1. Wydatki majątkowe ,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł"

Transkrypt

1 II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę ,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne gminy ,00 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ,00 zł w tym: - Biblioteka ,00 zł - Miejski Dom Kultury ,00 zł rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki) ,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) ,00 zł rezerwa celowa (remonty w placówkach oświatowych) ,00 zł rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu ,00 zł W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień r. po stronie wydatków wyniósł ,18 zł. Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco: ogółem ,18 zł 1. Wydatki majątkowe ,00 zł 2.Wydatki bieżące ,18 zł w tym: -wynagrodzenia i pochodne ,77 zł W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan ,18 zł zostały wykonane w wysokości ,48 tj. 90,21 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się: 1. Wydatki majątkowe ,96 zł 2. Wydatki bieżące ,52 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od płac ,38 zł 60

2 B. Informacje szczegółowe 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan dla działu ,83 zł Wykonanie dla działu ,95 zł Wykonanie dla działu w % - 98,00% Rozdział: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt o produktach pochodzenia zwierzęcego Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł (82,81%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,56 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywania w schronisku. Rozdział: Izby rolnicze Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł (92,90%) Paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Plan ,00 zł Wykonanie 9.289,80 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej, jest to 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział: Program rozwoju obszarów wiejskich Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł (98,77%) Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł 61

3 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie pt. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Piechcinie w kwocie ,00 zł. Rozdział: Pozostała działalność Plan: ,83zł Wykonanie: ,76 zł (99,69%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan: ,30 zł Wykonanie: ,42 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupów dokonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Zakupiono, między innymi, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, urządzenie GPS (do pomiaru pól) dla Sołectwa Młodocin, sprzęt muzyczny i oświetleniowy oraz dwa namioty ogrodowe dla Sołectwa Pturek, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś, szafę do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Mamlicz, kuchnię gazowo elektryczną dla Sołectwa Mamlicz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Młodocin, rolety wewnętrzne do świetlicy wiejskiej w Młodocinie, koszulki piłkarskie tzw. znaczniki dla Sołectwa Młodocin, obrusy dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Pturek, wolnostojące ławki dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie GPS dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla Sołectwa Sadłogoszcz, zestaw do koszykówki dla Sołectwa Szeroki Kamień. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wykonanych działań w zakresie doradztwa i oświaty rolniczej: prenumeraty gazety dla sołtysów pn.: Wieś Kujawsko Pomorska i Poradnika Radnego i Sołtysa na 2010 r. oraz wyjazdu szkoleniowego sołtysów w maju 2010 r. 2. Wykonanie ogrodzenia z bramą wokół placu zabaw w Julianowie. Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki 62

4 Plan ,53 zł Wykonanie ,53 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące wypłat akcyzy zawartej w paliwie zużytym do produkcji rolnej. 2. Dział 600 Transport i łączność Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,82 zł Wykonanie dla działu w % - 68,56% Rozdział: Drogi publiczne gminne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,46 zł (56,82%) Paragraf: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie: Remont ul. Lotników w Barcinie wraz z remontem kanalizacji deszczowej ,00 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Projekt budowlano wykonawczy na zadanie pn.: Przebudowa ul. 4-go Stycznia w ciągu drogi gminnej nr C w Barcinie (od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu) ,71 zł 2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 stanowisk przy ul. Okrężnej w Piechcinie ,00 zł 3. Utwardzenie terenu kostką betonową w parku w Piechcinie ,00 zł 4. Utwardzenie chodników przy ul. J. Wojciechowskiego w Barcinie ,45 zł 5. Utwardzenie terenu kostką betonową przy ul. Okrężnej 7 w Piechcinie ,75 zł 6. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,62 zł 7. Przebudowa ul. 4-go Stycznia w Barcinie droga nr C - odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do przepustu ,09 zł 63

5 Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,83 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Konserwacja oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych ,52 zł 2. Czyszczenie wpustów ulicznych ,37 zł Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,24 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki spacerowej z budową oświetlenia wzdłuż rzeki Noteć w Barcinie ,00 zł 2. Budowa ścieżki rowerowej Krotoszyn Piechcin ,74 zł 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie ,00 zł W paragrafie tym zostało również ujęte wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie, lecz zadanie to zostało przesunięte na rok 2011 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Projekt został odebrany w miesiącu grudniu. Nie było więc możliwości realizacji tego zadania w 2010 roku. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem roku budżetowego 2010, przekazano kwotę ,00 zł na subkonto, z którego w 2011 roku będzie realizowana przebudowa drogi gminnej Nr C ul. Słowackiego w Barcinie. Rozdział: Drogi wewnętrzne Plan: ,00 zł Wykonanie: ,43 zł (92,12%) Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,75 zł 64

6 W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej Złotowo Nowe Mamlicz ,68 zł 2. Remont ul. Lotników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż garaży w Barcinie ,57 zł 3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej nr C Krotoszyn Sadłogoszcz Wojdal ,19 zł 4. Remont ul. Lotników w Barcinie wzdłuż bloku nr ,58 zł 5. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją asfaltową ,60 zł 6. Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej ,80 zł 7. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Wiertników w Piechcinie ,28 zł 8. Remont ul. Bielawskiej w Piechcinie zł 9. Utwardzenie terenu części działki nr 69 w Barcinie Rydzek ,70 zł 10. Wyłożenie kostką brukową alejki przy świetlicy w Piechcinie 4.515,99 zł Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: 5.143,68 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak: 1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, aktualizacja kosztorysów-ul. Słowackiego w Barcinie. 2. Wykonanie światłokopii map do projektów organizacji ruchu. Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak: 1. Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr C Mamlicz Dąbrówka Barcińska ,00 zł 2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej, 4-go Stycznia w Barcinie ,00 zł 65

7 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,28 zł Wykonanie dla działu w % - 30,40% Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 zł Wykonanie ,61 zł (25,71%) Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,94 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych, dokumentacji geodezyjnej, dokumentacji wieczystoksięgowej. 2. Wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, określania wartości nieruchomości (wyceny) oraz innych nie mieszczących się w w/w kategoriach, np. opłata sądowa od wniosku dot. skargi do WSA, uporządkowanie i wyrównanie terenu nieruchomości w Sadłogoszczy i Zalesiu Barcińskim, prace ślusarskie w budynku przy Placu 1 Maja 16 w Barcinie, opłata za dzierżawę nieruchomości pod wiatę przystankową w miejscowości Barcin Wieś. Rozdział: Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł (67,91%) Paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące odszkodowań dla osób, w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do lokali socjalnych, a Gmina Barcin takich lokali im nie dostarczyła. 66

8 4. Dział 750 Administracja publiczna Plan dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu ,96 zł Wykonanie dla działu w % - 94,95% Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2010 roku dotyczyły kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, kosztów zakupu artykułów kancelaryjnych i opłat telekomunikacyjnych. Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł Wykonanie ,73 zł (87,40%) W ramach tego rozdziału realizowano m.in.: 1. Wydatki związane z wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych 2. Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, czasopism, kalendarzy i usług telefonii komórkowej. Rozdział: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,81 zł Wykonanie ,25 zł (94,91%) W ramach tego rozdziału wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: Paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan 4.700,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,53 zł 67

9 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Plan ,00 zł Wykonanie ,97 zł Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,10 zł Paragraf 4140 Wpłaty na PFRON Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 zł Wykonanie ,08 zł Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,59 zł Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan: ,00 zł Wykonanie: ,53 zł Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,25 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,51 zł Paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 3.440,68 zł 68

10 Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 78,50 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące, między innymi, zakupu laminatora, drukarki etykiet, pozycji książkowych, materiałów biurowych, dzienników urzędowych, kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa, akcesoriów do samochodu, nagród dla uczestników różnych konkursów, festynów, pieczątek, środków czystości, mebli, materiałów wyposażeniowych (regały, krzesła, fotele, wykładzina do pokoju nr 48, stoliki dla świetlicy w Złotowie. Paragraf 4260 Zakup energii Plan: ,00 zł Wykonanie: ,76 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów związanych z zamówieniem mocy, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego. Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące remontu holu USC oraz zabudowy ściany w sali konferencyjnej. Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 2.955,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczą kosztów refundacji okularów oraz badań okresowych dla pracowników urzędu. 69

11 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in.: 1. Opieki autorskiej RADIX, LEX, PB_USC, e-obieg (SEOD) 2. Nadzoru informatycznego 3. Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny) 4. Odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego 5. Wykonania instalacji automatycznej sygnalizacji p-poż oraz włamania i napadu w korytarzu od strony USC oraz zmiana na SMS powiadamiania o włamaniu i napadzie 6. Kosztów związanych z wywozem odpadów i odprowadzeniem ścieków w budynku Urzędu Miejskiego. 7. Opłat pocztowych i komorniczych Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet" Plan: 4.800,00 zł Wykonanie: 4.188,11 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Abonamentu za DSL Internet 2. Abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej 3. Opłaty rocznej za domenę barcin.pl Paragraf 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Plan ,81 zł Wykonanie ,02 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek dot. świadczeń rodzinnych. Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł 70

12 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Zadanie inwestycyjne pt. Klimatyzacja sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu zintegrowanego systemu zabezpieczającego sieć LAN (Firewall, UTM, IPS, VPN). Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do spółki BOSiR Rozdział Spis powszechny i inne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału: 1. Poniesiono koszty zorganizowania i przeprowadzenia spisu rolnego w Gminie Barcin. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (99,25%) Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 zł Wykonanie ,02 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem gadżetów promocyjnych, nagród i wyróżnień dla sportowców, 71

13 społeczników i pedagogów, organizacji turniejów piłkarskich, koszykarskich i ortograficznych oraz wydatków na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe. Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu przekazano: 1. Kwotę 40,000,00 zł na subkonto, z którego w miarę potrzeb będą realizowane koszty bieżących remontów pięciu obiektów odnowionych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Barcin w pięciu kolejnych latach. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,86 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące: 1. Kosztów związanych m.in. z organizacją uroczystości nawiązania współpracy z inwestorem zagranicznym (MAPEI) oraz ufundowania okolicznościowych pucharów na Dni Rzemiosła. 2. Zamieszczenia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w Gazecie Pomorskiej i życzeń świątecznych w Tygodniku Pałuki. 3. Organizacji koncertu dla gimnazjalistów i przygotowania kosztorysu na plac zabaw w Piechcinie. 4. Wydatki dotyczące wyprodukowania zapowiedzi i relacji z Dni Barcina w Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. 5. Zgłoszenia konkursu Innowator najlepiej zarządzane jednostki samorządowe. 6. Przygotowania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych. 7. Przewozu osób na Dożynki Powiatowe w Rogowie. 8. Tłumaczenia kalendarium do Rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich, wykupienia reklamy w Gazecie Biskupińskiej na festyn archeologiczny. 9. Zakupu mównicy, kart świątecznych, koszulek turniejowych, map do celów projektowych oraz książki Zapomniane barcińskie legendy. Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie ,20 zł 72

14 W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące składek członkowskich Gminy Barcin w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Kujawsko-Pałuckim Związku Miast i Gmin, Lokalnej Grupie Działania Pałuki-Wspólna Sprawa. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) Paragraf: 2710 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu: 1. Udzielono wsparcia finansowego dla gminy Gąbin, która została poszkodowana podczas powodzi w maju 2010 r. 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu w % - 76,15% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 3.102,00 zł Wykonanie 3.102,00 zł (100,00%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące spisu wyborców w gminie Barcin. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (98,75%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki: 1. Związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP. 73

15 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (58,25%) W ramach tego rozdziału poniesiono koszty 1. Zorganizowania i przeprowadzenia wyborów burmistrza Barcina. Wyboru dokonano podczas pierwszej tury, w związku z tym wykonanie wydatków wynosi 58,24%. 6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,81 zł Wykonanie dla działu w % - 93,04% Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (100,00%) W paragrafie 3000 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup paliwa dla Policji w Barcinie W paragrafie 4300 wydatkowano kwotę ,00 zł na zakup mebli dla Posterunku Policji w Barcinie. Rozdział Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł (92,90%) W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki, związane z: - ekwiwalentem pieniężnym za udział w działaniach ratowniczych ,50 zł - wynagrodzeniem osobowym pracowników ,97 zł - dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ,84 zł - kosztami narzutów na wynagrodzenia ,95 zł - odpisem ZFŚS 6.699,19 zł - zużyciem energii elektrycznej i gazu ,46 zł - opłatą składek ubezpieczeń PZU samochodów i ochotników ,75 zł 74

16 - zakupem materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, woda mineralna, pieczątki, paliwo, części zamienne do samochodów) ,99 zł - zakupem usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja sprzętu ppoż.) ,00 zł - usługami remontowymi ,04 zł Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu pralki oraz samochodu pożarniczego, który jest współfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdział Obrona cywilna Plan 2.300,00 zł Wykonanie 1.712,81 zł (74,47%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące zakupu nagród na konkurs z zakresu OC. 7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,55 zł Wykonanie dla działu w % - 94,16% Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan ,00 zł Wykonanie ,55 zł (94,16%) W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki dotyczące przede wszystkim kosztów inkasa sołtysów, ryczałtów na podróże służbowe sołtysów oraz opłat komorniczych. 75

17 8. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan dla działu ,00 zł Wykonanie dla działu ,78 zł Wykonanie dla działu w % - 10,04% W ramach tego rozdziału zrealizowano: 1. Wydatki na obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kosztów emisji obligacji, natomiast odsetki będą realizowane w 2011 r., ponieważ emisja obligacji nastąpiła w IV kwartale. 9. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan dla działu ,58 zł Wykonanie dla działu ,47 zł Wykonanie dla działu w % - 91,79% Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,00zł Wykonanie ,01 zł. (91,21%) W poszczególnych paragrafach rozdziału wykonanie przedstawia się następująco: Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,37 zł Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan ,00 zł Wykonanie ,50 zł Paragrafy 4110 i Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,06 zł Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Paragraf: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan ,00zł Wykonanie ,19zł Paragraf: Zakup usług zdrowotnych Plan 5.100,00zł Wykonanie ,00 zł 76

18 Paragraf: 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 3.170,00zł Wykonanie ,06 zł Paragraf: 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Plan 9.250,00zł Wykonanie ,58 zł Paragraf: 4410 Podróże służbowe krajowe Plan 5.710,00 zł Wykonanie ,42 zł Paragraf: 4430 Różne opłaty i składki Plan 8.366,00zł Wykonanie ,52 zł Paragraf: 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan 5.830,00zł Wykonanie ,50 zł Paragraf: 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 5.950,00zł Wykonanie ,33 zł Paragraf: Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan ,00zł Wykonanie ,12 zł Paragraf: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Plan ,00 zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu: 1. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli oraz wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej). Paragraf: 4260 Zakup energii Plan ,26 zł Wykonanie ,26 zł 77

19 W ramach tego paragrafu: - woda ,48 zł - gaz ,70 zł - energia cieplna ,91 zł - energia elektryczna ,17 zł Paragraf: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00zł Wykonanie ,45zł W ramach tego paragrafu: - zakup wykładziny i paneli (SP 2) 2.867,18 zł - zakup laptopa (SP Mamlicz) 2.249,00 zł - zakup mebli do sali lekcyjnej, stołu i krzeseł (SP Mamlicz) 3.960,00 zł - zakup wykładziny i dywanu (SP Mamlicz) 900,00 zł - zakup tablic szkolnych i korkowych (SP Mamlicz) 1.647,48 zł - zakup kosiarki (ZPS Piechcin) 1.502,45 zł - zakup suszarek do rąk, które zostały zamontowane w toaletach uczniowskich (ZPS Piechcin) 1.135,82 zł - zakup kamery zewnętrznej (ZPS Piechcin) 1.825,12 zł Pozostałe wydatki to koszt zakupionych: - środków czystości ,37 zł - czasopisma i prenumeraty 6.488,30 zł - materiałów biurowych, druków szkolnych, pieczątek ,97 zł - materiałów do remontów i drobnych napraw ,47 zł Paragraf: 4270 Zakup usług remontowych Plan ,00zł Wykonanie ,29 zł W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi: - remont korytarza (SP 1) 3.000,00 zł - remont dachu na sali gimnastycznej (SP 1) 3.078,04 zł - remont pracowni komputerowej (SP 2) 1.599,42 zł - montaż rolet (SP 2) 3.597,62 zł - konserwacja i przegląd instalacji grzewczej (SP Mamlicz) 7.076,00 zł - remont kanalizacji deszczowej (SP Mamlicz) 9.028,00 zł - remont instalacji elektrycznej w toaletach (ZPS Piechcin) 1.342,00 zł 78

20 - remont schodów przed głównym wejściem (ZPS Piechcin) 2.300,00 zł - remont instalacji odgromowej oraz naprawa tablicy rozdzielczej (ZPS Piechcin) 2.680,00 zł Pozostałe wydatki to: konserwacja kserokopiarek, sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Paragraf: 4300 Zakup usług pozostałych Plan ,00zł Wykonanie ,66zł W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki: 1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu Vulcan, Prawo oświatowe, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), usługi transportowe. Paragraf: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,00zł Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00zł Wykonanie ,71zł W ramach dwóch powyższych paragrafów wydatki dotyczą: 1. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 2. Inwestycji pod nazwą Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. 79

21 Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. 3. Wykonania kosztów opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku. 4. Realizacji zadania w ramach projektu E Usługi, E - Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan ,00 zł Wykonanie ,89 zł. (94,10%) W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą: 1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu i przedstawia się następująco: Paragraf: Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń Plan 7.310,00zł Wykonanie 5.970,52zł Paragraf: Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan ,00zł Wykonanie ,57zł Paragraf: Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 4.464,00zł Wykonanie ,05 zł Paragraf: Składki na ubezpieczenie społeczne Plan ,00zł Wykonanie ,44 zł Paragraf: Składki na Fundusz Pracy Plan 2.260,00zł Wykonanie ,37 zł Paragraf: Zakup materiałów i wyposażenia Plan 1.060,00zł Wykonanie ,00 zł Paragraf: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 1.060,00zł Wykonanie ,20 zł 80

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo