W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora szkoły 2. Rady Pedagogicznej 3. Rady Rodziców Raport sporządzony przez nauczycieli ZSP Wojkowice Kościelne: (zespół ds. ewaluacji i statutu) 1

2 Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych (Przedszkole) przez zespół ds. ewaluacji powołany we wrześniu 2011 przez Dyrektora mgr Aleksandrę Młynarską w roku szkolnym 2011/2012. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w palcówce oświatowej jest skutkiem realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wymagania stawiane przez Państwo szkołom zostały podzielone na cztery obszary: I. EFEKTY II. PROCESY III. ŚRODOWISKO IV. ZARZĄDZANIE Przedszkole wybrało do ewaluacji: EFEKTY 1.1. Dzieci nabywają wiedzy i umiejętności, 1.2. Dzieci są aktywne 2

3 OBSZAR EFEKTY 1.1. DZIECI NABYWAJĄ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Cel ewaluacji: sprawdzenie czy dzieci w przedszkolu nabywają wiedzy i umiejętności Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: obserwacji, rozmowy z dyrektorem, nauczycielami, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców Analiza ankiety wśród nauczycieli Lp. Wyszczególnienie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych 1 Ilość badanych 5 100% 2 Ilość nauczycieli w 5 100% przedszkolu % Wszystkie nauczycielki pracujące w przedszkolu wzięły udział w ankiecie. 1. Czy dzieci z Pani grupy biorą udział w szkolnych uroczystościach, takich, jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne? Dzieci z wszystkich grup biorą udział w szkolnych uroczystościach. 2. Czy dzieci w Pani grupie mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas imprez, uroczystości? 3

4 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ W PRZEDSZKOLU Dzieci z wszystkich grup prezentują swoje osiągnięcia podczas imprez uroczystości. 3. Czy w Pani grupie dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach, takich jak: rytmika, język angielski? Wszystkie grupy w przedszkolu uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i rytmiki. 4. Czy dzieci w Pani grupie uczestniczą w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki, takich jak: zajęcia z logopedą, z oligofrenopedagogiem? Wszystkie grupy w przedszkolu uczestniczą w zajęciach wyrównujących braki z logopedą i oligofrenopedagogiem. 5. Czy w przedszkolu, w którym Pani pracuje organizowane są spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, celem umożliwienia dzieciom poznanie zasad bezpieczeństwa? 4

5 W przedszkolu organizowane są spotkania z przedstawicielami straży pożarnej i policji. 6. Czy podczas pracy z dziećmi organizuje Pani w swojej grupie zajęcia gimnastyczne? Dzieci w przedszkolu uczestniczą w zajęciach gimnastycznych. 7. Czy stosuje Pani metody motywujące dzieci do osiągania sukcesu na miarę jego możliwości? Raczej tak Raczej nie Nauczycielki stosują metody motywujące dzieci do osiągania sukcesu na miarę ich możliwości. 8. W jaki sposób rozpoznaje Pani potrzeby edukacyjne swoich dzieci? TAK NIE Obserwacje 5 100% Rozmowy z rodzicami 5 100% Kontakty ze specjalistami 5 100% Inne: wywiad z dziećmi, testy, analiza wytworów 5 100% Nauczycielki przedszkola rozpoznają potrzeby edukacyjne swoich wychowanków poprzez: obserwacje, rozmowy z rodzicami, kontakty ze specjalistami i inne. 9. Czy dzieci w Pani grupie są systematycznie diagnozowane pod kątem przyrostu wiedzy i umiejętności? 5

6 Raczej tak Raczej nie Dzieci w przedszkolu są systematycznie diagnozowane pod kątem przyrostu wiedzy i umiejętności. 10. Czy w Pani grupie prowadzona jest: TAK NIE Praca z dzieckiem 5 100% zdolnym Posiadającym trudności 5 100% W przedszkolu prowadzona jest praca zarówno z dzieckiem zdolnym jak i posiadającym trudności. 11. Czy współpracuje Pani z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb i zagrożeń dzieci? Raczej tak Raczej nie Nauczycielki przedszkola współpracują z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb i zagrożeń dzieci. 12. W jakim stopniu zna Pani możliwości edukacyjne swoich dzieci? Bardzo dobrze 5 100% Dobrze Słabo znam Nauczycielki przedszkola bardzo dobrze znają możliwości edukacyjne swoich wychowanków. 13. Czy współpracuje Pani ze specjalistami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w 6

7 pracy wychowawczo dydaktycznej z dziećmi? Nauczycielki współpracują ze specjalistami z poradni psychologicznopedagogicznej. 14. Czy przekazuje Pani rodzicom informacje dotyczące: Postępów dziecka 5 100% Trudności dziecka 5 100% Uzdolnień dziecka 5 100% Nauczycielki przedszkola przekazują rodzicom informacje na temat postępów, uzdolnień oraz trudności ich dzieci. 15. Jak ocenia Pani atmosferę panującą w przedszkolu? Bardzo dobra 5 100% Dobra Poprawna Zła W przedszkolu panuje bardzo dobra atmosfera. Analiza ankiety wśród rodziców Lp. Wyszczególnienie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych 1 Ilość badanych 31 44% 2 Ilość dzieci w przedszkolu % % W badaniu wzięło udział 31 rodziców, którzy stanowią 44 % rodziców dzieci przedszkolnych. 1. Czy Pana/Pani dziecko chętnie chodzi do przedszkola? bardzo chętnie 19 61% 7

8 raczej chętnie 12 39% raczej niechętnie 0 0% niechętnie 0 0% Dziewiętnastu rodziców, którzy stanowią 61% ankietowanych uważa, że ich dziecko bardzo chętnie chodzi do przedszkola. Natomiast dwunastu rodziców (39%) twierdzi, że ich dziecko raczej chętnie chodzi do przedszkola. 2. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z godzin pracy przedszkola? Tak % Wszyscy rodzice biorący udział w ankiecie są zadowoleni z godzin pracy przedszkola. 3. Czy zdaniem Pana/Pani dzieci w przedszkolu uczestniczą w szkolnych uroczystościach, takich, jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne? Tak 28 90% 0 0% 3 10% 90% ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci w przedszkolu uczestniczą w szkolnych uroczystościach, takich jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne. Tylko troje rodziców odpowiedziało na to pytanie: trudno powiedzieć. 4. Czy zdaniem Pana/Pani dzieci w przedszkolu mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas organizowanych uroczystości przedszkolnych, konkursów? Tak 30 97% 0 0% 1 3% 8

9 Według 97% rodziców biorących udział w ankiecie ich dzieci w przedszkolu mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas organizowanych uroczystości przedszkolnych i konkursów. Zaledwie jeden rodzic zaznaczył odpowiedź: trudno powiedzieć. 5. Czy zdaniem Pana/Pani przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe, takie jak: rytmika, język angielski? Tak % Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że przedszkole oferuje dzieciom dodatkowe zajęcia, takie jak: rytmika, język angielski. 6. Czy zdaniem Pana/Pani dzieci w przedszkolu mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki, takich jak: zajęcia z logopedyczne, z oligofrenopedagogiem? Tak 28 90% 1 3% 2 6% 90% ankietowanych rodziców uważa, że dzieci w przedszkolu maja możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki, takich jak: zajęcia z logopedą oraz oligofrenopedagogiem. Jeden rodzic nie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast dwoje rodziców odpowiedziało na to pytanie: trudno powiedzieć. 7. Czy przedszkole umożliwia dzieciom poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zorganizowanie spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej? Tak 29 94% 1 3% 9

10 1 3% 94% rodziców biorących udział w ankiecie uważa, że przedszkole umożliwia dzieciom poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zorganizowanie spotkań z przedstawicielami policji i straży pożarnej. Tylko jeden rodzic nie zgadza się z tym stwierdzeniem, również jeden rodzic odpowiedział, że trudno jest mu powiedzieć. 8. Czy zdaniem Pana/Pani w ramach zajęć przedszkolnych organizowane są zajęcia gimnastyczne? Tak 29 94% 0 0% 2 6% 94% ankietowanych uważa, że w ramach zajęć przedszkolnych organizowane są zajęcia gimnastyczne. 9. Czy Pan/Pani ma możliwość zaobserwowania twórczych prac swojego dziecka prezentowanych na korytarzu przedszkolnym? Tak, często 30 97% Tak, ale rzadko 1 3% wcale 0 0% 97% badanych rodziców uważa, że często ma możliwość zaobserwowania twórczych prac swojego dziecka prezentowanych na korytarzu przedszkolnym. Zaledwie jeden rodzic uważa, że rzadko może zaobserwować prace swojego dziecka. 10. Czy Pana/Pani dziecko chętnie podejmuje zabawy z rówieśnikami? Tak, chętnie 23 74% Raczej chętnie 8 26% niechętnie 0 0% 74% ankietowanych rodziców uważa, że jego dziecko chętnie podejmuje zabawy z rówieśnikami. Natomiast 26% twierdzi, że jego dziecko raczej chętnie dziecko podejmuje zabawy z rówieśnikami. 10

11 11. Czy Pana/Pani dziecko w przedszkolu: TAK NIE Nabywa nową wiedzę i % umiejętności Rozwija sprawność 30 97% 1 3% fizyczną Rozwija sprawność % manualną Uczy się samoobsługi % Poznaje tradycje 29 94% 2 6% środowiska lokalnego Uczy się rozwiązywania 28 90% 3 10% konfliktów Poznaj różne poziomy życia od rodziny poprzez przedszkole do państwa % 2 6% Wszyscy rodzice biorący udział w badaniu twierdzą, że ich dziecko w przedszkolu nabywa nową wiedzę i umiejętności. 87% badanych uważa, że dzieci w przedszkolu rozwijają sprawność fizyczną, tylko jeden rodzic nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 100% badanych uważa, że dzieci w przedszkolu rozwijają sprawność manualna. Również 100% rodziców twierdzi, że dzieci w przedszkolu uczą się samoobsługi. 94% badanych uważa, że dzieci w przedszkolu poznają tradycje środowiska lokalnego, dwoje rodziców nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 90% badanych uważa, że ich dzieci w przedszkolu uczą się rozwiązywania konfliktów, jednak troje rodziców nie zgadza się z tym. 94% badanych uważa, że dzieci poznają różne poziomy życia od rodziny poprzez przedszkole do państwa, tylko dwoje rodziców nie zgadza się z tym. 12. Czy zauważył/a TAK NIE Pan/Pani pozytywne zmiany u swojego dziecka w: Samoobsłudze 30 97% 1 3% Rozwoju mowy % Rozwoju zainteresowań % Kontaktach z dorosłymi 27 87% 4 13% Kontaktach z dziećmi % Postrzeganiu świata 30 97% 1 3% 97% badanych zauważyło u swojego dziecka pozytywne zmiany w samoobsłudze, tylko jeden rodzic nie zauważył tych zmian. 100% badanych zauważyło pozytywne zmiany w rozwoju mowy u swojego dziecka. Również wszyscy 11

12 badani zauważyli pozytywne zmiany w rozwoju zainteresowań dziecka. 87% badanych rodziców zauważyło pozytywne zmiany u dziecka w kontaktach z dorosłymi, czterech rodziców nie zauważyło tych zmian. Wszyscy badani zauważyli pozytywne zmiany u swoich dzieci w kontaktach z innymi dziećmi. 97% badanych zauważyło pozytywne zmiany w postrzeganiu świata swoich dzieci, jedna osoba nie zauważyła tych zmian. 13. Czy zdaniem Pana/Pani przedszkole: Pomaga dzieciom mającym trudności Tak Raczej tak Raczej nie 19 61% 12 39% 61% badanych uważa, że przedszkole pomaga dzieciom mającym trudności, natomiast 39%badanych raczej się zgadza z tym stwierdzeniem. 14. Czy nauczycielki przedszkola przekazują Panu/Pani informacje o postępach i osiągnięciach, a także o brakach waszego dziecka? Wyczerpująco 17 55% Wystarczająco 13 42% Okazjonalnie 1 3% przekazują Ponad połowa badanych rodziców (55%) uważa, że nauczycielki przedszkola wyczerpująco przekazują informacje o postępach i brakach dzieci. 42% badanych twierdzi, że nauczycielki wystarczająco przekazują im informacje o postępach i brakach dziecka. Tylko jeden rodzic uważa, że okazjonalnie uzyskuje takie informacje. 15. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą w przedszkolu? Bardzo dobra 24 77% Dobra 7 23% Poprawna Zła Według 77% badanych rodziców atmosfera panująca w przedszkolu jest bardzo dobra. 23% badanych twierdzi,że atmosfera w przedszkolu jest dobra. 12

13 WNIOSKI: dzieci bardzo chętnie i raczej chętnie chodzą do przedszkola rodzice dzieci są zadowoleni z godzin pracy przedszkola dzieci przedszkolne uczestniczą w szkolnych uroczystościach, takich jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne wystawiane przez starszych kolegów w przedszkolu organizowane są uroczystości, na których dzieci mogą prezentować swoje umiejętności: Mikołaj, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Piknik Rodzinny przedszkole oferuje dzieciom nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki realizowane poza podstawą programową dzieci przedszkolne uczestniczą także w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki z logopeda i oligofrenopedagogiem nauczyciele wyrównują szanse rozwojowe i realizują indywidualne programy wspomagania oraz indywidualizują pracę z dziećmi dzieci chętnie podejmują zabawy z rówieśnikami, potrafią działać samodzielnie i w grupie, uczą się tego podczas zabaw, zajęć, teatrzyków, uroczystości, wycieczek, tworzenia wspólnych prac, udziału w konkursach i festynach atmosfera panująca w przedszkolu jest bardzo dobra dzieci nabywają nowe wiadomości uczestnicząc w szkolnych uroczystościach prezentują swoje umiejętności podczas imprez przedszkolnych nabywają nowe wiadomości i umiejętności uczestnicząc w zajęciach z języka angielskiego i rytmiki uczą się, wyrównują braki podczas zajęć z logopedą i oligofrenopedagogiem nabywają nowe wiadomości podczas spotkań z przedstawicielami policji i straży pożarnej podczas pracy nauczycielki stosują metody motywujące dzieci do osiągnięcia sukcesu nauczycielki rozpoznają potrzeby swoich wychowanków poprzez obserwacje, rozmowy z rodzicami, przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej przedszkole współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej rodzice dzieci są na bieżąco informowani o postępach oraz trudnościach swoich dzieci 13

14 OBSZAR EFEKTY 1.2. DZIECI SĄ AKTYWNE 14

15 Cel ewaluacji: sprawdzenie czy dzieci w przedszkolu są aktywne Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: obserwacji, rozmowy z dyrektorem, nauczycielami, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców/opiekunów oraz nauczycieli/wychowawców Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców Lp. Wyszczególnienie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych 1 Ilość badanych 31 44% 2 Ilość dzieci w przedszkolu % % W badaniu wzięło udział 31 rodziców, którzy stanowią 44 % rodziców dzieci przedszkolnych. 1. Czy Pana/Pani dziecko chętnie chodzi do przedszkola? bardzo chętnie 19 61% raczej chętnie 12 39% raczej niechętnie 0 0% niechętnie 0 0% Dziewiętnastu rodziców, którzy stanowią 61% ankietowanych uważa, że ich dziecko bardzo chętnie chodzi do przedszkola. Natomiast dwunastu rodziców (39%) twierdzi, że ich dziecko raczej chętnie chodzi do przedszkola. 2. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z godzin pracy przedszkola? Tak % Wszyscy rodzice biorący udział w ankiecie są zadowoleni z godzin pracy przedszkola. 15

16 3. Czy zdaniem Pana/Pani dzieci w przedszkolu uczestniczą w szkolnych uroczystościach, takich, jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne? Tak 28 90% 0 0% 3 10% 90% ankietowanych rodziców uważa, że ich dzieci w przedszkolu uczestniczą w szkolnych uroczystościach, takich jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne. Tylko troje rodziców odpowiedziało na to pytanie: trudno powiedzieć. 4. Czy zdaniem Pana/Pani dzieci w przedszkolu mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas organizowanych uroczystości przedszkolnych, konkursów? Tak 30 97% 0 0% 1 3% Według 97% rodziców biorących udział w ankiecie ich dzieci w przedszkolu mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas organizowanych uroczystości przedszkolnych i konkursów. Zaledwie jeden rodzic zaznaczył odpowiedź: trudno powiedzieć. 5. Czy zdaniem Pana/Pani przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe, takie jak: rytmika, język angielski? Tak % Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że przedszkole oferuje dzieciom dodatkowe zajęcia, takie jak: rytmika, język angielski. 16

17 6. Czy zdaniem Pana/Pani dzieci w przedszkolu mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki, takich jak: zajęcia z logopedyczne, z oligofrenopedagogiem? Tak 28 90% 1 3% 2 6% 90% ankietowanych rodziców uważa, że dzieci w przedszkolu maja możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki, takich jak: zajęcia z logopedą oraz oligofrenopedagogiem. Jeden rodzic nie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast dwoje rodziców odpowiedziało na to pytanie: trudno powiedzieć. 7. Czy przedszkole umożliwia dzieciom poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zorganizowanie spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej? Tak 29 94% 1 3% 1 3% 94% rodziców biorących udział w ankiecie uważa, że przedszkole umożliwia dzieciom poznawanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zorganizowanie spotkań z przedstawicielami policji i straży pożarnej. Tylko jeden rodzic nie zgadza się z tym stwierdzeniem, również jeden rodzic odpowiedział, że trudno jest mu powiedzieć. 8. Czy zdaniem Pana/Pani w ramach zajęć przedszkolnych organizowane są zajęcia gimnastyczne? Tak 29 94% 17

18 0 0% 2 6% 94% ankietowanych uważa, że w ramach zajęć przedszkolnych organizowane są zajęcia gimnastyczne. 9. Czy Pan/Pani ma możliwość zaobserwowania twórczych prac swojego dziecka prezentowanych na korytarzu przedszkolnym? Tak, często 30 97% Tak, ale rzadko 1 3% wcale 0 0% 97% badanych rodziców uważa, że często ma możliwość zaobserwowania twórczych prac swojego dziecka prezentowanych na korytarzu przedszkolnym. Zaledwie jeden rodzic uważa, że rzadko może zaobserwować prace swojego dziecka. 10. Czy Pana/Pani dziecko chętnie podejmuje zabawy z rówieśnikami? Tak, chętnie 23 74% Raczej chętnie 8 26% niechętnie 0 0% 74% ankietowanych rodziców uważa, że jego dziecko chętnie podejmuje zabawy z rówieśnikami. Natomiast 26% twierdzi, że jego dziecko raczej chętnie dziecko podejmuje zabawy z rówieśnikami. 11. Czy Pana/Pani dziecko w przedszkolu: TAK NIE Nabywa nową wiedzę i % umiejętności Rozwija sprawność 30 97% 1 3% fizyczną Rozwija sprawność % manualną Uczy się samoobsługi % Poznaje tradycje środowiska lokalnego 29 94% 2 6% 18

19 Uczy się rozwiązywania konfliktów Poznaj różne poziomy życia od rodziny poprzez przedszkole do państwa % 3 10% 29 94% 2 6% Wszyscy rodzice biorący udział w badaniu twierdzą, że ich dziecko w przedszkolu nabywa nową wiedzę i umiejętności. 87% badanych uważa, że dzieci w przedszkolu rozwijają sprawność fizyczną, tylko jeden rodzic nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 100% badanych uważa, że dzieci w przedszkolu rozwijają sprawność manualna. Również 100% rodziców twierdzi, że dzieci w przedszkolu uczą się samoobsługi. 94% badanych uważa, że dzieci w przedszkolu poznają tradycje środowiska lokalnego, dwoje rodziców nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 90% badanych uważa, że ich dzieci w przedszkolu uczą się rozwiązywania konfliktów, jednak troje rodziców nie zgadza się z tym. 94% badanych uważa, że dzieci poznają różne poziomy życia od rodziny poprzez przedszkole do państwa, tylko dwoje rodziców nie zgadza się z tym. 12. Czy zauważył/a TAK NIE Pan/Pani pozytywne zmiany u swojego dziecka w: Samoobsłudze 30 97% 1 3% Rozwoju mowy % Rozwoju zainteresowań % Kontaktach z dorosłymi 27 87% 4 13% Kontaktach z dziećmi % Postrzeganiu świata 30 97% 1 3% 97% badanych zauważyło u swojego dziecka pozytywne zmiany w samoobsłudze, tylko jeden rodzic nie zauważył tych zmian. 100% badanych zauważyło pozytywne zmiany w rozwoju mowy u swojego dziecka. Również wszyscy badani zauważyli pozytywne zmiany w rozwoju zainteresowań dziecka. 87% badanych rodziców zauważyło pozytywne zmiany u dziecka w kontaktach z dorosłymi, czterech rodziców nie zauważyło tych zmian. Wszyscy badani zauważyli pozytywne zmiany u swoich dzieci w kontaktach z innymi dziećmi. 97% badanych zauważyło pozytywne zmiany w postrzeganiu świata swoich dzieci, jedna osoba nie zauważyła tych zmian. 13. Czy zdaniem Pana/Pani przedszkole: Pomaga dzieciom Tak Raczej tak Raczej nie 19 61% 12 39% 19

20 mającym trudności 61% badanych uważa, że przedszkole pomaga dzieciom mającym trudności, natomiast 39%badanych raczej się zgadza z tym stwierdzeniem. 14. Czy nauczycielki przedszkola przekazują Panu/Pani informacje o postępach i osiągnięciach, a także o brakach waszego dziecka? Wyczerpująco 17 55% Wystarczająco 13 42% Okazjonalnie 1 3% przekazują Ponad połowa badanych rodziców (55%) uważa, że nauczycielki przedszkola wyczerpująco przekazują informacje o postępach i brakach dzieci. 42% badanych twierdzi, że nauczycielki wystarczająco przekazują im informacje o postępach i brakach dziecka. Tylko jeden rodzic uważa, że okazjonalnie uzyskuje takie informacje. 15. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą w przedszkolu? Bardzo dobra 24 77% Dobra 7 23% Poprawna Zła Według 77% badanych rodziców atmosfera panująca w przedszkolu jest bardzo dobra. 23% badanych twierdzi,że atmosfera w przedszkolu jest dobra. Analiza ankiety dla nauczycieli 1. Czy dzieci z Pani 20

21 grupy biorą udział w szkolnych uroczystościach, takich, jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne? Dzieci z wszystkich grup biorą udział w szkolnych uroczystościach. 2. Czy dzieci w Pani grupie mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas imprez, uroczystości? Dzieci z wszystkich grup prezentują swoje osiągnięcia podczas imprez uroczystości. 3. Czy w Pani grupie dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach, takich jak: rytmika, język angielski? Wszystkie grupy w przedszkolu uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i rytmiki. 4. Czy dzieci w Pani grupie uczestniczą w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki, takich jak: zajęcia z logopedą, z oligofrenopedagogiem? 21

22 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ W PRZEDSZKOLU Wszystkie grupy w przedszkolu uczestniczą w zajęciach wyrównujących braki z logopedą i oligofrenopedagogiem. 5. Czy w przedszkolu, w którym Pani pracuje organizowane są spotkania z przedstawicielami policji, straży pożarnej, celem umożliwienia dzieciom poznanie zasad bezpieczeństwa? W przedszkolu organizowane są spotkania z przedstawicielami straży pożarnej i policji. 6. Czy podczas pracy z dziećmi organizuje Pani w swojej grupie zajęcia gimnastyczne? Dzieci w przedszkolu uczestniczą w zajęciach gimnastycznych. 7. Czy podczas imprez, które organizuje Pani na terenie przedszkola, dzieci z Pani grupy wykazują się aktywnością ruchową? Dzieci wykazują się aktywnością ruchową także podczas imprez przedszkolnych. 8. Czy stosuje Pani metody motywujące 22

23 dzieci do osiągania sukcesu na miarę jego możliwości? Raczej tak Raczej nie Nauczycielki stosują metody motywujące dzieci do osiągania sukcesu na miarę ich możliwości. 9. Czy w Pani grupie prowadzona jest: TAK NIE Praca z dzieckiem 5 100% zdolnym Posiadającym trudności 5 100% W przedszkolu prowadzona jest praca zarówno z dzieckiem zdolnym jak i posiadającym trudności. 10. Czy współpracuje Pani z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb i zagrożeń dzieci? Raczej tak Raczej nie Nauczycielki przedszkola współpracują z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb i zagrożeń dzieci. 11. W jakim stopniu zna Pani możliwości edukacyjne swoich dzieci? Bardzo dobrze 5 100% Dobrze Słabo znam 23

24 Nauczycielki przedszkola bardzo dobrze znają możliwości edukacyjne swoich wychowanków. 12. Czy przekazuje Pani rodzicom informacje dotyczące: Postępów dziecka 5 100% Trudności dziecka 5 100% Uzdolnień dziecka 5 100% Nauczycielki przedszkola przekazują rodzicom informacje na temat postępów, uzdolnień oraz trudności ich dzieci. 13. Jak ocenia Pani atmosferę panującą w przedszkolu? Bardzo dobra 5 100% Dobra Poprawna Zła W przedszkolu panuje bardzo dobra atmosfera. WNIOSKI: Dzieci aktywnie uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, prezentują swoje umiejętności i osiągnięcia, podczas uroczystości wykazują się aktywnością ruchową. Dzieci przedszkolne uczestniczą w szkolnych uroczystościach, takich jak: imprezy kulturalne, przedstawienia teatralne wystawiane przez starszych kolegów. Przedszkole oferuje dzieciom nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki realizowane poza podstawą programową. Dzieci biorą aktywny udział w tych zajęciach. Dzieci przedszkolne uczestniczą także w dodatkowych zajęciach wyrównujących braki z logopeda i oligofrenopedagogiem Aktywnie uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi takimi jak: policja, straż pożarna. 24

25 Aktywnie uczestniczą podczas zajęć gimnastycznych. Nauczycielki stosują metody aktywizujące podczas pracy z dziećmi, aktywnie pracują zarówno z dzieckiem zdolnym jak i posiadającym trudności. Nauczycielki wspólnie z rodzicami rozpoznają potrzeby i zagrożenia dzieci. Atmosfera w przedszkolu jest bardzo dobra. Dzieci bardzo chętnie i raczej chętnie chodzą do przedszkola. Rodzice dzieci są zadowoleni z godzin pracy przedszkola. W przedszkolu organizowane są uroczystości, na których dzieci mogą prezentować swoje umiejętności: Mikołaj, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Piknik Rodzinny. Nauczyciele wyrównują szanse rozwojowe i realizują indywidualne programy wspomagania oraz indywidualizują pracę z dziećmi. Dzieci chętnie podejmują zabawy z rówieśnikami, potrafią działać samodzielnie i w grupie, uczą się tego podczas zabaw, zajęć, teatrzyków, uroczystości, wycieczek, tworzenia wspólnych prac, udziału w konkursach i festynach. Atmosfera panująca w przedszkolu jest bardzo dobra. 25

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji. Celem badań było zebranie informacji na temat wspomagania

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 2014r. ~ 1 ~ Cel: Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015 Obszar I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2017/2018 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej r Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 w Wodzisławiu SI. - przedszkole Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2012/2013 Obszar: Procesy zachodzące w przedszkolu Wymaganie: 2.5 Prowadzone są działania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zadania priorytetowe: 1. Edukacja ekologiczna. 2. Integracja społeczna dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OPATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji. realizacji 1. Dni adaptacyjne wrzesień - wspomaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 2 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 2014r. ~ 1 ~ Cel ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZESZOWEJ PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI Zespół pracujący nad ewaluacją

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 2 w Zabrzu. 2016/17

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 2 w Zabrzu. 2016/17 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 2 w Zabrzu. 2016/17 Cel ewaluacji Pozyskanie informacji czy dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie. Zebranie informacji czy przedszkole

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015 W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s Analiza jakościowa ankiety dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Kadczy przeprowadzonej w listopadzie 2012 roku Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym (mierzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym 2015 2016. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Badanym obszarem są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej. Plan pracy przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej. Plan pracy przedszkola Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej Plan pracy przedszkola I. Rozwijanie i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci. 1. Zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań, wdrażanie do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2016/2017 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola; - Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE ZEBRANIA GRUPOWE i 2. INDYWIDUALNE PEDAGOGIZACJA RODZICÓW I POMOC 3. PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji

WYMAGANIE 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji WYMAGANIE 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Raport z ewaluacji wewnętrznej POZYSKANIE INFORMACJI: CEL

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 Opracowanie : Justyna Marcisz Anna Żegleń I. Cele ogólne programu Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU 1 Kierunki planowanych zmian na rok 2016/2017 1. Promowanie wiedzy przyrodniczej i proekologicznej 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Niepublicznego w Rozogach SŁONECZKO w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Przedszkola Niepublicznego w Rozogach SŁONECZKO w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy Przedszkola Niepublicznego w Rozogach SŁONECZKO w roku szkolnym 2015/2016 I.Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Plan nadzoru może zostać opracowany jako osobny dokument lub tworzyć całość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Miejskie Przedszkole nr 15 W Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Dane zbierane były od września 2014 do czerwca 2015r

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY / Cele: 1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego. 2. Nawiązanie dobrego kontaktu. 3. Włączenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Punktu Przedszkolnego w Krynicy na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy Punktu Przedszkolnego w Krynicy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy w Krynicy na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy w Krynicy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Opracowała: mgr Ilona Dwojakowska Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola - Zwiększenie udziału

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie w roku szkolnym 2012/2013 1.Wprowadzenie Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rok szkolny 2014/2015 Przedszkole Publiczne w Bestwinie INFORMACJA O PRZEDSZKOLU Nazwa Placówki

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W TARNOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Cel ewaluacji wewnętrznej: Uzyskanie informacji,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE, UL.SZKOLNA 1, 16-080 TYKOCIN, tel. 85-718-16-45 PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.IX.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności dzieci

zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności dzieci RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Cele ewaluacji : zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie Rok szkolny 2011/2012 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka przeprowadzonego badania 3. Analiza wyników.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Cel: Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci

Bardziej szczegółowo

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015

Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015 Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t.), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Formy współpracy Termin realizacji Sposoby realizacji Uwagi 1. Zebranie organizacyjne z rodzicami - zebranie ogólne - zebrania grupowe

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12 (wg rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009 r.) RODZICE SĄ PARTNERAMI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole w Twardorzeczce Rok szkolny 2016/2017 KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole w Twardorzeczce Rok szkolny 2016/2017 KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole w Twardorzeczce Rok szkolny 16/17 KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji dotyczących znajomości

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach A. INFORMACJE OGÓLNE: Przedmiot działania i kompetencje 1. Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA. na rok szkolny 2017/2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA. na rok szkolny 2017/2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2017/2018 Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Statut Przedszkola Samorządowego w Leśnej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar ewaluacji: Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie różnowiekowej, realizującej innowację pedagogiczną By dziecko mogło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna : Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO WYBRANEGO WYMAGANIA Z NOWEGO ROZPORZADZENIA MEN O NADZORZE PEDAGOGICZNYM

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO WYBRANEGO WYMAGANIA Z NOWEGO ROZPORZADZENIA MEN O NADZORZE PEDAGOGICZNYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DO WYBRANEGO WYMAGANIA Z NOWEGO ROZPORZADZENIA MEN O NADZORZE PEDAGOGICZNYM PRZEDSZKOLA NR 38 W BIELSKU- BIAŁEJ OBSZAR II PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU WYMAGANIE 2.5 PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie Rok szkolny 2011/2012 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka przeprowadzonego badania 3. Analiza wyników.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo