Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna Na podstawie art.8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1 Wprowadzić zmianę w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 3 Traci moc Zarządzenie wewnętrzne Nr 18/09 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 17 czerwca 2012 roku. Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski

2 Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU GMINY KOŚCIERZYNA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin ZFŚS opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz.335 z późn. zm.), 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu nalicznia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r.nr 43, poz. 168 z późn. zm.), 2. Podstawę gospodarowania środkami zakładowego funduszu stanowią obowiązujące przepisy prawa, niniejszy regulamin oraz roczny plan rzeczowo - finansowy określający podział środków finansowych funduszu na cele, rodzaje i formy działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych ustalony w terminie do dnia 31 marca każdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna jest wspólny dla Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych gminy: 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, 2. Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki. 2 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna zwany dalej Regulaminem, określa: 1) źródła tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna, 2) krąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, 3) zasady przeznaczenia środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna, zwanego dalej Funduszem na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowych z Funduszu, 4) tryb przyznawania świadczeń. 3 Decyzje dotyczące podziału środków Funduszu na poszczególne cele oraz decyzję o przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podejmuje Wójt Gminy Kościerzyna w porozumieniu z Komisją Socjalną. 4 Organizowaniem zakładowej działalności socjalnej zajmuje się Komisja Socjalna powołana przez Wójta na podstawie zaproponowanych przez pracowników osób do składu Komisji.

3 Działalność Socjalna obejmuje: 1) nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi świadczone przez zakład pracy na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalnej, imprez okolicznościowych, 2) udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej. ROZDZIAŁ II ŹRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU 5 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kościerzyna oraz jednostek organizacyjnych : 1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, 2) Zakładu Sportu Kultury i Turystyki, obciążający koszty działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wymienionych powyżej. 2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust.1, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 3. Środki Funduszu zwiększa się o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust.2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej ze strony Pracodawcy. 4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust.2 ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 5. Środki Funduszu zwiększa się o wpływy, środki i przychody przewidziane w art.7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 6. Pracodawca w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego przekazuje na odrębny rachunek bankowy Funduszu równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z 5 ust. 2-4, z tym że do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 % odpisów. ROZDZIAŁ III OSOBY UPRAWNIONE O KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ I USŁUG SOCJALNYCH 6 Ze świadczeń ZFŚS mogą korzystać: 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, 2. pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy na podstawie powołania i wyboru, 3. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 4. emeryci i renciści, z którymi rozwiązano umowę o prace w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 5. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4 którymi są: a) współmałżonkowie,

4 b) dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców w wieku do 18 lat a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a osoby niepełnosprawne bez względu na wiek, ROZDZIAŁ IV PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ ORAZ WARUNKI i TRYB ICH PRZYZNAWANIA 7 Środki ZFŚS przeznacza się na finansowanie świadczeń socjalnych w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej: 1. Dofinansowanie nie częściej niż raz w roku wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin, organizowanego indywidualnie w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk, wczasów wypoczynkowych oraz obozów sportowych. Uprawnione osoby mogą uzyskać raz w roku dofinansowanie tylko do jednej formy wypoczynku tj. kolonii, wczasów, wycieczek, obozów młodzieżowych itp. oraz do wczasów pracownika zorganizowanych we własnym zakresie wczasów pod gruszą. Dofinansowanie do wczasów pod gruszą pracownik może otrzymać pod warunkiem skorzystania z urlopu wypoczynkowego trwającego nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie wczasy pod gruszą, musi być potwierdzone kartą urlopową oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 o dochodzie netto przypadającym na współmałżonka oraz dzieci do 18 lat a jeżeli kształci się w szkole do czasu ukończenia nauki, (nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia). W przypadku osoby niepełnosprawne bez względu na wiek. Wysokość dofinansowania określana będzie corocznie w planie rzeczowofinansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Ufundowanie bonów towarowych lub wypłata pieniędzy. W związku z tym, że bony towarowe (talony) nie są uznawane za świadczenia rzeczowe dopuszcza się możliwość wypłaty pieniężnej w równowartości przyznanych bonów towarowych za zgodą pracowników. 3 Prawo do otrzymania dofinansowania wynikającego z 7 ust.1 i 2 przysługuje w wysokości: - 100% otrzymają osoby uzyskujące dochód netto na osobę do 1500zł - 90% otrzymają osoby uzyskujące dochód netto na osobę od 1501,-zł do 2500,-zł - 80% otrzymają osoby uzyskujące dochód netto na osobę powyżej 2500,-zł W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu Komisja Socjalna może poprosić pracownika o dostarczenie dokumentów potwierdzających podane informacje. 4.Udzielanie pomocy rzeczowej pracownikom, emerytom, rencistom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, lub zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych. Do przyczyn natury losowej zalicza się w szczególności: śmierć lub nagłą chorobę pracownika lub członka najbliższej rodziny tj. żony, męża, dzieci, klęskę żywiołową. 5. Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w imprezach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, a

5 w szczególności zakupu biletów wstępu na imprezy rekreacyjno-sportowe, pływalnie, baseny, korty tenisowe, siłownie, aerobik. 6. Organizację i dofinansowanie imprez okolicznościowych wraz z zakupem upominków rzeczowych, kwiatów, poczęstunków z okazji spotkań integracyjnych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 8 Świadczenia socjalne z ZFŚS mają charakter uznaniowy (fakultatywny) a nie roszczeniowy. Uprawnionym nie przysługuje prawo żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu w przypadku nie korzystania z funduszu. 9 Dopłaty z ZFŚS do różnych form działalności socjalnej mogą być udzielane w ramach środków finansowych zawartych w rocznym planie rzeczowo finansowym. 10 System udzielania pomocy nie może spowodować deficytu środków ZFŚS. 11 W przypadku nie wykorzystania środków finansowych zgodnie z ustaleniami rocznego planu rzeczowo- finansowego Wójt Gminy na wniosek Komisji Socjalnej może dokonać przesunięcia środków finansowych na inny rodzaj działalności socjalnej Osoba ubiegająca się o udzielenie pomocy rzeczowej, w związku ze szczególnie trudną sytuacją życiową, lub o udzielenie zapomogi pieniężnej, w związku z wydarzeniem natury losowej, zgodnie z 7 ust.4 niniejszego regulaminu zobowiązana jest do przedstawienia wniosku na piśmie według wzoru określonego w załączniku nr Złożone wnioski opiniowane są przez Komisję Socjalną i akceptowane przez Wójta. 3. Komisja Socjalna opiniuje wnioski osób ubiegających się o pomoc finansową lub rzeczową. 4. Wnioski osób ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej, w przypadkach losowych są rozpatrywane w trybie pilnym. W przypadku ubiegania się o pomoc finansową z tytułu długotrwałej choroby lub wypadku losowego pracownik zobowiązany jest do przesłania wraz z wnioskiem stosownego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu stwierdzającego wypadek losowy. 13 Świadczenia ze środków ZFŚS winny być udzielane w sposób kolegialny, jawny i nie naruszając przy tym ustawy o ochronie danych osobowych. 14 O przyznanym świadczeniu pracownik,emeryt, rencista zostanie powiadomiony przez Komisję Socjalną. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 16

6 Z postanowień niniejszego regulaminu winni być zapoznani wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych tj. gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie i Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki. 17 Regulamin jest dostępny do wglądu na każde żądanie. 18 Wszelkie zmiany i uzupełnienia w regulaminie będą wprowadzone aneksem przez Wójta w porozumieniu z Komisją Socjalną. 19 Do świadczenia, o którym mowa w 7 ust.1 regulaminu i wniosków złożonych w roku 2012, dotyczące wypoczynku rozpoczynającego się w 2012r.stosuje się przepisy regulaminu określonego zarządzeniem wewnętrznym Nr 18/09 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 02 grudnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna. 20 Do wniosków o dofinansowanie świadczenia wynikającego z 7 ust.1 regulaminu złożonych w roku 2012 lub w następnych latach, a dotyczących wypoczynku rozpoczynającego się po 01 stycznia 2013r. stosuje się przepisy określone niniejszym zarządzeniem 21 Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna DOCHODY Plan rzeczowo finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna w... roku 1) Pozostałe środki 31 grudnia danego roku = 2) Odpis podstawowy na.rok = w tym: - pracownicy (średnia etatów x wartość odpisu na jednego pracownika) = - emeryci i renciści ( ilość emerytów i rencistów x wartość odpisu na jednego emeryta i rencistę) = OGÓŁEM = WYDATKI (wymienione wg poszczególnych rodzajów świadczeń zgodnych z regulaminem), np. 1) zapomogi losowe = 3) pomoc finansowa (rzeczowa) = 4) dofinansowanie spotkań integracyjnych: imprezy kulturalne, = 5) rezerwa finansowa = OGÓŁEM = Komisja socjalna: Zatwierdzam:

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna.. Imię i Nazwisko.. Adres Kościerzyna,.. OŚWIADCZENIE o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w. roku 1. We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz ze mną.. osób 2. Oświadczam, że średni dochód za..rok na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi.. /słownie -..../ /dochodach brutto= przychód pomniejszony o składki ZUS oraz o kwotę kosztów uzyskania przychodu/ 3. Rodzina posiada lub użytkuje indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni. ha przeliczeniowych. Powyższe dane potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam że dane zawarte powyżej są zgodne ze stanem faktycznym... /miejscowość, data/ /podpis/

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Kościerzyna..,. (miejscowość, data) WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej (rzeczowej) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nazwisko i imię... Adres zamieszkania..... Referat (stanowisko pracy).. Zgodnie z regulaminem podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędu Gminy Kościerzyna proszę o udzielenie pomocy finansowej (rzeczowej) na Jednocześnie oświadczam, że moja sytuacja rodzinna i materialna została przedstawiona zgodnie ze stanem faktycznym w załączonym oświadczeniu o dochodach rodziny..... /podpis wnioskodawcy/ Przyjęto: Data i podpis uprawnionego pracownika

10 Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU GMINY KOŚCIERZYNA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin ZFŚS opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz.335 z późn. zm.), 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu nalicznia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r.nr 43, poz. 168 z późn. zm.), 2. Podstawę gospodarowania środkami zakładowego funduszu stanowią obowiązujące przepisy prawa, niniejszy regulamin oraz roczny plan rzeczowo - finansowy określający podział środków finansowych funduszu na cele, rodzaje i formy działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych ustalony w terminie do dnia 31 marca każdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna jest wspólny dla Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych gminy: 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, 2. Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki. 2 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna zwany dalej Regulaminem, określa: 1) źródła tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna, 2) krąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, 3) zasady przeznaczenia środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna, zwanego dalej Funduszem na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowych z Funduszu, 4) tryb przyznawania świadczeń. 3 Decyzje dotyczące podziału środków Funduszu na poszczególne cele oraz decyzję o przyznawaniu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podejmuje Wójt Gminy Kościerzyna w porozumieniu z Komisją Socjalną. 4 Organizowaniem zakładowej działalności socjalnej zajmuje się Komisja Socjalna powołana przez Wójta na podstawie zaproponowanych przez pracowników osób do składu Komisji.

11 Działalność Socjalna obejmuje: 1) nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi świadczone przez zakład pracy na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalnej, imprez okolicznościowych, 2) udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej. ROZDZIAŁ II ŹRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU 5 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kościerzyna oraz jednostek organizacyjnych : 1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, 2) Zakładu Sportu Kultury i Turystyki, obciążający koszty działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wymienionych powyżej. 2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust.1, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 3. Środki Funduszu zwiększa się o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust.2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej ze strony Pracodawcy. 4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust.2 ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 5. Środki Funduszu zwiększa się o wpływy, środki i przychody przewidziane w art.7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 6. Pracodawca w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego przekazuje na odrębny rachunek bankowy Funduszu równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z 5 ust. 2-4, z tym że do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 % odpisów. ROZDZIAŁ III OSOBY UPRAWNIONE O KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ I USŁUG SOCJALNYCH 6 Ze świadczeń ZFŚS mogą korzystać: 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy, 2. pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy na podstawie powołania i wyboru, 3. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 4. emeryci i renciści, z którymi rozwiązano umowę o prace w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 5. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4 którymi są: a) współmałżonkowie,

12 b) dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców w wieku do 18 lat a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a osoby niepełnosprawne bez względu na wiek, ROZDZIAŁ IV PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ ORAZ WARUNKI i TRYB ICH PRZYZNAWANIA 7 Środki ZFŚS przeznacza się na finansowanie świadczeń socjalnych w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej: 1. Dofinansowanie nie częściej niż raz w roku wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin, organizowanego indywidualnie w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk, wczasów wypoczynkowych oraz obozów sportowych. Uprawnione osoby mogą uzyskać raz w roku dofinansowanie tylko do jednej formy wypoczynku tj. kolonii, wczasów, wycieczek, obozów młodzieżowych itp. oraz do wczasów pracownika zorganizowanych we własnym zakresie wczasów pod gruszą. Dofinansowanie do wczasów pod gruszą pracownik może otrzymać pod warunkiem skorzystania z urlopu wypoczynkowego trwającego nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie wczasy pod gruszą, musi być potwierdzone kartą urlopową oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 o dochodzie netto przypadającym na współmałżonka oraz dzieci do 18 lat a jeżeli kształci się w szkole do czasu ukończenia nauki, (nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia). W przypadku osoby niepełnosprawne bez względu na wiek. Wysokość dofinansowania określana będzie corocznie w planie rzeczowofinansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Ufundowanie bonów towarowych lub wypłata pieniędzy. W związku z tym, że bony towarowe (talony) nie są uznawane za świadczenia rzeczowe dopuszcza się możliwość wypłaty pieniężnej w równowartości przyznanych bonów towarowych za zgodą pracowników. 3 Prawo do otrzymania dofinansowania wynikającego z 7 ust.1 i 2 przysługuje w wysokości: - 100% otrzymają osoby uzyskujące dochód netto na osobę do 1500zł - 90% otrzymają osoby uzyskujące dochód netto na osobę od 1501,-zł do 2500,-zł - 80% otrzymają osoby uzyskujące dochód netto na osobę powyżej 2500,-zł W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu Komisja Socjalna może poprosić pracownika o dostarczenie dokumentów potwierdzających podane informacje. 4.Udzielanie pomocy rzeczowej pracownikom, emerytom, rencistom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, lub zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych. Do przyczyn natury losowej zalicza się w szczególności: śmierć lub nagłą chorobę pracownika lub członka najbliższej rodziny tj. żony, męża, dzieci, klęskę żywiołową. 5. Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w imprezach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, a

13 w szczególności zakupu biletów wstępu na imprezy rekreacyjno-sportowe, pływalnie, baseny, korty tenisowe, siłownie, aerobik. 6. Organizację i dofinansowanie imprez okolicznościowych wraz z zakupem upominków rzeczowych, kwiatów, poczęstunków z okazji spotkań integracyjnych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 8 Świadczenia socjalne z ZFŚS mają charakter uznaniowy (fakultatywny) a nie roszczeniowy. Uprawnionym nie przysługuje prawo żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu w przypadku nie korzystania z funduszu. 9 Dopłaty z ZFŚS do różnych form działalności socjalnej mogą być udzielane w ramach środków finansowych zawartych w rocznym planie rzeczowo finansowym. 10 System udzielania pomocy nie może spowodować deficytu środków ZFŚS. 11 W przypadku nie wykorzystania środków finansowych zgodnie z ustaleniami rocznego planu rzeczowo- finansowego Wójt Gminy na wniosek Komisji Socjalnej może dokonać przesunięcia środków finansowych na inny rodzaj działalności socjalnej Osoba ubiegająca się o udzielenie pomocy rzeczowej, w związku ze szczególnie trudną sytuacją życiową, lub o udzielenie zapomogi pieniężnej, w związku z wydarzeniem natury losowej, zgodnie z 7 ust.4 niniejszego regulaminu zobowiązana jest do przedstawienia wniosku na piśmie według wzoru określonego w załączniku nr Złożone wnioski opiniowane są przez Komisję Socjalną i akceptowane przez Wójta. 3. Komisja Socjalna opiniuje wnioski osób ubiegających się o pomoc finansową lub rzeczową. 4. Wnioski osób ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej, w przypadkach losowych są rozpatrywane w trybie pilnym. W przypadku ubiegania się o pomoc finansową z tytułu długotrwałej choroby lub wypadku losowego pracownik zobowiązany jest do przesłania wraz z wnioskiem stosownego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu stwierdzającego wypadek losowy. 13 Świadczenia ze środków ZFŚS winny być udzielane w sposób kolegialny, jawny i nie naruszając przy tym ustawy o ochronie danych osobowych. 14 O przyznanym świadczeniu pracownik,emeryt, rencista zostanie powiadomiony przez Komisję Socjalną. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 16

14 Z postanowień niniejszego regulaminu winni być zapoznani wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych tj. gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie i Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki. 17 Regulamin jest dostępny do wglądu na każde żądanie. 18 Wszelkie zmiany i uzupełnienia w regulaminie będą wprowadzone aneksem przez Wójta w porozumieniu z Komisją Socjalną. 19 Do świadczenia, o którym mowa w 7 ust.1 regulaminu i wniosków złożonych w roku 2012, dotyczące wypoczynku rozpoczynającego się w 2012r.stosuje się przepisy regulaminu określonego zarządzeniem wewnętrznym Nr 18/09 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 02 grudnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna. 20 Do wniosków o dofinansowanie świadczenia wynikającego z 7 ust.1 regulaminu złożonych w roku 2012 lub w następnych latach, a dotyczących wypoczynku rozpoczynającego się po 01 stycznia 2013r. stosuje się przepisy określone niniejszym zarządzeniem 21 Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15 Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna DOCHODY Plan rzeczowo finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna w... roku 1) Pozostałe środki 31 grudnia danego roku = 2) Odpis podstawowy na.rok = w tym: - pracownicy (średnia etatów x wartość odpisu na jednego pracownika) = - emeryci i renciści ( ilość emerytów i rencistów x wartość odpisu na jednego emeryta i rencistę) = OGÓŁEM = WYDATKI (wymienione wg poszczególnych rodzajów świadczeń zgodnych z regulaminem), np. 1) zapomogi losowe = 3) pomoc finansowa (rzeczowa) = 4) dofinansowanie spotkań integracyjnych: imprezy kulturalne, = 5) rezerwa finansowa = OGÓŁEM = Komisja socjalna: Zatwierdzam:

16 Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna.. Imię i Nazwisko.. Adres Kościerzyna,.. OŚWIADCZENIE o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w. roku 1. We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz ze mną.. osób 2. Oświadczam, że średni dochód za..rok na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi.. /słownie -..../ /dochodach brutto= przychód pomniejszony o składki ZUS oraz o kwotę kosztów uzyskania przychodu/ 3. Rodzina posiada lub użytkuje indywidualne gospodarstwo rolne o powierzchni. ha przeliczeniowych. Powyższe dane potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam że dane zawarte powyżej są zgodne ze stanem faktycznym... /miejscowość, data/ /podpis/

17 Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Kościerzyna..,. (miejscowość, data) WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej (rzeczowej) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nazwisko i imię... Adres zamieszkania..... Referat (stanowisko pracy).. Zgodnie z regulaminem podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędu Gminy Kościerzyna proszę o udzielenie pomocy finansowej (rzeczowej) na Jednocześnie oświadczam, że moja sytuacja rodzinna i materialna została przedstawiona zgodnie ze stanem faktycznym w załączonym oświadczeniu o dochodach rodziny..... /podpis wnioskodawcy/ Przyjęto: Data i podpis uprawnionego pracownika

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 29/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 04 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kościerzyna Na podstawie art.8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Rozdział I Postanowienie wstępne.

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Rozdział I Postanowienie wstępne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Źródła tworzenia funduszu Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i usług socjalnych Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia ZARZĄDZENIE Nr 16/16 Wójta Gminy Orły z dnia 22 lutego 2016r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 06 lipca 2015r w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju. DYREKTOR Domu Wczasów D»ieci«cycfa v Duaznikach-ZdrąJB Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych z dnia 01 03. 2012r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Wczasów Dziecięcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Secemin

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Secemin Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Secemin z dnia 9 marca 2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Secemin Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1 /2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I GOSPODAROWANIA SCENTRALIZOWANYM FUNDUSZEM DLA EMERYTÓW-RENCISTÓW W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 1 lutego 2016r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Przepisy ogólne

Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 01.08.2012 r. Regulamin wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH NR 1 W NOWYM SACZU. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTEPNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH NR 1 W NOWYM SACZU. Rozdział I POSTANOWIENIA WSTEPNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH NR 1 W NOWYM SACZU Podstawa prawna: Rozdział I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSPiG nr 2 w Szczyrku Postanowienia ogólne 1 1.Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CHEŁMSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34/2013. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. z dnia 31.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń

Zarządzenie nr 34/2013. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. z dnia 31.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Zarządzenie nr 34/2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.12.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady tworzenia Funduszu

I. Zasady tworzenia Funduszu 3 1. Podział środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z komisją socjalną. 2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 3. Środki Funduszu niewykorzystane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 59/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta i Gminy Na podstawie art. 8 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwany dalej Funduszem ) dla Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku MIŁOŚĆ SIŁĄ IM. KS. FRAN C IS ZKA BLAC HNICKI EGO Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku Rybnik 2004 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieniu z dnia 26.02.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 14/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2011 z dnia 28.02.2011 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU 1 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki

Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2011 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 01.03.2011 Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dubeninki I. Zasady ogólne 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Dąbrowie

R E G U L A M I N gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Dąbrowie R E G U L A M I N gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Dąbrowie Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W SOCHOCINIE 2 ROZDZIAŁ I Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń w oparciu o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1362.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 marca 2018 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r.

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r. Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Smołdzino. Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r.

Zarządzenie NR Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r. Zarządzenie NR 0050.7.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Nędza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie. Podstawa prawna:

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie. Podstawa prawna: Załącznik do Zarządzenia nr 18 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie z dnia 10.12.2018r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych WZÓR REGULAMINU zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora Przedszkola NWL z dnia. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W JASTROWIU I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Miejskim w Ornecie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Miejskim w Ornecie Załącznik do Zarządzenia Nr 23/09 Burmistrza Ornety z dnia 18 marca 2009r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Miejskim w Ornecie 1 Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo