1. Wydatki majątkowe ,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł"

Transkrypt

1 II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę ,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne gminy ,00 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ,00 zł w tym: - Biblioteka ,00 zł - Miejski Dom Kultury ,00 zł rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki) ,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) ,00 zł rezerwa celowa (remonty w placówkach oświatowych) ,00 zł rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu ,00 zł W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień r. po stronie wydatków wyniósł ,18 zł. Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco: ogółem ,18 zł 1. Wydatki majątkowe ,00 zł 2.Wydatki bieżące ,18 zł w tym: -wynagrodzenia i pochodne ,77 zł W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan ,18 zł zostały wykonane w wysokości ,48 tj. 90,21 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się: 1. Wydatki majątkowe ,96 zł 2. Wydatki bieżące ,52 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od płac ,38 zł 60

2 B. Informacje szczegółowe 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan dla działu ,83 zł Wykonanie dla działu ,95 zł Wykonanie dla działu w % - 98,00% Rozdział: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt o produktach pochodzenia zwierzęcego Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł (82,81%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywania w schronisku. Rozdział: Izby rolnicze Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł (92,90%) Paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej, jest to 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział: Program rozwoju obszarów wiejskich Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł (98,77%) Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł 61

3 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie pt. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Piechcinie w kwocie ,00 zł. Rozdział: Pozostała działalność Plan: ,83zł Wykonanie: ,76 zł (99,69%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan: ,30 zł Wykonanie: ,42 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupów dokonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Zakupiono, między innymi, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, urządzenie GPS (do pomiaru pól) dla Sołectwa Młodocin, sprzęt muzyczny i oświetleniowy oraz dwa namioty ogrodowe dla Sołectwa Pturek, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, szafę do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Mamlicz, kuchnię gazowo elektryczną dla Sołectwa Mamlicz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Młodocin, rolety wewnętrzne do świetlicy wiejskiej w Młodocinie, koszulki piłkarskie tzw. znaczniki dla Sołectwa Młodocin, obrusy dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Pturek, wolnostojące ławki dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie GPS dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Sadłogoszcz, zestaw do koszykówki dla Sołectwa Szeroki Kamień. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wykonanych działań w zakresie doradztwa i oświaty rolniczej: prenumeraty gazety dla sołtysów pn.: Wieś Kujawsko Pomorska i Poradnika Radnego i Sołtysa na 2010 r. oraz wyjazdu szkoleniowego sołtysów w maju 2010 r. 2. Wykonanie ogrodzenia z bramą wokół placu zabaw w Julianowie. Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki 62

4 Plan ,53 zł Wykonanie ,53 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wypłat akcyzy zawartej w paliwie zużytym do produkcji rolnej. 2. Dział 600 Transport i łączność Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,82 zł Wykonanie dla działu w % - 68,56% Rozdział: Drogi publiczne gminne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,46 zł (56,82%) Paragraf: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie: Remont ul. Lotników w Barcinie wraz z remontem kanalizacji deszczowej ,00 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Projekt budowlano wykonawczy na zadanie pn.: Przebudowa ul. 4-go Stycznia w ciągu drogi gminnej nr C w Barcinie (od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu) ,71 zł 2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 stanowisk przy ul. Okrężnej w Piechcinie ,00 zł 3. Utwardzenie terenu kostką betonową w parku w Piechcinie ,00 zł 4. Utwardzenie chodników przy ul. J. Wojciechowskiego w Barcinie ,45 zł 5. Utwardzenie terenu kostką betonową przy ul. Okrężnej 7 w Piechcinie ,75 zł 6. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,62 zł 7. Przebudowa ul. 4-go Stycznia w Barcinie droga nr C - odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu ,09 zł 63

5 Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,83 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Konserwacja oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych ,52 zł 2. Czyszczenie wpustów ulicznych ,37 zł Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,24 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki spacerowej z budową oświetlenia wzdłuż rzeki Noteć w Barcinie ,00 zł 2. Budowa ścieżki rowerowej Krotoszyn Piechcin ,74 zł 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie ,00 zł W paragrafie tym zostało również ujęte wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie, lecz zadanie to zostało przesunięte na rok 2011 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Projekt został odebrany w miesiącu grudniu. Nie było więc możliwości realizacji tego zadania w 2010 roku. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem roku budżetowego 2010, przekazano kwotę ,00 zł na subkonto, z którego w 2011 roku będzie realizowana przebudowa drogi gminnej Nr C ul. Słowackiego w Barcinie. Rozdział: Drogi wewnętrzne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,43 zł (92,12%) Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,75 zł 64

6 W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej Złotowo Nowe Mamlicz ,68 zł 2. Remont ul. Lotników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż garaży w Barcinie ,57 zł 3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej nr C Krotoszyn Sadłogoszcz Wojdal ,19 zł 4. Remont ul. Lotników w Barcinie wzdłuż bloku nr ,58 zł 5. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,60 zł 6. Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej ,80 zł 7. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Wiertników w Piechcinie ,28 zł 8. Remont ul. Bielawskiej w Piechcinie zł 9. Utwardzenie terenu części działki nr 69 w Barcinie Rydzek ,70 zł 10. Wyłożenie kostką brukową alejki przy świetlicy w Piechcinie 4.515,99 zł Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: 5.143,68 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, aktualizacja kosztorysów-ul. Słowackiego w Barcinie. 2. Wykonanie światłokopii map do projektów organizacji ruchu. Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr C Mamlicz Dąbrówka Barcińska ,00 zł 2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej, 4-go Stycznia w Barcinie ,00 zł 65

7 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,28 zł Wykonanie dla działu w % - 30,40% Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 zł Wykonanie ,61 zł (25,71%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,94 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych, dokumentacji geodezyjnej, dokumentacji wieczystoksięgowej. 2. Wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, określania wartości nieruchomości (wyceny) oraz innych nie mieszczących się w w/w kategoriach, np. opłata sądowa od wniosku dot. skargi do WSA, uporządkowanie i wyrównanie terenu nieruchomości w Sadłogoszczy i Zalesiu Barcińskim, prace ślusarskie w budynku przy Placu 1 Maja 16 w Barcinie, opłata za dzierżawę nieruchomości pod wiatę przystankową w miejscowości Barcin Wieś. Rozdział: Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł (67,91%) Paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące odszkodowań dla osób, w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do lokali socjalnych, a Gmina Barcin takich lokali im nie dostarczyła. 66

8 4. Dział 750 Administracja publiczna Plan dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu ,96 zł Wykonanie dla działu w % - 94,95% Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2010 roku dotyczyły kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, kosztów zakupu artykułów kancelaryjnych i opłat telekomunikacyjnych. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł Wykonanie ,73 zł (87,40%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Wydatki związane z wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych 2. Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, czasopism, kalendarzy i usług telefonii komórkowej. Rozdział: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,81 zł Wykonanie ,25 zł (94,91%) W ramach tego rozdziału wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: Paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan 4.700,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,53 zł 67

9 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Plan ,00 zł Wykonanie ,97 zł Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,10 zł Paragraf 4140 Wpłaty na PFRON Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,08 zł Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,59 zł Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,53 zł Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,25 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,51 zł Paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 3.440,68 zł 68

10 Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 78,50 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące, między innymi, zakupu laminatora, drukarki etykiet, pozycji książkowych, materiałów biurowych, dzienników urzędowych, kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa, akcesoriów do samochodu, nagród dla uczestników różnych konkursów, festynów, pieczątek, środków czystości, mebli, materiałów wyposażeniowych (regały, krzesła, fotele, wykładzina do pokoju nr 48, stoliki dla świetlicy w Złotowie. Paragraf 4260 Zakup energii Plan: ,00 zł Wykonanie: ,76 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów związanych z zamówieniem mocy, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego. Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące remontu holu USC oraz zabudowy ściany w sali konferencyjnej. Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 2.955,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczą kosztów refundacji okularów oraz badań okresowych dla pracowników urzędu. 69

11 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in.: 1. Opieki autorskiej RADIX, LEX, PB_USC, e-obieg (SEOD) 2. Nadzoru informatycznego 3. Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny) 4. Odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego 5. Wykonania instalacji automatycznej sygnalizacji p-poż oraz włamania i napadu w korytarzu od strony USC oraz zmiana na SMS powiadamiania o włamaniu i napadzie 6. Kosztów związanych z wywozem odpadów i odprowadzeniem ścieków w budynku Urzędu Miejskiego. 7. Opłat pocztowych i komorniczych Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet" Plan: 4.800,00 zł Wykonanie: 4.188,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Abonamentu za DSL Internet 2. Abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej 3. Opłaty rocznej za domenę barcin.pl Paragraf 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Plan ,81 zł Wykonanie ,02 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek dot. świadczeń rodzinnych. Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł 70

12 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie inwestycyjne pt. Klimatyzacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu zintegrowanego systemu zabezpieczającego sieć LAN (Firewall, UTM, IPS, VPN). Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do spółki BOSiR Rozdział Spis powszechny i inne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału: 1. Poniesiono koszty zorganizowania i przeprowadzenia spisu rolnego w Gminie Barcin. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (99,25%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,02 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem gadżetów promocyjnych, nagród i wyróżnień dla sportowców, 71

13 społeczników i pedagogów, organizacji turniejów piłkarskich, koszykarskich i ortograficznych oraz wydatków na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe. Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu przekazano: 1. Kwotę 40,000,00 zł na subkonto, z którego w miarę potrzeb będą realizowane koszty bieżących remontów pięciu obiektów odnowionych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Barcin w pięciu kolejnych latach. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,86 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Kosztów związanych m.in. z organizacją uroczystości nawiązania współpracy z inwestorem zagranicznym (MAPEI) oraz ufundowania okolicznościowych pucharów na Dni Rzemiosła. 2. Zamieszczenia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w Gazecie Pomorskiej i życzeń świątecznych w Tygodniku Pałuki. 3. Organizacji koncertu dla gimnazjalistów i przygotowania kosztorysu na plac zabaw w Piechcinie. 4. Wydatki dotyczące wyprodukowania zapowiedzi i relacji z Dni Barcina w Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. 5. Zgłoszenia konkursu Innowator najlepiej zarządzane jednostki samorządowe. 6. Przygotowania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych. 7. Przewozu osób na Dożynki Powiatowe w Rogowie. 8. Tłumaczenia kalendarium do Rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich, wykupienia reklamy w Gazecie Biskupińskiej na festyn archeologiczny. 9. Zakupu mównicy, kart świątecznych, koszulek turniejowych, map do celów projektowych oraz książki Zapomniane barcińskie legendy. Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,20 zł 72

14 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące składek członkowskich Gminy Barcin w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Kujawsko-Pałuckim Związku Miast i Gmin, Lokalnej Grupie Działania Pałuki-Wspólna Sprawa. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) Paragraf: 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu: 1. Udzielono wsparcia finansowego dla gminy Gąbin, która została poszkodowana podczas powodzi w maju 2010 r. 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu w % - 76,15% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 3.102,00 zł Wykonanie 3.102,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące spisu wyborców w gminie Barcin. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (98,75%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki: 1. Związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP. 73

15 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (58,25%) W ramach tego rozdziału poniesiono koszty 1. Zorganizowania i przeprowadzenia wyborów burmistrza Barcina. Wyboru dokonano podczas pierwszej tury, w związku z tym wykonanie wydatków wynosi 58,24%. 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu w % - 93,04% Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W paragrafie 3000 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup paliwa dla Policji w Barcinie W paragrafie 4300 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup mebli dla Posterunku Policji w Barcinie. Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (92,90%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki, związane z: - ekwiwalentem pieniężnym za udział w działaniach ratowniczych ,50 zł - wynagrodzeniem osobowym pracowników ,97 zł - dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ,84 zł - kosztami narzutów na wynagrodzenia ,95 zł - odpisem ZFŚS 6.699,19 zł - zużyciem energii elektrycznej i gazu ,46 zł - opłatą składek ubezpieczeń PZU samochodów i ochotników ,75 zł 74

16 - zakupem materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, woda mineralna, pieczątki, paliwo, części zamienne do samochodów) ,99 zł - zakupem usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja sprzętu ppoż.) ,00 zł - usługami remontowymi ,04 zł Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu pralki oraz samochodu pożarniczego, który jest współfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdział Obrona cywilna Plan 2.300,00 zł Wykonanie 1.712,81 zł (74,47%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu nagród na konkurs z zakresu OC. 7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,55 zł Wykonanie dla działu w % - 94,16% Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,55 zł (94,16%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące przede wszystkim kosztów inkasa sołtysów, ryczałtów na podróże służbowe sołtysów oraz opłat komorniczych. 75

17 8. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,78 zł Wykonanie dla działu w % - 10,04% W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki na obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kosztów emisji obligacji, natomiast odsetki będą realizowane w 2011 r., ponieważ emisja obligacji nastąpiła w IV kwartale. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan dla działu ,58 zł Wykonanie dla działu ,47 zł Wykonanie dla działu w % - 91,79% Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,00zł Wykonanie ,01 zł. (91,21%) W poszczególnych paragrafach rozdziału wykonanie przedstawia się następująco: Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,50 zł Paragrafy 4110 i Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,06 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan ,00zł Wykonanie ,19zł Paragraf: Zakup usług zdrowotnych Plan 5.100,00zł Wykonanie ,00 zł 76

18 Paragraf: 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 3.170,00zł Wykonanie ,06 zł Paragraf: 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan 9.250,00zł Wykonanie ,58 zł Paragraf: 4410 Podróże służbowe krajowe Plan 5.710,00 zł Wykonanie ,42 zł Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki Plan 8.366,00zł Wykonanie ,52 zł Paragraf: 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.830,00zł Wykonanie ,50 zł Paragraf: 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 5.950,00zł Wykonanie ,33 zł Paragraf: Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan ,00zł Wykonanie ,12 zł Paragraf: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu: 1. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli oraz wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej). Paragraf: 4260 Zakup energii Plan ,26 zł Wykonanie ,26 zł 77

19 W ramach tego paragrafu: - woda ,48 zł - gaz ,70 zł - energia cieplna ,91 zł - energia elektryczna ,17 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00zł Wykonanie ,45zł W ramach tego paragrafu: - zakup wykładziny i paneli (SP 2) 2.867,18 zł - zakup laptopa (SP Mamlicz) 2.249,00 zł - zakup mebli do sali lekcyjnej, stołu i krzeseł (SP Mamlicz) 3.960,00 zł - zakup wykładziny i dywanu (SP Mamlicz) 900,00 zł - zakup tablic szkolnych i korkowych (SP Mamlicz) 1.647,48 zł - zakup kosiarki (ZPS Piechcin) 1.502,45 zł - zakup suszarek do rąk, które zostały zamontowane w toaletach uczniowskich (ZPS Piechcin) 1.135,82 zł - zakup kamery zewnętrznej (ZPS Piechcin) 1.825,12 zł Pozostałe wydatki to koszt zakupionych: - środków czystości ,37 zł - czasopisma i prenumeraty 6.488,30 zł - materiałów biurowych, druków szkolnych, pieczątek ,97 zł - materiałów do remontów i drobnych napraw ,47 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi: - remont korytarza (SP 1) 3.000,00 zł - remont dachu na sali gimnastycznej (SP 1) 3.078,04 zł - remont pracowni komputerowej (SP 2) 1.599,42 zł - montaż rolet (SP 2) 3.597,62 zł - konserwacja i przegląd instalacji grzewczej (SP Mamlicz) 7.076,00 zł - remont kanalizacji deszczowej (SP Mamlicz) 9.028,00 zł - remont instalacji elektrycznej w toaletach (ZPS Piechcin) 1.342,00 zł 78

20 - remont schodów przed głównym wejściem (ZPS Piechcin) 2.300,00 zł - remont instalacji odgromowej oraz naprawa tablicy rozdzielczej (ZPS Piechcin) 2.680,00 zł Pozostałe wydatki to: konserwacja kserokopiarek, sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00zł Wykonanie ,66zł W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki: 1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu Vulcan, Prawo oświatowe, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), usługi transportowe. Paragraf: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,00zł Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,71zł W ramach dwóch powyższych paragrafów wydatki dotyczą: 1. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 2. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. 79

21 Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 3. Wykonania kosztów opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku. 4. Realizacji zadania w ramach projektu E Usługi, E - Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan ,00 zł Wykonanie ,89 zł. (94,10%) W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą: 1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu i przedstawia się następująco: Paragraf: Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń Plan 7.310,00zł Wykonanie 5.970,52zł Paragraf: Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00zł Wykonanie ,57zł Paragraf: Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 4.464,00zł Wykonanie ,05 zł Paragraf: Składki na ubezpieczenie społeczne Plan ,00zł Wykonanie ,44 zł Paragraf: Składki na Fundusz Pracy Plan 2.260,00zł Wykonanie ,37 zł Paragraf: Zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.060,00zł Wykonanie ,00 zł Paragraf: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 1.060,00zł Wykonanie ,20 zł 80

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok. składka na izby rolnicze. wynagrodzenia prac.robót publicznych po. uwzględnieniu refundacji z PUP ZFŚS.

WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok. składka na izby rolnicze. wynagrodzenia prac.robót publicznych po. uwzględnieniu refundacji z PUP ZFŚS. załącznik Nr 2 do Uchwały RM z dnia grudnia 2011r. WYDATKI BUDŻETU na 2012 rok Dział Rozdział Treść Wartość uzasadnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 932,00 01008 Melioracje wodne 1 000,00 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo