RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 30 W CZĘSTOCHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA OBSZAR FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO CZERWIEC 2014

2 SPIS TREŚCI: I.Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1.Cel ewaluacji wewnętrznej. 2.Zakres diagnozowania. a) obszar b) wymaganie 3.Pytania kluczowe. 4.Kryteria ewaluacji. II.Informacje dotyczące organizacji ewaluacji. 1.Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją. 2.Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy ewaluacji. 3.Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych. III.Prezentacja wyników ewaluacji. 1.Odpowiedzi na pytania kluczowe. 2.Mocne i słabe strony przedszkola. 3.Wnioski z ewaluacji. 4.Formy upowszechniania raportu. IV.Szczegółowe wyniki ewaluacji. 1.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców. 2.Opracowanie zbiorcze wyników wywiadu przeprowadzonego z rodzicami. 3.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. V.Załączniki. 1.Projekt ewaluacji wewnętrznej. 2.Ankieta dla rodziców.

3 3.Wywiad z rodzicami. 4.Ankieta dla nauczycieli. I.Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1.Cel ewaluacji wewnętrznej: Tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku. 2.Zakres diagnozowania: Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 3.Pytania kluczowe: - w jaki sposób przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wychowania przedszkolnego? - jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działań w środowisku lokalnym? - jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym? 4.Wskaźniki ewaluacji: - opinie rodziców i nauczycieli, - informacje, - zapisy w dziennikach, - roczny plan pracy przedszkola, - miesięczne plany pracy nauczycieli, - sprawozdania z pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli,

4 - zapisy protokołów Rady Pedagogicznej, II. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej. 1.Źródła informacji o jakości pracy w obszarze objętym ewaluacją: - rodzice dzieci, - nauczyciele, - Dyrektor przedszkola. 2.Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: - ankiety rodzice, nauczyciele, - wywiad- rodzice, Dyrektor przedszkola, - analiza dokumentów statut przedszkola, roczny plan pracy, dzienniki zapisów dziennych, miesięczne plany pracy nauczycieli, kronika przedszkolna, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania z pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli, tablice informacyjne dla rodziców, strona internetowa, podziękowania, potwierdzenia udziału. 3.Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: - określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych wrzesień opracowanie metod i narzędzi badawczych styczeń przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- marzec- kwiecień analiza zebranych informacji maj wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- maj określenie, ustalenie rekomendacji maj pisanie raportu do

5 III.Prezentacja wyników ewaluacji. 1.Odpowiedzi na pytania kluczowe: Pytanie kluczowe nr1 - w jaki sposób przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wychowania przedszkolnego? Z przeprowadzonych badań wynika, że w przedszkolu podejmowane są różne działania w celu promowania wartości wychowania przedszkolnego. W przedszkolu pracuje się nad pozytywną opinią o wychowaniu przedszkolnym. Potwierdzają to zapisy zawarte w dokumentach przedstawionych przez Dyrektora: Statucie przedszkola, Koncepcji Pracy Przedszkola i Rocznym Planie Pracy. W Planie Pracy Przedszkola na rok szkolny 2013/2014 znajdują się również zapisy o podejmowanych działaniach, co stanowi potwierdzenie, że w przedszkolu promuje się wartość wychowania przedszkolnego, poprzez: - organizację wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych konkursów oraz wspieranie dzieci uczestniczących w konkursach, - organizację wycieczek i wyjść edukacyjnych, - współpracę z różnymi instytucjami środowiska lokalnego min. Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Biblioteką, Parafią, Strażą Pożarną, Policją - występy teatralne dla rodziców i rodzin, - koła zainteresowań, - przedsięwzięcia przedszkolne: kiermasze świąteczne, festyny akcje charytatywne, ekologiczne, - zajęcia otwarte dla rodziców, - zajęcia adaptacyjne, - upowszechnianie informacji z życia przedszkola, - prelekcje dla rodziców. Taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci, bez względu na ich sytuację materialną i rodzinną. Ankietowani rodzice twierdzą, że przedszkole stwarza warunki do poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności przez

6 ich dzieci. Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie można jej zaniedbywać. Przedszkole to miejsce przyjazne wszystkim dzieciom. To miejsce ma mnóstwo zalet i może pomóc dziecku w zdobyciu doświadczeń, o jakie w domu naprawdę trudno. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści. Korzyści te są bardzo szerokie, obejmujące społeczny, intelektualny, emocjonalny, językowy oraz ruchowy rozwój. Poprzez kontakt z rówieśnikami, dziecko poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. W grupie rówieśniczej uczy tolerancji, podziału pracy, kształtuje postawy akceptacji, cierpliwości, umiejętności kompromisu. W przedszkolu dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę, która ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju, zaspakaja potrzeby ekspresji, dostarcza wielu radosnych przeżyć. W zabawie dziecko zdobywa nowe umiejętności, uczy się samodzielnego myślenia, poszerza swoją wiedze i horyzonty, rozwija wyobraźnię i kreatywność. Dziecko przebywając w przedszkolu odkrywa wachlarz emocji i uczuć. Rozwija poczucie niezależności, buduje stabilizację, a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa. Dziecko w przedszkolu zostaje przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Poprzez różnorodne zajęcia rozwija się w aspekcie psychoruchowym. Dziecko uczy się porozumiewać z innymi, ma możliwości nauki języka obcego i w ten sposób poszerza swoje kompetencje językowe. Uczęszczanie dziecka do przedszkola przynosi korzyści zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Dzieci zdobywają nowe umiejętności, a rodzice mają czas na pracę zawodową oraz co bezcenne maja możliwość spotkań z innymi rodzicami i specjalistami, mogą nawiązać kontakty w lokalnej społeczności, otrzymać wsparcie i informacje związane z zagadnieniami rodzicielstwa i pomocy psychologiczno pedagogicznej. Nauczyciele promują wartość wychowania przedszkolnego poprzez: - uczestnictwo w różnorodnych konkursach, - udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, - organizację występów artystycznych, - wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, na wycieczki, - stronę internetową, - informacje na tablicy ogłoszeń,

7 Źródłem informacji w przedszkolu są cykliczne kontakty indywidualne, zebrania z rodzicami. Przedszkole w sposób otwarty i życzliwy wyszło naprzeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak również środowiska lokalnego. Pytanie kluczowe nr 2 - jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działań w środowisku lokalnym? W odpowiedzi na to pytanie przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. Informacje upowszechnia się poprzez własną stronę internetową oraz podawanie ich na przedszkolnych tablicach ogłoszeń. W celu uzyskania informacji na temat znajomości ofert zajęć prowadzonych w przedszkolu przeprowadzono wywiad wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Z analizy wynika, że znajomość przez rodziców rodzaju zajęć oferowanych przez przedszkole jest bardzo dobra(92,5%). Jedynie 2 rodziców uważa, że zajęcia prowadzone w grupie dzieci młodszych są ciekawe ale zbyt krótkie, bowiem trwają tylko 15 minut. 100% rodziców wie o prowadzonych zajęciach z j. angielskiego i tańca, większość wie, że w przedszkolu jest nauka religii. Rodzice nie posiadają wiedzy na temat korzystania przez dzieci z zajęć bezpłatnych odbywających się podczas godzin pracy przedszkola tj. zajęć logopedycznych, teatralnych, matematycznych, gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie dzieci chętni uczęszczają na zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole. Rodzice najchętniej zapisywali dzieci na zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i nauki tańca. Oferta zajęć dodatkowych proponowana przez przedszkole spełnia wymagania rodziców. Podobnie wypowiadali się nauczyciele. Najwyżej cenią jakość z nauki j. angielskiego i nauki tańca. Najniżej oceniają lekcje rytmiki. Przedszkole w różnorodny sposób systematycznie upowszechnia podejmowane działania, które konsultowane są z rodzicami. Dokonania przedszkola i jego wychowanków są znane w środowisku lokalnym. Przedszkole informuje o koncepcji swojej pracy rodziców, partnerów, organ prowadzący, jest dostępna na stronie internetowej placówki dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wszystkim tym grupom przekazywane są informacje na temat: - głównych założeń pracy przedszkola,

8 - obszarów na jakich skupiona będzie praca przedszkola, - działaniach dydaktyczno wychowawczo opiekuńczych (realizowanych programach, innowacjach, planowanych działaniach edukacyjnych, wycieczkach, imprezach organizowanych w przedszkolu), - doskonalenia nauczycieli (działaniach podejmowanych w celu rozwoju zawodowego nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy, warsztaty, seminaria, kursy kwalifikacyjne i inne), - współpracy z rodzicami i środowiskiem( plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym), - organizacji i zarządzaniu przedszkolem, w tym poprawie warunków lokalowych i sprzętowych placówki ( planowane remonty, doposażenie sal zajęć w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, doposażenie placu zabaw). 94% ankietowanych rodziców uważa, że przedszkole informuje środowisko (społeczność lokalną, rodziców, wychowanków) o celowości i skuteczności podejmowanych działań przez placówkę, poprzez : stronę internetową(54,5%), zebrania z rodzicami (88%), tablicę informacyjną (83%), gazetkę informacyjną (36%), rozmowy indywidualne z rodzicami (67,5%). Tylko 4 ankietowanych (5%) uważa, że nie wie o celowości działań przedszkola. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola mają zaufanie do wychowawców i pracowników opiekujących się ich dziećmi (100%). Wszyscy rodzice wyrazili pozytywną opinię na temat warunków lokalowych przedszkola, zwracając uwagę na estetyczny wygląd sal zajęć. Jedynie według rodziców łazienki i toalety wymagają remontu, ale ta inwestycja planowana jest w miesiącach wakacyjnych do realizacji. Ankietowani rodzice pozytywnie wyrazili się o bezpieczeństwie, jakie zapewnia przedszkole podczas obecności ich dzieci w placówce. Szczególnym uznaniem wśród rodziców cieszą się nauczyciele i personel przedszkola. Szczególną uwagę zwrócili na fachową i wykwalifikowaną kadrę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz na regularne zamykanie drzwi zewnętrznych przedszkola, dyżury woźnych, rozmowy o bezpieczeństwie z dziećmi, zapraszanie na spotkania Strażaków i Policjantów, ciągłą obecność kadry, zainteresowanie ze strony nauczycieli, znajomość każdego dziecka w

9 przedszkolu i osób odbierających, estetyczne podawanie posiłków przygotowywanych w kuchni przedszkolnej, doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne. Ogólna ocena przedszkola jest bardzo pozytywna, na placówce panuje przyjazna, prawie rodzinna atmosfera. Pytanie kluczowe nr3 - jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym? Miejskie Przedszkole nr 30 jest dobrze postrzegane w środowisku lokalnym, o czym świadczy przewyższająca liczba dzieci chętnych do przedszkola nad liczbą miejsc. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (96%) są zadowoleni z pracy przedszkola. Tylko 4% rodziców odpowiedziało, że nie wie. Większość rodziców uważa, że przedszkole wyróżnia się spośród innych przedszkoli w najbliższej okolicy następującymi czynnikami: - rodzinną atmosferą, - bardzo dobrym podejściem do dzieci przez nauczycieli i personel niepedagogiczny, - indywidualnym podejściem do dzieci, - bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, - dobrymi warunkami lokalowymi. Nauczyciele wymieniają również dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Najczęściej wymienianymi przez rodziców powodami zapisania dziecka do naszego przedszkola jest: - dobra opinia o przedszkolu, - lokalizacja w pobliżu miejsca zamieszkania, - profesjonalna kadra pedagogiczna. Przedszkole promuje się ponadto w środowisku lokalnym poprzez; - informację na stronie internetowej przedszkola,

10 - akcje charytatywne, ekologiczne, - przedstawienia teatralne dla rodziców i rodzin, - uroczystości przedszkolne, - festyny, pikniki rodzinne, - wizyty w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Bibliotece, - spotkania indywidualne, - zebrania z rodzicami, - happeningi. Prawie wszyscy rodzice uważają, że przedszkole dobrze promuje się na zewnątrz. Do najczęściej wymienianych form promocji przedszkola należą: - strona internetowa, - akcje charytatywne, ekologiczne, - dni otwarte w przedszkolu, - udział w konkursach, - udział w uroczystościach przedszkolnych, - udział w festynach, piknikach, - happeningi, - wizyty w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Bibliotece, - spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami. 2. Mocne i słabe strony przedszkola. Po analizie wyników ankiet, wywiadu i dokonanego przeglądu dokumentacji przedszkola można określić mocne i słabe strony przedszkola.

11 Mocne strony: - przedszkole stwarza dzieciom warunki do poszerzania ich wiedzy i nabywania nowych umiejętności, -rodzice i nauczyciele są zadowoleni z oferty zajęć dodatkowych dla dzieci proponowanych przez przedszkole, - dobra opinia o przedszkolu, - wykwalifikowana kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, - rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola, - przedszkole wyróżnia się spośród innych przedszkoli kameralnością i dobrą atmosferą, - dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Słabe strony: - zniszczone łazienki oraz toalety wymagające remontu, - ciekawe lecz krótkie zajęcia dodatkowe dla młodszych grup. 3. Wnioski z ewaluacji: - wyremontować toalety i łazienki dla dzieci, - monitorować od września 2014r. wydłużenie zajęć oferowanych przez przedszkole dla najmłodszych dzieci. 4. Formy upowszechniania raportu: - Nauczycielom - sprawozdanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, - Rodzicom sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami, - Ponadto umieszczenie raportu na stronie internetowej przedszkola.

12 IV.Szczegółowe wyniki ewaluacji. 1.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców. Wydano 106 ankiet, zwrócono 77, tj,72%. Pytanie nr1: Czy według Pani/Pana przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie przedszkola i podejmowanych działaniach?: Tak odpowiedziało 76 ankietowanych, tj. 98,5% Nie brak Nie wiem 1 odpowiedź, tj.1,5% ankietowanych Pytanie nr 2: Jeśli tak, to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi. - strona internetowa tak odp. 45 ankietowanych, tj.58,5% - zebrania z rodzicami tak odp. 73 ankietowanych, tj.95% - tablica informacyjna tak odp. 74 ankietowanych, tj.96% - gazetka informacyjna dla rodziców tak odp. 30 ankietowanych, tj.39% - rozmowy indywidualne z rodzicami tak odp. 60 ankietowanych, tj.78% Pytanie nr 3: Czy według Pani/Pana przedszkole informuje środowisko (społeczność lokalną, rodziców, wychowanków) o celowości skuteczności podejmowanych przez nie działań? Tak odp. 72 ankietowanych, tj. 94% Nie - odp. 1 ankietowany, tj.1% Nie wiem odp. 4 ankietowanych, tj. 5% Pytanie nr 4: Jeśli tak, to w jaki sposób? - strona internetowa- tak odp. 42 ankietowanych, tj.54,5% - zebrania z rodzicami tak odp. 68 ankietowanych, tj. 88% - tablica informacyjna tak odp. 64 ankietowanych, tj. 83%

13 - gazetka informacyjna tak odp.28 ankietowanych, tj.36% - rozmowy indywidualne z rodzicami tak odp. 52 ankietowanych, tj. 67,5% Pytanie nr 5: Czy według Pani/Pana nasza placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku? Tak odp. 74 ankietowanych, tj. 96% Nie brak Nie wiem odp. 3 ankietowanych, tj. 4% 2.Opracowanie zbiorcze wyników wywiadu przeprowadzonego z rodzicami. Przeprowadzono 27 wywiadów wśród 116 rodziców, co stanowi 23% Pytanie nr 1: Jak oceniają Państwo warunki lokalowe przedszkola? Tak odp.27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak Wszyscy ankietowani wyrazili pozytywne opinie, zwracając szczególną uwagę na estetyczny wygląd sal zajęć. Warunki są dobre w przedszkolu, jedynie toalety i łazienki wymagają remontu, ale jest to inwestycja, która zostanie zrealizowana. Pytanie nr 2: Czy są Państwo zadowoleni z ofert zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole? Tak odp. 25 ankietowanych, tj. 92,5% Nie - odp. 2 ankietowanych, tj. 7,5% - zajęcia w grupach młodszych trwają za krótko. Pytanie nr 3: Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole? Tak odp. 27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak

14 Pytanie nr 4: Czy Państwo maja zaufanie do wychowawców, pracowników opiekujących się Państwa dzieckiem? Tak odp. 27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak Pytanie nr 5: Co Państwa zdaniem świadczy o bezpieczeństwie w przedszkolu lub o jego braku? Tak odp. 27 ankietowanych, tj. 100% Nie brak Wszyscy ankietowani wyrazili pozytywną opinię o bezpieczeństwie w przedszkolu. Szczególnym uznaniem wśród rodziców cieszą się nauczyciele i personel opiekujący się dziećmi. Rodzice zwrócili szczególną uwagę na fachową i wykwalifikowaną kadrę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zamykanie drzwi zewnętrznych, dyżury woźnych, rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie, zapraszanie Strażaków i Policjantów, ciągła obecność kadry, zainteresowanie ze strony nauczycieli, znajomość każdego dziecka w przedszkolu i osób odbierających, posiłki przygotowywane w kuchni przedszkolnej, estetyczne podawanie posiłków, odpowiednie zabawki. Ogólna ocena przedszkola jest bardzo pozytywna. Na placówce panuje przyjazna atmosfera 3.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. W ankiecie dla nauczycieli wzięło udział 9 osób co stanowi 100%. W pytaniu 1 W jakiej formie przekazuje Pani informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych, osiągnięciach swoich wychowanków, odpowiedź: umieszczenie na stronie internetowej przedszkola zaznaczyło 6 osób (66%) umieszczanie na gazetce informacyjnej dla rodziców (w holu przedszkola) 9 osób (100%) dokumentowanie w formie fotograficznej wszystkich ważnych wydarzeń (galeria zdjęć w holu przedszkola, przesyłanie zdjęć rodzicom dzieci na pocztę e- mail) 8 osób (88%)

15 formy wyrazu artystycznego- wystawy prac dzieci 9 osób (100%) rozmowy indywidualne z rodzicami 9 osób (100%) - wymiana doświadczeń i informacji podczas posiedzeń rady pedagogicznej 9 osób (100%) W odpowiedzi inne wymieniono: umieszczanie informacji na stronach internetowych fotoreportaż z życia przedszkola (na płytce) dokumentowanie wydarzeń w formie fotograficznej zgrane na płytce zebrania z rodzicami rozmowy telefoniczne zdjęcia dyplomy dzieci spotkania z Radą Rodziców W pytaniu 2 W jakiej formie dokumentuje Pani osiągnięcia wychowanków, odpowiedź galeria zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz galeria w holu zaznaczyło 6 osób (66%) diagnozy- ocena gotowości szkolnej dzieci 6 i 7 letnich zaznaczyło 6 osób (66%) W odpowiedzi inne wymieniono: galeria dyplomów potwierdzenia archiwizacja osiągnięć wystawa dyplomów w holu przedszkola arkusze obserwacji prace dzieci zdjęcia fotografie robione w czasie zajęć i zabaw płytka z fotoreportażem na zakończenie przedszkola rozmowy indywidualne z rodzicami kserokopie dokumentów w teczce nauczyciela W pytaniu 3 Jak Pani ocenia swój stopień zaangażowania w promocje przedszkola w skali 1-5? wszyscy badani ocenili stopień zaangażowania na 5. V.Załączniki. 1.Projekt ewaluacji wewnętrznej. ETAPY EWALUACJI(projekt ewaluacji):

16 1. Przedmiot (obiekt) ewaluacji Kryteria ewaluacji. 3. Pytania kluczowe/badawcze. 4. Metody i techniki. 5. Dobór próby oraz źródła danych(informacji. 6. Monitoring ewaluacyjny. 7. Sposób prezentacji. 8. Metaewaluacja (wnioski). Cel ewaluacji: Tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku. Przedmiot ewaluacji: Obszar ewaluacji Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Wymaganie Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Poziom D Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. Poziom B Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartości wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. 2.Kryteria ewaluacji. - skuteczność promowania wychowania przedszkolnego,

17 -atrakcyjność przedszkola w środowisku, - trafność form promocji przedszkola. 3. Pytania kluczowe: - Jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym? - Jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu? - Jakie działania podejmuje przedszkole w celu promocji? 4. Metody i techniki badawcze: - analiza dokumentów: zdjęcia, dzienniki, księga pamiątkowa, kroniki, potwierdzenia konkursów, strona internetowa, gazetka ścienna dla rodziców, scenariusze uroczystości przedszkolnych, scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, potwierdzenia współpracy z instytucjami użyteczności publicznej (Dom Kultury, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Policja, Parafia Św. Teresy, Dom Małego Dziecka..). - ankieta dla rodziców, - wywiad z Dyrektorem, - wywiad z rodzicami, - ankieta dla nauczycieli. 5. Dobór próby oraz źródła danych: - opracowanie danych: tabela lub opis. 6. Monitoring ewaluacyjny: - analiza danych, określenie mocnych i słabych stron. 7. Sposób prezentacji, raportowanie danych: - wnioski. 8. Metaewaluacja: - wnioski z ewaluacji, osiągnięcie celu.

18 2. ANKIETA DLA RODZICÓW Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy przedszkola. Proszę znaczyć odpowiednią odpowiedź. 1. Czy według Pani/Pana Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i podejmowanych działaniach? Tak Nie Nie wiem 2. Jeśli tak to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi: Strona internetowa Zebrania z rodzicami Tablica informacyjna Gazetki informacyjna dla rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami Inne 3. Czy według Pani/Pana Przedszkole informuje środowisko (społeczność lokalną, rodziców wychowanków) o celowości i skuteczności podejmowanych przez nie działań? Tak Nie Nie wiem 4. Jeśli tak to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi. Strona internetowa Zebrania z rodzicami Tablica informacyjna Gazetki informacyjna dla rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami 5. Czy według Pani/Pana nasza placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku? Tak Nie Nie wiem Dziękujemy za wypełnienie ankiety

19 3. Wywiad przeprowadzony wśród rodziców 1. Jak oceniają Państwo warunki lokalowe przedszkola wyposażenie, wygląd estetyczny? Czy są Państwo zadowoleni z ofert zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole?. 3. Czy państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole? Czy maja państwo zaufanie do wychowawców, pracowników opiekujących się Państwa dzieckiem?.. 5. Co Państwa zdaniem świadczy o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu lub jego braku?...

20 4. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy przedszkola. 1. W jakiej formie przekazuje Pani informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych, osiągnięciach swoich wychowanków umieszczenie na stronie internetowej przedszkola umieszczanie na gazetce informacyjnej dla rodziców (w holu przedszkola) dokumentowanie w formie fotograficznej wszystkich ważnych wydarzeń (galeria zdjęć w holu przedszkola, przesyłanie zdjęć rodzicom dzieci na pocztę ) formy wyrazu artystycznego wystawy prac dzieci rozmowy indywidualne z rodzicami wymiana doświadczeń i informacji podczas posiedzeń rady pedagogicznej inne 2. W jakiej formie dokumentuje Pani osiągnięcia wychowanków: galeria zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz galeria w holu diagnozy ocena gotowości szkolnej dzieci 6 i 7 letnich inne 3. Jak Pani ocenia swój stopień zaangażowania w promocję przedszkola w skali Dziękujemy za wypełnienie ankiety

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji Przedszkole Samorządowe w Deszcznie PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowanie: Małgorzata Kowal-Paziewska Projektowanie ewaluacji jest zadaniem, do którego przystępuje się po

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2016/2017 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2016/2017 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. Zakres badania ewaluacyjnego: III. Zebranie i opis danych IV.

Bardziej szczegółowo

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach,

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach, PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym: przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GROMNIKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/16 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć I. Przedmiot i cele ewaluacji Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano i przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s Analiza jakościowa ankiety dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Kadczy przeprowadzonej w listopadzie 2012 roku Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym (mierzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Badanym obszarem są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

RODZICE - PARTNERZY PRZEDSZKOLA

RODZICE - PARTNERZY PRZEDSZKOLA RODZICE - PARTNERZY PRZEDSZKOLA I. PLAN le Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji /pytania kluczowe Kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: - art. 33 ust1 i 2, art. 35 ust.4, art. 40 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZESZOWEJ PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI Zespół pracujący nad ewaluacją

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Joanna Miarka - Żukowska (Imię i nazwisko nauczyciela) Alicja Jeleń (Imię i nazwisko opiekuna stażu) 03

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI

KONCEPCJA PRACY KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI CELE PRACY PRZEDSZKOLA 1. Diagnozowanie i rozwijanie różnorodnych inteligencji dzieci 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W JANKOWICACH NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W JANKOWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W JANKOWICACH NA LATA 2010-2015 Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie może pomóż JANUSZ KORCZAK MISJA Naszą misją jest tworzenie przyjaznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Miejskie Przedszkole nr 15 W Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Dane zbierane były od września 2014 do czerwca 2015r

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola- wariant 3 Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017 Lp. Zadanie, cel 1. Rozpoczęcie całorocznej współpracy z przedszkolem 2. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy rodzicami przedszkolnych oraz wychowawcami

Bardziej szczegółowo

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie w roku szkolnym 2012/2013 1.Wprowadzenie Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015 Obszar I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Badaniu został poddany obszar Procesy zachodzące w przedszkolu służące jego rozwojowi 2.1 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2012/2013 obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Bruszewo, dn. 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia dyrektora Nr 14/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE Rok szkolny 2015/2016 FORMA WSPÓŁPRACY SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 1. Informacje 1. Zapoznanie rodziców ze statutem

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2012-09-10 22:42:18 Autor: Natalia Konieczka Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Franciszka Niewidziajły w SŁAWIE Ustalono, że w ramach wymagania Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1 FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W SRODOWISKU LOKALNYM Obszar: 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Nadzór pedagogiczny ewaluacja zewnętrzna Jak to zbadad? zarządzanie szkołą lub placówką efekty działalności szkoły lub placówki funkcjonowanie szkoły/ placówki

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 1- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o: stopniu realizacji koncepcji pracy przedszkola w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 2011/2014 2011/2014 Zawiera proponowane formy i zakres współpracy z rodzicami dyrektora i nauczycieli. Miejskie Przedszkole nr 93 REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w Miejskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. III. IV. Zakres badania ewaluacyjnego: Zebranie i opis danych

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola; - Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gminne Przedszkole w Tworogu Tworóg Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole marzeń- placówka PRZEDSZKOLE MARZEŃ

Przedszkole marzeń- placówka PRZEDSZKOLE MARZEŃ PRZEDSZKOLE MARZEŃ Nasza 5 to się wie, każdy tu przychodzić chce. To przedszkole wymarzone na Jarotach położone. Wszyscy chłopcy i dziewczynki mają tu wesołe minki. W konkursach i akcjach udział bierzemy,

Bardziej szczegółowo