1. Wydatki majątkowe ,00 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł"

Transkrypt

1 II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę ,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne gminy ,00 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ,00 zł w tym: - Biblioteka ,00 zł - Miejski Dom Kultury ,00 zł rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki) ,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) ,00 zł rezerwa celowa (remonty w placówkach oświatowych) ,00 zł rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu ,00 zł W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień r. po stronie wydatków wyniósł ,18 zł. Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco: ogółem ,18 zł 1. Wydatki majątkowe ,00 zł 2.Wydatki bieżące ,18 zł w tym: -wynagrodzenia i pochodne ,77 zł W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan ,18 zł zostały wykonane w wysokości ,48 tj. 90,21 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się: 1. Wydatki majątkowe ,96 zł 2. Wydatki bieżące ,52 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od płac ,38 zł 60

2 B. Informacje szczegółowe 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan dla działu ,83 zł Wykonanie dla działu ,95 zł Wykonanie dla działu w % - 98,00% Rozdział: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt o produktach pochodzenia zwierzęcego Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł (82,81%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywania w schronisku. Rozdział: Izby rolnicze Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł (92,90%) Paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej, jest to 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział: Program rozwoju obszarów wiejskich Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł (98,77%) Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł 61

3 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie pt. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Piechcinie w kwocie ,00 zł. Rozdział: Pozostała działalność Plan: ,83zł Wykonanie: ,76 zł (99,69%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan: ,30 zł Wykonanie: ,42 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupów dokonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Zakupiono, między innymi, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, urządzenie GPS (do pomiaru pól) dla Sołectwa Młodocin, sprzęt muzyczny i oświetleniowy oraz dwa namioty ogrodowe dla Sołectwa Pturek, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, szafę do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Mamlicz, kuchnię gazowo elektryczną dla Sołectwa Mamlicz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Młodocin, rolety wewnętrzne do świetlicy wiejskiej w Młodocinie, koszulki piłkarskie tzw. znaczniki dla Sołectwa Młodocin, obrusy dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Pturek, wolnostojące ławki dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie GPS dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Sadłogoszcz, zestaw do koszykówki dla Sołectwa Szeroki Kamień. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wykonanych działań w zakresie doradztwa i oświaty rolniczej: prenumeraty gazety dla sołtysów pn.: Wieś Kujawsko Pomorska i Poradnika Radnego i Sołtysa na 2010 r. oraz wyjazdu szkoleniowego sołtysów w maju 2010 r. 2. Wykonanie ogrodzenia z bramą wokół placu zabaw w Julianowie. Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki 62

4 Plan ,53 zł Wykonanie ,53 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wypłat akcyzy zawartej w paliwie zużytym do produkcji rolnej. 2. Dział 600 Transport i łączność Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,82 zł Wykonanie dla działu w % - 68,56% Rozdział: Drogi publiczne gminne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,46 zł (56,82%) Paragraf: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie: Remont ul. Lotników w Barcinie wraz z remontem kanalizacji deszczowej ,00 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Projekt budowlano wykonawczy na zadanie pn.: Przebudowa ul. 4-go Stycznia w ciągu drogi gminnej nr C w Barcinie (od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu) ,71 zł 2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 stanowisk przy ul. Okrężnej w Piechcinie ,00 zł 3. Utwardzenie terenu kostką betonową w parku w Piechcinie ,00 zł 4. Utwardzenie chodników przy ul. J. Wojciechowskiego w Barcinie ,45 zł 5. Utwardzenie terenu kostką betonową przy ul. Okrężnej 7 w Piechcinie ,75 zł 6. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,62 zł 7. Przebudowa ul. 4-go Stycznia w Barcinie droga nr C - odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu ,09 zł 63

5 Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,83 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Konserwacja oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych ,52 zł 2. Czyszczenie wpustów ulicznych ,37 zł Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,24 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki spacerowej z budową oświetlenia wzdłuż rzeki Noteć w Barcinie ,00 zł 2. Budowa ścieżki rowerowej Krotoszyn Piechcin ,74 zł 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie ,00 zł W paragrafie tym zostało również ujęte wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie, lecz zadanie to zostało przesunięte na rok 2011 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Projekt został odebrany w miesiącu grudniu. Nie było więc możliwości realizacji tego zadania w 2010 roku. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem roku budżetowego 2010, przekazano kwotę ,00 zł na subkonto, z którego w 2011 roku będzie realizowana przebudowa drogi gminnej Nr C ul. Słowackiego w Barcinie. Rozdział: Drogi wewnętrzne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,43 zł (92,12%) Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,75 zł 64

6 W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej Złotowo Nowe Mamlicz ,68 zł 2. Remont ul. Lotników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż garaży w Barcinie ,57 zł 3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej nr C Krotoszyn Sadłogoszcz Wojdal ,19 zł 4. Remont ul. Lotników w Barcinie wzdłuż bloku nr ,58 zł 5. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,60 zł 6. Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej ,80 zł 7. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Wiertników w Piechcinie ,28 zł 8. Remont ul. Bielawskiej w Piechcinie zł 9. Utwardzenie terenu części działki nr 69 w Barcinie Rydzek ,70 zł 10. Wyłożenie kostką brukową alejki przy świetlicy w Piechcinie 4.515,99 zł Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: 5.143,68 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, aktualizacja kosztorysów-ul. Słowackiego w Barcinie. 2. Wykonanie światłokopii map do projektów organizacji ruchu. Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr C Mamlicz Dąbrówka Barcińska ,00 zł 2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej, 4-go Stycznia w Barcinie ,00 zł 65

7 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,28 zł Wykonanie dla działu w % - 30,40% Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 zł Wykonanie ,61 zł (25,71%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,94 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych, dokumentacji geodezyjnej, dokumentacji wieczystoksięgowej. 2. Wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, określania wartości nieruchomości (wyceny) oraz innych nie mieszczących się w w/w kategoriach, np. opłata sądowa od wniosku dot. skargi do WSA, uporządkowanie i wyrównanie terenu nieruchomości w Sadłogoszczy i Zalesiu Barcińskim, prace ślusarskie w budynku przy Placu 1 Maja 16 w Barcinie, opłata za dzierżawę nieruchomości pod wiatę przystankową w miejscowości Barcin Wieś. Rozdział: Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł (67,91%) Paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące odszkodowań dla osób, w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do lokali socjalnych, a Gmina Barcin takich lokali im nie dostarczyła. 66

8 4. Dział 750 Administracja publiczna Plan dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu ,96 zł Wykonanie dla działu w % - 94,95% Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2010 roku dotyczyły kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, kosztów zakupu artykułów kancelaryjnych i opłat telekomunikacyjnych. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł Wykonanie ,73 zł (87,40%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Wydatki związane z wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych 2. Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, czasopism, kalendarzy i usług telefonii komórkowej. Rozdział: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,81 zł Wykonanie ,25 zł (94,91%) W ramach tego rozdziału wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: Paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan 4.700,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,53 zł 67

9 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Plan ,00 zł Wykonanie ,97 zł Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,10 zł Paragraf 4140 Wpłaty na PFRON Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,08 zł Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,59 zł Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,53 zł Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,25 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,51 zł Paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 3.440,68 zł 68

10 Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 78,50 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące, między innymi, zakupu laminatora, drukarki etykiet, pozycji książkowych, materiałów biurowych, dzienników urzędowych, kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa, akcesoriów do samochodu, nagród dla uczestników różnych konkursów, festynów, pieczątek, środków czystości, mebli, materiałów wyposażeniowych (regały, krzesła, fotele, wykładzina do pokoju nr 48, stoliki dla świetlicy w Złotowie. Paragraf 4260 Zakup energii Plan: ,00 zł Wykonanie: ,76 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów związanych z zamówieniem mocy, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego. Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące remontu holu USC oraz zabudowy ściany w sali konferencyjnej. Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 2.955,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczą kosztów refundacji okularów oraz badań okresowych dla pracowników urzędu. 69

11 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in.: 1. Opieki autorskiej RADIX, LEX, PB_USC, e-obieg (SEOD) 2. Nadzoru informatycznego 3. Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny) 4. Odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego 5. Wykonania instalacji automatycznej sygnalizacji p-poż oraz włamania i napadu w korytarzu od strony USC oraz zmiana na SMS powiadamiania o włamaniu i napadzie 6. Kosztów związanych z wywozem odpadów i odprowadzeniem ścieków w budynku Urzędu Miejskiego. 7. Opłat pocztowych i komorniczych Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet" Plan: 4.800,00 zł Wykonanie: 4.188,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Abonamentu za DSL Internet 2. Abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej 3. Opłaty rocznej za domenę barcin.pl Paragraf 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Plan ,81 zł Wykonanie ,02 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek dot. świadczeń rodzinnych. Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł 70

12 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie inwestycyjne pt. Klimatyzacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu zintegrowanego systemu zabezpieczającego sieć LAN (Firewall, UTM, IPS, VPN). Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do spółki BOSiR Rozdział Spis powszechny i inne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału: 1. Poniesiono koszty zorganizowania i przeprowadzenia spisu rolnego w Gminie Barcin. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (99,25%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,02 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem gadżetów promocyjnych, nagród i wyróżnień dla sportowców, 71

13 społeczników i pedagogów, organizacji turniejów piłkarskich, koszykarskich i ortograficznych oraz wydatków na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe. Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu przekazano: 1. Kwotę 40,000,00 zł na subkonto, z którego w miarę potrzeb będą realizowane koszty bieżących remontów pięciu obiektów odnowionych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Barcin w pięciu kolejnych latach. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,86 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Kosztów związanych m.in. z organizacją uroczystości nawiązania współpracy z inwestorem zagranicznym (MAPEI) oraz ufundowania okolicznościowych pucharów na Dni Rzemiosła. 2. Zamieszczenia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w Gazecie Pomorskiej i życzeń świątecznych w Tygodniku Pałuki. 3. Organizacji koncertu dla gimnazjalistów i przygotowania kosztorysu na plac zabaw w Piechcinie. 4. Wydatki dotyczące wyprodukowania zapowiedzi i relacji z Dni Barcina w Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. 5. Zgłoszenia konkursu Innowator najlepiej zarządzane jednostki samorządowe. 6. Przygotowania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych. 7. Przewozu osób na Dożynki Powiatowe w Rogowie. 8. Tłumaczenia kalendarium do Rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich, wykupienia reklamy w Gazecie Biskupińskiej na festyn archeologiczny. 9. Zakupu mównicy, kart świątecznych, koszulek turniejowych, map do celów projektowych oraz książki Zapomniane barcińskie legendy. Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,20 zł 72

14 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące składek członkowskich Gminy Barcin w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Kujawsko-Pałuckim Związku Miast i Gmin, Lokalnej Grupie Działania Pałuki-Wspólna Sprawa. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) Paragraf: 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu: 1. Udzielono wsparcia finansowego dla gminy Gąbin, która została poszkodowana podczas powodzi w maju 2010 r. 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu w % - 76,15% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 3.102,00 zł Wykonanie 3.102,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące spisu wyborców w gminie Barcin. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (98,75%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki: 1. Związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP. 73

15 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (58,25%) W ramach tego rozdziału poniesiono koszty 1. Zorganizowania i przeprowadzenia wyborów burmistrza Barcina. Wyboru dokonano podczas pierwszej tury, w związku z tym wykonanie wydatków wynosi 58,24%. 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu w % - 93,04% Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W paragrafie 3000 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup paliwa dla Policji w Barcinie W paragrafie 4300 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup mebli dla Posterunku Policji w Barcinie. Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (92,90%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki, związane z: - ekwiwalentem pieniężnym za udział w działaniach ratowniczych ,50 zł - wynagrodzeniem osobowym pracowników ,97 zł - dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ,84 zł - kosztami narzutów na wynagrodzenia ,95 zł - odpisem ZFŚS 6.699,19 zł - zużyciem energii elektrycznej i gazu ,46 zł - opłatą składek ubezpieczeń PZU samochodów i ochotników ,75 zł 74

16 - zakupem materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, woda mineralna, pieczątki, paliwo, części zamienne do samochodów) ,99 zł - zakupem usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja sprzętu ppoż.) ,00 zł - usługami remontowymi ,04 zł Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu pralki oraz samochodu pożarniczego, który jest współfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdział Obrona cywilna Plan 2.300,00 zł Wykonanie 1.712,81 zł (74,47%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu nagród na konkurs z zakresu OC. 7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,55 zł Wykonanie dla działu w % - 94,16% Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,55 zł (94,16%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące przede wszystkim kosztów inkasa sołtysów, ryczałtów na podróże służbowe sołtysów oraz opłat komorniczych. 75

17 8. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,78 zł Wykonanie dla działu w % - 10,04% W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki na obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kosztów emisji obligacji, natomiast odsetki będą realizowane w 2011 r., ponieważ emisja obligacji nastąpiła w IV kwartale. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan dla działu ,58 zł Wykonanie dla działu ,47 zł Wykonanie dla działu w % - 91,79% Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,00zł Wykonanie ,01 zł. (91,21%) W poszczególnych paragrafach rozdziału wykonanie przedstawia się następująco: Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,50 zł Paragrafy 4110 i Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,06 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan ,00zł Wykonanie ,19zł Paragraf: Zakup usług zdrowotnych Plan 5.100,00zł Wykonanie ,00 zł 76

18 Paragraf: 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 3.170,00zł Wykonanie ,06 zł Paragraf: 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan 9.250,00zł Wykonanie ,58 zł Paragraf: 4410 Podróże służbowe krajowe Plan 5.710,00 zł Wykonanie ,42 zł Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki Plan 8.366,00zł Wykonanie ,52 zł Paragraf: 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.830,00zł Wykonanie ,50 zł Paragraf: 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 5.950,00zł Wykonanie ,33 zł Paragraf: Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan ,00zł Wykonanie ,12 zł Paragraf: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu: 1. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli oraz wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej). Paragraf: 4260 Zakup energii Plan ,26 zł Wykonanie ,26 zł 77

19 W ramach tego paragrafu: - woda ,48 zł - gaz ,70 zł - energia cieplna ,91 zł - energia elektryczna ,17 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00zł Wykonanie ,45zł W ramach tego paragrafu: - zakup wykładziny i paneli (SP 2) 2.867,18 zł - zakup laptopa (SP Mamlicz) 2.249,00 zł - zakup mebli do sali lekcyjnej, stołu i krzeseł (SP Mamlicz) 3.960,00 zł - zakup wykładziny i dywanu (SP Mamlicz) 900,00 zł - zakup tablic szkolnych i korkowych (SP Mamlicz) 1.647,48 zł - zakup kosiarki (ZPS Piechcin) 1.502,45 zł - zakup suszarek do rąk, które zostały zamontowane w toaletach uczniowskich (ZPS Piechcin) 1.135,82 zł - zakup kamery zewnętrznej (ZPS Piechcin) 1.825,12 zł Pozostałe wydatki to koszt zakupionych: - środków czystości ,37 zł - czasopisma i prenumeraty 6.488,30 zł - materiałów biurowych, druków szkolnych, pieczątek ,97 zł - materiałów do remontów i drobnych napraw ,47 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi: - remont korytarza (SP 1) 3.000,00 zł - remont dachu na sali gimnastycznej (SP 1) 3.078,04 zł - remont pracowni komputerowej (SP 2) 1.599,42 zł - montaż rolet (SP 2) 3.597,62 zł - konserwacja i przegląd instalacji grzewczej (SP Mamlicz) 7.076,00 zł - remont kanalizacji deszczowej (SP Mamlicz) 9.028,00 zł - remont instalacji elektrycznej w toaletach (ZPS Piechcin) 1.342,00 zł 78

20 - remont schodów przed głównym wejściem (ZPS Piechcin) 2.300,00 zł - remont instalacji odgromowej oraz naprawa tablicy rozdzielczej (ZPS Piechcin) 2.680,00 zł Pozostałe wydatki to: konserwacja kserokopiarek, sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00zł Wykonanie ,66zł W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki: 1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu Vulcan, Prawo oświatowe, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), usługi transportowe. Paragraf: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,00zł Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,71zł W ramach dwóch powyższych paragrafów wydatki dotyczą: 1. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 2. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. 79

21 Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 3. Wykonania kosztów opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku. 4. Realizacji zadania w ramach projektu E Usługi, E - Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan ,00 zł Wykonanie ,89 zł. (94,10%) W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą: 1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu i przedstawia się następująco: Paragraf: Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń Plan 7.310,00zł Wykonanie 5.970,52zł Paragraf: Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00zł Wykonanie ,57zł Paragraf: Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 4.464,00zł Wykonanie ,05 zł Paragraf: Składki na ubezpieczenie społeczne Plan ,00zł Wykonanie ,44 zł Paragraf: Składki na Fundusz Pracy Plan 2.260,00zł Wykonanie ,37 zł Paragraf: Zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.060,00zł Wykonanie ,00 zł Paragraf: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 1.060,00zł Wykonanie ,20 zł 80

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za I półrocze 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za I półrocze 2016 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za I półrocze 2016 r. Barcin, sierpień 2016 r. 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 UZASADNIENIE do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 grudnia 2011 rok zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo