3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM"

Transkrypt

1 SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji /pytania kluczowe Kryteria ewaluacji /wskaźniki Metodologia ewaluacji Osoby prowadzące ewaluację Grupy/osoby objęte ewaluacją Forma prezentacji wyników ewaluacji Czas trwania ewaluacji 3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 29 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego załącznik do ww. rozporządzenia, wymaganie zewnętrzne MEN 3.3. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Cel strategiczny: W jaki sposób przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wychowania przedszkolnego? Jak placówka jest postrzegana w środowisku? Cele kierunkowe: Nauczyciele podejmują różnorakie działania na rzecz promocji wychowania przedszkolnego i promocji przedszkola. Nauczyciele dokumentują osiągnięcia wychowanków. Nauczyciele organizują różnorodne formy prezentacji dokonań i osiągnięć wychowanków. Jaka jest znajomość działań przedszkola w środowisku lokalnym? Jakie formy promocji wychowania przedszkolnego i przedszkola inicjuje placówka? Jak przedszkole jest postrzegane w środowisku? Nauczyciele przedszkola, poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, organizację imprez okolicznościowych, udział w konkursach, współpracę z SP 39, promują wartość wychowania przedszkolnego. Nauczyciele prezentują rodzicom różne formy pracy z dziećmi. Strona internetowa placówki jako głównym nośnik informacji o wydarzeniach i ofercie zajęć dydaktycznych oferowanych przez przedszkole. Ankieta dla rodziców Ankieta dla nauczycieli Narzędzia badań uzupełniające: Analiza jakościowa dokumentacji przedszkola Analiza jakościowa dokumentacji pedagogicznej nauczycieli / plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, sprawozdania z pracy, zapisy w dziennikach/ Bibliometria /strona WWW placówki, gazetki grupowe Fotometria / zdjęcia Przewodniczący: Członkowie zespołu ewaluacyjnego: dyrektor przedszkola Rada pedagogiczna mgr Aleksandra Kruk rodzice dzieci z grup: V. 5, 6-latki i grupy JEŻYKI, VI. 5,6-latki ŻABKI nauczyciele raport, opublikowanie na stronie internetowej placówki IX 212-VI 213 1

2 II. HARMONOGRAM Etap ewaluacji I. Przygotowanie ewaluacji II. Zbieranie danych III. Analiza danych IV. Raportowanie V. Rozpowszechnianie raportu Działanie rodzaj, nazwa Opracowanie koncepcji ewaluacji, ustalenie problematyki, celu, zakresów i pytań kluczowych. Przygotowanie narządzi badawczych: -kwestionariusz ankiety do rodziców i nauczycieli Osoby Termin wykonania działania uczestniczące w działaniu IX X XI XII I II III IV V VI VIII członkowie Rady Pedagogicznej,, dyrektor Zbieranie informacji z wykorzystaniem określonych źródeł i zaprojektowanych narzędzi. -ankietowanie wybranych grup -badanie dokumentacji Przetworzenie jakościowo ilościowe zgromadzonych informacji. Zredagowanie wniosków. Opracowanie całościowego raportu z ewaluacji. Przedstawienie, rozpowszechnienie raportu, wybór formy jego prezentacji. Anna Patyńska- Lakwa Potrzebne materiały, zasoby 2

3 III. RAPORT Z EWALUACJI ANALIZA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ANKIETY DLA RODZICÓW W badaniu ankietowym wzięli udział rodzice dzieci 5/6-letnich, łącznie z 2 grup przedszkolnych. 1 Analizie poddano 31 wypełnionych ankiet, co stanowiło 62% badanych z wytypowanej próby badawczej liczącej 5 osób. Rodzice wyrazili opinię, że przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych działaniach - 29 ankietowanych 93,6%, natomiast - 2-6,4% badanych nie orientuje się w działaniach placówki w tym zakresie. Wykres 1. Opinia rodziców na temat: czy przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych działaniach. Liczba wskazań w % ,6 6,4 TAK NIE NIE WIEM Rodzice określali formy i sposoby prezentacji i upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej i podejmowanych przez przedszkole działaniach. Prezentuje to poniższa tabela. Tabela 1. Formy i sposoby prezentacji i upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej i podejmowanych przez przedszkole działaniach. Wskaźniki Liczba wskazań N=31 % Strona internetowa placówki 24 77,4 Tablica informacyjna 23 74,2 Zebrania z rodzicami 15 48,4 Rozmowy indywidualne z rodzicami 13 41,9 Gazetki informacyjne grupowe dla rodziców 12 38,7 Inne 1 3,2 1 Wzór Ankiety dla rodziców Załącznik do raportu z ewaluacji wewnętrznej nr 1. 3

4 Najwięcej rodziców ,4%, wiedzę o ofercie edukacyjnej i podejmowanych przez przedszkole działaniach czerpie ze strony internetowej placówki oraz z tablicy informacyjnej umieszczonej w holu przedszkola - 23 badanych - 74,2%. W drugiej kolejności źródłem wiedzy rodziców o przedszkolu są zebrania grupowe - 15 ankietowanych - 48,4%, a następnie rozmowy indywidualne z rodzicami ,9% i gazetki informacyjne dla poszczególnych grup ,7% ankietowanych. Rodzice potwierdzają, że przedszkole informuje społeczność lokalną i rodziców wychowanków o celowości i skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych ,9% badanych, odpowiedź przeczącą zaznaczyło czworo ankietowanych - 12,9%, natomiast jedna osoba - 3,2% - odpowiedź "nie wiem". Wykres 2. Opinia rodziców na temat: czy przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez nie działań. Liczba wskazań w % ,9 12,9 3,2 TAK NIE NIE WIEM Informowanie środowiska lokalnego o celowości i skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych, odbywa się zdaniem ankietowanych rodziców zazwyczaj poprzez stronę internetową placówki, jak i poprzez tablicę informacyjną, po ,9% badanych. Następnie rozmowy indywidualne z rodzicami ,1% i w czasie zebrań grupowych ,6% ankietowanych. Najmniej wskazań przypadło na gazetki informacyjne grupowe ,3%. Wyniki prezentuje poniższa tabela. 4

5 Tabela 2. Sposoby informowania środowiska o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działaniach. Wskaźniki Liczba wskazań N=31 % Strona internetowa placówki 22 7,9 Tablica informacyjna 22 7,9 Rozmowy indywidualne z rodzicami 18 58,1 Zebrania z rodzicami 16 51,6 Gazetki informacyjne grupowe dla rodziców 9 29, Inne 1 3,2 Zdaniem badanych rodziców nasza placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym ,1%. Czterech rodziców było niezdecydowanych - 12,9% ankietowanych, zaznaczyli odpowiedź "nie wiem". Wykres 3. Opinia rodziców na temat: czy nasza placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku ,1 8 Liczba wskazań w % ,9 TAK NIE NIE WIEM ANALIZA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI Ankietę wypełniło 9 nauczycieli, w tym 6 wychowawców grup i troje nauczycieli wspomagających. Ankieta 2 odnosiła się bezpośrednio do zewnętrznego wymagania ewaluacyjnego: promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Nauczyciele na różne 2 Wzór Ankiety dla nauczycieli Załącznik do raportu z ewaluacji wewnętrznej nr 2. 5

6 sposoby przekazują rodzicom i środowisku informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych i osiągnięciach swoich wychowanków. Tabela 3. Stosowane przez nauczycieli formy informowania rodziców o podejmowanych działaniach edukacyjnych i osiągnięciach wychowanków. Wskaźniki Liczba wskazań N=9 % Gazetki informacyjne dla rodziców 9 1, Rozmowy indywidualne z rodzicami 9 1, Wymiana doświadczeń i informacji podczas posiedzeń rady pedagogicznej 9 1, Formy wyrazu artystycznego wystawy prac dzieci 8 88,9 Strona internetowa placówki 6 66,7 Dokumentowanie w formie fotograficznej wszystkich ważnych wydarzeń (galeria zdjęć w holu przedszkola, przesyłanie zdjęć rodzicom dzieci na pocztę ) Nagrania imprez grupowych w formie cyfrowej na DVD 6 66,7 1 11,1 Wszyscy nauczyciele w przedszkolu jako formę informowania rodziców i środowiska lokalnego o podejmowanych działaniach edukacyjnych i osiągnięciach wychowanków wykazali gazetki informacyjne i rozmowy indywidualne z rodzicami. Podejmowane działania edukacyjne i osiągnięcia wychowanków są przedmiotem posiedzeń rady pedagogicznej. Wystawy prac plastycznych dzieci organizuje 8 nauczycieli - 88,9%. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej, Internetu; jako form informowania rodziców i środowiska lokalnego o podejmowanych działaniach edukacyjnych i osiągnięciach wychowanków; deklaruje sześciu nauczycieli - 66,7% ankietowanych. Nauczycielki dokumentują osiągnięcia wychowanków poprzez galerię zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz galerię w holu - 8 ankietowanych - 88,9%, przeprowadzając diagnozy ocenę gotowości szkolnej dzieci 6 i 7 letnich - w obecnym roku szkolnym to czworo nauczycieli - 44,4% badanych. Wśród innych form dokumentowania osiągnięć wychowanków nauczyciele wymieniają: karty obserwacji rozwoju dzieci - w grupach młodszych, nagrania zdjęć, występów, zajęć w formie cyfrowej na płytach CD i DVD. 6

7 Nauczyciele byli proszeni w ankiecie o dokonanie oceny swojego stopnia zaangażowania w promocję przedszkola w skali od 1 do 5. Wykres 4. Stopień zaangażowania nauczycieli w promocję przedszkola ,4 4 Liczba wskazań w % ,2 33,3 11, bardzo wysoki bardzo niski Ankietowani oceniają swoje zaangażowanie w promocję przedszkola na poziomie średnim: 4 i 3 punkt skali - odpowiednio 3-33,3% i 4-44,4% badanych. Na najwyższym poziomie swoją aktywność w zakresie promocji określiło 2-22,2% nauczycieli. Na drugim poziomie niskim ,1% nauczycieli. ANALIZA JAKOŚCIOWA DOKUMENTACJI PRZEDSZKOLA Nauczyciele podejmują wiele działań na rzecz promocji wychowania przedszkolnego. Placówka prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych działań. Odzwierciedlenie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym w zakresie promocji wychowania przedszkolnego, znajduje się w planach pracy dydaktyczno-wychowawczej dla poszczególnych grup przedszkolnych, sprawozdaniach z pracy oraz zapisach w dziennikach. Analiza jakościowa dokumentacji pedagogicznej nauczycieli wykazała, że planowane zadania do realizacji z zakresu promocji wychowania przedszkolnego są systematycznie realizowane, w miarę potrzeby modyfikowane i poddawane ewaluacji. 7

8 ANALIZA STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA Promocji wychowania przedszkolnego służy internetowa strona placówki oraz gazetki ścienne zamieszczane na tablicach informacyjnych. Z analizy zgromadzonych tam danych, częstotliwości aktualizacji i statystyki odwiedzin, w przypadku strony internetowej, wynika, że są one głównym źródłem pośredniego informowania rodziców o życiu placówki i planowanych wydarzeniach. Strona internetowa promuje pedagogizację rodziców, wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, z uwzględnieniem koncepcji pracy przedszkola. Określa: charakter, profil przedszkola artystycznego, lokalizację i ogólną charakterystykę placówki. Prezentuje galerię zdjęć, ofertę edukacyjną w tym wizję i misję cele wychowania przedszkolnego, kalendarium wydarzeń, publikacje nauczycieli (między innymi wiersze i piosenki do nauki dla danej grupy), porady logopedy. Ponadto informacje o Projekcie "Mam szansę pójść do przedszkola dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej i o projekcie już zakończonym Dłużej, więcej, lepiej rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej. Projekty współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane ogólne o stronie internetowej na podstawie statystyki odwiedzin strony Adres URL Strona funkcjonuje od r. Całkowita liczba odwiedzin Odwiedzin w roku Odwiedzin w roku Odwiedzin w roku Odwiedzin w roku Odwiedzin w roku Odwiedzin w roku od 1.1. do r. 3 4 IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Ewaluacja zagadnienia skuteczności podejmowanych działań na rzecz promocji wychowania przedszkolnego jest w ścisłej korelacji z zewnętrznym wymaganiem m z Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 29 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, załącznik do ww. rozporządzenia, wymaganie zewnętrzne MEN punkt 3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM podpunkt 3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 8

9 W wyniku przeprowadzonych badań z użyciem zastosowanych technik /ankieta, analiza jakościowa i ilościowa dokumentacji przedszkola, bibliometria/ pozyskano informacje o formach i efektywności promocji wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. Uzyskano także odpowiedź na pytanie: jak placówka jest postrzegana w środowisku? Po analizie zgromadzonego materiału badawczego, postawione hipotezy znalazły swoje potwierdzenie. Wnioski: Znajomość działań przedszkola wśród rodziców wychowanków jest wysoka. Nauczyciele inicjują różne formy promocji wychowania przedszkolnego. Dokładają starań, aby promować działania przedszkola poprzez upowszechnianie zdjęć, informacji zamieszczanych na stronie internetowej placówki, na której z każdym rokiem rośnie liczba odwiedzin. Strona internetowa placówki to główny nośnik informacji o wydarzeniach i ofercie zajęć dydaktycznych oferowanych przez przedszkole obok tablic informacyjnych zamieszczonych w holu przedszkola. Nauczyciele przedszkola, poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, organizację imprez okolicznościowych, udział w konkursach, współpracę z SP 39, biblioteką oraz innymi instytucjami lokalnymi, prezentują rodzicom różne formy pracy z dziećmi i promują wartość wychowania przedszkolnego. Nauczyciele organizują różnorodne formy prezentacji dokonań i osiągnięć wychowanków: nagrania uroczystości na płytach DVD, upowszechnianie zdjęć fotograficznych z wydarzeń przedszkolnych i przesyłanie ich rodzicom za pomocą Internetu. Wychowawcy grup dokumentują osiągnięcia dzieci w arkuszach obserwacji rozwoju dzieci 3-4-letnich, diagnozach pedagogicznych oraz opracowując każdego roku do końca kwietnia; pisemne informacje dla rodziców o poziomie gotowości dzieci 5-6-letnich do podjęcia nauki w szkole. Jak wynika z opinii ankietowanych rodziców przedszkolaków, placówka jest dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, a nauczyciele cieszą się zaufaniem. 9

10 V. ZAŁĄCZNIKI ANKIETA DLA RODZICÓW Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy przedszkola. Proszę znaczyć odpowiednią odpowiedź. 1. Czy według Pani/Pana Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych działaniach? Tak Nie Nie wiem 2. Jeśli tak to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi: Strona internetowa Zebrania z rodzicami Tablica informacyjna Gazetki informacyjna dla rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami Inne Czy według Pani/Pana Przedszkole informuje środowisko (społeczność lokalną, rodziców wychowanków) o celowości i skuteczności podejmowanych przez nie działań? Tak Nie Nie wiem Jeśli tak to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi. Strona internetowa Zebrania z rodzicami Tablica informacyjna Gazetki informacyjna dla rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami 5. Czy według Pani/Pana nasza placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku? Tak Nie Nie wiem Dziękujemy za wypełnienie ankiety 1

11 ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy przedszkola. 1. W jakiej formie przekazuje Pani informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych, osiągnięciach swoich wychowanków umieszczenie na stronie internetowej przedszkola umieszczanie na gazetce informacyjnej dla rodziców (w holu przedszkola) dokumentowanie w formie fotograficznej wszystkich ważnych wydarzeń (galeria zdjęć w holu przedszkola, przesyłanie zdjęć rodzicom dzieci na pocztę ) formy wyrazu artystycznego wystawy prac dzieci rozmowy indywidualne z rodzicami wymiana doświadczeń i informacji podczas posiedzeń rady pedagogicznej inne 2. W jakiej formie dokumentuje Pani osiągnięcia wychowanków: galeria zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz galeria w holu diagnozy ocena gotowości szkolnej dzieci 6 i 7 letnich inne 3. Jak Pani ocenia swój stopień zaangażowania w promocję przedszkola w skali niski wysoki Dziękujemy za wypełnienie ankiety Zespół Ewaluacyjny 11

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1 dr Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Zespół Badawczy EWD Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach 1 Ankiety skierowane do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów w I etapie

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo