RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:"

Transkrypt

1 RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 1. Sprawdzenie, czy nauczyciele znają treść oraz cele wynikające z obowiązującej ich podstawy programowej. 2. Zbadanie, czy uczniowie nabywają wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej. 3. Sprawdzenie, czy i w jakim stopniu diagnozuje się w szkole i analizuje osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Cel ewaluacji: zbadanie czy uczniowie nabywają w szkole wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz sprawdzenie w jakim zakresie diagnozuje się i analizuje w szkole osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Pytania kluczowe: 1. Czy nauczyciele potrafią uzasadnić wybór programu nauczania? 2. Czy nauczyciele łączą przedmiotowy system oceniania z treścią podstawy programowej? 3. Czy nauczyciele potrafią kształtować kompetencje kluczowe zgodnie z treścią podstawy programowej? 4. Na jakiej podstawie nauczyciele planują cele swoich zajęć? 5. W jaki sposób nauczyciele badają możliwości rozwojowe swoich uczniów? 6. Czy w ramach zespołów przedmiotowych nauczyciele omawiają potrzebę różnicowania zadań ze względu na różne możliwości rozwojowe uczniów? Metody i techniki badań: OPRACOWALI: D. Kryczka, O. Zarzycka, E. Staszewska, M. Król,, A. Wiśnik, J. Rzeźnicka, S.Jasnowska- Pełka Analiza dokumentów, ankieta dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Badane dokumenty:! protokoły pady pedagogicznej (zapisy potwierdzające przyjęcie nowych programów nauczania)! plany wynikowe! zgodność zapisów przedmiotowego systemu oceniania z treściami podstawy programowej! testy opracowywane przez nauczycieli w celu zbadania określonych umiejętności uczniów! przykłady zróżnicowanych testów (form badania osiągnięć uczniów) stosowanych przez nauczycieli.

2 Sposób prezentacji: -na radzie pedagogicznej. Harmonogram ewaluacji: Przebieg zadania czynności/ Powołanie zespołów ds. ewaluacji Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej, tj. określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów ewaluacji, pytań kluczowych, celu ewaluacji Dobór metod i próby badawczej-opracowanie projektu arkuszy zawierających pytania badawcze; zatwierdzenie arkuszy Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji umożliwiających odpowiedź na pytania badawcze: analiza dokumentów, ankiety, rozmowy, wywiady Analiza wyciąganie pisanie wyników informacji, wniosków, raportu/ Przedstawienie wyników/ raportu dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej Czas terminy wykonania/ Ostatni tydzień sierpnia 2014r. Do 30 września 2014r. 30 września- 15 październik 2014r. 15 października 2014r.- 31 marca 2015r. 1 kwietnia- 30 maja 2015r. 10 Czerwcadyrektorowi, na ostatnim zebraniu- radzie pedagogicznej Nauczyciele odpowiedzialni Dyrektor szkoły Zespół ds. ewaluacji Dyrektor szkoły; Zespół ds. ewaluacji: D. Kryczka, O. Zarzycka, E. Staszewska, M. Król, A. Wiśnik, J. Rzeźnicka, S. Jasnowska- Pełka Zespół ds. ewaluacji. Zespół ds. ewaluacji. Jak wyżej III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI: ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona anonimowa. Zapewniamy pełną dyskrecją. Jej wyniki pozwolą udoskonalić pracę naszej placówki. 1.Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? a. Tak % b. Nie Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia? a. Tak % b. Nie 0 3. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? a. tak, na każdej lekcji, 13 76% b. tak, raz w semestrze, 3-17 % c. tak, na koniec roku szkolnego, d. nie monitoruję. 4. Czy zapoznaje Pan/ Pani swoich uczniów i ich rodziców z PSO? a. tak, % b. nie. 5. Czy dokonuje Pan/Pani diagnozy umiejętności i wiadomości oraz analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? a. tak, % b. nie. 6. W jaki sposób bada ( diagnozuje i analizuje) Pan/Pani osiągnięcia uczniów? a. prace pisemne (testy, sprawdziany) % b. kartkówki 13-76% c. odpowiedź ustna 15-88% d. praca domowa 14-82% e. aktywność na lekcji 15-88% f. obserwacja ucznia 16-94% g. analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, multimedialne) 13-76% h. inne ( testy sprawnościowe, testy kompetencji, próbne sprawdziany w klasie szóstej, referaty) %

3 7. Czy przeprowadza Pan/ Pani wstępną diagnozę w klasach pierwszych/ czwartych? a. Tak, pisemną, proszę podać nazwę przedmiotu: 13-76% b. Tak, ustną, proszę podać nazwę przedmiotu: - c. Testy sprawnościowe 2-11% d. Nie przeprowadzam. 1-5% 8. Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan/Pani ich możliwości rozwojowe? a. tak, % b. nie Jak często wykorzystuje Pan/Pani następujące formy oceniania: a) pisemne prace klasowe: rzadko często11-64% najczęściej 1-5% rzadko 2-11% często 12-70% najczęściej - rzadko- często 13-76% najczęściejd) prace domowe: rzadko 1-5% często 13-76% najczęściej 2-11% rzadko- często 10-58% najczęściej 6-33% 10. Czy formułuje i wdraża Pan/Pani wnioski z analizy osiągnięć uczniów? a. tak, % b. nie. 11. Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani w doskonaleniu swojej pracy? a. tak, % b. nie. 12. Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje? a. modyfikuję własny plan wynikowy, % b. modyfikuję testy i sprawdziany, 16-94% c. częściej wykorzystuję metody aktywne, 15-88% d. stosuję indywidualizację nauczania, 13-76% e. organizuję dodatkowe zajęcia, 7-41% f. inne: szkolenia dotyczące, np. pracy z uczniem dyslektycznym. 7-41% 13. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? a. poprzez rozmowę indywidualną z uczniem, % b. zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych, 16-94% c. zachęcając do udziału w konkursach, 16-94% d. wprowadzając zadania domowe dla chętnych, 15-88% e. daję szansę poprawy oceny, 16-94% f. stosując różnorodne metody pracy z uczniem, 16-94% g. publiczne prezentując sukcesów ucznia, % h. wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, 15-88% i. kierując pochwały do rodziców, 11-64% j. inne (jakie?) Jak ocenia Pan/Pani skuteczność wdrażanych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali od 1 do % % Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, iż wybrany przez nich program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów oraz, że realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. 76% ankietowanych nauczycieli monitoruje realizację podstawy programowej na każdej lekcji a 17% raz w semestrze. Wszyscy ankietowani zapoznają uczniów i rodziców z PSO i dokonują diagnozy umiejętności i wiadomości oraz osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wszystkie wymienione w ankiecie sposoby badania osiągnięć uczniów są wykorzystywane w pracy przez ankietowanych nauczycieli. 100% badanych wykorzystuje prace pisemne a następnie kolejno: obserwacja ucznia 94% ankietowanych, odpowiedzi ustne- 88% ankietowanych, aktywność na lekcjach 88%, prace domowe- 82 %, kartkówki i analiza wytworów uczniów 76%, testy, próbne sprawdziany, testy kompetencji- 70% ankietowanych nauczycieli. 87% nauczycieli przeprowadza wstępną diagnozę w klasach I i IV: w sposób pisemny- 76%, testy sprawnościowe- 11%. 5% nie przeprowadza tego typu badań. Najczęściej wykorzystywane formy oceniania to: - aktywność na zajęciach- 33%,prace domowe- 11%, odpowiedzi ustne 11%, pisemne prace klasowe- 5%. Często wykorzystywane: odpowiedzi ustne- 76%, prace domowe- 76%, kartkówki- 70%, pisemne prace klasowe- 64%, aktywność na zajęciach- 58%. Rzadko: kartkówki- 11%, prace domowe- 5%. Wszyscy ankietowani nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów oraz wykorzystują je w doskonaleniu swojej pracy. W związku z tym podejmują następujące działania: 100% modyfikuje własny plan wynikowy, 94% modyfikuje testy i sprawdziany, 88% wykorzystuje metody aktywne, 76% stosuje indywidualizację nauczania, 41% organizuje dodatkowe zajęcia oraz bierze udział w szkoleniach. Ankietowani nauczyciele wykorzystują wszystkie wymienione w ankiecie sposoby motywacji uczniów: 100% poprzez rozmowę indywidualna z uczniami, 94%- zachęca do udziału w zajęciach dodatkowych, 94% daje szansę poprawy oceny, 94% zachęca do udziału w konkursach, 88% wyróżnia uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, 70% publicznie prezentuje sukcesy uczniów, 64% kieruje pochwałę do rodziców. W skali od 1 do 5 nauczyciele ocenili skuteczność wdrażanych przez siebie działań: 76% na 4, 22% na 5.

4 Ankieta dla uczniów Zwracamy się do Was z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostałeś (-aś) zapoznany (-a) z Przedmiotowym Systemem Oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania? a. tak 43-58,10% b. nie 3-4,05% a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak 45-60,81% nie 11-14,86% b. modyfikują testy i sprawdziany tak 49-66,21% nie 11-14,86% c. częściej wykorzystują metody aktywne tak 53-71,62% nie 5-6,75% d. stosują indywidualizację nauczania tak 28-37,83% nie 9-12,16% e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak 56-75,67% nie 2-2,70% f. inne (jakie?): 8. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości intelektualne? 1 4% 2 7-9,45% % ,64% ,27% a. tak 19-25,67% b. nie 1-4% c. nie wiem 30-40,54% Dziękujemy za wypełnienie ankiety 3Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? a. tak 56-75,67% b. nie 9-12,16% 4Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak % nie b. kartkówki tak % nie c. odpowiedź ustna tak % nie d. praca domowa tak % nie e. aktywność na lekcji tak % nie 5Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? a. pisemne prace klasowe: rzadko 6-8,10% często 19-25,67% najczęściej ,72% rzadko 5-6,75% często 28-37,83% najczęściej 14-18,91% rzadko 14-18,91% często 24-32,43% najczęściej 9-12,16% d) prace domowe: rzadko 8-10,81% często 12-16,21% najczęściej 27 36,48% rzadko 12-16,21% często 24-32,43% najczęściej 3-4,05% Po analizie wyników stwierdzić należy, iż uczniowie zostają zapoznani z przedmiotowym systemem oceniania. Wszyscy uczniowie stwierdzili również, że w szkole nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania uczniów( prace pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji). Najczęściej stosowane formy oceniania to : prace domowe, odpowiedzi ustne, kartkówki, często-pisemne prace klasowe, rzadziej- aktywność na zajęciach. 75,67 % uczniów wie, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, a 72,97% ankietowanych zna wnioski wynikające z tej analizy. Uczniowie zauważają również działania,jakie podejmują nauczyciele wynikające z wniosków, podjętej analizy osiągnięć uczniów. Czyli: 75,67%- organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne, 71,62%- częściej wykorzystują metody aktywne, 60,81% modyfikują własny plan zajęć, 66,21%- modyfikują testy i sprawdziany. 40,54% respondentów nie wie, czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają ich możliwości intelektualne. W skali od 1 do 5, uczniowie w następujący sposób ocenili skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań: 4%- 1 pkt, 2-9,45%, 23%- 3 pkt, 20,27%- 5 pkt, 48,64%- 4 pkt. 6. Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? a. tak 54-72,97% b. nie 10-13,51% 7. Jeżeli tak, to jakie działania, Twoim zdaniem, podejmują nauczyciele?

5 Ankieta dla rodziców Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostali zapoznani Państwo z podstawą programowa realizowaną w szkole? a. tak % b. nie-0 2. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? a. Tak % b. nie -0 c. nie wiem-0 3. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? a. tak-43-89,58% b. nie-4-8,33% 8. Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak-22-45,83% nie b. modyfikują testy i sprawdziany tak36-75% nie c. częściej wykorzystują metody aktywne tak30-62,5% nie-3-6,25% d. stosują indywidualizację nauczania tak-30-62,5% nie-3-6,25% e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak-27-56,25% nie-1-2,08% f. inne: a. Tak-42-87,50% b. nie0 c. nie wiem- 6-12,5% 4. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? a. Tak % b. nie-0 5. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak-36-75% nie b. kartkówki tak ,91% nie c. odpowiedź ustna tak ,66% nie-1-2,08% d. praca domowa tak ,66% nie-1-2,08% e. aktywność na lekcji tak ,91% nie-1-2,08% 6. Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? a. pisemne prace klasowe: rzadko często40-8,33% najczęściej-7-14,58% rzadko-1-2,08% często- 40-8,33% najczęściej-6-12,50% rzadko-10-20,83% często-37-77,08% najczęściej-0% d) prace domowe: rzadko-4-8,33% często-36-75% najczęściej-7-14,58% rzadko-8-16,66% często ,5% najczęściej-26-54,16% 7. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? 9. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do , 2-0,3-4- 8,33%, %, ,50%. Dziękujemy za wypełnienie ankiety Po analizie wyników stwierdzić należy, iż rodzice zostają zapoznani z przedmiotowym systemem oceniania. Wszyscy badani stwierdzili również, że w szkole nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania uczniów( prace pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji). Najczęściej stosowane formy oceniania to : prace domowe, odpowiedzi ustne, kartkówki, często-pisemne prace klasowe, rzadziej- aktywność na zajęciach. 87,50 % respondentów wie, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, a 89,58% ankietowanych zna wnioski wynikające z tej analizy. Rodzice zauważają również działania,jakie podejmują nauczyciele wynikające z wniosków, podjętej analizy osiągnięć uczniów. Czyli: 62,50%- częściej wykorzystują metody aktywne, 64% modyfikują własny plan zajęć, 75%- modyfikują testy i sprawdziany, 62,50% ankietowanych uczniów stwierdziło, iż nauczyciele stosują indywidualizację nauczania. W skali od 1 do 5, respondenci w następujący sposób ocenili skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań: 3 pkt- 8,33 %, 5 pkt- 62,50%, 4 pkt. 50%.

6 IV. ZAŁĄCZNIKI: Narzędzia ewaluacji ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona anonimowa. Zapewniamy pełną dyskrecją. Jej wyniki pozwolą nam udoskonalić pracę naszej placówki. 1.Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? b. Tak, c. Nie. f. Tak, ustną, proszę podać nazwę przedmiotu:. g. Testy sprawnościowe h. Nie przeprowadzam. 20. Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan/Pani ich możliwości rozwojowe? c. Tak, d. Nie. 21. Jak często wykorzystuje Pan/Pani następujące formy oceniania: a) pisemne prace klasowe: d) prace domowe: 15. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia? a. Tak, b. Nie. 16. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? e. tak, na każdej lekcji, f. tak, raz w semestrze, g. tak, na koniec roku szkolnego, h. nie monitoruję. 17. Czy dokonuje Pan/Pani diagnozy umiejętności i wiadomości oraz analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? c. Tak, d. Nie. 18. W jaki sposób bada ( diagnozuje i analizuje) Pan/Pani osiągnięcia uczniów? i. prace pisemne (testy, sprawdziany) j. kartkówki, k. odpowiedź ustna l. praca domowa aktywność na lekcji m. obserwacja ucznia n. analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, multimedialne) o. inne ( testy sprawnościowe, testy kompetencji, próbne sprawdziany w klasie 6, referaty). 19. Czy przeprowadza Pan/ Pani wstępną diagnozę w klasach pierwszych/ czwartych? e. Tak, pisemna, proszę podać nazwę przedmiotu: 22. Czy formułuje i wdraża Pan/Pani wnioski z analizy osiągnięć uczniów? c. Tak, d. Nie. 23. Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani w doskonaleniu swojej pracy? c. Tak, d. Nie. 24. Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje? g. modyfikuję własny plan wynikowy ( rozkład materiału), h. modyfikuję testy i sprawdziany, i. częściej wykorzystuję metody aktywne, j. stosuję indywidualizację nauczania, k. organizuję dodatkowe zajęcia, l. inne: szkolenia dotyczące np. pracy z uczniem dyslektycznym. 25. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? k. poprzez rozmowę indywidualną z uczniem, l. zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych, m. zachęcając do udziału w konkursach, n. wprowadzając zadania domowe dla chętnych, o. daję szansę poprawy oceny, p. stosując różnorodne metody pracy z uczniem, q. publiczne prezentując sukcesów ucznia,

7 r. wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, s. kierując pochwały do rodziców, t. inne (jakie?) Jak ocenia Pan/Pani skuteczność wdrażanych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali od 1 do Ankieta dla rodziców Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostali zapoznani Państwo z podstawą programowa realizowaną w szkole? 2. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? c. nie wiem a. pisemne prace klasowe: d) prace domowe: 14. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? 15. Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak nie b. modyfikują testy i sprawdziany tak nie c. częściej wykorzystują metody aktywne tak nie d. stosują indywidualizację nauczania tak nie e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak nie f. inne: 10. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 11. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 16. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Dziękujemy za wypełnienie ankiety 12. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak nie b. kartkówki tak nie c. odpowiedź ustna tak nie d. praca domowa tak nie e. aktywność na lekcji tak nie 13. Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania?

8 Ankieta dla uczniów Zwracamy się do Was z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostałeś (-aś) zapoznana z obowiązującą podstawą programową? 2. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości intelektualne? a.tak b. nie c. nie wiem 4. Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? 5. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak nie b. kartkówki tak nie c. odpowiedź ustna tak nie d. praca domowa tak nie e. aktywność na lekcji tak nie 7. Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? 7. Jeżeli tak, to jakie działania, Twoim zdaniem, podejmują nauczyciele? a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak nie b. modyfikują testy i sprawdziany tak nie c. częściej wykorzystują metody aktywne tak nie d. stosują indywidualizację nauczania tak nie e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak nie f. inne: 8. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Dziękujemy za wypełnienie ankiety 6. Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? a. pisemne prace klasowe: d) prace domowe:

9 WNIOSKI: Wszyscy nauczyciele potwierdzili realizację treści (wiadomości i umiejętności) określonych w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów. W sprawozdaniach z zajęć dydaktycznych zamieszczona jest także informacja o ilości zrealizowanych godzin z danego przedmiotu. Ww. informacje przedstawiane są na semestralnym i rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej. W badaniu ankietowym nauczyciele podali, że realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana. O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą średnie ocen, jakie uczniowie uzyskują w toku swojej nauki. Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że uczniowie w większości uzyskują oceny pozytywne, co świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Na podstawie badania ankietowego ustalono, że nauczyciele stosują różnorodne sposoby diagnozy i analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Największy procent nauczycieli stosuje obserwację ucznia i aktywność podczas lekcji. W dalszej kolejności wymienia się: prace pisemne w postaci testów, kartkówek, prac domowych oraz odpowiedzi ustne. Ponadto nauczyciele dokonują analizy wytworów ucznia, testów sprawnościowych, referatów, testów kompetencji w klasach pierwszych, czwartych, trzecich, próbnych sprawdzianów w klasach szóstych. W szkole przeprowadzane są też pisemne diagnozy wstępne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że wychowawcy klas, dwa razy w roku szkolnym, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów (analiza średnich ocen semestralnych i rocznych). Wychowawca każdej klasy raz w semestrze przygotowuje sprawozdanie wychowawcze, które przedstawia na posiedzeniu rady pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane dotyczące realizacji programu wychowawczego, planu pracy wychowawczej oraz innych planów i zamierzeń wychowawczych, a także analiza mocnych strony klasy (sukcesy i osiągnięcia uczniów, udział uczniów w konkursach i wycieczkach, prace uczniów na rzecz klasy i szkoły), słabych stron klasy (problemy wychowawcze, sposoby i metody ich rozwiązywania ze zwróceniem uwagi na ich efektywność), współpraca z rodzicami oraz z innymi instytucjami oraz wnioski do dalszej pracy. Przeprowadzane w szkole diagnozy i analizy osiągnięć uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe. Potwierdzają to w badaniu ankietowym nauczyciele i rodzice, a uczniowie podali, że zajęcia szkolne są dostosowane do ich możliwości. Analiza osiągnięć uczniów stanowi podstawę do formułowania wniosków służących doskonaleniu pracy. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Potwierdza to badanie ankietowe. Wynika to także z analizy dokumentacji szkolnej. Nauczyciele przedstawiają wnioski w swoich sprawozdaniach z realizacji zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, w sprawozdaniach z realizacji zajęć pozalekcyjnych, z analizy wyników testów kompetencji, analizy wyników próbnych i właściwych sprawdzianów szóstoklasistów. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach rad pedagogicznych. Nauczyciele danego przedmiotu formułują wnioski o charakterze dydaktycznym, a wychowawcy formułują wnioski dotyczące pracy z danym zespołem klasowym. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu swojej pracy. Najczęściej podejmowanymi przez nauczycieli działaniami są: modyfikowanie testów i sprawdzianów, wykorzystywanie metod aktywnych i stosowanie indywidualizacji nauczania. Natomiast uczniowie i rodzice zwrócili uwagę na fakt organizowania przez nauczycieli zajęć dodatkowych edukacyjnych. Nauczyciele podejmują różnorodne działania aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki w nauce (co wskazuje na to, że w szkole dostrzegane są możliwości uzyskiwania lepszych wyników). Nauczyciele w badaniu ankietowym podali, że motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników przede wszystkim poprzez stosowanie różnych metod pracy z uczniem, dając szansę poprawy oceny, poprzez rozmowę indywidualną z uczniem oraz wyróżnianie uczniów poprzez pochwałę. Z dokumentacji wynika, że w szkole istnieje także system motywacyjny taki jak: nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe i działania podejmowane przez uczniów na rzecz szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców. Wnioski ogólne: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole prowadzony jest monitoring realizacji podstawy programowej. Przeprowadza się diagnozę i analizę osiągnięć uczniów, która uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów.

10 Dużo uwagi poświęca się uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele podejmują działania motywujące uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce. Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Działania: " Kontynuować przeprowadzanie analiz, formułowanie oraz wdrażanie wniosków z tych analiz. " Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki. " Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, które ułatwią aktywizowanie uczniów do rozwiązywania problemów wymagających samodzielnego i twórczego myślenia. " Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów. " Stosować indywidualizację pracy na lekcjach, wzmacniać pozytywne cechy ucznia poprzez podkreślanie jego osiągnięć. " Na początku roku szkolnego poinformować uczniów o tym, że wybrane programy nauczania uwzględniają ich możliwości intelektualne. " Mobilizować rodziców do kontrolowania pracy uczniów w domu i czasu, jaki uczniowie poświęcają na naukę w celu podniesienia efektów nauczania.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bieszczadzkim

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 1

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany ANKIETY Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Wrzesień 2012 Styczeń 2013-1 - Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami?

Czy wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami? RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM W SIELINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół ewaluatorów:: Agnieszka Rychel - koordynator, Anna Szumińska

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Grudziądzu RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR : 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 11 Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE (ul. Sportowa 2) ROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ SPIS TREŚCI: I. WSTĘP. 3 1. Podstawowe dane 2. Cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084)

OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku Łukowa tel./fax(084) SZ OŁA PODSTAWOWA im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku 23 412 Łukowa tel./fax(084)6855165 http://www.sp-chmielek.pl e-mail: sp-chmielek@kki.pl PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej 1 września 2017 r. System bieżącego oceniania uczniów edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Lublin, listopad 2009 Cele spotkania Omówienie podstawy prawnej nadzoru pedagogicznego Prezentacja koncepcji planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Zacznijcie od poznawania swoich uczniów, bo na pewno ich nie znacie. J.J Rousseau Emil,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół nr 1 w Dukli rok szkolny 2011/12 OBSZAR: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGANIE: 1.2. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Rok szkolny 2010/2011 PRZEBIEG EWALUACJI Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w okresie od 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE

PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE Problem frekwencji jest nierozerwalnie związany z funkcją wychowawczą szkoły.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Propozycja dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych

Propozycja dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych Bożena Fronckiewicz konsultant ds. kadry kierowniczej WON w Skierniewicach Propozycja dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych Procedura przeprowadzania obserwacji w... (nazwa szkoły/placówki)

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE I. Źródła planu: 1. Założenia polityki oświatowej państwa; 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół GIMNAZJA

Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół GIMNAZJA Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół w roku szkolnym 2013/2014 GIMNAZJA Wyniki badania ankietowego 60,0% % szkół, które wypełniły ankietę 50,0% 51,6% 40,0% 30,0% 30,8% 20,0% 17,6% 10,0% 0,0% szkoła

Bardziej szczegółowo