3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34"

Transkrypt

1 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE REALIZACJA BUDŻETU GMINY DOCHODY DOTACJE CELOWE WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY 21 CZĘŚĆ II SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY USTRONIE MORSKIE W 2003 ROKU 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONNOŚĆ, OBRONA CYWILNA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA OPIEKA SPOŁECZNA OPIEKA ZDROWOTNA PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLE 54

2 2 1.1 WPROWADZENIE Wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Ustroniu Morskim niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Wzorem lat ubiegłych sprawozdanie zawiera nie tylko wymagane ustawą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na koniec roku, lecz również szerszą informację na temat dokonań społeczno-gospodarczych realizowanych przez gminę w minionym roku. Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2004r. został uchwalony w dniu 28 marca 2003r. uchwałą nr VI/28/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2003 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcie graficzne. Część pierwsza informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w części drugiej opracowania omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy w roku Ponadto w części trzeciej sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej oraz realizację wieloletnich programów inwestycyjnych. Przedstawione poniżej podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego omówione szczegółowo zostały w dalszej części wprowadzenia. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach ROK 2003 ROK WSKAŻNIK % DYNAMIKA % WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Dochody własne ,9 100,6 115,1 136,5 Dotacje na zad. zlecone ,4 99,5 62,1 63,5 Subwencje ,0 100,0 106,8 106,8 DOCHODY ogółem ,2 100,5 110,7 126,0 Realizacja wydatków ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach WYSZCZEGÓLNIENIE 2002 ROK 2003 ROK WSKAŹNIK % DYNAMIKA % Plan Wyk. Plan Wyk. (3:2) (5:4) (4:2) (5:3) Wydatki bieżące ,8 96,5 109,7 112,9

3 3 Zadania zlecone ,4 96,7 62,1 61,6 Wydatki majątkowe ,9 90,4 122,6 158,7 WYDATKI ogółem: ,8 94,8 110,2 118,9 1.1 REALIZACJA BUDŻETU GMINY Budżet Gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi: Wykonanie budżetu ogółem Gminy Ustronie Morskie za 2003 rok przedstawia się następująco:

4 4 Dochody ogółem Dochody ogółem dochody własne dochody własne dotacje celowe dotacje celowe dotacje celowe na zad. realizowane dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Wydatki ogółem Wydatki ogółem wydatki własne wydatki własne zadanie zlecone zadanie zlecone wydatki na zad. realizowane wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień na mocy porozumień Na dzień 31 grudnia 2003 roku budżet ogółem Gminy Ustronie Morskie zamknął się nadwyżką w wysokości zł REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2003 ROK (w tys. zł) plan realizacja dochody wydatki wynik 1.2 DOCHODY Dochody budżetu Gminy za 2003 rok zostały zrealizowane w wysokości 100,5% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 jest wynikiem wyższym o 12,3 punktu procentowego. Oznacza to nominalne wpływy do budżetu o około 3 miliony zł wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przy wyższym o 11% poziomie prognozowanych rocznych dochodów. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH

5 dotacje i subwencje podatki i opłaty lokalne udziały w podatkach budżetu państwa środki ze źródeł pozabudżetowych pozostałe dochody z majątku gminy Należy zaznaczyć, że dochody własne Gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w budżecie i wynoszą ogółem w 2003 roku zł, zostały zrealizowane w 102,07%. Dochody według ważniejszych źródeł w 2003r. przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Budżet Struktura w zł w % I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT ,22 1. podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadanych psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty miejscowej wpływy z opłaty administracyjnej podatek od czynności cywilnoprawnych

6 6 Podatek od nieruchomości stanowi 74,67% wpływów ogółem z podatków i opłat. Należy zwrócić uwagę na wzrost w 2003r. skutków obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień zaniechania podatku od nieruchomości. Dochody z tego podatku wzrosły w 2003 roku w porównaniu do roku poprzedniego Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w 2003 roku podatku od nieruchomości wynoszą: osoby fizyczne zł - 98 osób osoby prawne zł - 26 osób W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek rolny stanowi 3,02% wpływów ogółem z podatków i opłat. W tym podatku zauważa się tendencję wzrostową skutków obniżenia górnych stawek podatku, natomiast dochody z tego podatku, co roku są niższe Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku Dochody Zaległości w podatku rolnym wynoszą: osoby fizyczne zł - 87 osób

7 7 WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Podatek od środków transportowych stanowi 0,40% wpływów ogółem z podatków i opłat. W okresie 3 ostatnich lat dochody przedstawiają się następująco: Dochody Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą: osoby fizyczne zł - 17 osób osoby prawne 648 zł - 1 osoba W 2003 roku prowadzono następujące postępowanie egzekucyjne: WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE OSOBY FIZYCZNE OSOBY PRAWNE ilość kwota ilość kwota WYEGZEKWOWANE NALEŻNOŚCI Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Skarbowy. Zaległości tych dochodów na koniec roku wynoszą: - podatek opłacany w formie karty podatkowej zł - opłata skarbowa zł Innym ważnym źródłem dochodu gminy w 2003r. były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: zł. Analizując ten rodzaj dochodu należy zauważyć obniżenie wpływów do budżetu gminy w 2003r.: Podatek dochodowy od osób fizycznych

8 8 Podatek dochodowy od osób prawnych W 2003 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów 92,89% planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych nie zostały wykonane, ponieważ przedsiębiorcy rozliczając podatek za 2002r. wykazali kwoty do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Przyczyną takiej sytuacji jest trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw działających na terenie gminy, co odzwierciedla się na jej budżecie. W ubiegłym roku dochody z majątku gminy stanowiły kwotę zł, tj. 32,64% dochodów ogółem. Planowane wpływy zostały wykonane w 102,21% Dochody z majątku gminy Sprzedaż mienia planowano w wysokości: zł i zrealizowano kwotę zł sprzedając następujące nieruchomości: - grunty zabudowane położone w Bagiczu i Sianożętach, - działki o powierzchni łącznej 0,0694 ha przy ul. Okrzei, - nieruchomości przy ul. Polnej o pow. 2,45 ha (po wysypisku śmieci), - nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalno-usługowymi ul. Bolesława Chrobrego 54-56, - osiem działek letniskowych w Sianożętach przy ul. Wczasowej. Wpływy z dzierżaw wykonane zostały w 77,29% wyniosły kwotę zł. Natomiast 36 osób fizycznych i 2 osoby prawne zalegały z wpłatami za dzierżawy na kwotę zł. Wpływy z czynszów mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych wykonane zostały w 59,42% stanowiąc kwotę: zł. Z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne zalega 40 osób na kwotę zł. Opłaty za wodę w Rusowie i Kukinii wykonane zostały w 223,84% na kwotę zł. Zaległości wyniosły kwotę zł. od 43 gospodarstw domowych. Pozostałe dochody własne w roku ubiegłym wykonano na kwotę: zł. Dochody te przedstawiały się następująco: wpływy z korzystania z siłowni wpływy opłaty za za zezwolenia usługi opiekuńcze na sprzedaż alkoholu wpływy opłata skarbowa za usługi ksero od wydanych zezwoleń i wpłaty za specyfikacje przetargowe

9 9 darowizny na rzecz gminy odsetki bankowe, za zwłokę, koszty upomnień wpływy Gminnego Ośrodka Kultury wpływy z Biblioteki wpływy z Przedszkola sprzedaż materiałów promocyjnych wpłaty za podział mieszkań bilety na wysypisko Razem: stanowią 3,82% dochodów ogółem. Dochody jednostek budżetowych gminy przeznaczone są na wydatki tych jednostek związane potrzebami. 2.2 DOTACJE CELOWE Poz osta łe doc hod y z prowadzoną działalnością i W roku 2003 otrzymano następujące dotacje celowe na kwotę złotych. - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zł - zadania własne gminy zł - dotacje z funduszy celowych zł Dotacje stanowią 4,12% dochodów ogółem, otrzymano 99,5%planowanych dotacji. Dotacje na zadania zlecone otrzymano w 99,5%, z tego: - administracja zł - wybory do izb rolniczych - 70 zł - aktualizacja spisu wyborców zł - wybory do Rad Gmin- uzupełniające zł - referendum unijne zł - wyprawki szkolne (zakup podręczników) zł - opieka społeczna zł - oświetlenie ulic zł Dotacje na zadania własne gminy otrzymano w 100% z przeznaczeniem na: - oświata zł - dodatki mieszkaniowe zł - dożywianie uczniów w szkołach zł Dotacje z funduszy celowych otrzymano na następujące zadania: - dotacja na warsztaty proeuropejskie zł - dotacja na warsztaty artystyczne MORKA zł - dotacja na bramę garażową do OSP Ustronie Morskie zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Parku

10 10 w Rusowie zł - na dofinansowanie pomocy dla rodzin po państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej zł Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła w roku ubiegłym zł i stanowiła 100% planowanych kwot, w tym: - część podstawowa zł - część podstawowa zł - część rekompensująca zł Analiza wykonania dochodów z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa w okresie trzech ostatnich lat pozwala zauważyć tendencję wzrostową subwencji oświatowej, która nie pokrywa jednak niezbędnych wydatków. Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 16,86%: część oświatowa część podstawowa część rekompensująca Gmina nasza otrzymała dodatkowe środki na podstawie porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w sprawie finansowania ochrony brzegu morskiego w Ustroniu Morskim w latach zawartego w dniu r. w wysokości zł. Ponadto zł Gmina otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy zaplecza stadionu sportowego. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączonej części tabelarycznej. 3.1 WYDATKI Wskaźnik realizacji wydatków za rok 2003 wyniósł 94,8% i jest większy o 7 pkt procentowych w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o zł. W ciągu roku 2003 wydano z budżetu Gminy o około 10,2% mniej na wydatki bieżące, niż w roku Wydatki te stanowiły 69,3% wydatków ogółem. Natomiast wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 6,8 pkt procentowego, co w porównaniu do roku poprzedniego daje większą kwotę o zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,35% wydatków ogółem w roku 2003 oraz 90,40% planowanych wydatków inwestycyjnych.

11 WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco: /w złotych/ 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO szkolenia rolników prace melioracyjne, konserwacje rowów składki na rzecz Izb Rolniczych prace konserwatorskie wodociągu w Rusowie, energia prace konserwatorskie wodociągu w Kukinii, energia wynagrodzenia i narzuty pracownika obsługi wodociągu w Rusowie DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ dopłata do ceny wody mieszkańcom gminy DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ naprawy dróg wiejskich, odśnieżanie utrzymanie ciągnika /zakup części, paliwo, remonty, ubezpieczenie/ DZIAŁ 630 TURYSTYKA a/ Promocja gminy Centrum Informacji Turystycznej: mapy przewodnik turystyczny mat.biurowe i śr.czystości 794 ubezpieczenie wyposażenia 220 rozmowy telefoniczne usługa reklamowa 463 umowa zlecenie Punkt Informacji Europejskiej ZUS 295 drukarka 314 flagi 408 aparat fotograficzny 150 mapy Ustronia Morskiego materiały biurowe 960

12 12 noclegi, przewodnik adaptacja pomieszczeń umowa zlecenia, oprawa muz. przejazdy kolejką Warsztaty Europejskie nagrody rzeczowe katalog Unii Europejskiej remont schodów wynajem sali konsumpcja wydanie przewodników turystycznych i map zakup materiałów reklamowych, udział w targach turystycznych, reklama, ubezpieczenie, wydanie Głosu Ustronia pobyt i upominki dla delegacji z zaprzyjaźnionej gminy z Niemiec oraz wyjazdy do Niemiec Szlak turystyczny b/ Pozostała działalność prowizja od opłaty miejscowej opłaty za energię, wodę i ścieki zakup leków, środków czystości, materiałów remont łodzi przejazdy, konsumpcja, pranie pościeli udział w zawodach remonty węzła sanitarnego pkt ratowniczy MUSZLA węzeł sanitarny - pkt ratowniczy RADAR (um.zlec. i awaria szaletów remonty zejść na plażę, ekspertyza kąpieliska, oświetlenie mola modernizacja i odbudowa zjazdu ubezpieczenie mienia, składka WOPR wynagrodzenia ratowników i pochodne (ZUS) utrzymanie szaletów publicznych szkody wyrządzone przez sztormy DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a/ różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych prace remontowe w budynkach: Osiedlowa 2a instalacja gazowa - B. Chrobrego 75 remont dachu - Kościuszki 20 wydzielenie łazienek - Kościuszki 20 stolarka okienna - B. Chrobrego 28 remont elewacji

13 13 - B. Chrobrego 56 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami wykreślenie hipoteki, wskazanie granic, wykup gruntu DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plany zagospodarowania przestrzennego opracowania geodezyjne, wyceny nieruchomości DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wynagrodzenia i narzuty wydatki na rzecz Rady Gminy wynagrodzenia oraz inkasa dla sołtysów odprawa pośmiertna wynagrodzenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego artykuły spożywcze, materiały okolicznościowe materiały biurowe i druki prenumerata i publikacje książkowe wyposażenie i środki czystości materiały do utrzymania budynku naprawa urządzeń biurowych delegacje, ryczałty samochodowe opłaty za energię, gaz, wodę środki ochrony pracy rozmowy telefoniczne opłaty pocztowe, opłaty komornicze, prowizje bankowe, opłaty skarbowe szkolenia pracowników opłaty sądowe ogłoszenia prasowe o przetargach ubezpieczenie mienia wynagrodzenie i narzuty za sprzątanie budynku obsługa ZETO DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy materiały, usługi, podróże służbowe związane z wyborami 1 620

14 14 - diety, materiały, usługi związane z referendum unijnym DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a/ Jednostki terenowe Policji zakup paliwa, wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego oraz dyżury nocne w Rewirze Dzielnicowych b/ Ochotnicze Straże Pożarne wynagrodzenia i narzuty remonty remizy w Ustroniu Morskim, części samochodowe, środki pożarnicze ubezpieczenie mienia i strażaków zakup paliwa opłaty za energię, wodę, gaz remonty, przeglądy samochodów, badania kierowców, utrzymanie OSP remont zbiornika OSP Rusowo DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO odsetki od zaciągniętych kredytów DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi diety członków Gminnej komisji ds. PiRPA opłaty za czasopisma, książki, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Rusowie oraz w Ustroniu Morskim opłaty za imprezy artystyczne, dofinansowanie wycieczek oraz pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, choinka dla dzieci wynagrodzenie pracownika Klubu Uśmiech składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy b/ Ośrodek Zdrowia

15 15 - wynagrodzenia i narzuty pracowników wynagrodzenie ginekologa i stomatologa opłaty za energię, gaz, wodę naprawy zakup środków czystości, drobne naprawy punkt lekarski w Rusowie DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA dodatki mieszkaniowe zatrudnienie repatriantów DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wywóz koszy ulicznych, opłata za ścieki oświetlenie miejscowości konserwacja oświetlenia wynagrodzenia i narzuty pracowników gospodarczych prowizja od opłaty targowej świadczenia BHP oraz ekwiwalenty na rzecz pracowników opłaty za energię spychanie śmieci na wysypisku opłata za składowanie odpadów opłata za korzystanie ze środowiska rozmowy telefoniczne, środki czystości zakup narzędzi i materiałów, paliwo do kosiarek utrzymanie zieleni DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja gminnych imprez kulturalnych DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT a/ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej dotacja dla NKS ASTRA - piłka nożna piłka siatkowa dotacja dla KMKL SZTORM 2 000

16 16 - dotacja dla Klubu Karate b/ Boisko sportowe bieżące utrzymanie stadionu wynagrodzenie i narzuty pracownika obsługi stadionu opłaty za energię, wodę i ścieki materiały do prowadzenia i utrzymania siłowni środki czystości 208 ubezpieczenie wyposażenia 320 wynagrodzenie umowa zlecenia i składki ZUS rozmowy telefoniczne 125 Jednostki organizacyjne Gminy poniosły następujące wydatki bieżące: Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Ustronie Morskie Rusowo Dokształcanie nauczycieli Ustronie Morskie Rusowo Wychowanie przedszkolne klasa 0 w Rusowie Gimnazjum Dowożenie uczniów do szkół Odpis na Fundusz Socjalny Emerytowanych Nauczycieli Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkole Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka RAZEM JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: Na zakończenie tej części opracowania przedkładam sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych przez podległe jednostki.

17 17 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE GMINY WYNIOSŁY: Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w załączonej - trzeciej części tabelarycznej. 3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE W roku 2003 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie zł, co stanowiło 90,40% planu oraz 27,35% ogółem wydatków budżetu. Poniżej informuję, na jakie zadania przeznaczono środki finansowe. Dział 010 ROLNICTWO Zakup hydroforni w Kukinii Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zakup kabin sanitarnych do Parku w Rusowie Zakup łodzi do ratownictwa Chodnik Wieniatowo II Droga Ku Morzu ul. Handlowa ul. Środkowa ul. Graniczna ul. Górna ul. Północna ul. Kolejowa Droga Wieniatowo ul. Krótka ul. Malechowska Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów wraz z budynkami położonymi w Wieniatowie od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

18 18 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup zestawów komputerowych Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Kserokopiarka do Gimnazjum Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Składowisko odpadów w Kukince Zakup kabin sanitarnych do Ustronia Morskiego Ochrona brzegu morskiego Kanalizacja Kukinia Kanalizacja Rusowo Wodociąg Koszalińska-Polna Kanalizacja Koszalińska Kanalizacja Zatorze Kanalizacja Gwizd Ciągnik Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zestaw komputerowy Dobudowa zakrystii przy zabytkowym kościele w Rusowie Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa zaplecza socjalnego stadionu Wiatrołap OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2003 ROKU WYNOSZĄ:

19 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Został utworzony na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska a jego funkcjonowanie zostało podtrzymane przez obowiązującą od 1 października 2001 roku ustawę Prawo ochrony środowiska. Jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a jego przychody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami są wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie cytowanej ustawy oraz przepisów szczególnych. Przeznaczenie środków funduszu jest ściśle określone w ustawie Prawo ochrony środowiska. Na początku 2003 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości zł. Planowano przychody Wykonano przychody zł zł Planowano rozchody Wykonano rozchody zł zł W 2003 roku środki funduszu rozchodowano na następujące zadania: - zakup przyczepy do sprzątania gminy zł - dofinansowanie ścieżki turystyczno-rowerowej zł Stan środków planowanych na koniec roku zł Rzeczywisty stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień r. wyniósł: zł 5.1 INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta w trakcie roku zmieniono plan: 1. dochodów budżetowych zwiększając o łączną kwotę z tego: zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania zlecone

20 20 zwiększono dochody z realizacji: -dotacji na zadania własne wydatków budżetowych zmniejszając o łączną kwotę z tego: - zmniejszono wydatki własne zwiększono wydatki na zadania zlecone Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok Po dokonanych zmianach plan budżetu 2003 roku wyniósł: DOCHODY zł WYDATKI zł Nadwyżka budżetowa w kwocie zł przeznaczona została na spłatę kredytów. Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2003 wynosił zł. Natomiast na koniec roku zł. Kwota ta wynika ze spłaty kredytów zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie budżetu za rok 2003 przedstawia się następująco: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETOWA zł zł zł Nadwyżka budżetowa Wydatki Dochody

21 21 1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY W 2003 roku w Gminie Ustronie Morskie odnotowano następujące zdarzenia : Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Urodzenia Zgony Małżeństwa Migracje (przemeldowania z innej gminy ) Emigracje (wymeldowanie za granicę) Wymeldowania z pobytu stałego Urodzenia Zgony Małżeństw a Migracje Emigracje Wymeldow ania

22 22 STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW Lp. GRUPA WIEKOWA lat lat lat lat - kobiety lat - mężczyźni Powyżej 60 lat - kobiety Powyżej 65 lat - mężczyźni OGÓŁEM w tym - kobiety - mężczyźni STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI 2002 i 2003 rok NAZWA MIEJSCOWOŚCI BAGICZ GWIZD GRĄBNICA JAROMIERZYCE - - KUKINIA KUKINKA MALECHOWO OLSZYNA RUSOWO SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE WIENIOTOWO

23 23 2. BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I DROGOWNICTWO 1. W zakresie budownictwa i zagospodarowania przestrzennego : a/ w zakresie lokalizacji inwestycji : - wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 10 decyzji dotyczących budowy budynków mieszkalnych, - 12 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, - 4 pozwolenia na budowę budynków letniskowych, - 6 pozwoleń na budowę budynków letniskowych, - 1 pozwolenie na budowę inwestycji liniowej, b/ w zakresie zagospodarowania przestrzennego : - uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, - uchwalono zmianę w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie z przeznaczeniem terenu na farmę elektrowni wiatrowych 2. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska : a/ w zakresie ochrony środowiska : - zakupiono i zamontowano na słupach 50 szt. plastykowych koszy ulicznych, - zakupiono 50 szt. ocynkowanych koszy ulicznych, - zakupiono 100 szt. 110 l. ocynkowanych koszy z przeznaczeniem na plażę, - zakupiono cztery kabiny sanitarne oraz biopreparaty do tych kabin, - zakupiono 35 żelbetowych kompletów ławek parkowych, - zamontowano 6 szt. nowych ławek parkowych oraz 3 szt. wykonane prze Pana Molcana. b/ bieżące remonty : - pomalowano przed sezonem letnim 8 przystanków autobusowych / pięć z nich w trakcie sezonu pomalowano ponownie / oraz wymieniono w trzech przystankach wybite szyby, - przeprowadzono bieżące naprawy w 9 kabinach sanitarnych z malowaniem ich, - pomalowano i wyremontowano 7 wież ratowniczych, - przeprowadzono bieżący remont wszystkich zejść na plażę i moli oraz pomalowano balustrady, - usprawniono / zmodernizowano / dwa zejścia dla niepełnosprawnych przez wykonanie podwójnej poręczy / zejście przy muszli i ul. Nadbrzeżnej, - dokonano bieżących napraw ławek parkowych i ulicznych z malowaniem ich, - przeprowadzono remont punktów ratowniczych / Neptun, Nadbrzeżna, Centralna, Radar i Bolesława Chrobrego 63 /, - przeprowadzono remont szaletu Muszla oraz dokonano drobnych napraw w szalecie ul. Okrzei. c/ budowa zaplecza socjalnego stadionu : - wykonano stan surowy oraz wykończono parter obiektu z wykonaniem docieplenia. d/ oświetlenie uliczne :

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo