RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:"

Transkrypt

1 RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 1. Sprawdzenie, czy nauczyciele znają treść oraz cele wynikające z obowiązującej ich podstawy programowej. 2. Zbadanie, czy uczniowie nabywają wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej. 3. Sprawdzenie, czy i w jakim stopniu diagnozuje się w szkole i analizuje osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Cel ewaluacji: zbadanie czy uczniowie nabywają w szkole wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz sprawdzenie w jakim zakresie diagnozuje się i analizuje w szkole osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Pytania kluczowe: 1. Czy nauczyciele potrafią uzasadnić wybór programu nauczania? 2. Czy nauczyciele łączą przedmiotowy system oceniania z treścią podstawy programowej? 3. Czy nauczyciele potrafią kształtować kompetencje kluczowe zgodnie z treścią podstawy programowej? 4. Na jakiej podstawie nauczyciele planują cele swoich zajęć? 5. W jaki sposób nauczyciele badają możliwości rozwojowe swoich uczniów? 6. Czy w ramach zespołów przedmiotowych nauczyciele omawiają potrzebę różnicowania zadań ze względu na różne możliwości rozwojowe uczniów? Metody i techniki badań: OPRACOWALI: D. Kryczka, O. Zarzycka, E. Staszewska, M. Król,, A. Wiśnik, J. Rzeźnicka, S.Jasnowska- Pełka Analiza dokumentów, ankieta dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Badane dokumenty:! protokoły pady pedagogicznej (zapisy potwierdzające przyjęcie nowych programów nauczania)! plany wynikowe! zgodność zapisów przedmiotowego systemu oceniania z treściami podstawy programowej! testy opracowywane przez nauczycieli w celu zbadania określonych umiejętności uczniów! przykłady zróżnicowanych testów (form badania osiągnięć uczniów) stosowanych przez nauczycieli.

2 Sposób prezentacji: -na radzie pedagogicznej. Harmonogram ewaluacji: Przebieg zadania czynności/ Powołanie zespołów ds. ewaluacji Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej, tj. określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów ewaluacji, pytań kluczowych, celu ewaluacji Dobór metod i próby badawczej-opracowanie projektu arkuszy zawierających pytania badawcze; zatwierdzenie arkuszy Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji umożliwiających odpowiedź na pytania badawcze: analiza dokumentów, ankiety, rozmowy, wywiady Analiza wyciąganie pisanie wyników informacji, wniosków, raportu/ Przedstawienie wyników/ raportu dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej Czas terminy wykonania/ Ostatni tydzień sierpnia 2014r. Do 30 września 2014r. 30 września- 15 październik 2014r. 15 października 2014r.- 31 marca 2015r. 1 kwietnia- 30 maja 2015r. 10 Czerwcadyrektorowi, na ostatnim zebraniu- radzie pedagogicznej Nauczyciele odpowiedzialni Dyrektor szkoły Zespół ds. ewaluacji Dyrektor szkoły; Zespół ds. ewaluacji: D. Kryczka, O. Zarzycka, E. Staszewska, M. Król, A. Wiśnik, J. Rzeźnicka, S. Jasnowska- Pełka Zespół ds. ewaluacji. Zespół ds. ewaluacji. Jak wyżej III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI: ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona anonimowa. Zapewniamy pełną dyskrecją. Jej wyniki pozwolą udoskonalić pracę naszej placówki. 1.Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? a. Tak % b. Nie Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia? a. Tak % b. Nie 0 3. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? a. tak, na każdej lekcji, 13 76% b. tak, raz w semestrze, 3-17 % c. tak, na koniec roku szkolnego, d. nie monitoruję. 4. Czy zapoznaje Pan/ Pani swoich uczniów i ich rodziców z PSO? a. tak, % b. nie. 5. Czy dokonuje Pan/Pani diagnozy umiejętności i wiadomości oraz analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? a. tak, % b. nie. 6. W jaki sposób bada ( diagnozuje i analizuje) Pan/Pani osiągnięcia uczniów? a. prace pisemne (testy, sprawdziany) % b. kartkówki 13-76% c. odpowiedź ustna 15-88% d. praca domowa 14-82% e. aktywność na lekcji 15-88% f. obserwacja ucznia 16-94% g. analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, multimedialne) 13-76% h. inne ( testy sprawnościowe, testy kompetencji, próbne sprawdziany w klasie szóstej, referaty) %

3 7. Czy przeprowadza Pan/ Pani wstępną diagnozę w klasach pierwszych/ czwartych? a. Tak, pisemną, proszę podać nazwę przedmiotu: 13-76% b. Tak, ustną, proszę podać nazwę przedmiotu: - c. Testy sprawnościowe 2-11% d. Nie przeprowadzam. 1-5% 8. Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan/Pani ich możliwości rozwojowe? a. tak, % b. nie Jak często wykorzystuje Pan/Pani następujące formy oceniania: a) pisemne prace klasowe: rzadko często11-64% najczęściej 1-5% rzadko 2-11% często 12-70% najczęściej - rzadko- często 13-76% najczęściejd) prace domowe: rzadko 1-5% często 13-76% najczęściej 2-11% rzadko- często 10-58% najczęściej 6-33% 10. Czy formułuje i wdraża Pan/Pani wnioski z analizy osiągnięć uczniów? a. tak, % b. nie. 11. Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani w doskonaleniu swojej pracy? a. tak, % b. nie. 12. Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje? a. modyfikuję własny plan wynikowy, % b. modyfikuję testy i sprawdziany, 16-94% c. częściej wykorzystuję metody aktywne, 15-88% d. stosuję indywidualizację nauczania, 13-76% e. organizuję dodatkowe zajęcia, 7-41% f. inne: szkolenia dotyczące, np. pracy z uczniem dyslektycznym. 7-41% 13. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? a. poprzez rozmowę indywidualną z uczniem, % b. zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych, 16-94% c. zachęcając do udziału w konkursach, 16-94% d. wprowadzając zadania domowe dla chętnych, 15-88% e. daję szansę poprawy oceny, 16-94% f. stosując różnorodne metody pracy z uczniem, 16-94% g. publiczne prezentując sukcesów ucznia, % h. wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, 15-88% i. kierując pochwały do rodziców, 11-64% j. inne (jakie?) Jak ocenia Pan/Pani skuteczność wdrażanych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali od 1 do % % Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, iż wybrany przez nich program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów oraz, że realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. 76% ankietowanych nauczycieli monitoruje realizację podstawy programowej na każdej lekcji a 17% raz w semestrze. Wszyscy ankietowani zapoznają uczniów i rodziców z PSO i dokonują diagnozy umiejętności i wiadomości oraz osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wszystkie wymienione w ankiecie sposoby badania osiągnięć uczniów są wykorzystywane w pracy przez ankietowanych nauczycieli. 100% badanych wykorzystuje prace pisemne a następnie kolejno: obserwacja ucznia 94% ankietowanych, odpowiedzi ustne- 88% ankietowanych, aktywność na lekcjach 88%, prace domowe- 82 %, kartkówki i analiza wytworów uczniów 76%, testy, próbne sprawdziany, testy kompetencji- 70% ankietowanych nauczycieli. 87% nauczycieli przeprowadza wstępną diagnozę w klasach I i IV: w sposób pisemny- 76%, testy sprawnościowe- 11%. 5% nie przeprowadza tego typu badań. Najczęściej wykorzystywane formy oceniania to: - aktywność na zajęciach- 33%,prace domowe- 11%, odpowiedzi ustne 11%, pisemne prace klasowe- 5%. Często wykorzystywane: odpowiedzi ustne- 76%, prace domowe- 76%, kartkówki- 70%, pisemne prace klasowe- 64%, aktywność na zajęciach- 58%. Rzadko: kartkówki- 11%, prace domowe- 5%. Wszyscy ankietowani nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów oraz wykorzystują je w doskonaleniu swojej pracy. W związku z tym podejmują następujące działania: 100% modyfikuje własny plan wynikowy, 94% modyfikuje testy i sprawdziany, 88% wykorzystuje metody aktywne, 76% stosuje indywidualizację nauczania, 41% organizuje dodatkowe zajęcia oraz bierze udział w szkoleniach. Ankietowani nauczyciele wykorzystują wszystkie wymienione w ankiecie sposoby motywacji uczniów: 100% poprzez rozmowę indywidualna z uczniami, 94%- zachęca do udziału w zajęciach dodatkowych, 94% daje szansę poprawy oceny, 94% zachęca do udziału w konkursach, 88% wyróżnia uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, 70% publicznie prezentuje sukcesy uczniów, 64% kieruje pochwałę do rodziców. W skali od 1 do 5 nauczyciele ocenili skuteczność wdrażanych przez siebie działań: 76% na 4, 22% na 5.

4 Ankieta dla uczniów Zwracamy się do Was z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostałeś (-aś) zapoznany (-a) z Przedmiotowym Systemem Oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania? a. tak 43-58,10% b. nie 3-4,05% a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak 45-60,81% nie 11-14,86% b. modyfikują testy i sprawdziany tak 49-66,21% nie 11-14,86% c. częściej wykorzystują metody aktywne tak 53-71,62% nie 5-6,75% d. stosują indywidualizację nauczania tak 28-37,83% nie 9-12,16% e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak 56-75,67% nie 2-2,70% f. inne (jakie?): 8. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości intelektualne? 1 4% 2 7-9,45% % ,64% ,27% a. tak 19-25,67% b. nie 1-4% c. nie wiem 30-40,54% Dziękujemy za wypełnienie ankiety 3Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? a. tak 56-75,67% b. nie 9-12,16% 4Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak % nie b. kartkówki tak % nie c. odpowiedź ustna tak % nie d. praca domowa tak % nie e. aktywność na lekcji tak % nie 5Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? a. pisemne prace klasowe: rzadko 6-8,10% często 19-25,67% najczęściej ,72% rzadko 5-6,75% często 28-37,83% najczęściej 14-18,91% rzadko 14-18,91% często 24-32,43% najczęściej 9-12,16% d) prace domowe: rzadko 8-10,81% często 12-16,21% najczęściej 27 36,48% rzadko 12-16,21% często 24-32,43% najczęściej 3-4,05% Po analizie wyników stwierdzić należy, iż uczniowie zostają zapoznani z przedmiotowym systemem oceniania. Wszyscy uczniowie stwierdzili również, że w szkole nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania uczniów( prace pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji). Najczęściej stosowane formy oceniania to : prace domowe, odpowiedzi ustne, kartkówki, często-pisemne prace klasowe, rzadziej- aktywność na zajęciach. 75,67 % uczniów wie, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, a 72,97% ankietowanych zna wnioski wynikające z tej analizy. Uczniowie zauważają również działania,jakie podejmują nauczyciele wynikające z wniosków, podjętej analizy osiągnięć uczniów. Czyli: 75,67%- organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne, 71,62%- częściej wykorzystują metody aktywne, 60,81% modyfikują własny plan zajęć, 66,21%- modyfikują testy i sprawdziany. 40,54% respondentów nie wie, czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają ich możliwości intelektualne. W skali od 1 do 5, uczniowie w następujący sposób ocenili skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań: 4%- 1 pkt, 2-9,45%, 23%- 3 pkt, 20,27%- 5 pkt, 48,64%- 4 pkt. 6. Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? a. tak 54-72,97% b. nie 10-13,51% 7. Jeżeli tak, to jakie działania, Twoim zdaniem, podejmują nauczyciele?

5 Ankieta dla rodziców Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostali zapoznani Państwo z podstawą programowa realizowaną w szkole? a. tak % b. nie-0 2. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? a. Tak % b. nie -0 c. nie wiem-0 3. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? a. tak-43-89,58% b. nie-4-8,33% 8. Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak-22-45,83% nie b. modyfikują testy i sprawdziany tak36-75% nie c. częściej wykorzystują metody aktywne tak30-62,5% nie-3-6,25% d. stosują indywidualizację nauczania tak-30-62,5% nie-3-6,25% e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak-27-56,25% nie-1-2,08% f. inne: a. Tak-42-87,50% b. nie0 c. nie wiem- 6-12,5% 4. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? a. Tak % b. nie-0 5. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak-36-75% nie b. kartkówki tak ,91% nie c. odpowiedź ustna tak ,66% nie-1-2,08% d. praca domowa tak ,66% nie-1-2,08% e. aktywność na lekcji tak ,91% nie-1-2,08% 6. Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? a. pisemne prace klasowe: rzadko często40-8,33% najczęściej-7-14,58% rzadko-1-2,08% często- 40-8,33% najczęściej-6-12,50% rzadko-10-20,83% często-37-77,08% najczęściej-0% d) prace domowe: rzadko-4-8,33% często-36-75% najczęściej-7-14,58% rzadko-8-16,66% często ,5% najczęściej-26-54,16% 7. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? 9. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do , 2-0,3-4- 8,33%, %, ,50%. Dziękujemy za wypełnienie ankiety Po analizie wyników stwierdzić należy, iż rodzice zostają zapoznani z przedmiotowym systemem oceniania. Wszyscy badani stwierdzili również, że w szkole nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania uczniów( prace pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji). Najczęściej stosowane formy oceniania to : prace domowe, odpowiedzi ustne, kartkówki, często-pisemne prace klasowe, rzadziej- aktywność na zajęciach. 87,50 % respondentów wie, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, a 89,58% ankietowanych zna wnioski wynikające z tej analizy. Rodzice zauważają również działania,jakie podejmują nauczyciele wynikające z wniosków, podjętej analizy osiągnięć uczniów. Czyli: 62,50%- częściej wykorzystują metody aktywne, 64% modyfikują własny plan zajęć, 75%- modyfikują testy i sprawdziany, 62,50% ankietowanych uczniów stwierdziło, iż nauczyciele stosują indywidualizację nauczania. W skali od 1 do 5, respondenci w następujący sposób ocenili skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań: 3 pkt- 8,33 %, 5 pkt- 62,50%, 4 pkt. 50%.

6 IV. ZAŁĄCZNIKI: Narzędzia ewaluacji ANKIETA DLA NAUCZYCIELI Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona anonimowa. Zapewniamy pełną dyskrecją. Jej wyniki pozwolą nam udoskonalić pracę naszej placówki. 1.Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? b. Tak, c. Nie. f. Tak, ustną, proszę podać nazwę przedmiotu:. g. Testy sprawnościowe h. Nie przeprowadzam. 20. Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan/Pani ich możliwości rozwojowe? c. Tak, d. Nie. 21. Jak często wykorzystuje Pan/Pani następujące formy oceniania: a) pisemne prace klasowe: d) prace domowe: 15. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia? a. Tak, b. Nie. 16. Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej? e. tak, na każdej lekcji, f. tak, raz w semestrze, g. tak, na koniec roku szkolnego, h. nie monitoruję. 17. Czy dokonuje Pan/Pani diagnozy umiejętności i wiadomości oraz analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? c. Tak, d. Nie. 18. W jaki sposób bada ( diagnozuje i analizuje) Pan/Pani osiągnięcia uczniów? i. prace pisemne (testy, sprawdziany) j. kartkówki, k. odpowiedź ustna l. praca domowa aktywność na lekcji m. obserwacja ucznia n. analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, multimedialne) o. inne ( testy sprawnościowe, testy kompetencji, próbne sprawdziany w klasie 6, referaty). 19. Czy przeprowadza Pan/ Pani wstępną diagnozę w klasach pierwszych/ czwartych? e. Tak, pisemna, proszę podać nazwę przedmiotu: 22. Czy formułuje i wdraża Pan/Pani wnioski z analizy osiągnięć uczniów? c. Tak, d. Nie. 23. Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani w doskonaleniu swojej pracy? c. Tak, d. Nie. 24. Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje? g. modyfikuję własny plan wynikowy ( rozkład materiału), h. modyfikuję testy i sprawdziany, i. częściej wykorzystuję metody aktywne, j. stosuję indywidualizację nauczania, k. organizuję dodatkowe zajęcia, l. inne: szkolenia dotyczące np. pracy z uczniem dyslektycznym. 25. W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce? k. poprzez rozmowę indywidualną z uczniem, l. zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych, m. zachęcając do udziału w konkursach, n. wprowadzając zadania domowe dla chętnych, o. daję szansę poprawy oceny, p. stosując różnorodne metody pracy z uczniem, q. publiczne prezentując sukcesów ucznia,

7 r. wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę, s. kierując pochwały do rodziców, t. inne (jakie?) Jak ocenia Pan/Pani skuteczność wdrażanych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali od 1 do Ankieta dla rodziców Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostali zapoznani Państwo z podstawą programowa realizowaną w szkole? 2. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? c. nie wiem a. pisemne prace klasowe: d) prace domowe: 14. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? 15. Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak nie b. modyfikują testy i sprawdziany tak nie c. częściej wykorzystują metody aktywne tak nie d. stosują indywidualizację nauczania tak nie e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak nie f. inne: 10. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 11. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 16. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Dziękujemy za wypełnienie ankiety 12. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak nie b. kartkówki tak nie c. odpowiedź ustna tak nie d. praca domowa tak nie e. aktywność na lekcji tak nie 13. Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania?

8 Ankieta dla uczniów Zwracamy się do Was z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy szkoły. 1.Czy zostałeś (-aś) zapoznana z obowiązującą podstawą programową? 2. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości intelektualne? a.tak b. nie c. nie wiem 4. Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? 5. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a. prace pisemne tak nie b. kartkówki tak nie c. odpowiedź ustna tak nie d. praca domowa tak nie e. aktywność na lekcji tak nie 7. Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? 7. Jeżeli tak, to jakie działania, Twoim zdaniem, podejmują nauczyciele? a. modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak nie b. modyfikują testy i sprawdziany tak nie c. częściej wykorzystują metody aktywne tak nie d. stosują indywidualizację nauczania tak nie e. organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak nie f. inne: 8. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Dziękujemy za wypełnienie ankiety 6. Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? a. pisemne prace klasowe: d) prace domowe:

9 WNIOSKI: Wszyscy nauczyciele potwierdzili realizację treści (wiadomości i umiejętności) określonych w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów. W sprawozdaniach z zajęć dydaktycznych zamieszczona jest także informacja o ilości zrealizowanych godzin z danego przedmiotu. Ww. informacje przedstawiane są na semestralnym i rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej. W badaniu ankietowym nauczyciele podali, że realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana. O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą średnie ocen, jakie uczniowie uzyskują w toku swojej nauki. Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że uczniowie w większości uzyskują oceny pozytywne, co świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Na podstawie badania ankietowego ustalono, że nauczyciele stosują różnorodne sposoby diagnozy i analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Największy procent nauczycieli stosuje obserwację ucznia i aktywność podczas lekcji. W dalszej kolejności wymienia się: prace pisemne w postaci testów, kartkówek, prac domowych oraz odpowiedzi ustne. Ponadto nauczyciele dokonują analizy wytworów ucznia, testów sprawnościowych, referatów, testów kompetencji w klasach pierwszych, czwartych, trzecich, próbnych sprawdzianów w klasach szóstych. W szkole przeprowadzane są też pisemne diagnozy wstępne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że wychowawcy klas, dwa razy w roku szkolnym, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów (analiza średnich ocen semestralnych i rocznych). Wychowawca każdej klasy raz w semestrze przygotowuje sprawozdanie wychowawcze, które przedstawia na posiedzeniu rady pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane dotyczące realizacji programu wychowawczego, planu pracy wychowawczej oraz innych planów i zamierzeń wychowawczych, a także analiza mocnych strony klasy (sukcesy i osiągnięcia uczniów, udział uczniów w konkursach i wycieczkach, prace uczniów na rzecz klasy i szkoły), słabych stron klasy (problemy wychowawcze, sposoby i metody ich rozwiązywania ze zwróceniem uwagi na ich efektywność), współpraca z rodzicami oraz z innymi instytucjami oraz wnioski do dalszej pracy. Przeprowadzane w szkole diagnozy i analizy osiągnięć uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe. Potwierdzają to w badaniu ankietowym nauczyciele i rodzice, a uczniowie podali, że zajęcia szkolne są dostosowane do ich możliwości. Analiza osiągnięć uczniów stanowi podstawę do formułowania wniosków służących doskonaleniu pracy. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Potwierdza to badanie ankietowe. Wynika to także z analizy dokumentacji szkolnej. Nauczyciele przedstawiają wnioski w swoich sprawozdaniach z realizacji zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, w sprawozdaniach z realizacji zajęć pozalekcyjnych, z analizy wyników testów kompetencji, analizy wyników próbnych i właściwych sprawdzianów szóstoklasistów. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach rad pedagogicznych. Nauczyciele danego przedmiotu formułują wnioski o charakterze dydaktycznym, a wychowawcy formułują wnioski dotyczące pracy z danym zespołem klasowym. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu swojej pracy. Najczęściej podejmowanymi przez nauczycieli działaniami są: modyfikowanie testów i sprawdzianów, wykorzystywanie metod aktywnych i stosowanie indywidualizacji nauczania. Natomiast uczniowie i rodzice zwrócili uwagę na fakt organizowania przez nauczycieli zajęć dodatkowych edukacyjnych. Nauczyciele podejmują różnorodne działania aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki w nauce (co wskazuje na to, że w szkole dostrzegane są możliwości uzyskiwania lepszych wyników). Nauczyciele w badaniu ankietowym podali, że motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników przede wszystkim poprzez stosowanie różnych metod pracy z uczniem, dając szansę poprawy oceny, poprzez rozmowę indywidualną z uczniem oraz wyróżnianie uczniów poprzez pochwałę. Z dokumentacji wynika, że w szkole istnieje także system motywacyjny taki jak: nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe i działania podejmowane przez uczniów na rzecz szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców. Wnioski ogólne: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole prowadzony jest monitoring realizacji podstawy programowej. Przeprowadza się diagnozę i analizę osiągnięć uczniów, która uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów.

10 Dużo uwagi poświęca się uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele podejmują działania motywujące uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce. Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Działania: " Kontynuować przeprowadzanie analiz, formułowanie oraz wdrażanie wniosków z tych analiz. " Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki. " Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, które ułatwią aktywizowanie uczniów do rozwiązywania problemów wymagających samodzielnego i twórczego myślenia. " Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów. " Stosować indywidualizację pracy na lekcjach, wzmacniać pozytywne cechy ucznia poprzez podkreślanie jego osiągnięć. " Na początku roku szkolnego poinformować uczniów o tym, że wybrane programy nauczania uwzględniają ich możliwości intelektualne. " Mobilizować rodziców do kontrolowania pracy uczniów w domu i czasu, jaki uczniowie poświęcają na naukę w celu podniesienia efektów nauczania.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany ANKIETY Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Wrzesień 2012 Styczeń 2013-1 - Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu.

Analiza wyników sprawdzianu. Program i harmonogram Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy w roku szkolnym 2012/2013 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU Program Poprawy Efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Na podstawie następującej dokumentacji: protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Polsko-Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: OCENA STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Ostrów Wielkopolski, 26 czerwca 2015 r.! 1

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 /

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 / Plan Pracy Szkoły : 2011_2012 / 1 / 2 semestr / Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1. Ewaluacja Jakości Pracy Szkoły obejmuje : diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły badanie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015 EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT

ROK SZKOLNY 2014/2015 EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT ROK SZKOLNY 2014/2015 EWALUACJA WEWNĘTRZNA RAPORT Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

opiniami oraz orzeczeniami PPP Dostosowanie wymagań do opinii, orzeczeń. Zatwierdzanie modyfikacji w ramach kompetencji Rady Pedagogicznej

opiniami oraz orzeczeniami PPP Dostosowanie wymagań do opinii, orzeczeń. Zatwierdzanie modyfikacji w ramach kompetencji Rady Pedagogicznej Planowanie zadań w ramach prac humanistycznego na rok / 2015 Zadania statutowe Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Modyfikowanie programów zgodnie z wynikami

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI 1 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI Ocenianie przedmiotowe z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami z 10 czerwca 2015 roku w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Wewnętrzne Zasady Oceniania 2. Podstawa programowa dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach ( programy nauczania matematyki zgodny z podstawą programową obowiązującą od września

Bardziej szczegółowo

Struktura programu poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu

Struktura programu poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Struktura programu poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Nazwa programu Program poprawy efektywności kształcenia w szkole Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III ZAŁOŻENIA: Ocenianiu podlegają: - osiągnięcia edukacyjne ucznia - zachowanie ucznia Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zespołu do spraw wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Sprawozdanie Zespołu do spraw wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Sprawozdanie Zespołu do spraw wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Cele ewaluacji 1. Określenie, w jaki sposób wprowadzona oferta edukacyjna wpływa na realizację podstawy programowej.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii

Przedmiotowy system oceniania z chemii Przedmiotowy system oceniania z chemii opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim I. Cele PSO II. Zasady PSO III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE Obszar 1 - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII SPOŁECZNE GIMNAZJUM W PYRZYCACH PROWADZĄCY: ILONA STANKIEWICZ WSTĘP Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: I. Warunków określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A O B S E R WA C J I Z A J Ę Ć W D O B C Z Y C A C H

P R O C E D U R A O B S E R WA C J I Z A J Ę Ć W D O B C Z Y C A C H P R O C E D U R A O B S E R WA C J I Z A J Ę Ć W Z E S P O L E S Z K Ó Ł W D O B C Z Y C A C H Definicja Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach Obserwacja jest istotnym instrumentem kierowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ Zespół Szkół Podgimzjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ Opis przedmiotu ewaluacji: Wymaganie 3: Uczniowie bywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga Ocena spełniania przez szkołę wymagań w czterech obszarach pracy rok 2009/2010 Wymaganie Poziom spełniania kryterium,,, D 1 Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie -zadowalająca,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) aktualizacja 27.08.2015r. I. Celem oceniania z matematyki jest: poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Prawa do materiałów posiada: Elżbieta Lewicka

Prawa do materiałów posiada: Elżbieta Lewicka Prawa do materiałów posiada: Elżbieta Lewicka Jak poradziliśmy sobie z NaCoBeZU w pierwszym roku wdrażania OK Proponujemy działania: skierowane do nauczycieli stosowane we wszystkich klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raporty z ewaluacji wewnętrznej

Raporty z ewaluacji wewnętrznej Raporty z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolny 2012-2013 realizowaliśmy ewaluacje wewnętrzną w następujących obszarach. I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku na rok szkolny 2015/2016

Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku na rok szkolny 2015/2016 Plan Nadzoru Pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Malborku na rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KANCLERZA JANA ZAMOYSKIGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KANCLERZA JANA ZAMOYSKIGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KANCLERZA JANA ZAMOYSKIGO w DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OBSZAR II Procesy zachodzące w szkole lub placówce WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Rok szkolny 2013/2014 Opracowała: Agnieszka Sujka Zakres ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014: Ewaluacja działań podejmowanych przez szkołę w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI. Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI. Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej w Ozorkowie 1. Podstawa prawna do opracowania PSO: -Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA ANGIELSKIEGO nauczanego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego jako IV.1 etap edukacyjny podstawowy i rozszerzony Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe (2015/2016) dla klas IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe (2015/2016) dla klas IV - VI Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe (2015/2016) dla klas IV - VI Nauczyciel: mgr Wojciech Nita I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły OBSZAR I : EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWAJ SZKOŁY. 1.3 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Gimnazjum nr 2 w Zespole

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zespół do spraw ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej Opracowała: Sylwia Zbylut Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

II Hierarchia ważności poszczególnych ocen cząstkowych składająca się na ocenę semestralną;

II Hierarchia ważności poszczególnych ocen cząstkowych składająca się na ocenę semestralną; Elementy Wewnątrzszkolnego Przedmiotowego Oceniania dla klas IV-VI w Szkole Podstawowej w Główczycach I Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi oceniania 1. Prace klasowe, testy sprawdzające, sprawdziany, kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2013/2014 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Program poprawy frekwencji

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Program poprawy frekwencji Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Program poprawy frekwencji na rok szkolny 2013/2014 1 I. Wstęp Problem frekwencji uczniów jest nierozerwalnie związany z funkcją

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu: Podstawy psychologii i pedagogiki.

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu: Podstawy psychologii i pedagogiki. Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu: Podstawy psychologii i pedagogiki. I. Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w Szkole Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w Szkole Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Przedmiotowy system oceniania z przyrody w Szkole Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów jest zgodne z WSO. Jego podstawę stanowią ustalone wymagania programowe na poszczególne poziomy. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS

System Zarządzania Jakością. mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 1 / 5 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura realizacji procesu nauczana PEŁNOMOCNIK DS.SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzemieniewicach I. ZASADY OCENIANIA WEWNATRZSZKOLNEGO. Klasyfikacja roczna w klasach I III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo