RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 30 W CZĘSTOCHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA OBSZAR FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO CZERWIEC 2014

2 SPIS TREŚCI: I.Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1.Cel ewaluacji wewnętrznej. 2.Zakres diagnozowania. a) obszar b) wymaganie 3.Pytania kluczowe. 4.Kryteria ewaluacji. II.Informacje dotyczące organizacji ewaluacji. 1.Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 2.Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji. 3.Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych. III.Prezentacja wyników ewaluacji. 1.Odpowiedzi na pytania kluczowe. 2.Mocne i słabe strony przedszkola. 3.Wnioski z ewaluacji. 4.Formy upowszechniania raportu. IV.Szczegółowe wyniki ewaluacji. 1.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców. 2.Opracowanie zbiorcze wyników wywiadu przeprowadzonego z rodzicami. 3.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. V.Załączniki. 1.Projekt ewaluacji wewnętrznej. 2.Ankieta dla rodziców.

3 3.Wywiad z rodzicami. 4.Ankieta dla nauczycieli. I.Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1.Cel ewaluacji wewnętrznej: Tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku. 2.Zakres diagnozowania: Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 3.Pytania kluczowe: - w jaki sposób przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wychowania przedszkolnego? - jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działań w środowisku lokalnym? - jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym? 4.Wskaźniki ewaluacji: - opinie rodziców i nauczycieli, - informacje, - zapisy w dziennikach, - roczny plan pracy przedszkola, - miesięczne plany pracy nauczycieli, - sprawozdania z pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli,

4 - zapisy protokołów Rady Pedagogicznej, II. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej. 1.Źródła informacji o jakości pracy w obszarze objętym ewaluacją: - rodzice dzieci, - nauczyciele, - Dyrektor przedszkola. 2.Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: - ankiety rodzice, nauczyciele, - wywiad- rodzice, Dyrektor przedszkola, - analiza dokumentów statut przedszkola, roczny plan pracy, dzienniki zapisów dziennych, miesięczne plany pracy nauczycieli, kronika przedszkolna, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania z pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli, tablice informacyjne dla rodziców, strona internetowa, podziękowania, potwierdzenia udziału. 3.Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: - określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych wrzesień opracowanie metod i narzędzi badawczych styczeń przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- marzec- kwiecień analiza zebranych informacji maj wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- maj określenie, ustalenie rekomendacji maj pisanie raportu do

5 III.Prezentacja wyników ewaluacji. 1.Odpowiedzi na pytania kluczowe: Pytanie kluczowe nr1 - w jaki sposób przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wychowania przedszkolnego? Z przeprowadzonych badań wynika, że w przedszkolu podejmowane są różne działania w celu promowania wartości wychowania przedszkolnego. W przedszkolu pracuje się nad pozytywną opinią o wychowaniu przedszkolnym. Potwierdzają to zapisy zawarte w dokumentach przedstawionych przez Dyrektora: Statucie przedszkola, Koncepcji Pracy Przedszkola i Rocznym Planie Pracy. W Planie Pracy Przedszkola na rok szkolny 2013/2014 znajdują się również zapisy o podejmowanych działaniach, co stanowi potwierdzenie, że w przedszkolu promuje się wartość wychowania przedszkolnego, poprzez: - organizację wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych konkursów oraz wspieranie dzieci uczestniczących w konkursach, - organizację wycieczek i wyjść edukacyjnych, - współpracę z różnymi instytucjami środowiska lokalnego min. Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Biblioteką, Parafią, Strażą Pożarną, Policją - występy teatralne dla rodziców i rodzin, - koła zainteresowań, - przedsięwzięcia przedszkolne: kiermasze świąteczne, festyny akcje charytatywne, ekologiczne, - zajęcia otwarte dla rodziców, - zajęcia adaptacyjne, - upowszechnianie informacji z życia przedszkola, - prelekcje dla rodziców. Taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci, bez względu na ich sytuację materialną i rodzinną. Ankietowani rodzice twierdzą, że przedszkole stwarza warunki do poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności przez

6 ich dzieci. Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie można jej zaniedbywać. Przedszkole to miejsce przyjazne wszystkim dzieciom. To miejsce ma mnóstwo zalet i może pomóc dziecku w zdobyciu doświadczeń, o jakie w domu naprawdę trudno. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści. Korzyści te są bardzo szerokie, obejmujące społeczny, intelektualny, emocjonalny, językowy oraz ruchowy rozwój. Poprzez kontakt z rówieśnikami, dziecko poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. W grupie rówieśniczej uczy tolerancji, podziału pracy, kształtuje postawy akceptacji, cierpliwości, umiejętności kompromisu. W przedszkolu dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę, która ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju, zaspakaja potrzeby ekspresji, dostarcza wielu radosnych przeżyć. W zabawie dziecko zdobywa nowe umiejętności, uczy się samodzielnego myślenia, poszerza swoją wiedze i horyzonty, rozwija wyobraźnię i kreatywność. Dziecko przebywając w przedszkolu odkrywa wachlarz emocji i uczuć. Rozwija poczucie niezależności, buduje stabilizację, a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa. Dziecko w przedszkolu zostaje przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Poprzez różnorodne zajęcia rozwija się w aspekcie psychoruchowym. Dziecko uczy się porozumiewać z innymi, ma możliwości nauki języka obcego i w ten sposób poszerza swoje kompetencje językowe. Uczęszczanie dziecka do przedszkola przynosi korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Dzieci zdobywają nowe umiejętności, a rodzice mają czas na pracę zawodową oraz co bezcenne maja możliwość spotkań z innymi rodzicami i specjalistami, mogą nawiązać kontakty w lokalnej społeczności, otrzymać wsparcie i informacje związane z zagadnieniami rodzicielstwa i pomocy psychologiczno pedagogicznej. Nauczyciele promują wartość wychowania przedszkolnego poprzez: - uczestnictwo w różnorodnych konkursach, - udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, - organizację występów artystycznych, - wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, na wycieczki, - stronę internetową, - informacje na tablicy ogłoszeń,

7 Źródłem informacji w przedszkolu są cykliczne kontakty indywidualne, zebrania z rodzicami. Przedszkole w sposób otwarty i życzliwy wyszło naprzeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak również środowiska lokalnego. Pytanie kluczowe nr 2 - jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działań w środowisku lokalnym? W odpowiedzi na to pytanie przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. Informacje upowszechnia się poprzez własną stronę internetową oraz podawanie ich na przedszkolnych tablicach ogłoszeń. W celu uzyskania informacji na temat znajomości ofert zajęć prowadzonych w przedszkolu przeprowadzono wywiad wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Z analizy wynika, że znajomość przez rodziców rodzaju zajęć oferowanych przez przedszkole jest bardzo dobra(92,5%). Jedynie 2 rodziców uważa, że zajęcia prowadzone w grupie dzieci młodszych są ciekawe ale zbyt krótkie, bowiem trwają tylko 15 minut. 100% rodziców wie o prowadzonych zajęciach z j. angielskiego i tańca, większość wie, że w przedszkolu jest nauka religii. Rodzice nie posiadają wiedzy na temat korzystania przez dzieci z zajęć bezpłatnych odbywających się podczas godzin pracy przedszkola tj. zajęć logopedycznych, teatralnych, matematycznych, gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie dzieci chętni uczęszczają na zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole. Rodzice najchętniej zapisywali dzieci na zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i nauki tańca. Oferta zajęć dodatkowych proponowana przez przedszkole spełnia wymagania rodziców. Podobnie wypowiadali się nauczyciele. Najwyżej cenią jakość z nauki j. angielskiego i nauki tańca. Najniżej oceniają lekcje rytmiki. Przedszkole w różnorodny sposób systematycznie upowszechnia podejmowane działania, które konsultowane są z rodzicami. Dokonania przedszkola i jego wychowanków są znane w środowisku lokalnym. Przedszkole informuje o koncepcji swojej pracy rodziców, partnerów, organ prowadzący, jest dostępna na stronie internetowej placówki dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wszystkim tym grupom przekazywane są informacje na temat: - głównych założeń pracy przedszkola,

8 - obszarów na jakich skupiona będzie praca przedszkola, - działaniach dydaktyczno wychowawczo opiekuńczych (realizowanych programach, innowacjach, planowanych działaniach edukacyjnych, wycieczkach, imprezach organizowanych w przedszkolu), - doskonalenia nauczycieli (działaniach podejmowanych w celu rozwoju zawodowego nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy, warsztaty, seminaria, kursy kwalifikacyjne i inne), - współpracy z rodzicami i środowiskiem( plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym), - organizacji i zarządzaniu przedszkolem, w tym poprawie warunków lokalowych i sprzętowych placówki ( planowane remonty, doposażenie sal zajęć w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, doposażenie placu zabaw). 94% ankietowanych rodziców uważa, że przedszkole informuje środowisko (społeczność lokalną, rodziców, wychowanków) o celowości i skuteczności podejmowanych działań przez placówkę, poprzez : stronę internetową(54,5%), zebrania z rodzicami (88%), tablicę informacyjną (83%), gazetkę informacyjną (36%), rozmowy indywidualne z rodzicami (67,5%). Tylko 4 ankietowanych (5%) uważa, że nie wie o celowości działań przedszkola. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola mają zaufanie do wychowawców i pracowników opiekujących się ich dziećmi (100%). Wszyscy rodzice wyrazili pozytywną opinię na temat warunków lokalowych przedszkola, zwracając uwagę na estetyczny wygląd sal zajęć. Jedynie według rodziców łazienki i toalety wymagają remontu, ale ta inwestycja planowana jest w miesiącach wakacyjnych do realizacji. Ankietowani rodzice pozytywnie wyrazili się o bezpieczeństwie, jakie zapewnia przedszkole podczas obecności ich dzieci w placówce. Szczególnym uznaniem wśród rodziców cieszą się nauczyciele i personel przedszkola. Szczególną uwagę zwrócili na fachową i wykwalifikowaną kadrę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz na regularne zamykanie drzwi zewnętrznych przedszkola, dyżury woźnych, rozmowy o bezpieczeństwie z dziećmi, zapraszanie na spotkania Strażaków i Policjantów, ciągłą obecność kadry, zainteresowanie ze strony nauczycieli, znajomość każdego dziecka w

9 przedszkolu i osób odbierających, estetyczne podawanie posiłków przygotowywanych w kuchni przedszkolnej, doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne. Ogólna ocena przedszkola jest bardzo pozytywna, na placówce panuje przyjazna, prawie rodzinna atmosfera. Pytanie kluczowe nr3 - jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym? Miejskie Przedszkole nr 30 jest dobrze postrzegane w środowisku lokalnym, o czym świadczy przewyższająca liczba dzieci chętnych do przedszkola nad liczbą miejsc. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (96%) są zadowoleni z pracy przedszkola. Tylko 4% rodziców odpowiedziało, że nie wie. Większość rodziców uważa, że przedszkole wyróżnia się spośród innych przedszkoli w najbliższej okolicy następującymi czynnikami: - rodzinną atmosferą, - bardzo dobrym podejściem do dzieci przez nauczycieli i personel niepedagogiczny, - indywidualnym podejściem do dzieci, - bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, - dobrymi warunkami lokalowymi. Nauczyciele wymieniają również dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Najczęściej wymienianymi przez rodziców powodami zapisania dziecka do naszego przedszkola jest: - dobra opinia o przedszkolu, - lokalizacja w pobliżu miejsca zamieszkania, - profesjonalna kadra pedagogiczna. Przedszkole promuje się ponadto w środowisku lokalnym poprzez; - informację na stronie internetowej przedszkola,

10 - akcje charytatywne, ekologiczne, - przedstawienia teatralne dla rodziców i rodzin, - uroczystości przedszkolne, - festyny, pikniki rodzinne, - wizyty w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Bibliotece, - spotkania indywidualne, - zebrania z rodzicami, - happeningi. Prawie wszyscy rodzice uważają, że przedszkole dobrze promuje się na zewnątrz. Do najczęściej wymienianych form promocji przedszkola należą: - strona internetowa, - akcje charytatywne, ekologiczne, - dni otwarte w przedszkolu, - udział w konkursach, - udział w uroczystościach przedszkolnych, - udział w festynach, piknikach, - happeningi, - wizyty w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Bibliotece, - spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami. 2. Mocne i słabe strony przedszkola. Po analizie wyników ankiet, wywiadu i dokonanego przeglądu dokumentacji przedszkola można określić mocne i słabe strony przedszkola.

11 Mocne strony: - przedszkole stwarza dzieciom warunki do poszerzania ich wiedzy i nabywania nowych umiejętności, -rodzice i nauczyciele są zadowoleni z oferty zajęć dodatkowych dla dzieci proponowanych przez przedszkole, - dobra opinia o przedszkolu, - wykwalifikowana kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, - rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola, - przedszkole wyróżnia się spośród innych przedszkoli kameralnością i dobrą atmosferą, - dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Słabe strony: - zniszczone łazienki oraz toalety wymagające remontu, - ciekawe lecz krótkie zajęcia dodatkowe dla młodszych grup. 3. Wnioski z ewaluacji: - wyremontować toalety i łazienki dla dzieci, - monitorować od września 2014r. wydłużenie zajęć oferowanych przez przedszkole dla najmłodszych dzieci. 4. Formy upowszechniania raportu: - Nauczycielom - sprawozdanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, - Rodzicom sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami, - Ponadto umieszczenie raportu na stronie internetowej przedszkola.

12 IV.Szczegółowe wyniki ewaluacji. 1.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców. Wydano 106 ankiet, zwrócono 77, tj,72%. Pytanie nr1: Czy według Pani/Pana przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie przedszkola i podejmowanych działaniach?: Tak odpowiedziało 76 ankietowanych, tj. 98,5% Nie brak Nie wiem 1 odpowiedź, tj.1,5% ankietowanych Pytanie nr 2: Jeśli tak, to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi. - strona internetowa tak odp. 45 ankietowanych, tj.58,5% - zebrania z rodzicami tak odp. 73 ankietowanych, tj.95% - tablica informacyjna tak odp. 74 ankietowanych, tj.96% - gazetka informacyjna dla rodziców tak odp. 30 ankietowanych, tj.39% - rozmowy indywidualne z rodzicami tak odp. 60 ankietowanych, tj.78% Pytanie nr 3: Czy według Pani/Pana przedszkole informuje środowisko (społeczność lokalną, rodziców, wychowanków) o celowości skuteczności podejmowanych przez nie działań? Tak odp. 72 ankietowanych, tj. 94% Nie - odp. 1 ankietowany, tj.1% Nie wiem odp. 4 ankietowanych, tj. 5% Pytanie nr 4: Jeśli tak, to w jaki sposób? - strona internetowa- tak odp. 42 ankietowanych, tj.54,5% - zebrania z rodzicami tak odp. 68 ankietowanych, tj. 88% - tablica informacyjna tak odp. 64 ankietowanych, tj. 83%

13 - gazetka informacyjna tak odp.28 ankietowanych, tj.36% - rozmowy indywidualne z rodzicami tak odp. 52 ankietowanych, tj. 67,5% Pytanie nr 5: Czy według Pani/Pana nasza placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku? Tak odp. 74 ankietowanych, tj. 96% Nie brak Nie wiem odp. 3 ankietowanych, tj. 4% 2.Opracowanie zbiorcze wyników wywiadu przeprowadzonego z rodzicami. Przeprowadzono 27 wywiadów wśród 116 rodziców, co stanowi 23% Pytanie nr 1: Jak oceniają Państwo warunki lokalowe przedszkola? Tak odp.27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak Wszyscy ankietowani wyrazili pozytywne opinie, zwracając szczególną uwagę na estetyczny wygląd sal zajęć. Warunki są dobre w przedszkolu, jedynie toalety i łazienki wymagają remontu, ale jest to inwestycja, która zostanie zrealizowana. Pytanie nr 2: Czy są Państwo zadowoleni z ofert zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole? Tak odp. 25 ankietowanych, tj. 92,5% Nie - odp. 2 ankietowanych, tj. 7,5% - zajęcia w grupach młodszych trwają za krótko. Pytanie nr 3: Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole? Tak odp. 27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak

14 Pytanie nr 4: Czy Państwo maja zaufanie do wychowawców, pracowników opiekujących się Państwa dzieckiem? Tak odp. 27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak Pytanie nr 5: Co Państwa zdaniem świadczy o bezpieczeństwie w przedszkolu lub o jego braku? Tak odp. 27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak Wszyscy ankietowani wyrazili pozytywną opinię o bezpieczeństwie w przedszkolu. Szczególnym uznaniem wśród rodziców cieszą się nauczyciele i personel opiekujący się dziećmi. Rodzice zwrócili szczególną uwagę na fachową i wykwalifikowaną kadrę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zamykanie drzwi zewnętrznych, dyżury woźnych, rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie, zapraszanie Strażaków i Policjantów, ciągła obecność kadry, zainteresowanie ze strony nauczycieli, znajomość każdego dziecka w przedszkolu i osób odbierających, posiłki przygotowywane w kuchni przedszkolnej, estetyczne podawanie posiłków, odpowiednie zabawki. Ogólna ocena przedszkola jest bardzo pozytywna. Na placówce panuje przyjazna atmosfera 3.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. W ankiecie dla nauczycieli wzięło udział 9 osób co stanowi 100%. W pytaniu 1 W jakiej formie przekazuje Pani informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych, osiągnięciach swoich wychowanków, odpowiedź: umieszczenie na stronie internetowej przedszkola zaznaczyło 6 osób (66%) umieszczanie na gazetce informacyjnej dla rodziców (w holu przedszkola) 9 osób (100%) dokumentowanie w formie fotograficznej wszystkich ważnych wydarzeń (galeria zdjęć w holu przedszkola, przesyłanie zdjęć rodzicom dzieci na pocztę e- mail) 8 osób (88%)

15 formy wyrazu artystycznego- wystawy prac dzieci 9 osób (100%) rozmowy indywidualne z rodzicami 9 osób (100%) - wymiana doświadczeń i informacji podczas posiedzeń rady pedagogicznej 9 osób (100%) W odpowiedzi inne wymieniono: umieszczanie informacji na stronach internetowych fotoreportaż z życia przedszkola (na płytce) dokumentowanie wydarzeń w formie fotograficznej zgrane na płytce zebrania z rodzicami rozmowy telefoniczne zdjęcia dyplomy dzieci spotkania z Radą Rodziców W pytaniu 2 W jakiej formie dokumentuje Pani osiągnięcia wychowanków, odpowiedź galeria zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz galeria w holu zaznaczyło 6 osób (66%) diagnozy- ocena gotowości szkolnej dzieci 6 i 7 letnich zaznaczyło 6 osób (66%) W odpowiedzi inne wymieniono: galeria dyplomów potwierdzenia archiwizacja osiągnięć wystawa dyplomów w holu przedszkola arkusze obserwacji prace dzieci zdjęcia fotografie robione w czasie zajęć i zabaw płytka z fotoreportażem na zakończenie przedszkola rozmowy indywidualne z rodzicami kserokopie dokumentów w teczce nauczyciela W pytaniu 3 Jak Pani ocenia swój stopień zaangażowania w promocje przedszkola w skali 1-5? wszyscy badani ocenili stopień zaangażowania na 5. V.Załączniki. 1.Projekt ewaluacji wewnętrznej. ETAPY EWALUACJI(projekt ewaluacji):

16 1. Przedmiot (obiekt) ewaluacji Kryteria ewaluacji. 3. Pytania kluczowe/badawcze. 4. Metody i techniki. 5. Dobór próby oraz źródła danych(informacji. 6. Monitoring ewaluacyjny. 7. Sposób prezentacji. 8. Metaewaluacja (wnioski). Cel ewaluacji: Tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku. Przedmiot ewaluacji: Obszar ewaluacji Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Wymaganie Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Poziom D Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Poziom B Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. 2.Kryteria ewaluacji. - skuteczność promowania wychowania przedszkolnego,

17 -atrakcyjność przedszkola w środowisku, - trafność form promocji przedszkola. 3. Pytania kluczowe: - Jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym? - Jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu? - Jakie działania podejmuje przedszkole w celu promocji? 4. Metody i techniki badawcze: - analiza dokumentów: zdjęcia, dzienniki, księga pamiątkowa, kroniki, potwierdzenia konkursów, strona internetowa, gazetka ścienna dla rodziców, scenariusze uroczystości przedszkolnych, scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, potwierdzenia współpracy z instytucjami użyteczności publicznej (Dom Kultury, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Policja, Parafia Św. Teresy, Dom Małego Dziecka..). - ankieta dla rodziców, - wywiad z Dyrektorem, - wywiad z rodzicami, - ankieta dla nauczycieli. 5. Dobór próby oraz źródła danych: - opracowanie danych: tabela lub opis. 6. Monitoring ewaluacyjny: - analiza danych, określenie mocnych i słabych stron. 7. Sposób prezentacji, raportowanie danych: - wnioski. 8. Metaewaluacja: - wnioski z ewaluacji, osiągnięcie celu.

18 2. ANKIETA DLA RODZICÓW Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy przedszkola. Proszę znaczyć odpowiednią odpowiedź. 1. Czy według Pani/Pana Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych działaniach? Tak Nie Nie wiem 2. Jeśli tak to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi: Strona internetowa Zebrania z rodzicami Tablica informacyjna Gazetki informacyjna dla rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami Inne 3. Czy według Pani/Pana Przedszkole informuje środowisko (społeczność lokalną, rodziców wychowanków) o celowości i skuteczności podejmowanych przez nie działań? Tak Nie Nie wiem 4. Jeśli tak to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi. Strona internetowa Zebrania z rodzicami Tablica informacyjna Gazetki informacyjna dla rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami 5. Czy według Pani/Pana nasza placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku? Tak Nie Nie wiem Dziękujemy za wypełnienie ankiety

19 3. Wywiad przeprowadzony wśród rodziców 1. Jak oceniają Państwo warunki lokalowe przedszkola wyposażenie, wygląd estetyczny? Czy są Państwo zadowoleni z ofert zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole?. 3. Czy państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole? Czy maja państwo zaufanie do wychowawców, pracowników opiekujących się Państwa dzieckiem?.. 5. Co Państwa zdaniem świadczy o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu lub jego braku?...

20 4. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy przedszkola. 1. W jakiej formie przekazuje Pani informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych, osiągnięciach swoich wychowanków umieszczenie na stronie internetowej przedszkola umieszczanie na gazetce informacyjnej dla rodziców (w holu przedszkola) dokumentowanie w formie fotograficznej wszystkich ważnych wydarzeń (galeria zdjęć w holu przedszkola, przesyłanie zdjęć rodzicom dzieci na pocztę ) formy wyrazu artystycznego wystawy prac dzieci rozmowy indywidualne z rodzicami wymiana doświadczeń i informacji podczas posiedzeń rady pedagogicznej inne 2. W jakiej formie dokumentuje Pani osiągnięcia wychowanków: galeria zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz galeria w holu diagnozy ocena gotowości szkolnej dzieci 6 i 7 letnich inne 3. Jak Pani ocenia swój stopień zaangażowania w promocję przedszkola w skali Dziękujemy za wypełnienie ankiety

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim

Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT. z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie RAPORT z realizacji projektu Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo