Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych"

Transkrypt

1 Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r.

2 Spis Treści 1 Harmonogram prac Założenia biznesowe Model rozliczeń Transakcje jednowalutowe rozliczane w walutach innych niż PLN Główne uwarunkowania związane z rozliczeniem instrumentów walutowych Rozrachunek w walutach Zapewnienie możliwości wnoszenia zabezpieczeń w papierach wartościowych denominowanych w walutach obcych oraz samej waluty Opracowanie zasad konstruowania krzywych projekcyjnych i dyskontowych dla walut oraz zasad wyceny

3 Wstęp KDPW_CCP rozszerza usługę rozliczeń dla obrotu niezorganizowanego (OTC) o instrumenty pochodnych rozliczane w walutach innych niż PLN. Usługa będzie dostępna od roku 2015 i będzie uzupełnieniem usługi dedykowanej dla instrumentów pochodnych stopy procentowej rozliczanych w PLN. Niniejszy dokument prezentuje mechanizm rozliczeń i rozrachunku nowych instrumentów oraz główne założenia biznesowe. Przedstawiony materiał jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych z zainteresowanymi bankami. 3

4 1 Harmonogram prac Usługa obejmuje rozliczenia instrumentów pochodnych stopy procentowej rozliczanych w walutach innych niż PLN. W pierwszej kolejności udostępnione zostaną rozliczenia kontraktów na indeksy stóp EURIBOR/EONIA. Wycena strumieni pieniężnych instrumentów związanych z indeksami stóp procentowych odbywać się będzie w walucie kontraktu, w przypadku indeksów EURIBOR/EONIA będzie to EUR. Wykorzystany zostanie mechanizm rozrachunku w systemie Target2. Wartości MtM, VM, PAI i płatności odsetkowe oraz Settlement Adjustment dla tych kontraktów będą więc wyrażane wyłącznie w walucie kontraktu, w odróżnieniu od obliczonych wymaganych depozytów zabezpieczających, oraz wpłat do Funduszu Zabezpieczającego OTC, które obliczone zostaną w PLN. Lista oferowanych instrumentów obejmuje następujące kontrakty na EURIBOR/EONIA: FRA, OIS, BasisSwap, IRS. W następnej kolejności prowadzone będą prace w obszarach związanych z uruchomieniem rozliczeń derywatów stopy procentowej w innych walutach (USD, oraz inne waluty po konsultacji z bankami np. CHF, GBP). 2 Założenia biznesowe Poniżej zaprezentowano główne założenia biznesowe opracowanego modelu. 1. Depozyt zabezpieczający jest regulowany wyłącznie w dni robocze dla kalendarza PLN. 2. Płatności z tytułu Variation Margin, kupony, Settlement Adjustments, PAI wypłacane są w walucie kontraktu. 3. Płatności w danej walucie rozrachowywane są w dni robocze wg kalendarza dla danej waluty. 4. W dni nie będące dniami roboczymi w kalendarzu PLN uczestnicy nie mają możliwości wniesienia na depozyty zabezpieczające papierów wartościowych denominowanych w PLN oraz gotówki w PLN. W przypadku, gdy będą oni zawierać transakcje walutowe, co wygeneruje dodatkowe wymagania depozytowe, mogą oni uzupełnić depozyty wnosząc 4

5 środki w walucie. Zostaną one zaliczone na poczet zabezpieczeń z zastosowaniem odpowiedniej stopy redukcji i kursu wymiany. 5. Nie istnieją dedykowane konta walutowe. Utrzymana zostanie obecna struktura kont. Kontrakty w różnych walutach mogą być rejestrowane na tym samym koncie. 6. W komunikacie na koniec dnia uczestnik otrzyma informację o kwotach rozrachunku w rozbiciu na poszczególne konta i waluty. 7. Wartości wymaganych wpłat na depozyty zabezpieczające oraz Fundusz Zabezpieczający OTC, niezależnie od walut, w których rozliczane są kontrakty, obliczane są wyłącznie w PLN. 8. Płatności z tytułu Variation Margin, kuponów, SettlementAdjustments, PAI dokonywane w walucie do celu obliczeń funduszu są przeliczane na PLN po kursie z końca dnia. 5

6 3 Model rozliczeń 3.1 Transakcje jednowalutowe rozliczane w walutach innych niż PLN Mechanizm rozliczeń dla transakcji jednowalutowych w walutach innych niż PLN jest analogiczny do mechanizmu rozliczeń transakcji jednowalutowych w PLN. Do godziny 8:45 (15 minut przed rozpoczęciem sesji rozliczeniowej na rynku OTC) uczestnik zobowiązany jest zapewnić na koncie własnym we właściwym systemie rozrachunku środki w celu realizacji instrukcji płatniczych wygenerowanych w sesji kompensacyjnej w dniu poprzednim. Dla PLN będą to środki na rachunku w DSP w NBP, dla EUR na rachunku w systemie Target2, a dla innych walut na rachunku we wskazanym przez KDPW_CCP banku rozliczeniowym. Rozrachunek w EUR odbywać się będzie w NBP za pośrednictwem systemu Target2. W walucie wyliczane będą opisane poniżej wartości: Wycena transakcji MtM Szczegółowe wzory wyceny mające zastosowanie dla poszczególnych instrumentów finansowych znajdą się w Szczegółowych zasadach systemu rozliczeń OTC w załączniku 6. Codzienna zmiana wyceny transakcji VM Variation Margin jest różnicą bieżącej wyceny transakcji oraz wyceny z poprzedniego dnia rozliczeniowego. Dla transakcji przyjętych do rozliczeń w dniu bieżącym przyjmuje się, że wycena z dnia poprzedniego wynosi zero. ( ) (wzór 1) Wyrównanie utraconych korzyści ekonomicznych PAI jest wartością odsetek od przekazanego VM obliczoną przy zastosowaniu odpowiedniej stawki (w przypadku waluty EURO jest to EONIA). Wartość skumulowanego Variation Margin, przekazanego do dnia t-1 jest równa wycenie z dnia t-1,. 6

7 (wzór 2) Wartość obliczana więc jest wg wzoru: (wzór 3) gdzie: wartość transakcji i w dniu t-1 i indeks transakcji, odpowiednia stawka dla danej waluty z dnia t, YF ułamek roku, t indeks dnia rozliczeniowego. Wartość płatności odsetkowych - Cpn Wartość płatności odsetkowych związanych z bieżącym okresem odsetkowym, zgodnie ze specyfikacją transakcji (dotyczy transakcji IRS, Basis Swap, OIS i FRA). Należności i zobowiązania z innych tytułów SAdj Wartość SAdj jest sumą wartości wszelkich wyrównań wynikających z: automatycznego zamykania pozycji i zamykania pozycji na żądanie (aukcja), rozrachunku w innym systemie rozrachunku (w przypadku REPO), transferu pozycji. W przypadku aukcji wartość Settlement Adjustment jest sumą kwot wynikających z przyjętych ofert we wszystkich aukcjach, które odbyły się danego dnia. Wynik pojedynczej aukcji równy jest sumie iloczynów zaakceptowanych cen za jednostkę portfela oraz liczby jednostek. W przypadku portingu (transferu) pozycji z danego konta wartość Settlement Adjustment jest zagregowaną wartością rozrachowanego MtM dla wszystkich transakcji zarejestrowanych na danym koncie. Settlement Adjustment kompensuje tę wartość, co sprawia, że uczestnik przejmujący pozycję zapłaci netto wyrównanie wyłącznie od daty ostatniego rozrachunku. 7

8 Wyrównanie z tytułu depozytów zabezpieczających IM będzie odbywało się wyłącznie w PLN (niezależnie od rodzaju instrumentu). Wymagania regulacja w walucie (innej niż PLN) będzie równa: (wzór 4) Wymagana regulacja w PLN będzie równa: (wzór 5) gdzie: kwota regulacji w PLN wyliczona zgodnie ze wzorem 4 IMC wartość uznanych zabezpieczeń wniesionych na poczet wymaganego depozytu zabezpieczającego IM wartość wymaganych depozytów zabezpieczających DFC wartość uznanych zabezpieczeń na poczet wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC DF wartość wymaganej wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC AMC wartość uznanych zabezpieczeń na Depozyt Dodatkowy OTC AM wartość wymaganego Depozytu Dodatkowego Należy zwrócić uwagę, że w komunikatach systemu KDPW_OTC przyjęto konwencję, wg której wartość ujemna oznacza należność uczestnika a zobowiązanie KDPW_CCP, natomiast wartość dodatnia odwrotnie zobowiązanie uczestnika a należność KDPW_CCP. 4 Główne uwarunkowania związane z rozliczeniem instrumentów walutowych 4.1 Rozrachunek w walutach KDPW_CCP poprzez KDPW ma dostęp do systemu rozliczeń RTGS SORBNET dla PLN oraz TARGET2 dla EUR. Rozliczenia dotyczące walut innych niż PLN i EUR będą odbywać się za pośrednictwem komercyjnego banku rozliczeniowego. W przypadku jednoczesnego występowania zobowiązań i należności w różnych walutach KDPW_CCP wykonuje w pierwszej kolejności obciążenia kont uczestników w walucie zobowiązania uznając przy tym rachunek własny we właściwym banku rozliczeniowym. Brak możliwości realizacji przelewu obciążeniowego jest potencjalną sytuacją niewypłacalności uczestnika. W takiej sytuacji KDPW_CCP uruchomia procedury mające na celu zapewnienie prawidłowego rozrachunku. 8

9 Procedury te obejmują uruchomienie dedykowanej linii kredytowej w banku rozliczeniowym oraz uruchomienie mechanizmu automatycznego zamykania pozycji (aukcji) uczestnika naruszającego. 4.2 Zapewnienie możliwości wnoszenia zabezpieczeń w papierach wartościowych denominowanych w walutach obcych oraz samej waluty Niezależnie od projektu wprowadzania do rozliczeń instrumentów w walutach innych niż PLN KDPW_CCP zamierza umożliwić wnoszenie zabezpieczeń w innych walutach. W nowym modelu KDPW_CCP będzie przyjmować zabezpieczenia w: środkach pieniężnych w PLN oraz w określonych walutach obcych, papierach denominowanych w PLN oraz w określonych walutach obcych. KDPW_CCP będzie prowadzić obliczenia wymaganych depozytów w PLN. Wymóg depozytowy będzie mógł być pokrywany zabezpieczeniami, których wartość zostanie przeliczona na PLN z zastosowaniem odpowiedniej stopy redukcji uwzględniającej ryzyko zmiany kursu walutowego oraz kursu instrumentów. Udostępnianie możliwości wnoszenia zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych będzie realizowane niezależnie i równolegle z opisanymi tutaj mechanizmami uruchomienia rozliczeń transakcji rozliczanych w walutach. 4.3 Opracowanie zasad konstruowania krzywych projekcyjnych i dyskontowych dla walut oraz zasad wyceny Do wyceny instrumentów pochodnych opartych o stawki EURIBOR/EONIA wykorzystywane są 4 krzywe projekcyjne: 1M, 3M, 6M, OIS oraz krzywa dyskontowa oparta o OIS. Krzywe konstruowane są w oparciu o stawki EURIBOR/EONIA, FRA, Swap/OiSSwap. 9

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych Warszawa, 18 listopada 2014 r. Agenda Centralne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 3

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników.

Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników. Nowy zintegrowany system zarządzania ryzykiem rozliczeniowym w oparciu o metodologię SPAN. Informacja dla uczestników. Spis treści Spis treści... 2 1 Informacja o projekcie... 3 2 Model funkcjonowania...

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 Departament Operacji Krajowych NBP Warszawa, 2013 2 Definicje instrumentów finansowych Bankowe papiery wartościowe są to dłużne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2. SKRÓCONE DANE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH 1. Dane informacyjne Firma: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu płatności BlueCash

Regulamin funkcjonowania systemu płatności BlueCash Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu płatności BlueCash Regulamin funkcjonowania systemu płatności BlueCash I - Postanowienia wstępne definicje. 1. Bankiem Nadawcy jest bank, z którego Nadawca,

Bardziej szczegółowo