3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34"

Transkrypt

1 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE REALIZACJA BUDŻETU GMINY DOCHODY DOTACJE CELOWE WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY 21 CZĘŚĆ II SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY USTRONIE MORSKIE W 2003 ROKU 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONNOŚĆ, OBRONA CYWILNA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA OPIEKA SPOŁECZNA OPIEKA ZDROWOTNA PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLE 54

2 2 1.1 WPROWADZENIE Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Ustroniu Morskim niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Wzorem lat ubiegłych sprawozdanie zawiera nie tylko wymagane ustawą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na koniec roku, lecz również szerszą informację na temat dokonań społeczno-gospodarczych realizowanych przez gminę w minionym roku. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2004r. został uchwalony w dniu 28 marca 2003r. uchwałą nr VI/28/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2003 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcie graficzne. Część pierwsza informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w części drugiej opracowania omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy w roku Ponadto w części trzeciej sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej oraz realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. Przedstawione poniżej podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego omówione szczegółowo zostały w dalszej części wprowadzenia. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach ROK 2003 ROK WSKAŻNIK % DYNAMIKA % WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Dochody własne ,9 100,6 115,1 136,5 Dotacje na zad. zlecone ,4 99,5 62,1 63,5 Subwencje ,0 100,0 106,8 106,8 DOCHODY ogółem ,2 100,5 110,7 126,0 Realizacja wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 ROK 2003 ROK WSKAŹNIK % DYNAMIKA % Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Wydatki bieżące ,8 96,5 109,7 112,9

3 3 Zadania zlecone ,4 96,7 62,1 61,6 Wydatki majątkowe ,9 90,4 122,6 158,7 WYDATKI ogółem: ,8 94,8 110,2 118,9 1.1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY Budżet Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi: Wykonanie budżetu ogółem Gminy Ustronie Morskie za 2003 rok przedstawia się następująco:

4 4 Dochody ogółem Dochody ogółem dochody własne dochody własne dotacje celowe dotacje celowe dotacje celowe na zad. realizowane dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Wydatki ogółem Wydatki ogółem wydatki własne wydatki własne zadanie zlecone zadanie zlecone wydatki na zad. realizowane wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Na dzień 31 grudnia 2003 roku budżet ogółem Gminy Ustronie Morskie zamknął się nadwyżką w wysokości zł REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK (w tys. zł) plan realizacja dochody wydatki wynik 1.2 DOCHODY Dochody budżetu Gminy za 2003 rok zostały zrealizowane w wysokości 100,5% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 jest wynikiem wyższym o 12,3 punktu procentowego. Oznacza to nominalne wpływy do budżetu o około 3 miliony zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy wyższym o 11% poziomie prognozowanych rocznych dochodów. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH

5 dotacje i subwencje podatki i opłaty lokalne udziały w podatkach budżetu państwa środki ze źródeł pozabudżetowych pozostałe dochody z majątku gminy Należy zaznaczyć, że dochody własne Gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w budżecie i wynoszą ogółem w 2003 roku zł, zostały zrealizowane w 102,07%. Dochody według ważniejszych źródeł w 2003r. przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Budżet Struktura w zł w % I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT ,22 1. podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadanych psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty miejscowej wpływy z opłaty administracyjnej podatek od czynności cywilnoprawnych

6 6 Podatek od nieruchomości stanowi 74,67% wpływów ogółem z podatków i opłat. Należy zwrócić uwagę na wzrost w 2003r. skutków obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień zaniechania podatku od nieruchomości. Dochody z tego podatku wzrosły w 2003 roku w porównaniu do roku poprzedniego Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w 2003 roku podatku od nieruchomości wynoszą: osoby fizyczne zł - 98 osób osoby prawne zł - 26 osób W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek rolny stanowi 3,02% wpływów ogółem z podatków i opłat. W tym podatku zauważa się tendencję wzrostową skutków obniżenia górnych stawek podatku, natomiast dochody z tego podatku, co roku są niższe Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w podatku rolnym wynoszą: osoby fizyczne zł - 87 osób

7 7 WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek od środków transportowych stanowi 0,40% wpływów ogółem z podatków i opłat. W okresie 3 ostatnich lat dochody przedstawiają się następująco: Dochody Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą: osoby fizyczne zł - 17 osób osoby prawne 648 zł - 1 osoba W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. Zaległości tych dochodów na koniec roku wynoszą: - podatek opłacany w formie karty podatkowej zł - opłata skarbowa zł Innym ważnym źródłem dochodu gminy w 2003r. były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zł. Analizując ten rodzaj dochodu należy zauważyć obniżenie wpływów do budżetu gminy w 2003r.: Podatek dochodowy od osób fizycznych

8 8 Podatek dochodowy od osób prawnych W 2003 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów 92,89% planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych nie zostały wykonane, ponieważ przedsiębiorcy rozliczając podatek za 2002r. wykazali kwoty do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Przyczyną takiej sytuacji jest trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających na terenie gminy, co odzwierciedla się na jej budżecie. W ubiegłym roku dochody z majątku gminy stanowiły kwotę zł, tj. 32,64% dochodów ogółem. Planowane wpływy zostały wykonane w 102,21% Dochody z majątku gminy Sprzedaż mienia planowano w wysokości: zł i zrealizowano kwotę zł sprzedając następujące nieruchomości: - grunty zabudowane położone w Bagiczu i Sianożętach, - działki o powierzchni łącznej 0,0694 ha przy ul. Okrzei, - nieruchomości przy ul. Polnej o pow. 2,45 ha (po wysypisku śmieci), - nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalno-usługowymi ul. Bolesława Chrobrego 54-56, - osiem działek letniskowych w Sianożętach przy ul. Wczasowej. Wpływy z dzierżaw wykonane zostały w 77,29% wyniosły kwotę zł. Natomiast 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne zalegały z wpłatami za dzierżawy na kwotę zł. Wpływy z czynszów mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych wykonane zostały w 59,42% stanowiąc kwotę: zł. Z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne zalega 40 osób na kwotę zł. Opłaty za wodę w Rusowie i Kukinii wykonane zostały w 223,84% na kwotę zł. Zaległości wyniosły kwotę zł. od 43 gospodarstw domowych. Pozostałe dochody własne w roku ubiegłym wykonano na kwotę: zł. Dochody te przedstawiały się następująco: wpływy z korzystania z siłowni wpływy opłaty za za zezwolenia usługi opiekuńcze na sprzedaż alkoholu wpływy opłata skarbowa za usługi ksero od wydanych zezwoleń i wpłaty za specyfikacje przetargowe

9 9 darowizny na rzecz gminy odsetki bankowe, za zwłokę, koszty upomnień wpływy Gminnego Ośrodka Kultury wpływy z Biblioteki wpływy z Przedszkola sprzedaż materiałów promocyjnych wpłaty za podział mieszkań bilety na wysypisko Razem: stanowią 3,82% dochodów ogółem. Dochody jednostek budżetowych gminy przeznaczone są na wydatki tych jednostek związane potrzebami. 2.2 DOTACJE CELOWE Poz osta łe doc hod y z prowadzoną działalnością i W roku 2003 otrzymano następujące dotacje celowe na kwotę złotych. - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zł - zadania własne gminy zł - dotacje z funduszy celowych zł Dotacje stanowią 4,12% dochodów ogółem, otrzymano 99,5%planowanych dotacji. Dotacje na zadania zlecone otrzymano w 99,5%, z tego: - administracja zł - wybory do izb rolniczych - 70 zł - aktualizacja spisu wyborców zł - wybory do Rad Gmin- uzupełniające zł - referendum unijne zł - wyprawki szkolne (zakup podręczników) zł - opieka społeczna zł - oświetlenie ulic zł Dotacje na zadania własne gminy otrzymano w 100% z przeznaczeniem na: - oświata zł - dodatki mieszkaniowe zł - dożywianie uczniów w szkołach zł Dotacje z funduszy celowych otrzymano na następujące zadania: - dotacja na warsztaty proeuropejskie zł - dotacja na warsztaty artystyczne MORKA zł - dotacja na bramę garażową do OSP Ustronie Morskie zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Parku

10 10 w Rusowie zł - na dofinansowanie pomocy dla rodzin po państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej zł Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła w roku ubiegłym zł i stanowiła 100% planowanych kwot, w tym: - część podstawowa zł - część podstawowa zł - część rekompensująca zł Analiza wykonania dochodów z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa w okresie trzech ostatnich lat pozwala zauważyć tendencję wzrostową subwencji oświatowej, która nie pokrywa jednak niezbędnych wydatków. Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 16,86%: część oświatowa część podstawowa część rekompensująca Gmina nasza otrzymała dodatkowe środki na podstawie porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w sprawie finansowania ochrony brzegu morskiego w Ustroniu Morskim w latach zawartego w dniu r. w wysokości zł. Ponadto zł Gmina otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy zaplecza stadionu sportowego. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączonej części tabelarycznej. 3.1 WYDATKI Wskaźnik realizacji wydatków za rok 2003 wyniósł 94,8% i jest większy o 7 pkt procentowych w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o zł. W ciągu roku 2003 wydano z budżetu Gminy o około 10,2% mniej na wydatki bieżące, niż w roku Wydatki te stanowiły 69,3% wydatków ogółem. Natomiast wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 6,8 pkt procentowego, co w porównaniu do roku poprzedniego daje większą kwotę o zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,35% wydatków ogółem w roku 2003 oraz 90,40% planowanych wydatków inwestycyjnych.

11 WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco: /w złotych/ 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO szkolenia rolników prace melioracyjne, konserwacje rowów składki na rzecz Izb Rolniczych prace konserwatorskie wodociągu w Rusowie, energia prace konserwatorskie wodociągu w Kukinii, energia wynagrodzenia i narzuty pracownika obsługi wodociągu w Rusowie DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ dopłata do ceny wody mieszkańcom gminy DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ naprawy dróg wiejskich, odśnieżanie utrzymanie ciągnika /zakup części, paliwo, remonty, ubezpieczenie/ DZIAŁ 630 TURYSTYKA a/ Promocja gminy Centrum Informacji Turystycznej: mapy przewodnik turystyczny mat.biurowe i śr.czystości 794 ubezpieczenie wyposażenia 220 rozmowy telefoniczne usługa reklamowa 463 umowa zlecenie Punkt Informacji Europejskiej ZUS 295 drukarka 314 flagi 408 aparat fotograficzny 150 mapy Ustronia Morskiego materiały biurowe 960

12 12 noclegi, przewodnik adaptacja pomieszczeń umowa zlecenia, oprawa muz. przejazdy kolejką Warsztaty Europejskie nagrody rzeczowe katalog Unii Europejskiej remont schodów wynajem sali konsumpcja wydanie przewodników turystycznych i map zakup materiałów reklamowych, udział w targach turystycznych, reklama, ubezpieczenie, wydanie Głosu Ustronia pobyt i upominki dla delegacji z zaprzyjaźnionej gminy z Niemiec oraz wyjazdy do Niemiec Szlak turystyczny b/ Pozostała działalność prowizja od opłaty miejscowej opłaty za energię, wodę i ścieki zakup leków, środków czystości, materiałów remont łodzi przejazdy, konsumpcja, pranie pościeli udział w zawodach remonty węzła sanitarnego pkt ratowniczy MUSZLA węzeł sanitarny - pkt ratowniczy RADAR (um.zlec. i awaria szaletów remonty zejść na plażę, ekspertyza kąpieliska, oświetlenie mola modernizacja i odbudowa zjazdu ubezpieczenie mienia, składka WOPR wynagrodzenia ratowników i pochodne (ZUS) utrzymanie szaletów publicznych szkody wyrządzone przez sztormy DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a/ różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych prace remontowe w budynkach: Osiedlowa 2a instalacja gazowa - B. Chrobrego 75 remont dachu - Kościuszki 20 wydzielenie łazienek - Kościuszki 20 stolarka okienna - B. Chrobrego 28 remont elewacji

13 13 - B. Chrobrego 56 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami wykreślenie hipoteki, wskazanie granic, wykup gruntu DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrzennego opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wynagrodzenia i narzuty wydatki na rzecz Rady Gminy wynagrodzenia oraz inkasa dla sołtysów odprawa pośmiertna wynagrodzenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego artykuły spożywcze, materiały okolicznościowe materiały biurowe i druki prenumerata i publikacje książkowe wyposażenie i środki czystości materiały do utrzymania budynku naprawa urządzeń biurowych delegacje, ryczałty samochodowe opłaty za energię, gaz, wodę środki ochrony pracy rozmowy telefoniczne opłaty pocztowe, opłaty komornicze, prowizje bankowe, opłaty skarbowe szkolenia pracowników opłaty sądowe ogłoszenia prasowe o przetargach ubezpieczenie mienia wynagrodzenie i narzuty za sprzątanie budynku obsługa ZETO DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy materiały, usługi, podróże służbowe związane z wyborami 1 620

14 14 - diety, materiały, usługi związane z referendum unijnym DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a/ Jednostki terenowe Policji zakup paliwa, wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego oraz dyżury nocne w Rewirze Dzielnicowych b/ Ochotnicze Straże Pożarne wynagrodzenia i narzuty remonty remizy w Ustroniu Morskim, części samochodowe, środki pożarnicze ubezpieczenie mienia i strażaków zakup paliwa opłaty za energię, wodę, gaz remonty, przeglądy samochodów, badania kierowców, utrzymanie OSP remont zbiornika OSP Rusowo DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO odsetki od zaciągniętych kredytów DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi diety członków Gminnej komisji ds. PiRPA opłaty za czasopisma, książki, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Rusowie oraz w Ustroniu Morskim opłaty za imprezy artystyczne, dofinansowanie wycieczek oraz pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, choinka dla dzieci wynagrodzenie pracownika Klubu Uśmiech składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy b/ Ośrodek Zdrowia

15 15 - wynagrodzenia i narzuty pracowników wynagrodzenie ginekologa i stomatologa opłaty za energię, gaz, wodę naprawy zakup środków czystości, drobne naprawy punkt lekarski w Rusowie DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA dodatki mieszkaniowe zatrudnienie repatriantów DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wywóz koszy ulicznych, opłata za ścieki oświetlenie miejscowości konserwacja oświetlenia wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych prowizja od opłaty targowej świadczenia BHP oraz ekwiwalenty na rzecz pracowników opłaty za energię spychanie śmieci na wysypisku opłata za składowanie odpadów opłata za korzystanie ze środowiska rozmowy telefoniczne, środki czystości zakup narzędzi i materiałów, paliwo do kosiarek utrzymanie zieleni DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja gminnych imprez kulturalnych DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT a/ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej dotacja dla NKS ASTRA - piłka nożna piłka siatkowa dotacja dla KMKL SZTORM 2 000

16 16 - dotacja dla Klubu Karate b/ Boisko sportowe bieżące utrzymanie stadionu wynagrodzenie i narzuty pracownika obsługi stadionu opłaty za energię, wodę i ścieki materiały do prowadzenia i utrzymania siłowni środki czystości 208 ubezpieczenie wyposażenia 320 wynagrodzenie umowa zlecenia i składki ZUS rozmowy telefoniczne 125 Jednostki organizacyjne Gminy poniosły następujące wydatki bieżące: Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Ustronie Morskie Rusowo Dokształcanie nauczycieli Ustronie Morskie Rusowo Wychowanie przedszkolne klasa 0 w Rusowie Gimnazjum Dowożenie uczniów do szkół Odpis na Fundusz Socjalny Emerytowanych Nauczycieli Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkole Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: Na zakończenie tej części opracowania przedkładam sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych przez podległe jednostki.

17 17 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE GMINY WYNIOSŁY: Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączonej - trzeciej części tabelarycznej. 3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE W roku 2003 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie zł, co stanowiło 90,40% planu oraz 27,35% ogółem wydatków budżetu. Poniżej informuję, na jakie zadania przeznaczono środki finansowe. Dział 010 ROLNICTWO Zakup hydroforni w Kukinii Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zakup kabin sanitarnych do Parku w Rusowie Zakup łodzi do ratownictwa Chodnik Wieniatowo II Droga Ku Morzu ul. Handlowa ul. Środkowa ul. Graniczna ul. Górna ul. Północna ul. Kolejowa Droga Wieniatowo ul. Krótka ul. Malechowska Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów wraz z budynkami położonymi w Wieniatowie od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

18 18 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup zestawów komputerowych Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Kserokopiarka do Gimnazjum Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Składowisko odpadów w Kukince Zakup kabin sanitarnych do Ustronia Morskiego Ochrona brzegu morskiego Kanalizacja Kukinia Kanalizacja Rusowo Wodociąg Koszalińska-Polna Kanalizacja Koszalińska Kanalizacja Zatorze Kanalizacja Gwizd Ciągnik Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zestaw komputerowy Dobudowa zakrystii przy zabytkowym kościele w Rusowie Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa zaplecza socjalnego stadionu Wiatrołap OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2003 ROKU WYNOSZĄ:

19 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. Na początku 2003 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości zł. Planowano przychody Wykonano przychody zł zł Planowano rozchody Wykonano rozchody zł zł W 2003 roku środki funduszu rozchodowano na następujące zadania: - zakup przyczepy do sprzątania gminy zł - dofinansowanie ścieżki turystyczno-rowerowej zł Stan środków planowanych na koniec roku zł Rzeczywisty stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień r. wyniósł: zł 5.1 INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta w trakcie roku zmieniono plan: 1. dochodów budżetowych zwiększając o łączną kwotę z tego: zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania zlecone

20 20 zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania własne wydatków budżetowych zmniejszając o łączną kwotę z tego: - zmniejszono wydatki własne zwiększono wydatki na zadania zlecone Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok Po dokonanych zmianach plan budżetu 2003 roku wyniósł: DOCHODY zł WYDATKI zł Nadwyżka budżetowa w kwocie zł przeznaczona została na spłatę kredytów. Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2003 wynosił zł. Natomiast na koniec roku zł. Kwota ta wynika ze spłaty kredytów zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie budżetu za rok 2003 przedstawia się następująco: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETOWA zł zł zł Nadwyżka budżetowa Wydatki Dochody

21 21 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY W 2003 roku w Gminie Ustronie Morskie odnotowano następujące zdarzenia : Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Urodzenia Zgony Małżeństwa Migracje (przemeldowania z innej gminy ) Emigracje (wymeldowanie za granicę) Wymeldowania z pobytu stałego Urodzenia Zgony Małżeństw a Migracje Emigracje Wymeldow ania

22 22 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW Lp. GRUPA WIEKOWA lat lat lat lat - kobiety lat - mężczyźni Powyżej 60 lat - kobiety Powyżej 65 lat - mężczyźni OGÓŁEM w tym - kobiety - mężczyźni STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI 2002 i 2003 rok NAZWA MIEJSCOWOŚCI BAGICZ GWIZD GRĄBNICA JAROMIERZYCE - - KUKINIA KUKINKA MALECHOWO OLSZYNA RUSOWO SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE WIENIOTOWO

23 23 2. BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO 1. W zakresie budownictwa i zagospodarowania przestrzennego : a/ w zakresie lokalizacji inwestycji : - wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 10 decyzji dotyczących budowy budynków mieszkalnych, - 12 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, - 4 pozwolenia na budowę budynków letniskowych, - 6 pozwoleń na budowę budynków letniskowych, - 1 pozwolenie na budowę inwestycji liniowej, b/ w zakresie zagospodarowania przestrzennego : - uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, - uchwalono zmianę w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie z przeznaczeniem terenu na farmę elektrowni wiatrowych 2. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska : a/ w zakresie ochrony środowiska : - zakupiono i zamontowano na słupach 50 szt. plastykowych koszy ulicznych, - zakupiono 50 szt. ocynkowanych koszy ulicznych, - zakupiono 100 szt. 110 l. ocynkowanych koszy z przeznaczeniem na plażę, - zakupiono cztery kabiny sanitarne oraz biopreparaty do tych kabin, - zakupiono 35 żelbetowych kompletów ławek parkowych, - zamontowano 6 szt. nowych ławek parkowych oraz 3 szt. wykonane prze Pana Molcana. b/ bieżące remonty : - pomalowano przed sezonem letnim 8 przystanków autobusowych / pięć z nich w trakcie sezonu pomalowano ponownie / oraz wymieniono w trzech przystankach wybite szyby, - przeprowadzono bieżące naprawy w 9 kabinach sanitarnych z malowaniem ich, - pomalowano i wyremontowano 7 wież ratowniczych, - przeprowadzono bieżący remont wszystkich zejść na plażę i moli oraz pomalowano balustrady, - usprawniono / zmodernizowano / dwa zejścia dla niepełnosprawnych przez wykonanie podwójnej poręczy / zejście przy muszli i ul. Nadbrzeżnej, - dokonano bieżących napraw ławek parkowych i ulicznych z malowaniem ich, - przeprowadzono remont punktów ratowniczych / Neptun, Nadbrzeżna, Centralna, Radar i Bolesława Chrobrego 63 /, - przeprowadzono remont szaletu Muszla oraz dokonano drobnych napraw w szalecie ul. Okrzei. c/ budowa zaplecza socjalnego stadionu : - wykonano stan surowy oraz wykończono parter obiektu z wykonaniem docieplenia. d/ oświetlenie uliczne :