INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r.

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona 3 System SORBNET strona 5 System TARGET2-NBP strona 9 Rozliczenia transgraniczne w TARGET2-NBP strona 10 Rozliczenia krajowe w TARGET2 -NBP strona 13 System ELIXIR strona 13 System Express ELIXIR strona 15 System EuroELIXIR strona 18 Rozliczenia transgr aniczne w EuroELIXIR strona 19 Rozliczenia krajowe w EuroELIXIR strona 22 Podsumowanie strona 23 Zał. nr 1 Tabela. System SORBNET. Liczba transakcji i wartość obrotów w III i IV kwartale 2012 r. strona 25 Zał. nr 2 Tabela. System TARGET2-NBP. Liczba transakcji i wartość obrotów w III i IV kwartale 2012 r. strona 26 Zał. nr 3 Tabela. System ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w III i IV kwartale 2012 r. strona 27 Zał. nr 4 Tabela. System Express ELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w III i IV kwartale 2012 r. strona 28 Zał. nr 5 Tabela. System EuroELIXIR: Liczba transakcji i wartość obrotów w III i IV kwartale 2012 r. strona 29 Strona 2

3 Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych przez banki centralne jest sprawowanie nadzoru nad systemami płatności w celu zapewnienia ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. Do narzędzi służących sprawowaniu nadzoru zalicza się m.in. zbieranie informacji pozwalających na ocenę zmian zachodzących w poszczególnych systemach płatności. Dane uzyskane przez NBP za IV kwartał 2012 r. wykazują w porównaniu do III kwartału 2012 r.: a) w systemie SORBNET: - wzrost o 5,9% średnich dziennych obrotów do poziomu 279,8 mld zł, - wzrost o 4,3% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., b) w systemie TARGET2-NBP: - wzrost o 1,7% średnich dziennych obrotów do poziomu 1,9 mld euro, - wzrost o 5,7% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt., c) w systemie ELIXIR: - wzrost o 8,4% średnich dziennych obrotów do poziomu 15,8 mld zł, - wzrost o 8,6% średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 6,0 mln szt., d) w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 13,1% średnich dziennych obrotów do poziomu 236,8 mln euro, - wzrost o 9,9% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu szt. e) w systemie Express ELIXIR: - wzrost o 701% średnich dziennych obrotów do poziomu 757,8 tys. zł, - wzrost o 515% poziom średniej dziennej liczby zleceń do poziomu 200 szt. Średnią wartość pojedynczego zlecenia, jakie było realizowane za pośrednictwem polskich systemów płatności, tj. systemów SORBNET, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR i EuroELIXIR, na przestrzeni IV kwartału 2012 r. przedstawiono na wykresie nr 1. Wielkość średniej dziennej liczby przetwarzanych zleceń za pośrednictwem systemów wysokokwotowych w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. przedstawiono na wykresie nr 2. Strona 3

4 Wykres nr 1. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w poszczególnych systemach płatności w IV kwartale 2012 r. (dla celów porównawczych wartość na wykresie wyrażona w walucie krajowej, przy przeliczeniu zastosowano kurs: 1 euro = 4,1125 zł, czyli średnioważony kurs liczony na IV kwartał 2012 r. wg danych NBP) Wykres nr 2. Średnia dzienna liczba zleceń realizowanych w poszczególnych systemach płatności wysokokwotowych na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2010 r. Strona 4

5 SYSTEM SORBNET Uczestnikami systemu SORBNET według stanu na koniec grudnia 2012 r. były, poza NBP, następujące podmioty: - 51 banki, w stosunku do września 2012 r. nie odnotowano zmian, - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W okresie IV kwartału 2012 r. w systemie SORBNET: - rozliczono łącznie ok. 776 tys. zleceń o wartości 17,6 bln zł, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 279,8 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła 22,7 mln zł. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 4,2% łącznej wartości zleceń płatniczych (z 16,9 do 17,6 bln zł), - wzrost o 5,9% średniej dziennej wartości zleceń (z 264,3 do 279,8 mld zł),, - wzrost o 1,5% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 22,4 do 22,7 mln zł), - wzrost o 2,6% łącznej liczby zleceń (z 755,7 do 775,7 tys. szt.), - wzrost o 4,3% średniej dziennej liczby zleceń (z 11,8 do 12,3 tys. szt.). - wzrost do poziomu 29,6 mld zł ( z poziomu 29,1 mld zł) średniej dziennej wielkości środków pieniężnych pozostawianych przez banki na koniec dnia na rachunkach bieżących w złotych w DSP. Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach, począwszy od IV kwartału 2010 r., przedstawiono na wykresach nr 3 i 4. Szczegółowe dane dotyczące systemu SORBNET zaprezentowano w załączniku nr 1 (strona 25). Wykres nr 3. Wartość zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. Strona 5

6 Wykres nr 4. Liczba zleceń w systemie SORBNET w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. Największą liczbę zleceń w skali poszczególnych miesięcy odnotowano w dniach: - 31 października 2012 r. rozliczono zleceń, - 31 listopada 2012 r. rozliczono zleceń, - 21 grudnia 2012 r. rozliczono zleceń. Widoczna jest stała tendencja wzrostowa średniej dziennej liczby zleceń realizowanych w SORBNET. I tak, w IV kwartale 2012 r. rozliczono średnio zleceń dziennie, tj. o 4,3% więcej niż w poprzednim kwartale ( zleceń dziennie). W porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku średnia dzienna liczba rozliczanych zleceń w SORBNET wzrosła o 4,6% (wykres nr 5). Wykres nr 5. Średnia dzienna liczba zleceń w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od 2002 r. Strona 6

7 Średnia wartość pojedynczego zlecenia w IV kwartale 2012 r. wyniosła 22,7 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału (22,4) wzrosła o 1,5%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego średnia wartość pojedynczego zlecenia w SORBNET spadła o 6,2% (wykres nr 6). Wykres nr 6. Średnia wartość pojedynczego zlecenia w systemie SORBNET w analogicznych kwartałach lat ubiegłych od IV kwartału 2002 r. W IV kwartale 2012 r. udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących w całości obrotów przedstawiał się następująco: - rozrachunki wynikające z realizacji zleceń klientowskich 49,2% (we wcześniejszym kwartale 49,1%), - wykorzystanie kredytów udzielonych bankom przez NBP 22,2% (we wcześniejszym kwartale 23,2%), - zakup/ wykup papierów wartościowych od NBP 12,0% (we wcześniejszym kwartale 11,4%). Udział głównych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w IV kwartale 2012 r. przedstawiono na wykresie nr 7. Strona 7

8 Wykres nr 7. Udział poszczególnych typów operacji przeprowadzanych na rachunkach bieżących banków w złotych w całości obrotów w IV kwartale 2012 r. W okresie IV kwartału 2012 r. średni dzienny stan środków na rachunkach bieżących banków kształtował się na poziomie 29,6 mld zł, przyjmując wielkości od 13,8 mld zł do 38,4 mld zł. Zmianę na przestrzeni kolejnych kwartałów od IV kwartału 2010 r. w wielkości średniego dziennego stanu środków na rachunkach bieżących banków w złotych przedstawiono na wykresie nr 8. Wykres nr 8. Średni dzienny stan środków pozostawianych przez banki na rachunkach bieżących w złotych w DSP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. Strona 8

9 SYSTEM TARGET2-NBP Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP były następujące podmioty: - Narodowy Bank Polski, - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A banków komercyjnych. W okresie IV kwartału 2012 r. w systemie TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 390,3 tys. zleceń o wartości 124,7 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o wartości 1,9 mld euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 319,4 tys. euro. Szczegółowe dane dotyczące systemu TARGET2-NBP zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 2 (strona 26). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano: - wzrost o 4,1% łącznej liczby zleceń płatniczych (z 374,9 do 390,3 tys. szt.), - wzrost o 5,7% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 0,2% łącznej wartości zleceń (z 124,5 do 124,7 mld euro), - spadek o 3,8% średniej wartości rozliczanego zlecenia (z 332,0 do 319,4 tys. euro). Wartość i liczbę zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach, począwszy od IV kwartału 2010 r., przedstawiono na wykresach nr 9 i 10. Wykres nr 9. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. Strona 9

10 Wykres nr 10. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń transgranicznych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje zlecenia wysyłane lub otrzymywane przez polskie banki w obrocie z bankami zagranicznymi. W IV kwartale 2012 r. w ramach rozliczeń transgranicznych w TARGET2-NBP: - rozliczono łącznie 358,7 tys. zleceń o wartości 110,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń o łącznej wartości 1,72 mld euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 307,1 tys. euro. Zlecenia transgraniczne stanowiły: - 91,9% liczby wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale wynosiły 92,1%), - 88,4% wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP (bez zmian w stosunku do wcześniejszego kwartału). Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 11. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 12. Strona 10

11 Wartość zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP w podziale na zlecenia krajowe oraz transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 13. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie TARGET2-NBP przedstawiono na wykresie nr 14. Wykres nr 11. Liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III i IV kwartale 2012 r. Wykres nr 12. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń, tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych, w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w III i IV kwartale 2012 r Q3 7,9% zlecenia krajowe 2012 Q4 8,1% 44,8% 47,3% zlecenia transgraniczne wysłane zlecenia transgraniczne otrzymane 47,2% 44,7% Strona 11

12 Wykres nr 13. Wartość zleceń w systemie TARGET2-NBP w podziale na krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane w III i IV kwartale 2012 r. Wykres nr 14. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń tj. krajowych, transgranicznych wysłanych i transgranicznych otrzymanych w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie TARGET2-NBP w III i IV kwartale 2012 r Q3 11,7% zlecenia krajowe 2012 Q4 11,7% 43,3% zlecenia transgraniczne wysłane 43,0% 45,0% zlecenia transgraniczne otrzymane 45,3% Strona 12

13 ROZLICZENIA KRAJOWE W TARGET2-NBP Kategoria rozliczeń krajowych w euro w systemie TARGET2-NBP obejmuje rozliczenia dotyczące zleceń kierowanych i otrzymanych przez polskie banki uczestniczące bezpośrednio w TARGET2-NBP dokonywane między nimi, a także między tymi bankami a NBP. W okresie IV kwartału 2012 r. w ramach rozliczeń krajowych w TARGET2-NBP : - rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 14,5 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 494 zleceń o wartości 227,0 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła 459,9 tys. euro. W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano zwiększenie liczby zleceń o szt., co stanowi wzrost o 6,4%. Zlecenia krajowe stanowiły: - 8,1% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP (we wcześniejszym kwartale 7,9%), - 11,7% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie TARGET2-NBP NBP (bez zmian w stosunku do wcześniejszego kwartału). Liczbę i wartość zleceń krajowych na tle pozostałych kategorii zleceń w systemie TARGET2 prezentują wykresy nr 11 i 13. SYSTEM ELIXIR Według stanu na koniec IV kwartału 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami wymiany zleceń płatniczych w systemie ELIXIR było 49 banków (w tym NBP), W okresie IV kwartału 2012 r. w systemie ELIXIR: - rozliczono łącznie 381,0 mln zleceń o wartości 933,6 mld zł, - średnio dziennie rozliczono 6,0 mln zleceń o łącznej wartości 15,8 mld zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła 2,6 tys. zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 6,9% łącznej liczby transakcji (z 356,3 do 381,0 mln szt.), - wzrost o 6,7% łącznej wartości transakcji (z 931,0 do 933,6 mld zł), - wzrost o 8,6% średniej dziennej liczby transakcji (z 5,6 do 6,0 mln szt.), - wzrost o 8,4% średnich dziennych obrotów (z 14,5 do 15,8 mld zł), Strona 13

14 - spadek o 0,2% średniej kwoty transakcji (z do zł). Szczegółowe dane dotyczące systemu ELIXIR zaprezentowano w załączniku nr 3 (strona 27). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. przedstawiono na wykresie nr 15 i 16. Wykres nr 15. Wartość zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. Wykres nr 16. Liczba zleceń rozliczanych w systemie ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. W IV kwartale 2012 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, ponad 80% wartości obrotów było realizowanych na dwóch pierwszych sesjach, czyli porannej i popołudniowej, co przedstawiono na wykresie nr 17. Strona 14

15 Wykres nr 17. Udział poszczególnych sesji rozrachunkowych w realizacji rozrachunku KIR w IV kwartale 2012 r. SYSTEM Express ELIXIR System Express ELIXIR został uruchomiony w dniu 12 czerwca 2012 r. Jest to pierwszy w Polsce i drugi na świecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych, tj. 24/7. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Dla potrzeb funkcjonowania tego systemu został otwarty w systemie SORBNET rachunek powierniczy dla KIR.S.A., na który banki-uczestnicy systemu przekazują środki zapewniające pokrycie finansowe dla zleceń przesyłanych w ramach systemu Express ELIXIR. Według stanu na koniec grudnia 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu Express ELIXIR było 6 banków, podczas gdy na koniec III kwartału 2012 r. cztery banki oferowały swoim klientom tą usługę. Z rozwiązania mogą korzystać wyłącznie klienci bankówuczestników systemu Express ELIXIR, które podpisały z KIR S.A. umowę uczestnictwa oraz wdrożyły rozwiązania technologiczne, umożliwiające wymianę komunikatów płatniczych za pośrednictwem tego systemu. Mogą to być zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. W okresie IV kwartału 2012 r. w systemie Express ELIXIR: - rozliczono łącznie zleceń o łącznej wartości 69,7 mln zł, - średnio dziennie rozliczono 200 zleceń o łącznej wartości 758 tys. zł, - średnia wartość zlecenia wyniosła zł. Strona 15

16 W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 515% łącznej liczby transakcji (z do szt.), - wzrost o 701% łącznej wartości transakcji (z 8,7 mln zł do 69,7 mln zł), - wzrost o 515% średniej dziennej liczby transakcji (z 33 do 200 szt.), - wzrost o 701% średnich dziennych obrotów (z 94, 6 tys. zł do 757,8 tys. zł), - wzrost o 30,3% średniej kwoty transakcji (z zł do zł). Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca 2012 r. przedstawiono na wykresach nr 18 i 19. Wykres nr 18. Wartość zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca 2012 r. Wykres nr 19. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w kolejnych miesiącach od czerwca 2012 r. Strona 16

17 Na przestrzeni pierwszych miesięcy funkcjonowania nowego systemu liczba transakcji oraz ich wartość powiększały się bardzo dynamicznie. Relatywnie największą liczbę transakcji rozliczono w grudniu 2012 r. (na poziomie zleceń) łącznie o wartości 47,0 mln zł. Express ELIXIR jako profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych umożliwia bezpośrednią realizację przelewów krajowych natychmiastowych w złotych w trybie 24/7 - bez ograniczeń czasowych, czyli 24 godziny na dobę. W okresie IV kwartału br. największą liczbę rozliczanych zleceń odnotowano w godzinach od 8.00 do W tym przedziale dnia rozliczonych zostało 75,5% wszystkich zleceń realizowanych w systemie. W godzinach wieczornych od do klienci systemu zrealizowali 22,4%. W okresie IV kwartału br. w godzinach od 0.00 do 8.00 rozliczono 2,1% wszystkich zleceń. Rozkład zleceń w systemie Express ELIXIR w zależności od godzin ich realizacji przedstawiono na wykresie nr 20. Wykres nr 20. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie IV kwartału 2012 r. w podziale na godziny ich realizacji W systemie Express ELIXIR zlecenia są realizowane zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy. W IV kwartale br. najwięcej zleceń (23%) zostało rozliczonych w poniedziałki, a nieco mniej w piątki (21%). Pozostałe dni robocze tygodnia były obciążone na podobnym poziomie tj %. Znacznie mniej zleceń jest realizowanych w dni wolne, tj. 4% wszystkich zleceń jest realizowanych w soboty oraz 4% w niedziele. Rozkład liczby zleceń w poszczególne dni tygodnia przedstawiono na wykresie nr 21. Strona 17

18 Wykres nr 21. Liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w okresie III i IV kwartału 2012 r. w poszczególnych dniach tygodnia Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu Express ELIXIR zaprezentowano w tabeli w załączniku nr 4 (strona 28). SYSTEM EuroELIXIR Według stanu na koniec grudnia 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu EuroELIXIR było 25 banków (w tym NBP), tj. liczba uczestników w stosunku do września 2012 r. nie uległa zmianie. W okresie IV kwartału 2012 r. w systemie EuroELIXIR: - rozliczono łącznie 2,7 mln zleceń o łącznej wartości 15,2 mld euro, - średnio dziennie rozliczono 42,6 tys. zleceń o łącznej wartości 236,8 mln euro, - średnia wartość zlecenia wyniosła euro. Szczegółowe dane charakteryzujące funkcjonowanie systemu EuroELIXIR zaprezentowano w tabeli w załącznik nr 5 (strona 29). W porównaniu do wcześniejszego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR: - wzrost o 8,2% łącznej liczby zleceń (z 2,5 do 2,7 mln szt.), - wzrost o 11,4% łącznej wartości zleceń (z 13,6 do 15,2 mld euro), - wzrost o 9,9% średniej dziennej liczby realizowanych zleceń (z do zł.), - wzrost o 13,1% średniej dziennej wartości realizowanych zleceń (z 209,3 do 236,8 mln euro), - wzrost o 2,9% średniej wartości realizowanego zlecenia (z do euro). Strona 18

19 Wartość obrotów i liczbę zleceń w systemie Euro ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. przedstawiono na wykresach nr 22 i 23. Wykres nr 22. Wartość zleceń w systemie Euro ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. Wykres nr 23. Liczba zleceń w systemie Euro ELIXIR w kolejnych kwartałach od IV kwartału 2010 r. ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE W EuroELIXIR W okresie IV kwartału 2012 r. w obrocie transgranicznym w systemie EuroELIXIR: - rozliczono 2,6 mln zleceń o łącznej wartości 13,4 mld euro, - średnio dziennie rozliczono zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia wyniosła euro. Strona 19

20 Liczbę zleceń zrealizowanych w systemie Euro ELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 24. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie Euro ELIXIR przedstawiono na wykresie nr 25. Wykres nr 24. Liczba zleceń rozliczanych w systemie Euro ELIXIR w podziale na zlecenia: krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w dwóch kolejnych kwartałach, tj. w III i IV kwartale 2012 r. Wykres nr 25. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej liczbie zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w III i IV kwartale 2012 r. Strona 20

21 Wartość zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR w podziale na zlecenia krajowe, transgraniczne wysłane i transgraniczne otrzymane przedstawiono na wykresie nr 26. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości wszystkich zleceń zrealizowanych w systemie EuroELIXIR przedstawiono na wykresie nr 27. Wykres nr 26. Wartość transakcji rozliczanych w systemie EuroELIXIR w podziale na: zlecenia krajowe, transgraniczne wysyłane i transgraniczne otrzymane w III i IV kwartale 2012 r. Wykres nr 27. Udział procentowy poszczególnych kategorii zleceń w ogólnej wartości zleceń rozliczonych w systemie EuroELIXIR w III i IV kwartale 2012 r. Strona 21

22 W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w systemie EuroELIXIR w obrocie transgranicznym: - wzrost o 8,2% liczby zleceń (z 2,4 do 2,6 mln szt.), - wzrost o 11,4% wartości zleceń (z 12,0 do 13,4 mld euro), - wzrost o 9,9% dziennej liczby zleceń (z do zł.). Zlecenia transgraniczne stanowiły w IV kwartale 2012 r.: - 93,7% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR, - 88,4% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie EuroELIXIR. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 15,9% wartości zleceń wysyłanych o 736,3 mln euro (z 4,6 do 5,4 mld euro). Zlecenia transgraniczne wysyłane w IV kwartale 2012 r. stanowiły 40,1`% wartości wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych w systemie Euro ELIXIR (poprzednio 38,5%). W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost o 8,6% wartości zleceń otrzymywanych (z 7,4 do 8,0 mld euro). Zlecenia transgraniczne otrzymywane nadal pozostają najbardziej znaczącą kategorią w obrotach systemu Euro ELIXIR. W IV kwartale 2012 r. stanowiły one 59,9% wartości wszystkich zleceń transgranicznych realizowanych w systemie Euro ELIXIR (poprzednio 61,5%). ROZLICZENIA KRAJOWE W EuroELIXIR W IV kwartale 2012 r. w systemie EuroELIXIR w kategorii zleceń krajowych: - rozliczono łącznie 170,9 tys. szt. zleceń o wartości 1,8 mld euro, - średnio dziennie rozliczano zleceń, - średnia wartość pojedynczego zlecenia to 10,3 tys. euro. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano: - wzrost o 8,4% liczby zleceń krajowych (z 157,7 do 170,9 tys. szt.), - wzrost o 11,1% wartości zleceń krajowych (z 1,58 do 1,76 mln euro), - wzrost o 10% średniej dziennej liczby zleceń (z do szt.), - wzrost o 2,5% średniej wartości zlecenia (z do euro). Zlecenia krajowe stanowiły w IV kwartale 2012 r.: - 6,3% liczby wszystkich zleceń realizowanych w systemie Euro ELIXIR, - 11,6% wartości wszystkich zleceń realizowanych w systemie Euro ELIXIR. Strona 22

23 PODSUMOWANIE W IV kwartale 2012 r. odnotowano wzrost liczby i wartości przeprowadzanych transakcji. W systemie Express ELIXIR, działającym od czerwca 2012 r., w IV kwartale 2012 r. odnotowano istotne wzrosty w zakresie liczby i wartości zrealizowanych transakcji. I tak, liczba transakcji w stosunku do poprzedniego kwartału zwiększyła się 6-krotnie, a wartość transakcji 8-krotnie. Porównując pozostałe systemy, relatywnie największe wzrosty odnotowano w systemach detalicznych, tj. systemie EuroELIXIR i systemie ELIXIR. W systemie EuroELIXIR odnotowano wzrost wartości obrotów na poziomie 11,4% (w poprzednim kwartale wyniósł 7,4%), a wzrost liczby zleceń na poziomie 8,2% (w poprzednim kwartale wyniósł 5,6%). Natomiast w systemie ELIXIR odnotowano wzrost obrotów i liczby zleceń odpowiednio na poziomie 6,7% i 6,9%. W systemie SORBNET wzrost obrotów odnotowano na poziomie 4,2%. W systemie TARGET2-NBP obroty uległy zwiększeniu o 0,2% (tabela nr 1). Tabela nr 1. Wartość zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w III i IV kwartale 2012 r. Wartość zleceń Systemy płatności 2012/ Q3 ZMIANA 2012/ Q4 Euro ELIXIR (euro) 13,6 mld + 11,4% 15,2 mld ELIXIR (zł) 931,0 mld + 6,7% 933,6 mld SORBNET (zł) ,1 mld + 4,2% ,4 mld TARGET2-NBP (euro) 124,5 mld +0,2% 124,7 mld Express ELIXIR (zł) 8,7 mln +701% 69,7 mln Wzrost liczby zleceń odnotowano we wszystkich systemach, co przedstawiono w tabeli nr 2. W systemach wysokokwotowych tj. systemie TARGET2-NBP i systemie SORBNET odnotowano wzrost liczby zleceń odpowiednio na poziomie 4,1% i 2,6%. W IV kwartale br. średnia dzienna liczba zleceń rozliczanych w systemie SORBNET wynosiła sztuk dziennie, czyli o 4,3% więcej niż w kwartale poprzednim. Strona 23

24 Tabela nr 2. Liczba zleceń rozliczanych w polskich systemach płatności w III i IV kwartale 2012 r. Systemy płatności 2012/ Q3 ZMIANA 2012/ Q4 Liczba zleceń (szt.) EuroELIXIR ,2% ELIXIR 356,3 mln +6,9% 381,0 mln TARGET2-NBP ,1% SORBNET ,6% Express ELIXIR % Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących wielkość obrotów w poszczególnych systemach płatności, tj. SORBNET, TARGET2-NBP, ELIXIR, Express ELIXIR i EuroELIXIR, zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w dalszej części opracowania jako załączniki nr 1 5 (od str. 25 do str. 29). Dodatkowo, szczegółowe dane nt. powyższych systemów płatności publikowane są na stronie w katalogu: System płatniczy > Dane i opracowania. Opracowała: Magdalena Rabong Wydział Analiz i Badań Departament Systemu Płatniczego Strona 24

25 Załącznik nr 1. Wartość i liczba zleceń w systemie SORBNET w III i IV kwartale 2012 r. System SORBNET 2012 Q3 ZMIANA 2012 Q4 Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (zł) Liczba zleceń (szt.) Ogółem ,1 mld + 4,2% ,4 mld Średnia miesięczna 5.637,7 mld + 4,2% 5.875,8 mld Średnia dzienna 264,3 mld + 5,9% 279,8 mld Ogółem ,6% Średnia miesięczna ,6% Średnia dzienna ,3% Średnia kwota zlecenia (zł) 22,380 mln + 1,5% 22,724 mln Wartość obrotów (strony Wn) wg typów operacji 1) Zlecenia klientowskie 5,690 bln zł + 5,4% 5,995 bln zł 2) Wykorzystanie lub spłata kredytów udzielanych bankom przez NBP 2,685 bln zł + 0,7% 2,704 bln zł 3) Zakup lub wykup papierów wart. od NBP 1,322 bln zł + 10,5% 1,461 bln zł 4) Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym 0,993 bln zł + 12,8% 1,120 bln zł Dzienna liczba zleceń w SORBNET Średnia w październiku 2012 r Średnia w listopadzie 2012 r Średnia w grudniu 2012 r MAX w październiku 2012 r. w dniu 31.X MAX w listopadzie 2012 r. w stycznia dniu 31.XI MAX w grudniu 2012 r. w dniu 21.XII Strona 25

26 Załącznik nr 2. Wartość i liczba zleceń w systemie TARGET2-NBP w III i IV kwartale 2012 r. System TARGET2-NBP 2012 Q3 ZMIANA 2012 Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 64 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 124,476 mld + 0,2% 124,683 mld Średnia miesięczna 41,492 mld + 0,2% 41,561 mld Średnia dzienna 1,915 mld + 1,7% 1,948 mld Liczba zleceń Ogółem ,1% Średnia miesięczna ,1 % Średnia dzienna ,7% Średnia kwota zlecenia (euro) 332,0 tys. - 3,8% 319,4 tys. Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (w euro) 109,858 mld + 0,3% 110,154 mld Liczba transakcji ,9% Średnia dzienna liczba transakcji ,5% Transakcje krajowe Wartość transakcji (w euro) 14,618 mld - 0,6% 14,529 mld Liczba transakcji ,4% Średnia dzienna liczba transakcji ,1% 494 Transakcje międzybankowe Wartość transakcji (w euro) 114,071 mld - 2,9% 110,805 mld Liczba transakcji ,1% Średnia dzienna liczba transakcji 741-2,6% 722 Transakcje klientowskie Wartość transakcji (w euro) 10,405 mld + 33,4% 13,878 mld Liczba transakcji ,3% Średnia dzienna liczba transakcji % Strona 26

27 Załącznik nr 3. Wartość i liczba zleceń w systemie ELIXIR w III i IV kwartale 2012 r. System ELIXIR 2012 Q3 ZMIANA 2012 Q4 Liczba dni roboczych: 64 dni 63 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem 931,0 mld + 6,7% 933,6 mld Średnia miesięczna 310,3 mld + 6,7% 331,2 mld Średnia dzienna 14,5 mld + 8,4% 15,8 mld Liczba zleceń Ogółem 356,3 mln + 6,9% 381,0 mln Średnia miesięczna 118,8 mln + 6,9% 127,0 mln Średnia dzienna 5,567 mln + 8,6% 6,047 mln Średnia kwota zlecenia (zł) ,2% Transakcje uznaniowe Wartość transakcji (w zł) 926,7 mld + 6,7% 989,1 mld Udział w obrotach KIR 99,5% 99,6% Liczba transakcji 351,0 mln + 7,0% 375,6 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 98,5% 98,6% Transakcje obciążeniowe Wartość transakcji (w zł) 4,336 mld + 2,7% 4,454 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 0,5% 0,4% Liczba transakcji 5,258 mln + 1,5% 5,335 mln Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 1,5% 1,4% Sesja poranna 44,4% 44,0% Sesja popołudniowa 36,7% 36,3% Sesja wieczorna 18,9% 19,7% Strona 27

28 Załącznik nr 4. Wartość i liczba zleceń w systemie Express ELIXIR w III i IV kwartale 2012 r. System Express ELIXIR 2012 Q3 ZMIANA 2012 Q4 Liczba dni roboczych: 92 dni 92 dni Wartość zleceń (zł) Ogółem % Średnia miesięczna % Średnia dzienna % Liczba zleceń Ogółem % Średnia miesięczna % Średnia dzienna % 200 Średnia kwota zlecenia (zł) ,3% Strona 28

29 Załącznik nr 5. Wartość i liczba zleceń w systemie Euro ELIXIR w III i IV kwartale 2012 r. System Euro ELIXIR 2012 Q3 ZMIANA 2012 Q4 Liczba dni roboczych: 65 dni 64 dni Wartość zleceń (euro) Ogółem 13,603 mld + 11,4% 15,154 mld Średnia miesięczna 4,534 mld + 11,4% 5,051 mld Średnia dzienna 209,3 mln + 13,1% 236,8 mln Liczba zleceń Ogółem ,2% Średnia miesięczna ,2% Średnia dzienna ,9% Średnia kwota zlecenia (euro) ,9% Transakcje transgraniczne Wartość transakcji (euro) 12,019 mld + 11,4% 13,394 mld Udział w ogólnych obrotach KIR 88,4% 88,4% Liczba transakcji ,2% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 93,7% 93,7% Średnia dzienna liczba transakcji ,9% Średnia wartość transakcji (euro) ,0% Transakcje krajowe Wartość transakcji (euro) 1,584 mld + 11,1% 1,760 mld Udział w obrotach KIR 11,6% 11,6% Liczba transakcji ,4% Udział w ogólnej liczbie trans. KIR 6,3% 6,3% Średnia dzienna liczba transakcji ,0% Średnia wartość transakcji (euro) ,5% Strona 29

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r.

Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2013 r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r. Luty 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2010 R. Warszawa, maj 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 213 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2008 R. Warszawa, listopad 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE R. Warszawa, luty 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2008 R. Warszawa, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2009 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE R. Warszawa, sierpień r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2006 R. Warszawa, maj 2006 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r.

Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Maj 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r.

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. WRZESIEŃ 2006 r. NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU WRZESIEŃ 2006 r. 1 I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Wrzesień 2015 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R.

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku

Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems)

TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET 2 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system Rozrachunek systemów zewnętrznych (Ancillary Systems) TARGET2 informacje podstawowe Paneuropejski system międzybankowych

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWATAŁ 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Podmiot prowadzący system rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW...2

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2012 ROKU KWIECIEŃ 2013 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.)

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2016 roku (aktualizacja 21 grudnia 2016 r.) W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU WRZESIEŃ 2009 R. I. WSTĘP Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2013 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r.

Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Listopad 2017 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r.

Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Listopad 2016 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 r. Departament Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego Międzynarodowa konferencja gospodarcza e-biznes Polska - Ukraina 2006 1 czerwca 2006 Warszawa System płatniczy jako element wsparcia gospodarki elektronicznej - doświadczenia polskiego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO

NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO NARODOWY BANK POLSKI DEPARTAMENT SYSTEMU PŁATNICZEGO OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MARZEC 2011 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 STRESZCZENIE... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI OCENA FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO SYSTEMU PŁATNICZEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU PAŹDZIERNIK 2012 R. Materiał został opracowany w Departamencie Systemu Płatniczego NBP. Nadzór merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2017 roku W ostatnich dniach 2017 r. obsługę Klientów będziemy realizować zgodnie z harmonogramem: w działach i Biurach Korporacyjnych będziemy obsługiwać Klientów w

Bardziej szczegółowo