PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik"

Transkrypt

1 PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością Tel. (071) Norma ISO 9001:2000 Systemy zarządzania jakością Wymagania 2 1

2 ISO 9001: Spis treści 0 Wprowadzenie 1 Zakres normy 2 Norma powołana 3 Terminy i definicje 4 System zarządzania jakością 5 Odpowiedzialność kierownictwa 6 Zarządzanie zasobami 7 Realizacja wyrobu 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 3 ISO 9001: 2000 Model systemu Ciągłe Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością KLIENCI Odpowiedzialność kierownictwa KLIENCI Zarządzanie zasobami Pomiary, analiza, doskonalenie Zadowo lenie Wymaga nia WEJŚCIE Realizacja wyrobu Wyró b WYJŚCIE 4 2

3 ISO 9001: 2000 ZAKRES NORMY (1) Postanowienia ogólne (1.1)... ciągła zdolność dostarczania wyrobów spełniających wymagania klienta oraz wymagania zawarte w przepisach zadowolenie klienta, uzyskiwane drogą efektywnego wdrożenia systemu, zawierającego procesy stałego doskonalenia, zapewniającego zgodność z wymaganiami klienta oraz z wymaganiami przepisów 5 ISO 9001: Zastosowanie (1.2) Wszystkie wymagania normy powinny być stosowane w każdej organizacji, niezależnie od jej typu, wielkości i dostarczanego wyrobu Ewentualne wyłączenia - ze względu na charakter organizacji - mogą dotyczyć tylko wymagań zawartych w rozdz. 7 Można pominąć jedynie te wymagania, które nie mają wpływu na odpowiedzialność organizacji za oraz jej zdolność do dostarczania wyrobu zgodnego z oczekiwaniami klienta oraz z mającymi zastosowanie przepisami... Gdy wyłączenia mają szerszy zakres, niemożliwe jest stwierdzenie zgodności z normą 6 3

4 ISO 9001: Zastosowanie (1.2) Możliwe wyłączenia (najczęściej stosowane): 7.3 (projektowanie i rozwój) jeżeli organizacja nie ponosi odpowiedzialności za projektowanie dostarczanych wyrobów; (identyfikacja i identyfikowalność) np. może być pominięta identyfikacja, 7 ISO 9001: Zastosowanie (1.2) Możliwe wyłączenia (własność klienta) jeżeli organizacja nie wykorzystuje własności klienta w swoich wyrobach lub w procesach (Uwaga - dokumentacja dostarczona przez klienta!) 7.6 (nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów) jeżeli nie ma potrzeby stosowania takiego wyposażenia do udowodnienia zgodności wyrobu (np. niektóre usługi) 8 4

5 ISO 9001: Zastosowanie (1.2) Możliwe niezgodności: brak uzasadnienia wyłączeń w księdze jakości jeżeli uzasadnieniem jest fakt, że takiego wymagania nie obejmowały normy edycji 94 oraz, że nie były one objęte wcześniejszym systemem jeżeli uzasadnieniem jest fakt, że takie wymagania nie jest objęte przepisami, ale jego niespełnienie ma wpływ na zgodność z wymaganiami klienta 9 ISO 9001: 2000 NORMA POWOŁANA (2) W tekście normy stosowane są powołania na inne normy. Są to powołania datowane i niedatowane. Powołanie datowane oznacza identyfikowanie jej numerem referencyjnym, obejmującym wskazanie roku lub daty publikacji. W świetle tego powołania późniejsza nowelizacja normy powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania (np. ISO 9001:1994). Powołanie niedatowane oznacza identyfikowanie jej numerem, bez wskazania roku lub daty publikacji; ma wówczas zastosowanie ostatnie wydanie (łącznie ze zmianami) powołanej normy (np. ISO 9001); w tym przypadku chodzi o normę ISO 9001:

6 ISO 9001: 2000 TERMINY I DEFINICJE (3) W normie ISO 9001:2000 stosuje się terminy i definicje podane w normie terminologicznej ISO Dodatkowo wprowadzono: ORGANIZACJA jednostka, do której odnoszą się wymagania niniejszej normy ISO 9001:2000. WYRÓB w niniejszej normie oznacza również USŁUGĘ. DOSTAWCA ORGANIZACJA KLIENT 11 ISO 9001: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (4) 4 System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga jakości Nadzór nad dokumentacją Nadzorowanie zapisów 12 6

7 ISO 9001: Wymagania ogólne (4.1) Organizacja powinna ustanowić udokumentować wdrożyć utrzymywać stale doskonalić Organizacja powinna zarządzać procesami zgodnie z wymaganiami normy 13 ISO 9001: Wymagania ogólne (4.1) Kolejne kroki wdrożenia systemu zarządzania jakością: zidentyfikować procesy niezbędne dla systemu zarządzania jakością i jego wdrożenia (patrz 1.2); określić kolejność i wzajemne zależności między procesami; określić kryteria i metody, których stosowanie zapewni, że zarówno prowadzenie jak i nadzorowanie procesów jest skuteczne; zapewnić dostępność zasobów i informacji wspomagającej, niezbędnej do prowadzenia oraz monitorowania procesów; prowadzić monitorowanie, pomiary i analizowanie procesów oraz wdrażać działania niezbędne dla osiągnięcia zaplanowanych wyników i stałego doskonalenia procesów 14 7

8 ISO 9001: Wymagania ogólne (4.1) Nadzorowanie procesów realizowanych na zewnątrz: Zlecenie wykonania jakiegoś procesu (np. projektowania) na zewnątrz NIE jest wystarczającym uzasadnieniem wyłączenia tego procesu z systemu. organizacja musi udokumentować swoje możliwości w zakresie nadzorowania takich procesów wymagania w kontrakcie (dotyczące np. walidacji procesów) wymagania dotyczące systemu zarządzania dostawcy kontrola lub weryfikacja na terenie dostawcy audity klienta przykład - QS 9000; 15 ISO 9001:2000 Wymagania dotyczące dokumentacji (4.2) Postanowienia ogólne (4.2.1) Dokumentacja systemu zarządzania jakością powinna zawierać: a) udokumentowaną politykę jakości i cele jakości b) księgę jakości c) udokumentowane procedury d) dokumenty potrzebne organizacji dla zapewnienia efektywnego planowania, prowadzenia i nadzorowania swoich procesów e) zapisy jakości 16 8

9 ISO 9001:2000 Wymagania dotyczące dokumentacji (4.2) Postanowienia ogólne (4.2.1) UDOKUMENTOWANE PROCEDURY Nadzorowanie dokumentacji (4.2.3) Nadzorowanie zapisów (4.2.4) Audity wewnętrzne (8.2.2) Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami (8.3) Działania korygujące (8.5.2) Działania zapobiegawcze (8.5.3) 17 ISO 9001: Księga jakości (4.2.2) Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać księgę jakości, która powinna zawierać co następuje: a) zakres systemu zarządzania jakością, w tym omówienie i uzasadnienie wszystkich wyłączeń (1.2) b) udokumentowane procedury bądź też odwołania do procedur c) omówienie wzajemnych zależności między procesami objętymi systemem zarządzania jakością 18 9

10 ISO 9001: Księga jakości (4.2.2) Zakresem systemu nie muszą być objęte wszystkie wyroby dostarczane klientowi przez organizację (np. tylko wybrane produkty ubezpieczeniowe oferowane klientowi przez towarzystwo ubezpieczeniowe) Uzasadnienie - księga jakości Informacja - wszystkie ogólnie dostępne materiały, w tym materiały reklamowe 19 ISO 9001: Nadzór nad dokumentami (4.2.3) Zasady: a) zatwierdzania dokumentów przed wydaniem b) przeglądu, nowelizacji (jeżeli jest to konieczne) oraz ponownej akceptacji dokumentacji c) zapewniania, że identyfikowane są zmiany oraz aktualny, zrewidowany status dokumentacji d) zapewniania, aby aktualna wersja stosowanej dokumentacji była dostępna w miejscach jej stosowania 20 10

11 ISO 9001: Nadzór nad dokumentami (4.2.3) e) zapewniania, aby dokumenty były czytelne, łatwe do zidentyfikowania i łatwe do odnalezienia f) zapewniania, aby dokumenty pochodzące z zewnętrznego źródła były odpowiednio oznaczane oraz, aby ich dystrybucja podlegała nadzorowi g) zapobiegania przed niezamierzonym wykorzystaniem wycofanych dokumentów oraz stosowania odpowiedniego ich oznaczania, jeżeli są one zachowane z jakichkolwiek powodów. 21 ISO 9001: Nadzór nad dokumentami (4.2.3) (ustawy, rozporządzenia, przepisy UE, kodeksy, normy, przepisy wewnętrzne) PROCEDURA NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ prowadzenie zbioru śledzenie zmian w przepisach i normach ( system wczesnego ostrzegania ) pozyskiwanie aktualizacja zbioru udostępnianie informowanie o zmianach (wyciągi odpowiednie do zadań) wycofywanie dokumentów nieaktualnych

12 ISO 9001: Nadzór nad dokumentami (4.2.3) PRZYKŁADY DOKUMENTACJI PODLEGAJĄCEJ NADZOROWI : DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYKI, w tym - KSIĘGA JAKOŚCI DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA NADZOROWANIA PROCESÓW INSTRUKCJE ROBOCZE FORMULARZE ZAPISY DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEPISY PRAWNE 23 ISO 9001: Nadzór nad dokumentami (4.2.3) CO MOŻE WPŁYWAĆ NA SPOSÓB DOKUMENTOWANIA wymagania klientów lub zainteresowanych stron (kontrakty); wymagania zawarte w obowiązujących przepisach; zastosowanie norm międzynarodowych, regionalnych, krajowych lub przemysłowych; decyzje kierownictwa organizacji; stanowisko jednostki certyfikującej; 24 12

13 ISO 9001:2000 Nadzór nad zapisami (4.2.4) ZAPISY wyniki przeglądu wykonywanego przez kierownictwo (5.6.3) zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia, szkoleń oraz kwalifikacji (6.2.2) zapisy potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami (7.1) wyniki przeglądu wymagań dotyczących wyrobu (7.2.2) dane wejściowe do projektowania (7.3.2) wyniki przeglądu projektowania i prac rozwojowych (7.3.4) weryfikacja projektu i prac rozwojowych (7.3.5) walidacja projektu i prac rozwojowych (7.3.6) zmiany projektu i prac rozwojowych (7.3.7) wyniki okresowej oceny dostawców i ich wykorzystanie (7.4.1) wyniki walidacji procesów (7.5.2) 25 ISO 9001:2000 Nadzór nad zapisami (4.2.4) ZAPISY (cd): identyfikatory (jeśli identyfikowalność przyjęto jako wymaganie) (7.5.3) informacje w sprawach dotyczących mienia klienta (7.5.4) wyniki wzorcowania i weryfikacji wyposażenia do pomiarów i monitorowania (7.6) audity (8.2.2) osoby uprawnione do zwalniania wyrobu (8.2.4) nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami (8.3) działania korygujące (8.5.2) działania zapobiegawcze (8.5.3) 26 13

14 ISO 9001:2000 Nadzór nad zapisami (4.2.4) Zasady: oznaczania przechowywania wyszukiwania ochrony czasu przechowywania rozporządzania zapisami 27 ISO 9001:2000 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA (5) 5 Odpowiedzialność kierownictwa Procesowy Model Zarządzania Jakością Odpowiedzialność kierownictwa 28 14

15 ISO 9001: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA (5) 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta 5.3 Polityka jakości 5.4 Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna 5.6 Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu 29 ISO 9001: Zaangażowanie kierownictwa (5.1) Zwrócenie większej uwagi na zaangażowanie najwyższego kierownictwa a) uświadomienie organizacji, jak ważne jest spełnienie wymagań klienta oraz wymagań zawartych w przepisach prawa powszechnego i przepisach technicznych; b) ustanowienie polityki jakości; c) zapewnienie, że ustanowione są cele dotyczące jakości; d) przeprowadzanie przeglądów zarządzania; e) zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów; 30 15

16 ISO 9001: Orientacja na klienta (5.2) Podkreślenie konieczności zaangażowania kierownictwa w procesy związane z klientem Obowiązkiem kierownictwa jest: zapewnienie, aby wymagania klienta były określone i spełniane CEL - osiągnięcie zadowolenia klienta 31 ISO 9001: Orientacja na klienta (5.2) KLIENCI ORGANIZACJI: - NABYWCY, UŻYTKOWNICY - DYSTRYBUTORZY ZAINTERESOWANE STRONY: - PRACOWNICY - WŁAŚCICIELE, - INWESTORZY, - AKCJONARIUSZE - DOSTAWCY i KOOPERANCI - WŁADZE - SPOŁECZEŃSTWO 32 16

17 ISO 9001: Orientacja na klienta (5.2) co brać pod uwagę? ZNAJOMOŚĆ POTRZEB i OCZEKIWAŃ ROZUMIENIE POTRZEB i OCZEKIWAŃ ZNAJOMOŚĆ POTRZEB NIEUJAWNIONYCH KSZTAŁTOWANIE POTRZEB PRZEWYŻSZANIE OCZEKIWAŃ KONIECZNOŚĆ NIEUSTANNEGO POGŁĘBIANIA WIEDZY PRZEZ ORGANIZACJĘ 33 ISO 9001: Orientacja na klienta (5.2) TECHNIKI ZBIERANIA INFORMACJI: rozmowy osobiste z klientami; tajemniczy klient (mystery shopper) pracownik, dokonujący anonimowo zakupów we własnej firmie; badania ankietowe obecnych i byłych klientów nt. jakości wyrobu; analiza wartości sprzedaży; gorąca linia telefoniczna; help desk - stanowisko ds. pomocy i rad; wywiady bezpośrednie i telefoniczne; ankiety pocztowe, dołączone do wyrobów; ankiety prasowe; 34 17

18 ISO 9001: Orientacja na klienta (5.2) PRACOWNICY 4 UZNANIE 4 SATYSFAKCJA Z WYKONYWANEJ PRACY 4 KOMPETENCJE 4 KSZTAŁCENIE WŁAŚCICIELE, INWESTORZY, AKCJONARIUSZE SATYSFAKCJONUJĄCE DOCHODY INNE OCZEKIWANIA (WIZERUNEK FIRMY...) 35 ISO 9001: Orientacja na klienta (5.2) SPOŁECZEŃSTWO 4 wykazywać odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 4 dbać o środowisko (energia, zasoby naturalne...) 4 znać i stosować przepisy 4 oceniać bieżące i przyszłe potrzeby społeczności lokalnej (miejsca pracy... ) BYĆ CZŁONKIEM LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 36 18

19 ISO 9001: Polityka jakości (5.3) Podkreślenie konieczności zaangażowania najwyższego kierownictwa w ustalanie polityki jakości spójność z celami organizacji zobowiązanie do spełniania wymagań zobowiązanie do stałego podwyższania skuteczności systemu punkt wyjścia do ustalania celów jakości i dokonywania ich przeglądu uświadomienie i zrozumienie w całej organizacji okresowy przegląd - stała aktualność 37 ISO 9001: Polityka jakości (5.3) OKRESOWY PRZEGLĄD - STAŁA AKTUALNOŚĆ Znajomość zagadnień jakości i rozumienie polityki w organizacji Cele firmy i wymagania zainteresowanych stron Możliwości działania (w tym - przepisy prawne) i ryzyko Dane z badań rynku Możliwości realizacji (w tym - finansowe, kadrowe, techniczne) Możliwości partnerów Efektywne wykorzystywanie zasobów... DYNAMIKA SYSTEMU 38 19

20 ISO 9001: Polityka jakości (5.3) POLITYKA POWINNA być spójna z wizją przyszłości organizacji sprzyjać zrozumieniu celów organizacji być świadectwem zaangażowania kierownictwa w działania pro jakościowe oraz gwarancją zapewnienia środków przez kierownictwo zachęcać do zaangażowania w działania na rzecz jakości wszystkich członków organizacji, pod wyraźnym przywództwem kierownictwa podkreślać potrzebę stałego doskonalenia i uzyskiwania zadowolenia klienta 39 ISO 9001: Polityka jakości (przykład) POLITYKĄ JAKOŚCI NASZEJ FIRMY JEST : świadczenie usług zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Klienta w celu zapewnienia jego satysfakcji pozyskiwanie i wdrażania najnowszych technologii ekologicznego spalania paliw w energetyce dostarczanie najwyższej jakości instalacji niskoemisyjnego spalania w kotłach energetycznych 40 20

21 ISO 9001: Misja a polityka MISJA pakiet strategicznych celów przedsiębiorstwa POLITYKA JAKOŚCI pakiet strategicznych celów przedsiębiorstwa wraz z określeniem sposobów i środków, przy pomocy których cele te mogą być osiągnięte 41 ISO 9001: Polityka jakości (przykład) Polityką jakości naszej FIRMY jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego przez wdrażanie w energetyce zawodowej i przemysłowej nowoczesnych., proekologicznych, niskoemisyjnych technik spalania paliw. Cele jakościowe FIRMY to: projektowanie i dostarczanie instalacji palników niskoemisyjnych do spalania pyłu węglowego zgodnie z krajowymi przepisami i wymaganiami klientów, a w szczególności: a) osiąganie kluczowych gwarantowanych parametrów: stężenie NOx do 540 mg/nm 3 przy 6% O 2 stężenie CO do 250 mg/nm 3 przy 6% O 2 zawartość części palnych w popiele do 6% b) realizacja kontraktów w uzgodnionych terminach i cenach (cd) 42 21

22 ISO 9001: Polityka jakości (przykład) (cd) zapewnienie bezawaryjnej pracy instalacji niskoemisyjnego spalania w kotłach przez okres 24 miesięcznej gwarancji i dążenie do minimalnej liczby pisemnych reklamacji Klienta świadczenie usług zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Klienta oraz potwierdzenie jego satysfakcji listem referencyjnym 43 ISO 9001:2000 Planowanie (5.4) Cele dotyczące jakości (5.4.1) wymóg określenia celów dotyczących jakości dla każdej służby oraz na każdym szczeblu w organizacji cele, których osiągnięcie zapewni spełnienie wymagań określonych dla wyrobu mierzalność celów, ich spójność z polityką jakości 44 22

23 ISO 9001:2000 Cele dotyczące jakości (5.4.1) ROZWAŻYĆ OBECNE i PRZYSZŁE POTRZEBY ORGANIZACJI ORAZ OBSŁUGIWANEGO RYNKU ZASTOSOWAĆ WYNIKI ROZWAŻAŃ JAKO DANE WEJŚCIOWE DO: PRZEGLĄDU WYKONYWANEGO PRZEZ KIEROWNICTWO KSZTAŁTOWANIA WYROBÓW i PROCESÓW OCENY POZIOMU SATYSFAKCJI WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STRON PRZEKAZAĆ CELE DO REALIZACJI WSZYSTKIM SŁUZBOM i OSOBOM OKRESLIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ CELÓW ZADBAĆ, ABY CELE BYŁY PRZEKSZTAŁCONE W OPIS INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZKÓW KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW 45 ISO 9001: Model doskonalenia systemu Zmiana polityki jakości Podwyższanie skuteczności systemu Polityka jakości Ustalanie wyższych celów Cele jakości Cele procesów Monitorowanie Pomiary Zadania Cele działań 46 23

24 ISO 9001: Planowanie systemu zarządzania jakością (5.4.2) Planowanie systemu zarządzania jakością!!! Zobowiązanie do: zapewnienia zgodności z zasadami wdrażania systemu wg 4.1 zapewnienia, że wprowadzanie ewentualnych zmian jest nadzorowane oraz, że system zarządzania jakością funkcjonuje nieprzerwanie w trakcie tych zmian 47 ISO 9001: Planowanie systemu zarządzania jakością (5.4.2) WEJŚCIE POTRZEBY i OCZEKIWANIA KLIENTÓW I INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ROZWÓJ WYROBÓW ROZWÓJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOŚWIADCZENIA Z PRZESZŁOŚCI MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA OCENA RYZYKA i POLITYKI SPRZEDAŻY 48 24

25 ISO 9001: Planowanie systemu zarządzania jakością (5.4.2) WYJŚCIE UPRAWNIENIA DO i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PLANÓW POTRZEBNA WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI METODYKA i NARZĘDZIA DOSKONALENIA NIEZBĘDNE ZASOBY POTRZEBA OPRACOWANIA PLANÓW ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW POTRZEBY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI i ZAPISÓW 49 ISO 9001:2000 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja (5.5) Odpowiedzialność i uprawnienia (5.5.1) Funkcje ich wzajemne relacje w ramach organizacji odpowiedzialność uprawnienia określić przekazać do wiadomości aby ułatwić skuteczne zarządzanie jakością 50 25

26 ISO 9001: Odpowiedzialność i uprawnienia (5.5.1) Uprawnienia samodzielność stawianie wymagań wybór ustalanie (zasad; kryteriów:... ) monitorowanie nadzór dostęp (do baz danych; informacji;... ) delegowanie uprawnień Odpowiedzialność prawidłowość terminowość obiektywność dbałość o interesy firmy nadzorowanie danych nadzorowanie realizacji umów 51 ISO 9001: Przedstawiciel kierownictwa (5.5.2) a) zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane; b) przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem; c) zapewnianie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta; 52 26

27 ISO 9001: Przedstawiciel kierownictwa (5.5.2) ZADANIA PRZEDSTAWICIELA KIEROWNICTWA zarządzać, monitorować, oceniać i koordynować procesy systemu zarządzania jakością sporządzać raporty dla kierownictwa utrzymywać kontakty z klientami i innymi zainteresowanymi stronami w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością zapewnić skuteczność i wydajność systemu 53 ISO 9001: Komunikacja wewnętrzna (5.5.3) Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, aby istniały w organizacji procesy komunikowania się pomiędzy różnymi szczeblami i służbami, w sprawach dotyczących skuteczności systemu zarządzania jakością 54 27

28 ISO 9001: Komunikacja wewnętrzna (5.5.3) OKREŚLIĆ SPOSOBY i METODY KOMUNIKOWANIA SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH: WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH CELÓW JAKOŚCI REALIZACJI PLANÓW... METODY: SPOTKANIA ROBOCZE TABLICE INFORMACYJNE BIULETYNY WEWNĘTRZNE ŚRODKI AUDIOWIZUALNE i in. 55 ISO 9001:2000 Przegląd zarządzania (5.6) Postanowienia ogólne (5.6.1) Przegląd systemu zarządzania jakością organizacji: w zaplanowanych odstępach czasu; w celu zapewnienia: - stałej przydatności systemu, - adekwatności systemu, - skuteczności systemu; oceniana jest możliwość doskonalenia i potrzeba zmian w systemie łącznie z polityką jakości i celami dotyczącymi jakości

29 ISO 9001:2000 Dane wejściowe do przeglądu (5.6.2) Dane wejściowe do przeglądu: a) raporty z auditów; b) informacje zwrotne od klientów; c) analizy przebiegu procesów oraz analizy zgodności wyrobu; d) stan działań zapobiegawczych i korygujących; e) rezultaty działań podjętych w wyniku poprzednich przeglądów wykonywanych przez kierownictwo; f) planowane zmiany mogące mieć wpływ na system zarządzania jakością g) zalecenia dotyczące doskonalenia 57 ISO 9001:2000 Dane wejściowe do przeglądu (5.6.2) Co jeszcze warto brać pod uwagę: ocenę realizacji celów jakości i działań doskonalących; wyniki samooceny; informacje dotyczące zadowolenia zainteresowanych stron; nowe technologie oraz wyniki badań i prac rozwojowych; wyniki benchmarking u; wyniki nadzoru nad niezgodnościami (wyrób i proces) ocenę miejsca na rynku oraz przyjętej strategii finansowe efekty działalności pro jakościowej warunki socjalne, finansowe i środowiskowe zmiany w przepisach 58 29

30 ISO 9001:2000 Dane wyjściowe z przeglądu (5.6.3) Dane wyjściowe z przeglądu: Decyzje i działania dotyczące: a) doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów; b) doskonalenia wyrobu odpowiednio do wymagań klienta; c) potrzebnych zasobów 59 ISO 9001:2000 Dane wyjściowe z przeglądu (5.6.3) PRZYKŁADOWE DANE WYJŚCIOWE: decyzje odnośnie: działań doskonalących wyroby lub procesy; zmian w strukturze organizacyjnej i zasobach; możliwości wprowadzenia nowego wyrobu na rynek; oceny ryzyka; konieczności dostosowania się do wymagań przepisów; planowania zasobów na przyszłość

31 ISO 9001: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI (6) 6 Zarządzanie zasobami PROCESOWY MODEL ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność kierownictwa 61 ISO 9001: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI (6) 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy 62 31

32 ISO 9001: Zapewnienie zasobów (6.1) Organizacja powinna określić i zapewnić zasoby potrzebne do: wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności; zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań. Przy ocenie potrzeb w zakresie zasobów należy brać pod uwagę pracowników dostawców i partnerów informację infrastrukturę środowisko pracy finanse 63 ISO 9001: Zapewnienie zasobów (6.1) ASPEKTY OCENY POTRZEB efektywne i terminowe zaopatrzenie, odpowiednio do możliwości i ograniczeń zasoby materialne (np. środki do realizacji zadań) zasoby niematerialne (np. własność intelektualna) zasoby i mechanizmy służące innowacyjności ukierunkowanej na stałe doskonalenie struktury organizacyjne, zarządzanie informacją podwyższenie kompetencji przez szkolenie i nauczanie wykorzystanie zasobów naturalnych i wpływ na środowisko planowanie zasobów na przyszłość 64 32

33 Personel wykonujący prace mające wpływ na jakość wyrobu powinien być kompetentny na podstawie odpowiedniego: wykształcenia szkolenia ISO 9001: Zasoby ludzkie (6.2) Postanowienia ogólne (6.2.1) umiejętności doświadczenia 65 ISO 9001: Kompetencje, świadomość i szkolenie (6.2.2) Ważne jest nie tylko szkolenie, ale również świadomość i kompetencje Organizacja powinna: a) ustalać, jakie kompetencje są niezbędne w odniesieniu do osób wykonujących prace mające wpływ na jakość b) prowadzić szkolenia lub podjąć inne działania, celem zaspokojenia wynikających stąd potrzeb; c) oceniać skuteczność podjętych działań; d) zapewnić, że pracownicy organizacji są świadomi jaki jest związek i jak ważna jest ich działalność w odniesieniu do celów jakości oraz w jaki sposób przyczyniają się do osiągnięcia tych celów; e) utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności oraz doświadczenia 66 33

34 ISO 9001: Kompetencje, świadomość i szkolenie (6.2.2) Poprawa zaangażowania pracowników poprzez: Selekcję, szkolenia bieżące i planowanie rozwoju Określanie uprawnień i odpowiedzialności Ustalanie celów indywidualnych i zespołowych Usuwanie trudności przy określaniu celów i podejmowaniu decyzji Uznanie i nagrody Stałe rozpoznawanie potrzeb pracowników Tworzenie warunków do wykazywania innowacyjności Organizowanie skutecznie działających zespołów Wykorzystywanie techniki informatycznej do zbierania opinii Wykorzystywanie pomiaru zadowolenia pracowników do działań doskonalących Ocenę przyczyn zatrudniania się oraz zwalniania się z pracy 67 ISO 9001: Kompetencje, świadomość i szkolenie (6.2.2) PODWYŻSZANIE POZIOMU KOMPETENCJI drogą szkolenia w obszarach wiedzy zawodowej narzędzi zarządzania kontaktów społecznych i środowiskowych wiadomości o rynku oraz potrzebach i oczekiwaniach klienta wymaganiach, zawartych w przepisach prawnych i przepisach technicznych normach dokumentacji wykonawczej 68 34

35 ISO 9001: Kompetencje, świadomość i szkolenie (6.2.2) WZROST ŚWIADOMOŚCI I ZAANGAŻOWANIA, drogą szkolenia w zakresie wizji przyszłości organizacji polityki i celów organizacji zmian organizacyjnych i rozwoju inicjatywy i wdrażania działalności doskonalącej kreatywności i innowacyjności wpływu organizacji na społeczność szkolenia dla nowych pracowników aktualizacja wiedzy dla stałych pracowników 69 ISO 9001: Kompetencje, świadomość i szkolenie (6.2.2) PLANY SZKOLEŃ powinny obejmować cele szkolenia programy i metodykę szkolenia niezbędne zasoby i środki wskazanie potrzeby udziału jednostek zewnętrznych oceny wyników szkolenia pomiaru skuteczności szkolenia w odniesieniu do działań organizacji 70 35

36 ISO 9001: Infrastruktura (6.3) Infrastruktura potrzebna do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu a) budynki, miejsca pracy i związane z nimi urządzenia b) wyposażenie do realizacji procesów (sprzęt i oprogramowanie) c) usługi pomocnicze (transport, łączność i in.) 71 ISO 9001: Infrastruktura (6.3) CO BRAĆ POD UWAGĘ: określenie i zapewnienie infrastruktury w odniesieniu do celów, funkcji, działalności, dostępności, kosztów, bezpieczeństwa, pewności działania i potrzeby odnowienia zapewnienie obsługi technicznej ocena infrastruktury z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron rozważenie problemu z punktu widzenia środowiska (konserwacja, zanieczyszczenia, odpady, utylizacja) POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII 72 36

37 ISO 9001: Środowisko pracy (6.4) Elementy środowiska pracy, które są potrzebne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu CZYNNIKI LUDZKIE (przykłady) kreatywne metody pracy pełne wykorzystanie możliwości pracowników zwiększenie zaangażowania przestrzeganie przepisów bhp stosowanie sprzętu ochronnego ergonomia 73 ISO 9001: Środowisko pracy (6.4) CZYNNIKI FIZYCZNE (przykłady) ciepło hałas oświetlenie drgania wilgotność czystość higiena zanieczyszczenia przepływ powietrza 74 37

38 ISO 9001: REALIZACJA WYROBU (7) 7 Realizacja wyrobu K L I E N T W Y M A G A N I A WEJŚCIE PROCESOWY MODEL ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność kierownictwa REALIZACJA WYROBU WYJŚCIE WYRÓB USŁUGA K L I E N T 75 ISO 9001: REALIZACJA WYROBU (7) 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Komunikowanie się z klientami 7.3 Projektowanie i prace rozwojowe Planowanie projektowania i prac rozwojowych Dane wejściowe do projektowania i prac rozwojowych Dane wyjściowe z projektowania i lub prac rozwojowych Przegląd projektu i prac rozwojowych Weryfikacja projektu i prac rozwojowych Walidacja projektu i prac rozwojowych Nadzorowanie zmian w projekcie i pracach rozwojowych 76 38

39 ISO 9001: REALIZACJA WYROBU (7) 7.4 Zakupy Proces zakupów Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja kupionego wyrobu 7.5 Operacje produkcyjne i usługowe Nadzorowanie operacji produkcyjnych i usługowych Walidacja procesów produkcyjnych i usługowych Identyfikacja i identyfikowalność Mienie klienta Ochrona wyrobu 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i monitorowania 77 ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) Spójność z wymaganiami dotyczącymi procesów systemowych (4.1) Określić: a) cele jakości oraz wymagania dla wyrobu b) potrzeby w zakresie ustalenia procesów i dokumentacji oraz zapewniania zasobów specyficznych dla wyrobu c) działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań specyficzne dla wyrobu oraz kryteria przyjęcia wyrobu d) zapisy, niezbędne do udowodnienia, że procesy i powstający w ich wyniku wyrób spełniają wymagania 78 39

40 ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) Identyfikacja procesów Sieć procesów Relacje między procesami Proces = (wejście + działalności + wyjście) Działalność = (zasoby + czynności) Wyniki weryfikacji danych wyjściowych + wyniki walidacji procesu korekta danych wejściowych Ciągłe doskonalenie 79 ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) ASPEKTY PLANOWANIA PROCESÓW PODSTAWOWYCH: wymagania wejściowe i wyjściowe, specyfikacje i zasoby działalności w ramach procesu walidacja procesu weryfikacja wyrobu analiza procesu ze względu na wykonalność i obsługiwalność ocena ryzyka i korzyści działania zapobiegawcze i korygujące możliwości doskonalenia nadzorowanie zmian 80 40

41 ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) PROCESY (OPERACJE) POMOCNICZE i OBSŁUGOWE zarządzanie informacją szkolenie personelu produkcja / zakup elementów i podzespołów zabezpieczenie części zamiennych wytwarzanie wyrobów zapewniających realizację usługi 81 ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) ASPEKTY ORGANIZACYJNE PLANOWANIA PROCESÓW kompetencje personelu dokumentacja wyposażenie zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko pracy 82 41

42 ISO 9001: Planowanie realizacji wyrobu (7.1) ASPEKTY NADZORU / PRZEGLĄDU PROCESÓW niezawodność i powtarzalność określanie możliwych niezgodności i zabezpieczanie przed ich występowaniem kompletność danych wejściowych do planowania kompletność danych wyjściowych z planowania spójność danych wejściowych i wyjściowych z założonymi celami możliwości doskonalenia 83 ISO 9001: 2000 Procesy związane z klientem (7.2) Określenie wymagań dotyczących wyrobu (7.2.1) Organizacja powinna ustalić: a) wymagania określone przez klienta, włączając wymagania dotyczące dostawy i działalności po dostawie b) wymagania nie określone przez klienta, ale niezbędne ze względu na przewidziane lub specyficzne zastosowanie c) wymagania dotyczące wyrobu, wynikające z przepisów prawa powszechnego lub przepisów technicznych d) wszystkie dodatkowe własne wymagania organizacji 84 42

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001)

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) dr Janusz Zymonik (prezentacja zmodyfikowana na podstawie materiałów seminaryjnych Krzysztofa Tomasza Trzcińskiego) Instytut Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle Wyposażenie pomiarowe w przemyśle RADWAG Wagi Elektroniczne Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. Piotr Lewandowski Terminy i definicje Przyrząd pomiarowy urządzenie służące do wykonywania pomiarów, użyte indywidualnie

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKACJI

KRYTERIA CERTYFIKACJI KRYTERIA CERTYFIKACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Polityka dotycząca stosowania AQAP w organizacji Str. 3 Rozdział 2 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera RADWAG

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : C OPRACOWAŁ Paweł Bęben ZATWIERDZIŁ

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo