Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia Zespół

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół"

Transkrypt

1 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka, Agata Cebo, Małgorzata Torebko, Natalia Dziurok, Urszula Wieczorek 1

2 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Obszar 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w jakich działa. Wymaganie: 3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Charakterystyka: Przedszkole promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego oraz jest przez nie pozytywnie postrzegane. Przedmiot ewaluacji: Promocja przedszkola w środowisku lokalnym Kryteria: 1. skuteczność promowania wartości wychowania przedszkolnego 2. atrakcyjność przedszkola w środowisku 3. trafność form promocji przedszkola w środowisku Pytania kluczowe: 1. Jak postrzegane jest przedszkole w środowisku lokalnym? 2. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu promocji? Cel: Tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola. 2

3 Ocena wyników: Dokonano analizy jakości pracy placówki, w odniesieniu do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym podjęto działania mające na celu badanie form promocji wychowania przedszkolnego, celowości działań i osiągnięć przedszkola. Zebrane informacje wykorzystane zostaną do podjęcia decyzji dotyczących form promocji, które będą stosowane w najbliŝszej przyszłości. Uzasadnienie: Ewaluację prowadzono w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji. Badaniu zastał poddany obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym charakteryzowany wymaganiem: promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Przedmiotem ewaluacji było badanie promocji przedszkola w środowisku lokalnym, czego efektem jest tworzenie pozytywnego wizerunku placówki. Do zebrania danych wykorzystano metodę ankietowania; skonstruowano odpowiednie narzędzia, skierowane do wybranych grup społecznych związanych bezpośrednio z przedszkolem jak: nauczyciele, rodzice wychowanków i ich reprezentanci rada rodziców przedszkola oraz pośrednio przedstawiciele niektórych z organizacji i placówek współpracujących z przedszkolem. Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym porządku: opracowanie projekt ewaluacji wewnętrznej; opracowanie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej; przygotowanie narzędzi badawczych; przeprowadzenie badania; sporządzenie raportu końcowego/wniosków/ z ewaluacji wewnętrznej; Przedszkole prowadzi działania mające na celu promocję wartości wychowania przedszkolnego. W przedszkolu pracuje się nad pozytywną opinią o wychowaniu przedszkolnym. Z taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci, bez względu na ich sytuację materialną i rodzinną. w placówce dba się o dobro wszystkich dzieci i ich rozwój. Przedszkole w sposób otwarty i Ŝyczliwy wychodzi na przeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak równieŝ środowiska lokalnego. 3

4 Badaniem objęto kadrę pedagogiczną przedszkola, która wydała opinie nt. funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym. 100 % badanych nauczycieli potwierdza i wymienia szereg instytucji, placówek współpracujących z przedszkolem, jak równieŝ prezentację przedszkola na rzecz środowiska. 100 % badanych nauczycieli współuczestniczy w organizacji czy obchodach np. świąt państwowych, kościelnych i innych.100% badanych, potwierdza skuteczność współpracy z rodzicami wychowanków - pomoc w organizacji imprez przedszkolnych, korzystanie z ich inicjatywy i propozycji w realizacji przedszkolnych przedsięwzięć. Zgodna jest równieŝ opinia nauczycieli dotycząca sposobów prezentacji osiągnięć przedszkola poprzez tablice informacyjne dla rodziców, prowadzenie strony internetowej, administrowanej przez nauczycielkę przedszkola czy wydawanie gazetki przedszkolnej/ kwartalnik Kurierek przedszkolny. Niestety tylko nieliczni z nauczycieli publikują artykuły w prasie lokalnej czy pedagogicznej. Badaniem objęto równieŝ członków społeczności lokalnej tj./ SP nr 1 im. L. Holesza, przedstawicieli organu prowadzącego, parafii, GOKiR, GOPS itp./ 100 % badanych przedstawicieli społeczności lokalnej potwierdziło zdecydowaną potrzebę funkcjonowania przedszkola na terenie Gminy, potwierdzając fakt coraz większej liczby pracujących rodziców. 63,63 % badanych zna osiągnięcia placówki, 18, 18 % tylko częściowo, 18,18% - nie ma zdania bądź nie zna osiągnięć naszego przedszkola. Jako atut i mocną stronę naszego przedszkola, badana grupa wymienia lokal i wyposaŝenie 81, 82 %, w równym stopniu mocną stroną działalności przedszkola jest jego kadra - kompetencje personelu i atmosfera oraz relacje panujące na placówce 72,73 %. Ponadto, ankietowani wymieniają równieŝ - ofertę zajęć dodatkowych/63,63 %/ i programy edukacyjne/ 54,55%/. Większość z badanych /72,73 % / - nie ma zdania co do informacji nt. słabych stron placówki. Za słabe strony naszego przedszkola, natomiast - 18,18, % z badanych uznaje małą liczbę miejsc dla dzieci młodszych oraz wykorzystywanie w przygotowaniu posiłków gotowych produktów/ patrz /podwieczorek/. Członkowie społeczności lokalnej uzyskali informacje nt. naszego przedszkola w kolejności od: nauczycieli/wychowawców grup /54,55,%, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola /45,45 %/, dyrektora /36,36 %/, wychowanków/absolwentów przedszkola/18,18 %/.Członkowie społeczności lokalnej ocenili sposoby promocji przedszkola pod kątem ich oddziaływania jako bardzo przekonujące strona internetowa 100 %, udział w lokalnych imprezach uroczystościach 100 %, organizacja dni otwartych - oraz urządzanie konkursów, festynów, wystaw 90,91 % itp. - publikacja gazetki przedszkolnej- 81,82 %. za średnio czy nieprzekonujące uznano publikacje na stronie Urzędu Gminy, wiadomości w lokalnych mediach czy ulotki w miejscach publicznych. śadna z badanych osób społeczności lokalnej nie wyraziła opinii nt. innych sposobów podjęcia działań promocyjnych na rzecz przedszkola. W celu uzyskania informacji na temat działalności promocyjnej przedszkola, przeprowadzono badania wśród rodziców wychowanków przedszkola. Badaniem objęto grupę losowo wybranych rodziców poszczególnych grup wiekowych oraz ich przedstawicieli - Radę Rodziców. 4

5 Z analizy ankiet wynika, Ŝe 100% badanych rodziców zna osiągnięcia przedszkola. Informacja nt. działalności przedszkola dociera z róŝnych źródeł tj. w kolejności: dyrektor, nauczyciele/wychowawcy grup, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, absolwenci przedszkola, personel pomocniczy czy uczestnicy zdarzeń, w które włączyła się placówka. Wg. ankietowanych rodziców największym atutem i mocną stroną naszego przedszkola w kolejności są: Atmosfera i relacje panujące na placówce Kompetencje personelu Programy edukacyjne Lokal i wyposaŝenie oraz oferta zajęć dodatkowych. Jedna z badanych osób wyraziła opinię nt warunków lokalowych w tym brak leŝakowania w grupach młodszych oraz wątpliwości co do kompetencji nauczyciela jez. angielskiego. Zdaniem ankietowanych, wszystkie działania podejmowane w przedszkolu przynoszą zamierzone efekty, Znaczna część, ankietowanych rodziców uwaŝa, Ŝe podejmowane działania promocyjne w przedszkolu są wystarczające. Na pytanie: Jakie działania naleŝałoby podjąć w celu promowania przedszkola, kilku rodziców podało przykłady: wywiad w radio, prasie, strona na portalach społecznościowych, ulotki, breloczki itp. Wnioski: Podsumowując, z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe w przedszkolu podejmowane są działania w celu promowania wartości wychowania przedszkolnego. W przedszkolu pracuje się nad pozytywną opinią o wychowaniu przedszkolnym. Potwierdzają to zapisy zawarte w dokumentach regulujących prace przedszkola: Statut przedszkola, Koncepcja Pracy, Roczny Plan Pracy. W przedszkolu promuje się wartość wychowania przedszkolnego, poprzez następujące działania: organizację wewnątrzprzedszkolnych imprez, konkursów oraz wspieranie dzieci uczestniczących w konkursach, redagowanie przedszkolnego pisemka Kurierek przedszkolny - promowanie w nim wartości wychowania przedszkolnego, organizacja wycieczek i wyjść edukacyjnych, współpraca z róŝnymi instytucjami środowiska lokalnego, pedagogizacja rodziców, występy artystyczne dla rodziców, rodzin i środowiska lokalnego itp. Z taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci, bez względu na ich sytuację materialną i rodzinną. Ankietowani rodzice twierdzą, Ŝe przedszkole stwarza dzieciom warunki do poszerzania ich wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Nauczyciele promują wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym poprzez 5

6 uczestnictwo w konkursach, udział w akcjach charytatywnych, organizację występów artystycznych, wyjść w ciekawe miejsca, administrowanie strony Przedszkole w sposób otwarty i Ŝyczliwy wychodzi na przeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak równieŝ środowiska lokalnego. Atutem naszego przedszkola jest miła atmosfera, odpowiednie wykształcenie i kompetencje kadry pedagogicznej, dobra opieka i współpraca z rodzicami. Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz informuje o celowości i skuteczności podejmowanych działań. Promuje w środowisku wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane przez rodziców wychowanków i społeczność lokalną. Zadania do realizacji Strategia promocji wartości wychowania przedszkolnego będzie nadal kontynuowana z uwzględnieniem propozycji ankietowanych (na miarę moŝliwości lokalowych i finansowych przedszkola). Rekomendacje/zalecenia do dalszej pracy: Podjąć działania zmierzające do publikacji, artykułów o działalności przedszkola w prasie lokalnej i ogólnopolskiej/pedagogicznej/, pozyskać środki na materiały promocyjne przedszkola. 6

7 Data opracowania: 29 maj 2013 Opracowanie: Lp. Imię i nazwisko: 1. Mirosława Frydecka 2. Agata Cebo 3. Małgorzata Torebko 4. Natalia Dziurok 5. Urszula Wieczorek 7

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2013

Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2013 Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2013 Ewaluacja przeprowadzona przez Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych MOPS Gdynia Gdynia 2014r. W 2011 roku Pełnomocnik Rządu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo