3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34"

Transkrypt

1 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE REALIZACJA BUDŻETU GMINY DOCHODY DOTACJE CELOWE WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY 21 CZĘŚĆ II SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY USTRONIE MORSKIE W 2003 ROKU 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONNOŚĆ, OBRONA CYWILNA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA OPIEKA SPOŁECZNA OPIEKA ZDROWOTNA PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLE 54

2 2 1.1 WPROWADZENIE Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Ustroniu Morskim niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Wzorem lat ubiegłych sprawozdanie zawiera nie tylko wymagane ustawą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na koniec roku, lecz również szerszą informację na temat dokonań społeczno-gospodarczych realizowanych przez gminę w minionym roku. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2004r. został uchwalony w dniu 28 marca 2003r. uchwałą nr VI/28/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2003 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcie graficzne. Część pierwsza informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w części drugiej opracowania omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy w roku Ponadto w części trzeciej sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej oraz realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. Przedstawione poniżej podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego omówione szczegółowo zostały w dalszej części wprowadzenia. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach ROK 2003 ROK WSKAŻNIK % DYNAMIKA % WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Dochody własne ,9 100,6 115,1 136,5 Dotacje na zad. zlecone ,4 99,5 62,1 63,5 Subwencje ,0 100,0 106,8 106,8 DOCHODY ogółem ,2 100,5 110,7 126,0 Realizacja wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 ROK 2003 ROK WSKAŹNIK % DYNAMIKA % Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Wydatki bieżące ,8 96,5 109,7 112,9

3 3 Zadania zlecone ,4 96,7 62,1 61,6 Wydatki majątkowe ,9 90,4 122,6 158,7 WYDATKI ogółem: ,8 94,8 110,2 118,9 1.1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY Budżet Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi: Wykonanie budżetu ogółem Gminy Ustronie Morskie za 2003 rok przedstawia się następująco:

4 4 Dochody ogółem Dochody ogółem dochody własne dochody własne dotacje celowe dotacje celowe dotacje celowe na zad. realizowane dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Wydatki ogółem Wydatki ogółem wydatki własne wydatki własne zadanie zlecone zadanie zlecone wydatki na zad. realizowane wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Na dzień 31 grudnia 2003 roku budżet ogółem Gminy Ustronie Morskie zamknął się nadwyżką w wysokości zł REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK (w tys. zł) plan realizacja dochody wydatki wynik 1.2 DOCHODY Dochody budżetu Gminy za 2003 rok zostały zrealizowane w wysokości 100,5% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 jest wynikiem wyższym o 12,3 punktu procentowego. Oznacza to nominalne wpływy do budżetu o około 3 miliony zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy wyższym o 11% poziomie prognozowanych rocznych dochodów. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH

5 dotacje i subwencje podatki i opłaty lokalne udziały w podatkach budżetu państwa środki ze źródeł pozabudżetowych pozostałe dochody z majątku gminy Należy zaznaczyć, że dochody własne Gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w budżecie i wynoszą ogółem w 2003 roku zł, zostały zrealizowane w 102,07%. Dochody według ważniejszych źródeł w 2003r. przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Budżet Struktura w zł w % I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT ,22 1. podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadanych psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty miejscowej wpływy z opłaty administracyjnej podatek od czynności cywilnoprawnych

6 6 Podatek od nieruchomości stanowi 74,67% wpływów ogółem z podatków i opłat. Należy zwrócić uwagę na wzrost w 2003r. skutków obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień zaniechania podatku od nieruchomości. Dochody z tego podatku wzrosły w 2003 roku w porównaniu do roku poprzedniego Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w 2003 roku podatku od nieruchomości wynoszą: osoby fizyczne zł - 98 osób osoby prawne zł - 26 osób W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek rolny stanowi 3,02% wpływów ogółem z podatków i opłat. W tym podatku zauważa się tendencję wzrostową skutków obniżenia górnych stawek podatku, natomiast dochody z tego podatku, co roku są niższe Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w podatku rolnym wynoszą: osoby fizyczne zł - 87 osób

7 7 WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek od środków transportowych stanowi 0,40% wpływów ogółem z podatków i opłat. W okresie 3 ostatnich lat dochody przedstawiają się następująco: Dochody Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą: osoby fizyczne zł - 17 osób osoby prawne 648 zł - 1 osoba W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. Zaległości tych dochodów na koniec roku wynoszą: - podatek opłacany w formie karty podatkowej zł - opłata skarbowa zł Innym ważnym źródłem dochodu gminy w 2003r. były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zł. Analizując ten rodzaj dochodu należy zauważyć obniżenie wpływów do budżetu gminy w 2003r.: Podatek dochodowy od osób fizycznych

8 8 Podatek dochodowy od osób prawnych W 2003 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów 92,89% planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych nie zostały wykonane, ponieważ przedsiębiorcy rozliczając podatek za 2002r. wykazali kwoty do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Przyczyną takiej sytuacji jest trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających na terenie gminy, co odzwierciedla się na jej budżecie. W ubiegłym roku dochody z majątku gminy stanowiły kwotę zł, tj. 32,64% dochodów ogółem. Planowane wpływy zostały wykonane w 102,21% Dochody z majątku gminy Sprzedaż mienia planowano w wysokości: zł i zrealizowano kwotę zł sprzedając następujące nieruchomości: - grunty zabudowane położone w Bagiczu i Sianożętach, - działki o powierzchni łącznej 0,0694 ha przy ul. Okrzei, - nieruchomości przy ul. Polnej o pow. 2,45 ha (po wysypisku śmieci), - nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalno-usługowymi ul. Bolesława Chrobrego 54-56, - osiem działek letniskowych w Sianożętach przy ul. Wczasowej. Wpływy z dzierżaw wykonane zostały w 77,29% wyniosły kwotę zł. Natomiast 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne zalegały z wpłatami za dzierżawy na kwotę zł. Wpływy z czynszów mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych wykonane zostały w 59,42% stanowiąc kwotę: zł. Z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne zalega 40 osób na kwotę zł. Opłaty za wodę w Rusowie i Kukinii wykonane zostały w 223,84% na kwotę zł. Zaległości wyniosły kwotę zł. od 43 gospodarstw domowych. Pozostałe dochody własne w roku ubiegłym wykonano na kwotę: zł. Dochody te przedstawiały się następująco: wpływy z korzystania z siłowni wpływy opłaty za za zezwolenia usługi opiekuńcze na sprzedaż alkoholu wpływy opłata skarbowa za usługi ksero od wydanych zezwoleń i wpłaty za specyfikacje przetargowe

9 9 darowizny na rzecz gminy odsetki bankowe, za zwłokę, koszty upomnień wpływy Gminnego Ośrodka Kultury wpływy z Biblioteki wpływy z Przedszkola sprzedaż materiałów promocyjnych wpłaty za podział mieszkań bilety na wysypisko Razem: stanowią 3,82% dochodów ogółem. Dochody jednostek budżetowych gminy przeznaczone są na wydatki tych jednostek związane potrzebami. 2.2 DOTACJE CELOWE Poz osta łe doc hod y z prowadzoną działalnością i W roku 2003 otrzymano następujące dotacje celowe na kwotę złotych. - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zł - zadania własne gminy zł - dotacje z funduszy celowych zł Dotacje stanowią 4,12% dochodów ogółem, otrzymano 99,5%planowanych dotacji. Dotacje na zadania zlecone otrzymano w 99,5%, z tego: - administracja zł - wybory do izb rolniczych - 70 zł - aktualizacja spisu wyborców zł - wybory do Rad Gmin- uzupełniające zł - referendum unijne zł - wyprawki szkolne (zakup podręczników) zł - opieka społeczna zł - oświetlenie ulic zł Dotacje na zadania własne gminy otrzymano w 100% z przeznaczeniem na: - oświata zł - dodatki mieszkaniowe zł - dożywianie uczniów w szkołach zł Dotacje z funduszy celowych otrzymano na następujące zadania: - dotacja na warsztaty proeuropejskie zł - dotacja na warsztaty artystyczne MORKA zł - dotacja na bramę garażową do OSP Ustronie Morskie zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Parku

10 10 w Rusowie zł - na dofinansowanie pomocy dla rodzin po państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej zł Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła w roku ubiegłym zł i stanowiła 100% planowanych kwot, w tym: - część podstawowa zł - część podstawowa zł - część rekompensująca zł Analiza wykonania dochodów z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa w okresie trzech ostatnich lat pozwala zauważyć tendencję wzrostową subwencji oświatowej, która nie pokrywa jednak niezbędnych wydatków. Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 16,86%: część oświatowa część podstawowa część rekompensująca Gmina nasza otrzymała dodatkowe środki na podstawie porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w sprawie finansowania ochrony brzegu morskiego w Ustroniu Morskim w latach zawartego w dniu r. w wysokości zł. Ponadto zł Gmina otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy zaplecza stadionu sportowego. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączonej części tabelarycznej. 3.1 WYDATKI Wskaźnik realizacji wydatków za rok 2003 wyniósł 94,8% i jest większy o 7 pkt procentowych w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o zł. W ciągu roku 2003 wydano z budżetu Gminy o około 10,2% mniej na wydatki bieżące, niż w roku Wydatki te stanowiły 69,3% wydatków ogółem. Natomiast wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 6,8 pkt procentowego, co w porównaniu do roku poprzedniego daje większą kwotę o zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,35% wydatków ogółem w roku 2003 oraz 90,40% planowanych wydatków inwestycyjnych.

11 WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco: /w złotych/ 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO szkolenia rolników prace melioracyjne, konserwacje rowów składki na rzecz Izb Rolniczych prace konserwatorskie wodociągu w Rusowie, energia prace konserwatorskie wodociągu w Kukinii, energia wynagrodzenia i narzuty pracownika obsługi wodociągu w Rusowie DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ dopłata do ceny wody mieszkańcom gminy DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ naprawy dróg wiejskich, odśnieżanie utrzymanie ciągnika /zakup części, paliwo, remonty, ubezpieczenie/ DZIAŁ 630 TURYSTYKA a/ Promocja gminy Centrum Informacji Turystycznej: mapy przewodnik turystyczny mat.biurowe i śr.czystości 794 ubezpieczenie wyposażenia 220 rozmowy telefoniczne usługa reklamowa 463 umowa zlecenie Punkt Informacji Europejskiej ZUS 295 drukarka 314 flagi 408 aparat fotograficzny 150 mapy Ustronia Morskiego materiały biurowe 960

12 12 noclegi, przewodnik adaptacja pomieszczeń umowa zlecenia, oprawa muz. przejazdy kolejką Warsztaty Europejskie nagrody rzeczowe katalog Unii Europejskiej remont schodów wynajem sali konsumpcja wydanie przewodników turystycznych i map zakup materiałów reklamowych, udział w targach turystycznych, reklama, ubezpieczenie, wydanie Głosu Ustronia pobyt i upominki dla delegacji z zaprzyjaźnionej gminy z Niemiec oraz wyjazdy do Niemiec Szlak turystyczny b/ Pozostała działalność prowizja od opłaty miejscowej opłaty za energię, wodę i ścieki zakup leków, środków czystości, materiałów remont łodzi przejazdy, konsumpcja, pranie pościeli udział w zawodach remonty węzła sanitarnego pkt ratowniczy MUSZLA węzeł sanitarny - pkt ratowniczy RADAR (um.zlec. i awaria szaletów remonty zejść na plażę, ekspertyza kąpieliska, oświetlenie mola modernizacja i odbudowa zjazdu ubezpieczenie mienia, składka WOPR wynagrodzenia ratowników i pochodne (ZUS) utrzymanie szaletów publicznych szkody wyrządzone przez sztormy DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a/ różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych prace remontowe w budynkach: Osiedlowa 2a instalacja gazowa - B. Chrobrego 75 remont dachu - Kościuszki 20 wydzielenie łazienek - Kościuszki 20 stolarka okienna - B. Chrobrego 28 remont elewacji

13 13 - B. Chrobrego 56 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami wykreślenie hipoteki, wskazanie granic, wykup gruntu DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrzennego opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wynagrodzenia i narzuty wydatki na rzecz Rady Gminy wynagrodzenia oraz inkasa dla sołtysów odprawa pośmiertna wynagrodzenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego artykuły spożywcze, materiały okolicznościowe materiały biurowe i druki prenumerata i publikacje książkowe wyposażenie i środki czystości materiały do utrzymania budynku naprawa urządzeń biurowych delegacje, ryczałty samochodowe opłaty za energię, gaz, wodę środki ochrony pracy rozmowy telefoniczne opłaty pocztowe, opłaty komornicze, prowizje bankowe, opłaty skarbowe szkolenia pracowników opłaty sądowe ogłoszenia prasowe o przetargach ubezpieczenie mienia wynagrodzenie i narzuty za sprzątanie budynku obsługa ZETO DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy materiały, usługi, podróże służbowe związane z wyborami 1 620

14 14 - diety, materiały, usługi związane z referendum unijnym DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a/ Jednostki terenowe Policji zakup paliwa, wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego oraz dyżury nocne w Rewirze Dzielnicowych b/ Ochotnicze Straże Pożarne wynagrodzenia i narzuty remonty remizy w Ustroniu Morskim, części samochodowe, środki pożarnicze ubezpieczenie mienia i strażaków zakup paliwa opłaty za energię, wodę, gaz remonty, przeglądy samochodów, badania kierowców, utrzymanie OSP remont zbiornika OSP Rusowo DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO odsetki od zaciągniętych kredytów DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi diety członków Gminnej komisji ds. PiRPA opłaty za czasopisma, książki, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Rusowie oraz w Ustroniu Morskim opłaty za imprezy artystyczne, dofinansowanie wycieczek oraz pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, choinka dla dzieci wynagrodzenie pracownika Klubu Uśmiech składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy b/ Ośrodek Zdrowia

15 15 - wynagrodzenia i narzuty pracowników wynagrodzenie ginekologa i stomatologa opłaty za energię, gaz, wodę naprawy zakup środków czystości, drobne naprawy punkt lekarski w Rusowie DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA dodatki mieszkaniowe zatrudnienie repatriantów DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wywóz koszy ulicznych, opłata za ścieki oświetlenie miejscowości konserwacja oświetlenia wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych prowizja od opłaty targowej świadczenia BHP oraz ekwiwalenty na rzecz pracowników opłaty za energię spychanie śmieci na wysypisku opłata za składowanie odpadów opłata za korzystanie ze środowiska rozmowy telefoniczne, środki czystości zakup narzędzi i materiałów, paliwo do kosiarek utrzymanie zieleni DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja gminnych imprez kulturalnych DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT a/ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej dotacja dla NKS ASTRA - piłka nożna piłka siatkowa dotacja dla KMKL SZTORM 2 000

16 16 - dotacja dla Klubu Karate b/ Boisko sportowe bieżące utrzymanie stadionu wynagrodzenie i narzuty pracownika obsługi stadionu opłaty za energię, wodę i ścieki materiały do prowadzenia i utrzymania siłowni środki czystości 208 ubezpieczenie wyposażenia 320 wynagrodzenie umowa zlecenia i składki ZUS rozmowy telefoniczne 125 Jednostki organizacyjne Gminy poniosły następujące wydatki bieżące: Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Ustronie Morskie Rusowo Dokształcanie nauczycieli Ustronie Morskie Rusowo Wychowanie przedszkolne klasa 0 w Rusowie Gimnazjum Dowożenie uczniów do szkół Odpis na Fundusz Socjalny Emerytowanych Nauczycieli Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkole Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: Na zakończenie tej części opracowania przedkładam sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych przez podległe jednostki.

17 17 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE GMINY WYNIOSŁY: Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączonej - trzeciej części tabelarycznej. 3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE W roku 2003 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie zł, co stanowiło 90,40% planu oraz 27,35% ogółem wydatków budżetu. Poniżej informuję, na jakie zadania przeznaczono środki finansowe. Dział 010 ROLNICTWO Zakup hydroforni w Kukinii Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zakup kabin sanitarnych do Parku w Rusowie Zakup łodzi do ratownictwa Chodnik Wieniatowo II Droga Ku Morzu ul. Handlowa ul. Środkowa ul. Graniczna ul. Górna ul. Północna ul. Kolejowa Droga Wieniatowo ul. Krótka ul. Malechowska Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów wraz z budynkami położonymi w Wieniatowie od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

18 18 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup zestawów komputerowych Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Kserokopiarka do Gimnazjum Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Składowisko odpadów w Kukince Zakup kabin sanitarnych do Ustronia Morskiego Ochrona brzegu morskiego Kanalizacja Kukinia Kanalizacja Rusowo Wodociąg Koszalińska-Polna Kanalizacja Koszalińska Kanalizacja Zatorze Kanalizacja Gwizd Ciągnik Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zestaw komputerowy Dobudowa zakrystii przy zabytkowym kościele w Rusowie Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa zaplecza socjalnego stadionu Wiatrołap OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2003 ROKU WYNOSZĄ:

19 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. Na początku 2003 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości zł. Planowano przychody Wykonano przychody zł zł Planowano rozchody Wykonano rozchody zł zł W 2003 roku środki funduszu rozchodowano na następujące zadania: - zakup przyczepy do sprzątania gminy zł - dofinansowanie ścieżki turystyczno-rowerowej zł Stan środków planowanych na koniec roku zł Rzeczywisty stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień r. wyniósł: zł 5.1 INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta w trakcie roku zmieniono plan: 1. dochodów budżetowych zwiększając o łączną kwotę z tego: zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania zlecone

20 20 zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania własne wydatków budżetowych zmniejszając o łączną kwotę z tego: - zmniejszono wydatki własne zwiększono wydatki na zadania zlecone Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok Po dokonanych zmianach plan budżetu 2003 roku wyniósł: DOCHODY zł WYDATKI zł Nadwyżka budżetowa w kwocie zł przeznaczona została na spłatę kredytów. Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2003 wynosił zł. Natomiast na koniec roku zł. Kwota ta wynika ze spłaty kredytów zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie budżetu za rok 2003 przedstawia się następująco: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETOWA zł zł zł Nadwyżka budżetowa Wydatki Dochody

21 21 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY W 2003 roku w Gminie Ustronie Morskie odnotowano następujące zdarzenia : Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Urodzenia Zgony Małżeństwa Migracje (przemeldowania z innej gminy ) Emigracje (wymeldowanie za granicę) Wymeldowania z pobytu stałego Urodzenia Zgony Małżeństw a Migracje Emigracje Wymeldow ania

22 22 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW Lp. GRUPA WIEKOWA lat lat lat lat - kobiety lat - mężczyźni Powyżej 60 lat - kobiety Powyżej 65 lat - mężczyźni OGÓŁEM w tym - kobiety - mężczyźni STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI 2002 i 2003 rok NAZWA MIEJSCOWOŚCI BAGICZ GWIZD GRĄBNICA JAROMIERZYCE - - KUKINIA KUKINKA MALECHOWO OLSZYNA RUSOWO SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE WIENIOTOWO

23 23 2. BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO 1. W zakresie budownictwa i zagospodarowania przestrzennego : a/ w zakresie lokalizacji inwestycji : - wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 10 decyzji dotyczących budowy budynków mieszkalnych, - 12 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, - 4 pozwolenia na budowę budynków letniskowych, - 6 pozwoleń na budowę budynków letniskowych, - 1 pozwolenie na budowę inwestycji liniowej, b/ w zakresie zagospodarowania przestrzennego : - uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, - uchwalono zmianę w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie z przeznaczeniem terenu na farmę elektrowni wiatrowych 2. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska : a/ w zakresie ochrony środowiska : - zakupiono i zamontowano na słupach 50 szt. plastykowych koszy ulicznych, - zakupiono 50 szt. ocynkowanych koszy ulicznych, - zakupiono 100 szt. 110 l. ocynkowanych koszy z przeznaczeniem na plażę, - zakupiono cztery kabiny sanitarne oraz biopreparaty do tych kabin, - zakupiono 35 żelbetowych kompletów ławek parkowych, - zamontowano 6 szt. nowych ławek parkowych oraz 3 szt. wykonane prze Pana Molcana. b/ bieżące remonty : - pomalowano przed sezonem letnim 8 przystanków autobusowych / pięć z nich w trakcie sezonu pomalowano ponownie / oraz wymieniono w trzech przystankach wybite szyby, - przeprowadzono bieżące naprawy w 9 kabinach sanitarnych z malowaniem ich, - pomalowano i wyremontowano 7 wież ratowniczych, - przeprowadzono bieżący remont wszystkich zejść na plażę i moli oraz pomalowano balustrady, - usprawniono / zmodernizowano / dwa zejścia dla niepełnosprawnych przez wykonanie podwójnej poręczy / zejście przy muszli i ul. Nadbrzeżnej, - dokonano bieżących napraw ławek parkowych i ulicznych z malowaniem ich, - przeprowadzono remont punktów ratowniczych / Neptun, Nadbrzeżna, Centralna, Radar i Bolesława Chrobrego 63 /, - przeprowadzono remont szaletu Muszla oraz dokonano drobnych napraw w szalecie ul. Okrzei. c/ budowa zaplecza socjalnego stadionu : - wykonano stan surowy oraz wykończono parter obiektu z wykonaniem docieplenia. d/ oświetlenie uliczne :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo