3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34"

Transkrypt

1 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE REALIZACJA BUDŻETU GMINY DOCHODY DOTACJE CELOWE WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY 21 CZĘŚĆ II SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY USTRONIE MORSKIE W 2003 ROKU 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONNOŚĆ, OBRONA CYWILNA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA OPIEKA SPOŁECZNA OPIEKA ZDROWOTNA PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLE 54

2 2 1.1 WPROWADZENIE Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Ustroniu Morskim niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Wzorem lat ubiegłych sprawozdanie zawiera nie tylko wymagane ustawą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na koniec roku, lecz również szerszą informację na temat dokonań społeczno-gospodarczych realizowanych przez gminę w minionym roku. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2004r. został uchwalony w dniu 28 marca 2003r. uchwałą nr VI/28/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2003 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcie graficzne. Część pierwsza informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w części drugiej opracowania omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy w roku Ponadto w części trzeciej sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej oraz realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. Przedstawione poniżej podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego omówione szczegółowo zostały w dalszej części wprowadzenia. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach ROK 2003 ROK WSKAŻNIK % DYNAMIKA % WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Dochody własne ,9 100,6 115,1 136,5 Dotacje na zad. zlecone ,4 99,5 62,1 63,5 Subwencje ,0 100,0 106,8 106,8 DOCHODY ogółem ,2 100,5 110,7 126,0 Realizacja wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 ROK 2003 ROK WSKAŹNIK % DYNAMIKA % Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Wydatki bieżące ,8 96,5 109,7 112,9

3 3 Zadania zlecone ,4 96,7 62,1 61,6 Wydatki majątkowe ,9 90,4 122,6 158,7 WYDATKI ogółem: ,8 94,8 110,2 118,9 1.1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY Budżet Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi: Wykonanie budżetu ogółem Gminy Ustronie Morskie za 2003 rok przedstawia się następująco:

4 4 Dochody ogółem Dochody ogółem dochody własne dochody własne dotacje celowe dotacje celowe dotacje celowe na zad. realizowane dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Wydatki ogółem Wydatki ogółem wydatki własne wydatki własne zadanie zlecone zadanie zlecone wydatki na zad. realizowane wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Na dzień 31 grudnia 2003 roku budżet ogółem Gminy Ustronie Morskie zamknął się nadwyżką w wysokości zł REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK (w tys. zł) plan realizacja dochody wydatki wynik 1.2 DOCHODY Dochody budżetu Gminy za 2003 rok zostały zrealizowane w wysokości 100,5% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 jest wynikiem wyższym o 12,3 punktu procentowego. Oznacza to nominalne wpływy do budżetu o około 3 miliony zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy wyższym o 11% poziomie prognozowanych rocznych dochodów. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH

5 dotacje i subwencje podatki i opłaty lokalne udziały w podatkach budżetu państwa środki ze źródeł pozabudżetowych pozostałe dochody z majątku gminy Należy zaznaczyć, że dochody własne Gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w budżecie i wynoszą ogółem w 2003 roku zł, zostały zrealizowane w 102,07%. Dochody według ważniejszych źródeł w 2003r. przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Budżet Struktura w zł w % I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT ,22 1. podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadanych psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty miejscowej wpływy z opłaty administracyjnej podatek od czynności cywilnoprawnych

6 6 Podatek od nieruchomości stanowi 74,67% wpływów ogółem z podatków i opłat. Należy zwrócić uwagę na wzrost w 2003r. skutków obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień zaniechania podatku od nieruchomości. Dochody z tego podatku wzrosły w 2003 roku w porównaniu do roku poprzedniego Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w 2003 roku podatku od nieruchomości wynoszą: osoby fizyczne zł - 98 osób osoby prawne zł - 26 osób W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek rolny stanowi 3,02% wpływów ogółem z podatków i opłat. W tym podatku zauważa się tendencję wzrostową skutków obniżenia górnych stawek podatku, natomiast dochody z tego podatku, co roku są niższe Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w podatku rolnym wynoszą: osoby fizyczne zł - 87 osób

7 7 WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek od środków transportowych stanowi 0,40% wpływów ogółem z podatków i opłat. W okresie 3 ostatnich lat dochody przedstawiają się następująco: Dochody Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą: osoby fizyczne zł - 17 osób osoby prawne 648 zł - 1 osoba W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. Zaległości tych dochodów na koniec roku wynoszą: - podatek opłacany w formie karty podatkowej zł - opłata skarbowa zł Innym ważnym źródłem dochodu gminy w 2003r. były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zł. Analizując ten rodzaj dochodu należy zauważyć obniżenie wpływów do budżetu gminy w 2003r.: Podatek dochodowy od osób fizycznych

8 8 Podatek dochodowy od osób prawnych W 2003 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów 92,89% planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych nie zostały wykonane, ponieważ przedsiębiorcy rozliczając podatek za 2002r. wykazali kwoty do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Przyczyną takiej sytuacji jest trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających na terenie gminy, co odzwierciedla się na jej budżecie. W ubiegłym roku dochody z majątku gminy stanowiły kwotę zł, tj. 32,64% dochodów ogółem. Planowane wpływy zostały wykonane w 102,21% Dochody z majątku gminy Sprzedaż mienia planowano w wysokości: zł i zrealizowano kwotę zł sprzedając następujące nieruchomości: - grunty zabudowane położone w Bagiczu i Sianożętach, - działki o powierzchni łącznej 0,0694 ha przy ul. Okrzei, - nieruchomości przy ul. Polnej o pow. 2,45 ha (po wysypisku śmieci), - nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalno-usługowymi ul. Bolesława Chrobrego 54-56, - osiem działek letniskowych w Sianożętach przy ul. Wczasowej. Wpływy z dzierżaw wykonane zostały w 77,29% wyniosły kwotę zł. Natomiast 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne zalegały z wpłatami za dzierżawy na kwotę zł. Wpływy z czynszów mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych wykonane zostały w 59,42% stanowiąc kwotę: zł. Z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne zalega 40 osób na kwotę zł. Opłaty za wodę w Rusowie i Kukinii wykonane zostały w 223,84% na kwotę zł. Zaległości wyniosły kwotę zł. od 43 gospodarstw domowych. Pozostałe dochody własne w roku ubiegłym wykonano na kwotę: zł. Dochody te przedstawiały się następująco: wpływy z korzystania z siłowni wpływy opłaty za za zezwolenia usługi opiekuńcze na sprzedaż alkoholu wpływy opłata skarbowa za usługi ksero od wydanych zezwoleń i wpłaty za specyfikacje przetargowe

9 9 darowizny na rzecz gminy odsetki bankowe, za zwłokę, koszty upomnień wpływy Gminnego Ośrodka Kultury wpływy z Biblioteki wpływy z Przedszkola sprzedaż materiałów promocyjnych wpłaty za podział mieszkań bilety na wysypisko Razem: stanowią 3,82% dochodów ogółem. Dochody jednostek budżetowych gminy przeznaczone są na wydatki tych jednostek związane potrzebami. 2.2 DOTACJE CELOWE Poz osta łe doc hod y z prowadzoną działalnością i W roku 2003 otrzymano następujące dotacje celowe na kwotę złotych. - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zł - zadania własne gminy zł - dotacje z funduszy celowych zł Dotacje stanowią 4,12% dochodów ogółem, otrzymano 99,5%planowanych dotacji. Dotacje na zadania zlecone otrzymano w 99,5%, z tego: - administracja zł - wybory do izb rolniczych - 70 zł - aktualizacja spisu wyborców zł - wybory do Rad Gmin- uzupełniające zł - referendum unijne zł - wyprawki szkolne (zakup podręczników) zł - opieka społeczna zł - oświetlenie ulic zł Dotacje na zadania własne gminy otrzymano w 100% z przeznaczeniem na: - oświata zł - dodatki mieszkaniowe zł - dożywianie uczniów w szkołach zł Dotacje z funduszy celowych otrzymano na następujące zadania: - dotacja na warsztaty proeuropejskie zł - dotacja na warsztaty artystyczne MORKA zł - dotacja na bramę garażową do OSP Ustronie Morskie zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Parku

10 10 w Rusowie zł - na dofinansowanie pomocy dla rodzin po państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej zł Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła w roku ubiegłym zł i stanowiła 100% planowanych kwot, w tym: - część podstawowa zł - część podstawowa zł - część rekompensująca zł Analiza wykonania dochodów z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa w okresie trzech ostatnich lat pozwala zauważyć tendencję wzrostową subwencji oświatowej, która nie pokrywa jednak niezbędnych wydatków. Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 16,86%: część oświatowa część podstawowa część rekompensująca Gmina nasza otrzymała dodatkowe środki na podstawie porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w sprawie finansowania ochrony brzegu morskiego w Ustroniu Morskim w latach zawartego w dniu r. w wysokości zł. Ponadto zł Gmina otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy zaplecza stadionu sportowego. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączonej części tabelarycznej. 3.1 WYDATKI Wskaźnik realizacji wydatków za rok 2003 wyniósł 94,8% i jest większy o 7 pkt procentowych w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o zł. W ciągu roku 2003 wydano z budżetu Gminy o około 10,2% mniej na wydatki bieżące, niż w roku Wydatki te stanowiły 69,3% wydatków ogółem. Natomiast wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 6,8 pkt procentowego, co w porównaniu do roku poprzedniego daje większą kwotę o zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,35% wydatków ogółem w roku 2003 oraz 90,40% planowanych wydatków inwestycyjnych.

11 WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco: /w złotych/ 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO szkolenia rolników prace melioracyjne, konserwacje rowów składki na rzecz Izb Rolniczych prace konserwatorskie wodociągu w Rusowie, energia prace konserwatorskie wodociągu w Kukinii, energia wynagrodzenia i narzuty pracownika obsługi wodociągu w Rusowie DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ dopłata do ceny wody mieszkańcom gminy DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ naprawy dróg wiejskich, odśnieżanie utrzymanie ciągnika /zakup części, paliwo, remonty, ubezpieczenie/ DZIAŁ 630 TURYSTYKA a/ Promocja gminy Centrum Informacji Turystycznej: mapy przewodnik turystyczny mat.biurowe i śr.czystości 794 ubezpieczenie wyposażenia 220 rozmowy telefoniczne usługa reklamowa 463 umowa zlecenie Punkt Informacji Europejskiej ZUS 295 drukarka 314 flagi 408 aparat fotograficzny 150 mapy Ustronia Morskiego materiały biurowe 960

12 12 noclegi, przewodnik adaptacja pomieszczeń umowa zlecenia, oprawa muz. przejazdy kolejką Warsztaty Europejskie nagrody rzeczowe katalog Unii Europejskiej remont schodów wynajem sali konsumpcja wydanie przewodników turystycznych i map zakup materiałów reklamowych, udział w targach turystycznych, reklama, ubezpieczenie, wydanie Głosu Ustronia pobyt i upominki dla delegacji z zaprzyjaźnionej gminy z Niemiec oraz wyjazdy do Niemiec Szlak turystyczny b/ Pozostała działalność prowizja od opłaty miejscowej opłaty za energię, wodę i ścieki zakup leków, środków czystości, materiałów remont łodzi przejazdy, konsumpcja, pranie pościeli udział w zawodach remonty węzła sanitarnego pkt ratowniczy MUSZLA węzeł sanitarny - pkt ratowniczy RADAR (um.zlec. i awaria szaletów remonty zejść na plażę, ekspertyza kąpieliska, oświetlenie mola modernizacja i odbudowa zjazdu ubezpieczenie mienia, składka WOPR wynagrodzenia ratowników i pochodne (ZUS) utrzymanie szaletów publicznych szkody wyrządzone przez sztormy DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a/ różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych prace remontowe w budynkach: Osiedlowa 2a instalacja gazowa - B. Chrobrego 75 remont dachu - Kościuszki 20 wydzielenie łazienek - Kościuszki 20 stolarka okienna - B. Chrobrego 28 remont elewacji

13 13 - B. Chrobrego 56 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami wykreślenie hipoteki, wskazanie granic, wykup gruntu DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrzennego opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wynagrodzenia i narzuty wydatki na rzecz Rady Gminy wynagrodzenia oraz inkasa dla sołtysów odprawa pośmiertna wynagrodzenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego artykuły spożywcze, materiały okolicznościowe materiały biurowe i druki prenumerata i publikacje książkowe wyposażenie i środki czystości materiały do utrzymania budynku naprawa urządzeń biurowych delegacje, ryczałty samochodowe opłaty za energię, gaz, wodę środki ochrony pracy rozmowy telefoniczne opłaty pocztowe, opłaty komornicze, prowizje bankowe, opłaty skarbowe szkolenia pracowników opłaty sądowe ogłoszenia prasowe o przetargach ubezpieczenie mienia wynagrodzenie i narzuty za sprzątanie budynku obsługa ZETO DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy materiały, usługi, podróże służbowe związane z wyborami 1 620

14 14 - diety, materiały, usługi związane z referendum unijnym DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a/ Jednostki terenowe Policji zakup paliwa, wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego oraz dyżury nocne w Rewirze Dzielnicowych b/ Ochotnicze Straże Pożarne wynagrodzenia i narzuty remonty remizy w Ustroniu Morskim, części samochodowe, środki pożarnicze ubezpieczenie mienia i strażaków zakup paliwa opłaty za energię, wodę, gaz remonty, przeglądy samochodów, badania kierowców, utrzymanie OSP remont zbiornika OSP Rusowo DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO odsetki od zaciągniętych kredytów DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi diety członków Gminnej komisji ds. PiRPA opłaty za czasopisma, książki, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Rusowie oraz w Ustroniu Morskim opłaty za imprezy artystyczne, dofinansowanie wycieczek oraz pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, choinka dla dzieci wynagrodzenie pracownika Klubu Uśmiech składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy b/ Ośrodek Zdrowia

15 15 - wynagrodzenia i narzuty pracowników wynagrodzenie ginekologa i stomatologa opłaty za energię, gaz, wodę naprawy zakup środków czystości, drobne naprawy punkt lekarski w Rusowie DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA dodatki mieszkaniowe zatrudnienie repatriantów DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wywóz koszy ulicznych, opłata za ścieki oświetlenie miejscowości konserwacja oświetlenia wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych prowizja od opłaty targowej świadczenia BHP oraz ekwiwalenty na rzecz pracowników opłaty za energię spychanie śmieci na wysypisku opłata za składowanie odpadów opłata za korzystanie ze środowiska rozmowy telefoniczne, środki czystości zakup narzędzi i materiałów, paliwo do kosiarek utrzymanie zieleni DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja gminnych imprez kulturalnych DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT a/ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej dotacja dla NKS ASTRA - piłka nożna piłka siatkowa dotacja dla KMKL SZTORM 2 000

16 16 - dotacja dla Klubu Karate b/ Boisko sportowe bieżące utrzymanie stadionu wynagrodzenie i narzuty pracownika obsługi stadionu opłaty za energię, wodę i ścieki materiały do prowadzenia i utrzymania siłowni środki czystości 208 ubezpieczenie wyposażenia 320 wynagrodzenie umowa zlecenia i składki ZUS rozmowy telefoniczne 125 Jednostki organizacyjne Gminy poniosły następujące wydatki bieżące: Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Ustronie Morskie Rusowo Dokształcanie nauczycieli Ustronie Morskie Rusowo Wychowanie przedszkolne klasa 0 w Rusowie Gimnazjum Dowożenie uczniów do szkół Odpis na Fundusz Socjalny Emerytowanych Nauczycieli Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkole Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: Na zakończenie tej części opracowania przedkładam sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych przez podległe jednostki.

17 17 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE GMINY WYNIOSŁY: Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączonej - trzeciej części tabelarycznej. 3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE W roku 2003 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie zł, co stanowiło 90,40% planu oraz 27,35% ogółem wydatków budżetu. Poniżej informuję, na jakie zadania przeznaczono środki finansowe. Dział 010 ROLNICTWO Zakup hydroforni w Kukinii Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zakup kabin sanitarnych do Parku w Rusowie Zakup łodzi do ratownictwa Chodnik Wieniatowo II Droga Ku Morzu ul. Handlowa ul. Środkowa ul. Graniczna ul. Górna ul. Północna ul. Kolejowa Droga Wieniatowo ul. Krótka ul. Malechowska Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów wraz z budynkami położonymi w Wieniatowie od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

18 18 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup zestawów komputerowych Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Kserokopiarka do Gimnazjum Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Składowisko odpadów w Kukince Zakup kabin sanitarnych do Ustronia Morskiego Ochrona brzegu morskiego Kanalizacja Kukinia Kanalizacja Rusowo Wodociąg Koszalińska-Polna Kanalizacja Koszalińska Kanalizacja Zatorze Kanalizacja Gwizd Ciągnik Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zestaw komputerowy Dobudowa zakrystii przy zabytkowym kościele w Rusowie Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa zaplecza socjalnego stadionu Wiatrołap OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2003 ROKU WYNOSZĄ:

19 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. Na początku 2003 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości zł. Planowano przychody Wykonano przychody zł zł Planowano rozchody Wykonano rozchody zł zł W 2003 roku środki funduszu rozchodowano na następujące zadania: - zakup przyczepy do sprzątania gminy zł - dofinansowanie ścieżki turystyczno-rowerowej zł Stan środków planowanych na koniec roku zł Rzeczywisty stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień r. wyniósł: zł 5.1 INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta w trakcie roku zmieniono plan: 1. dochodów budżetowych zwiększając o łączną kwotę z tego: zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania zlecone

20 20 zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania własne wydatków budżetowych zmniejszając o łączną kwotę z tego: - zmniejszono wydatki własne zwiększono wydatki na zadania zlecone Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok Po dokonanych zmianach plan budżetu 2003 roku wyniósł: DOCHODY zł WYDATKI zł Nadwyżka budżetowa w kwocie zł przeznaczona została na spłatę kredytów. Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2003 wynosił zł. Natomiast na koniec roku zł. Kwota ta wynika ze spłaty kredytów zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie budżetu za rok 2003 przedstawia się następująco: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETOWA zł zł zł Nadwyżka budżetowa Wydatki Dochody

21 21 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY W 2003 roku w Gminie Ustronie Morskie odnotowano następujące zdarzenia : Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Urodzenia Zgony Małżeństwa Migracje (przemeldowania z innej gminy ) Emigracje (wymeldowanie za granicę) Wymeldowania z pobytu stałego Urodzenia Zgony Małżeństw a Migracje Emigracje Wymeldow ania

22 22 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW Lp. GRUPA WIEKOWA lat lat lat lat - kobiety lat - mężczyźni Powyżej 60 lat - kobiety Powyżej 65 lat - mężczyźni OGÓŁEM w tym - kobiety - mężczyźni STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI 2002 i 2003 rok NAZWA MIEJSCOWOŚCI BAGICZ GWIZD GRĄBNICA JAROMIERZYCE - - KUKINIA KUKINKA MALECHOWO OLSZYNA RUSOWO SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE WIENIOTOWO

23 23 2. BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO 1. W zakresie budownictwa i zagospodarowania przestrzennego : a/ w zakresie lokalizacji inwestycji : - wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 10 decyzji dotyczących budowy budynków mieszkalnych, - 12 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, - 4 pozwolenia na budowę budynków letniskowych, - 6 pozwoleń na budowę budynków letniskowych, - 1 pozwolenie na budowę inwestycji liniowej, b/ w zakresie zagospodarowania przestrzennego : - uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, - uchwalono zmianę w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie z przeznaczeniem terenu na farmę elektrowni wiatrowych 2. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska : a/ w zakresie ochrony środowiska : - zakupiono i zamontowano na słupach 50 szt. plastykowych koszy ulicznych, - zakupiono 50 szt. ocynkowanych koszy ulicznych, - zakupiono 100 szt. 110 l. ocynkowanych koszy z przeznaczeniem na plażę, - zakupiono cztery kabiny sanitarne oraz biopreparaty do tych kabin, - zakupiono 35 żelbetowych kompletów ławek parkowych, - zamontowano 6 szt. nowych ławek parkowych oraz 3 szt. wykonane prze Pana Molcana. b/ bieżące remonty : - pomalowano przed sezonem letnim 8 przystanków autobusowych / pięć z nich w trakcie sezonu pomalowano ponownie / oraz wymieniono w trzech przystankach wybite szyby, - przeprowadzono bieżące naprawy w 9 kabinach sanitarnych z malowaniem ich, - pomalowano i wyremontowano 7 wież ratowniczych, - przeprowadzono bieżący remont wszystkich zejść na plażę i moli oraz pomalowano balustrady, - usprawniono / zmodernizowano / dwa zejścia dla niepełnosprawnych przez wykonanie podwójnej poręczy / zejście przy muszli i ul. Nadbrzeżnej, - dokonano bieżących napraw ławek parkowych i ulicznych z malowaniem ich, - przeprowadzono remont punktów ratowniczych / Neptun, Nadbrzeżna, Centralna, Radar i Bolesława Chrobrego 63 /, - przeprowadzono remont szaletu Muszla oraz dokonano drobnych napraw w szalecie ul. Okrzei. c/ budowa zaplecza socjalnego stadionu : - wykonano stan surowy oraz wykończono parter obiektu z wykonaniem docieplenia. d/ oświetlenie uliczne :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok

Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok Szanowni Państwo Projekt uchwały został przygotowany na podstawie zbioru zadań. Przy ich wyborze, kierowałem się najważniejszymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr VI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. W 2014

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Krzykosy na 2008 rok

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Krzykosy na 2008 rok Objaśnienia do projektu budżetu gminy Krzykosy na 2008 rok Budżet gminy Krzykosy na 2008 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 13 257 375 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 18 163

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18

RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 29.792.088,21 29.636.528,52 99,48 DOCHODY MAJĄTKOWE 7.846.519,43 7.316.050,67 93,24 RAZEM 37.638.607,64 36.952.579,19 98,18 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2011 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2011 roku. Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/76/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 października 2011 r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2011 roku. Budżet gminy na 2011 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł Załączniki tabelaryczne obowiązkowe SPIS TRESCI ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ 46 Załącznik nr 2 DOCHODY BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 50 Załącznik nr 2 A DOCHODY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 r. nr IV/17/2010 przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo