liczba transakcji % Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 1,39 mld +8% 1,51 mld Liczba transakcji % Strona 25

26 Tabela nr 6. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w IV kwartale 2009 r. oraz I kwartale 2010r. System ELIXIR 2009 Q4 ZMIANA 2010 Q1 Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 837,7 mld -10% 750,9 mld Średnia miesięczna 279,2 mld 250,3 mld Średnia dzienna 13,1 mld -9% 11,9 mld Liczba zleceń Ogółem 329,3 mln -2% 322,1 mln Średnia miesięczna 109,8 mln 107,4 mln Średnia dzienna 5,15 mln -0,6% 5,11 mln Średnia kwota zlecenia (euro) % Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 833,5 mld -10% 747,0 mld Udział w obrotach KIR 99,5% 99,5% Liczba transakcji 323,9 mln -2% 316,8 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,3% 98,3% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,14 mld -7% 3,86 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,5% 0,5% Liczba transakcji 5,4 mln -2% 5,3 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,7% 1,7% Sesja poranna 42,6% 42,9% Sesja popołudniowa 37,5% 37,3% Sesja wieczorna 19,8% 19,8% Strona 26

27 Tabela nr 7. Wartość i liczba zleceń w systemie Euro-ELIXIR w IV kwartale 2009 r. oraz I kwartale 2010 r. System EURO-ELIXIR 2009 Q4 ZMIANA 2010 Q1 Liczba dni roboczych: 65 dni 63 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 6,114 mld -1% 6,076 mld Średnia miesięczna 2,038 mld 2,025 mld Średnia dzienna 94,067 mln +3% 96,458 mln Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna Średnia dzienna ,7% Średnia kwota zlecenia (euro) % Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 797,535 mln -0,6% 792,321 mln Udział w obrotach KIR 13,0% 13,0% Liczba transakcji % Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 10,4% 9,0% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 5,316 mld -0,6% 5,284 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 87,0% 87,0% Liczba transakcji ,8% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 89,6% 91,0% Strona 27

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych

TARGET2. Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 Rozrachunek systemów zewnętrznych TARGET2 dla systemów zewnętrznych Funkcjonalności dla AS Specjalne rodzaje rachunków lustrzane, techniczne, subkonta Dedykowany interfejs - Ancillary System Interface

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r.

Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Maj 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2009 ROKU MARZEC 2010 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 STRESZCZENIE 3 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo